HGM1408/2008
ID intern unic:  330067
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1408
din  10.12.2008
cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare
Publicat : 23.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 230-232     art Nr : 1442
    MODIFICAT
   
HG171 din 26.02.18, MO67/28.02.18 art.201
    HG1034 din 08.09.16, MO306-313/16.09.16 art.1122
   
HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541
    HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89


    NOTĂ:
   
pe tot parcursul textului hotărîrii şi al anexelor, cuvintele „document sanitar-veterinar comun de intrare”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „certificat sanitar veterinar”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar sigla „DSVCI” se substituie cu sigla „CSV” prin HG171 din 26.02.18, MO67/28.02.18 art.201
    În tot textul hotărîrii cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, la formele gramaticale corespunzătoare, iar cuvintele „direcţiile raionale/municipale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală” din anexa nr.2 la Norma sanitar-veterinară privind stabilirea procedurilor de efectuare a controalelor sanitar-veterinare la introducerea în scopul importului a produselor de origine animală, prin posturile de control sanitar-veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale se substituie prin cuvintele „subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor” prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89    În temeiul Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară, Legii nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor, Legii nr. 50 din 28 martie 2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Clauza de emitere în redacția HG171 din 26.02.18, MO67/28.02.18 art.201]
    1. Se aprobă:
    Norma sanitar-veterinară privind stabilirea cerinţelor de sănătate animală care reglementează producţia, procesarea, distribuţia şi plasarea pe piaţă a unor produse de origine animală, destinate consumului uman, conform anexei nr. 1;
    Norma sanitar-veterinară privind stabilirea anumitor principii fundamentale de organizare a controalelor sanitar-veterinare la importul şi comercializarea produselor de origine animală, conform anexei nr. 2;
    Norma sanitar-veterinară privind frecvenţa controalelor fizice care se aplică anumitor loturi de produse de origine animală importate, conform anexei nr. 3;
    Norma sanitar-veterinară privind stabilirea procedurilor de efectuare a controalelor sanitar-veterinare la introducerea în scopul importului a produselor de origine animală prin posturile de control sanitar-veterinare, organizate în cadrul posturilor vamale, conform anexei nr. 4;
    Regulamentul privind controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale şi alimentare de origine nonanimală, conform anexei nr. 5.
    [Pct.2 modificat prin HG171 din 26.02.18, MO67/28.02.18 art.201]
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
    [Pct.2 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]

    PRIM-MINISTRU                                                            Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                     Igor Dodon
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                      Anatolie Gorodenco

    Nr. 1408. Chişinău, 10 decembrie 2008.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.1408
din 10 decembrie 2008

Norma sanitar-veterinară privind stabilirea cerinţelor de
sănătate animală care
reglementează producţia, procesarea,
distribuţia şi
plasarea pe piaţă a unor produse de origine
animală,
destinate consumului uman
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Norma sanitar-veterinară privind stabilirea cerinţelor de sănătate animală care reglementează producţia, procesarea, distribuţia şi plasarea pe piaţă a unor produse de origine animală, destinate consumului uman (în continuare – Norma sanitar-veterinară), are drept scop eliminarea obstacolelor din calea comerţului cu produsele respective, contribuind astfel la realizarea pieţei interne şi asigurînd în acelaşi timp un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii animale.
    De asemenea, obiectivul prezentei Norme sanitar-veterinare constă în prevenirea introducerii sau răspîndirii bolilor animale, nepermiţînd introducerea pe piaţă a produselor de origine animală necalitative. Norma în cauză conţine, de asemenea, dispoziţii comune privind, în special, restricţiile aplicabile introducerii pe piaţă a produselor care provin dintr-o exploataţie sau regiune contaminată de boli epizootice şi obligaţia de a supune produsele care provin din regiunile reglementate unui tratament de eradicare a agentului patogen.
    2. Prezenta Normă sanitar-veterinară a fost armonizată cu prevederile Directivei Consiliului Europei 2002/99/CE din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producţia, transformarea, distribuţia şi introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 18 din 23 ianuarie 2002, pct. 11, astfel cum a fost modificată prin Decizia UE 2013/417 de punere în aplicare a Comisiei din 31 iulie 2013, de modificare a anexei III la Directiva 2002/99/CE a Consiliului de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producţia, transformarea, distribuţia şi introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman în ceea ce priveşte adăugarea unui tratament în vederea eliminării anumitor riscuri de sănătate animală pe care le prezintă carnea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L206/13 din 2 august 2013.
    [Pct.2 modificat prin HG1034 din 08.09.16, MO306-313/16.09.16 art.1122]
Capitolul II
Cerinţe de sănătate animală aplicabile tuturor etapelor
de producere, procesare şi distribuţie

    3. Agenţii economici din domeniul industriei alimentare asigură respectarea cerinţelor sanitar-veterinare pe parcursul tuturor etapelor de producere, procesare şi distribuţie a produselor de origine animală, în scopul neadmiterii răspîndirii bolilor transmisibile la animale, în conformitate cu prevederile de mai jos:
    produsele de origine animală vor fi obţinute de la animale care:
    a) îndeplinesc condiţiile de sănătate a animalelor;
    b) nu provin dintr-o exploataţie, unitate, dintr-un teritoriu sau dintr-o parte a unui teritoriu supus unor restricţii de sănătate animală aplicabile animalelor şi produselor de origine animală;
    c) în cazul cărnii sau produselor din carne, nu au fost tăiate într-o unitate unde au fost prezente în timpul tăierii sau al procesului de producţie animalele infectate ori suspectate de a fi infectate cu una dintre bolile menţionate (pesta porcină clasică, pesta porcină africană, febra aftoasă, pesta aviară, boala Newcastle, pesta bovină, pesta micilor rumegătoare, boala veziculoasă a porcului, bolile peştilor), carcase sau părţi de carcase ale acestor animale, în afara cazului în care aceste suspiciuni au fost excluse;
    d) în cazul animalelor şi al produselor de piscicultură sînt conforme cu cerinţele sanitar-veterinare privind domeniul vizat.
    4. Fără a fi îndeplinite condiţiile pct. 3 şi sub rezerva conformităţii cu măsurile de control al bolilor specificate în pct.3 al prezentei Norme sanitar-veterinare, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (în continuare – Agenţia) poate autoriza producerea, procesarea şi distribuţia produselor de origine animală care provin dintr-un teritoriu sau dintr-o parte a unui teritoriu supus unor restricţii de sănătate animală, dar care nu provin dintr-o exploataţie care este infectată sau suspectă de a fi infectată, cu condiţia că:
    1) înainte de a fi supuse tratamentului menţionat în prezentul punct, produsele au fost obţinute, manipulate, transportate şi depozitate separat sau în perioade diferite, faţă de produsele care îndeplinesc toate condiţiile de sănătate, iar condiţiile pentru transportul supus restricţiilor de sănătate animală în afara teritoriului să fie aprobate de către autoritatea sanitar-veterinară competentă;
    2) produsele care urmează să fie supuse tratamentului să fie clar identificate şi pentru eliminarea anumitor riscuri pentru sănătatea animală pe care le prezintă carnea şi laptele supuse analizelor în conformitate cu anexa la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    marca de sănătate pentru carnea proaspătă trebuie să poarte o cruce pe diagonală, constituită din două linii drepte care se intersectează la centrul ştampilei, dar permiţînd informaţiei din cadrul acesteia să ramînă lizibilă;
    marca poate fi aplicată, de asemenea, folosindu-se o singură ştampilă ovală, cu lăţimea de 6,5 cm şi înălţimea de 4,5 cm, iar pe marcă trebuie să apară, într-o formă perfect lizibilă, următoarele informaţii:
    a) în partea superioară şi partea inferioară – numele sau codul ISO al Republicii Moldova cu majuscule: MD;
    b) în partea centrală – numărul de aprobare veterinară a abatorului;
    c) două linii drepte care se intersectează în centrul ştampilei, astfel încît informaţiile de pe ştampilă să nu fie acoperite; literele trebuie să fie de cel puţin 0,8 cm înălţime, iar cifrele – de cel puţin 1 cm înălţime. Marca trebuie să fie aplicată sub supravegherea directă a medicului veterinar oficial care controlează implementarea cerinţelor de sănătate animală;
    3) produsele să fie supuse tratamentului, astfel încît să fie eliminate problemele de sănătate animală vizate;
    4) tratamentul să se aplice la o unitate aprobată în acest scop de către Agenţie.
    În cazul în care starea de sănătate permite, se pot permite abateri de la pct. 3 al prezentei Norme sanitar-veterinare, ţinîndu-se cont, în special de:
    caracteristicile specifice ale bolii la speciile vizate;
    orice teste sau măsuri la care animalele trebuie să fie supuse.
    5. Produsele de origine animală destinate consumului uman sînt supuse certificării sanitar-veterinare.
    La intrarea sau la ieşirea produselor de origine animală, pe certificatul de însoţire a transportului de produse de origine animală, trebuie să figureze semnătura reprezentantului autorităţii sanitar-veterinare competente emitente a certificatului sanitar-veterinar şi trebuie să poarte o ştampilă oficială, aplicată pe fiecare foaie din certificat, dacă acesta este compus din mai multe.
    Certificatele trebuie să fie întocmite în una sau mai multe limbi oficiale ale statului de destinaţie şi ale statului în care are loc inspecţia la frontieră, sau să fie însoţite de o traducere autentificată.
    Certificatul original trebuie să însoţească transporturile la intrarea în ţară.
    Certificatele trebuie să constea din:
    o singură foaie de hîrtie; sau
    două sau mai multe pagini care sînt parte a unei foi de hîrtie indivizibile; sau
    o ordine succesivă a paginilor numerotate, astfel încît să indice o anumită pagină în succesivitatea finită (de exemplu: „pagina 2 din 4”).
    Certificatele trebuie să poarte un număr de identificare unic. În cazul în care certificatul constă din pagini în ordine succesivă, acest număr trebuie să fie indicat pe fiecare pagină.
    Certificatul trebuie să fie eliberat după finalizarea controlului efectuat de către autoritatea competentă a ţării de expediţie asupra lotului pentru care este întocmit.
    6. Agenţia efectuează controale oficiale ale produselor de origine animală în conformitate cu Norma sanitar-veterinară privind controalele sanitare veterinare aplicabile comerţului cu animale şi produse de origine animală, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1243 din 15 noiembrie 2007.
Capitolul III
Importurile
    7. Agenţia ia măsuri pentru a se asigura că produsele de origine animală destinate consumului uman sînt importate din alte ţări numai dacă sînt conforme cu cerinţele prevăzute la capitolul II din prezenta Normă sanitar-veterinară, aplicabile tuturor etapelor de producţie, procesare şi distribuţie a acestor produse de origine animală, sau dacă oferă garanţii echivalente de sănătate animală.   
    8. Pentru a se asigura conformitatea cu obligaţiile generale stabilite la pct. 7 poate să fie stabilită lista ţărilor şi a regiunilor ţărilor din care sînt permise importurile de produse de origine animală; o ţară trebuie să apară pe o astfel de listă numai dacă în ţara respectivă are loc o vizită a experţilor Agenţiei şi se demonstrează că autoritatea veterinară competentă a statului respectiv asigură garanţii corespunzătoare cu privire la conformitatea produselor de origine animală cu legislaţia Republicii Moldova.
    Agenţia elaborează listele şi le actualizează ţinînd cont de:
    legislaţia ţării;
    organizarea autorităţii veterinare competente a ţării respective şi serviciilor de inspecţie ale acesteia, competenţa serviciilor în cauză, supravegherea la care serviciile sînt supuse şi mijloacele aflate la dispoziţia lor, inclusiv capacitatea personalului, pentru aplicarea legislaţiei în mod eficient;
    cerinţele actuale de sănătate animală, care se aplică producţiei, fabricării, manevrării, depozitării şi livrării produselor de origine animală destinate Republicii Moldova;
    asigurările ce pot fi date de către autoritatea competentă centrală a ţării referitor la conformitatea sau echivalenţa cu condiţiile relevante de sănătate animală;
    orice experienţă de comercializare a produsului de origine animală, care provine dintr-o ţară şi rezultatele oricăror controale de import efectuate;
    rezultatele inspecţiilor sanitar-veterinare efectuate de experţii Agenţiei în ţara respectivă;
    statutul de sănătate al efectivului, al altor animale domestice şi al animalelor sălbatice din ţara respectivă, în special referitor la bolile exotice ale animalelor şi orice aspect al situaţiei generale de sănătate din ţară, care ar putea ridica un risc pentru sănătatea publică sau a animalelor din Republica Moldova;
    regularitatea, rapiditatea şi exactitatea cu care ţara respectivă furnizează informaţii privind existenţa unor boli infecţioase şi contagioase în teritoriul acesteia, în special bolile notificabile listate de Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE) sau, în cazul bolilor animalelor de piscicultură, bolile notificabile listate în Codul de sănătate al animalelor acvatice al Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animalelor;
    regulile în vigoare în această ţară privind prevenirea şi controlul bolilor infecţioase sau contagioase ale animalelor, implementarea acestora, incluzînd şi regulile privind importurile din alte ţări.
    Agenţia adoptă versiunile tuturor listelor actualizate în conformitate cu prezentul punct, pentru a fi disponibile publicului; listele elaborate pot fi combinate cu alte liste elaborate în scopuri de sănătate publică sau a animalelor care includ, de asemenea, modele de certificate sanitar-veterinare.
    Condiţiile de import pentru animale şi produsele de origine animală obţinute de la acestea trebuie elaborate în conformitate cu cerinţele OIE, ţinînd cont de situaţia epizootică din ţara sau ţările vizate.
    9. La introducerea pe teritoriul Republicii Moldova, transportul de produse de origine animală trebuie să fie însoţit de un certificat sanitar-veterinar care îndeplineşte cerinţele stabilite în pct. 5 la prezenta Normă sanitar-veterinară.
    Certificatul sanitar-veterinar trebuie să certifice faptul că produsele de origine animală îndeplinesc:
    cerinţele stabilite pentru aceste produse în baza prezentei Norme sanitar-veterinare;
    orice condiţii speciale de import stabilite în conformitate cu cerinţele OIE.
    10. Agenţia va prezenta propuneri de modificare a prezentei Norme sanitar-veterinare, ţinînd cont, în special, de:
    opţiunile şi cunoştinţele ştiinţifice, în special, cele referitoare la noile evaluări de risc;
    progresele tehnice;
    stabilirea obiectivelor de siguranţă pentru sănătatea animală.

    anexa
    [Anexa modificată prin HG1034 din 08.09.16, MO306-313/16.09.16 art.1122]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.1408
din 10 decembrie 2008
Norma sanitar-veterinarăprivind stabilirea anumitor
 principii fundamentale de organizare a controalelor
sanitar-veterinare
 la importul şi comercializarea produselor de origine animală

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
    1. Norma sanitar-veterinară privind stabilirea anumitor principii fundamentale de organizare a controalelor sanitar-veterinare la importul şi comercializarea produselor de origine animală (în continuare – Norma sanitar-veterinară) va permite supunerea controalelor sanitar-veterinare a produselor de origine animală, contribuind la prevenirea răspîndirii bolilor infectocontagioase la animale, şi, totodată, la protejarea stocurilor de produse şi la asigurarea stabilităţii pieţei, asigurînd în acelaşi timp armonizarea măsurilor necesare pentru a garanta protejarea sănătăţii animale şi a sănătăţii publice.
    2. Prezenta Normă sanitar-veterinară a fost armonizată cu prevederile Directivei 97/78/CE a Consiliului Europei din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din ţări terţe şi sînt introduse în Comunitate (OJ L 24, 30.1.1998, pct. 9–30).
    3. În prezenta Normă sanitar-veterinară noţiunile de bază utilizate au următoarele semnificaţii:
    controlul documentelor – controlul certificatului(lor) sau documentului(lor) veterinar(e), respectiv al altor documente care însoţesc un lot;
    controlul identităţii – inspecţia vizuală pentru a se stabili dacă certificatul(ele) sanitar-veterinar(e) sau documentul(ele) sanitar-veterinar(e), respectiv alte documente prevăzute de reglementările veterinare corespund(e) sau nu produsului;
    control fizic – controlul efectuat de către posturile de control sanitar-veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale, care include controlul stării de sănătate şi bunăstare a animalelor, al ambalării, temperaturii şi, de asemenea, poate include şi prelevarea de probe în vederea efectuării testelor de laborator.
    4. Cerinţele prezentei Norme sanitar-veterinare nu se aplică produselor care:
    fac parte din bagajul personal al călătorilor şi sînt destinate consumului personal, cu condiţia ca produsele să provină din ţări sau regiuni ale ţărilor din care importurile nu sînt interzise;
    sînt trimise sub formă de loturi mici persoanelor private, cu condiţia ca produsele să nu fie importate printr-un schimb comercial şi produsele să provină din ţări sau regiuni ale ţărilor din care importurile nu sînt interzise;
    se află la bordul mijloacelor de transport internaţional şi sînt destinate consumului echipajului şi pasagerilor. În cazul descărcării acestor produse sau a deşeurilor menajere provenite de la ele , acestea trebuie distruse. Nu este necesară distrugerea produselor atunci cînd ele sînt transbordate dintr-un mijloc de transport în altul;
    au fost supuse unui tratament termic într-un container sigilat ermetic şi:
    a) fac parte din bagajul personal al călătorilor şi sînt destinate consumului personal;
    b) sînt trimise sub formă de loturi mici persoanelor private, cu condiţia ca produsele să nu fie importate printr-un schimb comercial;
   c) sînt trimise ca mostre comerciale sau sînt destinate expoziţiilor, cu condiţia să nu aibă ca destinaţie comercializarea şi să fi fost în prealabil autorizate în scopul respectiv. Agenţia se va asigura că produsele respective nu pot fi utilizate în alte scopuri decît pentru cele pentru care au fost importate în teritoriul său;
   d) sînt destinate anumitor studii sau analize, în măsura în care se poate determina, la o inspecţie veterinară oficială, că aceste produse nu sînt furnizate pentru consumul uman şi că, la închiderea expoziţiei sau la încheierea respectivelor studii sau analize, aceste produse, cu excepţia cantităţilor utilizate pentru analize, sînt distruse sau reexpediate.
CAPITOLUL II
Organizarea şi efectele controalelor
    5. Toate loturile de produse de origine animală vor fi supuse controalelor sanitar-veterinare prevăzute de prezenta Normă sanitar-veterinară.
    Toate produsele de origine animală intră printr-un post de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale. Cerinţele generale pentru dotarea posturilor de control sanitar-veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale sînt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitar-veterinară.
    Persoanele responsabile de lot sînt obligate să transmită informaţiile în prealabil, completînd certificatul sanitar-veterinar corespunzător, sau furnizînd personalului veterinar de la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale, unde sînt controlate produsele de origine animală, o descriere detaliată în scris sau în format electronic.
    Fiecare lot:
    este supus controalelor veterinare la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale, efectuate de către medicii veterinari oficiali;
    este supus controlului documentelor referitoare la produsele de origine animală pentru stabilirea faptului că informaţiile din certificatele sau documentele sanitar-veterinare corespund informaţiilor transmise în prealabil.
    Pentru fiecare lot, medicul veterinar oficial consultă baza de date privind informatizarea procedurilor veterinare de import/export, asigurîndu-se de efectuarea tuturor operaţiilor necesare pentru actualizarea bazei de date.
    6. Medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale, efectuează următoarele controale:
controlul identităţii fiecărui lot, pentru a verifica dacă produsele corespund informaţiilor cuprinse în certificatele sau documentele însoţitoare. Cu excepţia loturilor ce conţin produse în vrac, această procedură presupune:
    a) în cazul produselor de origine animală transportate în containere – un control al sigiliilor şi dacă informaţiile înscrise pe ele corespund informaţiilor conţinute în documentul sau certificatul însoţitor;
    b) în alte cazuri, pentru toate tipurile de produse de origine animală – verificarea prezenţei ştampilelor, însemnelor oficiale şi a mărcilor de sănătate ce identifică ţara şi unitatea de origine, conformitatea acestora cu certificatul sau cu documentul sanitar-veterinar. În plus, pentru produsele împachetate sau ambalate – verificarea etichetării;
    controlul fizic al fiecărui lot, pentru a verifica dacă produsele de origine animală satisfac cerinţele sanitar-veterinare şi se află într-o stare corespunzătoare, pentru a putea fi utilizate în scopurile menţionate în certificatul sau documentul veterinar însoţitor. Aceste controale trebuie efectuate în conformitate cu criteriile stabilite în anexa nr. 2 la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    orice teste de laborator efectuate la faţa locului;
    orice prelevare de probe oficială, necesară pentru eventualele analize prealabile.
    7. După finalizarea controalelor sanitar-veterinare, medicul veterinar oficial eliberează un certificat pentru lotul de produse examinate CSV – certificat sanitar veterinar.
    Certificatul însoţeşte lotul pînă la destinaţia finală a produselor de origine animală.
    În cazul în care lotul este divizat, CSV se va elibera pentru fiecare parte a lotului, prevăzut în Nomenclatorul actelor permisive, anexa nr. 1 la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
    [Pct.7 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    8. Posturile de control sanitar-veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
    să fie localizate într-o zonă desemnată de autorităţile vamale. Acolo unde constrîngerile de ordin geografic impun acest lucru (de exemplu, în cazul unui debarcader de descărcare a mărfurilor sau al unei trecători), poate fi acceptată prezenţa unui post de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale la o anumită distanţă faţă de punctul de intrare, iar în cazul transportului feroviar, la prima staţie;
    să fie plasate sub supravegherea unui medic veterinar oficial, care răspunde efectiv de controale. Medicul veterinar oficial poate fi asistat de un tehnician veterinar instruit în mod special.
    9. Fiecare lot destinat importului este însoţit de certificatele şi documentele veterinare originale.
    În cazul în care lotul îndeplineşte condiţiile de import, medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale, furnizează persoanei interesate o copie autentificată a certificatelor sau documentelor originale şi, în baza controalelor sanitar-veterinare efectuate, eliberează un certificat în care se atestă îndeplinirea de către lot a acestor condiţii.
    10. Fiecare dintre loturile de produse de origine animală importate este supus controlului documentar al identităţii şi controlului fizic, la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale, pentru a se verifica, în special, dacă produsele respective corespund cerinţelor sanitar-veterinare.
    Rezultatele controalelor trebuie comunicate Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (în continuare – Agenţie).
    Produsele de origine animală, sînt urmărite de la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale de sosire, pînă la unitatea de la locul de destinaţie, fiind transportate în felul următor:
    loturile respective sînt transportate din postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale spre unitatea de la locul de destinaţie, sub supravegherea autorităţii competente, în mijloace de transport etanşe sau în containere sigilate de medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale;
    medicul veterinar oficial de la locul de destinaţie notifică la sosire, medicului veterinar oficial de la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale că produsele de origine animală au ajuns la unitatea de destinaţie, informaţia în cauză fiind inclusă în registrele de intrare;
    la unitatea de la locul de destinaţie, produsele sînt supuse tratamentului.
    Dacă medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale este informat că produsele declarate ca fiind destinate unei unităţi autorizate nu au ajuns la destinaţie, el întreprinde măsurile necesare faţă de persoana care răspunde de lotul în cauză.
    11. Agenţia, în lumina rezultatelor controalelor anterioare, reduce frecvenţa controalelor fizice asupra produselor de origine animală ce îndeplinesc următoarele condiţii:
    provin din ţări sau din regiuni ale acestora care oferă garanţii sanitar-veterinare satisfăcătoare în ceea ce priveşte controlul la punctul de origine al produselor destinate importului;
    s-au eliberat pentru ele certificate de import.
    12. Tranzitul produselor de origine animală se permite, doar dacă:
    aceste loturi provin dintr-o ţară ale cărei produse de origine animală nu au acces interzis pe teritoriul Republicii Moldova;
    tranzitul respectiv a fost autorizat în conformitate cu Legea nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară.
    Condiţiile de trecere trebuie să respecte următoarele condiţii:
    loturile care se prezintă pentru tranzit la inspecţia de frontieră sînt însoţite de certificatul sau documentul sanitar-veterinar de origine, precum şi de traduceri legalizate ale acestora, dacă este cazul;
    lotul de produse de origine animală se prezintă la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale menţionat, pentru a putea fi supus controlului documentelor şi controlului identităţii.
    Organul vamal acordă derogări de la controlul documentelor şi cel al identităţii, în cazul în care lotul de produse nu este vămuit la frontieră, în acest caz controalele documentelor se rezumă la examinarea certificatului de însoţire.
    În cazuri excepţionale, ce prezintă un risc pentru sănătatea animală şi sănătatea publică, sau cînd se suspectează existenţa unor nereguli, trebuie efectuate controale fizice suplimentare.
    În cazul transportării pe căi rutiere, feroviare sau fluviale, lotul respectiv:
    este expediat sub supraveghere vamală pînă la punctul de ieşire, însoţit de documentul şi de certificatul corespunzător, care precizează punctul de trecere a frontierei pe unde lotul iese din ţară;
    este transportat, fără a fi descărcat sau divizat după părăsirea punctului de trecere a frontierei, în vehicule sau containere sigilate. Nu este permisă manipularea în timpul transportului.
    Toate cheltuielile efectuate în scopul punerii în aplicare a prezentului punct sînt suportate de persoana responsabilă de încărcătură sau de reprezentantul acesteia, fără vreo plată din partea statului.
    13. Loturile de produse de origine animală, provenite dintr-o altă ţară şi avînd ca destinaţie o zonă liberă, un depozit provizoriu sau antrepozit vamal necesită admiterea la destinaţie de Agenţie, doar dacă persoana responsabilă de încărcătură a declarat în prealabil că produsele în cauză au ca destinaţie finală plasarea în regim vamal "import".
    Fără o specificare clară a destinaţiei finale a produselor de origine animală, acestea sînt considerate a fi destinate punerii în liberă circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova.
    Loturile de acest tip sînt supuse, la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale de intrare, controlului identităţii, controlului fizic şi al documentelor, pentru a se vedea dacă produsele de origine animală întrunesc sau nu condiţiile de import menţionate.
    Dacă în urma controlului documentelor rezultă că produsele de origine animală nu corespund cerinţelor sanitar-veterinare, nu este necesar un control fizic, decît în cazurile în care se suspectează existenţa unui risc pentru sănătatea animală şi publică.
    Dacă, în urma efectuării controalelor se constată îndeplinirea condiţiilor sanitar-veterinare, medicul veterinar oficial de la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale eliberează certificatul veterinar (CSV) – certificat sanitar veterinar alăturat documentelor vamale. Agenţia, prin reprezentantul postului de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale permite intrarea într-un depozit dintr-o zonă liberă, depozit provizoriu sau antrepozit vamal a produselor de origine animală. Produsele de origine animală sînt declarate corespunzătoare din punctul de vedere veterinar pentru punerea ulterioară în liberă circulaţie.
    Dacă, în urma efectuării controalelor se constată că produsele în cauză nu îndeplinesc condiţiile sanitar-veterinare, medicul veterinar oficial de la postul de control sanitar-veterinar va elibera CSV cu specificarea „produse neconforme”, menţionat la poziţia 19 din anexa nr. 3 la Norma sanitar-veterinară privind stabilirea procedurilor de efectuare a controalelor sanitar-veterinare la introducerea în scopul importului a produselor de origine animală prin posturile de control sanitar-veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale.
    14. Reintroducerea unui lot de produse refuzat de o ţară se permite, dacă produsele de origine animală sînt însoţite:
    de certificatul veterinar original sau de o copie legalizată de către autoritatea veterinară care a eliberat certificatul însoţitor al produselor de origine animală, însoţit de detalii cu privire la motivele refuzului şi de o garanţie că s-au respectat condiţiile de depozitare şi transport al produselor, care să afirme că produsele de origine animală în cauză nu au fost supuse vreunei manipulări;
    în cazul containerelor sigilate – de un certificat de la transportator, care să ateste că produsele de origine animală nu au fost manipulate sau descărcate.
    Produsele de origine animală neconformate sînt supuse controlului documentelor, controlului identităţii şi controlului fizic.
    Produsele de origine animală respective sînt expediate în condiţii care să garanteze că transportul pînă la unitatea de origine se face în mijloace de transport etanşe, identificate şi sigilate de autoritatea competentă, astfel încît sigiliile să se rupă la orice deschidere a containerelor.
    Toate cheltuielile efectuate în temeiul prezentului punct, inclusiv costul inspecţiei şi controalelor necesare aplicării prezentului punct, sînt suportate de către persoana responsabilă de încărcătură sau de către reprezentantul acesteia, fără vreo indemnizaţie din partea statului.
    15. Loturile importate fără a fi prezentate pentru controale sanitar-veterinare sînt confiscate şi autoritatea competentă dispune distrugerea sau utilizarea industrială a produselor respective.
    În cazul în care controalele menţionate dovedesc că produsele de origine animală nu satisfac condiţiile de import sau dacă aceste controale dezvăluie o neregulă, expeditorul sau reprezentantul său va gestiona lotul de produse în conformitate cu pct. 21 lit. b) din Hotărîrea Guvernului nr. 1243 din 15 noiembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar- veterinare privind controalele sanitare veterinare aplicabile comerţului cu animale şi produse de origine animală”, cu plasarea acestora în destinaţia vamală respectivă.
    Pînă la reexpedierea produselor de origine animală menţionate la prezentul punct sau pînă la confirmarea motivelor respingerii, medicul veterinar oficial de la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale, depozitează produsele în cauză, sub supraveghere, pe cheltuiala persoanei responsabile de lot.
    Persoana responsabilă de încărcătură sau reprezentantul acesteia suportă costurile aferente procesului de reexpediere sau distrugere a lotului sau utilizării produsului în alte scopuri.
    16. În cazul în care există îndoieli cu privire la:
    identitatea sau destinaţia reală a produsului;
    conformitatea produsului cu garanţiile stipulate de legislaţia referitoare la tipul respectiv de produs;
    îndeplinirea garanţiilor de sănătate animală sau sănătate publică prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară, se efectuează controale sanitar-veterinare pe care medicul veterinar oficial de la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale, le consideră necesare pentru a confirma sau infirma suspiciunea.
    Produsele de origine animală controlate trebuie să rămînă sub supravegherea medicului veterinar oficial de la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale, pînă la obţinerea rezultatelor controalelor.
    Dacă suspiciunile sînt confirmate, se intensifică controalele asupra produselor de origine animală de aceeaşi origine.
CAPITOLUL III
Dispoziţii de protecţie
    17. Dacă pe teritoriul unei ţări izbucneşte sau se răspîndeşte o zoonoză sau o altă boală, fenomen ori circumstanţă ce poate constitui o ameninţare gravă pentru sănătatea animală sau publică, Agenţia, acţionînd din propria iniţiativă sau la cererea unui alt stat, adoptă fără întîrziere, în funcţie de gravitatea situaţiei, una dintre următoarele măsuri:
    suspendarea oricărei introduceri din ţara respectivă sau din regiunea ţării respective şi, dacă este necesar, din ţara de tranzit;
    stabilirea unor condiţii speciale cu privire la produsele de origine animală ce provin din ţara respectivă sau dintr-o regiune a acesteia;
    elaborarea, în baza constatărilor reale, a unor norme sanitar-veterinare de control adecvate, în vederea depistării riscurilor pentru sănătatea publică sau animală şi, în funcţie de rezultatul controalelor respective, creşterea frecvenţei controalelor fizice.
    În cazul în care orice control prevăzut de prezenta Normă sanitar-veterinară demonstrează că un lot de produse de origine animală poate constitui un pericol pentru sănătatea animală sau umană, Agenţia ia în mod de urgenţă următoarele măsuri:
    anunţă imediat autoritatea competentă a ţării exportatoare;
    nu admite intrarea în ţară a lotului respectiv sau pune sub interdicţie şi dispune nimicirea lotului respectiv.
CAPITOLUL IV
Inspecţii şi controale sanitar-veterinare
    18. Agenţia efectuează controale sanitar-veterinare, pentru aplicarea uniformă a prezentei Norme sanitar-veterinare.
    În cazul în care controalele sanitar-veterinare constată că produsele de origine animală nu corespund cerinţelor sanitar-veterinare:
    informează toate posturile de control sanitar-veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale;
    medicul veterinar oficial de la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale, efectuează controale sanitar-veterinare mai severe asupra tuturor loturilor de produse de origine animală de aceeaşi origine, cuprinzînd un control fizic, prelevarea de probe şi testări de laborator.
    Agenţia este informată cu privire la rezultatele controalelor mai severe şi, în baza acestor informaţii, face toate investigaţiile necesare pentru identificarea motivelor şi originii neregularităţilor constatate.
    19. Agenţia va lua măsurile administrative în conformitate cu legea, pentru a fi pedepsită orice încălcare a prevederilor prezentei Norme sanitar-veterinare.

Anexa nr. 1
la Norma sanitar-veterinară privind stabilirea
anumitor principii  fundamentale de organizare
a controalelor veterinare la importul şi
comercializarea produselor de origine animală

Cerinţe generale pentru dotarea posturilor de control
sanitar-veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale
    Posturile de control sanitar-veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale, trebuie să dispună de:
    personalul necesar pentru controlul documentelor (certificate de sănătate animală sau orice alt document stipulat de legislaţia naţională), ce însoţesc produsele de origine animală;
    un număr suficient, raportat la cantitatea de produse de origine animală ce trece prin postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale, de personal veterinar şi auxiliar special instruit să efectueze controale asupra conformităţii produselor de origine animală cu documentele însoţitoare, precum şi controale fizice sistematice ale fiecărui lot de produse de origine animală;
    personal suficient pentru a preleva şi a pregăti probe aleatorii din loturile de produse prezentate la un anumit post de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale;
    spaţii suficient de mari care să fie puse la dispoziţia personalului responsabil de controalele veterinare;
    incinte igienice adecvate şi dotări pentru efectuarea analizelor de rutină, pentru prelevarea probelor în conformitate cu prezenta Normă sanitar-veterinară;
    incinte igienice adecvate şi dotări în vederea prelevării şi pregătirea probelor pentru controalele de rutină (norme microbiologice);
    serviciile unui laborator specializat care poate efectua analize speciale ale probelor prelevate la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale;
    incinte şi depozite frigorifice pentru depozitarea porţiunilor din loturi destinate analizelor şi a produselor de origine animală, a căror punere în liberă circulaţie nu a fost autorizată de medicul veterinar-şef al postului de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale;
    echipament adecvat pentru schimbul rapid de informaţii, în special cu alte posturi de control sanitar-veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale.

Anexa nr. 2
la Norma sanitar-veterinară privind stabilirea
anumitor principii  fundamentale de organizare
a controalelor veterinare la importul şi
comercializarea produselor de origine animală

Controlul fizic al produselor de origine animală
    Scopul controlului fizic este de a se asigura că produsele de origine animală îndeplinesc în continuare scopul menţionat în certificatul sau documentul veterinar.
    Garanţiile de origine oferite de ţara exportatoare trebuie, deci, verificate, pentru a asigura că transportul ulterior al produselor de origine animală nu a afectat starea originală certificată, prin următoarele metode:
    examen organoleptic: miros, culoare, consistenţă, gust;
    teste fizice sau chimice simple: tăiere, topire, gătire;
    teste de laborator pentru detectarea reziduurilor, agenţilor patogeni, agenţilor contaminanţi, probelor alterării.
    Indiferent de tipul de produs, se efectuează următoarele verificări:
    un control al condiţiilor şi mijloacelor de transport pentru identificarea, în special, a oricăror deficienţe sau întreruperi ale sistemului frigorific;
    se compară greutatea reală a lotului cu cea indicată pe certificatul sau documentul veterinar, cîntărindu-se întregul lot, dacă este cazul;
    verificarea ambalajelor şi a tuturor marcajelor (ştampile, etichete) de pe acestea;
    se verifică temperatura, pentru a se asigura respectarea acesteia în timpul transportului;
    înainte de testele organoleptice, fizice, chimice şi de laborator se examinează un întreg set de pachete sau de probe, în cazul produselor în vrac.
    Testele trebuie efectuate asupra unei întregi game de probe prelevate din întregul lot, care poate fi parţial descărcat, dacă este cazul, pentru a se asigura testarea tuturor părţilor sale.
    Examinarea trebuie să acopere 1% din obiectele sau pachetele dintr-un lot, de la minimum două obiecte/pachete la maximum zece.
    Totuşi, în funcţie de produse şi de condiţii, autorităţile veterinare pot insista asupra efectuării unor controale mai ample.
    În cazul mărfii în vrac, se prelevă cel puţin cinci probe din diferite părţi ale lotului.
    În cazul în care se aplică teste aleatorii de laborator, care nu pot oferi rezultate imediate, şi nu există nici un pericol imediat pentru sănătatea publică şi animală, lotul trebuie avizat.
    Totuşi, dacă s-au efectuat teste de laborator datorită suspectării existenţei unei nereguli sau dacă testele anterioare au dat rezultate pozitive, loturile nu necesită avizul decît în cazul în care rezultatele testelor sînt negative;
    mijlocul de transport trebuie descărcat integral în următoarele cazuri:
    a) încărcarea s-a făcut de aşa manieră încît să nu permită accesul la întregul lot prin descărcare parţială;
    b) controlul probelor a evidenţiat nereguli;
    c) lotul anterior a prezentat nereguli;
    d) medicul veterinar oficial suspectează existenţa unor nereguli;
    odată terminat controlul fizic, medicul veterinar oficial de la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale trebuie să certifice controlul închizînd şi ştampilînd oficial toate pachetele deschise şi resigilînd toate containerele, numărul sigiliilor veterinare fiind trecut în documentul de trecere a frontierei.

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.
1408din 10 decembrie 2008

Norma sanitar-veterinară privind frecvenţa controalelor fizice care
se aplică anumitor loturi de produse de origine animală importate
    1. Norma sanitar-veterinară privind frecvenţa controalelor fizice care se aplică anumitor loturi de produse de origine animală importate (în continuare – Norma sanitar-veterinară) stabileşte reguli generale de aplicare a controalelor la posturile de control sanitar-veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale, întrucît, în cazul în care controalele demonstrează că produsele nu satisfac cerinţele necesare sau prezintă orice altă neregulă, colaboratorii posturilor de control sanitar-veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale, sînt obligaţi să informeze Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (în continuare – Agenţie) cu privire la aceasta.
    2. Prezenta Normă sanitar-veterinară a fost armonizată cu prevederile Deciziei Comisiei Europene 94/360/EC din 20 mai 1994 privind frecvenţa redusă a controalelor fizice care se aplică anumitor loturi de produse importate şi care provin din ţări terţe (L 158/41 Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene 25.6.1994).
    3. Posturile de control sanitar-veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale efectuează controale fizice astfel încît agentul economic care importă produse de origine animală să se conformeze cerinţelor sanitar-veterinare.
    4. Agenţia va urmări ca fiecare post de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale, să ţină o evidenţă a rezultatelor tuturor controalelor efectuate asupra loturilor de produse de origine animală importate în conformitate cu anexa la prezenta Norma sanitar-veterinară, timp de cel puţin 18 luni de la inspecţie.
    Medicul veterinar oficial de la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale, trimite Agenţiei la fiecare lună o dare de seamă despre rezultatele inspecţiilor efectuate.
    5. În cazul în care controalele sanitar-veterinare ale produselor de origine animală indică o abatere de la cerinţele în vigoare, cu implicaţii serioase pentru sănătatea animală sau publică, medicul veterinar oficial de la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale, informează fără întîrziere Agenţia în această privinţă.
    Pînă la remedierea acestor deficienţe, Agenţia interzice comercializarea produselor de origine animală pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în corespundere cu art.6 lit. h) din Legea nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară.

Anexă
la Norma sanitar-veterinară
privind frecvenţa controalelor fizice
care se aplică anumitor loturi de
produse de origine animală importate

Grupele de produse şi frecvenţa controalelor fizice sanitar-veterinare
la importul produselor de origine animală

Cate-goria
Grupele de produse
Frecvenţa controlului fizic (%)
I
 
Carne proaspătă inclusiv: organe interne şi produse de la bovine, ovine, caprine, porcine şi specii de cabaline

Produse din peşte păstrate în containere închise ermetic, astfel încît să fie stabile cerinţele faţă de temperatură, peşte proaspăt şi congelat şi produse ale pescuitului uscate şi/sau sărate

Ouă întregi
Untură şi grăsimi topite
Membrane de animale
Ouă pentru incubaţie
 
 
 
 
20
 
 
II
Carne de pasăre şi produse din carne de pasăre
Carne de iepure, carne de vînat (sălbatic/de crescătorie) şi produsele acestora
Lapte şi produse lactate pentru consum uman
Produse din ouă
Proteine de origine animală prelucrate pentru consum uman
Alte produse ale pescuitului
Miere
 
 
 
 
50
 
III
Spermă
Embrioni
Îngrăşăminte
Lapte şi produse lactate (nu pentru consum uman)
Gelatină
Melci
Oase şi produse din oase
Piei brute şi prelucrate
Păr scurt, aspru de pe partea dorsală, lînă, păr, pene
Coarne şi copite
Produse apicole
Trofee de vînătoare;
Hrană procesată pentru animale
Materie primă pentru fabricarea hranei pentru animale de companie
Materie primă, sînge, produse din sînge, glande şi organe pentru uz farmaceutic
Produse din sînge pentru uz tehnic
Agenţi patogeni
Fîn/paie
 
 
 
 
 
 
 
 
Minimum 1
Maximum 10

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 1408
din 10 decembrie 2008

Norma sanitar-veterinară privind stabilirea procedurilor
de efectuare
a controalelor sanitar-veterinare la introducerea
în scopul importului
a produselor de origine animală prin
posturile de control sanitar-veterinar,
organizate în
cadrul posturilor vamale

    1. Norma sanitar-veterinară privind stabilirea procedurilor de efectuare a controalelor sanitar-veterinare la introducerea în scopul importului a produselor de origine animală prin posturile de control sanitar-veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale (în continuare – Normă sanitar-veterinară) stabileşte proceduri de control sanitar-veterinar la posturile de control sanitar-veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale, în vederea asigurării bunei funcţionări a sistemului de controale sanitar-veterinare pe piaţa internă.
    2. Prezenta Normă sanitar-veterinară a fost armonizată cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 136/2004 al Comisiei Europene din 22 ianuarie 2004 de stabilire a procedurilor controalelor sanitar-veterinare la punctele de control la frontieră ale Comunităţii la importul produselor provenind din ţări terţe (Official Journal L 021, pct. 0011 - 0023).
    3. Înainte de sosirea fizică a lotului pe teritoriul ţării, persoana responsabilă de încărcătură notifică sosirea produselor la personalul de inspecţie de la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale, la care trebuie declarate produsele de origine animală, printr-un certificat sanitar veterinar (CSV).
    4. CSV este documentul sanitar-veterinar comun de intrare care însoţeşte transportul pînă la destinaţia finală şi care este compus din partea 1, completată de agentul economic, şi partea a 2-a, care se va completa de către autoritatea veterinara responsabilă care realizează controlul identităţii, controlul documentelor şi/sau controlul fizic la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale sau, după caz, la locul de destinaţie.
    5. Informaţia cuprinsă în CSV poate, cu autorizaţia eliberată de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (în continuare – Agenţie), să facă obiectul unei notificări prealabile printr-un sistem de telecomunicaţii sau printr-un alt sistem de transmitere electronică a datelor. Într-un astfel de caz, informaţia transmisă pe cale electronică trebuie să fie cea prevăzută în partea 1 din modelul CSV prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta Normă sanitar-veterinară.
    6. După încheierea controalelor sanitar-veterinare, partea a 2-a a CSV specificat în anexa nr. 3 din prezenta Normă sanitar-veterinară se completează sub răspunderea medicului veterinar oficial responsabil de la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale. Acesta sau un alt medic veterinar oficial aflat în subordinea lui, semnează CSV, fapt ce acordă lotului permisiunea de trecere.
    7. Originalul CSV pentru loturile cărora le-a fost acordată permisiunea de trecere este compus din părţile 1 şi 2, prezentate în anexa nr. 3 la prezenta Normă sanitar-veterinară, completate în mod corespunzător şi semnate.
    Medicul veterinar oficial sau persoana responsabilă de încărcătură notifică autorităţilor vamale permisiunea de trecere care a fost acordată lotului, prin prezentarea originalului CSV sau prin transmiterea acestuia pe cale electronică.
    După plasarea mărfurilor într-o anumită destinaţie vamală, originalul CSV trebuie să însoţească lotul pînă la prima unitate de destinaţie.
    Medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale, păstrează o copie a CSV, iar o copie o transmite persoanei responsabile de încărcătură.
    Medicul veterinar oficial păstrează originalul certificatului sanitar-veterinar sau al documentelor eliberate care însoţesc lotul, precum şi o copie a CSV timp de cel puţin trei ani. Cu toate acestea, în cazul loturilor de produse de origine animală destinate a fi depozitate într-un antrepozit vamal, depozit provizoriu sau zonă liberă documentul sanitar-veterinar original ce însoţeşte lotul trebuie să-l însoţească în continuare pînă la punctul de destinaţie finală, iar copiile se păstrează la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale.
    8. În cazul în care loturile de produse au primit permisiunea de trecere la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale, dar se află în continuare sub control vamal şi sînt puse în liberă circulaţie într-un stadiu ulterior, se aplică procedura prevăzută la punctele 6 şi 7 ale prezentei Norme sanitar-veterinare.
    Originalul CSV însoţeşte lotul atît timp cît acesta se află sub supravegherea vamală a uneia sau mai multor unităţi pînă în momentul în care persoana responsabilă de încărcătură depune cererea de vămuire.
    9. În cazul în care un lot ar fi fracţionat, originalul CSV se prezintă autorităţilor vamale competente responsabile de unitatea în care se fracţionează lotul. O copie a CSV va fi astfel păstrată de unitatea respectivă.
    Autoritatea competentă responsabilă de unitatea menţionată eliberează o fotocopie autentificată a originalului CSV pentru a însoţi fiecare parte a lotului şi o completează cu informaţii privind cantitatea sau greutatea revizuită.
    Autoritatea competentă poate solicita agentului economic al unităţii în care a fost fracţionat lotul să păstreze un registru pentru a garanta trasabilitatea diferitelor părţi ale lotului.
    Adnotările privind CSV - certificat sanitar veterinar şi copiile acestuia trebuie păstrate timp de trei ani.
    10. Medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale, supune produsele vegetale (fîn, paie) controalelor documentelor şi, după caz, analizelor de laborator, precum şi controalelor fizice.
    Aceste cerinţe se aplică tuturor produselor vegetale, care, datorită originii şi destinaţiei lor ulterioare, pot constitui un risc de răspîndire a unor boli infecţioase sau contagioase la animale.

Anexa nr. 1
la Norma sanitar-veterinară privind stabilirea
procedurilor de efectuare a controalelor
 sanitar-veterinare la introducerea în scopul
 importului a produselor de origine animală prin
posturile de control sanitar-veterinar, organizate în
cadrul posturilor vamale

Controalele documentelor
    1. Pentru fiecare lot, trebuie să se verifice destinaţia vamală şi utilizarea prevăzută a produselor de origine animală.
    2. Fiecare CSV sau document de sănătate animală ce însoţeşte un lot de produse de origine animală şi care este prezentat la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale, trebuie să facă obiectul unui control pentru a se confirma, dacă este necesar, că:
    este vorba de un certificat sanitar-veterinar sau document original;
    se referă la o ţară sau la o regiune a unei ţări autorizate să exporte;
    prezentarea şi conţinutul său sînt conforme cu modelul stabilit pentru produsul şi ţara în cauză;
    respectă principiile generale ale certificării; a fost completat integral;
    se referă la o unitate sau o navă autorizată să exporte;
    are semnătura medicului veterinar oficial sau a reprezentatului autorităţii oficiale în cazul în care acesta este abilitat să semneze, menţiunea lizibilă cu majuscule a numelui şi funcţiei acestuia, precum şi ştampila şi semnătura medicului veterinar oficial ale ţării de origine, avînd o altă culoare decît cea a celorlalte menţiuni înscrise în certificat, în cazul certificatelor electronice, o semnătură şi o ştampilă generată de un sistem securizat;
    partea 1 a CSV preentată în anexa nr. 3 din prezenta Normă sanitar-veterinară este completată corect şi informaţiile cuprinse în aceasta coincid cu cele ce rezultă din celelalte documente oficiale care însoţesc lotul.

Anexa nr. 2
la Norma sanitar-veterinară privind stabilirea procedurilor
de efectuare a controalelor sanitar-veterinare la introducerea
în scopul importuluia produselor de origine animală prin
posturile de control sanitar-veterinar, organizate în
cadrul posturilor vamale

Analizele
    1. Loturile de produse de origine animală prezentate la import trebuie să se supună unui plan de monitorizare, pentru a se verifica respectarea cerinţelor sanitar-veterinare, în special, pentru a se detecta reziduurile, agenţii patogeni sau alte substanţe periculoase pentru om, animale sau mediul înconjurător. Planurile de monitorizare ţin seama de natura produselor şi de riscurile pe care le prezintă acestea şi, în special, de parametri, cum ar fi frecvenţa şi numărul de loturi care intră şi rezultatele operaţiilor de monitorizare precedente.
    2. În cazul în care testele efectuate aleatoriu în cadrul planurilor de monitorizare, prevăzute la pct. 1 din prezenta anexă nu semnalează existenţa unui risc imediat pentru sănătatea publică sau animală, lotul examinat poate fi pus în liberă circulaţie înainte ca rezultatele de laborator să fie disponibile. În toate situaţiile, CSV care însoţeşte lotul trebuie să cuprindă o specificare în acest sens, iar subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor de la locul de destinaţie trebuie informate cu privire la aceasta.
    3. În cazul în care testele de laborator sînt efectuate în baza presupunerii unor nereguli, a unor informaţii primite, a unei notificări prealabile primite de la sistemul de alertare rapidă pentru produsele alimentare de origine animală sau în temeiul unei măsuri de salvgardare şi în cazul în care analiza depistează un agent patogen sau o substanţă care prezintă un risc direct sau imediat pentru sănătatea publică sau animală, medicul veterinar oficial responsabil de postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale, sau autorităţile competente trebuie să amîne vămuirea produselor de origine animală şi punerea lor în liberă circulaţie pînă în momentul în care rezultatele de laborator sînt satisfăcătoare. Pînă în acel moment, lotul rămîne sub controlul autorităţilor şi sub responsabilitatea medicului veterinar oficial sau a agentului oficial desemnat de postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale în care s-au efectuat controalele sanitar-veterinare.
    4. Se informează Agenţia cu privire la rezultatele pozitive a testelor de laborator.

    anexa nr.3

Partea 1
Prezenta parte este destinată declarantului
sau responsabilului de încărcătură
    Poziţia 1. Expeditorul/exportatorul: se indică numele organizaţiei comerciale care expediază lotul (în ţara respectivă).
    Poziţia 2. Postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale. Dacă informaţia nu este imprimată deja pe document, această poziţie se completează. Numărul de referinţă CSV este numărul de referinţă unic conferit de postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale care eliberează certificatul (menţionat, de asemenea, la poziţia 24). Numărul de unitate este cel al postului de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale şi figurează împreună cu numele acestuia pe lista posturilor de control sanitar-veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale desemnate.
    Poziţia 3. Destinatarul: se indică adresa persoanei sau a organizaţiei comerciale ce figurează în certificatul ţării .
    Poziţia 4. Responsabilul de încărcătură (inclusiv agentul sau declarantul acesteia): care răspunde de lot la prezentarea acestuia la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale şi care face declaraţiile necesare autorităţilor competente în numele importatorului: se indică numele şi adresa responsabilului.
    Poziţia 5. Importatorul: importatorul poate să nu fie prezent la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale: se indică numele şi adresa acestuia. În cazul în care importatorul şi agentul sînt una şi aceeaşi persoană, acest lucru se menţionează „a se vedea poziţia 2”.
    Poziţia 6. Ţara de origine: este vorba de ţara în care produsul de origine animală finit a fost produs, fabricat sau ambalat.
    Poziţia 7. Ţara de expediere: este vorba de ţara în care încărcătura a fost plasată pe mijlocul de transport final pentru a fi expediată spre destinaţia finală.
    Poziţia 8. Se notează adresa de destinaţie. Prezenta poziţie cuprinde, de asemenea, produsele conforme (poziţia 18), precum şi produsele neconforme (poziţia 21).
    Poziţia 9. Se indică data prevăzută, la care loturile trebuie să sosească la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale.
    Poziţia 10. Certificatul/documentul sanitar-veterinar: data eliberării: este vorba de data la care certificatul sau documentul a fost semnat de medicul veterinar oficial sau de Agenţie. Numărul: se va indica numărul oficial unic al certificatului. În ceea ce priveşte produsele ce provin dintr-o unitate sau de pe o navă autorizată sau înregistrată, se vor indica numele şi numărul de autorizare sau de înregistrare, după caz. Pentru paietele de embrioni, ovule şi material seminal, se va preciza numărul de identitate al echipei de colectare desemnate.
    Poziţia 11. Se vor indica toate detaliile referitoare la mijloacele de transport la sosire: pe calea aerului – numărul zborului şi numărul scrisorii de transport aerian, pe cale maritimă – numele navei şi numărul conosamentului, transport rutier – numărul plăcii de înmatriculare a vehiculului şi numărul remorcii, după caz, şi pe cale ferată – numărul trenului şi al vagonului.
    Poziţia 12. Natura mărfii: se precizează specia animală, tratamentul aplicat produselor, precum şi numărul şi tipul coletelor ce compun încărcătura (50 de lăzi de 2 kg sau numărul de containere, de exemplu). Precizaţi temperatura adecvată pentru transport.
    Poziţia 13. Codul NC: Se indică cel puţin primele patru cifre ale codului nomenclaturii combinate (codul NC). În cazul în care un certificat se referă la un lot al cărui conţinut cuprinde mai mult de un cod produs, codurile suplimentare se pot înscrie pe CSV în mod corespunzător.
    Poziţia 14. Greutatea brută: greutatea globală în kg. Se defineşte ca fiind masa autorizată a produselor în containerele lor şi totalitatea ambalajelor acestora, dar cu excepţia containerelor de transport şi a altor echipamente de transport.
    Poziţia 15. Greutatea netă: greutatea în kg a produsului propriu-zis, fără ambalaj. Se defineşte ca fiind masa produselor propriu-zise fără containere imediate sau ambalaje. În cazul în care greutatea nu este adaptată, se vor utiliza unităţi (100 de paiete de material seminal de X ml sau 3 embrioni/suşe biologice, de exemplu).
    Poziţia 16. Se indică toate numerele de identificare ale sigiliului şi ale containerului, după caz.
    Poziţia 17. Transbordare: Prezenta poziţie se utilizează în cazul în care importul unui lot ce nu trebuie să aibă loc la punctul de control la frontieră în cauză şi cînd lotul trebuie transbordat pe o altă navă sau plasat într-un avion, fie în vederea importului la un al doilea post de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale.
    Poziţia 18. Produse conforme: toate produsele care vor fi prezentate în vederea punerii lor în liberă circulaţie pe piaţa internă, inclusiv cele care sînt admisibile, dar care vor fi supuse unei „proceduri de transport sub control” şi cele care vor putea fi puse în liberă circulaţie. Produse neconforme: produsele care nu corespund cerinţelor sanitar-veterinare în vigoare şi care sînt destinate unor zone libere, antrepozite libere, antrepozite vamale, furnizori de echipamente maritime sau nave, sau care sînt în tranzit spre o altă ţară.
    Poziţia 19. Reintroducere (reimportul) – reintroducerea mărfurilor autohtone care, după ce au fost exportate, sînt reintroduse pe teritoriul vamal şi sînt puse în liberă circulaţie.
    Poziţia 20. Piaţa internă: Prezenta poziţie se referă la loturile prezentate în vederea distribuirii lor pe piaţa internă. Se bifează categoria ce corespunde lotului prezentat. Aceasta se aplică, de asemenea, loturilor care au primit o autorizaţie sanitar-veterinară de punere în liberă circulaţie.
    Poziţia 21. Prezenta poziţie se completează pentru toate produsele neconforme cerinţelor sanitar-veterinare în vigoare, în cazul în care un lot este expediat spre o zonă liberă, un depozit provizoriu, un antrepozit vamal şi este depozitat în acel loc sub control sanitar-veterinar. Notă: poziţiile 18 şi 21 se referă doar la procedurile sanitar-veterinare.
    Poziţia 22. Semnătura: Aceasta îl obligă pe semnatar să accepte, de asemenea, loturile aflate în tranzit, reexpediate, cărora li s-a refuzat accesul printr-o altă ţară.
Partea 2
Prezenta secţiune trebuie completată exclusiv
de medicul veterinar oficial sau de agentul oficial desemnat

    Poziţia 23. CSV anterior: în cazul în care a fost deja eliberat un CSV, se indică numărul de serie al certificatului respectiv.
    Poziţia 24. Este vorba de numărul de referinţă unic al postului de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale care eliberează certificatul (vezi poziţia 2).
    Poziţia 25. Controlul documentelor. Se completează pentru toate loturile.
    Poziţia 26. Se bifează ştampila "controlul veterinar" în cazul în care containerele nu au fost deschise.
    Poziţia 27. Controale fizice: Controalele reduse, în cazul în care lotul nu a făcut obiectul unui control fizic, dar se consideră conform doar în baza controalelor documentelor şi al identităţii. Menţiunea „altele” face trimitere la procedura de reimport, la mărfurile transportate sub control, la transbordare şi tranzit.
    Poziţia 28. Se completează cu categoria de substanţă sau organism patogen pentru care se întreprinde o procedură de investigaţie. Menţiunea „aleatoriu” indică o prelevare de probe, în cadrul căreia lotul nu este reţinut pînă la aflarea rezultatelor, situaţie în care autoritatea competentă de destinaţie trebuie informată printr-un mesaj. Menţiunea „pe bază de bănuieli” include cazurile în care lotul a fost fie reţinut pînă la aflarea unui rezultat favorabil, fie testat datorită unei notificări anterioare făcute prin sistemul de alertă rapidă pentru produsele de origine animală, fie în temeiul unei măsuri de salvgardare în vigoare.
    Poziţia 29. Această poziţie se completează, după caz, pentru a marca admisibilitatea transbordării. Poziţia se utilizează în cazul în care importul unui lot nu trebuie să aibă loc la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale în cauză şi cînd lotul trebuie transbordat pe o altă navă sau plasat într-un avion, sau în vederea expedierii spre o altă ţară de destinaţie.
    Poziţia 30. Această poziţie se completează pentru toate loturile pentru care s-a aprobat punerea în liberă circulaţie pe piaţa internă.
    Poziţiile 31-32. Aceste poziţii se utilizează în cazul în care loturile nu pot fi acceptate pentru a fi puse în liberă circulaţie, dar se consideră că prezintă un risc ridicat şi trebuie expediate sub control sanitar-veterinar şi vamal spre una din destinaţiile de control. Admiterea în zonele libere, depozit provizoriu şi antrepozitele vamale nu poate fi acordată decît în cazul în care se respectă cerinţele sanitar-veterinare în vigoare.
    Poziţia 31. Această poziţie se utilizează în cazul în care un lot este acceptat, dar trebuie transportat sub control spre o destinaţie precisă.
    Poziţia 32. Această poziţie se utilizează pentru toate loturile care nu corespund cerinţelor sanitar-veterinare în vigoare şi sînt destinate a fi expediate spre/sau depozitate în antrepozite autorizate sau expediate unor agenţi economici autorizaţi.
    Poziţia 33. În caz de refuz de import, se indică clar procedura ce urmează a fi aplicată. Se precizează data încheierii acţiunii preconizate. Adresele tuturor unităţilor de transformare se menţionează la poziţia 35. În urma refuzului sau deciziei de transformare, se înregistrează, de asemenea, data tuturor acţiunilor ulterioare în „registrul acţiunilor de monitorizare”.
    Poziţia 34. Motivele refuzului: se completează, după caz, pentru a adăuga informaţia adecvată, în special, la neregulile constatate la controlul temperaturii, în caz de produs în putrefacţie sau murdar.
    Poziţia 35. Se va indica numărul şi adresa tuturor destinaţiilor, în cazul în care se solicită un alt control sanitar-veterinar, ca şi în cazul poziţiilor 31 (transport sub control), 32 (regim de antrepozit), 33 (transformare sau distrugere).
    Poziţia 36. Această poziţie se utilizează în cazul în care sigiliul original aplicat pe un lot a fost distrus la deschiderea containerului. Trebuie păstrată o listă a tuturor sigiliilor utilizate în acest scop.
    Poziţia 37. Se aplică sigiliul oficial al postului de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale.
    Poziţia 38. Semnătura medicului veterinar oficial.
    Poziţia 39. Postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale prin care loturile au tranzitat înainte de a ieşi din ţară trebuie să completeze această rubrică în cazul în care loturile sînt expediate pentru tranzit prin altă ţară şi sînt controlate la ieşire. Dacă nu este vorba de tranzit, această poziţie poate fi folosită fie pentru comentarii suplimentare relevante, referitoare, de exemplu, la faptul că nu se scoate coloana vertebrală, fie pentru plata taxelor.
    Poziţia 40. Se utilizează de către serviciile vamale pentru a adăuga informaţii adecvate care se perfectează prin depunerea unei declaraţii vamale în detaliu cu procedura indicată la poziţia 1 sau prin prezentarea carnetului TIR.
    Poziţia 41. Se utilizează în cazul în care certificatul original CSV trebuie să rămînă într-un anumit loc şi atunci cînd trebuie eliberate copii ale certificatului CSV.

Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului nr.1408
din 10 decembrie 2008

REGULAMENT
privind controalele oficiale consolidate efectuate
asupra importurilor de anumite produse de hrană
pentru animale şi alimentare de origine nonanimală
    Prezentul Regulament transpune parţial prevederile Regulamentului (CE) nr. 669/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale şi alimentare de origine neanimală şi de modificare a Deciziei 2006/504/CE (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 25 iulie 2009 nr. L 194/11), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/186 al Comisiei din 2 februarie 2017.
Capitolul I
Lista produselor de hrană pentru animale şi alimentare
de origine nonanimală supuse
unor controale oficiale consolidate
    1. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor întocmeşte, actualizează cel puţin 2 ori pe an şi plasează pe pagina sa oficială Lista produselor de hrană pentru animale şi alimentare de origine nonanimală supuse unor controale oficiale consolidate (în continuare – Listă) la punctul de intrare desemnat, luînd în considerare:
    a) datele rezultate din notificările primite prin Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și hrana pentru animale (RASFF);
    b) rapoartele şi informaţiile rezultate din activităţile Oficiului Alimentar şi Veterinar;
    c) rapoartele şi informaţiile primite din partea altor state;
    d) schimbul de informaţii între Comisie, statele membre şi Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară.
    Lista va include cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea produsului;
    b) codul mărfurilor;
    c) ţara de origine;
    d) riscul pe care îl prezintă produsul;
    e) frecvenţa controalelor fizice şi a controalelor identităţii (%).
    2. Loturile de produse neincluse în Listă se supun controalelor oficiale în conformitate cu prevederile Legii nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor şi ale Legii nr. 50 din 28 martie 2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor.
Capitolul II
Controlul oficial consolidat la punctele
de intrare desemnate
    3. Controlul oficial consolidat la punctele de intrare desemnate (în continuare – PID) efectuat asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale şi alimentare de origine nonanimală, fără a modifica lotul pe întreaga perioadă, se realizează la posturile de control sanitar-veterinar organizate în cadrul posturilor de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră, specificate în anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 51 din 16 ianuarie 2013 „Privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”. Acesta prevede:
    a) controlul documentelor asupra tuturor loturilor, efectuat în termen de 2 zile lucrătoare de la sosirea acestora la PID;
    b) controlul identităţii şi controlul fizic, inclusiv analize de laborator, cu frecvenţa specificată la pct. 1 lit. e);
    c) completarea corectă a părţii relevante din certificatul sanitar veterinar, al cărui model e prezentat în anexă;
    d) efectuarea acestuia la locul de destinaţie, fără a ieşi de sub control oficial, în incintele operatorului economic din sectorul hranei pentru animale şi din sectorul alimentar, în cazul în care caracterul foarte perisabil al produsului sau caracteristicile specifice ale ambalajului sînt de aşa natură încît realizarea operaţiilor de prelevare de probe la PID ar duce în mod inevitabil la un risc grav pentru siguranţa alimentară sau ar provoca deteriorarea produsului la un nivel inacceptabil;
    e) nefracţionarea loturilor pînă la completarea certificatului sanitar veterinar de către autoritatea competentă, iar în cazul fracţionării ulterioare a lotului, acesta va fi însoţit de o copie autentificată a certificatului sanitar veterinar, pînă la punerea în liberă circulaţie.
    4. Medicii veterinari oficiali de la PID întocmesc, de două ori pe an, raportul care să includă detalii despre fiecare lot (dimensiunea – greutatea netă a lotului, ţara de origine a fiecărui lot, numărul de loturi supuse prelevării de probe pentru analiză, rezultatele controalelor efectuate specificate în prezentul Regulament.

    anexă
    [Anexa nr.5 introdusă prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]