LPM251/2008
ID intern unic:  330308
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 251
din  04.12.2008
privind constituirea Rezervaţiei cultural-naturale „Orheiul Vechi”
Publicat : 13.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 1-2     art Nr : 4
    MODIFICAT
   
LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18
    LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443    În scopul protecţiei, conservării şi salvării pentru generaţiile prezente şi viitoare a peisajului cultural „Orheiul Vechi” – ansamblu de monumente istorico-culturale şi natural-peisagistice din defileul rîului Răut, microzona satelor Trebujeni, Butuceni şi Morovaia din raionul Orhei, cu valoare excepţională pentru civilizaţia naţională şi internaţională, precum şi din punct de vedere istoric şi ştiinţific,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul prezentei legi
    (1) Prezenta lege reglementează constituirea Rezervaţiei cultural-naturale „Orheiul Vechi”, denumită în continuare rezervaţie, cu statut de persoană juridică, aflată în subordinea autorităţii administraţiei publice centrale responsabile de protecţia patrimoniului cultural-istoric.
    (2) Prezenta lege reglementează raporturile juridice care apar în procesul ocrotirii de către stat, păstrării, conservării, utilizării şi punerii în valoare a Rezervaţiei cultural-naturale „Orheiul Vechi”.
    Articolul 2. Reglementarea juridică
    (1) Raporturile juridice care apar în legătură cu ocrotirea, păstrarea, conservarea, utilizarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural-istoric şi natural al rezervaţiei sînt reglementate în baza Constituţiei Republicii Moldova, a legislaţiei privind protecţia patrimoniului cultural şi natural naţional, a convenţiilor UNESCO şi a altor tratate internaţionale privind protecţia patrimoniului cultural şi natural la care Republica Moldova este parte.
    (2) Dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte prevederi decît cele ale prezentei legi, se aplică prevederile tratatelor internaţionale.
    Articolul 3. Componentele rezervaţiei
    (1) Rezervaţia cuprinde următoarele componente cultural-istorice şi naturale, cu suprafaţa determinată în mod analitic, utilizînd vectori cu referinţă geografică în sistem naţional de proiecţie stereografic:
    a) Complexul muzeal „Orheiul Vechi”, care ocupă sectorul central al rezervaţiei şi are statut de rezervaţie istorico-arheologică, constituită în conformitate cu Hotărîrea nr.77 a Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti din 15 martie 1968;
    b) Rezervaţia peisagistică „Trebujeni”, care ocupă sectorul de vest al peisajului cultural şi constituie parte integrantă a fondului ariilor naturale protejate de stat conform Legii nr.1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat;
    c) masivele de pădure administrate de Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva”;
    d) intravilanul satelor Trebujeni, Butuceni şi Morovaia;
    e) terenurile agricole şi de păşunat, drumurile aflate în proprietatea comunei Trebujeni;
    f) sectoarele adiacente cu terenuri agricole şi de păşunat, drumurile din proprietatea comunelor Ivancea, Susleni (raionul Orhei), Holercani (raionul Dubăsari) şi Maşcăuţi (raionul Criuleni);
    g) terenurile agricole private;
    h) pensiunile agroturistice şi casele de vacanţă private.
    (2) Limitele geografice şi suprafaţa rezervaţiei sînt stabilite şi aprobate de Guvern, în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 4. Statutul de protecţie a rezervaţiei
    (1) În rezervaţie se instituie regimul de zonă protejată de importanţă naţională.
    (2) Pentru asigurarea protecţiei şi conservării patrimoniului cultural şi natural al rezervaţiei, se instituie zonarea internă a teritoriului acesteia cu regim diferenţiat de protecţie, păstrare, conservare şi punere în valoare a componentelor patrimoniului cultural şi natural al rezervaţiei, delimitînd strict zonele de protecţie şi zonele tampon cu rol de protecţie, stabilite în conformitate cu legislaţia şi aprobate prin hotărîre de Guvern.
    (3) Componentele cultural-istorice şi naturale ale rezervaţiei se administrează de către deţinătorii de terenuri, în conformitate cu legislaţia şi cu prevederile UNESCO privind protecţia patrimoniului cultural şi natural, în baza unui regulament aprobat de Guvern.
    (4) Terenurile din cadrul rezervaţiei şi al zonei de protecţie rămîn la dispoziţia deţinătorilor funciari, mecanismul de gestionare al acestora fiind stabilit de legislaţia în vigoare.
    Articolul 5. Hotarele rezervaţiei
    (1) Hotarele rezervaţiei, zona de protecţie, precum şi zonarea funcţională internă cu regim diferenţiat de protecţie, păstrare, conservare şi punere în valoare a componentelor patrimoniului cultural şi natural al rezervaţiei sînt stabilite prin hotărîre de Guvern, la propunerea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale cu competenţe în domeniu, în baza avizului Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi în conformitate cu legislaţia.
    (2) La stabilirea zonei de protecţie a rezervaţiei se iau în consideraţie hotarele localităţilor, ale terenurilor agricole şi drumurile.
    Articolul 6. Administrarea rezervaţiei
    (1) Prin hotărîre de Guvern, în baza Complexului muzeal „Orheiul Vechi”, prin extindere şi reorganizare, se creează unitatea administrativă «Rezervaţia cultural-naturală „Orheiul Vechi”» cu statut de instituţie publică, care va asigura administrarea rezervaţiei.
    (2) Rezervaţia dispune de subdiviziuni organizatorice specializate, menite să asigure gestionarea, protecţia, păstrarea, conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului istorico-cultural şi natural din zona respectivă.
    (3) Aspectele ce ţin de administrarea componentelor naturale ale rezervaţiei sînt coordonate cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva” şi cu deţinătorii acestor componente, în conformitate cu legislaţia.
    [Art.6 al.(3) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.6 al.(3) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    (4) Modalitatea de organizare instituţională şi administrare a rezervaţiei este stabilită de Guvern, la propunerea autorităţii publice centrale cu competenţe în domeniu, în baza avizului Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în conformitate cu legislaţia.
Capitolul II
PROTECŢIA REZERVAŢIEI
    Articolul 7. Principiile de bază ale protecţiei rezervaţiei
    În scopul păstrării unicităţii şi valorii universale a ansamblului de monumente istorico-culturale şi natural-peisagistice ale rezervaţiei, pe teritoriul acesteia se instituie un regim de administrare şi desfăşurare a activităţilor în conformitate cu zonarea internă a rezervaţiei şi în baza următoarelor principii:
    a) soluţionarea problemelor de amenajare a teritoriului, urbanistice şi social-economice ce ţin de protecţia rezervaţiei, în vederea asigurării dezvoltării durabile a zonei în ansamblu;
    b) prevenirea efectelor negative ale activităţilor economice, turistice şi de agrement asupra rezervaţiei;
    c) prioritatea activităţilor ce exclud deteriorarea sau distrugerea obiectivelor de patrimoniu cultural şi natural, schimbarea aspectului sau modului statornicit de folosire a acestora, de asemenea, prevenirea activităţilor ce ar putea prejudicia obiectivele patrimoniului cultural şi natural naţional;
    d) diminuarea impactului negativ al activităţii antropogene în ansamblu asupra rezervaţiei.
    Articolul 8. Particularităţile urbanistice şi de amenajare a teritoriului
                       rezervaţiei
    (1) Asigurarea protecţiei, păstrării, conservării şi valorificării durabile a patrimoniului cultural şi natural al rezervaţiei şi a zonei de protecţie a acesteia se realizează în conformitate cu legislaţia în domeniu, în baza planului de urbanism şi amenajare a teritoriului rezervaţiei, aprobat de Guvern.
    (2) La efectuarea lucrărilor de proiectare, de amenajare a teritoriului, de construcţie, de ameliorare, de administrare şi a altor lucrări pe teritoriul rezervaţiei şi al zonei de protecţie se va ţine cont de necesitatea conservării acesteia ca obiectiv al patrimoniului cultural şi natural de importanţă naţională şi internaţională.
    (3) Lucrările specificate la alin.(2) se vor efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare, în baza unor autorizaţii emise de Guvern.
    Articolul 9. Organizarea turismului pe teritoriul rezervaţiei
    (1) Organizarea turismului pe teritoriul rezervaţiei se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile UNESCO în domeniul turismului cultural.
    (2) Activitatea turistică în cadrul rezervaţiei se bazează pe strategia privind dezvoltarea turismului în rezervaţie, elaborată în conformitate cu principiile de conservare şi de utilizare durabilă a patrimoniului cultural şi natural de către autoritatea administraţiei publice centrale pentru cultură şi turism, în colaborare cu autoritatea administraţiei publice centrale pentru protecţia mediului, autoritatea administraţiei publice centrale pentru silvicultură, autorităţile administraţiei publice locale şi cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, şi aprobată prin hotărîre de Guvern.
    Articolul 10. Activitatea şi dezvoltarea rezervaţiei
    (1) Activitatea rezervaţiei se desfăşoară în baza regulamentului de organizare şi funcţionare a rezervaţiei, a strategiei de dezvoltare şi a planului de management al rezervaţiei, aprobate prin hotărîre de Guvern, la propunerea autorităţii publice centrale cu competenţe în domeniu.
    (2) În baza Complexului muzeal „Orheiul Vechi” se efectuează cercetări ştiinţifice ale componentelor rezervaţiei – arheologice, etnografice, biologice şi de altă natură.
    (3) Persoanele fizice şi asociaţiile care au domiciliul (sediul) în unităţile administrativ-teritoriale incluse în rezervaţie au dreptul şi sînt încurajate de stat să desfăşoare activităţi economice tradiţionale şi să dezvolte obiceiurile specifice.
    (4) Pe teritoriul rezervaţiei, activităţile economice tradiţionale – păşunatul, cultivarea terenurilor, albinăritul, recoltarea florei şi a faunei naturale terestre şi acvatice, precum şi prestarea serviciilor de turism şi agrement, practicarea pescuitului şi vînătorii sportive, prestarea serviciilor de transport – se desfăşoară în conformitate cu normele în vigoare.
    (5) Dezvoltarea rezervaţiei se bazează pe programe complexe de dezvoltare a ramurii, de ocrotire de către stat, păstrare, conservare, folosire şi punere în valoare a obiectivelor patrimoniului cultural şi natural naţional, elaborate în conformitate cu legislaţia şi aprobate de Guvern.
Capitolul III
PARTICULARITĂŢI PRIVIND EXERCITAREA
DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA REZERVAŢIEI
    Articolul 11. Exercitarea dreptului de proprietate asupra componentelor
                         rezervaţiei
    (1) Componentele rezervaţiei – terenurile cu monumente istorico-culturale şi naturale care alcătuiesc Complexul muzeal „Orheiul Vechi”, monumentele naturii care formează Rezervaţia peisagistică „Trebujeni” (436 ha) şi masivele de pădure administrate de Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva” – constituie proprietate de stat.
    (2) Terenurile agricole şi de păşunat, terenurile ce fac parte din Rezervaţia peisagistică „Trebujeni” (64 ha), edificiile şi instituţiile de menire socială, drumurile aflate în proprietatea comunelor Trebujeni, Ivancea, Susleni, Holercani şi Maşcăuţi constituie proprietăţi ale comunelor respective.
    (3) Terenurile de pămînt arabil aparţinînd localnicilor şi gospodăriile ţărăneşti, pensiunile turistice şi casele de vacanţă constituie proprietate privată.
    (4) Particularităţile privind exercitarea dreptului de proprietate asupra componentelor rezervaţiei sînt stabilite de prezenta lege, de legislaţia civilă, urbanistică şi funciară a Republicii Moldova.
    Articolul 12. Finanţarea
    (1) Rezervaţia îşi desfăşoară activitatea economică în baza mijloacelor alocate de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, inclusiv din contul veniturilor colectate, a donaţiilor persoanelor fizice şi juridice, inclusiv străine, de asemenea, în baza altor surse de finanţare neinterzise de lege.
    [Art.12 al.(1) modificat prin LP172 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    (2) Mijloacele financiare se utilizează în conformitate cu regulamentul rezervaţiei, aprobat de Guvern şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 13. Particularităţile folosirii indicaţiei geografice
                        „Orheiul Vechi”
    (1) Rezervaţia este titularul dreptului de folosinţă a indicaţiei geografice „Orheiul Vechi”.
    (2) Se interzice folosirea în scopuri comerciale, indiferent de domeniul de activitate, a unor denumiri identice sau similare ce conţin indicaţia geografică „Orheiul Vechi”, dacă o asemenea folosire ar putea conduce la confuzii sau ar indica vreo legătură cu Rezervaţia cultural-naturală „Orheiul Vechi”, fapt ce ar putea prejudicia interesele acesteia ori ar putea induce în eroare opinia publică.
    Articolul 14. Restricţii privind folosirea indicaţiei geografice
                       „Orheiul Vechi”
    (1) Orice persoană fizică sau juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător şi este amplasată în zona geografică „Orheiul Vechi” are dreptul să folosească indicaţia geografică „Orheiul Vechi” pentru identificarea produselor fabricate, a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate numai cu autorizaţia titularului de drept, în conformitate cu legislaţia.
    (2) În lipsa autorizaţiei menţionate la alin.(1) sau în cazul refuzului de a acorda o asemenea autorizaţie, titularii de mărci, de denumiri de firmă şi de alte obiecte ale proprietăţii intelectuale ce conţin indicaţia geografică „Orheiul Vechi”, indiferent de marfa sau serviciul pentru care se foloseşte această marcă ori această denumire, sînt obligaţi să excludă din denumirea respectivă indicaţia geografică „Orheiul Vechi”.
Capitolul IV
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA PREZENTEI LEGI
    Articolul 15. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi
    (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspundere administrativă, civilă sau penală, în conformitate cu legislaţia.
    (2) Prejudiciile materiale cauzate componentelor rezervaţiei de către persoanele fizice şi juridice urmează să fie reparate în modul stabilit de legislaţie.
    (3) Reparaţia prejudiciilor cauzate componentelor rezervaţiei se efectuează în mod benevol sau în baza unei hotărîri judecătoreşti.
Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 16
    Guvernul, în termen de 6 luni:
    a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va asigura constituirea şi funcţionarea Rezervaţiei cultural-naturale „Orheiul Vechi”, de asemenea, elaborarea proiectului de zonare funcţională şi delimitare în teren a hotarelor fixe ale acesteia;
    c) va dispune autorităţilor administraţiei publice centrale cu competenţe în domeniu elaborarea, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile UNESCO în domeniul protecţiei patrimoniului cultural şi natural, a regulamentului, a strategiilor de dezvoltare, a planului de management al rezervaţiei şi a planului de urbanism şi de amenajare a teritoriului acesteia.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                       Marian LUPU

    Nr.251-XVI. Chişinău, 4 decembrie 2008.