HGA1479/2008
ID intern unic:  330310
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1479
din  25.12.2008

privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciul

de asistenţă parentală profesionistă
Publicat : 13.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 1-2     art Nr : 1
    Abrogată prin HG760 din 17.09.14, MO282-289/26.09.14 art.815

    În scopul implementării Legii asistenţei sociale nr.547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-44, art. 249), cu modificările ulterioare, Strategiei naţionale şi a Planului de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2007-2012, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.784 din 9 iulie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.103-106, art.823), precum şi în vederea realizării prevederilor Regulamentului-cadru cu privire la serviciul de asistenţă parentală profesionistă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1361 din 7 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.198-202, art.1436), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Standardele minime de calitate pentru serviciul de asistenţă parentală profesionistă (se anexează).
    2. Implementarea Standardelor minime de calitate pentru serviciul de asistenţă parentală profesionistă se efectuează de prestatorii de servicii, în limitele alocaţiilor aprobate în bugetele corespunzătore, precum şi a mijloacelor provenite din donaţii, granturi şi alte surse, conform legislaţiei.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului.

    PRIM-MINISTRU                                                    Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                      Victor Stepaniuc
    Ministrul protecţiei sociale,
    familiei şi copilului                                                     Galina Balmoş
    Ministrul sănătăţii                                                      Larisa Catrinici
    Ministrul educaţiei şi tineretului                               Larisa Şavga
    Ministrul finanţelor                                                    Mariana Durleşteanu

    Nr. 1479. Chişinău, 25 decembrie 2008.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.1479
din 25 decembrie 2008

Standarde minime de calitate pentru serviciul
de asistenţă parentală profesionistă
Capitolul I
Dispoziţii generale
Secţiunea 1
Noţiuni generale
    1. În sensul prezentelor standarde minime de calitate pentru serviciul de asistenţă parentală profesionistă (în continuare – Serviciul) sînt utilizate următoarele noţiuni:
    a) standarde minime de calitate pentru serviciul de asistenţă parentală profesionistă – norme obligatorii la nivel naţional, ale căror aplicare garantează asigurarea unui nivel minim de calitate în procesul de prestare a serviciilor;
    b) asistentul social responsabil de caz – asistentul social comunitar responsabil de (re)integrarea copilului în familie şi societate;
    c) specialistul responsabil de asistenţii parentali profesionişti – specialistul principal în problemele drepturilor copilului sau specialistul principal în problemele familiilor cu copii în situaţii de risc din cadrul Secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei/Direcţiei pentru ocrotirea şi protecţia minorilor din municipiul Chişinău, responsabil de evaluarea şi monitorizarea activităţii asistenţilor parentali profesionişti;
    d) copil cu disabilităţi – persoana de la naştere pînă la 18 ani, care, datorită limitărilor de ordin senzorial (auz, vedere), fizic/locomotor, mintal/ de intelect, psihic şi de comportament, are nevoie de îngrijire şi suport special;
    e) prevenirea instituţionalizării – oferirea măsurilor de protecţie alternativă ca răspuns la nevoia de separare temporară sau permanentă a copilului de familia biologică, punîndu-se accent pe formele de protecţie de tip familial;
    f) (re)integrare în familie şi societate – acţiuni specifice în vederea asigurării accesului şi menţinerii copilului în familia sa biologică sau extinsă şi participarea copilului la viaţa comunităţii de apartenenţă şi acceptarea lui de către comunitate;
    g) plan individual de îngrijire – totalitatea serviciilor prestate copilului, în baza evaluării complexe a necesităţilor acestuia, de către asistentul social responsabil de caz, în vederea dezvoltării capacităţilor pentru o viaţă independentă şi (re)integrării în familie şi societate.
Secţiunea 2
Principii de organizare a Serviciului şi prestare a serviciilor
    2. Prestarea serviciilor se bazează pe următoarele principii:
    a) principiul respectării interesului superior al copilului – toate acţiunile şi deciziile privind copilul trebuie să răspundă necesităţilor copilului şi să asigure dezvoltarea armonioasă a acestuia;
    b) respectarea dreptului copilului de a creşte şi a fi educat în familie – fiecare copil are dreptul să locuiască în familie, să-şi cunoască părinţii, să beneficieze de grija lor, cu excepţia cazurilor în care separarea de părinţi este în interesul superior al acestuia;
    c) respectarea identităţii copilului – luarea în considerare a totalităţii trăsăturilor personale şi comportamentale ale copilului ca individ şi membru al societăţii;
    d) menţinerea legăturilor cu familia biologică a copilului – copilul separat de părinţi are dreptul să întreţină relaţii personale şi contacte directe şi indirecte cu părinţii, dacă aceasta nu contravine intereselor lui;
    e) plasarea fraţilor şi surorilor împreună – la prestarea serviciilor se va respecta dreptul fraţilor şi surorilor de a locui împreună;
    f) respectarea opiniei copilului – copilul participă la luarea deciziilor cu privire la îngrijire şi planurile de viitor, în funcţie de vîrstă, experienţă şi capacitatea de înţelegere, şi beneficiază de sprijin şi asistenţă în exercitarea acestui drept;
    g) nondiscriminarea – acceptarea diversităţii etnoculturale şi promovarea egalităţii;
    h) abordarea individualizată multidisciplinară – asigurarea intervenţiei personalizate, pe o perioadă determinată de timp, cu obiective, activităţi şi termene de realizare prestabilite, adecvate nevoilor copilului, cu participarea specialiştilor şi a familiei;
    i) accesul la servicii sociale de calitate – asigurarea respectării standardelor minime de calitate a serviciilor sociale;
    j) confidenţialitatea informaţiei despre copil şi familie – dreptul copilului şi a familiei la intimitate şi la respectarea vieţii sale private.
Secţiunea 3
Beneficiarii
    3. Beneficiarii de servicii sînt copiii de la naştere pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani, care se află temporar sau permanent în cel puţin una dintre următoarele situaţii:
    a) sînt privaţi temporar sau permanent de mediul lor familial;
    b) necesităţile lor speciale nu pot fi asigurate de către familia biologică;
    c) sînt sau pot deveni victime ale unei forme de violenţă, traficului de fiinţe umane, abandonului sau neglijenţei, tratamentului neadecvat, exploatării în timp ce se află în îngrijirea unuia sau ambilor părinţi, a reprezentantului legal sau a oricărei alte persoane responsabile de îngrijirea acestora;
    d) au mai puţin de 14 ani şi au săvîrşit o încălcare a legislaţiei penale, dar nu poartă răspundere din punct de vedere juridic şi se află în cel puţin una dintre situaţiile expuse la literele a), b) şi c) ale prezentului punct;
    e) au între 14 şi 18 ani şi le-a fost aplicată o pedeapsă penală fără privaţiune de libertate sau au fost liberaţi de răspundere penală şi se află în cel puţin una dintre situaţiile expuse la literele a), b) şi c) ale prezentului punct.
Capitolul II
Accesul la servicii
Secţiunea 1
Informarea – standardul 1
    4. Prestatorul de servicii desfăşoară activitatea de informare şi promovare a Serviciului.
    5. Rezultat: Populaţia are acces la informaţiile Serviciului. Comunitatea este informată. Solicitantul la funcţia de asistent parental profesionist este informat privind procedura de selectare şi aprobare în funcţia de asistent parental profesionist. Copilul şi familia lui biologică sînt informaţi despre principiile şi procedurile de prestare a serviciilor sociale în cadrul Serviciului.
    Proceduri de implementare a standardului
    6. Prestatorul de servicii:
    a) pune la dispoziţia copilului, familiei biologice, solicitanţilor la funcţia de asistent parental profesionist şi personalului angajat regulamentul cu privire la Serviciu, care prevede modalitatea de organizare şi de prestare a serviciilor;
    b) informează comunitatea cu privire la spectrul de servicii pe care le prestează Serviciul;
    c) pune la dispoziţia celor interesaţi materiale informative despre Serviciu;
    d) informează solicitanţii despre procedura de aprobare în funcţia de asistent parental profesionist.
Capitolul III
Necesităţile şi drepturile copilului
Secţiunea 1
Respectarea identităţii – standardul 2
    7. Rezultat: Copilului i se prestează servicii care contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii.
    Proceduri de implementare a standardului
    8. Asistentul parental profesionist şi asistentul social comunitar de la locul de trai promovează încrederea în sine şi sentimentul propriei demnităţi a copilului plasat în Serviciu:
    a) ascultîndu-l cu atenţie;
    b) implicîndu-l atunci cînd sînt luate decizii cu privire la îngrijirea lui;
    c) manifestînd respect faţă de copil, familie, cultură, etnie, religie şi, după caz, disabilitatea lui;
    d) lucrînd în parteneriat cu familia acestuia.
    9. Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate (în continuare – Comisia) acordă prioritate plasamentului copilului în comunitatea lui de baştină, cu excepţia cazului cînd acest plasament este nepotrivit.
    10. Aranjamentele de îngrijire facilitează contactul copilului cu familia lui, prietenii, alte persoane importante pentru el, precum şi cu comunitatea din care face parte. Asistentul parental profesionist este încurajat să menţină legături cu aceste persoane.
    11. Dacă este posibil copilul continuă să frecventeze aceeaşi instituţie de învăţămînt şi educaţie pe care a frecventat-o înainte de plasament.
    12. Atît în familie, cît şi în cadrul Serviciului este încurajat şi susţinut accesul copilului la informaţiile exacte, relevante şi exhaustive despre provenienţa şi unele aspecte din
viaţa lui.
    13. Asistentul parental profesionist recunoaşte importanţa obiectelor personale din trecutul copilului, pentru a menţine particularităţile lui individuale, păstrînd scrisori, fotografii, cărţi şi alte obiecte importante pentru el.
    14. În procesul de acumulare a informaţiilor privind identitatea copilului sînt consultaţi părinţii, membrii familiei extinse şi alte persoane importante pentru copil.
    15. Asistentul parental profesionist şi alţi specialişti ajută copilul să înţeleagă evenimentele ce s-au produs în viaţa lui. Asistentul parental profesionist împreună cu copilul lucrează asupra „Cărţii Vieţii” a acestuia, care este înmînată copilului la încetarea plasamentului.
    16. În cazul plasamentului provizoriu, se utilizează plasarea copilului în aceeaşi familie a asistentului parental profesionist, după posibilitate, pentru a asigura continuitatea îngrijirii copilului plasat în Serviciu.
    17. În cazul revenirii copilului în Serviciu sînt contactaţi, în primul rînd, asistenţii parentali profesionişti precedenţi, pentru a-l lua în plasament, excepţie fiind cazurile în care acest lucru este inoportun.
    18. Necesităţile speciale ale copilului cu disabilităţi sînt recunoscute şi satisfăcute într-un mod ce promovează un simţ pozitiv al identităţii lui.
Secţiunea 2
Dezvoltarea relaţiilor cu familia şi prietenii – standardul 3
    19. Rezultat: Copilul plasat în Serviciu este încurajat şi ajutat să menţină şi să dezvolte relaţiile sale cu familia biologică, extinsă şi prietenii.
    Proceduri de implementare a standardului
    20. Necesitatea copilului de a contacta cu familia biologică, extinsă şi prietenii este luată în considerare la plasamentul în Serviciu, mai ales atunci cînd copilul este plasat în afara comunităţii din care provine.
    21. Fraţii sînt plasaţi împreună, ţinînd cont de dorinţele lor. Dacă ei nu sînt plasaţi împreună, se fac aranjamente pentru ca ei să contacteze cît mai des, inclusiv să petreacă vacanţa împreună, cu condiţia că acest fapt este în interesul superior al acestora.
    22. Asistentul social responsabil de caz asigură menţinerea contactului cu membrii familiei şi prietenii, în conformitate cu planul individual de îngrijire a copilului (în continuare – Plan).
    23. Părinţii copilului plasat în Serviciu sînt implicaţi în îngrijirea lui, în parteneriat cu asistenţii sociali şi asistentul parental profesionist, excepţie fiind cazul în care acest lucru este în detrimentul bunăstării copilului, caz în care motivele pentru excluderea părinţilor sînt înregistrate în dosarul personal al copilului şi părinţii sînt informaţi în scris despre dreptul lor de a contesta decizia respectivă.
    24. Copilul, în parteneriat cu părinţii, este ajutat să identifice persoanele pe care el le consideră importante în viaţa lui, inclusiv membrii familiei extinse şi prietenii. Dorinţele copilului de a contacta cu aceste persoane sînt luate în considerare şi facilitate.
    25. Prestatorul de servicii deţine proceduri care definesc modalitatea de încheiere, menţinere, monitorizare şi revizuire a aranjamentelor pentru contactul copilului plasat în Serviciu cu membrii familiei biologice, extinse şi prietenii.
    26. Copilul este încurajat şi ajutat să utilizeze toate resursele mass-media accesibile pentru menţinerea contactului cu familia şi prietenii.
    27. În cazul în care unul sau ambii părinţi se află în instituţii penitenciare sau medicale (curative) prestatorul de servicii asigură transportul pentru vizitarea acestuia/acestora de către copil, cel puţin o dată în trimestru sau în cazul unor circumstanţe excepţionale, dacă aceste vizite nu contravin interesului suprem al copilului.
Secţiunea 3
Respectarea demnităţii copilului şi drepturilor
acestuia la viaţă privată şi liberă alegere – standardul 4

    28. Rezultat: Copilul este tratat cu demnitate, intimitatea lui este respectată, face alegeri bazate pe informaţiile ce i se oferă în corespundere cu vîrsta lui, are păreri proprii şi poate înainta plîngeri, fiind ascultat atunci cînd se iau decizii care îl afectează personal sau îngrijirea pe care o primeşte.
    Proceduri de implementare a standardului
    29. Copilul:
    este încurajat de a fi independent, oferindu-i-se îngrijire personală corespunzătoare vîrstei lui, nivelului de dezvoltare, sexului, culturii, etniei, religiei şi necesităţilor individuale;
    este ajutat să contacteze cu familia şi prietenii fără a fi deranjat, cu excepţia cazurilor în care există motive evidente de a nu proceda în aşa fel;
    dispune de spaţiu privat şi intimitate;
    este încurajat şi i se oferă posibilitatea de a-şi dezvolta abilităţile, aptitudinile, priceperile şi interesele;
    este consultat şi ascultat în toate deciziile cu privire la îngrijirea lui, acordîndu-se atenţia cuvenită părerilor lui;
    este încurajat să facă alegerea într-o serie de activităţi cotidiene, cum ar fi procurarea îmbrăcămintei, gestionarea banilor, precum şi alegerea ocupaţiilor în funcţie de preferinţe.
    30. Corespondenţa şi bunurile personale ale copilului sînt protejate împotriva oricărei imixtiuni.
Secţiunea 4
Respectarea diversităţii etnoculturale – standardul 5
    31. Rezultat: Copilului i se oferă servicii care iau în considerare vîrsta, nivelul de dezvoltare, necesităţile evaluate individual, sexul, familia din care provine, cultura, etnia, religia şi, după caz, disabilitatea.
    Proceduri de implementare a standardului
    32. Copilul:
    este încurajat să înţeleagă şi să preţuiască patrimoniul lui cultural, etnic şi religios;
    este plasat cu prioritate la asistentul parental profesionist din grupul lui cultural, etnic şi religios.
    33. În cazul în care copilul este plasat în afara grupului lui cultural, etnic sau religios, asistentul parental profesionist este susţinut pentru a da posibilitate acestuia să-şi dezvolte o percepţie pozitivă a originii şi provenienţei lui.
    34. Copilul:
    este încurajat şi ajutat să înţeleagă şi să controleze disabilitatea sa, în funcţie de vîrstă, nivelul de dezvoltare, necesităţile şi dorinţele lui;
    este susţinut şi încurajat să-şi dezvolte abilităţile de a-şi controla cu succes emoţiile în orice situaţie de discriminare;
    avînd disabilităţi primeşte servicii şi sprijinul adecvat, care îl ajută să sporească potenţialul lui, inclusiv utilaje şi, unde este cazul, se adaptează locuinţa sau automobilul asistentului parental profesionist la necesităţile copilului.
Capitolul IV
Plasamentul copilului în Serviciu
Secţiunea 1
    Evaluarea necesităţilor copilului – standardul 6
    35. Rezultat: Evaluarea necesităţilor copilului este efectuată înainte de plasament, cu excepţia plasamentului de urgenţă care prevede demararea procesului de evaluare imediat după plasament.
    Proceduri de implementare a standardului
    36. Decizia de a recurge la plasament în Serviciu se bazează pe un raport de evaluare complexă.
    37. Asistentul social responsabil de caz asigură ca evaluarea să fie efectuată înaintea recomandării plasamentului.
    38. La întocmirea raportului de evaluare asistentul social responsabil de caz va ţine cont de orice evaluări precedente şi va asigura participarea specialiştilor corespunzători pentru evaluarea necesităţilor emoţionale, psihologice, medicale, educative etc.; orice concluzie în procesul de evaluare înregistrîndu-se şi anexîndu-se la raportul de evaluare din dosarul personal al copilului.
    39. Copilul, familia acestuia şi alte persoane implicate în îngrijirea lui sînt încurajate şi ajutate să participe la procesul de evaluare.
    40. Rezultatele evaluării sînt aduse la cunoştinţa copilului.
Secţiunea 2
Planificarea şi revizuirea plasamentului – standardul 7
    41. Rezultat: Fiecare copil, plasat în Serviciu, dispune de un plan individual de îngrijire. Copilul şi familia lui participă la elaborarea Planului.
    Proceduri de implementare a standardului
    42. Asistentul social, responsabil de caz, consultîndu-se cu copilul, familia lui, asistentul parental profesionist şi alte persoane relevante, elaborează Planul, care se păstrează în dosarul personal al copilului.
    43. Planul este elaborat înainte de plasarea copilului sau, în cazul unui plasament de urgenţă, în termen de 7 zile calendaristice de la plasarea acestuia.
    44. Planul este elaborat în baza raportului de evaluare a copilului.
    45. Planul conţine:
    a) scopurile imediate, pe termen mediu şi lung;
    b) aranjamentele pentru implementarea Planului, inclusiv atribuirea sarcinilor persoanelor sus-numite şi fixarea termenelor pentru îndeplinirea sau revizuirea lor, după caz, atît pentru îngrijirea copilului, cît şi pentru (re)integrarea lui în familie şi societate;
    c) sprijinul ce urmează a fi acordat copilului şi asistentului parental profesionist;
    d) sprijinul ce urmează a fi acordat de către prestatorul de servicii, pentru a pregăti (re)integrarea copilului în familie;
    e) aranjamentele de revizuire a Planului;
    f) aranjamentele pentru asigurarea educaţiei copilului;
    g) durata preconizată a plasamentului. re
    46. După elaborarea Planului, prestatorul de servicii semnează cu asistentul parental profesionist Acordul de plasament al copilului.
    47. Detaliile Planului şi ale Acordului de plasament sînt aduse la cunoştinţa copilului, tuturor persoanelor care au participat la şedinţa de planificare şi, după caz, părinţilor. Motivele de a nu informa părinţii privind detaliile Planului sînt înregistrate în dosarul personal al copilului.
    48. Revizuirea Planului are loc:
    a) după prima lună de plasament;
    b) la 3 luni de la plasament;
    c) în caz de necesitate, dar nu mai rar decît o dată la 6 luni.
    49. Revizuirile evaluează dacă:
    a) s-a schimbat situaţia în familia copilului;
    b) s-au schimbat circumstanţele plasamentului în Serviciu;
    d) este oportună adopţia copilului.
    50. Asistentul social responsabil de caz coordonează procesul de revizuire a Planului şi distribuie tuturor persoanelor responsabile rezultatele revizuirii.
Secţiunea 3
Procesul de potrivire a copilului cu asistentul
parental profesionist – standardul 8
    51. Rezultat: Copilul este plasat la asistentul parental profesionist care dispune de capacităţile respective pentru a satisface necesităţile acestuia.
    Proceduri de implementare a standardului
    52. La selectarea asistentului parental profesionist potrivit pentru plasamentul unui copil, prestatorul de servicii se asigură de capacităţile şi competenţele respective pentru a satisface necesităţile copilului.
    53. Înainte de plasament copilului i se acordă o perioadă de potrivire cu familia asistentului parental profesionist, care nu poate depăşi 30 de zile calendaristice.
    54. Prestatorul de servicii realizează procesul de potrivire în baza Planului, ţinînd cont de necesităţile şi opinia copilului.
    55. Potrivirea este realizată prin schimburi de informaţii şi discuţii purtate cu toţi specialiştii relevanţi, copilul şi familia lui, asistentul parental profesionist propus şi membrii familiei acestuia.
    56. Asistentul social responsabil de caz monitorizează etapa de potrivire între copil şi asistentul parental profesionist.
    57. Oportunitatea potrivirii este reexaminată în cazul în care se modifică prevederile Planului sau circumstanţele familiale sau de activitate ale asistentului parental profesionist. 20
Secţiunea 4
Un mediu sigur – standardul 9
    58. Rezultat: Locuinţele asistenţilor parentali profesionişti oferă copiilor un mediu sigur, sănătos şi educativ.
    Proceduri de implementare a standardului
    59. Copilul este îngrijit cu afecţiune. El este preţuit, acceptat şi susţinut. Bunăstarea lui este asigurată şi necesităţile de dezvoltare sînt satisfăcute.
    60. Din momentul efectuării plasamentului, asistentul parental profesionist este obligat să întocmească o Agendă de monitorizare a copilului, în care fixează, sistematic, informaţia relevantă privind toate aspectele legate de situaţia copilului în plasament.
    61. Asistentul parental profesionist oferă un mediu stimulator şi oportunităţi de joacă şi studiu.
    62. Copilul:
    este susţinut şi încurajat să menţină legături cu familia şi prietenii, să-şi dezvolte interesele, şi să iniţieze contacte noi;
    este asigurat cu îmbrăcăminte potrivită şi bine menţinută;
    i se oferă un regim de alimentare adecvat, nutritiv şi variat, care ţine cont de preferinţele personale, culturale şi de orice cerinţe speciale de dietă.
    63. Asistentul parental profesionist asigură ca locuinţa, mobilierul şi comodităţile (baie, veceu etc.) să fie:
    a) în siguranţă;
    b) adecvate şi suficiente pentru numărul de persoane care locuiesc în casă;
    c) menţinute în curăţenie şi igienizate corespunzător.
Secţiunea 5
Măsuri de protecţie a copilului împotriva abuzului
şi neglijării – standardul 10
    64. Rezultat: Copiii plasaţi în Serviciu sînt protejaţi împotriva abuzului şi neglijării.
    Proceduri de implementare a standardului
    65. Prestatorul de servicii asigură ca asistenţii parentali profesionişti să fie pregătiţi şi instruiţi în următoarele domenii:
    a) îngrijirea copiilor care au fost victime ale unei forme de neglijare sau abuz;
    b) depistarea şi raportarea semnelor de abuz;
    c) înţelegerea şi controlul comportamentului provocator al copilului;
    d) păstrarea evidenţei plasamentului în Agenda de monitorizare a copilului;
    e) aplicarea adecvată a măsurilor educative faţă de copilul şi inadmisibilitatea folosirii oricăror forme de abuz şi neglijare.
    66. Asistentul parental profesionist este informat despre dreptul lui de a refuza, în caz de incompatibilitate, acceptarea unui anumit copil în plasament, iar prestatorul de servicii şi Comisia respectă decizia lui.
    67. Prestatorul de servicii asigură ca asistenţii parentali profesionişti să aibă acces la servicii de consultanţă şi servicii de informare.
    68. Asistentul parental profesionist asigură ca copilul să-şi formeze abilităţi adecvate de autoîngrijire şi autoprotejare.
    69. În cazul unei reclamaţii sau suspiciuni de abuz sau neglijare, prestatorul de servicii efectuează o evaluare a riscului posibil pentru toţi copiii plasaţi în familia respectivului asistent parental profesionist. Această evaluare serveşte drept temei pentru decizia de a menţine sau nu copiii în plasament.
    70. Copilului, care a reclamat, i se oferă sprijinul corespunzător şi informaţia despre evoluţia procesului de evaluare şi investigare.
    71. Orice reclamaţie despre abuz sau neglijare faţă de copil este adusă la cunoştinţa părinţilor acestuia, în termen de 3 zile lucrătoare de la recepţionarea acesteia, exceptînd cazul în care aceasta ar prejudicia procesul de evaluare şi investigare.
    72. Asistentul parental profesionist împotriva căruia s-au făcut declaraţii de abuz sau neglijenţă este informat în scris despre:
    a) declaraţia făcută împotriva lui, exceptînd cazul în care aceasta ar prejudicia procesul de evaluare şi investigare;
    b) desfăşurarea şi rezultatul evaluării şi investigării.
    73. În procesul de evaluare şi investigare, prestatorul de servicii oferă asistentului parental profesionist şi tuturor copiilor care locuiesc cu el consultanţă şi sprijinul oportun.
    74. Comisia reexaminează aprobarea asistentului parental profesionist odată cu finalizarea evaluării şi investigării.
Secţiunea 6
Sănătatea şi dezvoltarea – standardul 11
    75. Rezultat: Necesităţile legate de menţinerea sănătăţii şi dezvoltarea normală a copilului plasat în Serviciu sînt evaluate şi satisfăcute. Copilului i se oferă informaţii, orientare şi sprijin, pentru a face alegeri corecte referitoare la sănătatea şi dezvoltarea lui.
    Proceduri de implementare a standardului
    76. Tratamentul medical al copilului este prescris la necesitate de către medicul de familie/medicii specialişti, înainte de plasamentul copilului în Serviciu cu informarea asistentului parental profesionist, confirmată prin semnătura acestuia.
    77. Asistentul parental profesionist întreprinde toate măsurile rezonabile pentru a asigura sănătatea şi dezvoltarea copilului care i-a fost încredinţat.
    78. La admiterea în plasament fiecare copil este supus unui examen medical şi evaluat nivelul lui de dezvoltare.
    79. Copilul şi părinţii lui sînt consultaţi în privinţa planului de ocrotire a sănătăţii şi de tratament, inclusiv în privinţa imunizărilor.
    80. Asistentul social responsabil de caz şi asistentul parental profesionist informează medicul de familie din localitatea/sectorul în care este plasat copilul despre plasamentul în cauză.
    81. Asistentul parental profesionist este obligat să viziteze instituţia medicală teritorială pentru examenul medical al copilului, în conformitate cu prescripţiile medicului de familie/medicilor specialişti şi cu standardele de supraveghere a copilului sănătos, aprobate de Ministerul Sănătăţii.
    82. Asistentul parental profesionist ţine evidenţa scrisă a tuturor medicamentelor prescrise şi administrate.
    83. În Plan medicul de familie, pe lista căruia este înscris copilul, se desemnează responsabil de asistenţa medicală acordată copilului.
    84. Copilului i se oferă informaţii exacte despre starea sănătăţii şi dezvoltarea lui, precum şi cea a familiei.
    85. Asistentul parental profesionist audiază cursul de instruire în domeniul cunoaşterii semnelor care indică o stare de boală acută la copil şi măsurile de acordare a primului ajutor în caz de urgenţă, precum şi în domeniul sănătăţii şi igienei, cu un accent deosebit pe promovarea unui mod sănătos de viaţă şi combaterea bolilor, inclusiv infecţioase.
Secţiunea 7
Educaţia – standardul 12
    86. Rezultat: O atenţie deosebită se acordă nevoilor educative ale copiilor în asistenţă parentală profesionistă, ei fiind încurajaţi să valorifice întregul lor potenţial, luîndu-se în considerare, după caz, necesităţile de incluziune educaţională ale copiilor.
    Proceduri de implementare a standardului
    87. Prestatorul de servicii colaborează cu instituţiile de educaţie în vederea promovării continuităţii şi calităţii educaţiei pentru copiii plasaţi în Serviciu.
    88. Nevoile educative şi progresele realizate în educaţia copilului sînt examinate şi înregistrate în Plan.
    89. Rolul părinţilor, asistentului parental profesionist şi al asistentului social responsabil de caz în promovarea educaţiei copilului este clar definit în Plan.
    90. Asistentul social responsabil de caz comunică cu personalul didactic responsabil de educaţia copilului în vederea asigurării eficienţei procesului educaţional şi păstrării confidenţialităţii informaţiilor legate de cazul copilului.
    91. Asistentul parental profesionist oferă oportunităţi pentru ca copilul să-şi dezvolte abilităţile sociale şi vitale; încurajează şi facilitează participarea lui la activităţile ce satisfac interesele copilului.
Secţiunea 8
Pregătirea către viaţa independentă – standardul 13
    92. Rezultat: Copilul este sprijinit şi orientat pentru a-şi dezvolta abilităţile, cunoştinţele şi competenţele necesare pentru viaţa independentă.
    Proceduri de implementare a standardului
    93. În cazul plasamentului de lungă durată, începînd cu doi ani înainte de atingerea vîrstei de 18 ani, prestatorul de servicii asigură informarea copilului privind suportul de care va beneficia acesta, posibilele aranjamente de părăsire a sistemului de îngrijire şi sprijinul disponibil în momentele de criză.
    94. Copilul este pregătit să părăsească Serviciul, fiind încurajată dezvoltarea unui nivel acceptabil de independenţă şi de asumare a riscurilor. Pregătirea reflectă dacă pe viitor copilul va locui cu familia lui, cu altă familie sau dacă se vor face alte aranjamente specifice.
    95. Copilul este încurajat să menţină contactele cu comunitatea din care el provine şi să utilizeze pe deplin serviciile disponibile din acea comunitate.
Capitolul V
(Re)integrarea în familie şi societate
Secţiunea 1
Planificarea acţiunilor pentru
(re)integrarea copilului – standardul 14
    96. Rezultat: Copilul din plasament şi familia lui beneficiază de intervenţie personalizată în vederea (re)integrării în familie şi societate.
    Proceduri de implementare a standardului
    97. De (re)integrarea copilului în familie şi societate răspunde asistentul social responsabil de caz.
    98. Toate activităţile care vizează procesul de (re)integrare a copilului se înregistrează în rapoarte şi sînt păstrate în dosarul copilului.
    99. În procesul de planificare a (re)integrării se consultă şi copilul, în funcţie de gradul său de maturitate, precum şi familia şi alte persoane importante pentru copil.
    100. Parteneriatul cu familia este formalizat printr-un contract încheiat cu prestatorul de servicii, în care sînt precizate responsabilităţile părţilor cu privire la implementarea Planului.
Secţiunea 2
Pregătirea copilului pentru (re)integrare – standardul 15
    101. Rezultat: Copilul este pregătit pentru (re)integrare.
    Proceduri de implementare a standardului
    102. Nici o (re)integrare în familie nu se face fără pregătirea prealabilă a copilului şi acordul acestuia.
    103. Asistentul social responsabil de caz şi asistentul parental profesionist:
    sprijină copilul şi familia pentru refacerea /
    menţinerea /consolidarea relaţiilor copil – familie;
    asigură diminuarea efectelor negative ale separării copilului de familie.
    104. Asistentul social responsabil de caz:
    facilitează accesul părinţilor la programele de formare şi dezvoltare a abilităţilor parentale;
    organizează şi mediază întîlnirile copilului cu membrii familiei;
    promovează activităţile care pregătesc comunitatea pentru (re)integrarea eficientă a copilului în familie şi societate.
Secţiunea 3
Activităţi post (re)integrare – standardul 16
    105. Rezultat: (Re)integrarea eficientă a copilului în familie şi societate.
    Proceduri de implementare a standardului
    106. Prestatorul de servicii asigură servicii post- (re)integrare copilului şi familiei prin facilitarea accesului la serviciile de consiliere psihologică, asistenţă socială, medicală, juridică, sau orice alte servicii pentru copil şi familie în vederea menţinerii unor relaţii durabile copil – familie.
    107. Situaţia copilului este monitorizată de către asistentul social responsabil de caz pentru o perioadă de 6 luni din momentul (re)integrării copilului în familie, cu posibilităţi de prelungire a acestei perioade, în funcţie de situaţia existentă la sfîrşitul perioadei de monitorizare, asigurînd un minimum obligatoriu de vizite a copilului:
    a) săptămînal, pe parcursul primei luni;
    b) o dată la două săptămîni, pe parcursul lunii a doua şi a treia;
    c) lunar, după expirarea primelor trei luni de la (re)integrare.
    108. Rapoartele de monitorizare se păstrează în dosarul copilului.
Capitolul VI
Resurse umane
Secţiunea 1
Angajarea personalului – standardul 17
    109. Serviciul dispune de o structură de personal în concordanţă cu misiunea sa.
    110. Rezultat: Resursele umane corespund cerinţelor pentru desfăşurarea eficientă a procesului de furnizare a serviciilor.
    Proceduri de implementare a standardului
    111. Prestatorul de servicii elaborează şi revizuieşte periodic statele de personal, pentru a răspunde necesităţilor Serviciului şi comunităţii.
    112. Înainte de angajare solicitantul la funcţia de asistent parental profesionist primeşte informaţii explicite referitor la:
    a) procesul şi criteriile de evaluare;
    b) calităţile pe care trebuie să le posede;
    c) tipurile de sprijin profesional pentru asistenţii parentali profesionişti;
    d) remunerarea financiară;
    e) procedura de recurs.
    113. Solicitantul la funcţia de asistent parental profesionist:
    a) este supus unei evaluări efectuate de asistentul social responsabil de asistenţii parentali profesionişti, care întocmeşte raportul de evaluare a solicitantului cu recomandări privind aprobarea acestuia în funcţie, termenele şi condiţiile de aprobare;
    b) participă activ la procesul de evaluare şi furnizează prestatorului de servicii informaţiile necesare privind determinarea abilităţii lui pentru funcţia solicitată;
    c) înainte de aprobarea în funcţie prezintă actele care confirmă lipsa antecedentelor penale în privinţa sa şi a tuturor persoanelor pasibile de tragere la răspundere penală care locuiesc cu el, precum şi certificatele medicale despre starea sănătăţii lui şi a tuturor persoanelor care locuiesc cu el, semnate, în mod obligatoriu, de medicul de familie, psihiatru, narcolog, ftiziatru şi dermatovenerolog;
    d) are acces la raportul de evaluare şi dreptul de a face comentarii pe marginea raportului, înainte ca acesta să fie prezentat spre examinare Comisiei;
    e) se prezintă în faţa Comisiei pentru examinarea cererii lui, fiind înştiinţat în scris despre data şi ora examinării.
114. După aprobare, prestatorul de servicii încheie cu fiecare asistent parental profesionist contractul de prestare a serviciilor de asistenţă parentală profesionistă.
Secţiunea 2
Instruirea personalului – standardul 18
    115. Rezultat: Angajaţii participă la cursurile de instruire, pentru a dobîndi abilităţile şi cunoştinţele necesare, în scopul oferirii serviciilor de calitate şi sporirii nivelului de competenţe.
    Proceduri de implementare a standardului
    116. Prestatorul de servicii:
    a) planifică formarea continuă a personalului, potrivit misiunii sale şi standardelor minime de calitate în domeniu;
    b) identifică oportunităţile de perfecţionare a specialiştilor şi asistenţilor parentali profesionişti în vederea creşterii competenţei acestora în procesul de prestare a serviciilor;
    c) elaborează şi evaluează periodic programele de instruire a specialiştilor şi asistenţilor parentali profesionişti, conform necesităţilor de instruire identificate, politicile, bunele practici de îngrijire a copilului şi cercetările în domeniu;
    d) organizează cursuri de instruire continuă, pentru specialişti şi asistenţi parentali profesionişti;
    e) ţine evidenţa instruirilor de care a beneficiat fiecare specialist şi asistent parental profesionist.
    117. Atît angajaţii Serviciului, cît şi solicitanţii la funcţia de asistent parental profesionist sînt obligaţi să participe la cursurile de instruire.
Secţiunea 3
Supervizare - standardul 19
    118. Prestatorul de servicii dispune de un sistem eficient de supervizare a resurselor umane; angajaţii din cadrul Serviciului vor fi supervizaţi de către specialişti pregătiţi şi cu experienţă în domeniu.
    119. Rezultat: Angajaţii din cadrul Serviciului contribuie la optimizarea randamentului de funcţionare a acestuia.
    Proceduri de implementare a standardului
    120. Ierarhia de supervizare:
    a) funcţia de supervizor al asistenţilor parentali profesionişti este exercitată de specialistul responsabil de asistenţii parentali profesionişti;
    b) funcţia de supervizor a specialistului responsabil de asistenţii parentali profesionişti şi al asistentului social responsabil de caz este exercitată de managerul Serviciului;
    c) funcţia de supervizor al managerului de servicii este exercitată de prestatorul de servicii.
    121. Sesiunile de supervizare au loc lunar, anual, precum şi ori de cîte ori este necesar.
    122. Sesiunile de supervizare se desfăşoară individual şi în grup şi ţin de:
    a) aspecte legate de un anumit caz;
    b) metode aplicate;
    c) sarcina specialistului/ asistentului parental profesionist;
    d) starea emoţională a specialistului / asistentului parental profesionist;
    e) modalitatea de împărtăşire a experienţei, de discutare a cazurilor mai dificile;
    f) identificarea soluţiilor de consolidare a spiritului de echipă.
    123. Sesiunile:
    se desfăşoară planificat şi organizat, sînt limitate în timp şi au la bază obiective de supervizare;
    sînt protocolate, consemnîndu-se deciziile, responsabilii şi termenele de îndeplinire a deciziilor.
    124. Supervizorii sînt responsabili de elaborarea planului sesiunilor de supervizare şi de organizarea sesiunilor în caz de urgenţă.
Secţiunea 4
Revizuirea competenţelor profesionale ale asistenţilor
parentali profesionişti – standardul 20

    125. Rezultat: Competenţele profesionale ale asistenţilor parentali profesionişti sînt adecvate pentru a presta servicii în conformitate cu necesităţile copilului.
    Proceduri de implementare a standardului
    126. Prestatorul de servicii revizuieşte termenele şi condiţiile de aprobare a fiecărui asistent parental profesionist anual sau mai des, după necesitate.
    127. În caz de abuz sau neglijenţă, reclamaţii sau în alte circumstanţe, în urma evaluărilor şi investigaţiilor se efectuează reexaminări adiţionale ale asistentului parental profesionist.
    128. În timpul revizuirilor, respectînd formatul stabilit, se analizează competenţele profesionale ale asistentului parental profesionist, necesităţile de instruire, modificările semnificative ale circumstanţelor aprobării lui şi starea sănătăţii.
    129. În urma revizuirii, specialistul responsabil de asistentul parental profesionist întocmeşte un raport de revizuire a competenţelor profesionale ale asistentului parental profesionist, pe care îl prezintă Comisiei. Asistentul parental profesionist este informat în scris despre orice modificare a termenelor şi condiţiilor de aprobare.
    130. Decizia Comisiei cu privire la revizuirea aprobării asistentului parental profesionist este anexată la dosarul personal al acestuia.
Secţiunea 5
Sănătatea personalului – standardul 21
    131. Prestatorul de servicii întreprinde măsuri pentru promovarea modului sănătos de viaţă al personalului Serviciului.
    132. Rezultat: Starea sănătăţii angajaţilor Serviciului contribuie la îndeplinirea calitativă a obligaţiunilor de funcţie.
    Proceduri de implementare a standardului
    133. Este interzis consumul de droguri şi abuzul de alcool de către personalul Serviciului.
    134. Fiecare angajat al Serviciului este obligat să ofere copilului un exemplu personal de stil de viaţă sănătos şi de comportament adecvat.
    135. Asistentul parental profesionist este obligat să efectueze examenul medical, rezultatele căruia sînt anexate la raportul de revizuire anuală a competenţelor profesionale.
Secţiunea 6
Depunerea şi examinarea plîngerilor – standardul 22
    136. Rezultat: Prestatorul de servicii dispune de o procedură care garantează copilului, familiei lui, asistentului parental profesionist şi altor persoane interesate de bunăstarea acestuia să poată înainta plîngeri ce ţin de orice aspect al activităţii Serviciului.
    Proceduri de implementare a standardului
    137. Prestatorul de servicii elaborează şi se conduce de o procedură transparentă privind depunerea şi examinarea plîngerilor, asigurînd informarea persoanelor interesate, inclusiv a copilului, într-o formă accesibilă, despre procedura respectivă.
    138. Procedura de depunere şi examinare a plîngerilor specifică următoarele:
    a) ce reprezintă o plîngere;
    b) cum poate fi ajutat copilul să depună o plîngere;
    c) etapele de depunere şi înregistrare a plîngerii, termenele de examinare şi responsabilii, precum şi metodele de contestare a rezultatelor examinării.
    139. Prestatorul de servicii este responsabil:
    a) să acorde suport copilului, familiei lui, asistentului parental profesionist şi altor persoane interesate de bunăstarea copilului să înainteze plîngeri;
    b) să asigure, după caz, audierea altor persoane relevante pentru examinarea plîngerii;
    c) să informeze în scris petiţionarul şi, după caz, alte persoane interesate despre rezultatul examinării şi despre acţiunile întreprinse pentru soluţionarea plîngerii;
    d) să asigure, în procesul de examinare şi soluţionare a plîngerilor, accesul persoanelor cu disabilităţi la servicii de interpretare şi comunicare, în funcţie de necesităţile lor specifice.
Capitolul VII
Dispoziţii finale
    140. Contractele, acordurile, planurile, dosarele, rapoartele şi alte documente prevăzute în prezentele Standarde minime de calitate se întocmesc în conformitate cu procedura şi modelele prezentate în Manualul operaţional pentru prestarea serviciului de asistenţă parentală profesionistă.