DPA2055/2008
ID intern unic:  330322
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2055
din  30.12.2008
privind aprobarea componenţei nominale a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Publicat : 13.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 1-2     art Nr : 12
    Abrogat prin DP568-VII din 01.04.13, MO75-81/12.04.13 art.250

    MODIFICAT
    DP378-VI din 21.11.11, MO203-205/25.11.11 art.597

    În temeiul art. 88 lit. d) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 93 alin. (5) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. – Se aprobă componenţa nominală a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, după cum urmează:
Preşedinte
    Valeriu CANŢER        – academician, doctor habilitat
Vicepreşedinţi:
    Simion TOMA             – academician, conducător al Comisiei de acreditare
                                           a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului
                                           Naţional pentru Acreditare şi Atestare
    Veaceslav PERJU        – profesor universitar, conducător al Comisiei de
                                           atestatare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic
                                           a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Secretar ştiinţific
    Gheorghe GLADCHI   – profesor la Academia de Administrare Publică de
                                           pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, doctor
                                           habilitat, profesor universitar
Membri:
Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării
a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare
din partea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    Andrei ANDRIEŞ         – academician
    Nicolae BALAUR         – membru corespondent al Academiei de Ştiinţe
                                            a Moldovei
    Gheorghe PALADI       – academician
    Gheorghe MIŞCOI       – membru corespondent al Academiei de Ştiinţe
                                            a Moldovei
    Mariana ŞLAPAC         – vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
                                            doctor habilitat
    Vasile RUSU                 – doctor habilitat
din partea Guvernului
din oficiu
    Loretta
    HANDRABURA             – viceministru al educaţiei, doctor, conferenţiar
                                              universitar
    Octavian CALMÎC           – viceministru al economiei
    Vladimir GROSU              – viceministru al justiţiei
    Victor BARBĂNEAGRĂ  – viceministru al finanţelor
    [Compartiment în redacţia DP378 din 21.11.11, MO203-205/25.11.11 art.597]
reprezentanţi ai instituţiilor de învăţămînt superior
    Dumitru LOZOVANU     – şef de catedră la Universitatea de Stat din
                                               Moldova, doctor habilitat, profesor universitar
    Valentin SOFRONI         – profesor la Universitatea de Stat din Tiraspol
                                               cu sediul la Chişinău, doctor habilitat,
                                               profesor universitar
    Alexandru ROMAN         – rector al Academiei de Administrare Publică
                                               de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova,
                                               doctor habilitat, profesor universitar
    Otilia STAMATIN            – şef de catedră la Universitatea Pedagogică
                                                de Stat “Ion Creangă”, doctor, conferenţiar
                                                universitar
    Pavel TOPALĂ                – profesor la Universitatea de Stat “Alecu Russo
                                                ” din Bălţi, doctor habilitat, conferenţiar universitar
    Vladimir AXIONOV         – prorector al Academiei de Muzică, Teatru
                                                şi Arte Plastice, doctor habilitat, profesor universitar

Comisia de atestatare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic
a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare
din partea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    Leonid CULIUC                  – membru corespondent  al Academiei de
                                                    Ştiinţe a Moldovei
    Valeriu DERJANSCHI         – doctor habilitat
    Pavel VLAD                         – academician
    Vasile ALCAZ                      – director al Institutului de Geologie şi Seismologie,
                                                   doctor habilitat
    Alexandru ROŞCA               – academician
    Eva GUDUMAC                  – academician
    Boris GĂINĂ                       – academician
    Andrei SMOCHINĂ             – doctor habilitat, profesor universitar
    [Compartiment modificat prin DP378 din 21.11.11, MO203-205/25.11.11 art.597]
din partea Guvernului
reprezentanţi ai instituţiilor de învăţămînt superior
    Carolina PLATON             – decan la Universitatea de Stat din Moldova,
                                                   doctor habilitat, conferenţiar iniversitar
    Elena PRUS                         – şef de catedră la Universitatea Liberă
                                                   Internaţională din Moldova, doctor habilitat,
                                                   conferenţiar universitar
    Ludmila COBZARI              – decan la Academia de Studii Economice
                                                  din Moldova, doctor habilitat, profesor universitar
    Valerian DOROGAN           – prorector al Universităţii Tehnice a Moldovei,
                                                  doctor habilitat, profesor universitar
    Olga CERNEŢCHI              – prorector al Universităţii de Stat de Medicină
                                                   şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, doctor
                                                   habilitat, conferenţiar universitar
    Mihail REVENCO                – prorector al Universităţii de Stat din Moldova,
                                                   doctor habilitat, profesor universitar
    Andrei PALII                       – şef de catedră la Universitatea Agrară de Stat
                                                  din Moldova, doctor habilitat, profesor universitar
    Viorel DORGAN                 – prorector al Universităţii de Stat de Educaţie
                                                   Fizică şi Sport, doctor, conferenţiar universitar.
    [Compartiment modificat prin DP378 din 21.11.11, MO203-205/25.11.11 art.597]
    Art. 2. – Se abrogă Decretul Preşedintelui Republicii Moldova privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare nr. 2075-III din 3 noiembrie 2004.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Vladimir VORONIN

    Nr. 2055-IV. Chişinău, 30 decembrie 2008.