HGM1496/2008
ID intern unic:  330336
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1496
din  29.12.2008
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de depunere,
examinare şi înregistrare a desenelor şi modelelor industriale
Publicat : 16.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 3-6     art Nr : 10
    MODIFICAT
   
HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472
    HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601


    NOTĂ:
    Pe tot parcursul textului Regulamentului, cuvintele „Registrul cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale” și „Registrul de desene şi modele industriale înregistrate”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Registrul naţional al cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale”, „Registrul naţional de desene şi modele industriale înregistrate”, la cazul gramatical corespunzător prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472


    În temeiul prevederilor Legii nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 136-140, art. 577), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a desenelor şi modelelor industriale (se anexează).
    Prezenta hotărîre transpune parţial Regulamentul (CE) nr.6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene L 3 din 5 ianuarie 2002.
    [Preambul modificat prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]

    PRIM-MINISTRU                                                   Zinaida GRECEANÎI
   
    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                            Igor Dodon

    Nr. 1496. Chişinău, 29 decembrie 2008.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1496
din 29 decembrie 2008

REGULAMENTUL
privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a desenelor şi modelelor industriale (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3), art.32 alin. (4), art.35 alin. (3), art.43 alin. (1), art. 47 alin. (4) şi art.55 alin. (7) din Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale (în continuare - Lege) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 136-140, art. 577).
    2. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile de depunere a cererii de înregistrare a desenului sau modelului industrial (în continuare - cerere), modul de completare a formularului cererii, normele aplicate documentelor ce urmează a fi anexate la cerere, normele de examinare a cererii şi a observaţiilor sau opoziţiilor persoanelor terţe, condiţiile de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale, datele pentru publicare în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală al Republicii Moldova (în continuare - BOPI), precum şi normele referitor la activităţile conexe procedurilor nominalizate mai sus, cum ar fi reînnoirea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial (în continuare - certificat de înregistrare) şi renunţarea la dreptul asupra desenului sau modelului industrial.
    [Pct.2 modificat prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
II. Depunerea cererii şi a docu­men­telor anexate
    3. Cererea şi docu­men­tele anexate se depun la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare – AGEPI) de către solicitant sau de reprezentantul acestuia.
    4. Cererea include:
    formularul-tip, aprobat de AGEPI, prin care se solicită înregistrarea desenului sau modelului industrial, completat în conformitate cu pct. 14 din prezentul Regulament;
    reprezentările grafice ale desenului sau modelului industrial executate în conformitate cu pct. 15-17 din prezentul Regulament.
    5. La cerere se anexează:
    a) descrierea desenului sau modelului industrial, după caz;
    b) procura semnată de solicitant, dacă cererea se depune prin reprezentant;
    c) actul de prioritate, dacă aceasta a fost invocată;
    d) contractul de cesiune sau orice alt document din care rezultă că solicitantul are dreptul să invoce prioritatea conform primei cereri potrivit art. 41 din Lege;
    e) scrisoarea de acord, după caz;
    f) dovada de plată a taxei stabilite.
    6. La cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial aplicat unui produs sau încorporat într-un produs al industriei uşoare pot fi prezentate suplimentar:
    a) fragmentul produsului avînd dimensiunile de cel mult 16x24 cm (dacă produ­sul se referă la materiale decorative, ţesături, covoare etc.), care dă o imagine despre structu­ra, factura şi rezolvarea coloristică a produsului;
    b) fişa de confecţionare, adică mostre de materiale textile, de tricot, de piele, de furnitură, de finisaj etc., recomandate pentru fabricarea produsului.
    7. La cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial aplicat unui produs sau încorporat într-un produs, în temeiul pct. 34 din prezentul Regulament pot fi prezentate suplimentar, desenele tehnice, cu indicarea dimensiunilor.
    [Pct.7 în redacţia HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    8. La cererea de înregistrare a etichetei poate fi prezentat suplimentar un exemplar al etichetei în mărime naturală.
    9. Formularul cererii, inclusiv imaginile, se prezintă în 2 exemplare completate. În cazul reprezentărilor în culori, dacă culorile nu pot fi reproduse identic, la solicitarea AGEPI, vor fi prezentate suplimentar 3 reprezentări color, care trebuie să fie identice cu reprezentările grafice din cerere. Documentele anexate la cerere şi, dacă este cazul, comunicările ulterioare referitoare la cerere se prezintă într-un singur exemplar.
    [Pct.9 în redacția HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    10. Cererea poate fi depusă pentru înregistrarea mai multor desene sau modele industriale (cerere multiplă).
    11. Pentru fiecare desen sau model industrial cuprins într-o cerere multiplă solicitantul depune reprezentările grafice conform pct. 15-17 din prezentul Regulament, şi precizează produsul în care se preconizează încorporarea desenului sau modelului industrial sau căruia i se va aplica respectivul desen sau model industrial.
    12. Cererea, documentele anexate la ea şi, după caz, comunicările ulterioare referitoare la cerere trebuie să fie completate prin dactilografiere în limba de stat.
    [Pct.12 modificat prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    13. Prin derogare de la pct.12 din prezentul Regulament documentele anexate la cerere pot fi depuse şi în altă limbă. Traducerea în limba de stat a acestor documente sau a extrasului din ele se prezintă în termenul stabilit de Lege.
    [Pct.13 modificat prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
Secţiunea 1
Completarea formularului cererii
    14. La completarea formularului cererii se indică următoarele:
    a) datele de identificare ale solicitantului.
    În cazul persoanelor fizice se indică numele, adresa şi denumirea oficială a ţării, al cărei cetăţean este, în cazul apatrizilor – ţara în care îşi are domiciliul, iar în lipsa acesteia – ţara în care are o întreprindere industrială sau comercială.
    În cazul persoanelor juridice se indică denumirea oficială (eventual, abrevierea folosită în mod curent), adresa şi denumirea oficială a ţării de origine. Codul ţării se indică în conformitate cu norma ST. 3 OMPI (OMPI – Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală).
    În cazul mai multor solicitanţi aceste date se indică pentru fiecare dintre ei;
    b) numele şi adresa reprezentantului, dacă solicitantul a desemnat un reprezentant. În cazul mandatarilor autorizaţi se indică şi numărul de înregistrare la AGEPI.
    La datele de identificare ale solicitantului şi reprezentantului indicate la lit. a) şi b) pot fi menţionate şi numerele de telefon, fax sau orice alt posibil mijloc de comunicare, cum ar fi adresa de poştă electronică;
    c) adresa de corespondenţă. În lipsa acesteia, se consideră drept adresă de corespondenţă adresa solicitantului sau a reprezentantului, după caz. În cazul în care sînt mai mulţi solicitanţi şi nu este desemnat reprezentantul, AGEPI va coresponda cu primul solicitant înscris pe cerere;
    d) informaţia privind:
    produsele în care se preconizează încorporarea desenului sau modelului industrial sau cărora li se va aplica desenul sau modelul industrial. Indicarea produselor trebuie realizată astfel încît să se determine cu claritate natura produselor şi să se excludă posibilitatea ca un produs să fie inclus în mai multe clase din anexa la Aranjamentul de la Locarno privind instituirea clasificării internaţionale a desenelor şi modelelor industriale din 8 octombrie 1968 (în continuare – Clasificarea Locarno), utilizîndu-se de preferinţă termenii care figurează în lista de produse din Clasificarea Locarno;
    [Pct.14 lit.d), al.2) modificat prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    clasele, conform Clasificării Locarno. Clasificarea se face în scopuri exclusiv administrative, în special în scopul efectuării documentării privind noutatea;
    culorile pentru fiecare desen sau model industrial în parte, dacă rezolvarea coloristică constituie una dintre carac­teristicile desenului sau modelului industrial;
    numărul total de desene şi modele industriale pentru care se solicită înregistrarea;
    e) revendicarea priorităţii unei cereri anterioare în temeiul art. 38 din Lege, după caz. Se indică data şi numărul cererii anterioare, ţara în care sau pentru care a fost depusă.
    Solicitantul poate revendica, după caz, şi prioritatea de expunere în temeiul art. 39 din Lege, indicînd denumirea, locul expoziţiei şi data primei prezentări a produselor în care a fost încorporat sau cărora li s-a aplicat desenul sau modelul industrial.
    În cazul în care prioritatea se stabileşte în baza mai multor cereri depuse anterior sau a mai multor expoziţii, se indică datele corespunzătoare pentru fiecare cerere anterioară sau expoziţie în parte;
    f) datele referitoare la o cerere divizată, după caz;
    g) autorul pe răspunderea solicitantului sau se face o declaraţie pe răspunderea solicitantului care să ateste că autorul a renunţat la dreptul de a fi menţionat. În cazul mai multor autori se prezintă informaţia despre fiecare autor;
    [Pct.14 lit.g) modificată prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    h) solicitarea amînării publicării desenului sau modelului industrial în temeiul alin. (2) art. 43 din Lege, după caz.
    Termenul de amînare a publicării constituie pînă la 30 de luni de la data de depozit sau de la data priorităţii invocate. Dacă solicitantul invocă mai multe priorităţi, se ia în considerare data celei mai vechi priorităţi. În cazul cererii multiple amînarea trebuie să se refere la toate desenele şi modelele industriale;
    i) semnătura solicitantului, indicîndu-se clar numele şi prenumele, precum şi data semnării.
    Dacă solicitantul este persoană juridică, cererea se semnează de conducătorul unităţii, indicîndu-se funcţia, numele şi prenumele, data semnării.
    Dacă sînt mai mulţi solicitanţi, cererea se semnează de toţi solicitanţii.
    Dacă este depusă prin reprezentant, cererea poate fi semnată de reprezentant.
    În cazul prezentării unor date pe file suplimentare, fiecare filă va fi semnată în acelaşi mod.
    Pe cerere nu se admit ştersături, corectări, cuvinte scrise adăugător sau rînduri intercalate. În cazul existenţei acestora locurile modi­ficate se semnează conform lit. i) din prezentul punct.
Secţiunea a 2-a
Reprezentările grafice ale desenului sau ale modelului industrial
    15. Reprezentările grafice ale desenului sau ale modelului industrial (în continuare – reprezentări) pot fi executate în formă de reproduceri grafice (inclusiv grafică prin mijloace electronice) sau de fotografii în alb-negru sau în culori.
    16. Reprezentările trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) se lipesc sau se imprimă direct pe formularul cererii sau pe foi de hîrtie separate. Fiecare reprezentare trebuie să se înscrie într-un drep­tunghi ce nu va conţine alte reprezentări sau părţi ale altei reprezentări;
    vor avea dimensiunile minime de 3 cm, iar maxime de 16 cm;
    desenul sau modelul industrial trebuie reprodus pe fond neutru şi nu trebuie retuşat cu cerneală sau corector fluid. Fondul se consideră neutru dacă desenul sau modelul industrial se evidenţiază clar pe el. Imaginea trebuie să fie clară şi distinctă, fără umbre, alte accesorii, animale etc.;
    în cazul reprezentărilor prezentate pe foi de hîrtie separate se folosesc foi de culoare albă opacă de formatul A4. La stînga se lasă o margine de cel puţin 2,5 cm, iar spaţiul rezervat reprezentărilor trebuie să fie de maximum 24x16 cm;
    foile nu trebuie să fie îndoite sau prinse cu agrafe. Pe foi nu trebuie să apară nici un text explicativ, termen sau simbol, dar numai numerotarea reprezentărilor conform lit. c) din prezentul punct.
    Se recomandă să se anexeze la reprezentările pe hîrtie un suport electronic care să conţină reprezentări identice cu cele prezentate pe hîrtie;
    [Pct.16 lit.a) modificată prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    b) trebuie să redea complet desenul sau modelul industrial care face obiectul cererii de înregistrare, astfel încît caracteristicile sale estetice să fie evidenţiate. Reprezentările trebuie să fie de o calitate suficientă pentru ca toate detaliile desenului sau modelului industrial să fie evidenţiate si publicarea să fie posibilă;
    c) un produs poate fi reprezentat în una sau în mai multe poziţii şi unghiuri (vedere din faţă, laterală, de sus etc.). Fiecare vedere se numerotează la margine cu cifre arabe separate prin punct, prima cifră indicînd numărul desenului sau al modelului industrial, iar cea de-a doua numărul vederii (de exemplu 1.1, 1.2 etc.);
    d) toate vederile pentru un desen sau model industrial se prezintă la aceeaşi scară. După caz, pentru a evidenţia unele frag­mente esenţiale se prezintă suplimentar vederi la o scară mai mare;
    e) în reprezentări produsul poate fi trasat completamente cu linii continue, iar partea solicitată spre înregistrare cu linii îngroşate sau partea solicitată spre înregistrare cu linii continue, iar restul cu linii întrerupte sau punctate. Liniile întrerupte sau punctate pot fi folosite pentru a prezenta părţile de produs care nu se referă la desenul sau modelul industrial, dar nu pot fi folosite pentru a prezenta următoarele:
    părţile de produs care nu se văd atunci cînd produsul este asamblat;
    schimbarea poziţiei;
    separarea de produs a pieselor constitutive;
    poziţia deschisă a produsului;
    lungimea nedefinită (cu excepţia motivelor decorative care se repetă pe hîrtie sau pe stofă);
    f) în cazul motivelor decorative care se repetă pe tot produsul se permite de a indica motivul decorativ pe un singur fragment al produsului, cu condiţia ca motivul decorativ să fie delimitat prin linii distincte, în interiorul cărora motivul decorativ apare cel puţin o dată, precum şi o porţiune a altei repetări a motivului decorativ. În cazul aplicării motivului decorativ care se repetă pe hîrtie, stofă sau alte produse similare este suficient de a trasa linii punctate în jurul motivului decorativ de bază pentru a indica faptul că este un motiv decorativ care se repetă;
    g) liniile de ruptură pot fi utilizate pentru a indica o lungime nedefinită în cazul produselor cum sînt cablurile, ţevile, tuburile etc. Liniile respective trebuie să indice o ruptură şi să nu facă parte din desenul sau modelul industrial. O ruptură poate fi reprezentată prin:
    linii sinusoidale duble, pentru a indica ambele capete;
    linii dantelate;
    linii paralele oblice întrerupte la anumite intervale printr-un zigzag;
    h) dacă cererea se referă la un desen sau model industrial care are legătură cu un anumit tip de caractere tipografice, reprezentarea va fi compusă dintr-o succesiune a tuturor caracterelor alfabetice, majuscule şi minuscule, şi/sau a tuturor caracterelor numerice în cifre arabe;
    i) setul de produse trebuie prezentat în ansamblu, adică împreună cu toate produsele ce formează setul. Suplimentar, fiecare produs din set se prezintă în reprezentări separate. În cazuri speciale, cînd aspectul în ansamblu al setului de produse nu poate fi prezentat într-o fotografie, se admite prezentarea fragmentelor setului în fotografii aparte;
    j) dacă se depune pentru înregistrare un desen sau model industrial aplicat unui produs sau încorporat într-un produs compus din mai multe elemente detaşabile, una din reprezentări trebuie să conţină produsul asamblat în totalitate;
    k) pentru produse pliante, precum şi pentru produse care se pot închide, deschide, transforma etc., se pot prezenta suplimentar reprezentări ale acestor produse deschise (de exemplu, pentru paturi pliante, frigi­dere, cabine telefonice) sau asamblate (de exemplu, pentru combine de bucătărie);
    l) produsele ca îmbrăcămintea, pernele pot fi prezentate plate sau aşa cum arată ele în procesul utilizării, cu condiţia ca elementele principale ale desenului sau modelului industrial să fie reprezentate fidel;   
    m) hologramele şi focurile de artificii trebuie prezentate prin toate imaginile vizibile ale obiectelor respective.
    17. Nu se admit ca reprezentări:
    a) desene tehnice ce prezintă obiectul în secţi­une sau în plan cu axe de simetrie, rupturi şi cote, precum şi cu texte explicative prezente pe sau alături de obiecte;
    b) reprezentări ce nu pot fi reproduse.
    AGEPI respinge publicarea şi înregistrarea oricărei reprezentări, dacă aceasta nu corespunde cerinţelor stabilite.
Secţiunea a 3-a
Descrierea
    18. Solicitantul poate anexa la cerere o descriere. Descrierea va dezvălui reprezentările şi se va referi strict la caracteristicile estetice prezente în reprezentări.
    19. Descrierea nu trebuie să conţină declaraţii privind noutatea, caracterul individual al desenului sau modelului industrial ori valoarea lui tehnică.
    20. În cazul în care descrierea nu coincide cu reprezentarea, adică reprezentarea nu conţine elementele descrise ale desenului sau modelului industrial, nu se ia în considerare partea descrierii care nu corespunde cu reprezentarea.
    21. În cazul depozitului multiplu şi al setului descrierea se prezintă pentru fiecare desen sau model industrial separat, cu respectarea prevederilor pct. 18, 19 şi 20 din prezentul Regulament.
    22. Descrierea nu se introduce în Registrul naţional al cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale şi nu se publică.
Secţiunea a 4-a
Procura
    23. Procura se eliberează şi se semnează de solicitant, se întocmeşte în formă liberă în scris şi nu necesită legalizare sau autentificare notarială.
    24. Procura trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    să fie eliberată pentru gestiunea unei sau a mai multor cereri;
    să conţină data eliberării. Procura în care nu este indicată data întocmirii este nulă;
    să stabilească limitele împuternicirilor repre­zentantului. În cazul în care se solicită retragerea cererii, renunţarea la dreptul asupra desenului sau modelului industrial sau orice altă procedură vizînd transmiterea de drepturi, aceasta poate fi efectuată prin intermediul reprezentantului numai pe baza unui mandat special care sa menţioneze expres retragerea cererii, renunţarea sau transmiterea de drepturi;
    să fie semnată de persoana care a eliberat-o.
    Orice acţiune a reprezentantului pentru care acesta este împuternicit în procură se consideră ca acţiune a solicitantului.
    25. Procura se anexează la dosar. AGEPI înscrie numele şi adresa reprezentantului în Registrul naţional al cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale sau în Registrul naţional de desene şi modele industriale înregistrate.
    26. Orice înscriere cu privire la desemnarea unui reprezentant este radiată, dacă aceasta este cerută printr-o comunicare scrisă.
    27. Solicitantul poate avea, ca regulă, doar un reprezentant. Dacă pentru aceleaşi proceduri sînt depuse două sau mai multe procuri cu date de eliberare diferite, AGEPI va coresponda doar cu ultimul dintre reprezentanţii desemnaţi.
    [Pct.27 modificat prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    28. Desemnarea, schimbarea şi radierea înscrierii reprezentantului nu este supusă plăţii taxelor.
Secţiunea a 5-a
Actul de prioritate
    29. Pentru invocarea priorităţii de bază a unei cereri anterioare (prioritate convenţională) solicitantul prezintă actul de prioritate, eliberat de organul competent unde a fost constituit primul depozit şi o copie a depozitului.
    30. Invocarea priorităţii de expunere se justifică printr-un document care trebuie să conţină:
    denumirea şi adresa organizatorului expoziţiei în care a fost expus desenul sau modelul industrial;
    denumirea expoziţiei, adresa şi data inaugurării;
    numele, prenumele şi adresa persoanei fizice sau denumirea şi sediul persoanei juridice care a introdus desenul sau modelul industrial în expoziţie;
    data expunerii publice;
    data eliberării documentului;
    reprezentările desenului sau modelului industrial expus şi, dacă este cazul, copiile descrierii, autentificate de administraţia expoziţiei, din care să rezulte că desenul sau modelul industrial expus este identic cu cel solicitat.
    31. În calitate de autorizaţie privind dreptul la invocarea priorităţii care aparţine altei persoane poate servi un contract de cesiune sau extrasul din contractul de cesiune care să reflecte drepturile transmise sau orice alt document care să probeze transmiterea dreptului la invocarea priorităţii.
    32. Invocarea priorităţii este supusă unei taxe. Dacă în cerere sînt invocate mai multe priorităţi, taxa se plăteşte pentru fiecare prioritate invocată.
Secţiunea a 6-a
Scrisoarea de acord
    33. În cazul în care desenul sau modelul industrial solicitat conţine elemente enumerate la art. 26 alin. (1) lit. d)–g) din Lege, la cerere se anexează documentele care confirmă:
    acordul organului competent privind înregistrarea ca elemente neprotejabile în desenul sau modelul industrial a elementelor enumerate la art. 6 ter din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883 (în continuare – Convenţia de la Paris);
    acordul solicitanţilor/titularilor altor obiecte de proprietate intelectuală de a fi înregistrate ca elemente neprotejabile în componenţa desenului sau modelului industrial solicitat.
Secţiunea a 7-a
Desenul tehnic
    34. Pentru dezvăluirea esenţei modelului industrial poate fi prezentat desenul tehnic.
    [Pct.34 în redacția HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    35. Desenul tehnic nu se ia în considerare la dezvăluirea esenţei modelului industrial dacă nu coincide cu reprezentarea.
    36. Desenul tehnic trebuie să fie executat clar pe hîrtie albă.
    37. Fiecare cuvînt folosit în desenul tehnic trebuie plasat astfel încît să nu acopere nici o linie a acestuia.
    38. Acelaşi element prezent în mai multe figuri ale desenului tehnic se marchează cu aceeaşi cifră.
Secţiunea a 8-a
Taxe
    39. Conform procedurilor stabilite se achitată următoarele taxe:
    a) de depunere a cererii, odată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data de depozit;
    [Pct.39 lit.a) modificată prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
     b) de examinare de fond a cererii, odată cu depunerea cererii sau în termen de 3 luni de la data publicării cererii, cu posibilitatea prelungirii termenului, dar nu mai mult decît pentru 3 luni;
    c) de publicare, dacă reprezentarea depăşeşte spaţiul de 8x8 cm pentru fiecare desen sau model industrial, odată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data primirii notificării;
    [Pct.39 lit.c) modificată prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    d) de înregistrare şi eliberare a certificatului de înregistrare, odată cu depunerea cererii sau în termen de 3 luni de la data emiterii hotărîrii de înregistrare. Taxa de înregistrare şi de eliberare a certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial care nu a fost plătită în termenul stabilit poate fi achitată ulterior, în decurs de 6 luni de la data termenului omis, cu o majorare de 50%;
    [Pct.39 lit.d) modificată prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
     e) de invocare a priorităţii, odată cu depunerea cererii sau în termen de 3 luni de la data de depozit;
     f) de examinare a opoziţiei, în termen de 3 luni de la data publicării cererii;
    g) de introducere a modificărilor după 2 luni de la data de depozit, odată cu depunerea cererii de introducere a modificărilor;
     h) o taxă suplimentară de depunere şi de examinare de fond pentru fiecare desen sau model industrial suplimentar, depăşind 1, inclus într-o cerere multiplă, în termenele indicate la lit. a) şi b), corespunzător;
     i) o taxă suplimentară de înregistrare şi eliberare a certificatului de înregistrare pentru fiecare desen sau model industrial suplimentar, depăşind 1, inclus într-o cerere multiplă, în termenul indicat la lit. d).
    Dovada de plată a taxei se anexează la dosar.
    40. Prelungirea termenului poate fi solicitată pînă la expirarea termenului prescris pentru executarea unui act de procedură.
    [Pct.40 modificat prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    41. În cazul în care taxa se achită în cuantum mai mic decît cel stabilit, se prezintă documentul care justifică reducerea cuantumului taxei.
    42. Dacă nu sînt achitate în termenul şi/sau cuantumul stabilit, taxele menţionate în prezentul Regulament:
    a) la pct.39 lit.a), b), c) şi d) – cererea se consideră retrasă;
    b) la pct.39 lit.e) – prioritatea nu se recunoaşte;
    c) la pct.39 lit.f) şi g) – procedura solicitată nu se efectuează.
    [Pct.42 în redacția HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    43. Dacă taxele suplimentare prevăzute pentru cererile multiple la pct. 39 lit. h), i) din prezentul Regulament nu se achită sau se achită parţial în termenul stabilit, desenele sau modelele industriale ce nu sînt acoperite de suma plătită se consideră retrase.
    44. În sensul aplicării pct.43 din prezentul Regulament, dacă nu sînt indicate în mod expres desenele sau modelele industriale pentru care se achită suma şi dacă nu există alte criterii care să permită identificarea desenelor sau modelelor industriale acoperite de suma plătită, AGEPI ia în considerare desenele sau modelele industriale în ordinea numerică în care acestea sînt reprezentate.
Secţiunea a 9-a
Transmiterea comunicărilor
    45. Prin comunicare se înţelege orice document transmis la AGEPI. Cererea, documentele anexate la ea şi toate celelalte comunicări adresate AGEPI pot fi transmise:
    a) prin poştă;
    b) prin depunere directă la AGEPI;
    c) prin fax, cu excepţia imaginilor color;
    [Pct.45 lit.c) modificată prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    d) prin mijloace electronice (e-mail);
    e) prin depunere online prin intermediul serviciului e-AGEPI.
    [Pct.45 lit.e) introdusă prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    În cazul prevăzut la lit. c) sau d) cererea se consideră depusă la data primirii faxului sau e-mailului, dacă, în termen de o lună de la această dată AGEPI primeşte originalul cererii prin poştă sau prin depunere directă la AGEPI, în caz contrar cererea se consideră depusă la data primirii originalului cererii.
    46. Dacă o comunicare transmisă prin fax conţine reprezentări ale desenului sau modelului industrial care nu pot fi citite sau culorile specificate nu se imprimă, acestea se transmit prin poştă sau prin depunere directă la AGEPI, iar cererea se consideră depusă la data primirii reprezentărilor.
    47. Dacă o comunicare primită prin fax este incompletă sau ilizibilă sau dacă există îndoieli asupra integrităţii datelor transmise, AGEPI solicită transmiterea repetată a comunicării în termen de 3 luni, prin orice mod menţionat la pct. 45 din prezentul Regulament.
    48. Dacă în termenul stabilit se dă curs invitaţiei, data primirii noii comunicări sau data primirii originalului se consideră a fi data primirii comunicării iniţiale, sub rezerva că, dacă neregularităţile se referă la acordarea datei de depozit, se aplică dispoziţiile care reglementează data de depozit.
    49. Dacă în termenul stabilit nu se dă curs invitaţiei, comunicarea iniţială nu se va lua în considerare.
    50. Orice comunicare transmisă la AGEPI prin fax se consideră a fi semnată, dacă semnătura este lizibilă pe documentul imprimat.
    51. În cazul în care comunicarea se referă la acţiuni ce pot conduce la pierderea drepturilor este necesară prezentarea originalului comunicării în termen de o lună de la data faxului. Dacă AGEPI primeşte originalul comunicării după expirarea acestui termen, se consideră că respectiva comunicare este depusă la data primirii documentelor în cauză.
    52. Dacă AGEPI primeşte comunicarea prin mijloace electronice, se aplică mutatis mutandis prevederile pct. 46-51 din Regulament.
    Prin derogare de la dispoziţiile primului alineat din prezentul punct, dacă o comunicare este transmisă la AGEPI prin e-mail, menţionarea numelui expeditorului va fi suficientă pentru recepţionarea comunicării fără a fi necesară semnătura.
    53. Persoana care a primit documentele cererii sau orice altă comunicare înscrie lizibil data de intrare şi numărul de intrare la AGEPI şi semnează toate exemplarele documentelor recepţionate.
III. Divizarea. Introducerea modificărilor.
Rectificarea erorilor
    [Capitolul III, titlul în redacţia HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
Secţiunea 1
Divizarea
    54. Cererea de înregistrare multiplă poate fi divizată în cereri separate în conformitate cu art. 35 alin. (3) din Lege şi pct. 77 din prezentul Regulament.
    Cererile ce rezultă în urma divizării pot fi depuse numai pentru desenele şi modelele industriale incluse în cererea multiplă iniţială, fără nici un fel de modificări.
    55. Dacă cererea conţine un set, fiecare desen sau model industrial al setului poate fi înregistrat separat. Aceasta se obţine prin divizarea cererii sau prin înregistrarea fiecărui desen sau model industrial separat în aceeaşi cerere, cu respectarea condiţiilor pentru cererea multiplă.
    56. La divizarea cererii solicitantul va depune la AGEPI cîte o cerere de înregistrare pentru fiecare desen sau model industrial ori pentru un grup de desene sau modele industriale care corespund prevederilor art. 33 din Lege.
    Cererile ce rezultă în urma divizării se depun în conformitate cu pct. 3-53 din prezentul Regulament.
    57. Prevederile pct. 54 şi 55 din prezentul Regulament se aplică şi certificatelor de înregistrare multiplă.
    58. La divizarea certificatului de înregistrare titularul va solicita la AGEPI eliberarea certificatelor pentru fiecare desen sau model industrial ori pentru un grup de desene sau modele industriale.
    Divizarea certificatelor se efectuează numai cu condiţia achitării taxelor de înregistrare şi eliberare a certificatelor de înregistrare pentru fiecare desen sau model industrial ori pentru un grup de desene sau modele industriale.  
    [Pct.54-58 divizate în secţiunea 1 prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    Secţiunea a 2-a
Introducerea modificărilor
    581. În temeiul art.26 alin.(3) şi art.35 alin.(1) şi (2) din Lege, pot fi introduse modificări, fără a schimba esenţa desenului sau a modelului industrial înregistrat sau solicitat pentru înregistrare.
    582. Modificările solicitate în termen de 2 luni de la data de depozit se introduc fără plata taxei de introducere a modificărilor, iar după expirarea termenului menţionat – cu condiţia achitării taxei. Modificarea adresei de corespondență, îmbunătățirea calității reprezentării sau modificarea dimensiunilor acesteia în cadrul limitelor prevăzute la pct. 16 lit. a) din prezentul Regulament se efectuează fără plata taxei.
    [Pct.582 modificat prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    583. Solicitarea introducerii modificărilor se efectuează prin depunerea unei cereri de introducere a modificărilor pe formularul-tip, aprobat de AGEPI.
    584. Cererea de introducere a modificărilor trebuie să se refere la o singură modificare şi trebuie să conţină următoarele date:
    a) numărul şi data de depozit (dacă cererea nu are încă număr de depozit se indică numărul de intrare atribuit) sau numărul certificatului de înregistrare;
    b) datele de identificare ale solicitantului/titularului;
    c) numele şi adresa reprezentantului, dacă cererea de introducere a modificărilor se depune prin intermediul reprezentantului;
    d) adresa de corespondenţă, după caz;
    e) indicarea elementului a cărui modificare este solicitată şi modificarea propusă;
    f) solicitarea privind eliberarea adeverinţei de confirmare a modificărilor datelor, în cazul în care nu se solicită eliberarea unui nou certificat de înregistrare;
    g) semnătura solicitantului/titularului conform pct.14 lit.i) din prezentul Regulament.
    585. Se consideră o singură modificare:
    a) modificarea datelor de identificare ale solicitantului/titularului: în cazul persoanelor fizice – numele, prenumele şi/sau adresa, în cazul persoanelor juridice – denumirea şi/sau sediul şi/sau forma juridică;
    b) modificarea componenţei autorilor;
    c) modificarea componenţei solicitanţilor, cu excepţia cazului în care această modificare are drept temei cesionarea drepturilor;
    d) modificarea componenţei titularilor, cu excepţia cazului în care această modificare are drept temei renunţarea la dreptul asupra desenului sau modelului industrial înregistrat sau cesionarea drepturilor;
    e) modificarea adresei de corespondenţă;
    f) modificarea reprezentărilor desenului sau modelului industrial.
    586. Modificarea reprezentărilor poate fi efectuată în cazul în care:
    a)  lipsesc confirmări referitor la elementele indicate la art.26 alin.(1) lit. e), e1), f), g) sau h) din Lege, prin excluderea acestor elemente din desenul sau modelul industrial;
    b) se adaugă vederi suplimentare ale desenului sau modelului industrial.
    [Pct.586 în redacția HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    587. Reprezentările care schimbă esenţa desenului sau a modelului industrial  nu se iau în considerare.
    588. La cererea de introducere a modificărilor se anexează următoarele documente:
    a) procura semnată de solicitant/titular, dacă cererea de introducere a modificărilor se depune prin intermediul reprezentantului;
    b) documentul care confirmă modificarea, în cazul în care modificarea privind denumirea şi/sau sediul şi/sau forma juridică a solicitantului/titularului are ca temei reorganizarea persoanei juridice;
    c) actul normativ prin care solicitantul/titularul (persoană juridică) şi-a modificat denumirea şi/sau adresa şi/sau forma juridică, în cazul în care modificarea datelor de identificare ale solicitantului/titularului se efectuează în temeiul unor prevederi normative;
    d) actul normativ prin care solicitantul/titularul (persoană fizică) şi-a modificat adresa, în cazul în care modificarea adresei solicitantului/titularului se efectuează în temeiul unor prevederi normative;
    e) copia buletinului de identitate, în cazul în care modificarea solicitată se referă la  numele şi/sau adresa autorului/solicitantului/titularului (persoană fizică);
    f) actul care confirmă existenţa dreptului asupra cererii/certificatului de înregistrare, în cazul obţinerii acestui drept prin succesiune;
    g) hotărîrea instanţei de judecată, în cazul în care modificarea se efectuează în temeiul unei hotărîri judecătoreşti;
    h) reprezentările modificate ale desenului sau ale modelului industrial, executate cu respectarea cerinţelor pct.9, 15 şi 16 din prezentul Regulament, în cazul în care modificarea se solicită în temeiul art.26 alin.(3) sau art.35 alin.(1) şi (2) din Lege;
    i) declaraţia titularului de renunţare la dreptul asupra desenului sau modelului industrial înregistrat, în cazul în care modificarea are drept temei exercitarea dreptului preferenţial al autorului, conform art.55 alin.(4) din Lege;
    j) declaraţia fiecărui autor/solicitant, în parte, de acceptare a includerii sau excluderii  unui/autor unor/autori sau solicitant/solicitanţi în/din cerere sau, după caz, în/din certificatul de înregistrare, dacă modificarea vizează componenţa autorilor/solicitanţilor şi dacă, în cazul solicitanţilor, aceasta nu survine ca rezultat al unei cesiuni sau succesiuni de drepturi;
    k) declaraţia  fiecărui titular, în parte, de acceptare a  includerii sau excluderii unui/unor titular/titulari în/din certificatul de înregistrare, dacă modificarea vizează componenţa titularilor şi dacă aceasta nu survine ca rezultat al unei cesiuni sau succesiuni de drepturi;
    l) declaraţia autorilor/solicitanţilor/titularilor referitor la faptul că prin modificarea solicitată nu vor fi lezate drepturile persoanei care nu poate fi contactată, în cazul modificării componenţei autorilor/solicitanţilor/titularilor, în lipsa acordului acestei persoane;
    m) dovada de plată a taxei de introducere a modificărilor, după caz.
    589. Modificarea componenţei autorilor/solicitanţilor/titularilor în temeiul pct.585 lit.b)-d) din prezentul Regulament se va efectua în lipsa acordului autorului/solicitantului/titularului care este o persoană decedată/dispărută fără veste, fără succesori de drepturi sau care nu poate fi contactată. În cazul persoanei care nu poate fi contactată, prevederea prezentului punct se va aplica cu condiţia că au fost epuizate toate posibilităţile de contactare şi autorii/solicitanţii/titularii au declarat în scris că drepturile acestei persoane nu vor fi lezate ca urmare a modificării.
    5810. Este suficientă depunerea unei singure cereri de introducere a modificărilor care să indice numărul şi data cererilor/certificatelor de înregistrare la care se referă, dacă se solicită modificarea aceluiaşi element în mai multe cereri/certificate de înregistrare ale aceluiaşi solicitant/titular, cu condiţia achitării taxei de introducere a modificărilor pentru fiecare cerere/certificat de înregistrare în parte. Cererea de introducere a modificărilor şi documentele anexate acesteia se depun într-un număr suficient de copii necesare pentru anexarea la toate cererile/certificatele de înregistrare pentru care se solicită modificarea.
    5811. Examinarea cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate se efectuează în termen de 2 luni de la data depunerii acesteia.
    5812. În procesul examinării cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate acesteia se verifică:
    a) prezenţa datelor prevăzute la punctul 584 din prezentul Regulament;
    b) prezenţa altor documente necesare pentru introducerea modificărilor solicitate, specificate la pct.588 şi conformitatea acestora cu prevederile prezentului Regulament şi ale legislaţiei în vigoare;
    c) dacă modificarea solicitată constituie în mod efectiv o modificare specificată la pct.585 din prezentul Regulament;
    d) conformitatea datelor indicate în cererea de introducere a modificărilor şi a datelor conţinute în documentele anexate cu datele înscrise în Registrul naţional al cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale sau în Registrul naţional de desene şi modele industriale înregistrate, după caz;
    e) dacă modificarea solicitată nu schimbă esenţa desenului sau a modelului industrial, în cazul în care se solicită modificarea reprezentărilor desenului sau modelului industrial în  temeiul art.26 alin.(3) sau al art.35 alin.(1) şi (2) din Lege;
    f) existenţa dovezii de plată a taxei de introducere a modificărilor, după caz.
    5813. Dacă în procesul examinării se constată:
    a) neregularităţi în cererea de introducere a modificărilor sau în documentele anexate;
    b) lipsa unor documente specificate la pct.588 din prezentul Regulament,
    c) neachitarea taxei de introducere a modificărilor sau achitarea acesteia într-un cuantum mai mic decît cel stabilit, AGEPI notifică solicitantul/titularul sau reprezentantul acestuia şi îi acordă un termen de 2 luni de la data primirii notificării pentru remedierea neregularităţilor constatate. 
    Orice notificare a AGEPI, trimisă în cadrul efectuării procedurii de examinare a cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate, prelungeşte termenul de examinare pentru o perioadă egală cu termenul ce s-a scurs de la data expedierii notificării pînă la data primirii răspunsului.
    5814. În funcţie de rezultatul examinării cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate, AGEPI emite una din următoarele decizii:
    a) de acceptare a modificărilor, în cazul în care sînt respectate toate cerinţele stabilite de Lege şi de prezentul Regulament;
    b) de respingere a modificărilor, în cazul în care în procesul examinării s-a constatat existenţa cel puţin a unui motiv specificat la pct.5815 din prezentul Regulament.
    5815. AGEPI emite decizia de respingere a modificărilor dacă:
    a) neregularităţile menţionate la pct. 5813 din prezentul Regulament, constatate în procesul examinării cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate, şi comunicate solicitantului/titularului sau reprezentantului acestuia, nu au fost remediate în termenul acordat şi nu a fost depus un demers de prelungire a acestui termen;
    b) documentul anexat cererii de introducere a modificărilor nu confirmă modificarea datelor autorului/solicitantului/titularului sau conţine prevederi ce contravin legislaţiei în vigoare şi/sau prevederi ce se exclud reciproc;
    c) modificarea propusă constituie o rectificare a erorii reglementată de secţiunea a 3-a din prezentul capitol;
    d) modificarea propusă are drept temei cesionarea drepturilor asupra cererii/certificatului de înregistrare;
    e) modificarea propusă schimbă esenţa desenului sau a modelului industrial;
    f) cererea de introducere a modificărilor nu este semnată de fiecare solicitant/titular, în cazul în care desenul sau modelul industrial la care se referă modificarea este solicitat spre înregistrare/înregistrat pe numele mai multor solicitanţi/titulari, cu excepţia cazului cînd cererea de introducere a modificărilor este semnată de reprezentantul desemnat de aceştia;
    g) nu există acordul tuturor autorilor/solicitanţilor/titularilor privind includerea sau excluderea unui/autor unor/autori sau solicitant/solicitanţi în/din cerere, sau titular/titulari în/din certificatul de înregistrare, cu excepţia situaţiei reglementate de pct.589 din prezentul Regulament;
    h) nu există declaraţia autorilor/solicitanţilor/titularilor referitor la faptul că prin modificarea solicitată nu vor fi lezate drepturile persoanei care nu poate fi contactată, în cazul modificării componenţei autorilor/solicitanţilor/titularilor, în lipsa acordului acestei persoane.
    5816 Modificările acceptate se publică în BOPI, cu excepţia modificărilor privind cererile ale căror date nu au fost publicate, şi se înscriu în Registrul naţional al cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale sau în Registrul naţional de desene şi modele industriale înregistrate, după caz.
    Publicarea datelor privind modificările acceptate cuprinde următoarele informaţii:
    a) tipul obiectului de proprietate industrială;
    b) numărul depozitului/certificatului de înregistrare;
    c) numărul BOPI în care au fost publicate datele privind cererea/certificatul de înregistrare;
    d) datele iniţiale anterioare modificării;
    e) datele modificate.
    5817. Modificarea adresei de corespondenţă se realizează prin introducerea datelor actualizate în materialele cererii/datele certificatului de înregistrare, fără a fi emisă decizia AGEPI.
    [Secţiunea II introdusă prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
Secţiunea a 3-a
Rectificarea erorilor
    5818. Cererea de rectificare a erorii comise în cerere/certificatul de înregistrare sau în alte documente prezentate la AGEPI se depune de solicitant/titular sau, după caz, de reprezentantul acestuia, pe formularul-tip aprobat de AGEPI şi va fi însoţită de dovada achitării taxei de rectificare a erorii. Cererea de rectificare a erorii depusă în termen de 2 luni de la data de depozit a cererii de înregistrare nu este supusă  plăţii taxei.
    5819. În cererea de rectificare a erorii se indică următoarele date:
    a) numărul şi data de depozit ale cererii/certificatului de înregistrare la care se referă cererea de rectificare a erorii (dacă cererea nu are încă număr de depozit se indică numărul de intrare atribuit);
    b) numele (denumirea) şi adresa solicitantului/titularului;
    c) numele şi adresa reprezentantului, după caz;
    d) adresa de corespondenţă, după caz;
    e) indicarea erorii a cărei rectificare este solicitată şi rectificarea propusă;
    f) solicitarea privind eliberarea adeverinţei de confirmare a rectificării datelor, în cazul în care nu se solicită eliberarea unui nou certificat de înregistrare;
    g) semnătura solicitantului/titularului, după caz, a reprezentantului, conform pct.14 lit.i) din prezentul Regulament.
    5820. La cererea de rectificare a erorii se anexează următoarele documente:
    a) procura semnată de solicitant/titular, dacă cererea de rectificare a erorii se depune prin intermediul reprezentantului;
    b) actul care confirmă corectitudinea datelor a căror rectificare se solicită conform cererii de rectificare a erorii;
    c) reprezentările rectificate, executate cu respectarea cerinţelor pct.9, 15 şi 16 din prezentul Regulament, în cazul în care se solicită rectificarea unei erori în reprezentarea desenului sau modelului industrial;
    d) dovada de plată a taxei de rectificare a erorii, dacă rectificarea erorii a fost solicitată după expirarea termenului de 2 luni de la data de depozit.
    5821. Este suficientă depunerea unei singure cereri de rectificare a erorii care să indice numărul şi data cererilor/certificatelor de înregistrare la care se referă, dacă se solicită rectificarea aceleiaşi erori în mai multe cereri/certificate de înregistrare ale aceluiaşi solicitant/titular, cu condiţia achitării taxei de rectificare a erorii pentru fiecare cerere/certificat de înregistrare în parte. Cererea de rectificare a erorii şi documentele anexate acesteia se depun într-un număr suficient de copii necesare pentru anexarea la toate cererile/certificatele de înregistrare pentru care se solicită rectificarea erorii.
    5822. Examinarea cererii de rectificare a erorii se efectuează în termen de 2 luni de la data depunerii acesteia.
    În procesul examinării se verifică:
    a) prezenţa datelor prevăzute la punctul 5819 din prezentul Regulament;
    b) conformitatea datelor indicate în cererea de rectificare a erorii şi a datelor conţinute în documentele anexate cu datele înscrise în Registrul naţional al cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale sau în Registrul naţional de desene şi modele industriale înregistrate, după caz;
    c) dacă rectificarea propusă nu constituie o modificare reglementată de  secţiunea a 2-a din prezentul capitol;
    d) existenţa dovezii de plată a taxei de rectificare a erorii, dacă rectificarea erorii a fost solicitată după expirarea termenului de 2 luni de la data de depozit.
    5823. Dacă în procesul examinării se constată neregularităţi în cererea de rectificare a erorii sau dacă taxa de rectificare a erorii nu a fost achitată sau aceasta a fost  achitată  într-un cuantum mai mic decît cel stabilit, AGEPI notifică solicitantul/titularul sau reprezentantul acestuia şi îi acordă un termen de 2 luni de la data primirii notificării pentru remedierea neregularităţilor constatate.
    Orice notificare a AGEPI, trimisă în cadrul efectuării procedurii de examinare a cererii de rectificare a erorii, prelungeşte termenul de examinare pentru o perioadă egală cu termenul ce s-a scurs de la data expedierii notificării pînă la data primirii răspunsului.
    5824. În funcţie de rezultatul examinării cererii de rectificare a erorii, AGEPI emite una din următoarele decizii:
    a) de acceptare a rectificării erorii, în cazul în care sînt respectate toate cerinţele stabilite de Lege şi de prezentul Regulament;
    b) de respingere a rectificării erorii, în cazul în care în procesul examinării s-a constatat existenţa cel puţin a unui motiv specificat la pct.5825 din prezentul Regulament.
    5825. AGEPI emite decizia de respingere a rectificării erorii dacă:
    a) rectificarea propusă constituie o modificare reglementată de secţiunea a 2-a din prezentul capitol;
    b) neregularităţile constatate nu au fost remediate în termenul acordat conform pct.5823 din prezentul Regulament şi nu a fost depusă o cerere de prelungire a acestui termen.
    5826. Rectificările erorilor se publică în BOPI, cu excepţia rectificărilor privind cererile ale căror date nu au fost publicate, şi se înscriu în Registrul naţional al cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale sau în Registrul naţional de desene şi modele industriale înregistrate, după caz.
    Publicarea datelor privind erorile rectificate cuprinde următoarele informaţii:
    a) tipul obiectului de proprietate industrială;
    b) numărul depozitului/certificatului de înregistrare;
    c) numărul BOPI în care au fost publicate datele privind cererea/certificatul de înregistrare;
    d) datele iniţiale anterioare  rectificării;
    e) datele rectificate.
    5827. Modificările şi rectificările acceptate, realizate pînă la înregistrarea desenului sau a modelului industrial, se includ în certificatul de înregistrare. În cazul modificărilor/rectificărilor, realizate după înregistrarea desenului sau a modelului industrial, la solicitarea titularului, se eliberează o adeverinţă de confirmare a modificării/rectificării datelor sau se eliberează un nou certificat de înregistrare care să conţină modificările/rectificările acceptate, cu condiţia achitării taxei pentru eliberarea certificatului de înregistrare şi returnării exemplarului anterior al titlului de protecţie sau a duplicatului acestuia.
    5828. Taxa de introducere a modificărilor şi taxa de rectificare a erorii nu se restituie, cu excepţia cazurilor cînd cererea de introducere a modificărilor sau cererea de rectificare a erorii a fost retrasă pînă la iniţierea procedurii de examinare a acesteia.
    [Secţiunea III introdusă prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    [Pct.59-61 excluse prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
IV. Examinarea şi publicarea cererii
Secţiunea 1
Examinarea cererii
    [Denumirea secţiunii 1 în redacţia HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    62. AGEPI examinează cererea şi materialele anexate acesteia în scopul verificării corectitudinii întocmirii şi respectării cerinţelor de depunere, în termen de 2 luni de la data depunerii cererii, conform art. 42 din Lege, precum şi existenţa temeiurilor de respingere a cererii, conform art. 47 din Lege, în termen de 3 luni de la data expirării perioadei de prezentare a observaţiilor şi opoziţiilor.
    În cazul notificării trimise solicitantului termenul de la expedierea notificării şi pînă la primirea răspunsului de la solicitant nu se ia în considerare la calcularea termenelor de examinare a cererii.
    [Pct.62 modificat prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    63. Examinarea cererii cu participarea solicitantului sau a reprezentantului acestuia se efectuează în cazul în care sînt necesare explicaţii suplimentare privind desenul sau modelul industrial solicitat, precum şi în scopul clarificării punctului de vedere al solicitantului referitor la conformitatea desenului sau modelului industrial solicitat cu condiţiile de protecţie.
    Examinarea respectivă se efectuează la propunerea AGEPI sau la cererea solicitantului, după familiarizarea ambelor părţi cu problemele în cauză. Rezultatele examinării se expun într-un proces-verbal care este semnat de ambele părţi şi se anexează la dosar.
    64. Dacă în cadrul examinării se constată că formularul cererii depuse nu este semnat, AGEPI trimite solici­tantului 2 exemplare, pe care acesta urmează să le prezinte semnate în termen de 2 luni de la data de depunere. În cazul respectării acestei condiţii data de depunere a cererii rămîne în vigoare. În caz contrar, cererea se consideră nedepusă.
    65. Nu se acordă dată de depozit, dacă se constată următoarele neregularităţi:
    a) lipseşte formularul cererii prin care se solicită înregistrarea desenului sau a modelului industrial;
    b) lipseşte informaţia care să permită identificarea solicitantului, şi anume: numele (pentru persoanele fizice) sau denumirea oficială (pentru persoanele juridice), adresa şi denumirea oficială a ţării acestuia;
    c) lipsesc reprezentările sau reprezentările prezentate nu pot fi reproduse.
    Neachitarea taxelor nu influenţează data de depozit.
    66. Dacă neregularităţile menţionate la pct. 65 din prezentul Regulament se remediază în termen de 3 luni de la data depunerii cererii, data de depozit se consideră a fi data la care toate neregularităţile au fost remediate.
    67. În cazul în care cererea îndeplineşte condiţiile de acordare a datei de depozit, precum şi dacă au fost remediate de către solicitant neregularităţile menţionate la pct.65 din prezentul Regulament, cererii i se atribuie data de depozit şi numărul de depozit.
    Datele referitoare la cerere se înscriu în Registrul cererilor de înre­gistrare a desenelor şi modelelor industriale. Un exemplar al formularului cererii, cu indicarea datei şi a numărului de depozit, se remite solicitantului drept confirmare a constituirii depozitului.
    68. Dacă în termenul stabilit nu au fost remediate neregularităţile menţionate la pct. 65 din prezentul Regulament şi dacă solicitantul nu face un demers pentru prelungirea termenului, dar nu mai mult decît pentru 3 luni, cu achitarea taxei respective, cererea se consideră nedepusă, acest fapt fiind notificat solicitantului. Prelungirea termenului se solicită pînă la expirarea termenului prescris pentru executarea unui act de procedură.
    [Pct.68 modificat prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    69. După constituirea depozitului, AGEPI:
    a) verifică îndeplinirea condiţiilor prescrise pentru cerere şi documentele anexate la cerere menţionate la pct. 3-38 din prezentul Regulament;
    b) verifică, dacă este cazul, corectitudinea invocării priorităţii convenţionale sau de expunere;
    c) verifică corectitudinea achitării taxelor;
    d) verifică corectitudinea clasificării conform Clasificării Locarno şi denumirii produsului în care se preconizează încorporarea desenului sau modelului industrial sau căruia i se va aplica desenul sau modelul industrial;
    e) examinează observaţiile, dacă este cazul;
    f) examinează raportul asupra opoziţiilor, dacă este cazul;
    g) verifică conformitatea desenului sau modelului industrial solicitat cu condiţiile de protecţie.
    70. Pentru solicitanţii din Republica Moldova, dacă procura nu este prezentată la AGEPI, corespondenţa se va face cu solicitantul cererii.
    Pentru solicitanţii străini care nu depun procura de reprezentare în termenul stabilit, cererea se consideră retrasă.
    71. În conformitate cu art. 38 şi 39 din Lege, în cazul invocării priorităţii convenţionale sau de expunere se verifică:
    a) dacă prioritatea a fost invocată nu mai tîrziu de două luni de la data de depozit;
    b) dacă solicitantul a prezentat la AGEPI cererea cu invocarea priorităţii convenţionale sau de expunere în termen de 6 luni de la data de depozit a cererii iniţiale sau de la data expunerii;
    c) prezenţa actului de prioritate a cererii iniţiale depuse de solicitant într-o ţară parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului sau a certificatului de garanţie ce confirmă prioritatea de expunere. În cazul în care actul de prioritate sau certificatul de garanţie este prezentat după depunerea cererii la AGEPI, se verifică dacă a fost respectat termenul de 3 luni de la data de depozit în care solicitantul trebuie să prezinte actul de prioritate a cererii iniţiale sau certificatul de garanţie ce confirmă prioritatea de expunere;
    d) conformitatea desenului sau modelului industrial solicitat cu desenul sau modelul industrial din cererea iniţială sau introdus în expoziţie;
    e) dovada de plată a taxei stabilite pentru invocarea priorităţii.
    În cazul în care solicitantul invocă mai multe priorităţi, el trebuie să indice data priorităţii invocate pentru fiecare desen sau model industrial (în depozitul multiplu).
    72. În cazul în care solicitantul nu a respectat cerinţele indicate la pct.71 din prezentul Regulament, prioritatea convenţională sau de expunere nu se recunoaşte, aceasta stabilindu-se la data de depozit.
    73. Dacă solicitantul invocă un drept de prioritate, conform unei cereri care aparţine altei persoane (fără a modifica autorii), pentru recunoaşterea acestei priorităţi este necesară depunerea la AGEPI a unui contract de cesiune sau a altui document din partea cedentului, din care să rezulte că solicitantul are dreptul să invoce prioritatea conform cererii iniţiale. În acest caz persoana care a cedat dreptul de prioritate altei persoane decade din dreptul de prioritate referitor la prima cerere. Termenul de depunere a documentului de transmitere a dreptului de prioritate este de 3 luni de la data de depozit, în caz contrar prioritatea nu se recunoaşte.
    74. La verificarea taxelor se determină dacă sînt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 39-41 din prezentul Regulament.
    Dacă taxele nu sînt achitate în cuantumul şi în termenele stabilite conform prevederilor legislaţiei în vigoare, se aplică dispoziţiile pct. 42, 43 şi 44 din prezentul Regulament.
    75. În cadrul verificării clasificării se determină:
    a) corectitudinea clasificării de către solicitant a desenului sau modelului industrial, conform Clasificării Locarno, în special se verifică dacă indicarea produsului în care va fi încorporat sau căruia i se va aplica desenul sau modelul industrial corespunde clasificării. Indicarea produsului poate fi modificată de AGEPI sau de solicitant fără achitarea taxei;
    b) dacă toate desenele şi modelele industriale din depozitul multiplu (cu excepţia celor ornamentale) se încadrează într-o singură clasă conform Clasificării Locarno.
    Ornamentul reprezintă un element adiţional şi decorativ, care poate fi amplasat/aplicat pe diverse produse fără a afecta semnificativ forma lor.
    76. Dacă în cerere lipsesc sau sînt indicate greşit clasele, desenul sau modelul industrial solicitat este clasificat conform Clasificării Locarno şi în cerere se înscriu indicii de clasificare.
    761. Dacă în cerere lipseşte indicarea culorilor pentru fiecare desen sau model industrial în parte sau dacă culorile sînt indicate greşit, AGEPI va notifica solicitantului iregularitățile constatate, cu menţionarea culorilor conform imaginilor prezentate în cerere. Dacă solicitantul nu-și expune punctul de vedere în termenul prescris la art.42 alin.(6) din Lege, cererea va fi publicată cu indicarea culorilor menționate în notificare.
     [Pct.761 introdus prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    77. Dacă se constată că unul sau mai multe desene sau modele industriale nu fac parte din aceeaşi clasă, se solicită divizarea cererii conform art. 42 alin. (8) din Lege, în modul stabilit la pct. 56 din prezentul Regulament.
    78. Desenul sau modelul industrial se verifică privind conformitatea cu condiţiile de protecţie prevăzute la art. 6 alin. (1) şi art.11 alin. (4) din Lege. În cazul neconformităţii cu prevederile articolelor menţionate, se ia hotărîrea de respingere a cererii şi desenul sau modelul industrial respins nu se publică în BOPI.
    79. În cadrul examinării de fond prevăzute la art. 47 din Lege, AGEPI verifică conformitatea desenului sau a modelului industrial cu celelalte condiţii de protecţie în scopul de a stabili dacă nu există temeiuri pentru respingerea cererii, astfel cum sînt prevăzute la art. 26 alin. (1) din Lege, ţinînd cont de rezultatele examinării observaţiilor şi opoziţiilor prezentate.
    [Pct.79 în redacția HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    80. În sensul aplicării pct. 79 din prezentul Regulament, se realizează următoarele acţiuni:
    a) cercetarea documentară a desenelor şi modelelor industriale identice sau similare;
    b) determinarea gradului de asemănare a desenelor şi modelelor industriale solicitate cu cele selectate în cadrul documentării.
    81. Sub rezerva dispoziţiilor pct. 82 din prezentul Regulament în cadrul cercetării documentare se iau in considerare:
    a) materialele existente în fondul documentar al AGEPI;
    b) materialele accesibile publicului, avînd o dată certă anterioară, prezentate de persoanele care au formulat observaţii şi opoziţii;
    c) semnele distinctive (mărci, denumiri de origine şi altele) protejate înaintea datei de depozit sau datei de prioritate, după caz;
    d) operele protejate de legislaţia privind dreptul de autor înaintea datei de depozit sau datei de prioritate, după caz;
    e) orice alte documente cu dată certă, publicate înaintea datei de depozit sau datei de prioritate, după caz;
    f) documentele ce atestă expunerea sau folosirea publică a desenului sau modelului industrial înaintea datei de depozit sau datei de prioritate, după caz.
    82. Fondul documentar existent la AGEPI este alcătuit din:
    a) certificatele de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova, de la data priorităţii lor;
    b) cererile de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale depuse prin procedura naţională în Republica Moldova, pentru care nu a fost emisă hotărîrea de retragere sau respingere, de la data priorităţii lor;
    c) cererile internaţionale depuse prin procedura Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale, adoptat la 6 noiembrie 1925 (în continuare - Aranjamentul de la Haga) şi înregistrate în Republica Moldova, de la data priorităţii lor;
    d) cererile internaţionale depuse prin procedura Aranjamentului de la Haga, de la data publicării lor (cu excepţia cererilor specificate la lit. c) din prezentul punct);
    e) cererile de înregistrare a desenelor şi modelelor comunitare depuse la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietatea Intelectuală (EUIPO), de la data publicării lor;
    [Pct.82 lit.e) modificată prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    f) cererile de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale sau brevetele/certificatele de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate în buletinele oficiale de proprietate industrială din România, Federaţia Rusă şi Ucraina, de la data publicării lor.
    Fondul documentar menţionat nu asigură verificarea noutăţii la nivel mondial, fapt pentru care solicitantul îşi asumă responsabilitatea în cazul în care se solicită respingerea cererii de înregistrare sau anularea desenului sau modelului industrial înregistrat în baza unui obiect dezvăluit conform art. 10 din Lege.
    83. Cercetarea documentară se efectuează conform clasei Clasificării Locarno la care se referă desenul sau modelul industrial solicitat, din aceste considerente este importantă clasificarea corectă. În cazul modelelor industriale care sînt constituite din elemente ce corespund la diverse clase cercetarea documentară se efectuează conform tuturor claselor respective.
    În procesul cercetării documentare se verifică de asemenea desenele şi modelele industriale din clasele care se intersectează.
    [Pct.83 modificat prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    84. În cazul seturilor cercetarea documentară se efectuează pentru fiecare obiect din set. Dacă un obiect din set nu corespunde cu cerinţele pentru protecţie cererea poate fi divizată conform pct. 55 din prezentul Regulament, în caz contrar cererea se respinge pentru tot setul.
    85. Rezultatele cercetării documentare se înscriu în raportul de documentare, în care se indică sursele cercetate şi desenele şi modelele industriale selectate.
    86. Desenele şi modelele industriale selectate se compară cu desenele şi modelele industriale solicitate. La examinare fiecare desen sau model industrial se ia în ansamblu.
    87. În cazul în care pentru acelaşi desen sau model industrial a fost depusă o cerere cu o dată de prioritate anterioară, procedura referitoare la cererea posterioară se suspendă pînă la emiterea hotărîrii pentru cererea anterioară.
    88. În cadrul examinării, AGEPI poate cere solicitantului informaţii suplimentare referitoare la desenul sau modelul industrial, fără care examinarea cererii nu este posibilă. Dacă solicitantul a prezentat materiale suplimentare, AGEPI verifică respectarea termenelor de prezentare a materialelor suplimentare.
    89. În cazul în care materialele suplimentare se referă la introducerea modificărilor în reprezentări conform pct.585 lit.f) din prezentul Regulament, AGEPI verifică dacă acestea sînt prezentate pe formular-tip.
    [Pct.89 modificat prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    90. Dacă solicitantul a prezentat materiale suplimentare din proprie iniţiativă sau în baza notificării, AGEPI verifică dacă acestea nu modifică esenţa cererii.
    Se consideră că materialele suplimentare modifică esenţa cererii, dacă în componenţa reprezentărilor se introduc elemente noi, se modifică culorile sau se lărgeşte în orice alt mod întinderea protecţiei.
    91. În cazul în care se constată că materialele suplimentare modifică esenţa cererii, solicitantului i se notifică acest fapt pînă la adoptarea hotărîrii de înregistrare a desenului sau modelului industrial ori de respingere a cererii, după caz.
    92. În cadrul examinării se verifică materialele prezentate ca observaţii ale terţilor. În cazul confirmării datelor din materiale, acestea pot servi drept temei de respingere a cererii.
    Dacă pentru examinare sînt necesare concretizări, persoana care a depus observaţia este notificată şi invitată să prezinte răspunsul în termen de 30 de zile de la data expedierii notificării.
    93. În cadrul examinării de fond se examinează opoziţia şi, în cazul în care opoziţia este acceptată total sau parțial, aceasta serveşte ca motiv de respingere a cererii în tot sau în parte, după caz.
    [Pct.93 în redacția HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    [Pct.62-93 divizate în secţiunea 1 prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
Secţiunea a 2-a
Publicarea cererii
    [Denumirea secţiunii 2 în redacţia HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    94. În conformitate cu art. 43 din Lege, AGEPI, în termen de 3 luni de la data de depozit, publică în BOPI datele despre cerere. Reprezentările (inclusiv în culori) se publică în alb-negru la dimensiunile depuse de solicitanţi.
    [Pct.94 modificat prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    95. Sub rezerva dispoziţiilor pct. 96 şi 97 din prezentul Regulament, în BOPI se publică următoarele date despre cerere, cu indicarea codurilor INID (Codurile internaţionale numerice de identificare a datelor bibliografice instituite de OMPI):
    (21) numărul de depozit;
    (22) data de depozit;
    (23) data priorităţii de expunere;
    (28) numărul de desene/modele industriale;
    (31) numărul cererii prioritare;
    (32) data de depozit a cererii prioritare;
    (33) ţara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI;
    (43) data publicării cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial;
    (46) data de expirare a termenului de amînare a publicării;
    (51) clasificarea internaţională a desenelor/modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno);
    (54) indicarea produsului;
    (55) reprezentările desenului/modelului industrial.
    Desenele şi modelele industriale care conţin elemente verbale sînt însoţite de remarca: Ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează;
    (57) culorile revendicate;
    (62) numărul cererii divizate;
    (71) numele/denumirea şi adresa solicitantului, codul ţării, conform normei ST. 3 OMPI;
    (72) numele autorului, codul ţării, conform normei ST. 3 OMPI;
    (74) numele mandatarului autorizat.
    Datele ce corespund codurilor INID (23), (31), (32), (33), (57), (62) şi (74) se publică, după caz.
    Data publicării sub codul INID (43) este ultima zi a lunii în care se publică BOPI (de exemplu, pentru o cerere ale cărei date au fost publicate în BOPI nr. 1/2007 data publicării este: 2007.01.31).
    96. La publicarea datelor despre cerere se ţine cont de refuzul autorului desenului sau al modelului industrial de a fi menţionat în această calitate (codul INID (72)).
    97. Dacă cererea de înregistrare conţine solicitarea de amînare a publicării, AGEPI publică în BOPI o menţiune privind amînarea publicării. În BOPI se publică următoarele date:
    (21) numărul de depozit;
    (22) data de depozit;
    (46) data de expirare a termenului de amînare a publicării;
    (71) numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării, conform normei ST. 3 OMPI.
    Solicitantul poate anula amînarea, cerînd publicarea înainte de încheierea perioadei de amînare de 30 de luni (codul INID (46)), cel tîrziu cu 3 luni înainte de data publicării solicitate.
    La expirarea perioadei de amînare de 30 de luni sau în cazul unei cereri de publicare la o dată anterioară, AGEPI publică datele despre cerere în BOPI, conform prevederilor pct. 95 din Regulament.
    98. Nu se publică în BOPI datele despre cererile care au fost respinse sau retrase pînă la publicare.
    99. Dacă publicarea unui desen sau model industrial comportă, din motive imputabile AGEPI, o eroare sau lipsa unor elemente menţionate la pct. 95, 97, 110, 120, 128 şi 129 din prezentul Regulament, AGEPI procedează la rectificarea din oficiu sau la cererea solicitantului; rectificările efectuate se publică în BOPI fără plata vreunei taxe din partea solicitantului.
    [Pct.94-99 divizate în secţiunea 2 prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
V. Observaţiile terţilor şi opoziţiile
    100. Persoanele care deţin informaţii ce pot influenţa înregistrarea desenului sau modelului industrial publicat, prezintă, în termenul stabilit, în scris la AGEPI observaţiile şi opoziţiile motivate.
    101. Observaţia se prezintă în formă liberă şi trebuie să conţină:
    a) indicarea persoanei care prezintă observaţia (numele sau denumirea întreprinderii, adresa, telefonul de contact, persoana responsabilă);
    b) indicaţii privind desenul sau modelul industrial la care se formulează observaţia (numărul de depozit, numele sau denumirea solicitantului cererii si nr. BOPI în care au fost publicate datele despre cerere);
    c) temeiul observaţiei;
    d) anexe (documente cu dată certă, făcute publice înaintea datei de depozit sau datei de prioritate, după caz, indicîndu-se în mod exact desenul sau modelul industrial la care se formulează observaţia).
    Observaţia şi materialele în susţinerea acesteia vor fi depuse în două exemplare, unul pentru dosar şi unul pentru solicitantul cererii.
    1011. Observaţia nu este supusă plăţii taxelor. Persoana care depune observaţia nu devine parte la procedură în faţa AGEPI, respectiv AGEPI nu este obligată să-i transmită acesteia comunicările ulterioare ale solicitantului, precum şi oricare informaţii referitoare la deciziile adoptate în privinţa desenelor sau a modelelor industriale împotriva cărora a fost depusă observaţia.
    [Pct.1011 introdus prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    1012. În termen de o lună de la data recepţionării observaţiei, AGEPI notifică solicitantului observaţia depusă, invitîndu-l să-şi expună punctul de vedere în termen de 2 luni de la data primirii notificării.
    [Pct.1012 introdus prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    1013. În cazul în care solicitantul nu-şi expune punctul său de vedere, la examinarea observaţiei vor fi luate în considerare doar materialele prezentate de persoana care a depus observaţia.
    [Pct.1013 introdus prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    [Pct.102 abrogat prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    103. Cererea de examinare a opoziției se prezintă pe un formular-tip, aprobat de AGEPI, care conține:
    a) date despre persoana care a înaintat opoziția (numele, prenumele sau denumirea completă a persoanei juridice, adresa, telefonul de contact);
    b) indicații privind desenul sau modelul industrial împotriva căruia se formulează opoziția (numărul de depozit, numele sau denumirea solicitantului cererii, nr. BOPI în care au fost publicate datele despre cerere);
    c) numele și adresa reprezentantului, dacă este cazul.
    Cererea de examinare a opoziţiei şi materialele în susţinerea acesteia se depune în două exemplare, unul pentru dosar şi altul pentru solicitantul cererii.
    [Pct.103 în redacția HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
   
1031. La cererea de examinare a opoziției se anexează:
    a) opoziția argumentată cu expunerea motivelor în fapt și a temeiurilor în drept pe care se bazează opoziţia, precum și traducerea acesteia, dacă este cazul;
    b) dovada de achitare a taxei pentru depunerea opoziţiei, stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997 „Cu privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale” (în continuare – Hotărîrea Guvernului nr.774 din 13 august 1997);
    c) procura, dacă este cazul;
    d) traducerea documentelor anexate, dacă este cazul;
    e) alte documente menționate de către opozant și dovezi pentru susținerea opoziției, dacă este cazul.
    [Pct.1031 introdus prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    104. Informaţia care a devenit accesibilă publicului prin prezentare orală, prin folosire sau prin orice alt mijloc se ia în considerare numai dacă este confirmată printr-un document care să o conţină şi care să probeze că a devenit şi cînd a devenit accesibilă publicului; documentul poate fi şi ulterior datei la care a avut loc prezentarea publică orală, folosirea sau prezentarea prin orice alt mijloc, data relevantă fiind aceea la care informaţia a devenit accesibilă publicului.
    105. AGEPI examinează dacă sînt respectate cerinţele de depunere a opoziției conform pct.103 și 1031 lit. a) și b) din prezentul Regulament.
    [Pct.105 în redacția HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
   
1051. Dacă AGEPI constată că la cererea de examinare a opoziției nu sînt anexate documentele prevăzute la pct. 1031 lit. a) și b) din prezentul Regulament, acest fapt se notifică opozantului, pentru a prezenta documentele lipsă în termenul stabilit pentru depunerea opoziției la art.45 din Lege. Opoziția va fi considerată depusă la data prezentării documentelor lipsă, cu respectarea termenului pentru depunerea opoziției. În cazul în care documentele lipsă nu sînt prezentate în termenul stabilit pentru depunerea opoziției, opoziția se consideră nedepusă.
    [Pct.1051 introdus prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    1052. În cazul în care AGEPI constată că la cererea de examinare a opoziției nu este anexată procura prevăzută la pct. 1031 lit. c) din prezentul Regulament, notifică opozantul, oferindu-i un termen de 2 luni de la primirea notificării pentru prezentarea sau, după caz, semnarea opoziției. Dacă opozantul nu prezintă sau, după caz, nu semnează opoziția în termenul stabilit, aceasta se consideră nedepusă.
    [Pct.1052 introdus prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    1053. În cazul în care AGEPI constată că la cererea de examinare a opoziției nu sînt anexate documentele menționate de către opozant pentru susținerea opoziției prevăzute la pct. 1031 lit. d) și e) din prezentul Regulament, notifică opozantul, oferindu-i un termen de o lună de la primirea notificării pentru prezentarea acestora, în caz contrar, opoziția se examinează doar în baza documentelor anexate, cu excepția documentelor a căror traducere nu a fost prezentată.
    [Pct.1053 introdus prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    106. AGEPI expediază un exemplar al opoziţiei solicitantului, cerîndu-i acestuia să-şi prezinte punctul de vedere în termen de 2 luni de la data recepţionării.
    [Pct.106 în redacția HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    107. Dacă solicitantul cererii nu prezintă punctul său de vedere, AGEPI examinează opoziţia în baza documentelor disponibile.
    [Pct.108 abrogat prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    [Pct.108 modificat prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    109. În cazul în care la examinarea opoziției se constată că toate desenele și modelele industriale din cerere sau doar o parte din ele nu sînt pasibile de înregistrare, opoziția se consideră întemeiată, în tot sau în parte, pentru desenele și modelele industriale respective. În caz contrar, opoziția se respinge.
    [Pct.109 în redacția HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
VI. Hotărîrile şi notificările AGEPI
    110. În cadrul examinării cererilor de înregistrare a desenului sau a modelului industrial, AGEPI emite următoarele hotărîri:
    a) de nedepunere a cererii;
    b) de retragere a cererii;
    c) de înregistrare a desenului sau a modelului industrial;
    d) de respingere a cererii.
    În cazul depozitului multiplu, hotărîrea de înregistrare poate să se refere la toate sau doar la o parte din desenele sau modelele industriale cuprinse în cerere.
    Hotărîrile AGEPI se notifică solicitantului sau reprezentantului, iar informaţia/datele despre aceasta se publică în BOPI.
    Hotărîrile AGEPI pot fi contestate în Comisia de Contestaţii AGEPI, conform art.49 din Lege.
    [Pct.110 în redacția HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    111. Prin notificare se înţelege acţiunea prin care AGEPI comunică orice document de procedură, inclusiv încheierile şi hotărîrile Comisiei de contestaţii. Notificările pe care le face AGEPI se efectuează fie sub forma documentului original, fie sub forma unei copii certificate pentru conformitate a documentului original, fie prin imprimarea unui text realizat pe calculator. Certificarea nu este necesară pentru copiile documentelor care provin de la părţi.
    [Pct.111 în redacția HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    112. Notificarea poate fi făcută prin:
    1) poştă, în conformitate cu pct.113-115 din prezentul Regulament;
    2) înmînare directă, în conformitate cu pct. 116 din prezentul Regulament;
    3) fax sau orice alt mijloc electronic de comunicare;
    4) publicare în BOPI, în conformitate cu pct.  117 din prezentul Regulament.
    [Pct.112 în redacția HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    113. Notificările se expediază pe adresa de corespondenţă.
    114. Notificarea prin care se stabileşte un anumit termen pentru înaintarea eventualelor recursuri, pentru convocarea întrunirilor, precum şi înaintarea documentelor de importanţă majoră se expediază prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
    Celelalte comunicări se fac prin corespondenţă simplă.
    115. Notificarea prin scrisoare recomandată se consideră efectuată chiar dacă destinatarul refuză să primească scrisoarea.
    116. Dacă notificarea a fost înmînată în sediul AGEPI destinatarului, acesta va confirma în scris primirea pe exemplarul doi care se va anexa la dosar sau prin semnătura într-un registru de evidenţă a corespondenţei.
    117. Dacă nu se poate afla adresa destinatarului sau dacă nu s-a putut expedia notificarea în mod repetat, AGEPI publică în BOPI textul notificării numai în cazul în care informaţia poate conduce la pierderea unui drept.
    118. Dacă s-a desemnat un reprezentant sau dacă solicitantul înscris primul pe o cerere cu mai mulţi solicitanţi este considerat reprezentant comun, notificările sînt adresate reprezentantului desemnat sau reprezentantului comun.
    Dacă mai multe părţi au desemnat un reprezentant comun, este suficient ca notificarea să fie adresată într-un singur exemplar reprezentantului respectiv.
    119. În cazul în care în procedurile realizate de către AGEPI sînt implicate mai multe părţi, documentele depuse de către una dintre părţi sînt notificate de AGEPI celeilalte părţi. Notificarea este opţională dacă documentul în cauză nu conţine nici un element nou şi dacă stadiul în care se află dosarul permite deja luarea unei hotărîri.
    [Pct.119 modificat prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
   
1191. AGEPI poate solicita în cursul examinării prezentarea unor dovezi, dacă există dubii privind veridicitatea oricăror informaţii ce figurează în cererea solicitantului/titularului cu referire la oricare procedură, precum şi în documentele anexate la aceasta sau în comunicările ulterioare.
    [Pct.1191 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
VII. Înregistrarea desenului sau a modelului industrial şi eliberarea
 certificatului de înregistrare. Reînnoirea. Renunţarea

    120. În termen de 3 luni de la data emiterii hotărîrii de înregistrare a desenului sau a modelului industrial, solicitantul trebuie să achite taxa pentru înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau a modelului industrial. Taxa pentru înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau a modelului industrial care nu a fost plătită în termenul stabilit poate fi achitată ulterior, în decursul a 6 luni de la data termenului omis, cu o majorare de 50%.
    [Pct.120 în redacția HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
   
1201. În cazul în care taxa pentru înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau a modelului industrial nu a fost achitată conform punctului 120 din prezentul Regulament, cererea de înregistrare a desenului sau a  modelului industrial se consideră retrasă.
    [Pct.1201 introdus prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    1202. La expirarea a 30 de zile de la data publicării  hotărîrii de înregistrare, în cazul în care au fost achitate taxele stabilite şi nu au fost depuse contestaţii împotriva înregistrării, AGEPI înscrie datele cu privire la înregistrarea desenului sau a modelului industrial în Registrul naţional de desene și modele industriale, şi în termen de o lună, eliberează certificatul de înregistrare a desenului sau a modelului industrial. În cazul în care taxa pentru înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau a modelului industrial a fost plătită în decursul a 6 luni de la data termenului omis, cu o majorare de 50%, AGEPI înscrie datele cu privire la înregistrarea desenului sau a modelului industrial în Registrul naţional de desene și modele industriale şi, în termen de o lună de la data achitării taxei, eliberează certificatul de înregistrare a desenului sau a modelului industrial. Datele privind înregistrarea desenului sau a modelului industrial se publică în BOPI.
    [Pct.1202 introdus prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    1203. În cazul în care înregistrarea cererii desenului sau a modelului industrial se acceptă în parte, datele cu privire la înregistrarea desenului sau a modelului industrial sînt înscrise de AGEPI în Registrul naţional de desene și modele industriale la data prezentării acordului solicitantului cu decizia emisă, dar nu înainte de expirarea termenului de 30 de zile de la data publicării  hotărîrii. În cazul în care solicitantul nu a prezentat acordul său cu hotărîrea emisă şi nu a contestat această hotărîre în termenul stabilit, datele cu privire la înregistrarea desenului sau a modelului industrial sînt înscrise de AGEPI în Registrul naţional de desene și modele industriale la data expirării perioadei de 3 luni de la data emiterii hotărîrii de înregistrare.
    [Pct.1203 introdus prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    1204. În cazul în care hotărîrea de înregistrare se referă la desenul sau modelul industrial care conţine denumirea oficială sau istorică a statului, datele cu privire la înregistrarea desenului sau a modelului industrial sînt înscrise de AGEPI în Registrul naţional de desene și modele industriale la data prezentării permisiunii corespunzătoare a autorităţii competente.
    [Pct.1204 introdus prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    121. Certificatul de înregistrare se eliberează pe un formular-tip, aprobat de AGEPI.
    [Pct.121 în redacția HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    1211. În Registrul naţional de desene și modele industriale se introduc următoarele date privind desenul și modelul industrial înregistrat:
    (11) numărul certificatului;
    (15) data înregistrării;
    (18) data expirării termenului de valabilitate al înregistrării;
    (21) numărul de depozit;
    (22) data de depozit;
    (23) data priorității de expunere;
    (28) numărul de desene/modele industriale;
    (31) numărul cererii prioritare;
    (32) data de depozit a cererii prioritare;
    (33) țara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI;
    (43) data publicării cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial;
    (44) data publicării hotărîrii de înregistrare a desenului/modelului industrial;
    (51) clasificarea internațională a desenelor/modelelor industriale (clasa și subclasa Clasificării de la Locarno);
    (54) indicarea produsului;
    (55) reprezentarea desenului/modelului industrial.
    Desenele și modelele industriale care conțin elemente verbale sînt însoțite de remarca: „Ponderea semantică a părții verbale nu se protejează.”;
    (62) numărul cererii divizate;
    (71) numele/denumirea și adresa solicitantului, codul țării, conform normei ST. 3 OMPI;
    (72) numele autorului, codul țării, conform normei ST. 3 OMPI;
    (73) numele/denumirea și adresa titularului, codul țării, conform normei ST. 3 OMPI.
    Datele ce corespund codurilor INID (23), (31), (32), (33), (62) și (72) se indică în funcție de situație.
    [Pct.1211 introdus prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    1212. În Registrul național de desene și modele industriale se introduc modificările ulterioare ale datelor prevăzute la pct. 1211 din prezentul Regulament, precum și informațiile referitoare la transmiterea drepturilor asupra unui desen sau a unui model industrial.
    [Pct.1212 introdus prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    1213. În cazul pierderii sau distrugerii certificatului de înregistrare a desenului sau a modelului industrial, AGEPI eliberează, la cerere, un duplicat al acestuia, fapt care se publică în BOPI. De asemenea, AGEPI eliberează titularului sau autorului copii certificate ale originalului certificatului de înregistrare a desenului sau a modelului industrial, cu condiția achitării taxei.
    [Pct.1213 introdus prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
Secţiunea 1
Reînnoirea
    122. Cu cel puţin 2 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate a înregistrării, AGEPI comunică acest fapt titularului desenului sau modelului industrial. Lipsa notificărilor nu produce efecte juridice referitor la expirarea valabilităţii.
    123. Cererea de reînnoire se completează prin dactilografiere pe un formular-tip, aprobat de AGEPI, şi conţine următoarele informaţii:
    numele sau denumirea şi adresa titularului conform pct. 14 lit. a) din Regulament;
    numele şi adresa reprezentantului, conform pct. 14 lit. b), cu anexarea procurii conform pct. 23-25 din prezentul Regulament, după caz;
    adresa de corespondenţă;
    numărul certificatului de înregistrare;
    numărul şi data de depozit;
    menţiunea privind solicitarea reînnoirii pentru toate desenele şi modelele industriale incluse în certificatul de înregistrare multiplu sau indicarea desenelor şi modelelor industriale pentru care se solicită reînnoirea, dacă nu se solicită reînnoirea pentru toate desenele şi modelele industriale.
    Cererea de reînnoire se depune de către titular sau de reprezentantul acestuia.
    124. Taxele care trebuie achitate pentru reînnoire în temeiul art. 14 alin. (3) şi (4) din Lege sînt următoarele:
    o taxă de reînnoire care, în cazul mai multor desene şi modele industriale incluse în certificatul de înregistrare multiplu, este determinată de numărul de desene şi modele industriale pentru care se solicită reînnoirea;
    taxa suplimentară prevăzută la art. 14 alin. (4) din Lege pentru achitarea cu întîrziere a taxei de reînnoire, dacă este cazul.
    [Pct.124 modificat prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    125. Solicitarea de reînnoire este examinată în termen de 2 luni de la data depunerii la AGEPI.
    [Pct.125 modificat prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    126. Dacă solicitarea de reînnoire este prezentată în termenul stabilit, dar nu sînt îndeplinite celelalte condiţii de reînnoire prevăzute la pct.123 din prezentul Regulament, AGEPI notifică titularului iregularităţile constatate şi îi acordă un termen de 2 luni de la data primirii notificării pentru remedierea iregularităţilor.
    Dacă titularul nu remediază iregularităţile menţionate în notificare în termenul acordat şi nu depune o cerere de prelungire a termenului stabilit, dar nu mai mult decît cu 3 luni, plătind  taxa stabilită, AGEPI adoptă hotărîrea de  respingere a cererii de reînnoire a certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial.
    [Pct.126 în redacția HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    [Pct.126 modificat prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    127. În cazul certificatului de înregistrare multiplu, dacă taxele achitate nu sînt suficiente pentru acoperirea tuturor desenelor şi modelelor industriale pentru care s-a solicitat reînnoirea, solicitantul va fi notificat pentru a menţiona expres desenele şi modelele industriale acoperite de suma achitată. Dacă nu există alte criterii care să permită identificarea desenelor şi modelelor industriale acoperite, AGEPI ia în considerare desenele şi modelele industriale în ordinea numerică în care sînt reprezentate şi notifică titularului despre expirarea perioadei de valabilitate a înregistrării tuturor desenelor şi modelelor industriale pentru care taxele de reînnoire nu au fost achitate sau au fost achitate doar parţial.
    [Pct.127 modificat prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    128. Solicitarea de reînnoire se consideră depusă la data achitării taxei stabilite. Dacă solicitarea de reînnoire nu a fost prezentată înainte de expirarea termenului prevăzut la art.14 alin.(3) sau la alin.(4) din Lege, după caz, ori dacă nu s-au remediat în termenul acordat de AGEPI iregularităţile semnalate, solicitarea de reînnoire se respinge şi în Registrul naţional de desene şi modele industriale înregistrate se înscrie menţiunea privind caducitatea certificatului de înregistrare cu efect din ziua următoare datei expirării înregistrării existente, fapt care se publică în BOPI.
    [Pct.128 în redacția HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    129. Dacă solicitarea de reînnoire este prezentată în termenele stabilite şi sînt îndeplinite celelalte condiţii de reînnoire prevăzute la pct.123-124 din prezentul Regulament,  AGEPI adoptă hotărîrea de reînnoire, fapt care se notifică titularului, şi se publică în BOPI.
    [Pct.129 în redacția HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    130.  După adoptarea hotărîrii de reînnoire a certificatului de înregistrare, datele se introduc în Registrul naţional de desene şi modele industriale înregistrate şi pe numele titularului se eliberează certificatul de înregistrare a desenelor și modelelor industriale reînnoite, cu acelaşi număr de înregistrare, precedat de inscripţia „R” sau, după caz, „2R”, „3R”, „4R”, în funcţie de numărul de ordine al termenului reînnoit.
    [Pct.130 în redacția HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    131. Certificatul de înregistrare a desenelor și modelelor industriale reînnoite se eliberează pe un formular-tip, aprobat de AGEPI, şi conţine următoarele date:
    (11) numărul certificatului;
    (15) data înregistrării;
    (18) data expirării termenului de valabilitate al înregistrării;
    (20) numărul desenului/modelului industrial;
    (21) numărul de depozit;
    (22) data de depozit;
    (23) data priorităţii de expunere;
    (28) numărul de desene/modele industriale;
    (31) numărul cererii prioritare;
    (32) data de depozit a cererii prioritare;
    (33) ţara cererii prioritare, codul, conform normei ST. 3 OMPI;
    (43) data publicării cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial;
    (44) data publicării hotărîrii de înregistrare a desenului/modelului industrial;
    (51) clasificarea internaţională a desenelor/modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno);
    (54) indicarea produsului;
    (55) reprezentarea desenului/modelului industrial.
    Desenele şi modelele industriale care conţin elemente verbale sînt însoţite de remarca: „Ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.”;
    (72) numele autorului, codul ţării, conform normei ST. 3 OMPI;
    (73) numele/denumirea şi adresa titularului, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI.
    Data publicării hotărîrii de reînnoire.
    [Pct.131 în redacția HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
Secţiunea a 2-a
Renunţarea la dreptul asupra desenului sau modelului industrial
    132. Cererea de renunţare se depune pe un formular-tip, aprobat de AGEPI, şi conţine următoarele date:
    a) numărul certificatului;
    b) numărul şi data de depozit;
    c) numele şi adresa titularului, conform pct. 14 lit. a) din prezentul Regulament;
    d) numele şi adresa reprezentantului conform pct. 14 lit. b) din prezentul Regulament, după caz;
    e) numărul fiecărui desen sau model industrial care face obiectul renunţării, dacă renunţarea se referă numai la o parte din desenele şi modelele industriale.
    Renunţarea la dreptul asupra desenului sau modelului industrial se face în conformitate cu art. 55 din Lege.
    133. În cazul în care o licenţă a fost înscrisă în Registrul naţional de desene şi modele industriale înregistrate, renunţarea se înregistrează după expirarea a 3 luni de la data la care titularul desenului sau modelului industrial a prezentat la AGEPI documentele care atestă că a informat licenţiatul cu privire la intenţia sa de a renunţa la desenul sau modelul industrial. În cazul în care înainte de expirarea acestui termen, titularul prezintă la AGEPI dovada consimţămîntului licenţiatului şi a consimţămîntului autorilor, conform art. 55 alin. (4) din Lege, renunţarea se înregistrează imediat.
    În cazul în care nu sînt îndeplinite condiţiile care reglementează renunţarea, AGEPI îl informează pe titular cu privire la neregularităţile constatate şi îi acordă un termen de 3 luni de la data notificării pentru remedierea neregularităţilor. În cazul în care neregularităţile constatate nu sînt remediate în termenul acordat, AGEPI refuză înscrierea renunţării în Registrul naţional de desene şi modele industriale înregistrate.
VIII. ÎNREGISTRAREA INTERNAŢIONALĂ
A DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE
Secţiunea 1
Depunerea cererii de înregistrare internaţională
    134. Cererea internaţională se depune în conformitate cu cerinţele prevăzute de Aranjamentul de la Haga şi Regulamentul comun de aplicare a Aranjamentului de la Haga conform Actului din 1999 şi Actului din 1960 (în continuare – Regulament comun) şi se completează pe un formular-tip elaborat de Biroul Internaţional al OMPI (în continuare – Birou Internaţional).
    135. Cererea internaţională se depune, la alegerea solicitantului, fie direct la Biroul Internaţional, în una din limbile oficiale prescrise (engleză, franceză sau spaniolă), sau prin intermediul AGEPI în calitate de oficiu de origine (în limbile engleză sau franceză).
    136. Formularul cererii internaţionale şi taxele ce necesită a fi achitate, precum şi alte formulare oficiale elaborate de Biroul Internaţional sînt disponibile pe web site-ul OMPI.
    137. În cazul în care cererea internaţională se depune prin intermediul AGEPI, aceasta se completează în 2 exemplare în conformitate cu prevederile  Aranjamentului de la Haga şi Regulamentului comun.
    138. Cererea internaţională poate fi depusă de orice persoană fizică sau juridică care are o întreprindere industrială sau comercială  efectivă şi funcţională în Republica Moldova ori, în lipsa acesteia,  are aici domiciliul ori, în lipsa acestora, este cetăţean sau resortisant al Republicii Moldova.
Secţiunea a 2-a
Taxele pentru cererea internaţională
    139. La depunerea cererii internaţionale prin intermediul AGEPI se vor achita următoarele taxe:
    a) pentru recepţionarea, verificarea, examinarea şi transmiterea cererii la Biroul Internaţional, în cuantumul stabilit conform Hotărîrii Guvernului  nr.774 din 13 august 1997;
    b) pentru înregistrarea internațională a desenului sau a modelului industrial, în cuantumul stabilit de Biroul Internațional.
    1391. Solicitantul depune sau transferă în contul AGEPI echivalentul taxelor în lei moldoveneşti, conform cursului oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei în raport cu valuta corespunzătoare la data plăţii.
    1392. Cererea internaţională se consideră depusă la AGEPI la data achitării taxelor stabilite.  În cazul neachitării taxelor, cererea internaţională se consideră nedepusă, fapt despre care este notificat solicitantul.
Secţiunea a 3-a
Procedura de verificare a cererii internaţionale
depuse prin intermediul AGEPI

    1393. În termen de 10 zile lucrătoare de la data recepţionării cererii internaționale, AGEPI verifică şi examinează documentele cererii internaţionale în vederea respectării prevederilor pct. 137 din prezentul Regulament  și  a corespunderii datelor indicate în cererea internaţională cu datele înscrise în Registrul național al cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale sau în Registrul național de desene şi modele industriale înregistrate, după caz, precum şi existenţa dovezii de plată a taxelor în cuantumul stabilit prevăzute de pct. 139 din prezentul Regulament.
    1394. În cazul în care în cererea internaţională sînt depistate iregularităţi a căror corectare nu depăşeşte competenţele AGEPI şi nu necesită acordul solicitantului, AGEPI corectează aceste iregularităţi.
    1395. Dacă, în conformitate cu prevederile pct. 1394 din prezentul Regulament, sînt depistate iregularităţi a căror corectare necesită consimţămîntul solicitantului, AGEPI le notifică solicitantului şi îl invită să remedieze greşelile sau inexactităţile într-un termen rezonabil, ţinînd cont de prevederile pct. 1397 din prezentul Regulament. În cazul în care solicitantul nu efectuează acţiunile necesare în termenul acordat, responsabilitatea pentru depăşirea termenului prevăzut la pct.1397 din prezentul Regulament revine solicitantului.
    Dacă solicitantul nu remediază iregularitățile, fapt care nu permite expedierea cererii internaționale la Biroul Internațional, atunci cererea se consideră nedepusă, iar taxele achitate conform pct.139 lit. b) din prezentul Regulament depuse sau transferate în contul AGEPI se restituie plătitorului.
    1396. Dacă cererea internaţională corespunde prevederilor pct. 137 din prezentul Regulament şi ale Regulamentului comun şi sînt achitate taxele prevăzute la pct. 139 din prezentul Regulament, AGEPI semnează și transmite la OMPI cererea internaţională, expediind un exemplar al acesteia solicitantului.
    1397. Data înregistrării internaţionale, în sensul regulii 13(3) din Regulamentul comun, avînd ca ţară de origine Republica Moldova, se consideră data la care cererea internaţională a fost depusă la AGEPI, cu condiţia ca aceasta să fie primită de Biroul Internaţional în termen de o lună de la data respectivă. În caz contrar, data înregistrării internaţionale este data la care cererea internaţională a fost primită de Biroul Internaţional.
    1398. Comunicările şi confirmările primite de AGEPI de la Biroul Internaţional privitor la cererea internaţională depusă prin intermediul AGEPI sînt expediate solicitantului.
    1399. AGEPI ţine un dosar al cererii internaţionale în care se păstrează materialele cererii parvenite la AGEPI, un exemplar al cererii internaţionale, ale cărei date corespund datelor cererii electronice trimise la Biroul Internaţional, documentele anexate la cerere, copiile notificărilor trimise solicitantului de AGEPI şi de Biroul Internaţional, precum şi copiile răspunsurilor solicitantului parvenite la AGEPI şi ale răspunsurilor expediate de AGEPI la Biroul Internaţional.
Secţiunea a 4-a
Reînnoirea și introducerea modificărilor
în cererea internațională
    13910. Reînnoirea și solicitarea introducerii modificărilor, precum şi a corectărilor în cererea internaţională se efectuează în conformitate cu prevederile Aranjamentului de la Haga şi Regulamentului comun direct la OMPI sau prin intermediul AGEPI în modul prevăzut pentru depunerea cererii internaţionale și sînt supuse taxelor corespunzătoare.
Secţiunea a 5-a
Procedura de examinare a înregistrării internaţionale
cu desemnarea Republicii Moldova

    13911. După publicarea Buletinului Internaţional de desene şi modele industriale (în continuare – IDB), AGEPI selectează cererile ce conţin desemnarea Republicii Moldova. Publicarea cererii internaţionale în IDB este echivalentă cu publicarea naţională.  IDB este pus la dispoziţia tuturor persoanelor interesate pe web site-ul OMPI.
    13912. Orice înregistrare internaţională în care este desemnată Republica Moldova, notificată de Biroul Internaţional, este supusă următoarelor proceduri, în aceleaşi condiţii ca şi cererea depusă direct la AGEPI:
    a) procedura de observaţie, conform art. 44 din Lege şi pct. 92 din prezentul Regulament;
    b) procedura de opoziţie, conform art. 45-46 din Lege şi pct. 93 din prezentul Regulament;
    c) examinarea de fond, conform art. 47 din Lege şi pct. 79-87 din prezentul Regulament.
    13913. Examinarea cererilor internaţionale se efectuează în termen de 6 luni, dacă au fost desemnate conform Actului de la Haga din 1960, şi în termen de 12 luni dacă au fost desemnate conform Actului de la Geneva din 1999, de la data publicării IDB.
    13914. Cererile internaţionale pentru care s-a emis hotărîrea de înregistrare se publică în BOPI.
    13915. Dacă în urma examinării se constată că desenul sau modelul industrial solicitat nu corespunde condiţiilor de protecţie, AGEPI expediază Biroului Internaţional notificarea de respingere, prin care solicitantul este informat despre rezultatul examinării de fond. Drept urmare, solicitantul, conform art.47 alin.(5) din Lege, în termen de 2 luni de la data primirii informaţiilor obţinute în procesul examinării de fond, poate solicita retragerea sau modificarea cererii internaţionale ori poate prezenta unele argumente în favoarea înregistrării desenului sau modelului industrial.
    După expirarea termenului indicat, notificarea de respingere se echivalează în ceea ce priveşte regimul juridic cu hotărîrea de respingere menționată la pct. 110 lit. d) din prezentul Regulament, care poate fi contestată în Comisia de contestaţii, conform art. 49 din Lege.
    Datele privind respingerea cererii internaţionale sau a unor desene şi modele din cererea multiplă se publică în BOPI.
    13916. Dacă în urma reexaminării cererii sau anulării hotărîrii de respingere în tot sau în parte în Comisia de contestaţii, AGEPI comunică Biroului Internaţional retragerea notificării de respingere.
    13917. Orice procedură, prevăzută de lege, ulterioară notificării de respingere menţionată la pct. 13915 din prezentul Regulament va fi efectuată între AGEPI şi solicitant prin intermediul unui  mandatar autorizat.
    13918. AGEPI notifică Biroului Internațional declaraţiile de acordare a protecţiei totale sau parţiale, precum şi retragerea notificărilor de respingere referitoare la înregistrările internaționale ale desenelor sau modelelor industriale în care este desemnată Republica Moldova.
    13919. AGEPI, conform procedurilor prevăzute, va informa Biroul Internaţional despre toate hotărîrile definitive ale instanţelor judecătoreşti cu privire la respingerea, revocarea, parţială sau integrală, radierea, invalidarea înregistrării internaţionale sau modificarea hotărîrilor de respingere referitoare la înregistrările internaţionale ale desenelor sau modelelor industriale.
Secţiunea a 6-a
Efectele înregistrării internaţionale în care
este desemnată Republica Moldova

    13920. Orice înregistrare internaţională în care este desemnată Republica Moldova, începînd cu data înregistrării internaţionale, are aceleaşi efecte ca şi în cazul în care desenul/modelul industrial ar fi fost depus spre înregistrare direct la AGEPI.
    13921. În cazul în care AGEPI nu a notificat Biroului Internaţional nici o respingere în conformitate cu pct. 13915 din prezentul Regulament  sau în cazul în care respingerea notificată a fost ulterior retrasă, în tot sau în parte, protecţia desenului/modelului industrial în Republica Moldova, începînd cu data înregistrării internaţionale, va fi aceeaşi ca şi în cazul în care desenul/modelul industrial ar fi fost înregistrat direct la AGEPI.
    13922. În cazul în care protecţia desenului/modelului industrial a fost respinsă conform prevederilor legale, se consideră că în Republica Moldova înregistrarea internaţională corespunzătoare nu a produs efectele menţionate la pct. 13920 şi 13921 din prezentul Regulament.
    [Capitolul VIII în redacția HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
IX. Dispoziţii comune
Secţiunea 1
Registrele
    140. AGEPI ţine:
    a) Registrul naţional al cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale (depuse prin procedura naţională);
    b) Registrul naţional de desene şi modele industriale înregistrate (depuse prin procedura naţională);
    c) Registrul desenelor şi modelelor industriale internaţionale (depuse prin procedura Aranjamentului de la Haga).
    141. Registrul naţional al cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale şi Registrul naţional de desene şi modele industriale înregistrate se ţin pe hîrtie şi în forma unei baze de date electronice.
    142. Registrul desenelor şi modelelor industriale internaţionale se ţine în forma unei baze de date electronice.
    143. Ţinerea registrelor este realizată conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    144. AGEPI eliberează, la cerere şi contra achitării unei taxe, extrase din registrele menţionate la pct. 140 din prezentul Regulament.
Secţiunea a 2-a
Termene
    145. Orice termen exprimat în ani expiră în anul următor care se ia în considerare în luna cu acelaşi nume şi în ziua de acelaşi ordin cu luna şi ziua în care a avut loc evenimentul de la care începe calcularea termenului; dacă luna următoare care se ia în considerare nu are o zi de acelaşi ordin, termenul expiră în ultima zi a acestei luni.
    146. Orice termen exprimat în luni expiră în luna următoare care se ia în considerare în ziua de acelaşi ordin cu ziua în care a avut loc evenimentul de la care începe calcularea termenului; dacă luna următoare care se ia în considerare nu are o zi de acelaşi ordin, termenul expiră în ultima zi a acestei luni.
    147. Orice termen exprimat în zile începe din ziua următoare aceleia în care a avut loc evenimentul şi expiră în ultima zi a calculului.
    148. Dacă un termen oarecare, în cursul căruia o corespon­denţă sau o taxă trebuie să intre la AGEPI, expiră într-o zi în care AGEPI nu este deschisă publicului pentru efectuarea operaţiilor oficiale sau într-o zi în care nu se primeşte corespon­denţa, termenul se prelungeşte pînă la prima zi următoare în care nu mai există nici una din împrejurările menţionate.
    149. Data de primire a corespondenţei se consideră data indicată pe ştampila poştală, aplicată la primire.
    Data de expediere a cores­pondenţei se consideră data indicată pe ştampila poştală, aplicată la expediere.
    150. Actele de procedură trimise prin poştă la AGEPI se consideră îndeplinite în termen, dacă au fost predate la oficiul poştal înainte de împlinirea termenului.
Secţiunea a 3-a
Formulare
    151. Formularele de procedură şi Ghidul de completare a formularelor respective se elaborează de AGEPI.
    AGEPI furnizează gratuit toate formularele.
    AGEPI poate, de asemenea, să furnizeze formularele într-o formă percepută de mijloace electronice (formă electronică).
    Formularele se pun la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul AGEPI pe adresa www.agepi.md.