OMJA560/2009
ID intern unic:  330421
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 560
din  31.12.2008
cu privire la aprobarea condiţiilor şi formei contractului de acordare
a asistenţei psihosociale persoanelor liberate din locurile de detenţie

şi a regulilor privind modul de întocmire a referatului presentinţial
de evaluare a personalităţii
Publicat : 23.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 10-11     art Nr : 27
    Abrogat prin OMJ299 din 02.05.18, MO157-166/18.05.18 art.659    În scopul executării art.4 alin.(3) şi art.9 alin.(3) din Legea nr.8-XVI din 14 februarie 2008 cu privire la probaţiune,
ORDON:
    Se aprobă:
    condiţiile şi forma contractului de acordare a asistenţei psihosociale persoanelor liberate din locurile de detenţie (conform anexei nr.1);
    regulile privind modul de întocmire a referatului presentinţial de evaluare a personalităţii (conform anexei nr.2).

    MINISTRUL JUSTIŢIEI                                             Vitalie PÎRLOG

 

    Nr. 560. Chişinău, 31 decembrie 2008.


Anexa nr.1

la Ordinul ministrului justiţiei

nr. 560 din 31 decembrie 2008


Condiţiile şi forma
contractului de acordare a asistenţei psihosociale
persoanelor liberate din locurile de detenţie
    1. Contractul de acordare a asistenţei psihosociale se încheie cu persoanele liberate din locurile de detenţie care solicită adaptare socială.
    2. Contractul de acordare a asistenţei psihosociale, se încheie în formă scrisă între oficiul de executare, în persoana consilierului de probaţiune, şi persoana liberată din locurile de detenţie.
    3. Contractul de acordare a asistenţei psihosociale persoanelor liberate din locurile de detenţie, va prevedea în mod obligatoriu:
    a) categoria serviciilor de asistenţă psihosocială ce urmează a fi acordate persoanelor liberate din locurile de detenţie;
    b) instituţiile implicate în soluţionarea problemelor psihosociale;
    c) programele de adaptare socială ce urmează a fi întocmite;
    d) obligaţia consilierului de probaţiune de a păstra confidenţialitatea datelor de care a luat cunoştinţă;
    e) modul de asistare a minorului de reprezentantul său legal;
    f) condiţiile de reziliere şi de modificare a contractului;
    g) durata acordării asistenţei psihosociale.

Anexa nr.2
la Ordinul ministrului justiţiei
nr. 560 din 31 decembrie 2008
Reguli
privind modul de întocmire a referatului
presentinţial de evaluare a personalităţii
I. Noţiuni generale
    1. Referatul presentinţial de evaluare psihosocială a personalităţii bănuitului, învinuitului sau inculpatului este un document scris, întocmit de către consilierul de probaţiune, la solicitarea organului de urmărire penală, a procurorului sau a instanţei de judecată.
    2. Referatul presentinţial conţine date despre persoana bănuitului, a învinuitului sau a inculpatului, despre nivelul de instruire şcolară, despre comportamentul, mediul familial, cercul de prieteni şi despre factorii care influenţează sau pot influenţa conduita lui generală.
    3. Referatul presentinţial are un caracter consultativ şi de orientare şi trebuie să fie obiectiv, concret, clar şi coerent.
    4. La întocmirea referatului presentinţial de evaluare psihosocială a personalităţii, consilierul de probaţiune urmează să respecte principiile:
    a) confidenţialităţii;
    b) nediscriminării;
    c) apropierii;
    d) ajutorului imediat;
    e) oportunităţii.
II. Modul de întocmire a referatului presentinţial
    5. La solicitarea organului de urmărire penală, a procurorului sau a instanţei de judecată, şeful oficiului de executare desemnează consilierul de probaţiune responsabil de întocmirea referatului presentinţial.
    6. Consilierul de probaţiune desemnat să întocmească referatul presentinţial stabileşte imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitării locul, data şi ora primei întrevederi cu persoana pentru care s-a solicitat întocmirea referatului.
    7. Referatul presentinţial este întocmit de consilierul de probaţiune, în baza uneia sau mai multor întrevederi cu persoana pentru care s-a solicitat întocmirea acestuia.
    8. În cazul în care persoana cu privire la care se întocmeşte referatul presentinţial nu colaborează la realizarea acestuia sau nu este găsită, consilierul de probaţiune înaintează solicitantului o notă informativă însoţită de dovezi care atestă situaţia de fapt constatată şi imposibilitatea întocmirii referatului.
    9. Consilierul de probaţiune va contacta, după caz, membrii familiei, prietenii, colegii, şcoala sau unitatea la care persoana îşi desfăşoară activitatea, precum şi orice alte surse de informaţii, pentru întocmirea referatului presentinţial, cum ar fi psihologi, cadre didactice, asistenţi sociali, medici, sau oricare alţi specialişti care pot contribui realmente la reflectarea tabloului psihosocial al personalităţii bănuitului, a învinuitului sau a inculpatului.
    10. În timpul intervenţiilor realizate de consilierul de probaţiune, se notează datele necesare şi utile pentru întocmirea referatului de evaluare. Datele cuprinse în referat, vor fi prezentate pe scurt, într-o formă narativă, evitîndu-se folosirea unor exprimări care ar face dificilă înţelegerea conţinutului referatului presentinţial.
    11. Referatul presentinţial întocmit pe baza informaţiilor obţinute se semnează de consilierul de probaţiune desemnat şi se aprobă de şeful secţiei/serviciului de probaţiune. Şeful oficiului de executare vizează referatul presentinţial care se prezintă solicitantului.
    12. Conţinutul referatului este adus de către consilierul de probaţiune la cunoştinţa persoanei pentru care s-a solicitat întocmirea acestuia.
    13. Referatul presentinţial se înaintează solicitantului în termen de 14 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. Consilierul de probaţiune menţine legătura permanentă cu solicitantul pe perioada colectării de informaţii. În cazul în care procesul de colectare a informaţiilor pentru referatul presentinţial necesită timp, termenul poate fi prelungit de către şeful oficiului de executare cu încă 5 zile lucrătoare, despre aceasta fiind informat solicitantul.
III. Structura referatului presentinţial
    14. Referatul presentinţial de evaluare psihosocială cuprinde informaţii referitoare la:
    a) personalitatea bănuitului, învinuitului, inculpatului, mediul familial şi social, precum şi evoluţia persoanei din punct de vedere educaţional şi profesional;
    b) principalele probleme cu care se confruntă persoana;
    c) evaluarea riscului de recidivă şi a riscului pentru siguranţa publică.
    15. Referatul presentinţial este structurat în şase capitole după cum urmează:
    1) Introducere
    a) numele şi prenumele bănuitului, învinuitului sau inculpatului;
    b) data, luna şi anul naşterii;
    c) domiciliul;
    d) calificarea juridică a faptei pentru care persoana este bănuită, învinuită sau inculpată;
    e) organul care a solicitat întocmirea referatului;
    f) data solicitării întocmirii referatului;
    g) numele şi prenumele consilierului de probaţiune ce a întocmit referatul.
    2) Sursele de informaţii
    a) surse contactate;
    b) surse necontactate;
    c) surse documentare.
    3) Date privind personalitatea bănuitului, învinuitului sau inculpatului
    a) mediu familial şi social;
    b) nivelul de şcolarizare;
    c) încadrarea în cîmpul muncii;
    d) cercul de prieteni.
    4) Date privind comportamentul bănuitului, învinuitului sau inculpatului
    a) trecutul infracţional;
    b) comportamentul persoanei înainte şi după presupusa infracţiune comisă.
    5) Factorii care influenţează sau pot influenţa conduita generală а persoanei pentru care а fost solicitată întocmirea referatului
    a) factori de natură să inhibe dezvoltarea comportamentului infracţional;
    b) factori de natură să accentueze dezvoltarea comportamentului infracţional.
    6) Perspectivele de reintegrare în societate
    16. Sursele de informaţii care au fost utilizate la întocmirea referatului presentinţial vor fi prezentate sintetic, indicîndu-se atît persoanele cu care au avut loc întrevederi, cît şi documentele consultate.
    17. Sursele de informaţii vor cuprinde:
    a) numărul de întrevederi şi, după caz, refuzul de cooperare;
    b) sursele de informaţii la care nu a fost posibil accesul.
    18. În cazul minorilor, referatul presentinţial va cuprinde date privind modul în care părinţii, tutorii îşi îndeplinesc obligaţiile ce le revin.
    19. Perspectivele de reintegrare în societate vor fi estimate după analiza tuturor datelor cuprinse în referatul presentinţial şi trebuie să fie prezentate obiectiv şi motivat. Pentru a stabili care sînt perspectivele de reintegrare în societate consilierul de probaţiune urmează să analizeze:
    a) dorinţa persoanei pentru reabilitare;
    b) dorinţa membrilor familiei sau altor persoane apropiate în vederea reabilitării persoanei;
    c) oportunităţile pe care le are persoana în privinţa efectuării studiilor sau ocupării unui loc de muncă;
    d) programele educaţionale în care poate fi inclusă persoana în scopul reabilitării.
    20. La întocmirea referatului presentinţial, consilierul de probaţiune nu face menţiune privind pedeapsa sau după caz, măsura educativă ce urmează a fi aplicată de instanţa de judecată.