HGM27/2009
ID intern unic:  330544
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 27
din  22.01.2009
cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvern
şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012
Publicat : 03.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 19-21     art Nr : 79
    MODIFICAT
   
HG966 din 21.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1041
    HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001
    HG402 din 12.06.12, MO126-129/22.06.12 art.449
    HG1018 din 28.12.11, MO237/29.12.11 art.1082
    HG648 din 26.08.11, MO147/06.09.11 art.718
    HG1052 din 11.11.10, MO227-230/19.11.10 art.1173
   
HG217 din 23.03.10, MO44-46/30.03.10 art.281
    HG483 din 10.08.09, MO127-130/21.08.09 art.548

    În temeiul art.68 alin.(1) al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125-129, art.663), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012 (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                 Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                          Igor Dodon
    Viceprim-ministru                                                   Victor Stepaniuc
    Ministrul finanţelor                                                 Mariana Durleşteanu
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                           Anatolie Gorodenco
    Ministrul educaţiei şi tineretului                            Larisa Şavga
    Ministrul sănătăţii                                                   Larisa Catrinici

    Nr. 27. Chişinău, 22 ianuarie 2009.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.27
din 22 ianuarie 2008

ACORDUL DE PARTENERIAT
între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei
pentru anii 2009-2012

    Guvernul şi Academia de Ştiinţe a Moldovei, denumite în continuare “Părţi”, bazîndu-se pe prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004,
    recunoscînd ştiinţa drept prioritate strategică naţională,
    identificînd ştiinţa ca forţă motrice a dezvoltării durabile a ţării,
    menţionînd că susţinerea financiară a sferei de cercetare-dezvoltare, stimularea procesului inovaţional şi de transfer tehnologic reprezintă o condiţie determinantă în rezolvarea problemelor stringente ale ţării,
    referindu-se la scopul şi sarcinile politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării, care presupun crearea condiţiilor favorabile pentru activităţile de cercetare, inovare şi transfer tehnologic şi asigurarea unui nivel înalt al elaborărilor ştiinţifice, stimularea şi valorificarea maximă a potenţialului ştiinţific şi tehnologic, menţinerea rangului înalt al ştiinţei în ierarhia valorilor sociale şi de stat, promovarea prestigiului muncii ştiinţifice în societate,
    conştientizînd necesitatea concentrării resurselor tehnico-ştiinţifice, financiare şi intelectuale asupra direcţiilor strategice ale sferei ştiinţei şi inovării, soluţionării celor mai urgente şi importante probleme,
    considerînd avantajele colaborării şi parteneriatului între Academia de Ştiinţe a Moldovei, autorităţile publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile de învăţămînt superior, alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, democratizării administrării acestei sfere, au convenit asupra celor ce urmează.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Guvernul, în conformitate cu art. 68 al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, încheie prezentul Acord de parteneriat cu Academia de Ştiinţe a Moldovei (în continuare - Acord), prin care îi deleagă acesteia competenţele sale privind realizarea politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării.
    2. Părţile recunosc şi acceptă pe deplin faptul că sînt parteneri la negocierea Acordului şi se angajează să respecte cu stricteţe prevederile acestuia. În caz de încălcare a prevederilor prezentului Acord, fiecare dintre Părţi este în drept să solicite, în termen de 10 zile lucrătoare, convocarea Grupului de lucru comun pentru negocieri în vederea soluţionării situaţiilor de conflict.
    3. Obiectul de reglementare al Acordului îl constituie raporturile juridice dintre Părţi în procesul de promovare şi realizare a politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării.
Capitolul II
OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII SFEREI ŞTIINŢEI
ŞI INOVĂRII.
DIRECŢIILE STRATEGICE ALE ACTIVITĂŢII
DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII
    4. Academia de Ştiinţe a Moldovei va canaliza activitatea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării spre realizarea obiectivelor principale din cadrul Direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2006-2010, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului nr.160-XVI din 21 iulie 2005:
    a) edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene;
    b) valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă;
    c) biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii;
    d) biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară;
    e) nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi;
    f) eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile.
    5. În scopul sincronizării duratei de acţiune a direcţiilor strategice pentru anii 2006-2010 cu Programul Cadru 7, document al Uniunii Europene pentru finanţarea cercetării şi dezvoltării pe perioada 2007-2013, adoptat prin Decizia nr.1982/206 EC a Parlamentului European şi Consiliului European, publicată în Official Journal al UE din 30 decembrie 2006, Academia de Ştiinţe a Moldovei va interveni pe lîngă Guvern cu propunerea de a prelungi durata de acţiune a direcţiilor strategice pînă în anul 2013.
    6. Comunitatea ştiinţifică, în persoana Academiei de Ştiinţe a Moldovei, după expirarea duratei de acţiune a direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2006-2010, va identifica, în mod transparent, prin consultarea opiniilor organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, noile direcţii strategice pentru anii 2014-2018, înaintîndu-le spre aprobare Guvernului şi Parlamentului.
    7. Părţile, în scopul realizării direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării, vor continua analiza eficienţei activităţii ştiinţifice şi de valorificare a rezultatelor cercetării, optimizarea infrastructurii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi vor canaliza resursele umane, materiale şi financiare spre realizarea obiectivelor principale, care prezintă un potenţial de salt pentru dezvoltarea ştiinţei şi economiei naţionale.
    8. În scopul dezvoltării în continuare a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării Academia de Ştiinţe a Moldovei în limitele finanţării stabilite pentru sectorul „Ştiinţă şi inovare”:
    a) va crea:
    Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice, în componenţa căruia va fi inclus şi Centrul de Cercetări Demografice;
    Centrul Ştiinţifico-Practic de Sanocreatologie în cadrul Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie;
    Parcul ştiinţifico-tehnologic în domeniul nanotehnologiilor şi microelectronicii;
    Parcul ştiinţifico-tehnologic “IntAgro”;
    Parcul ştiinţifico-tehnologic în domeniul tehnologiei informaţionale;
    b) va demara construcţia:
    campusului universitar, inclusiv prin reconstrucţia blocului fostului Centru de Metrologie şi Automatizare a Cercetărilor Ştiinţifice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
    blocurilor de locuit pentru tinerii cercetători ştiinţifici prin metoda ipotecară;
    blocului Centrului de Tehnologii Ionizante, în comun cu Agenţia Internaţională de Energie Atomică;
    Oranjeriei Grădinii Botanice.
    9. Academia de Ştiinţe a Moldovei, în legătură cu cea de-a 650-ea aniversare de la crearea Statului Moldovenesc, va organiza editarea volumului special „Republica Moldova” în cadrul Enciclopediei Moldovei şi va asigura editarea „Istoriei Moldovei” în 5 volume.
    10. În scopul realizării direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării, specificate în punctul 4 al prezentului Acord, Părţile vor contribui la:
    a) promovarea şi concentrarea potenţialului intelectual spre soluţionarea obiectivelor din cadrul direcţiilor strategice;
    b) optimizarea şi consolidarea infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării;
    c) pregătirea şi formarea continuă a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare;
    d) concentrarea resurselor financiare asupra direcţiilor strategice şi atingerea nivelului de asigurare financiară şi materială, adecvat semnificaţiei şi caracterului problemelor ce urmează a fi soluţionate;
    e) perfecţionarea sistemului de finanţare şi cofinanţare a activităţii din sfera ştiinţei şi inovării în bază de concurs;
    f) dezvoltarea activităţii de antreprenoriat şi stimularea creării întreprinderilor mici şi mijlocii în sfera ştiinţei şi inovării, inclusiv în cadrul parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare;
    g) atragerea investiţiilor directe în sfera ştiinţei şi inovării;
    h) sporirea nivelului şi eficienţei investigaţiilor ştiinţifice;
    i) extinderea transferului de tehnologii ce asigură dezvoltarea durabilă a economiei, obţinerea unor produse şi servicii competitive;
    j) extinderea relaţiilor ştiinţifice de colaborare.
    11. În scopul pregătirii şi perfecţionării cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare, Academia de Ştiinţe asigură instruirea continuă prin crearea şi funcţionarea Clusterului educaţional-ştiinţific „UnivER SCIENCE: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, întreprinderile, instituţiile auxiliare din sfera ştiinţei şi inovării.
    Activitatea Clusterului educaţional-ştiinţific se reglementează printr-un regulament special, aprobat de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică.
Capitolul III
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE PĂRŢILOR
 ÎN PROMOVAREA ŞI REALIZAREA POLITICII
DE STAT ÎN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII
    12. Părţile elaborează şi promovează în comun politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării, asigurînd baza ei normativă, instituţional-organizatorică şi social-economică, contribuind prin măsuri şi mijloace la stimularea activităţii în sfera ştiinţei şi inovării; elaborează programele de stat din sfera ştiinţei şi inovării, în funcţie de direcţiile strategice ale activităţii în această sferă; stabilesc, în corespundere cu prevederile Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu (în continuare - CCTM), cuantumul finanţării sferei ştiinţei şi inovării din bugetul de stat pentru anul viitor la etapa elaborării şi aprobării CCTM.
    13. Guvernul:
    a) organizează elaborarea proiectelor de acte legislative privind sfera ştiinţei şi inovării şi înaintarea acestora spre examinare Parlamentului;
    b) elaborează, anual, în conformitate cu prevederile alin. (4) art. 125 al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, propuneri privind cuantumul finanţării sferei ştiinţei şi inovării, asigurînd sporirea permanentă a volumului de finanţare, şi le înaintează Parlamentului;
    c) creează mecanisme economice de stimulare a activităţii din sfera ştiinţei şi inovării şi de utilizare a rezultatelor acestei activităţi;
    e) susţine crearea, dezvoltarea şi optimizarea infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării, inclusiv a infrastructurii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare;
    d) încheie acorduri interguvernamentale de colaborare în sfera ştiinţei şi inovării;
    f) acordă premii de stat în sfera ştiinţei şi inovării.
    14. Academia de Ştiinţe a Moldovei, în virtutea calităţii de unică instituţie publică de interes naţional în sfera ştiinţei şi inovării, coordonator plenipotenţiar al activităţii ştiinţifice şi de inovare, cel mai înalt for ştiinţific al ţării şi consultant ştiinţific al autorităţilor publice ale Republicii Moldova, beneficiază de drepturi şi îşi asumă următoarele obligaţiuni principale:
    a) elaborează şi promovează strategia de dezvoltare a sferei ştiinţei şi inovării, realizează politica de stat şi desfăşoară activităţi conceptuale în sfera ştiinţei şi inovării;
    b) elaborează pronosticuri privind dezvoltarea sferei ştiinţei şi inovării;
    c) promovează politica de menţinere, amplasare raţională şi dezvoltare a potenţialului intelectual, a patrimoniului şi infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării;
    d) identifică şi ajustează direcţiile strategice ale sferei ştiinţei şi inovării la necesităţile socioeconomice ale ţării;
    e) distribuie alocaţiile bugetare, conform direcţiilor strategice ale sferei ştiinţei şi inovării;
    f) organizează elaborarea programelor de stat, proiectelor de inovare şi transfer tehnologic şi a proiectelor de cercetare, programelor ştiinţifice şi tehnico-ştiinţifice internaţionale, precum şi a mecanismelor de realizare a acestora;
    g) elaborează mecanisme de monitorizare şi de stimulare a implementării rezultatelor ştiinţifice din sfera ştiinţei şi inovării;
    h) organizează concursuri de programe şi proiecte în sfera ştiinţei şi inovării, finanţate de la bugetul de stat;
    i) asigură finanţarea editării revistelor şi lucrărilor ştiinţifice;
    j) asigură finanţarea bibliotecilor ştiinţifice din subordine şi a celor care beneficiază de alocaţii de la bugetul de stat;
    k) promovează activitatea de inovare şi transfer tehnologic;
    l) contribuie la implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi a inovaţiilor;
    m) organizează crearea parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi a incubatoarelor de inovare şi contribuie la funcţionarea eficientă a acestora;
    n) promovează valorile naţionale şi universale în sfera ştiinţei şi culturii;
    o) organizează funcţionarea şi coordonarea ştiinţifico-metodică a activităţii subiecţilor din sfera ştiinţei şi inovării din componenţa Academiei de Ştiinţe şi, după caz, a subiecţilor din sfera ştiinţei şi inovării, neîncadrate în structura ei, dar care beneficiază de alocaţii de la bugetul de stat;
    p) efectuează, la solicitare, coordonarea ştiinţifico-metodică a activităţii subiecţilor din sfera ştiinţei şi inovării, care nu fac parte din componenţa Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi nu beneficiază de alocaţii de la bugetul de stat;
    q) oferă consultanţă autorităţilor publice, expertizează şi avizează proiecte de legi şi alte acte normative privind politica în sfera ştiinţei, privind viaţa economică, socială, culturală şi alte domenii de dezvoltare a ţării;
    r) practică instruirea continuă a cadrelor ştiinţifice prin intermediul studiilor liceale, universitare, postuniversitare şi de formare continuă, susţinerea şi promovarea şcolilor ştiinţifice;
    s) în comun cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va negocia cu Comisia Europeană condiţiile asocierii Republicii Moldova la Programul Cadru 7 al Uniunii Europene pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică;
    ş) în comun cu Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi Tineretului, în termen de pînă la 1 iulie 2009, va elabora metodologia (indicatorii calitativi de performanţă) de evaluare a impactului social şi economic al investiţiilor bugetare direcţionate sferei ştiinţei şi inovării asupra dezvoltării economiei naţionale;
    t) încheie acorduri de cooperare tehnico-ştiinţifice cu instituţii similare şi organizaţii ştiinţifice internaţionale.
    15. Părţile au convenit referitor la:
    a) procedura de numire a directorilor şi vicedirectorilor pentru ştiinţă ai organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării – membri de profil ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei – de către fondator, prin consultarea cu Academia de Ştiinţe a Moldovei;
    b) necesitatea optimizării infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării şi structurii organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării.
Capitolul IV
RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR
    16. Guvernul este responsabil de:
    a) introducerea în proiectul Legii bugetului a cuantumului finanţării ascendente a sferei ştiinţei şi inovării, conform alin.(4) art.125 al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare;
    b) alocarea integrală a mijloacelor financiare din bugetul de stat, prevăzute în Protocolul anual cu privire la precizarea cuantumului mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru finanţarea sferei ştiinţei şi inovării (tabelele nr.1-5 din anexa nr.1 la prezentul Acord);
    c) asigurarea executării de către autorităţile publice centrale şi alte autorităţi publice a scutirilor legale, prevăzute în lista granturilor destinate finanţării sferei ştiinţei şi inovării, ce urmează să fie scutite integral de impozite şi taxe (tabelul nr.8 din anexa nr.1), precum şi de aprobarea listei organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi instituţiilor de învăţămînt, ale căror terenuri agricole vor fi folosite în scopuri ştiinţifice şi instructive (tabelul nr.9 din anexa nr.1);
    d) asigurarea executării de către autorităţile publice centrale şi alte autorităţi publice a scutirilor prevăzute în lista rezidenţilor parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi ai incubatoarelor de inovare, scutiţi de taxa pe valoarea adăugată şi taxa vamală la mărfurile şi serviciile importate, precum şi de taxa pe valoarea adăugată la mărfurile şi serviciile procurate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova, conform prevederilor lit. a) alin.(1) art.17 al Legii nr.138-XVI din 21 iunie 2007 cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare şi alin. 91 art. 103 al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.
    17. Guvernul va acorda susţinere Academiei de Ştiinţe a Moldovei în crearea condiţiilor de trai ale tinerilor cercetători prin construcţia unui bloc locativ prin metoda ipotecară, în scopul atragerii acestora în ştiinţă şi stopării exodului savanţilor din ţară, contribuţia părţilor urmînd a fi identificată ulterior la momentul realizării proiectului.
    18. Academia de Ştiinţe a Moldovei este responsabilă de:
    a) administrarea eficientă a sferei ştiinţei şi inovării în Republica Moldova;
    b) concentrarea resurselor în vederea soluţionării problemelor ce au impact asupra creşterii economice şi reducerii sărăciei;
    c) repartizarea mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru sfera ştiinţei şi inovării pentru pregătirea cadrelor prin Clusterul educaţional-ştiinţific „UnivER SCIENCE”: Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
    d) utilizarea eficientă a mijloacelor financiare în strictă conformitate cu structura finanţării sferei ştiinţei şi inovării, stabilită de Codul cu privire la ştiinţă şi inovare şi de alte acte normative;
    e) monitorizarea executării programelor de stat, proiectelor de inovare şi transfer tehnologic şi a proiectelor de cercetare, prevăzute în tabelele nr.3-5 ale anexei nr.1 la prezentul Acord;
    f) prezentarea anuală a raportului financiar generalizat privind utilizarea alocaţiilor bugetare şi a raportului privind realizarea activităţilor de cercetare şi inovare Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Guvernului, în modul stabilit, pînă la data de 20 februarie a anului ce urmează.
Capitolul V
ASIGURAREA FINANCIARĂ A SFEREI ŞTIINŢEI
ŞI INOVĂRII

    19.Părţile stabilesc că pentru finanţarea sferei ştiinţei şi inovării în anul 2012 vor fi efectuate alocaţii bugetare în cuantum de cel puţin 0,4% din produsul intern brut.
    [Pct.19 modificat prin HG402 din 12.06.12, MO126-129/22.06.12 art.449]
    [Pct.19 în redacţia HG648 din 26.08.11, MO147/06.09.11 art.718]
    20. Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării acreditate:
    a) membrii instituţionali ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei – organizaţii de drept public din sfera ştiinţei şi inovării acreditate se finanţează integral de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 33 lit. a), alin. (5) art.     100 şi lit. c) alin. (5) art.125 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare;
    b) membrii de profil ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei beneficiază de finanţare de la bugetul de stat prin concurs: integrală – pentru cercetări fundamentale şi parţiale – pentru cercetări aplicative de la bugetul de stat în volum de 80% din costul programului/proiectului, acordîndu-se prioritate proiectelor cu o pondere mai mare de cofinanţare din mijloacele speciale şi din alte surse, în conformitate cu art. 34 şi lit. b) alin. 5 art. 100 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare;
    c) membrii afiliaţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei beneficiază de finanţare de la bugetul de stat prin concurs, în proporţie de pînă la 40% din costul proiectului, în conformitate cu art. 35 şi lit. c) alin. 5 art. 100 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare.
    21. Alocaţiile anuale din bugetul de stat pentru membrii instituţionali ai Academiei de Ştiinţe, executori secundari de buget, se efectuează în volumele prevăzute în tabelul nr.1 din anexa nr.1 la prezentul Acord, prin intermediul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, executor primar de buget.
    22. Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, finanţate de la bugetul de stat, sînt obligate să asigure din bugetul propriu (indiferent de sursa finanţării):
    a) cel puţin 20% pentru achiziţionarea de echipament ştiinţific, acoperirea cheltuielilor de stagiere, instruire, cooperare tehnico-ştiinţifică, participare la simpozioane, expoziţii şi de detaşare a personalului pentru     schimb de experienţă în scopuri ştiinţifice;
    b) finanţarea editării unei reviste ştiinţifice.
    23. Părţile au convenit asupra modului:
    de finanţare a sferei ştiinţei şi inovării, expus în Regulamentul privind finanţarea activităţilor din sfera ştiinţei şi inovării (anexa nr.2);
    de organizare şi desfăşurare a concursului programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor, expus în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor din cadrul acestora, proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinţifice aplicative şi proiectelor independente în sfera ştiinţei şi inovării (anexa nr.3);
    de organizare şi efectuare a expertizei concepţiilor de programe de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi propunerilor de proiecte din cadrul acestora, propunerilor de proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale, de cercetări ştiinţifice aplicative, independente, de organizare a manifestărilor ştiinţifice, lucrărilor de valoare şi dosarelor privind acordarea Premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei în sfera ştiinţei şi inovării, expus în Regulamentul cu privire la organizarea şi efectuarea expertizei în sfera ştiinţei şi inovării (anexa nr. 4).
      [Pct.23 al.4) în redacţia HG402 din 12.06.12, MO126-129/22.06.12 art.449]
    de înregistrare şi evidenţa de stat a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică, expus în Regulamentul cu privire la înregistrarea şi evidenţa de stat a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică (anexa nr.5).
    Anexele 2-5 sînt părţi integrante ale prezentului Acord.
    24. În baza volumului mijloacelor bugetare alocate, prevăzute de prezentul Acord, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei elaborează Planul de admitere şi finanţare a învăţămîntului prin studii liceale şi universitare, coordonat cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului, postuniversitare, precum şi de formare continuă (tabelele nr.6-7 din anexa nr.1 la prezentul Acord).
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE
    25. Coordonarea activităţii de implementare, monitorizare a executării, modificare şi completare a prezentului Acord se va efectua de către Grupul de lucru comun al Părţilor.
    26. Grupul de lucru va propune Părţilor modificări şi completări la prezentul Acord, perfectate în modul stabilit, pentru includerea în Protocolul anual cu privire la precizarea cuantumului mijloacelor financiare, alocate din bugetul de stat pentru finanţarea sferei ştiinţei şi inovării (anexa nr.1), inclusiv în tabelele nr.1-9 din anexa nr.1, parte integrantă a prezentului Acord.
    27. Modificările şi completările la prezentul Acord, inclusiv la anexe, pot fi operate la propunerea Grupului de lucru, cel mult o dată în trimestru.
    28. După coordonarea, semnarea, aprobarea de către Părţi şi publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, prezentul Acord va intra în vigoare în conformitate cu procedurile stabilite de legislaţie.

    PENTRU GUVERN                    PENTRU ACADEMIA DE ŞTIINŢE
    PRIM-MINISTRU                     A MOLDOVEI
                                                        PREŞEDINTE, ACADEMICIAN

    Zinaida GRECEANÎI                  Gheorghe DUCA

Anexa nr.1
la Acordul de parteneriat între Guvern
şi Academia de Ştiinţe a Moldovei
pentru anii 2009-2012
PROTOCOLUL ANUAL
cu privire la precizarea cuantumului mijloacelor financiare
alocate din bugetul de stat pentru finanţarea sferei ştiinţei
şi inovării în anul 2012
    Guvernul şi Academia de Ştiinţe a Moldovei, numite în continuare Părţi, în conformitate cu punctul 17 al Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012, au încheiat prezentul Protocol anual cu privire la precizarea cuantumului mijloacelor financiare pentru finanţarea sferei ştiinţei şi inovării în anul 2012 în conformitate cu Legea bugetului de stat, parte integrantă a Acordului.
    Părţile confirmă alocarea a 0,4% din produsul intern brut, sau  360354,0   mil. lei, pentru finanţarea sferei ştiinţei şi inovării în anul 2012, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2012 (tabelele nr.1 şi nr.2 la prezenta anexă), inclusiv repartizarea veniturilor din mijloacele speciale (tabelul nr.3 la prezenta anexă) şi alocaţiilor pentru programele de stat şi de transfer tehnologic (tabelele nr.4 şi nr.5 la prezenta anexă), precum şi normativele de cheltuieli pentru elevii dotaţi din Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2011-2012 (tabelul nr.10).
    În baza art.21 lit.e) al Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr.282 din 27 decembrie 2011, Academia de Ştiinţe a Moldovei este în drept să înainteze Ministerului Finanţelor cereri întemeiate de redistribuire a mijloacelor financiare între subgrupele unei grupe funcţionale principale de cheltuieli şi între programe aprobate în cadrul unei grupe funcţionale principale, fără modificarea Protocolului anual cu privire la precizarea cuantumului mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru finanţarea sferei ştiinţei şi inovării în anul 2012.

    tabelul nr.1
    [Tab.1 în redacţia HG966 din 21.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1041]

    tabelul nr.2
    [Tab.2 în redacţia HG966 din 21.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1041]

    tabelul nr.3
    [Tab.3 în redacţia HG966 din 21.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1041]

    tabelul nr.4

    tabelul nr.5
    [Tab.5 în redacţia HG966 din 21.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1041]

    tabelul nr.6
    [Tab.6 în redacţia HG966 din 21.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1041]

    tabelul nr.7

    tabelul nr.8
    [Tab.8 în redacţia HG966 din 21.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1041]

    tabelul nr.8
    [Tab.8 în redacţia HG966 din 21.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1041]

    tabelul nr.10

    [Anexa nr.1 în redacţia HG402 din 12.06.12, MO126-129/22.06.12 art.449]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG648 din 26.08.11, MO147/06.09.11 art.718]
Anexa nr.2
la Acordul de parteneriat între
Guvern şi Academia de Ştiinţe
a Moldovei pentru anii 2009-2012

REGULAMENTUL
privind finanţarea activităţilor în sfera ştiinţei şi inovării
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind finanţarea activităţilor în sfera ştiinţei şi inovării (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004, Legii nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, şi stabileşte modul de repartizare a mijloacelor publice şi de finanţare a organizaţiilor acreditate din sfera ştiinţei şi inovării şi a învăţămîntului academic.
    2. Noţiuni utilizate:
    autoritate contractantă – parte într-un contract de finanţare care alocă mijloace pentru realizarea unui obiectiv, stabilind, în mod univoc, condiţiile în care cealaltă parte va realiza contractul încheiat în acest scop;
    beneficiar – utilizator al rezultatelor activităţii în sfera ştiinţei şi inovării;
    cofinanţare – finanţare în comun a activităţilor din sfera ştiinţei şi inovării prin alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat şi din contul agenţilor economici şi al donatorilor din ţară şi de peste hotare;
    contract de finanţare – contract încheiat între autoritatea contractantă şi contractor în scopul finanţării programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente, selectate pe bază de concurs, în conformitate cu hotărîrea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (în continuare - Consiliul Suprem);
    contractor – parte într-un contract de finanţare care, acceptînd finanţarea şi condiţiile asociate acesteia, stabilite de autoritatea contractantă, se obligă să asigure realizarea prevederilor contractului;
    deviz de cheltuieli – document elaborat şi aprobat în modul stabilit, prin care se determină volumul şi destinaţia cheltuielilor, conform clasificaţiei bugetare;
    estimare – stabilirea costului unui program de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi al proiectelor independente, precum şi al altor activităţi în sfera ştiinţei şi inovării, reieşind din obiectivele propuse;
    finanţarea proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale şi a proiectelor de cercetări ştiinţifice aplicative – finanţare de la bugetul de stat a activităţii organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării (în continuare – organizaţie);
    instituţii şi acţiuni pentru cercetare-inovare neatribuite la alte grupuri – activităţi suplimentare de deservire a ştiinţei şi servicii în sfera ştiinţei şi inovării;
    învăţămîntul academic – pregătirea liceenilor, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, postdoctoranzilor şi perfecţionarea cadrelor ştiinţifice în cadrul Clusterului educaţional-ştiinţific;
    proiect independent – modalitate de finanţare de la bugetul de stat a proiectelor, selectate pe bază de concurs, care corespund direcţiilor strategice şi au drept scop: dezvoltarea cunoştinţelor fundamentale şi aplicative şi a modalităţilor de utilizare a acestora; dezvoltarea infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării; perfecţionarea utilajului şi echipamentului de laborator, de calcul şi de diagnosticare; îmbunătăţirea parametrilor tehnico-economici ai tehnologiilor aplicate şi/sau ai producţiei fabricate, ceea ce ar asigura competitivitatea acestora pe piaţa mondială; crearea şi/sau asimilarea de tehnologii şi/sau de noi tipuri de produse (lucrări, servicii) etc.;
    monitorizare – supraveghere a organizării şi desfăşurării activităţilor în sfera ştiinţei şi inovării din punct de vedere al performanţelor deţinute şi al eficienţei utilizării resurselor umane, materiale şi financiare.
    3. Obiectivele prezentului Regulament rezidă în:
    a) stabilirea criteriilor şi modului de repartizare a mijloacelor publice, şi a modului de finanţare a organizaţiilor;
    b) determinarea principiilor de întocmire şi prezentare a propunerilor de buget în sfera ştiinţei şi inovării pe anul respectiv;
    c) estimarea costului şi stabilirea modalităţii de finanţare a proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale şi a proiectelor de cercetare ştiinţifică aplicativă, programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente în sfera ştiinţei şi inovării, precum şi a altor activităţi (cofinanţarea programelor internaţionale);
    d) finanţarea pregătirii cadrelor ştiinţifice prin doctorat şi postdoctorat, instruirea în cadrul Clusterului educaţional-ştiinţific;
    e) finanţarea instituţiilor şi acţiunilor pentru cercetare şi inovare neatribuite la alte grupuri şi a organelor administrative;
    f) investiţii şi reparaţii capitale etc.;
    g) monitorizarea eficienţei utilizării alocaţiilor bugetare şi mijloacelor speciale;
    h) stabilirea modului de angajare şi remunerare a conducătorilor şi executorilor programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, ai proiectelor din cadrul acestora şi ai proiectelor independente în sfera ştiinţei şi inovării.
II. SURSELE ŞI DIRECŢIILE DE UTILIZARE A MIJLOACELOR
FINANCIARE DESTINATE SFEREI ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII
    4. Surse de finanţare a activităţilor de cercetare, inovare, transfer tehnologic şi a altor activităţi din sfera ştiinţei şi inovării pot fi:
    a) mijloacele de la bugetul de stat, stabilite anual prin legea bugetului de stat;
    b) mijloacele de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale;
    c) mijloacele proprii ale subiecţilor activităţilor din sfera ştiinţei şi inovării;
    d) mijloacele organizaţiilor interesate în activitatea din sfera ştiinţei şi inovării;
    e) investiţiile (donaţiile, granturile etc.) persoanelor fizice şi juridice, inclusiv străine;
    f) mijloacele speciale, obţinute de organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, în condiţiile stabilite prin actele normative, de la efectuarea lucrărilor şi prestarea serviciilor contra plată;
    g) defalcările în proporţie de 50 la sută din volumul de mijloace financiare, obţinute din vînzarea patrimoniului nefolosit, inclusiv a imobilelor;
    h) alte surse legale.
    5. În corespundere cu alin.(5) art.125 al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, mijloacele destinate sferei ştiinţei şi inovării se utilizează pentru:
    a) organizarea concursurilor şi finanţarea programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente, selectate pe bază de concurs, precum şi a altor activităţi de valorificare a rezultatelor din sfera ştiinţei şi inovării în conformitate cu direcţiile strategice;
    b) finanţarea proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale şi a proiectelor de cercetări ştiinţifice aplicative ale organizaţiilor – membri instituţionali şi membri de profil, care efectuează cercetări ştiinţifice pe bază de concurs în cadrul direcţiilor strategice, în scopul întreţinerii şi dezvoltării bazei tehnico-materiale şi menţinerii infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării;
    c) pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare;
    d) remunerarea experţilor;
    e) susţinerea şi dezvoltarea colaborării ştiinţifice cu organizaţiile internaţionale, inclusiv achitarea cotizaţiilor de membru în organismele şi organizaţiile internaţionale de profil, acorduri bi- şi multilaterale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    f) întreţinerea instituţiilor administraţiei publice centrale în domeniu şi a instituţiilor auxiliare din sfera ştiinţei şi inovării;
    g) organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice, inclusiv acoperirea cheltuielilor pentru delegaţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    h) finanţarea editării revistelor, culegerilor de lucrări ştiinţifice, monografiilor şi a altor lucrări cu caracter ştiinţific, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    i) întreţinerea bibliotecilor ştiinţifice, asigurarea completării fondurilor acestora;
    j) asigurarea activităţii consiliilor ştiinţifice specializate;
    k) acordarea premiilor pentru realizări remarcabile în domeniul ştiinţei şi tehnicii;
    l) alte scopuri ce nu contravin legislaţiei în vigoare.
III. MODUL ŞI CRITERIILE DE
REPARTIZARE A MIJLOACELOR PUBLICE
    6. Mijloacele financiare publice, destinate ştiinţei şi inovării, se distribuie organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării în corespundere cu lit. d) art.86 şi alin. (3) art.125, ale Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, prin intermediul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, de către Consiliul Suprem, în baza Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei, conform direcţiilor strategice ale activităţii în sfera ştiinţei şi inovării.
    7. Modul şi criteriile de repartizare a mijloacelor publice în sfera ştiinţei şi inovării, modificările şi completările acestora se elaborează de către Consiliul Suprem, conform prevederilor Acordului de parteneriat şi prezentului Regulament.
    8. Finanţarea proiectelor de cercetare ştiinţifică fundamentală şi a proiectelor de cercetare ştiinţifică aplicativă se realizează pe bază de concurs, alocaţiile pentru realizarea programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente se distribuie pe organizaţii conform rezultatelor concursului.
    9. Distribuirea volumului de finanţare pentru pregătirea, perfecţionarea cadrelor ştiinţifice şi învăţămîntul academic se realizează conform cererilor şi calculelor argumentate corespunzător de instituţiile/organizaţiile cu activitate de doctorat şi de Clusterul educaţional-ştiinţific. Planul de finanţare pentru instituţii şi acţiuni neatribuite altor grupuri se elaborează în conformitate cu devizul de cheltuieli argumentat pentru fiecare instituţie şi acţiune.
    10. În scopul realizării politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării Consiliul Suprem estimează anual volumul de alocaţii bugetare necesare pentru activităţile de cercetare, inovare, transfer tehnologic, instruirea, pregătirea şi perfecţionarea cadrelor, pentru instituţiile şi acţiunile neatribuite la alte grupuri, întreţinerea organelor administrative de ramură şi pentru investiţiile capitale etc., şi prezintă aceste calcule Ministerului Finanţelor, în modul şi termenele stabilite de acesta.
    11. Consiliul Suprem elaborează propunerile de buget în baza alin.(4) art.125 al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, Acordului de parteneriat, indicatorilor macroeconomici estimaţi şi plafoanelor de cheltuieli de la bugetul de stat pentru compartimentul ştiinţă şi inovare pe anul respectiv, propuse de Ministerul Finanţelor.
    12. Volumul finanţării sferei ştiinţei şi inovării se constituie din volumul alocaţiilor bugetare şi mijloacelor speciale, aprobate în Legea bugetului de stat pentru finanţarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative, de inovare şi transfer tehnologic din cadrul programelor de stat, proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente, pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare şi învăţămîntul academic, finanţarea instituţiilor şi acţiunilor neatribuite la alte grupuri, organelor administrative şi investiţiilor capitale, şi incluse în Protocolul anual cu privire la precizarea cuantumului mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru finanţarea sferei ştiinţei şi inovării (în continuare - Protocolul anual), parte integrantă a Acordului de parteneriat.
    13. Repartizarea alocaţiilor bugetare şi finanţarea (cofinanţarea) activităţilor în sfera ştiinţei şi inovării de la bugetul de stat se efectuează pe programe şi proiecte, în corespundere cu direcţiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2006-2010, aprobate de Parlament prin Hotărîrea nr.160-XVI din 21 iulie 2005, şi se realizează de organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, acreditate în modul stabilit, pentru a asigura dezvoltarea ştiinţei, economiei durabile, creşterea bunăstării şi calităţii vieţii şi crearea unui mediu favorabil absorbţiei inovaţiilor:
    a) membrii instituţionali se finanţează integral de la bugetul de stat;
    b) membrii de profil (organizaţii acreditate cu subordonare metodico-ştiinţifică Academiei de Ştiinţe a Moldovei) se finanţează integral de la bugetul de stat, pe bază de concurs, pentru cercetări fundamentale. De la bugetul de stat se finanţează, pe bază de concurs, şi cercetările aplicative, acordîndu-se prioritate proiectelor ce vor avea o pondere mai mare de cofinanţare din mijloacele speciale ale acestor organizaţii şi din alte surse nebugetare. În volumul de cofinanţare, care va constitui nu mai puţin de 20% din alocaţiile bugetare, pot fi incluse şi cheltuielile, pe care le suportă organizaţiile de profil pentru regie şi întreţinerea laboratoarelor ştiinţifice;
    c) membrii afiliaţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei (organizaţiile acreditate de drept privat din sfera ştiinţei şi inovării şi organizaţiile (asociaţiile) obşteşti acreditate din această sferă, alăturate Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în baza unor raporturi de subordonare şi/sau de colaborare), care beneficiază pe bază de concurs de dreptul la finanţare de la bugetul de stat, se finanţează în proporţie de pînă la 40 la sută din costul proiectului acceptat pentru finanţare, cu condiţia cofinanţării.
    14. Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, finanţate de la bugetul de stat, elaborează şi prezintă, în termenul stabilit, Consiliului Suprem pentru aprobare planurile de finanţare, devizele de cheltuieli şi calculele argumentate pe fiecare grupă a funcţiei şi tip al instituţiei.
    15. Plafoanele cheltuielilor mijloacelor publice pentru sfera ştiinţei şi inovării sînt propuse anual Consiliului Suprem de către Ministerul Finanţelor, la etapa elaborării proiectului legii bugetului de stat.
    16. Consiliul Suprem, după estimarea volumului necesar de alocaţii bugetare pentru activităţile de cercetare şi inovare, transfer tehnologic, pregătirea cadrelor (învăţămîntul academic), pentru susţinerea instituţiilor şi acţiunilor neatribuite la alte grupuri, pentru întreţinerea aparatului administrativ de ramură, distribuie mijloacele financiare pe organizaţii şi prezintă documentele respective Ministerului Finanţelor în modul stabilit.
    17. Distribuirea volumului total de finanţare în sfera ştiinţei şi inovării pe acţiuni se efectuează în corespundere cu următorul cuantum:
    a) finanţarea cercetărilor fundamentale, aplicative şi de transfer tehnologic - pînă la 80%;
    b) pregătirea, perfecţionarea cadrelor ştiinţifice şi învăţămîntul academic- pînă la 10%;
    c) finanţarea instituţiilor şi acţiunilor neatribuite la alte grupuri - pînă la 10%;
    d) întreţinerea instituţiilor autorităţilor publice centrale în domeniu şi a instituţiilor auxiliare din sfera ştiinţei şi inovării - pînă la 10,0%.
    [Pct.17 lit.d) modificată prin HG648 din 26.08.11, MO147/06.09.11 art.718]
    18. Cota-parte a finanţării pe acţiuni – cercetări fundamentale, aplicative, de inovare şi transfer tehnologic (pînă la 80% din volumul total de finanţare) se constituie din alocaţiile pentru realizarea proiectelor de cercetare ştiinţifică fundamentală şi a proiectelor de cercetare ştiinţifică aplicativă, a programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, a proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente. Finanţarea se distribuie pentru:
    [Pct.18 modificat prin HG648 din 26.08.11, MO147/06.09.11 art.718]
    a) realizarea cercetărilor fundamentale- pînă la 35%;
    [Pct.18 lit.a) în redacţia HG217 din 23.03.10, MO44-46/30.03.10 art.281]
    b) realizarea cercetărilor aplicative - pînă la 65%;
     [Pct.18 lit.b) în redacţia HG217 din 23.03.10, MO44-46/30.03.10 art.281]
    c) lucrări de inovare şi transfer tehnologic - pînă la 10%;
    d) expertiza programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente- pînă la 0,5%;
    e) crearea fondului de rezervă al Consiliului Suprem - pînă la 1%;
    f) cofinanţarea programelor internaţionale - pînă la 3%.
    19. Consiliul Suprem poate redistribui de sine stătător limitele de cheltuieli pe grupa principală şi grupa funcţiei în perioada elaborării proiectului bugetului.
    20. Volumul de finanţare bugetară a cercetărilor fundamentale şi aplicative (proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale şi proiecte de cercetări ştiinţifice aplicative, selectate pe bază de concurs) a membrilor instituţionali şi de profil – executori secundari de buget ai alocaţiilor bugetare – este stabilit în Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012.
    21. Volumul de finanţare a programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente, selectate pe bază de concurs, se stabileşte, reieşind din cuantumul total de finanţare a sferei ştiinţei şi inovării prin excluderea alocaţiilor pentru proiectele de cercetări ştiinţifice fundamentale şi proiectele de cercetări ştiinţifice aplicative, proiectele realizate în baza acordurilor internaţionale (de cofinanţare), cuantumului pentru pregătirea, perfecţionarea cadrelor ştiinţifice şi învăţămîntul academic, pentru instituţii şi acţiuni neatribuite la alte grupuri, pentru investiţii şi reparaţii capitale, pentru organele administrative şi pentru fondul de rezervă al Consiliului Suprem.
    Acest volum creşte în funcţie de cuantumul ascendent, prevăzut în Acordul de parteneriat pentru anii următorii.
    22. Volumul de finanţare a programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, a proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente în sfera ştiinţei şi inovării, selectate pe bază de concurs, se stabileşte, reieşind din devizul de cheltuieli pe fiecare program şi proiect şi din cuantumul alocaţiilor bugetare, aprobate de Academia de Ştiinţe a Moldovei şi de Guvern, şi se realizează în baza contractelor de finanţare.
    23. Volumul de finanţare pentru instituţii şi acţiuni de cercetări ştiinţifice neatribuite altor grupuri se stabileşte în baza calculelor argumentate pentru fiecare articol şi alineat de cheltuieli pentru exercitarea funcţiilor stabilite şi include:
    a) instituţiile de deservire a procesului ştiinţific: Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Biblioteca Ministerului Economiei şi Comerţului, Biblioteca Universitară Ştiinţifico-Medicală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” a Ministerului Sănătăţii, secţiile de deservire a instalaţiilor ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei etc.;
    b) organele administrative de deservire a procesului ştiinţific: secţiile de ştiinţe, care sînt responsabile de nivelul de dezvoltare a ştiinţei în domeniul coordonat.
    24. Volumul de finanţare a instituţiilor autorităţilor publice centrale în domeniu şi a instituţiilor auxiliare din sfera ştiinţei şi inovării, ce include Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic şi Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, se determină în baza calculelor argumentate pentru fiecare articol şi alineat, conform actelor normative ce reglementează activitatea acestor organe.
    25. Volumul de finanţare pentru activităţile de pregătire, perfecţionare a cadrelor ştiinţifice, învăţămînt academic şi pentru editarea Enciclopediei Moldovei se determină în baza calculelor argumentate pe fiecare articol şi alineat aparte, conform actelor normative, pentru exercitarea funcţiilor stabilite.
    26. Fondul de rezervă se utilizează în scopul soluţionării problemelor curente stringente privind reformele sferei ştiinţei şi inovării, organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale de importanţă majoră, perfecţionarea cadrelor ştiinţifice peste hotare în domeniile în care republica nu are specialişti, schimbul de experienţă, precum şi deplasarea peste hotare în interesul realizării programelor ştiinţifice, participarea la manifestările ştiinţifice de amploare, organizarea acţiunilor de promovare a imaginii ştiinţei şi de diseminare a informaţiei, editarea lucrărilor de valoare etc. obligatoriu expertizate de Consiliul Consultativ de Expertiză, susţinerea cercetătorilor ştiinţifici şi a tinerelor talente prin acordarea burselor de merit şi burselor de stagiu , premiilor pentru merite deosebite şi rezultate notorii, participare activă în sfera ştiinţei şi inovării, în baza unui regulament aprobat de Consiliul Suprem. Lucrările editate din contul mijloacelor financiare publice se transmit Ministerului Culturii şi Ministerului Educaţiei pentru completarea gratuită a fondurilor bibliotecilor publice şi şcolare. Pînă la 3 la sută din lucrările editate pot fi utilizate pentru completarea fondurilor Bibliotecii Academiei de Ştiinţe a Moldovei „Andrei Lupan”, în cadrul acţiunilor protocolare şi evenimentelor de importanţă majoră, atît în ţară, cît şi peste hotare.
    Nu se admite repartizarea mijloacelor din fondul de rezervă pentru întreţinerea aparatului administrativ al sferei ştiinţei şi inovării.
    [Pct.26 modificat prin HG217 din 23.03.10, MO44-46/30.03.10 art.281]
    27. Fondul de rezervă este gestionat de către Consiliul Suprem şi utilizat conform deciziilor acestuia. Consiliul Suprem este responsabil de corectitudinea şi eficienţa valorificării mijloacelor fondului de rezervă.
    28. Mijloacele speciale ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării se consideră venituri şi se utilizează pentru cheltuielile ce ţin de desfăşurarea activităţii statutare a acestor organizaţii.
    29. Nomenclatorul lucrărilor efectuate şi al serviciilor prestate contra plată de organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, mărimea taxelor la servicii, precum şi modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale pe tipuri se stabilesc de către Guvern, la propunerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
     [Pct.30 exclus prin HG217 din 23.03.10, MO44-46/30.03.10 art.281]
IV. FINANŢAREA PROIECTELOR DE CERCETĂRI
ŞTIINŢIFICE FUNDAMENTALE ŞI A PROIECTELOR
DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE APLICATIVE
    31. La etapa elaborării proiectului bugetului de stat în sfera ştiinţei şi inovării pentru anul următor Consiliul Suprem estimează cota-parte pentru finanţarea proiectelor membrilor instituţionali şi membrilor de profil, care efectuează cercetări ştiinţifice pe bază de concurs în cadrul direcţiilor strategice din sfera ştiinţei şi inovării, precum şi proiectul devizului de cheltuieli pe articole şi alineate ale clasificaţiei bugetare, cu descifrările şi argumentele corespunzătoare.
    [Pct.31 modificat prin HG217 din 23.03.10, MO44-46/30.03.10 art.281]
    32. Organizaţiile nou-create sau reorganizate din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei, pot beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru activităţile întreprinse pentru o perioadă de cel mult 3 ani, conform Codului cu privire la ştiinţă şi inovare.
    33. Cheltuielile pentru întreţinerea şi dezvoltarea infrastructurii, inclusiv pentru reparaţii capitale ale edificiilor membrilor instituţionali se determină, reieşind din volumul alocaţiilor pentru cercetări fundamentale şi aplicative, ce vor constitui nu mai mult de 10% din alocaţiile în acest scop. Aceste alocaţii se exclud din volumul total al cheltuielilor de bază pentru ştiinţă şi inovare şi se repartizează de către Consiliul Suprem.
    34. Pentru întreţinerea şi modernizarea bazei tehnico-ştiinţifice, organizaţiile au dreptul să mobilizeze şi mijloace speciale obţinute din prestarea contra plată a serviciilor de specialitate şi a altor servicii, şi efectuarea lucrărilor ce nu contravin legislaţiei în vigoare, inclusiv mijloacele speciale obţinute din locaţiunea patrimoniului nefolosit.
    35. Organizaţiile, indiferent de sursa mijloacelor obţinute, vor planifica cel puţin 20 la sută din volumul total de alocaţii financiare pentru achiziţionarea echipamentului ştiinţific, acoperirea cheltuielilor de perfecţionare şi instruire, cooperarea tehnico-ştiinţifică, participarea la simpozioane, expoziţii şi delegarea personalului pentru schimb de experienţă în scopuri ştiinţifice.
    36. În cazul în care se operează majorarea salariilor în sfera bugetară, iar actele normative şi legislative nu prevăd alte condiţii, volumul necesar urmează să fie transferat suplimentar de către Guvern de la bugetul de stat, ca urmare fiind majorat şi cuantumul din produsul intern brut, prevăzut în Acordul de parteneriat pentru anul în curs.
    361. Cheltuielile pentru personal suportate de membrii de profil (organizaţii cu subordonare metodico-ştiinţifică Academiei de Ştiinţe a Moldovei) vor constitui nu mai mult de 70,0 % din alocaţiile totale pentru executarea proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative, luînd în considerare şi volumul de cofinanţare.
    [Pct.361 introdus prin HG217 din 23.03.10, MO44-46/30.03.10 art.281]
    37. Deciziile definitive privind finanţarea proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale şi a proiectelor de cercetări ştiinţifice aplicative şi volumul de finanţare a acestora de la bugetul de stat pe organizaţii se aprobă anual după adoptarea Legii bugetului de stat, prin Protocolul anual, parte integrantă a Acordului de parteneriat.
    371. Adoptarea Protocolului anual serveşte drept bază pentru:
    înscrierea proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale şi a proiectelor de cercetări ştiinţifice aplicative, aprobate în Registrul de Stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării, cu publicarea acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    [Pct.371 introdus prin HG217 din 23.03.10, MO44-46/30.03.10 art.281]
V. FINANŢAREA PROGRAMELOR DE STAT, PROIECTELOR
DIN
CADRUL ACESTORA ŞI A PROIECTELOR INDEPENDENTE
ÎN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII, SELECTATE PE BAZĂ
DE CONCURS

    38. Recepţionarea propunerilor, organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor din cadrul acestora, proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinţifice aplicative şi proiectelor independente în sfera ştiinţei şi inovării.
    39. Expertiza concepţiilor de programe de stat, de inovare şi transfer tehnologic, a propunerilor de proiecte din cadrul acestora, precum şi a propunerilor de proiecte independente în sfera ştiinţei şi inovării se organizează de către Consiliul consultativ de expertiză, în corespundere cu Regulamentul cu privire la organizarea şi efectuarea expertizei în sfera ştiinţei şi inovării şi se propun Consiliului Suprem pentru aprobare.
    [Pct.39 în redacţia HG402 din 12.06.12, MO126-129/22.06.12 art.449]
    40. Pentru efectuarea cheltuielilor ce ţin de managementul Consiliului consultativ de expertiză se utilizează pînă la 0,5% din alocaţiile bugetare pentru cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative. Remunerarea experţilor se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Pct.40 în redacţia HG402 din 12.06.12, MO126-129/22.06.12 art.449]
    41. Deciziile Consiliului Suprem privind finanţarea de la bugetul de stat a programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente în sfera ştiinţei şi inovării multianuale se aprobă anual, după adoptarea Legii bugetului de stat, prin Protocolul anual, care este parte integrantă a Acordului de parteneriat.
    42. După aprobarea programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, a proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente în sfera ştiinţei şi inovării, selectate pe bază de concurs, Consiliul Suprem repartizează alocaţiile bugetare pentru finanţarea sferei ştiinţei şi inovării pe domenii de activitate şi pe organizaţii şi elaborează proiectul Protocolului anual.
    43. După adoptarea Protocolului anual Consiliul Suprem informează executorii programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, ai proiectelor din cadrul acestora şi ai proiectelor independente în sfera ştiinţei şi inovării, organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării despre volumul alocaţiilor bugetare, aprobate pentru anul respectiv.
    44. Adoptarea Protocolului anual serveşte drept bază pentru:
    a) înscrierea proiectelor aprobate în Registrul de Stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării, cu publicarea lor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi editarea anuală a listei programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente în sfera ştiinţei şi inovării, finanţate de la bugetul de stat sub orice formă;
    b) încheierea, în termen de o lună, a contractelor de finanţare a proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării pentru anul respectiv;
    c) elaborarea, în termen de 15 zile, a planurilor de finanţare.
    45. Realizarea programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente în sfera ştiinţei şi inovării, selectate pe bază de concurs, se efectuează prin încheierea unui contract de finanţare între Academia de Ştiinţe a Moldovei, ca autoritate contractantă, şi contractor, cu stipularea condiţiilor de executare şi finanţare a acestora.
    46. Autoritatea contractantă transferă contractorului, în termen de pînă la 30 de zile de la data aprobării planului de finanţare, un avans în cuantumul stabilit de actele normative din volumul alocaţiilor prevăzute pe anul respectiv, pentru operaţii legate de realizarea prevederilor incluse în contract.
    47. Contractorii efectuează achiziţiile de produse sau lucrări necesare realizării proiectelor în conformitate cu Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.
    48. Finanţarea programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente în sfera ştiinţei şi inovării, selectate pe bază de concurs, se efectuează prin virarea mijloacelor băneşti pe contul contractorilor prin intermediul conturilor de trezorerie, în conformitate cu planul de finanţare, contractul de finanţare şi cu actele de predare-recepţie a lucrărilor incluse în etapele prevăzute în planul calendaristic, care se prezintă ulterior Trezoreriei de Stat, în modul şi în termenele stabilite.
    49. Executori ai programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi ai proiectelor independente sînt persoane angajate ca titulari, precum şi prin cumul, în bază de contract individual de muncă, pe un termen determinat, de către organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, prin intermediul cărora se efectuează finanţarea activităţilor corespunzătoare.
    50. În cazul în care resursele oferite nu acoperă totalmente suma necesară pentru realizarea celor preconizate în cadrul proiectului, solicitantul este obligat să găsească mijloace suplimentare, ce urmează a fi oferite prin cofinanţare de către persoanele fizice şi juridice interesate, fapt stipulat în contractul de finanţare.
    Cofinanţarea este confirmată printr-un certificat de credibilitate.
VI. FINANŢAREA ACTIVITĂŢILOR DE INOVARE
ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC
    51. Implementarea rezultatelor ştiinţifice, invenţiilor, noilor tehnologii, utilaje, echipamente, soiuri, hibrizi, preparate farmaceutice şi a altor obiecte de proprietate intelectuală se realizează pe bază de concurs, sub formă de programe şi proiecte de inovare şi transfer tehnologic.
    52. Mijloacele bugetare, destinate pentru realizarea programelor şi proiectelor de transfer tehnologic, programelor de funcţionare a parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare, sînt repartizate de către Consiliul Suprem Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, autorizate în calitate de parte contractantă. Volumul alocaţiilor ce ţin de deservirea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic se reglementează de Statutul Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic. Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic desfăşoară concursurile programelor şi proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, estimează volumul alocaţiilor financiare necesare, rezultatele cărora le înaintează Consiliului Suprem pentru aprobare. Pentru deservirea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic poate utiliza pînă la 5% din suma finanţării bugetare a proiectului.
    Cota-parte a alocaţiilor bugetare pentru activităţi de inovare şi transfer tehnologic se stabileşte anual de către Consiliul Suprem.
    [Pct.52 modificat prin HG217 din 23.03.10, MO44-46/30.03.10 art.281]
    53. Programele şi proiectele de inovare şi transfer tehnologic se realizează în baza contractelor de finanţare în sfera ştiinţei şi inovării, parte integrantă a prezentului Acord. La contract se anexează caietul de sarcini, programul de lucru, planul calendaristic, devizul de cheltuieli. Autoritatea contractantă transferă contractorului, în termen de pînă la 30 de zile de la data aprobării planului de finanţare, un avans preliminar în cuantumul stabilit de actele normative din volumul alocaţiilor prevăzute pe anul respectiv, pentru operaţii legate de realizarea prevederilor incluse în contract.
    54. Rezidenţii parcului ştiinţifico-tehnologic şi ai incubatorului de inovare pot obţine pe bază de concurs finanţarea bugetară pentru realizarea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, realizate în cadrul acestor structuri. Consiliul Suprem aprobă proiectele de inovare şi transfer tehnologic, care urmează a fi realizate de rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice sau de rezidenţii incubatoarelor de inovare.
    55. Recepţionarea, expertizarea şi finanţarea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, a rezidenţilor parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare se realizează la fel ca şi cele de transfer tehnologic. Managementul şi monitorizarea se efectuează de către Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    [Pct.55 în redacţia HG217 din 23.03.10, MO44-46/30.03.10 art.281]
    56. Finanţarea programelor/ proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, programelor de funcţionare a parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare, selectate pe bază de concurs, se efectuează de la contul trezorerial al instituţiilor publice la contul contractorilor (executorilor de proiect), în conformitate cu planurile de finanţare, contractul de finanţare şi cu actele de predare-recepţie a lucrărilor incluse în etapele prevăzute în planul calendaristic, care se prezintă ulterior Trezoreriei de Stat, în modul şi în termenele stabilite.
    [Pct.56 în redacţia HG217 din 23.03.10, MO44-46/30.03.10 art.281]
    57. Mijloacele financiare din surse publice, destinate pentru crearea şi dezvoltarea infrastructurii de inovare, se transferă de către Consiliul Suprem pe contul Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, autorizată în calitate de parte contractantă. Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic anunţă şi efectuează concursul proiectelor pentru crearea şi dezvoltarea obiectelor infrastructurii, estimează suma resurselor financiare necesare şi încheie contracte cu executorii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    58. Rezidenţii parcului ştiinţifico-tehnologic şi ai incubatorului de inovare pot include în cadrul programelor şi proiectelor de transfer tehnologic cheltuieli destinate lucrărilor de amenajare şi/sau reabilitare a spaţiilor şi infrastructurii parcului ştiinţifico-tehnologic şi a incubatorului de inovare.
    59. Programele şi proiectele de transfer tehnologic, ai căror executori şi beneficiari sînt membrii instituţionali ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei, pot fi finanţate integral de la bugetul de stat.
    60. Proiectele de transfer tehnologic se finanţează de la bugetul de stat, în volum de pînă la 50%, acordîndu-se prioritate programelor şi proiectelor care au o pondere mai mare de cofinanţare din mijloacele speciale sau din alte surse nebugetare.
    [Pct.60 în redacţia HG217 din 23.03.10, MO44-46/30.03.10 art.281]
    61. În calitate de beneficiari ai proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pot fi autorizate atît firmele private, cît şi instituţiile şi organizaţiile neacreditate. Acestea transferă în adresa Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, în primii 5 ani de la data iniţierii realizării proiectului, 2% din volumul realizării producţiei sau serviciului de inovare, care vor fi utilizate de către Agenţie pentru stimularea activităţii de inovare, inclusiv a activităţii de marketing, organizarea expoziţiilor, conferinţelor, meselor rotunde etc.
     [Pct.61 modificat prin HG217 din 23.03.10, MO44-46/30.03.10 art.281]
    62. Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic efectuează concursul business-planurilor şi a proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, executate în cadrul parcului ştiinţifico-tehnologic sau incubatorului de inovare, ale cărui rezultate se aprobă ulterior de Consiliul Suprem.
    [Pct.62 în redacţia HG217 din 23.03.10, MO44-46/30.03.10 art.281]
    63. Mijloacele financiare, prevăzute pentru activitatea în cadrul parcului ştiinţifico-tehnologic şi incubatorului de inovare, provin din surse publice şi private.
    Administratorii parcului ştiinţifico-tehnologic şi incubatorului de inovare întocmesc anexe la contractul cu privire la administrarea structurii de inovare respective şi devizul de cheltuieli cu privire la asigurarea activităţii parcului ştiinţifico-tehnologic sau incubatorului de inovare, care se aprobă de Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, în conformitate cu programele de funcţionare şi dezvoltare a acestora.
    Devizul de cheltuieli respectiv este parte indispensabilă a Programului de funcţionare şi dezvoltare a parcului ştiinţifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare, care este examinat de Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic şi aprobat de Consiliul Suprem.
    Cuantumul minim de cofinanţare a proiectelor de transfer tehnologic constituie, cel puţin, 40% din costul total şi poate fi oferit în mijloace băneşti şi/sau mijloace materiale.
    64. Solicitantul caută de sine stătător mijloace suplimentare, antrenînd părţile interesate în procesul de valorificare a realizărilor ştiinţifice şi inovaţiilor. Credibilitatea financiară a cofinanţatorului este reflectată în propria declaraţie scrisă privind disponibilitatea contului său şi capacitatea sa de plată.
    65. Cofinanţarea se efectuează în baza contractului privind finanţarea şi realizarea proiectului de transfer tehnologic, încheiat între autoritatea contractantă, contractor şi cofinanţator.
    [Pct.65 în redacţia HG217 din 23.03.10, MO44-46/30.03.10 art.281]
    66. Cofinanţarea prin mijloace financiare a activităţilor din cadrul proiectului se efectuează de către cofinanţator pe parcursul etapelor prevăzute în contract, mijloacele bugetare fiind alocate numai după realizarea cofinanţării de către cofinanţator cu excepţia proiectelor de inovare şi transfer tehnologic din domeniul agriculturii pe perioada anilor 2009 şi 2010.
    [Pct.66 modificat prin HG483 din 10.08.09, MO127-130/21.08.09 art.548]
    Cofinanţarea prin mijloace materiale poate fi admisă în următoarele forme: aparate, echipamente, materiale necesare pentru realizarea proiectului, care sînt luate la evidenţa contabilă de către organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării acreditată, prin intermediul căreia are loc finanţarea proiectului.
    În cazul în care beneficiar al proiectului este un reprezentant al antreprenoriatului, în contractul de realizare a proiectului de transfer tehnologic se include o clauză, conform căreia beneficiarul, pe parcursul unei perioade de timp (nu mai puţin de 5 ani), va transfera deţinătorului obiectului de proprietate intelectuală, care se implementează în cadrul proiectului, o cotă procentuală de nu mai puţin de 5% din profitul obţinut de la implementarea rezultatului ştiinţific/invenţiei.
    67. Echipamentul, utilajul, materialele, clădirile şi edificiile care au fost procurate sau construite în scopul realizării proiectului din contul alocărilor bugetare şi cofinanţării vor fi trecute la balanţa contabilă a organizaţiei ştiinţifice acreditate care a efectuat finanţarea proiectului, iar echipamentul, utilajul, materialele etc., ce au fost elaborate în urma realizării proiectului, se trec la evidenţa contabilă de către beneficiar.
    68. Raportul financiar privind efectuarea cofinanţării se face pe etape, o dată cu prezentarea rapoartelor de activitate intermediare/finale şi reprezintă descrierea cheltuielilor din cadrul proiectului acoperite de cofinanţare, este semnat de contractor şi cofinanţator. La raportul financiar vor fi anexate documentele de justificare a costurilor acoperite de cofinanţare.
    69. Pentru cofinanţarea prin mijloace financiare la raportul financiar se anexează:
    a) documente privind cheltuielile salariale sau de deplasare, cu deconturile aferente (numai pentru personalul angajat în cadrul proiectului);
    b) documente de achiziţii efectuate în vederea realizării lucrărilor: documente de ofertare pentru achiziţii de materiale / dotări / servicii (oferte şi documentul de selecţie a ofertei calificate), facturi fiscale pentru materialele / dotările / serviciile achiziţionate;
    c) bonuri de consum pentru materialele / dotările livrate din stocurile existente.
    70. Pentru cofinanţarea prin mijloace materiale, cuantificarea şi justificarea se efectuează de către cofinanţator prin:
    a) evaluări ale preţurilor de cost calculate pentru obiectele / componentele / activităţile executate;
    b) documentele de achiziţii efectuate în vederea realizării lucrărilor.
    71. Pentru toate lucrările şi cheltuielile realizate prin cofinanţare, documentele justificative trebuie să corespundă perioadei de derulare a etapei pentru care s-a realizat cofinanţarea. Cofinanţatorii vor asigura înregistrarea documentelor în circuitul financiar-contabil în evidenţe separate, destinate proiectului respectiv.
    72. Responsabilitatea pentru corectitudinea estimării costului lucrărilor din cadrul programului/proiectului, monitorizarea realizării programelor/proiectelor, corectitudinea valorificării alocaţiilor bugetare îi revine Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, în conformitate cu Statutul acesteia.
    [Pct.72 modificat prin HG217 din 23.03.10, MO44-46/30.03.10 art.281]
VII. COFINANŢAREA PROGRAMELOR/PROIECTELOR
INTERNAŢIONALE
DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII ŞI
ACHITAREA
COTIZAŢIILOR DE MEMBRU AL
ORGANIZAŢIILOR STRĂINE

    73. Cofinanţarea programelor/proiectelor internaţionale se efectuează în conformitate cu prevederile contractelor încheiate cu partenerii străini, sau tratatelor internaţionale, ratificate de către Parlament.
    74. Cofinanţarea şi plata cotizaţiilor de membru pot fi planificate şi realizate şi în baza acordurilor semnate la nivel de organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, din mijloacele speciale ale organizaţiilor respective.
    75. Cofinanţarea şi cotizaţiile de membru pot fi transferate sub formă de avans, în cazul în care acestea sînt prevăzute în acord, statut, contract etc.
    76. Consiliul Suprem este în drept să suspende sau să anuleze decizia sa privind achitarea cotizaţiilor şi cofinanţarea în cazul în care, în baza unei analize obiective şi transparente, rezultă inoportunitatea şi ineficienţa participării la organismul internaţional respectiv.
    77. Transferul cotizaţiilor de membru şi al cofinanţării sînt realizate:
    a) în monedă naţională, în cazul în care acordul, contractul prevede aceasta;
    [Pct.77 lit.a) modificată prin HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001]
    b) în moneda altei ţări, conform prevederilor actului normativ internaţional semnat, în suma echivalentă cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data transferului.
    [Pct.77 lit.b) modificată prin HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001]
    78. Cheltuielile şi comisioanele băncii plătitoare sau ale băncii intermediare sînt puse în sarcina organizaţiei plătitoare ca cheltuieli suplimentare şi nu sînt parte a cotizaţiei de membru sau a cofinanţării.
VIII. FINANŢAREA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI ACADEMIC ÎN
CADRUL CLUSTERULUI EDUCAŢIONAL-ŞTIINŢIFIC

ŞI A PREGĂTIRII CADRELOR ŞTIINŢIFICE
    79. Cheltuielile financiare, destinate învăţămîntului academic şi pregătirii cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare, se efectuează prin intermediul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, executor primar de buget.
    80. Consiliul Suprem va determina anual cota-parte de finanţare a procesului de învăţămînt academic şi a pregătirii cadrelor ştiinţifice în baza calculelor argumentate pe fiecare articol şi alineat, conform actelor normative pentru exercitarea funcţiilor stabilite, în coordonare cu ministerele de resort.
    81. Finanţarea învăţămîntului academic şi a pregătirii cadrelor ştiinţifice se efectuează din următoarele surse:
    a) alocaţiile de la bugetul de stat, stabilite prin legea bugetului de stat;
    b) mijloacele speciale, obţinute de organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării în condiţiile stabilite prin actele normative, în baza studiilor prin contract şi prestării serviciilor contra plată;
    c) donaţiile şi alte forme de sponsorizare.
    82. În termenele stabilite pentru elaborarea proiectului bugetului de stat pentru anul următor, ministerele, care au în subordonare instituţii/organizaţii cu activitate de pregătire a cadrelor ştiinţifice, înaintează la Consiliul Suprem cereri argumentate privind necesitatea de pregătire a cadrelor ştiinţifice prin doctorat, postdoctorat, iar la Clusterul educaţional-ştiinţific – cereri privind necesitatea de pregătire a liceenilor, studenţilor, masteranzilor, coordonate cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului, precum şi a doctoranzilor, postdoctoranzilor, perfecţionare a cadrelor ştiinţifice, şi calculele volumului alocaţiilor bugetare necesare în acest scop.
    83. Consiliul Suprem generalizează propunerile înaintate şi le prezintă în modul stabilit Ministerului Finanţelor şi Ministerului Economiei şi Comerţului, pentru elaborarea proiectului legii bugetului de stat şi a proiectului pronosticului dezvoltării social-economice pentru anul respectiv.
    84. Mijloacele bugetare, destinate învăţămîntului academic şi pregătirii cadrelor ştiinţifice, se utilizează pentru:
    a) acoperirea cheltuielilor în condiţiile stabilite de actele normative în vigoare:
    întreţinerea deplină a liceenilor (hrana, vestimentaţia, asigurarea cu servicii medicale);
    bursele studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi postdoctoranzilor din cadrul Clusterului educaţional-ştiinţific, precum şi cheltuielile aferente pregătirii, inclusiv deplasări ale doctoranzilor şi postdoctoranzilor şi pregătirea acestora peste hotare;
    perfecţionarea cadrelor ştiinţifice ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
    b) remunerarea cadrelor didactice, conducătorilor ştiinţifici, consultanţilor ştiinţifici ai doctoranzilor, postdoctoranzilor, angajaţi în procesul de pregătire şi perfecţionare a cadrelor;
    c) aprovizionarea Liceului Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei cu utilaj, echipament, mobilă etc.;
    d) procurarea manualelor şi materialelor didactice;
    e) organizarea şi desfăşurarea examenelor;
    f) aprovizionarea cu reactive, surse de informaţii, folosirea utilajului etc.;
    g) publicarea şi difuzarea autoreferatelor la tezele de doctor şi de doctor habilitat, precum şi acoperirea cheltuielilor pentru publicarea articolelor ştiinţifice ale masteranzilor, doctoranzilor şi postdoctoranzilor;
    h) remunerarea referenţilor oficiali atît din ţară, cît şi de peste hotarele ei;
    i) întreţinerea consiliilor ştiinţifice specializate;
    j) burse de excelenţă;
    k) burse nominale;
    l) plata serviciilor comunale;
    m) alte scopuri ce nu contravin actelor normative în vigoare.
    85. Elaborarea de către Consiliul Suprem a proiectului Planului de admitere la învăţămîntul academic şi de pregătire a cadrelor ştiinţifice, inclusiv în cadrul Clusterului educaţional-ştiinţific se efectuează în limitele mijloacelor bugetare, prevăzute în Protocolul anual la Acordul de parteneriat.
IX. ESTIMAREA COSTULUI PROGRAMELOR DE STAT, DE
INOVARE ŞI TRANSFER
TEHNOLOGIC ŞI AL PROIECTELOR
INDEPENDENTE

    86. Estimarea cheltuielilor pentru realizarea programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente se efectuează prin întocmirea unui deviz de cheltuieli, conform clasificaţiei bugetare, pentru întreg termenul de realizare, cu specificarea cheltuielilor pentru fiecare an.
    87. În cazul în care la realizarea proiectelor vor fi utilizate şi alte surse financiare (cofinanţare, mijloace speciale ale organizaţiilor, obţinute conform actelor normative), devizul se va întocmi pe toată suma cheltuielilor, cu indicarea separată a acestora. Devizul va include:
    a) fondul de salarizare, contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, achitate de patron, care nu vor depăşi 50% pentru proiectele de inovare şi transfer tehnologic, 60% pentru proiectele din cadrul programelor de stat şi pentru proiectele independente şi pînă la 70% pentru proiectele din cadrul programelor de stat şi proiectele independente în domeniul ştiinţelor umanistice, economice şi matematice din volumul alocaţiilor financiare prevăzute, respectiv, pentru programul de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectele din cadrul acestora şi proiectele independente. Fondul de salarizare se calculează în baza actelor normative în vigoare;
    [Pct.87 lit.a) în redacţia HG217 din 23.03.10, MO44-46/30.03.10 art.281]
    b) cheltuielile pentru energie electrică, energie termică, apă şi canalizare care nu se încadrează în limitele sus-menţionate, în cazul în care ele reprezintă cheltuieli directe în procesul de realizare a proiectului sînt argumentate în mod corespunzător;
    c) procurarea materiei prime, a materialelor consumabile, inclusiv reactive, animale, veselă de laborator etc., necesare pentru efectuarea experienţelor în scopul realizării proiectului;
    d) efectuarea, în bază de contract, încheiat cu alte organizaţii, întreprinderi, a lucrărilor experimentale, ştiinţifice şi de producere a mostrelor, machetelor, echipamentului şi a altor activităţi necesare pentru realizarea proiectului, procurarea şi instalarea utilajului special şi a pachetelor de program;
    e) rechizite de birou, materiale de uz gospodăresc, al căror cost nu va depăşi suma de 100 lei lunar pentru un executor de proiect;
    f) procurarea literaturii ştiinţifice şi metodice, a dicţionarelor (pînă la 1% din costul proiectului);
    g) întreţinerea şi arenda mijloacelor de transport, procurarea combustibilului pentru executarea lucrărilor preconizate (pînă la 10 litri pentru 100 km în cazul limuzinelor şi pînă la 25 litri pentru 100 km în cazul camioanelor şi autobuzelor);
    h) deplasări în interes de serviciu (pînă la 3000 lei/unitate de cercetător pentru proiectele ce ţin de realizarea cercetărilor în expediţii pe teren sau în cîmp, pînă la 2000 lei/unitate de cercetător pentru alte proiecte şi pînă la 5000 lei/unitate de cercetător pentru proiecte privind executarea lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi de inovare şi transfer tehnologic peste hotarele Republicii Moldova);
    i) 10% din costul proiectelor din cadrul programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi al proiectelor independente se alocă institutelor corespunzătoare pentru cheltuieli de regie, conform clasificaţiei bugetare, inclusiv pentru remunerarea contabilului (economistului);
    j) alte cheltuieli, cu argumentarea necesităţii acestora pentru realizarea proiectului, în conformitate cu normele financiar-economice în vigoare.
    88. Executorii programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente sînt obligaţi să ţină evidenţa contabilă riguroasă şi separată a bunurilor materiale procurate din mijloacele alocate pentru aceste proiecte şi sînt responsabili pentru integritatea acestor bunuri care rămîn, după finalizarea lucrărilor, în folosinţa instituţiei respective, fără a fi înstrăinate.
    89. Toate articolele de cheltuieli vor fi descifrate şi anexate la devizul de cheltuieli:
    a) lista nominală a executorilor, cu indicarea remunerării lunare şi a categoriilor de salariaţi;
    b) listele utilajului, rechizitelor de birou etc., cu indicarea preţurilor reglementate de tarifele în vigoare la momentul elaborării cererii de finanţare, corectate anual în cazul proiectelor multianuale.
    90. Volumul mijloacelor financiare se determină de conducătorul proiectului şi contabilul (economistul) organizaţiei, care sînt responsabili de corectitudinea calculelor la estimarea costului proiectului.
    91. Aparatul Consiliului Suprem verifică cheltuielile incluse în devizul de cheltuieli, corectitudinea şi corespunderea acestora actelor normative în vigoare, aprobîndu-l în modul stabilit.
X. ANGAJAREA ŞI REMUNERAREA EXECUTORILOR ŞI
CONDUCĂTORILOR
PROGRAMELOR DE STAT, DE INOVARE
ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC, PROIECTELOR DIN CADRUL
ACESTORA ŞI PROIECTELOR INDEPENDENTE

    92. Angajarea personalului se efectuează în baza contractului individual de muncă, în scopul:
    a) antrenării specialiştilor calificaţi din ţară (de peste hotare pot fi angajaţi numai specialişti de care duce lipsă organizaţia);
    b) efectuării serviciilor juridice, economico-financiare, consultative;
    c) montării şi reparaţiei utilajului ştiinţific, echipamentului;
    d) efectuării lucrărilor informaţionale, conectării la Internet, creării programelor şi bazelor de date;
    e) confecţionării echipamentului unic, mostrelor şi machetelor;
    f) efectuării unor analize şi investigaţii specifice;
    g) efectuării lucrărilor sezoniere, expediţiilor, îngrijirii terenurilor agricole etc.;
    h) executării altor lucrări, cu argumentările de rigoare.
    93. Toate condiţiile privind perioada angajării, remunerarea, obligaţiunile fiecărei părţi sînt stipulate în dispoziţiile (ordinele) conducătorului organizaţiei sau în contractul, încheiat între părţi.
    94. Executorii proiectelor din cadrul programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi ai proiectelor independente, sînt persoane angajate atît ca titulari, cît şi prin cumul pe bază de contract individual de muncă pentru o perioadă determinată.
    95. Salarizarea conducătorului, secretarului ştiinţific, economistului şi a executorilor programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente, care activează prin cumul, se efectuează în mărimile şi condiţiile stabilite prin hotărîre de Guvern.
    96. Pentru prestarea serviciilor economico-financiare proiectelor din cadrul programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor independente se permite angajarea numai a unui specialist de domeniu.
XI. MONITORIZAREA VALORIFICĂRII MIJLOACELOR
FINANCIARE PENTRU
SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII
    97. Activitatea de monitorizare a valorificării eficiente, conform destinaţiei a mijloacelor financiare şi a executării calitative şi în termen a activităţilor preconizate în planurile de realizare a proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinţifice aplicative, precum şi în contractele de finanţare a programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente, şi a altor activităţi, finanţate de la buget, se efectuează de către Consiliul Suprem şi de organele de stat, abilitate cu funcţii de control.
    98. Activitatea de monitorizare a realizării programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente se efectuează de contractori şi autoritatea contractantă:
    a) contractorul stabileşte şi aplică, în condiţiile legii, metode proprii de monitorizare, verifică în mod sistematic şi întreprinde măsuri adecvate pentru realizarea obiectivelor preconizate şi valorificarea eficientă a alocaţiilor bugetare, prevăzute în contractul de finanţare;
    b) autoritatea contractantă asigură verificarea documentelor prezentate de contractori pe fiecare etapă privind decontarea cheltuielilor efectuate şi compararea rezultatelor obţinute cu activităţile incluse în contractul de finanţare.
    99. Autoritatea contractantă, cu participarea beneficiarului, instituie comisii de specialitate (minimum 3 specialişti), care vor asigura evaluarea realizării contractului în baza rapoartelor anuale, în vederea luării deciziei privind continuarea executării şi finanţării programului de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi a proiectelor independente.
    100. În baza rapoartelor privind gradul de realizare a obiectivelor proiectelor multianuale autoritatea contractantă va repartiza alocaţiile bugetare pe anul următor pentru programele de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectele din cadrul acestora şi pentru proiectele independente.
    101. Pe parcursul executării activităţilor din sfera ştiinţei şi inovării, precum şi după finisarea lor, Consiliul Suprem sau alt beneficiar de stat, Ministerul Finanţelor, organele de control de stat sînt în drept să verifice corectitudinea valorificării alocaţiilor bugetare atît cu puteri proprii, cît şi prin atragerea serviciilor de audit.
    102. Conducătorii şi executorii programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestora şi ai proiectelor independente, finanţate de la bugetul de stat sub orice formă, sînt responsabili de valorificarea eficientă şi conform destinaţiei a mijloacelor bugetare alocate, precum şi de executarea calitativă şi în termenele prevăzute în planul calendaristic, a lucrărilor respective, în conformitate cu devizul de cheltuieli.
    103. În cazul neutilizării conform destinaţiei a mijloacelor bugetare alocate, conducătorii şi organizaţiile respective nu vor mai avea dreptul de a participa la concursurile anunţate de Consiliul Suprem, fiind sancţionaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    104. Organizaţia-executor a activităţilor planificate în sfera ştiinţei şi inovării, prezintă în mod obligatoriu, în termen de 40 de zile de la data finisării lucrărilor corespunzătoare, finanţate de la bugetul de stat, Consiliului Suprem şi Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală un exemplar al raportului privind realizarea activităţilor preconizate sau o notă explicativă, întocmite în conformitate cu cerinţele Standardului interstatal GOST 732-2001, aprobat prin Hotărîrea Departamentului Standardizare şi Metrologie nr.1170-ST din 10 septembrie 2002 şi pus în aplicare pe teritoriul Republicii Moldova ca Standard naţional de la 15 decembrie 2002 (cu excepţia celor din domeniul ştiinţelor umanistice).
    105. Raportul financiar anual, elaborat în modul stabilit de Ministerul Finanţelor, şi nota informativă, elaborată în modul stabilit de Consiliul Suprem, se prezintă de către executor (sau contractor) Consiliului Suprem, în termenul stabilit.
    106. Consiliul Suprem prezintă raportul financiar generalizat privind valorificarea mijloacelor alocate de la bugetul de stat şi raportul analitic privind realizarea activităţilor în sfera ştiinţei şi inovării Guvernului şi Ministerului Finanţelor, în modul şi termenele stabilite.
    107. La finele realizării proiectului, la raportul anual se anexează darea de seamă privind îndeplinirea devizului de cheltuieli al instituţiei.
    108. Plata finală se efectuează numai după transferarea dreptului de proprietate asupra bunurilor materiale, procurate din mijloacele corespunzătoare, organizaţiei prin intermediul căreia a fost efectuată finanţarea.

Anexa nr. 3
la Acordul de parteneriat
între Guvern şi Academia de Ştiinţe
a Moldovei pentru anii 2009-2012

R E G U L A M E N T U L
privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat,
 de inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor din cadrul acestora,
proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale, proiectelor de cercetări
ştiinţifice aplicative şi proiectelor independente în sfera ştiinţei şi inovării

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a concursului programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor din cadrul acestora, proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinţifice aplicative şi al proiectelor independente în sfera ştiinţei şi inovării, şi este elaborat în conformitate cu prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 125-129, art. 663).
    2. Conceptele programelor, proiectele din cadrul acestora, proiectele de cercetări ştiinţifice fundamentale, proiectele de cercetări ştiinţifice aplicative şi proiectele independente în sfera ştiinţei şi inovării în continuare – programe/ proiecte) se selectează pe bază de concurs, anunţat public şi organizat de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (în continuare – Consiliul Suprem), în temeiul expertizei efectuate conform Regulamentului cu privire la organizarea şi efectuarea expertizei în sfera ştiinţei şi inovării.
    [Pct.2 modificat prin HG402 din 12.06.12, MO126-129/22.06.12 art.449]
    3. Concursul programelor/proiectelor se organizează în scopul menţinerii unui nivel metodic şi ştiinţific înalt al cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative şi transferului tehnologic, soluţionării problemelor stringente ale economiei ţării, creării unui mediu favorabil absorbţiei inovaţiilor şi valorificării rezultatelor ştiinţifice, organizării manifestărilor ştiinţifice, editării monografiilor, creării şi dezvoltării şcolilor ştiinţifice, menţinerii infrastructurii în sfera ştiinţei şi inovării etc.
    4. Termenul de realizare al programului de stat nu poate fi mai mare de 4 ani, al proiectelor din cadrul programului de stat, al proiectelor de inovare şi transfer tehnologic şi al proiectelor independente – nu mai mare de 2 ani, al proiectelor de inovare şi transfer tehnologic realizate în cadrul parcurilor ştiinţifico-tehnologice – nu mai mare de 5 ani, iar al celor realizate în cadrul incubatoarelor de inovare – nu mai mare de 3 ani, iar al proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale şi proiectelor de cercetări ştiinţifice aplicative – nu mai mare de 5 ani.
    5. Executori ai programelor/proiectelor sînt persoane angajate atît ca titulari, cît şi prin cumul, în baza contractului individual de muncă, pe o durată determinată.
    6. Executori ai proiectelor de inovare şi transfer tehnologic realizate în cadrul parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi al incubatoarelor de inovare sînt rezidenţii acestor parcuri sau, respectiv, incubatoare, selectaţi pe bază de concurs, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    7. În aceeaşi perioadă de timp, una şi aceeaşi persoană poate fi conducător sau participa în activităţi de cercetare ştiinţifică într-un singur proiect de cercetări ştiinţifice fundamentale sau de cercetări ştiinţifice aplicative.
    8. Suplimentar, în aceeaşi perioadă de timp, una şi aceeaşi persoană poate participa în calitate de executor sau conducător al unui program de stat şi a două proiecte, selectate pe bază de concurs, inclusiv un proiect internaţional, finanţat de la bugetul de stat şi un proiect de inovare şi transfer tehnologic.
    [Pct.8 modificat prin HG217 din 23.03.10, MO44-46/30.03.10 art.281]
    9. Conducătorii programelor/proiectelor, în mod obligatoriu, sînt persoane cu grad ştiinţific, cu o vechime de muncă în domeniu de cel puţin 5 ani.
    10. Concursul programelor/proiectelor se organizează în conformitate cu direcţiile strategice ale sferei ştiinţei şi inovării.
    11. Estimarea şi distribuirea alocaţiilor bugetare pe programe/proiecte se efectuează de către Consiliul Suprem pînă la demararea concursului, în conformitate cu Regulamentul privind finanţarea activităţilor în sfera ştiinţei şi inovării.
    12. Modul şi criteriile de repartizare a mijloacelor publice pe domenii, modificările şi completările la acestea se aprobă de către Consiliul Suprem, în comun cu Guvernul, în cadrul Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei.
    13. Proiectele sînt elaborate şi perfectate de către pretendenţi în baza formularelor propunerii de proiect (anexa nr. 1 la prezentul Regulament) şi a altor recomandări, aprobate de Consiliul Suprem.
    [Pct.13 modificat prin HG1052 din 11.11.10, MO227-230/19.11.10 art.1173]
II. CONDIŢIILE DE ELIGIBILITATE A ORGANIZAŢIILOR
DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII, EXECUTORI DE
PROGRAME DE STAT/PROIECTE

    14. Condiţiile principale de eligibilitate a organizaţiilor-executor (contractori) ai programelor/proiectelor sînt:
    a) acreditarea organizaţiei ştiinţifice de către Consiliul Naţional de Acreditate şi Atestare, pentru a desfăşura activităţi de cercetare;
    b) nedeclararea, în condiţiile prevăzute de lege, a stării de incapacitate de plată;
    c) neblocarea conturilor bancare, conform unei hotărîri judecătoreşti;
    d) lipsa încălcărilor anterioare ale prevederilor unui alt contract de finanţare, încheiat cu Consiliul Suprem.
    15. Selectarea executorilor programelor şi proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, realizate în cadrul parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi al incubatoarelor de inovare se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare (art.6, 10 şi 12 ale Legii nr.318-XVI din 22 iunie 2007 cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare).
    16. Fiecare participant la concurs certifică printr-o declaraţie de eligibilitate (anexa nr. 2 la prezentul Regulament), întocmită pe propria răspundere, că întruneşte toate condiţiile prevăzute în punctele 14 şi 15 ale prezentului Regulament.
    17. Propunerile de concepte de programe de stat şi de proiecte din cadrul acestora, proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale, proiecte de cercetări ştiinţifice aplicative şi de proiecte independente în sfera ştiinţei şi inovării se prezintă Consiliului Suprem în două exemplare şi se înregistrează de către conducătorul de proiect în sistemul informaţional de recepţionare şi monitorizare a programelor/proiectelor (în continuare – sistemul informaţional de recepţionare şi monitorizare).
    18. Propunerile de programe/proiecte de inovare şi transfer tehnologic se prezintă Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT) în două exemplare şi se înregistrează de către conducătorul de proiect în sistemul informaţional de recepţionare şi monitorizare.
    19. Propunerile de programe de stat, proiecte din cadrul acestora, proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale, proiecte de cercetări ştiinţifice aplicative şi de proiecte independente în sfera ştiinţei şi inovării se înregistrează de către Consiliul Suprem, iar cele de inovare şi transfer tehnologic – de AITT într-un registru special, şi se transmit ulterior Consiliului Consultativ de Expertiză.
III. ORGANIZAREA CONCURSULUI
PROGRAMELOR/PROIECTELOR
    20. Anunţarea publică a concursului concepţiilor programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestora, proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinţifice aplicative şi proiectelor independente în sfera ştiinţei şi inovării se face pe parcursul a două săptămîni de la data aprobării hotărîrii privind organizarea acestuia şi stabilirea condiţiilor de desfăşurare a concursului de către Consiliul Suprem.
    21. AITT pregăteşte materialele cu privire la anunţul concursurilor programelor şi proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru evaluarea volumului mijloacelor financiare necesare, care sînt propuse spre examinare şi aprobare Consiliului Suprem.
    22. Propunerile de proiecte pentru participarea la concurs sînt prezentate Consiliului Suprem (sau AITT, după caz) în două exemplare şi înregistrate de către conducătorul de program sau proiect în sistemul informaţional de recepţionare şi monitorizare, în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.
    23. Organizarea şi desfăşurarea concursului constă în:
    a) aprobarea de către Consiliul Suprem a hotărîrii privind desfăşurarea concursului programelor/proiectelor, stabilirea obiectivelor şi condiţiilor concursului;
    b) anunţarea publică a concursului (pentru tematică deschisă – prin intermediul mass-media, pentru tematică închisă – prin înştiinţarea unui anumit cerc de persoane interesate în problemă), care va conţine informaţia referitor la condiţiile de participare, locul, termenul, modul şi forma de prezentare a propunerilor de proiect;
    c) întocmirea listei pretendenţilor participanţi la concurs (în cazul tematicii închise);
    d) remiterea către solicitanţi a formularului propunerii de ofertă, materialelor ce precizează obiectivele concursului, cerinţelor şi recomandărilor privind elaborarea, perfectarea şi prezentarea propunerilor de proiect la concurs;
    e) recepţionarea şi înregistrarea proiectelor/programelor;
    f) efectuarea expertizei iniţiale a programelor de stat, proiectelor din cadrul acestora, proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinţifice aplicative şi a proiectelor independente în sfera ştiinţei şi inovării de către aparatul Consiliului Suprem, a programelor/proiectelor de inovare şi transfer tehnologic de către AITT privind corespunderea acestora condiţiilor concursului şi criteriilor generale de eligibilitate a propunerii de proiect prin intermediul sistemului informaţional de recepţionare şi monitorizare;
    g) distribuirea programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic, proiectelor din cadrul acestora, proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinţifice aplicative şi a proiectelor independente în sfera ştiinţei şi inovării pe domeniile de activitate ştiinţifică.
    24. Concursul proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale, de cercetări ştiinţifice aplicative este anunţat de Consiliul Suprem, în conformitate cu direcţiile strategice ale sferei ştiinţei şi inovării prin intermediul sistemului informaţional de recepţionare şi monitorizare.
    25. Proiectele de cercetări ştiinţifice fundamentale, de cercetări ştiinţifice aplicative vor fi înaintate, prin intermediul secţiilor de ştiinţe ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, doar de către membrii instituţionali şi membrii de profil acreditaţi.
    26. Secţiile de ştiinţe ale AŞM examinează propunerile de programe/proiecte propuse şi le transmit ulterior Consiliului Consultativ de Expertiză pentru examinare.
    [Pct.26 în redacţia HG402 din 12.06.12, MO126-129/22.06.12 art.449]
    27. Consiliul Consultativ de Expertiză întocmeşte lista propunerilor de programe/proiecte propuse pentru finanţare, pe care o înaintează Consiliului Suprem spre aprobare.
    [Pct.27 în redacţia HG402 din 12.06.12, MO126-129/22.06.12 art.449]
    28. Proiectele independente sînt proiectele neîncadrate în programele de stat, destinate soluţionării problemelor curente cu un scop bine determinat: antrenarea tinerilor cercetători, asigurarea cu echipament ştiinţific modern, colaborarea internaţională etc.
    29. La concursul proiectelor independente pentru tinerii cercetători pot participa persoanele în vîrstă de pînă la 30 de ani. Conducător al acestor proiecte este persoana cu grad ştiinţific în vîrstă de pînă la 35 de ani.
    Cota-parte a tinerilor cercetători în proiectele din cadrul programelor de stat va constitui cel puţin 30 la sută din echipa de realizare a proiectului.
    30. Prioritate au proiectele independente cofinanţate din sursele agenţilor economici, organizaţiilor internaţionale, din mijloacele speciale ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării etc.
    31. Lista proiectelor independente propuse pentru finanţare de către Consiliul Consultativ de Expertiză se aprobă de către Consiliul Suprem.
    32. Obiect al programelor şi proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pot fi următoarele categorii de activităţi:
    a) transferul, testarea, omologarea şi certificarea produsului/ tehnologiei, metodei/ sistemului, serviciului etc. către agentul economic beneficiar;
    b) punerea în fabricaţie/aplicare, operare a produselor/ tehnologiilor/ noi de către agenţii economici, în cooperare cu organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării;
    c) comercializarea produsului/ tehnologiei/ metodei/ sistemului/ serviciului disponibil.
    33. Condiţia obligatorie pentru proiectele de inovare şi transfer tehnologic este cofinanţarea acestora în proporţie mai mare sau egală cu 50% din volumul total de finanţare a proiectului.
    [Pct.33 modificat prin HG217 din 23.03.10, MO44-46/30.03.10 art.281]
    34. Consiliul Consultativ de Expertiză evaluează propunerile de programe/proiecte înaintate, conform cadrului legislativ în vigoare (anexa nr.4 la prezentul Acord).
    [Pct.34 în redacţia HG402 din 12.06.12, MO126-129/22.06.12 art.449]
    35. Prioritate se acordă concepţiilor ce vor prevedea cofinanţarea şi antrenarea în activităţi a unui spectru larg de organizaţii acreditate din sfera ştiinţei şi inovării.
    36. După aprobarea concepţiilor programelor de stat de către Consiliul Suprem se anunţă concursul proiectelor ce urmează a fi incluse în cadrul acestora.
     [Pct.37 exclus prin HG402 din 12.06.12, MO126-129/22.06.12 art.449]
    38. În temeiul expertizei, Consiliul Suprem aprobă proiectele ce vor fi incluse în programul de stat şi instituie consiliul ştiinţific al fiecărui program.
    39. Consiliul ştiinţific al programului de stat este constituit din preşedintele consiliului ştiinţific – conducătorul programului de stat, secretarul ştiinţific al Consiliului, conducătorii de proiecte din cadrul Programului respectiv, precum şi din reprezentanţii ministerelor de resort.
    40. Consiliul ştiinţific al programului de stat, în temeiul concepţiei, stabileşte structura şi elaborează paşaportul programului de stat, monitorizează realizarea proiectelor din cadrul programului, evaluează rezultatele cercetărilor efectuate.
IV. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
PRIN INTERMEDIUL SISTEMULUI
INFORMAŢIONAL DE
RECEPŢIONARE
ŞI MONITORIZARE
    41. Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului prin intermediul sistemului informaţional de recepţionare şi monitorizare include următoarele etape:
    a) anunţarea publică a concursului conceptelor programelor de stat şi a propunerilor de proiecte pe parcursul a două săptămîni de la data adoptării deciziei privind organizarea acestuia şi stabilirea condiţiilor de desfăşurare de către Direcţia politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Suprem;
    b) înregistrarea calităţii de executor, conducător de program/proiect;
    c) validarea calităţii de executor de proiect de către conducătorul de proiect;
    d) validarea calităţii de conducător de proiect de către Direcţia politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Suprem;
    e) validarea calităţii de expert independent de către Consiliul Consultativ de Expertiză;
    f) înregistrarea propunerilor de programe/proiecte de către conducătorii de programe sau proiecte;
    g) analiza primară a programelor/proiectelor de către Direcţia politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Suprem, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, după caz;
    h) expertizarea online a propunerilor de programe/proiecte de către experţii independenţi, în baza fişelor de evaluare a propunerilor;
    i) înregistrarea hotărîrii Consiliului Suprem privind acceptarea programelor/proiectelor spre finanţare;
    j) înregistrarea în Registrul de stat a programelor şi proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării, acceptate de Consiliul Suprem pentru finanţare;
    k) eliberarea organizaţiei-executor a certificatului de înregistrare de stat a proiectului;
    l) monitorizarea executării proiectului în baza rapoartelor pe etape;
    m) înregistrarea hotărîrii Consiliului ştiinţific al organizaţiei-executor privind aprobarea raportului final;
    n) înregistrarea raportului final al proiectului în sistemul informaţional de recepţionare şi monitorizare, inclusiv fişa rezultatelor;
    o) expertizarea on line a rezultatelor proiectelor de către experţii independenţi în baza fişelor de evaluare finală;
    p) înregistrarea hotărîrii secţiei de ştiinţe şi a Consiliului Suprem privind aprobarea raportului final;
    q) prezentarea pe suport de hîrtie a raportului final la Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
    r) înscrierea în Registrul de stat a datei eliberării şi numărului adeverinţei de înregistrare a rezultatelor ştiinţifice;
    s) arhivarea şi înregistrarea pe suport magnetic sau optic a documentaţiei proiectului în format electronic;
    t) diseminarea informaţiei privind rezultatele obţinute în urma realizării programului/proiectului.
V. DISPOZIŢII FINALE
    42. Pentru realizarea programelor de stat, proiectelor din cadrul acestora, proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinţifice aplicative şi al proiectelor independente în sfera ştiinţei şi inovării, Consiliul Suprem încheie contracte de finanţare cu organizaţiile-executor.
    [Pct.42 modificat prin HG217 din 23.03.10, MO44-46/30.03.10 art.281]
    43. În scopul excluderii dublării tematicii, toate propunerile de proiect, înaintate Consiliului Suprem, finanţate de la bugetul de stat, sînt avizate în prealabil de secţiile de ştiinţe respective.
    44. Propunerile de proiect, înaintate Consiliului Suprem pentru a fi incluse în concurs, dar care nu sînt finanţate, nu se restituie. Aceste proiecte se păstrează la Consiliul Suprem, urmînd a fi lichidate după expirarea termenului de un an de la data anunţării concursului.
    45. La solicitare, pretendentului i se vor prezenta extrase din fişele de evaluare a proiectului, păstrînd confidenţialitatea experţilor independenţi.
    46. În cazul în care propunerile înaintate nu sînt fundamentate suficient sau nu corespund condiţiilor anunţate, pot să nu fie desemnaţi învingătorii concursului într-un anumit domeniu. Cîştigătorii în domeniul respectiv pot fi determinaţi doar în condiţiile demarării unui nou concurs, decizia de relansare a procesului de selectare revenindu-i Consiliului Suprem.
    47. Proiectele finanţate de la bugetul de stat se înscriu în Registrul de stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    48. Organizaţiei-executor din sfera ştiinţei şi inovării i se eliberează un certificat, prin care se confirmă înregistrarea de stat a proiectului.
    49. Certificatul înregistrării de stat a proiectului este valabil pentru termenul stabilit în propunerea de proiect.
    50. În cazul în care proiectul n-a fost realizat în termenul stabilit, Consiliul Suprem va include în Registrul de stat menţiunea corespunzătoare.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacţia HG1052 din 11.11.10, MO227-230/19.11.10 art.1173]

    anexa nr.2

Anexa nr.4
la Acordul de parteneriat între
Guvern şi Academia de Ştiinţe
a Moldovei pentru anii 2009-2012


REGULAMENT
cu privire la organizarea şi efectuarea expertizei
în sfera ştiinţei şi inovării
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la organizarea şi efectuarea expertizei în sfera ştiinţei şi inovării este elaborat în baza prevederilor articolelor 10, 11, 59 – 62, articolului 73 litera p), articolului 86 litera  g) ale Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi în baza Hotărîrii Guvernului nr. 222 din 28 aprilie 1993 „Cu privire la retribuirea muncii specialiştilor încadraţi în procesul de atestare a cadrelor ştiinţifice şi didactice, a membrilor Comisiei Medicamentului, a membrilor consiliilor metodologice consultative pentru evidenţa contabilă în economia naţională şi instituţiile bugetare şi a altor comisii de experţi”.
    2. Regulamentul stabileşte principiile de bază, modul de organizare şi efectuare a expertizei concepţiilor de programe de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi propunerilor de proiecte din cadrul acestora, a propunerilor de proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale, de cercetări ştiinţifice aplicative, independente, de organizare a manifestărilor ştiinţifice, a lucrărilor de valoare şi a dosarelor privind acordarea Premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în continuare – Academia de Ştiinţe a Moldovei).
    3. Expertiza este organizată de Consiliul Consultativ de Expertiză al Academiei de Ştiinţe a Moldovei  (în continuare – Consiliul de Expertiză).
    4. Expertiza se efectuează de experţii independenţi pe domenii ale ştiinţei.
    5. Organizarea şi efectuarea expertizei se realizează din contul mijloacelor bugetului de stat.
II. SCOPUL ŞI SARCINILE ORGANIZĂRII
ŞI EFECTUĂRII EXPERTIZEI
    6. Expertiza reprezintă un sistem de acţiuni avînd ca scop analiza şi evaluarea concepţiilor de programe de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi a propunerilor de proiecte din cadrul acestora, a propunerilor de proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale, de cercetări ştiinţifice aplicative, independente, de organizare a manifestărilor ştiinţifice, a lucrărilor de valoare şi a dosarelor privind acordarea premiilor Academiei, precum şi evaluarea executorilor şi a rezultatelor cercetării ştiinţifice, formularea concluziilor argumentate ştiinţific despre raţionalitatea şi oportunitatea efectuării acestor lucrări din contul mijloacelor bugetului de stat şi din alte surse de finanţare.
    7. Sarcinile principale ale expertizei constau în:
    1) stabilirea:
    a) actualităţii problemei prezentate, necesităţilor stringente ale societăţii şi ale economiei naţionale;
    b) noutăţii investigaţiilor propuse;
    c) existenţei condiţiilor necesare pentru realizarea activităţilor preconizate, justificării teoretice şi oportunităţii practice a acestora;
    2) evaluarea:
    a) semnificaţiei ştiinţifice, impactului economic şi social al activităţilor expertizate;
    b) probabilităţii efectelor negative ca urmare a realizării activităţilor propuse şi, eventual, al compensării acestora;
    3) verificarea necesităţii resurselor materiale şi financiare solicitate;
    4) pregătirea şi prezentarea concluziilor expertizei.
III. PRINCIPIILE ŞI CRITERIILE DE BAZĂ
ALE EXPERTIZEI
    8. Expertiza se bazează pe următoarele principii:
    1) competenţa profesională în domeniul ştiinţific de profil, obiectivitatea şi lipsa conflictului de interese;
    2) responsabilitatea pentru analiza completă şi autentică, justificarea recomandărilor expertizei;
    3) transparenţa rezultatelor expertizei în condiţiile respectării confidenţialităţii şi dreptului de proprietate intelectuală;
    4) respectarea dreptului de autor;
    5) respectarea actelor normative naţionale şi internaţionale în domeniul expertizei;
    6) deontologia profesională.
    9. Criteriile de bază ale expertizei sînt:
    1) corespunderea obiectivelor cu direcţiile strategice ale sferei ştiinţei şi inovării din Republica Moldova;
    2) nivelul ştiinţific înalt şi competitivitatea rezultatelor investigaţiilor;
    3) aplicabilitatea, gradul de valorificare şi popularizare a rezultatelor;
    4) competenţa profesională a autorilor şi executorilor;
    5) nivelul asigurării tehnico-materiale a organizaţiei-executor;
    6) eficienţa economică a rezultatelor (beneficiul economico-social, rentabilitatea);
    7) posibilitatea extinderii în cadrul unor programe europene şi internaţionale de granturi;
    8) recunoaşterea internaţională a rezultatelor obţinute.
IV. MODUL DE PREZENTARE A
OBIECTELOR EXPERTIZEI
    10. Concepţiile de programe de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi propunerile de proiecte din cadrul acestora, propunerile de proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale, de cercetări ştiinţifice aplicative, independente, de organizare a manifestărilor ştiinţifice, lucrările de valoare şi dosarele privind acordarea premiilor Academiei ce au întrunit condiţiile concursului sînt prezentate Consiliului de Expertiză de către instituţiile/entităţile care anunţă concursul. Dosarul include următoarele acte:
    1) demersul oficial;
    2) cererea de proiect/activitate cu toate formularele aferente;
    3) condiţiile integrale ale concursului anunţat.
    11. Lucrările de valoare se prezintă Consiliului de Expertiză în baza propunerilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, însoţite de următoarele documente:
    1) extrasul din procesul-verbal al consiliului ştiinţific al organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării;
    2) hotărîrea Biroului secţiilor de ştiinţe ale Academiei;
    3) scrisoarea de însoţire.
V. SELECTAREA EXPERŢILOR INDEPENDENŢI
    12. În calitate de experţi sînt promovaţi:
    1) membrii titulari şi membrii corespondenţi ai Academiei (cu excepţia membrilor Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, în continuare – Consiliul Suprem);
    2) cadrele ştiinţifico-didactice sau ştiinţifice cu grad ştiinţific, selectate şi recomandate Secţiilor de ştiinţe ale Academiei de laboratoarele ştiinţifice, catedrele de specialitate, centrele ştiinţifice, consiliile ştiinţifice ale institutelor, facultăţilor sau de senatele universităţilor;
    3) cadrele ştiinţifico-didactice sau ştiinţifice care sînt abilitate de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare cu dreptul de conducător ştiinţific;
    4) cercetătorii de peste hotarele Republicii Moldova recomandaţi de membrii Consiliului de Expertiză;
    5) specialiştii de înaltă calificare din ramura corespunzătoare de producţie, din mediul de afaceri etc. recomandaţi de ministere şi alte autorităţi administrative centrale.
    13. Consiliul de Expertiză completează şi actualizează sistematic lista experţilor independenţi, în baza propunerilor din partea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării. Membrii Consiliului de Expertiză au acces la baza de date a experţilor independenţi.
    14. Pentru efectuarea expertizei, Consiliul de Expertiză desemnează experţii independenţi din rîndul celor selectaţi, care au lucrări ştiinţifice sau sînt specialişti notorii în domeniul respectiv.
    15. Consiliul de Expertiză încheie cu fiecare expert selectat un contract de prestare a serviciilor de cercetări ştiinţifice conform modelului aprobat.
    16. Experţii sînt remuneraţi în baza contractului de prestare a serviciilor de cercetări ştiinţifice din mijloacele prevăzute în acest scop, conform legislaţiei în vigoare.
    17. Experţii independenţi care au tangenţă cu activităţile propuse sau/şi devin dependenţi (administrativ sau financiar) de persoanele sau organizaţiile care sînt nemijlocit interesate de rezultatele expertizei sînt obligaţi să declare în scris Consiliului de Expertiză despre conflictul de interese şi să refuze expertizarea.
    18. Expertul poartă răspundere pentru divulgarea informaţiei.
    19. Experţii independenţi sînt evaluaţi conform procedurii aprobate de Consiliul de Expertiză.
VI. EFECTUAREA EXPERTIZEI
    20. Expertiza este efectuată de doi experţi independenţi simultan, cu excepţia proiectelor bilaterale/internaţionale, care sînt expertizate de un singur expert.
    21. Experţii au dreptul:
    1) să-şi formuleze liber concluziile;
    2) să solicite informaţii şi materiale informaţionale suplimentare de la autori, prin intermediul Consiliului de Expertiză;
    3) să înainteze propuneri privind perfecţionarea criteriilor de expertiză.
    22. Experţii independenţi sînt responsabili de corectitudinea expertizei, în conformitate cu codurile deontologice şi etice relevante. Ei sînt obligaţi:
    1) să dea dovadă de obiectivitate şi conştienciozitate;
    2) să opereze cu cele mai bune argumente ştiinţifice şi tehnologice şi cele mai noi cunoştinţe din domeniul specific de activitate;
    3) să nu informeze persoanele interesate şi nici alte persoane despre procesul de expertiză şi despre rezultatul ei;
    4) să evite apariţia conflictelor de interese sau a concurenţei neloiale;
    5) să respecte confidenţialitatea şi dreptul de proprietate intelectuală;
    6) să respecte deontologia cercetătorului ştiinţific;
    7) să nu denatureze datele experimentale şi rezultatele investigaţiilor;
    8) să prezinte, în termenul stabilit, concluziile expertizei solicitate.
    23. Experţii evaluează şi completează fişa de evaluare conform criteriilor şi regulilor de acordare a punctajului stabilite în fişa de evaluare.
    24. Concluzia finală a expertului trebuie să fie expusă în scris (minimum 10 fraze), evidenţiindu-se avantajele şi dezavantajele activităţii, precum şi motivele recomandării sau respingerii acesteia, argumentate ştiinţific.
    25. Expertul independent poate evalua maximum 3 propuneri din cadrul unuia şi aceluiaşi concurs.
    26. Materialele supuse expertizei şi fişele de evaluare trebuie restituite Consiliului de Expertiză în termen de pînă la 5 zile de la data recepţionării lor.
    27. Rezultatele expertizei ce includ observaţiile, recomandările şi concluziile experţilor independenţi sînt comunicate organizaţiei-executor, inclusiv prin sistemul Expert on-line (www.expert.asm.md).
    28. Propunerile de proiecte de inovare şi transfer tehnologic, propunerile de proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale, de cercetări ştiinţifice aplicative, independente, de organizare a manifestărilor ştiinţifice, inclusiv a lucrărilor de valoare recomandate de Consiliul de Expertiză sînt înaintate spre expertiza economico-financiară din domeniu.
    29. În cazul concluziilor divergente a doi experţi, cererile de proiect sînt date spre expertiză la un al treilea expert. Concluzia se trage în baza a două opinii convergente (recomandat sau respins) şi prin calculul punctajului mediu din fişele de evaluare ale expertizelor convergente.
VII. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE EXPERTIZĂ
    30. Consiliul de Expertiză este o instituţie publică din sfera ştiinţei şi inovării, avînd calitatea de persoană juridică, subordonată Consiliului Suprem.
    31. Consiliul de Expertiză este constituit din membrii Consiliului, care sînt selectaţi din rîndurile savanţilor şi specialiştilor notorii pe domenii, la propunerea Secţiilor de ştiinţe ale Academiei.
    32. Membrii Consiliului de Expertiză pe domenii se aprobă prin hotărîrea Consiliului Suprem.
    33. Membrii Consiliului de Expertiză pe domenii studiază, analizează concepţiile de programe de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi propunerile de proiecte din cadrul acestora, propunerile de proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale, de cercetări ştiinţifice aplicative, independente, de organizare a manifestărilor ştiinţifice, lucrările de valoare şi dosarele privind acordarea premiilor Academiei şi selectează experţi independenţi pentru fiecare proiect.
    34. Activitatea Consiliului de Expertiză este asigurată de aparatul administrativ, din care fac parte: directorul, directorul adjunct, cercetătorii ştiinţifici şi contabilul, care organizează, coordonează şi monitorizează procesul de expertiză.
    35. Directorul executiv al Consiliului de Expertiză este şi preşedinte al acestuia.
    36. Membrii Consiliului de Expertiză pe domenii examinează avizele experţilor independenţi şi le prezintă la şedinţa Consiliului de Expertiză.
    37. În cadrul şedinţei Consiliului de Expertiză se examinează şi se verifică rezultatele expertizelor, prezentate de membrii Consiliului de Expertiză pe domenii, se aprobă prin consens lista concepţiilor de programe de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi a propunerilor de proiecte din cadrul acestora, propunerilor de proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale, de cercetări ştiinţifice aplicative, independente, de organizare a manifestărilor ştiinţifice recomandate. Deciziile luate în cadrul şedinţei sînt incluse în procesul-verbal al şedinţei Consiliului de Expertiză.
    38. Evaluarea şi recomandarea candidaţilor eligibili pentru acordarea premiilor Academiei se face de Comisia de Evaluare a Dosarelor, creată în fiecare an prin hotărîrea Consiliului Suprem în baza expertizei Consiliului de Expertiză.
    39. Decizia şedinţei Consiliului de Expertiză, precum şi lista concepţiilor de programe de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi propunerilor de proiecte din cadrul acestora, a propunerilor de proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale, de cercetări ştiinţifice aplicative, independente, de organizare a manifestărilor ştiinţifice, lucrărilor de valoare şi dosarelor privind acordarea premiilor Aсademiei recomandate, semnată de preşedintele Consiliului de Expertiză, se prezintă instituţiilor/entităţilor care au organizat concursul pentru elaborarea proiectelor de hotărîri ale Consiliului Suprem.
    40. Materialele prezentate la Consiliul de Expertiză se restituie instituţiilor/entităţilor care au organizat concursul.
    41. Modificările şi completările prezentului Regulament se efectuează în modul prevăzut de Consiliul Suprem, în conformitate cu Acordul de parteneriat şi legislaţia în vigoare.
    [Anexa nr.4 în redacţia HG402 din 12.06.12, MO126-129/22.06.12 art.449]

Anexa nr. 5
la Acordul de parteneriat între
Guvern şi Academia de Ştiinţe a
Moldovei pentru anii 2009-2012

REGULAMENT
cu privire la înregistrarea şi evidenţa de stat a rezultatelor
activităţii de cercetare ştiinţifică

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la înregistrarea şi evidenţa de stat a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică (în continuare - Regulamentul) este elaborat în baza prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 şi altor acte legislative.
    2. Prezentul Regulament stabileşte scopurile, condiţiile şi procedura de înregistrare şi evidenţă de stat a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică accesibilă public, drepturile şi obligaţiile care rezultă din crearea şi înregistrarea acestora, soluţionarea litigiilor, precum şi alte aspecte juridice legate de obiectele înregistrării.
    3. Acţiunea prezentului Regulament nu se extinde asupra rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică cu regim secret.
    4. În sensul prezentului Regulament, noţiunile de bază utilizate au următoarele semnificaţii:
    organizaţie-executor – organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării, responsabilă de realizarea proiectului, care a obţinut în mod direct şi nemijlocit rezultatele supuse înregistrării şi evidenţei de stat;
    executorii proiectului – persoane fizice angajate atît ca titulari, cît şi prin cumul pe bază de contract individual de muncă pe o durată determinată pentru executarea proiectului;
    fişă informativă – document ce conţine informaţiile referitoare la rezultatele concrete ale activităţii de cercetare ştiinţifică, confirmate de Consiliul ştiinţific al organizaţiei executor, prin care se solicită luarea la evidenţă şi înregistrarea acestora;
    rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică – rezultatele ştiinţifice obţinute prin executarea proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat integral sau parţial, conform rezultatelor concursului     organizat de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în continuare - Consiliul Suprem);
    adeverinţa de înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică – document de evidenţă a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică (în continuare - Adeverinţa).
    5. Înregistrarea şi evidenţa de stat a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică se efectuează în scopul realizării politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării privind crearea şi implementarea rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică, precum şi al monitorizării acestora şi includerii lor în calitate de obiecte ale sistemului de informaţii ştiinţifico-tehnologice.
    6. Prin înregistrarea de stat a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică se constată finalizarea proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării, finanţate de la bugetul de stat integral sau parţial, sau, după caz, a unei etape intermediare din cadrul acestor proiecte şi include două etape consecutive:
    a) înregistrarea informaţiilor referitoare la rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică în baza de date „Rezultate ştiinţifice”;
    b) înscrierea numărului şi datei eliberării Adeverinţei, eliberate conform pct. 20 din prezentul Regulament în Registrul de stat al proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării (în continuare – Registru de stat).
    7. Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică, a căror înregistrare este prevăzută de prezentul Regulament, se consideră realizate doar dacă acestea sînt incluse în baza de date „Rezultate ştiinţifice”.
    8. Obiecte ale înregistrării şi evidenţei de stat sînt rezultatele concrete ale activităţii de cercetare ştiinţifică, obţinute ca urmare a realizării proiectului, ce includ:
    a) raportul privind rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică;
    b) obiectele de proprietate intelectuală (în continuare – OPI) (brevete de invenţie, certificate de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale etc.) înregistrate sau cererile de protecţie a OPI depuse spre înregistrare în modul stabilit de legislaţia în vigoare;
    c) elaborări, inclusiv pasibile de implementare sau care prezintă un interes comercial.
    9. Se supun înregistrării de stat, în mod obligator, rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică menţionate în pct. 8, obţinute de organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, care sînt finanţate de la bugetul de stat integral sau parţial.
    10. Rezultatele ştiinţifice obţinute de către persoane fizice, organizaţiile de drept privat şi cele obşteşti din Republica Moldova, la cererea acestora, se înregistrează în baza de date „Rezultate ştiinţifice” în calitate de obiecte ale informaţiilor ştiinţifico-tehnologice.
II. EVIDENŢA ŞI ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR
ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
    11. În scopul monitorizării rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică înregistrate, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) va include în baza de date „Rezultate ştiinţifice” şi va pune la dispoziţia publicului pentru documentare datele referitoare la proiectele din sfera ştiinţei şi inovării, publicate, după aprobarea lor de către Academia de Ştiinţe, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi înregistrate în Registrul de stat.
    12. După publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Consiliul Suprem va dispune, în termen de 15 zile, transmiterea către AGEPI, pe suport electronic, a datelor referitoare la proiectele din sfera ştiinţei şi inovării în conformitate cu p.11 din prezentul Regulament, în baza de date „Rezultate ştiinţifice”, vor fi incluse următoarele informaţii despre proiect:
    a) codul (cifrul) proiectului;
    b) direcţia strategică la care se referă proiectul;
    c) denumirea programului de stat la care se referă proiectul;
    d) denumirea proiectului;
    e) termenul de realizare;
    f) organizaţia-executor;
    g) organizaţia ierarhic superioară organizaţiei-executor;
    h) conducătorul proiectului;
    i) tipul finanţării;
    j) anul finanţării proiectului;
    k) rezultatele preconizate pentru anul finanţării proiectului;
    l) cuantumul mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat în anul finanţării proiectului.
    13. Codul (cifrul) proiectului va servi drept cod de referinţă pentru înregistrarea, evidenţa şi monitorizarea rezultatelor ştiinţifice obţinute ca urmare a executării acestuia, precum şi pentru alte acţiuni legate de proiectul în cauză, inclusiv pentru evidenţa cheltuielilor.
    14. Dacă în procesul efectuării lucrărilor asupra unui proiect înregistrat acesta este trecut în regim secret, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, organizaţia-executor este obligată să informeze despre acest fapt printr-o scrisoare oficială AGEPI, care va introduce informaţia respectivă în baza de date „Rezultate ştiinţifice”.
    15. La finalizarea lucrărilor din cadrul proiectului sau, după caz, a unei etape intermediare, conducătorul proiectului prezintă Consiliului ştiinţific al organizaţiei-executor spre evaluare şi aprobare rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică incluse în:
    a) raportul privind rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică, întocmit conform standardului interstatal (GOST 7.32-2001), însoţit de o referire la partea raportului care necesită a fi menţinută sub confidenţialitate, în cazul în care divulgarea acestei informaţii poate prejudicia dobîndirea drepturilor asupra OPI sau poate conduce la divulgarea esenţei elaborărilor care constituie know-how;
    b) fişa informativă pe suport de hîrtie.
    16. În scopul asigurării corectitudinii informaţiilor referitoare la rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică înregistrate şi incluse în sistemul de informaţii ştiinţifico-tehnologice, fişa informativă va fi completată în regim on-line în baza de date „Rezultate ştiinţifice” şi va conţine informaţiile relevante referitoare la proiect şi la rezultatele obţinute în urma realizării acestuia, inclusiv:
    a) rezumatul raportului;
    b) lista OPI înregistrate şi/sau a cererilor de protecţie a OPI depuse, sau după caz, o informaţie succintă referitor la rezultatele care pot constitui OPI;
    c) lista elaborărilor realizate, inclusiv a celor pasibile de implementare, sau care prezintă un interes comercial.
    17. Fişa informativă constituie, totodată, şi actul de consimţămînt al organizaţiei-executor privind includerea rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică în calitate de obiecte ale informaţiilor ştiinţifico-tehnologice în sistemul de informaţii ştiinţifico-tehnologice cu regim public.
    18. În cazul în care rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică, supuse evaluării, corespund criteriilor stabilite privind nivelul ştiinţific şi competitiv al rezultatelor activităţii, consiliul ştiinţific al organizaţiei-executor adoptă hotărîrea de aprobare a acestora. Hotărîrea, însoţită de fişa informativă şi de un extras din procesul-verbal al şedinţei consiliului ştiinţific al organizaţiei-executor se prezintă, în termen de 15 zile din data adoptării hotărîrii, spre confirmare, secţiei de ştiinţe a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ce coordonează domeniul în care se încadrează proiectul respectiv.
    19. AGEPI efectuează examinarea formală a fişei informative şi a informaţiilor prezentate, luînd următoarele decizii:
    a) include informaţiile referitoare la rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică în baza de date „Rezultate ştiinţifice” şi expediază organizaţiei-executor în regim on-line confirmarea corespunzătoare, comunicîndu-i data înregistrării informaţiei, dacă acestea corespund cerinţelor stabilite;
    b) acordă organizaţiei-executor un termen de 10 zile pentru remedierea lipsurilor sau erorilor depistate şi prezentarea repetată a informaţiilor prezentate.
    20. AGEPI, în termen de 15 zile de la confirmarea înregistrării informaţiei referitor la rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică în baza de date „Rezultate ştiinţifice”, va elibera organizaţiei-executor Adeverinţa redactată pe un formular-tip, elaborat de AGEPI.
    21. Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, ce sînt finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat şi care nu deţin adeverinţe pentru proiectele finalizate, nu pot participa la concursul pentru obţinerea noilor proiecte de cercetare, finanţate de la bugetul de stat.
    Această prevedere nu se aplică pentru proiectele care au fost finalizate şi la care au fost prezentate şi înregistrate rezultatele ştiinţifice pînă la intrarea în vigoare a prezentului Regulament.
    22. Pentru protecţia rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică, obţinute în urma executării proiectului, care pot constitui OPI şi necesită o înregistrare specială organizaţia-executor trebuie să depună la AGEPI cererea de înregistrare a OPI în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    23. În scopul înregistrării şi evidenţei de stat a OPI create în urma realizării proiectului după eliberarea Adeverinţei, AGEPI va monitoriza cererile de înregistrare a OPI care vor conţine referinţe la codul (cifrul) proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării şi, în termen de 10 zile din data depozitului şi/sau înregistrării va include în baza de date „Rezultate ştiinţifice” informaţia referitoare la cererile de înregistrare a OPI depuse şi/sau OPI înregistrate.
    24. În termen de 10 zile de la primire, organizaţia-executor va prezenta Adeverinţa la Consiliul Suprem pentru înscrierea datelor referitoare la aceasta în Registrul de stat.
III. COMPETENŢA ÎN SFERA ÎNREGISTRĂRII  ŞI EVIDENŢEI
DE STAT A REZULTATELOR
ACTIVITĂŢII DE CERCETARE
ŞTIINŢIFICĂ

    25. Consiliul Suprem are următoarele drepturi şi obligaţii:
    a) de a ţine evidenţa de stat şi de a monitoriza rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică în temeiul informaţiilor despre rezultatele concrete ale activităţii de cercetare ştiinţifică incluse în baza de date „Rezultate ştiinţifice” şi în Registrul de stat;
    b) de a dispune transmiterea, în termen de 15 zile după publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, către AGEPI a datelor referitoare la proiecte;
    c) de a aproba forma şi conţinutul fişei informative, precum şi forma şi conţinutul Adeverinţei.
    26. AGEPI are următoarele drepturi şi obligaţii:
    a) de a înregistra rezultatele cercetărilor ştiinţifice (obiecte ale proprietăţii intelectuale – OPI) ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării;
    b) de a gestiona baza de date „Rezultate ştiinţifice”;
    c) de a monitoriza cererile de înregistrare a OPI;
    d) de a include în baza de date „Rezultate ştiinţifice” informaţia referitoare la cererile de înregistrare a OPI depuse şi/sau OPI înregistrate;
    e) de a opera modificările corespunzătoare în baza de date „Rezultate ştiinţifice”, în cazul apariţiei unor schimbări referitoare la denumirea proiectului, executor, conducător, termenele de realizare, modul de finanţare etc., doar după ce organizaţia-executor a comunicat în scris acestea şi a prezentat un extras din hotărîrea Consiliului Suprem în termen de 30 zile de la aprobarea acestora.
    27. După confirmarea rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică secţia de ştiinţe a Academiei de Ştiinţe a Moldovei menţionată la pct. 18 din prezentul Regulament le prezintă spre aprobare Consiliului Suprem.
    28. Organizaţia-executor are următoarele drepturi şi obligaţii:
    a) în termen de o lună după aprobarea rezultatelor de către Consiliul Suprem, va prezenta la AGEPI, pentru înregistrarea informaţiilor privind rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică în baza de date „Rezultate ştiinţifice”:
    fişa informativă, semnată de secretarul ştiinţific şi autentificată cu ştampila organizaţiei-executor, cu indicarea datelor referitoare la aprobarea rezultatelor de către Consiliul Suprem;
    un exemplar al raportului în format electronic (on-line sau pe compact disc), pentru depozitare la Centrul de informare şi documentare în domeniul proprietăţii intelectuale din cadrul AGEPI;
    va depozita în biblioteca Academiei de Ştiinţe a Moldovei un exemplar al raportului pe suport de hîrtie pentru acces public, asigurînd confidenţialitatea informaţiei secrete;
    b) va comunica AGEPI codul (cifrul) proiectului, urmare a realizării căruia este depusă cererea de înregistrare a OPI;
    c) în cazul în care, după înregistrarea de stat a proiectului, intervin careva schimbări referitoare la denumirea proiectului, executor, conducător, termenele de realizare, modul de finanţare etc., organizaţia-executor este obligată să le comunice în scris AGEPI şi să prezinte un extras din hotărîrea Consiliului Suprem, în termen de 30 zile de la aprobarea acestora;
    d) în cazul în care informaţiile prezentate corespund cerinţelor, organizaţia-executor are dreptul de a primi confirmarea privind includerea informaţiilor în baza de date „Rezultate ştiinţifice”.
    29. Documentele prevăzute la lit. a) pct. 28 din prezentul Regulament vor fi prezentate în limba de stat. Concomitent, în scopul includerii informaţiilor privind rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică în fondul de schimb internaţional, ce se creează în conformitate cu acordul interstatal la care Republica Moldova este parte, rezumatul raportului va fi prezentat şi în limbile rusă şi engleză.
    30. Responsabilitatea pentru prezentarea în termen a actelor de înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică, precum şi pentru exhaustivitatea şi veridicitatea informaţiilor conţinute în acestea, o poartă organizaţia-executor.
    31. Informaţia ce se conţine în baza de date „Rezultate ştiinţifice” este accesibilă public. Accesul la informaţiile confidenţiale conţinute în Raportul privind rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică va fi admis în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    32. Persoanele care au divulgat datele despre informaţiile confidenţiale poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    33. Organizaţia-executor va informa printr-o scrisoare oficială AGEPI despre rezultatele concrete ce au fost trecute de la regim secret la cel public, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, cu prezentarea acestora spre înregistrare în modul stabilit de prezentul Regulament.
    34. Litigiile apărute în legătură cu înregistrarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice se soluţionează de instanţa judecătorească competentă.
    35. AGEPI va contribui la diseminarea informaţiilor despre rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică incluse în baza de date „Rezultate ştiinţifice”.
    36. Datele privind înregistrarea rezultatelor ştiinţifice vor fi publicate anual într-o ediţie specială. Conţinutul datelor pentru publicare se stabileşte de AGEPI.
    37. Oricare informaţie deţinută de către AGEPI referitor la interesul manifestat din partea persoanelor terţe referitor la rezultatele cercetărilor ştiinţifice va fi comunicată titularului de drepturi sau organizaţiei-executor.
    38. Materialele transmise AGEPI vor fi păstrate şi transmise în Arhiva Naţională a Republicii Moldova în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    39. Organele responsabile de înregistrarea şi evidenţa de stat a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică sînt în drept de a solicita de la organizaţia-executor, precum şi de la alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării informaţiile necesare pentru exercitarea funcţiilor şi atribuţiilor stabilite de prezentul Regulament.