HGM68/2009
ID intern unic:  330588
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 68
din  29.01.2009
cu privire la aprobarea Reglementării tehnice
„Făina, grişul şi tărîţa de cereale”
Publicat : 06.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 23-26     art Nr : 107     Data intrarii in vigoare : 06.12.2009
    MODIFICAT
   
HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18
   
HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541
   
HG893 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1009
    HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89   În conformitate cu prevederile Legii nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36-38, art. 141), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 83-87, art. 431), Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 126-131, art. 507), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art.183), cu modificările şi completările ulterioare Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Clauza modificată prin HG893 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1009]
    1. Se aprobă Reglementarea tehnică „Făina, grişul şi tărîţa de cereale” (se anexează).
    2. Din Nomenclatorul produselor din domeniul reglementat, supuse certificării conformităţii obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1469 din 30 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 1-4, art. 14), cu modificările şi completările ulterioare, se exclud poziţiile tarifare cu numerele de ordine 10, 11, iar din poziţia tarifară cu numărul de ordine 12 se exclude cuvîntul „grişuri”.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor şi Ministerului Sănătăţii.
    [Pct.3 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 10 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PRIM-MINISTRU                                                  Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei  şi comerţului                          Igor Dodon
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                            Anatolie Gorodenco
    Ministrul sănătăţii                                                    Larisa Catrinici

    Nr.68. Chişinău, 29 ianuarie 2009.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 68
din 29 ianuarie 2009
Reglementarea tehnică
„Făina, grişul şi tărîţa de cereale”
    Prezenta Reglementare tehnică creează cadrul necesar aplicării următoarelor documente normative ale Comisiei Codex Alimentarius: Codex Stan 152-1985 privind făina de grîu, Codex Stan 178-1991 privind făina de grîu durum, Codex Stan 154-1985 privind făina de porumb integral, Codex Stan 155-1985 privind făina de porumb degerminat, Codex Stan 170-1989 privind făina de mei, Codex Stan 173-1989 privind făina de sorg.
I. Domeniul de aplicare
    1. Reglementarea tehnică „Făina, grişul şi tărîţa de cereale” (în continuare – Reglementare tehnică) stabileşte cerinţele esenţiale faţă de produsele cerealiere pentru consumul uman, provenite atît din producţia internă, cît şi din import, în ceea ce priveşte siguranţa şi calitatea acestora, condiţiile de comercializare şi utilizare a lor.
    2. Prezenta Reglementare tehnică se aplică făinii, grişului şi tărîţei de cereale (în continuare – produse cerealiere) destinate utilizării în industria alimentară şi comercializării în reţeaua de comerţ.
    3. Prezenta Reglementare tehnică nu se aplică:
    1) produselor fabricate în gospodării individuale pentru consum propriu;
    3) făinii de grîu destinate utilizării ca ingredient la fabricarea berii sau la fabricarea amidonului şi/sau glutenului;
    4) făinii de grîu destinate utilizării industriale nealimentare;
    [Pct.3 modificat prin HG893 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1009]
    4. Prezenta Reglementare tehnică stabileşte cerinţe pentru grupele de produse enumerate în următorul tabel.

Poziţia tarifară din Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova


Denumirea mărfii
1101 00
Făină de grîu sau meslin

1) făină de grîu:
1101 00 11
a) de grîu dur:
1101 00 111
fortificată cu fier şi acid folic
1101 00 119
altele
1101 00 15
b) de grîu comun şi alac:
1101 00 151
fortificată cu fier şi acid folic
1101 00 159
altele
1101 00 900
2) făină de meslin
    [Pct.4 tabelul în redacţia HG893 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1009]
    5. Prezenta Reglementare tehnică stabileşte cerinţe faţă de făinuri de grîu, de porumb, de mei, de sorg, de secară, de ovăz, precum şi făinuri din alte tipuri de seminţe cerealiere.
II. Terminologie
    6. În sensul prezentei Reglementări tehnice, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:
    1) făinuri:
    [Pct.6 subpct.1), lit.a) exclusă prin HG893 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1009]
    b) făină de grîu – produs din boabe de grîu moale, de grîu tare (durum) sau din amestec de grîu moale cu adaos de maximum 20 %  grîu tare, obţinut prin procedee de mărunţire sau măcinare, în care tărîţa şi germenele sînt parţial eliminate, iar restul se macină pînă la gradul de mărunţire corespunzător;
    [Pct.6 subpct.1), lit.b) modificată prin HG893 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1009]
    c) făină de grîu durum – produs obţinut prin măcinare, din grîu Triticum durum Desf., la care tărîţele şi germenii se îndepărtează, iar endospermul se macină pînă la gradul de mărunţire corespunzător;
    d) făină de secară – produs obţinut prin măcinarea boabelor de secară pînă la gradul de mărunţire corespunzător;
    e) făină de porumb din boabe integrale măcinate grosier – produs din seminţe integrale, mature de porumb, obţinut prin măcinare pînă la gradul de mărunţire corespunzător;
    f) făină de porumb din boabe cu germenii îndepărtaţi – produs obţinut prin măcinare din seminţe integrale, mature de porumb, la care tărîţele şi germenii se îndepărtează, iar restul se macină pînă la gradul de mărunţire corespunzător;
    g) făină de mei – produs din boabe de mei, obţinut prin măcinare, în procesul căreia germenii, în mare parte, sînt eliminaţi, iar endospermul se macină pînă la gradul de mărunţire corespunzător;
    h) făină de sorg – produs din boabe de sorg, obţinut prin măcinare, în procesul căreia este eliminată tărîţa, o mare parte de germeni este scoasă, iar endospermul se macină pînă la gradul de mărunţire corespunzător;
    i) făină de ovăz – produs din boabe de ovăz, obţinut prin măcinare cu curăţarea şi separarea învelişului grînelor;
    j)  meslin – produs obţinut prin măcinarea amestecului de boabe de grîu şi secară în proporţie de 70:30 % sau în proporţie de 40:60 %;
    [Pct.6 subpct.1), lit.j) în redacţia HG893 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1009]
   
k) făină de grîu şi făină de grîu durum fortificată – făină de grîu şi făină de grîu durum, în care, în scopuri de sănătate publică, pentru prevenirea afecţiunilor determinate de deficienţa de fier şi acid folic s-au adăugat fier şi acid folic sub formele de compuşi ai fierului şi acidului folic, prevăzute în prezenta Reglementare tehnică.
    [Pct.6 subpct.1), lit.k) introdusă prin HG893 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1009]
    2) griş – produs obţinut din boabe de grîu măcinate în formă de granule mici;
    [Pct.6 subpct.2) modificat prin HG893 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1009]
    3) tărîţă – produs secundar obţinut la fabricarea făinurilor.
III. Cerinţe esenţiale
    7. Metodele şi procesele de producere, ambalare, depozitare, transportare şi desfacere a făinii de grîu şi a făinii de grîu durum se organizează şi se desfăşoară în condiţiile excluderii riscului de contaminare, de depreciere a calităţii, evitării pierderii conţinutului de fier şi acid folic şi menţinerii normelor de igienă a produselor alimentare pe tot circuitul făinii fortificate.
    [Pct.7 în redacţia HG893 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1009]
   
71. Făina de grîu şi făina de grîu durum, produse local sau importate, destinate utilizării în industria alimentară, inclusiv în întreprinderile de panificaţie, patiserie şi în alte întreprinderi din industria alimentară, care utilizează făina ca ingredient alimentar, precum şi făina utilizată în întreprinderile de alimentaţie publică, inclusiv din instituţiile de educaţie şi învăţămînt, sînt fortificate cu fier şi acid folic în conformitate cu termenii  specificaţi în pct. 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 171 din 19 martie 2012 „Cu privire la aprobarea unor măsuri de reducere a afecţiunilor determinate de deficienţa de fier şi acid folic pînă în anul 2017.
    Începînd cu 1 ianuarie 2015 toată făina de grîu şi făina de grîu durum, produse local sau importate, destinate utilizării în industria alimentară şi în întreprinderile de alimentaţie publică se fortifică cu fier şi acid folic în condiţiile prezentei Reglementări tehnice.
    [Pct.71 introdus prin HG893 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1009]
    72. Pentru a fortifica făina, în calitate de compuşi ai fierului şi acidului folic, în făina de grîu şi în făina de grîu durum se adăugă, respectiv, fumarat feros (C4H2FeO4) sau fier elementar (carbonil + electrolitic + hidrogen redus) şi acid folic (acid pteroil monoglutamic).
    [Pct.72 introdus prin HG893 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1009]
    73. Cantitatea de fier în făina de grîu şi în făina de grîu durum fortificată, destinată utilizării în industria alimentară şi/sau alimentaţia publică, pentru acoperirea necesităţilor nutriţionale naţionale de fier va fi de:
    30 mg de fier per kilogram de făină (±15%),  în cazul utilizării ca substanţă fortifiantă a fumaratului feros;
    60 mg de fier per kilogram de făină (±15%), în cazul utilizării fierului elementar.
    [Pct.73 introdus prin HG893 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1009]
    74. Cantitatea de acid folic în făina de grîu şi în făina de grîu durum fortificată, destinată utilizării în industria alimentară şi/sau alimentaţia publică, va fi de 1,4  mg de acid folic per kilogram de făină (±15%).
    [Pct.74 introdus prin HG893 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1009]
    8. Calitatea şi siguranţa alimentară presupun asigurarea respectării şi conformării cu cerinţele prescrise, inclusiv de igiena alimentară, pe parcursul întregului proces de producţie, de la materia primă pînă la consumator.
    9. Producătorii trebuie să asigure păstrarea înregistrărilor minimum cinci ani, pentru a permite trasabilitatea materiilor prime utilizate, tehnologiilor de producere, furnizorilor de materii prime, loturilor şi tipurilor de produse, şi, după caz, a oferi dovezi documentare privind respectarea cerinţelor stipulate în prezenta Reglementare tehnică.
    10. Materiile prime utilizate la fabricarea produselor cerealiere se achiziţionează numai în baza actelor în formă scrisă, care confirmă originea, calitatea şi siguranţa alimentară.
Materiile prime utilizate la fabricarea produselor cerealiere trebuie să corespundă cerinţelor Reglementării tehnice „Grîul, orzul, ovăzul, secara, porumbul şi sorgul alimentar”.
   [Pct.11 exclus prin HG893 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1009]
    12. Se admite în scopuri tehnologice îmbunătăţirea calităţii făinei de grîu cu amelioratori ai produselor de panificaţie, inclusiv: gluten de grîu, malţuri obţinute din grîu, secară sau orz, făină de soia şi făinuri din leguminoase, conform normelor stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii.
    [Pct.12 modificat prin HG893 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1009]
    13. Produsele cerealiere şi orice ingrediente utilizate în componenţa acestora trebuie să fie inofensive şi să fie destinate consumului uman.
    14. Produsele cerealiere destinate consumului uman trebuie să posede caracteristicile organoleptice prevăzute în anexa nr. 1.
Caracteristicile fizico-chimice ale produselor cerealiere trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute în anexa nr. 2.
    15. La fabricarea şi comercializarea produselor cerealiere trebuie să se respecte cantităţile maxim admisibile de elemente toxice, reziduuri de pesticide, micotoxine, radionuclizi şi cerinţele microbiologice stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii.
    16. Produsele cerealiere destinate consumului uman trebuie să fie etichetate în conformitate cu Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare.
    [Pct.16 modificat prin HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
    161. Denumirile sub care sînt comercializate făina de grîu şi făina de grîu durum fortificată  sînt „făină de grîu fortificată cu fier şi acid folic” şi „făină de grîu durum fortificată cu fier şi acid folic”.
    [Pct.161 introdus prin HG893 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1009]
    162. Pe etichetele făinii de grîu şi făinii de grîu durum fortificate cu fier şi acid folic se aplică următoarele menţiuni suplimentare:
    a) denumirea compuşilor de fier şi acid folic utilizaţi pentru fortificare; 
    b) conţinutul de fier şi de acid folic per kilogram de făină, exprimat în mg/kg şi înscris în acelaşi cîmp de vedere cu denumirea produsului;
    [Pct.162 lit.c) abrogată prin HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
    [Pct.162 introdus prin HG893 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1009]
    17. Produsele cerealiere trebuie să fie ambalate şi transportate în ambalaje care să păstreze calitatea şi să asigure inofensivitatea produsului.
    Ambalajele trebuie să fie fabricate numai din materiale nepericuloase şi destinate scopului pentru care sînt folosite. Ambalajele nu trebuie să permită migrarea componenţilor cu potenţial toxic, să atribuie produsului mirosuri sau gusturi străine.
    În cazul în care produsele cerealiere sînt ambalate în saci, aceştia trebuie să fie curaţi, rezistenţi, bine cusuţi sau închişi ermetic.
    18. Nu se admite comercializarea cu amănuntul a făinii infectate cu spori de Bacillus subtilis (B. mezentericus), microorganisme nepatogene care provoacă „boala întinderii”.
    Făina de grîu pentru panificaţie fabricată în perioada mai–septembrie nu trebuie să fie infectată cu bacilul mezenteric.
    19. Pentru prevenirea infectării făinii cu bacilul mezenteric şi apariţiei „bolii întinderii” este necesară stricta respectare a regimului tehnologic şi sanitar de păstrare, procesare şi comercializare a grînelor, făinii şi produselor fabricate în baza lor, precum şi organizarea controlului de laborator.
    20. Nu se admite transportarea şi depozitarea produselor cerealiere împreună cu produse nealimentare sau cu produse cu miros specific.
    Depozitarea produselor finite se face în încăperi curate şi igienice, uscate, bine aerisite, neinfestate cu dăunători ai cerealelor. „Făina se păstrează la umiditatea relativă a aerului de maximum 70 %. Termenul de valabilitate a produselor cerealiere se stabileşte de către producător în conformitate cu Legea  nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare şi se indică pe eticheta produsului.
    Materiile prime şi producţia finită trebuie să fie depozitate şi păstrate în condiţii care să prevină orice fel de contaminare sau deteriorare.
    [Pct.20 modificat prin HG893 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1009]
    21. Verificarea calităţii produselor cerealiere se efectuează în corespundere cu prevederile Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare şi alte acte normative în vigoare.
    Prelevarea probelor şi determinarea caracteristicilor de calitate, siguranţă alimentară se efectuează în conformitate cu regulile şi metodele de analiză stabilite de standardele naţionale.
     Lista standardelor naţionale privind aplicarea metodelor de prelevare a probelor şi a metodelor de încercări se aprobă de autoritatea de reglementare în domeniul produselor alimentare şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    22. Produsele cerealiere, inclusiv cele importate, pot fi plasate pe piaţă doar dacă corespund cerinţelor prescrise în prezenta Reglementare tehnică, iar condiţiile de comercializare pe piaţă corespund Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare.
    Produsele cerealiere neconforme prezentelor cerinţe nu pot fi plasate pe piaţa de desfacere pentru consumul uman.
    Conformitatea produselor cerealiere se asigură de către producător/ importator.
    23. La plasarea pe piaţă produsele cerealiere trebuie să fie însoţite de avizul sanitar eliberat conform Legii nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice şi conform Hotărîrii Guvernului nr. 384 din 12 mai 2010 „Cu privire la Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice.
    [Pct.23 în redacţia HG893 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1009]
    [Pct.23 modificat prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]

    24. Conformitatea cu prevederile prezentei Reglementări tehnice poate fi asigurată prin utilizarea standardelor conexe.

    anexa nr.1

    [Anexa nr.1 modificată prin HG893 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1009]


    anexa nr.2