HGM81/2009
ID intern unic:  330614
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 81
din  02.02.2009
pentru aprobarea Regulamentului privind bifenilii policloruraţi
Publicat : 10.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 27-29     art Nr : 116
    MODIFICAT
   
HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
    HG915 din 30.09.10, MO194-196/05.10.10 art.1006    În scopul creării cadrului legal cu privire la managementul ecologic inofensiv al bifenililor policloruraţi şi al echipamentului cu conţinut de bifenili policloruraţi, implementării eficiente a tratatelor internaţionale în domeniul managementului substanţelor chimice la care Republica Moldova este parte şi alinierii la prevederile Regulamentului nr. 850/2004/CE al Parlamentului European şi al Consiliului Europei din 29 aprilie 2004 privind poluanţii organici persistenţi şi de modificare a Directivei 79/117/CEE (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 158/7 din 30.04.2004) şi Directivei 96/59/CE a Consiliului Europei din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policloruraţi şi terfenililor policloruraţi (BPC/TPC) (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 243/31 din 24.09.1996), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind bifenilii policloruraţi  (se anexează).
    2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului:
    va exercita funcţia de supraveghere şi coordonare a implementării prevederilor Regulamentului sus-menţionat;
    va  elabora  şi  va aproba, în termen de 3 luni, actele normative şi instrucţiunile necesare pentru implementarea Regulamentului privind bifenilii policloruraţi;
    va elabora, în termen de 12 luni, şi va ţine inventarul naţional al bifenililor policloruraţi şi al echipamentului cu conţinut de  bifenili policloruraţi.
    [Pct.2 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]
    [Pct.2 modificat prin HG915 din 30.09.10, MO194-196/05.10.10 art.1006]
   3. Se stabileşte că agenţii economici, deţinători de bifenili policloruraţi şi echipament cu conţinut de bifenili policloruraţi, sînt obligaţi să gestioneze aceste substanţe sau echipamente în strictă conformitate cu prevederile Regulamentului nominalizat şi documentele instructive de implementare a lui.

    PRIM-MINISTRU                                                   Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul ecologiei
    şi resurselor naturale                                               Violeta Ivanov

    Nr. 81. Chişinău, 2 februarie 2009.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 81
din 2 februarie 2009
R E G U L A M E N T U L
privind bifenilii policloruraţi
I. Dispoziţii generale
    1. Scopul Regulamentului privind bifenilii policloruraţi (în continuare – Regulament) constă în aproximarea legislaţiei Republicii Moldova la legislaţia Uniunii Europene privind eliminarea controlată a bifenililor policloruraţi (în continuare – BPC), decontaminarea sau eliminarea echipamentului cu conţinut de BPC şi/sau eliminarea BPC uzaţi în vederea lichidării lor complete în baza prevederilor Directivei 96/59/EC privind eliminarea bifenililor policloruraţi şi terfenililor policloruraţi (BPC/TPC), precum şi în vederea implementării prevederilor Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi şi ale Protocolului privind poluanţii organici persistenţi al Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi  în ceea ce priveşte BPC.
    2. Regulamentul este executoriu şi se extinde asupra tuturor agenţilor economici din Republica Moldova, deţinători de bifenili policloruraţi şi echipament cu conţinut de bifenili policloruraţi, care sînt obligaţi să gestioneze aceste substanţe sau echipamente în strictă conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi cu documentele normative şi instructive de implementare a lui.
    3.  În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni principale:
    a) bifenili policloruraţi, terfenili policloruraţi, monometil-tetraclordifenil metan, monometil-diclor-difenil metan, monometil-dibrom-difenil metan – oricare amestec cu una dintre substanţele sus-menţionate care depăşesc în total 0,005 % din greutate;
    b) echipament conţinînd BPC – orice tip de echipament care conţine sau a conţinut BPC (de exemplu, transformatoare, condensatoare electrice, întrerupătoare, recipienţi cu stocuri reziduale) care nu au fost decontaminate. Orice echipament care poate conţine BPC va fi tratat ca şi cînd conţine BPC, cu excepţia cazului cînd se poate susţine contrariul;
    c) BPC uzaţi – orice tip de BPC care sînt deşeuri în sensul legislaţiei în domeniul deşeurilor;   
    d) deţinător – persoana fizică sau juridică care deţine BPC, BPC uzaţi şi/sau echipamente conţinînd BPC;
    e) decontaminare – toate operaţiile care permit echipamentului, obiectelor, materialelor sau fluidelor contaminate cu BPC să fie reutilizate, reciclate sau eliminate în condiţii de siguranţă şi care pot include înlocuirea, însemnînd toate operaţiile în care BPC sînt înlocuiţi cu fluide corespunzătoare care nu conţin BPC;
    f) eliminare – operaţiile D8 (tratarea biologică), D9 (tratarea fizico-chimică), D10 (incinerarea pe sol) şi D15: stocarea înaintea oricărei operaţii numerotate de la D1 la D14 (excluzînd stocarea temporară înaintea colectării în zona de generare a deşeurilor), conform  legislaţiei în domeniul deşeurilor;
    g) introducere pe piaţă – furnizarea sau punerea la dispoziţia persoanelor terţe contra plată sau gratis. Plasarea în regimul vamal de import al Republicii Moldova, de asemenea, este considerată ca introducere pe piaţă;
    h) articol – orice obiect compus din una sau mai multe substanţe şi/sau preparate, căreia în timpul producerii i se atribuie o formă, suprafaţă sau un aspect specific care determină funcţia utilizării finale într-o măsură mai mare decît oferă compoziţia lui chimică;
    j) substanţă – element chimic sau compuşii lui după cum sînt în stare nativă sau cum sînt produşi industrial;
    i) preparat – amestec sau soluţie compusă din două sau mai multe substanţe.
    4. În lipsa altor stipulări în prezentul Regulament referitoare la deşeurile BPC, se aplică prevederile legislaţiei în domeniul deşeurilor.
II. Producerea, introducerea pe piaţă, utilizarea şi păstrarea
    5. Producerea şi introducerea pe piaţă a BPC în stare pură, în amestecuri sau în calitate de componente ale unor articole este interzisă.
    6. Prevederile punctului 5 nu se aplică în cazul substanţelor destinate utilizării în scopul cercetărilor de laborator sau în calitate de etalon.
    7. Prin prezentul Regulament se stabilesc următoarele termene- limită de funcţionare a echipamentului contaminat cu BPC:
    1) echipamentul care conţine BPC în volum mai mare de 5 dm3 se  exclude din utilizare cît mai curînd posibil, dar nu mai tîrziu de 31 decembrie 2015. În cazul condensatoarelor electrice, pragul de 5 dm3 trebuie înţeles ca unul care include toate elementele separate dintr-un set combinat;
    2) utilizarea echipamentului, indicat în alineatul 1), cu conţinut de BPC între 0,005 % şi 0,05% se admite pînă la 31 decembrie 2020;
    3) echipamentul care conţine BPC în volum mai mic de 5 dm3 poate fi utilizat pentru perioada de funcţionare rămasă, cu condiţia că este într-o stare funcţională bună. După scoaterea din uz a echipamentului dat, se aplică prevederile prezentului Regulament.
    8. Deţinătorii de BPC şi de echipament care conţine BPC trebuie să ţină cont de următoarele restricţii în aplicarea BPC:
    1) separarea BPC din alte substanţe în scopul reutilizării BPC este interzisă;
    2) umplerea transformatoarelor cu BPC este interzisă;
    3) pînă la momentul decontaminării, excluderii din utilizare şi/sau eliminării în conformitate cu punctul 12, întreţinerea transformatoarelor cu conţinut de BPC poate continua numai cu scopul de a asigura menţinerea BPC pe care îi conţin conform standardelor tehnice sau specificaţiilor privind calitatea dielectrică şi cu condiţia ca transformatoarele să fie în stare tehnică bună şi să nu aibă scurgeri;
    4) echipamentul utilizat este verificat periodic în scopul asigurării lichidării la timp a scurgerilor;
    5) utilajul cu conţinut de BPC care curge se va scoate din uz şi va fi gestionat conform prevederilor punctului 11;
    6) este interzisă amestecarea sau diluarea lichidului cu conţinut de BPC, a BPC în stare solidă sau a substanţelor cu BPC cu orice alte substanţe.
III. Inventarierea echipamentului cu conţinut de BPC
    9. Echipamentul cu volumul de BPC de peste 5 dm3 este supus inventarierii obligatorii în modul stabilit prin prezentul Regulament:
    1) deţinătorii de echipament cu volumul de BPC de peste 5 dm3  asigură inventarierea acestuia. În cazul condensatoarelor electrice, pragul de 5 dm3  trebuie înţeles ca unul care include toate elementele separate dintr-un set combinat. Rezultatele inventarierii vor fi transmise autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu nu mai tîrziu de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament;
    2) inventarele vor cuprinde următoarele date:
    a) numele şi adresa deţinătorului;
    b) amplasamentul şi caracteristicile echipamentului;
    c) cantitatea de BPC conţinută în echipament;
    d) datele şi tipurile de tratament sau de înlocuire efectuate sau planificate;
    e) data declarării;
    3) inventarele se vor face în baza formei de inventariere, indicate în anexa nr. 1, şi vor fi actualizate periodic;
    4) deţinătorii de echipament cu conţinut de BPC – subiecţi ai inventarierii specificaţi în alineatul 1), vor notifica autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu despre orice modificare a cantităţilor de BPC pe care le deţin, utilizînd forma de inventariere menţionată în anexa nr. 1;
    5) la solicitarea autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu deţinătorii de echipament electric de putere prezintă informaţia indicînd dacă deţin sau nu utilaj cu conţinut de BPC;
    6) în baza informaţiei obţinute de la deţinători, autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu întocmeşte inventarul naţional al echipamentului cu conţinut de BPC în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament. Inventarul naţional trebuie actualizat  anual.
IV. Marcarea
    10. Echipamentul inventariat trebuie să fie marcat în modul următor:
    1) echipamentul cu conţinut de BPC care este subiect al inventarierii prevăzute în punctul 9 se va marca cu o etichetă, conform anexei nr.3 (b), indicînd, cel puţin, următoarele:
    a) echipamentul conţine BPC în concentraţie de peste 50 de părţi la milion;
    b) echipamentul urmează să fie eliminat la o întreprindere autorizată pentru decontaminarea şi/sau eliminarea echipamentului cu conţinut de BPC;
    c) numărul de telefon care poate fi apelat în caz de accident;
    2) pe uşile încăperilor în care este amplasat un asemenea echipament, de asemenea, va fi  afişată o placă, conform anexei nr.3 (c), indicînd că:
    a) în încăperea dată este amplasat echipament cu conţinut de BPC în concentraţie de peste 50 de părţi la milion;
    b) există riscul de eliminare a fumului toxic în caz de incendiu;
    c) numărul de telefon care poate fi apelat în caz de accident;
    3) marcarea în conformitate cu alineatele 1) şi 2) trebuie să fie vizibilă şi explicită. Placa trebuie să fie suficient de rezistentă pe o perioadă îndelungată de timp;
    4) marcarea transformatoarelor în conformitate cu alineatul 1) va fi substituită – după decontaminarea lor, de etichetarea specificată în punctul 12 alineatul 2) litera d);
    5) echipamentul inventariat în care nu s-a depistat BPC trebuie clar marcat cu o etichetă specificată în anexa nr. 3 (d).
V. Depozitarea, decontaminarea şi lichidarea
echipamentului cu conţinut de BPC
    11. Deţinătorii de echipament cu conţinut de BPC trebuie să asigure următoarele cerinţe faţă de echipamentul scos din uz:
    1) în cazul scoaterii din uz a echipamentului cu conţinut de BPC, subiect al inventarierii în conformitate cu punctul 9, deţinătorul acestui echipament este responsabil de gestionarea lui într-un mod inofensiv pentru mediu prin:
    a) transmiterea echipamentului către o întreprindere autorizată în decontaminarea şi/ sau eliminarea echipamentului cu conţinut de BPC, în conformitate cu prevederile punctului 17;
    b) păstrarea lui în zone special destinate, în conformitate cu anexa nr. 2, pînă la momentul decontaminării sau eliminării definitive;
    2) în cazul în care este posibil, echipamentul cu conţinut de BPC, care nu este inventariat în conformitate cu punctul 9 şi care intră în componenţa unui alt echipament, este îndepărtat şi colectat separat, atunci cînd acesta din urmă este scos din uz, reciclat sau eliminat.
    12. Se stabilesc următoarele cerinţe de decontaminare şi lichidare a echipamentului cu conţinut de BPC:
    1) deţinătorii de echipament cu conţinut de BPC care, conform  punctului 9, este subiect al inventarierii, vor asigura decontaminarea echipamentului şi/sau lichidarea lui cît mai curînd posibil, dar nu mai tîrziu de 31 decembrie 2020;
    2) în cazul transformatoarelor, subiect al inventarierii în corespundere cu punctul 9, şi care conţin BPC mai mult de 0,05 %  din greutate, se va asigura decontaminarea în următoarele condiţii:
    a) obiectivul decontaminării trebuie să fie reducerea nivelului de BPC la mai puţin de 0,05 % din greutate şi, în cazul în care este posibil, la nu mai mult de 0,005 % din greutate;
    b) fluidul de înlocuire care nu conţine BPC trebuie să comporte riscuri semnificativ mai puţine;
    c) înlocuirea fluidului trebuie să nu compromită eliminarea ulterioară a BPC;
    d) după decontaminare, marcarea transformatorului trebuie înlocuită prin etichetarea specificată în anexa nr. 3 (а);
    3) transformatoarele cu fluide care conţin BPC între 0,05% şi 0,005%  din greutate vor fi decontaminate în condiţiile indicate în alineatul 2 literele b) – d) sau vor fi eliminate fără decontaminare preliminară;
    4) BPC sau echipamentul cu conţinut de BPC vor fi eliminate în aşa mod, încît acestea să nu mai manifeste caracteristici de poluanţi organici persistenţi;
    5) BPC sau echipamentul cu conţinut de BPC vor fi eliminate prin una din operaţiile indicate în punctul 3 litera f).
    13. BPC uzaţi şi echipamentul cu conţinut de BPC vor fi păstrate separat de orice produse inflamabile.
    14.  Se stabilesc următoarele restricţii: 
    1) operaţiile de înlăturare sau valorificare care pot conduce la regenerarea, reciclarea, recuperarea sau reutilizarea BPC sînt interzise;
    2) incinerarea BPC sau a BPC uzaţi pe vase fluviale şi maritime este interzisă;
    3) pînă la intrarea în vigoare a actelor normative în domeniul incinerării deşeurilor, incinerarea BPC în Republica Moldova este interzisă.
    15. Evidenţa BPC, supuşi eliminării, se efectuează în modul următor:
    1) întreprinderile de eliminare a BPC duc evidenţa cantităţii, originii, naturii şi conţinutului de BPC uzaţi şi livraţi lor, furnizînd această informaţie autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu;
    2) registrele de evidenţă vor fi accesibile pentru autorităţile publice locale şi pentru public;
    3) întreprinderile vor elibera deţinătorilor care le-au livrat deşeuri de BPC recipise care specifică natura şi cantitatea acestora.
VI. Analize
    16. Analizele BPC se efectuează de laboratoarele acreditate, în conformitate cu Metodele de referinţă pentru analiza BPC cuprinse în anexa nr. 4.
VII. Autorizaţiile
    17. Decontaminarea şi eliminarea echipamentului cu conţinut de BPC sau a BPC uzaţi se efectuează în baza unei autorizaţii, eliberate în modul următor:
    1) toate întreprinderile implicate în decontaminarea şi/ sau eliminarea echipamentului cu conţinut de BPC sau a BPC uzaţi trebuie să obţină o autorizaţie de la autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu;
    2) solicitarea autorizaţiei va include:
    a) solicitantul şi relaţiile de proprietate:
    i. denumirea şi adresa poştală a întreprinderii, numărul certificatului de înregistrare a întreprinderii şi pagina web, în caz dacă are;
    ii. persoana responsabilă de la întreprindere: numele şi prenumele, numărul de telefon şi adresa electronică, în caz dacă are;
    iii. numele, prenumele şi adresa proprietarului locului de amplasare a instalaţiei, în cazul în care solicitantul nu este proprietarul lui;
    iv. descrierea succintă a altor activităţi ale întreprinderii şi a autorizaţiilor deţinute;
    b) informaţia pentru crearea şi localizarea instalaţiei:
    i. descrierea necesităţii de construire a clădirilor noi sau a construcţiilor;
    ii. orarul preconizat pentru lucrările de construcţie şi timpul planificat de dare în exploatare;
    iii. informaţia privind amplasarea clădirilor şi instalaţiilor;
    c) schemele sau hărţile care indică:
    i. amplasarea zonei şi a tuturor clădirilor şi instalaţiilor din ea;
    ii. amplasarea locurilor pentru recepţionarea, păstrarea şi decontaminarea echipamentului cu conţinut de BPC şi a deşeurilor de BPC;
    iii. amplasarea locurilor de depozitare a materiilor prime şi a materialelor auxiliare;
    iv. amplasarea ieşirilor;
    v. amplasarea surselor de zgomot şi vibraţie;
    vi. sistemele de drenaj, inclusiv scurgerile, separatoarele de ulei, filtrele de nisip, conectările la sistemele centralizate de canalizare şi bazinele de acumulare;
    d) descrierea instalaţiei şi a tehnologiei aplicate pentru decontaminarea sau eliminarea BPC:
    i. descrierea detaliată a tehnologiei aplicate, inclusiv schema tehnologică a procesului;
    ii. descrierea tipului şi numărului de echipamente care pot fi decontaminate sau eliminate anual;
    iii. documentaţia privind eficienţa de eliminare a procesului aplicat;
    iv. în cazul decontaminării, o descriere a lichidului de substituire şi fişa tehnică de securitate a lichidului de substituire utilizat;
    v. în cazul instalaţiilor mobile, o descriere a vehiculului;
    e) informaţia privind materiile prime şi materialele auxiliare, alte substanţe şi surse de energie:
    i. utilizarea materiilor prime şi a materialelor auxiliare;
    ii. utilizarea energiei după sursele ei;
    f) informaţia privind emisiile de la instalaţie în toate compartimentele mediului şi măsurile de prevenire şi reducere a emisiilor:
    i. descrierea operaţiilor care pot produce emisii de BPC sau alţi poluanţi în aer şi a măsurilor de reducere a emisiilor;
    ii. dacă întreprinderea solicită permisiunea pentru deversarea apelor reziduale: pentru fiecare tip de ape reziduale, descrierea cantităţilor preconizate, compoziţia şi concentraţia poluanţilor, metodele de epurare, capacitatea separatoarelor de ulei şi a filtrelor de nisip;
    iii. descrierea măsurilor întreprinse pentru reducerea poluării solului şi a apelor subterane;
    g) informaţia privind sursele principale de zgomot şi vibraţie şi măsurile preconizate de reducere a acestora;
    h) informaţia privind formarea şi eliminarea deşeurilor:
    i. cantitatea deşeurilor formate anual pe fiecare tip de deşeuri;
    ii. cantitatea de deşeuri care se presupune a fi depozitată la întreprindere, pe tipuri de deşeuri, şi informaţia referitor la modalitatea de depozitare;
    iii. metodele de eliminare pentru fiecare tip de deşeuri;
    iv. măsurile de prevenire a generării deşeurilor;
    i) măsurile de prevenire a accidentelor şi de reducere a consecinţelor lor;
    j) măsurile de prevenire a expunerii personalului;
    k) măsurile planificate pentru monitorizarea emisiilor în mediul înconjurător;
    3) autorizaţia pentru decontaminarea sau eliminarea BPC trebuie să includă:
    a) tipurile şi cantitatea deşeurilor de BPC;
    b) cerinţele tehnice, în special cele enumerate în anexa nr. 5, partea A;
    c) măsurile de precauţie care vor fi luate, în special cele enumerate în anexa nr. 5, partea B;
    d) metodele de tratare, în special cele enumerate în anexa nr. 5,  partea C;
    e) cerinţele privind ambalarea şi containerizarea, enumerate în anexa nr. 5, partea D; 
    f) alte cerinţe generale, în special cele enumerate în anexa nr. 5,  partea E;
    4) autorizaţiile se eliberează pentru o perioadă de
    5 ani, cu posibilitatea reînnoirii. Autorizaţiile sînt subiectul condiţiilor şi obligaţiilor expuse în punctul dat. În cazul în care metoda de decontaminare sau eliminare preconizată nu corespunde cerinţelor legislaţiei de mediu în vigoare, autorizaţia nu poate fi eliberată.
VIII. Prevederi administrative
    18. Pentru controlul ecologic de stat şi asigurarea respectării prevederilor Regulamentului se aplică prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului.
    19. Controlul ecologic de stat şi asigurarea respectării prevederilor Capitolului II privind producerea, introducerea pe piaţă, utilizarea şi păstrarea BPC şi a echipamentului cu conţinut de BPC se efectuează de Inspectoratul pentru Protecția Mediului.
    [Pct.19 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]

    anexa nr.1
 
Anexa nr. 2
la Regulamentul privind
bifenilii policloruraţi

Cerinţele de păstrare pentru deţinătorii de echipamente
cu conţinut de BPC
    Deţinătorul trebuie sa asigure realizarea următoarelor condiţii:
    1. Locul destinat depozitării temporare va fi o clădire, cameră, container transportat sau altă structură sau spaţiu care este încercuit de un gard din plasă de sîrmă sau orice alt gard sau perete cu caracteristici similare de securitate, unde gardul sau peretele are cel puţin 1,8 m înălţime.
    2. Spaţiul destinat depozitării temporare va avea acoperiş şi pereţi pentru a nu permite pătrunderea apelor de ploaie la BPC sau articolele cu BPC depozitate.
    3. Intrarea în depozitul de BPC trebuie să fie încuiată sau păzită şi doar persoanele autorizate vor avea acces în depozit.
    4. Locul de depozitare trebuie să fie amenajat astfel încît să asigure ca emisiile de BPC să nu fie degajate în mediul înconjurător.
    5. Echipamentul şi recipientele cu conţinut de BPC trebuie plasate într-un sac de polietilenă şi într-un container de metal închis ermetic.
    6. Acest container trebuie marcat în mod clar, indicînd detaliat conţinutul lui, şi trebuie păstrat în stare bună (aceasta înseamnă lipsa semnelor vizibile de deteriorare sau coroziune).
    7. Daca unele din aceste materiale curg, containerul trebuie parţial umplut cu material absorbant. Componentele care curg, trebuie învelite în plastic, apoi pot fi plasate în container.
    8. Toate containerele vor fi depozitate într-un loc, astfel încît să prevină pătrunderea BPC în mediu (fără canale sau alte posibilităţi de scurgere).
    9. Containerele vor fi depozitate într-un loc separat, departe de orice lichide inflamabile şi de locurile de păstrare sau preparare a produselor alimentare.
    10. Deşeurile de BPC se vor păstra împreună şi separat de alte materiale depozitate. Echipamentul cu BPC şi containerele cu deşeuri de BPC trebuie depozitate într-un mod care să le facă accesibile pentru inspectare.
    11. Materialele absorbante trebuie păstrate alături de locul depozitării BPC.
    12. În cazul depozitării transformatoarelor cu conţinut de BPC, deţinătorul elaborează un plan de acţiuni antiincendiare şi pentru situaţii excepţionale care trebuie să fie coordonat cu serviciile abilitate în domeniu, conştientizînd faptul că deşeurile BPC în caz de incendiu pot forma dioxine şi furani. Planul trebuie să conţină informaţii privind:
    a) acţiunile care trebuie întreprinse în cazuri excepţionale de deversare sau incendiere a BPC;
    b) echipamentul de protecţie personală care trebuie utilizat în caz de lichidare a situaţiei excepţionale;
    c) personalul angajat care poate fi contactat non-stop pentru a supraveghea acţiunile în cazurile excepţionale;
    d) cerinţele de informare, indicînd clar cine trebuie anunţat în caz de situaţii excepţionale.

 Anexa nr. 3
la Regulamentul privind
bifenilii policloruraţi
    a) Marcarea echipamentului decontaminat de BPC
    Fiecare unitate de echipament decontaminată trebuie clar marcată cu utilizarea etichetei indicate mai jos. Eticheta  trebuie să fie inscripţionată cu caractere gravate sau imprimate permanent într-o culoare în contrast cu cea a fondului, textul fiind formulat în limba de stat.


ECHIPAMENT BPC DECONTAMINAT

Fluidul cu conţinut de BPC a fost înlocuit
- cu .........(denumirea substituentului)
- pe .......... (data)

- de .......... (întreprinderea)
Concentraţia BPC în

- fluidul vechi .......... % din greutate
- fluidul nou .......... % din greutate.


    b) Marcarea echipamentului cu conţinut de BPC
    Fiecare unitate de echipament cu conţinut de bifenili policloruraţi trebuie clar marcată cu utilizarea etichetei indicate mai jos. Eticheta  trebuie să fie inscripţionată cu caractere gravate sau imprimate permanent într-o culoare în contrast cu cea a fondului, textul fiind formulat în limba de stat.
 

ATENŢIE!

Substanţe chimice periculoase pentru oameni şi mediu.

Echipamentul conţine bifenili policloruraţi în concentraţie de peste 50 de părţi la milion.

 

Urmează să fie lichidat de întreprinderi autorizate pentru eliminarea echipamentului cu conţinut de BPC, în conformitate cu Regulamentul privind bifenilii policloruraţi.

 

În caz de accident, sunaţi imediat

la numărul de telefon ______________

 

    c) Marcarea  încăperilor pentru depozitarea echipamentelor ce conţin bifenili policloruraţi în concentraţii mai mari de 50 ppm şi un volum de peste 5 dm3
    Fiecare încăpere trebuie clar marcată cu utilizarea etichetei indicate mai jos. Etichetele trebuie să fie inscripţionate cu caractere gravate sau imprimate permanent într-o culoare în contrast cu cea a fondului, textul fiind formulat în limba de stat.
 

ATENŢIE!

Substanţe chimice periculoase pentru oameni şi mediu

În această încăpere este amplasat echipamentul cu conţinut de bifenili policloruraţi în concentraţie de peste 50 de părţi la milion

 

În caz de incendiu se pot forma fumuri toxice.

 

În caz de accident, sunaţi imediat

la numărul de telefon ______________

 

    d) Marcarea echipamentului în care nu s-au depistat BPC
    Fiecare unitate de echipament inventariat în care nu s-au depistat bifenili policloruraţi trebuie clar marcată cu utilizarea etichetei indicate mai jos. Eticheta  trebuie să fie inscripţionată cu caractere gravate sau imprimate permanent într-o culoare în contrast cu cea a fondului, textul fiind formulat în limba de stat.


 

Fără BPC

 

Echipamentul nu conţine bifenili policloruraţi


Anexa nr. 4
        la Regulamentul privind
           bifenilii policloruraţi
Metodele de referinţă pentru analiza BPC
    1. Ca metode de referinţă pentru determinarea BPC în produsele petroliere şi uleiurile uzate vor fi aplicate standardele europene EN 12766-1 şi prEN 12766-2 şi versiunile actualizate ale lor.
    2. Pentru determinarea BPC în lichidele de izolare vor fi aplicate ca metode de referinţă standardul european IEC 61619 şi versiunile sale actualizate.

Anexa nr. 5
la Regulamentul privind
bifenilii policloruraţi

Autorizarea întreprinderilor de decontaminare şi/ sau eliminare
a echipamentului
cu conţinut de BPC sau de BPC uzaţi
Partea A. Cerinţele tehnice
I. Registru operaţional
    1. Întreprinderile vor ţine un registru operaţional privind utilajul primit, care indică:
    1) Fiecare echipament decontaminat, cu informaţii privind:
    a) tipul echipamentului;
    b) procesul utilizat pentru decontaminare; 
    c) volumul de BPC decontaminat sau schimbat;
    d) concentraţia BPC în utilaj după decontaminare;
    e) denumirea, adresa şi numărul de înregistrare al deţinătorului de echipament.
    2) Toate deşeurile eliminate, cu informaţia privind:
    a) tipul şi cantitatea deşeurilor;
    b) denumirea, adresa şi numărul certificatului de înregistrare al întreprinderilor cărora le-au fost transmise deşeurile.
    3) Data şi rezultatul controlului sistemelor de alarmă antiincendiare şi de securitate.
    4) Data şi rezultatul controlului impermeabilităţii podelelor, bordurilor, lateralelor, canalelor, sistemelor de drenaj, acoperişului, containerelor şi butoaielor.
    2. O dată pe trimestru întreprinderea trebuie să verifice stocul fiecărui tip de deşeuri de BPC.
    3. Registrul operaţional trebuie păstrat nu mai puţin de 5 ani şi să fie accesibil pentru autorităţi.
II. Emisiile în mediul înconjurător şi apele uzate
    4. Concentraţia de BPC în gazele evacuate în urma activităţii tehnologice trebuie să fie mai joasă de 0,0001 mg/ m3 media zilnică.
    5. Apele uzate provenite în urma activităţii tehnologice trebuie supuse epurării înainte de evacuarea lor în colectorul canalizaţiei apelor uzate urbane. Nămolul activ din instalaţiile de epurare trebuie colectat regulat şi eliminat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
III. Deşeurile
    6. Este interzisă amestecarea sau diluarea BPC în stare lichidă sau solidă sau aflaţi în componenţa unei substanţe, cu orice alte substanţe, cu excepţia cazurilor de curăţare de BPC a componentelor transformatoarelor.
    7. Toate lichidele cu conţinut de BPC mai mare de 0,005 % din greutate care au fost scurse în procesul operaţiunilor de decontaminare vor fi turnate în butoaie aprobate pentru transportarea deşeurilor lichide cu conţinut de BPC, în corespundere cu Regulamentul transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova.
    8. Deşeurile solide cu conţinut de BPC mai mare de 0,005 % din greutate se vor plasa în butoaie aprobate pentru transportarea deşeurilor solide cu conţinut de BPC, în corespundere cu Regulamentul transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova. 
IV.  Locul depozitării
    9. Deşeurile cu conţinut de BPC trebuie să fie depozitate într-un loc care reprezintă: (i) o încăpere, o cameră, un container sau altă structură; (ii) o zonă încercuită de gard din plasă de sîrmă sau un alt gard cu caracteristici de securitate similare, unde gardul sau peretele are cel puţin 1,8 m înălţime.
    10. Intrarea în depozitul de BPC trebuie să fie încuiată sau păzită.
    11. La locul depozitării se ţine un registru care conţine numele şi prenumele fiecărei persoane, denumirea, adresa şi numărul de telefon al locului de muncă al persoanei autorizate de către proprietar sau manager să aibă acces la acest loc.
    12. Doar persoanele autorizate vor avea acces la locul de depozitare.
V. Închiderea şi prevederi de îngrijire ulterioară
    13. Toate deşeurile de la locul depozitării trebuie eliminate pînă la închiderea operaţiilor, în conformitate cu reglementările în vigoare.
Partea B.  Măsurile de precauţie
    1. În timpul decontaminării transformatoarelor şi gestionării lichidelor cu BPC şi a materialelor contaminate trebuie luate următoarele măsuri de precauţie:
    1) Asigurarea ventilării adecvate a zonei de lucru;
    2) Purtarea echipamentului de protecţie, inclusiv:
    a) costumul de protecţie chimică;
    b) mănuşi rezistente la BPC;
    c) cizme sau mijloace de acoperire de unică folosinţă pentru încălţăminte;
    d) în cazul expunerii la un nivel înalt de poluare - mască-respirator acoperind faţa integral, conectată la un recipient sau la un compresor situat la distanţă de zona de lucru care asigură un influx permanent de aer;
    e) în cazul expunerii la un nivel scăzut de poluare – mască-respirator cu canistre de schimb, adaptate pentru BPC. 
    2. Fumatul în zona de lucru cu BPC este categoric interzis.
    3. În apropierea locurilor de păstrare a BPC şi a locurilor unde au loc operaţiunile de decontaminare va fi stocat un volum adecvat de absorbant pentru curăţare.
    4. În cazul unor scurgeri de BPC, urmările acestora vor fi lichidate folosindu-se materiale absorbante, care apoi vor fi adunate în butoaie de metal pentru eliminare ulterioară, conform procedurii descrise în anexa nr. 5, partea A, capitolul III.
    5. Toţi angajaţii care sînt autorizaţi să efectueze operaţii de decontaminare vor fi informaţi despre pericolul pe care îl prezintă BPC şi trebuie să fie familiarizaţi cu utilizarea echipamentului şi hainelor de protecţie personală şi cu procedurile de curăţare.
    6. Înainte de începerea operaţiilor de decontaminare la fiecare loc nou, deţinătorul de echipament cu BPC va elabora un plan de acţiuni contra incendiilor şi pentru situaţii excepţionale cu coordonarea ulterioară a acestuia cu serviciile abilitate în domeniu, conştientizînd faptul că uleiurile cu conţinut de BPC în caz de incendiu pot forma dioxine şi furani.
    7. Planul trebuie să conţină informaţii privind:
    a) acţiunile care vor fi întreprinse în cazuri excepţionale de deversare sau incendiere a BPC;
    b) echipamentul de protecţie personală care trebuie utilizat în caz de lichidare a situaţiei excepţionale;
    c) personalul angajat care poate fi contactat non-stop pentru a supraveghea acţiunile în cazurile excepţionale;
    d) cerinţele de notificare, indicînd clar persoana care rebuie notificată în caz de situaţii excepţionale.
    8. Copii ale planului trebuie depuse la serviciul de protecţie contra incendiilor din localitate, la locul de depozitare a BPC şi la sediul proprietarului sau administratorului.
    9. Orice încăpere interioară pentru decontaminarea transformatoarelor sau depozitarea BPC şi a echipamentului cu conţinut de BPC trebuie utilată cu sistem de alarmă de incendiu care este menţinut, verificat şi testat în conformitate cu regulamentul antiincendiar, cu extinctoare portative care întrunesc cerinţele standardelor regulamentului antiincendiar şi cu un sistem automat de stingere a focului.
Partea C. Metoda de tratare
I. Pentru decontaminare
    1. Obiectivul decontaminării transformatorului trebuie să fie reducerea nivelului de BPC la mai puţin de 0,05 % din greutate şi, în cazul în care este posibil, la nu mai mult de 0,005 % din greutate. În calitate de metodă de referinţă pentru determinarea BPC în lichide se va aplica standardul european IEC 61619 sau una din versiunile sale actualizate.
    2. Pentru înlocuirea BPC vor fi utilizate doar substanţe care comportă riscuri semnificativ mai reduse.
    3. După înlocuire sau declorinare, lichidul din transformator trebuie să conţină mai puţin de 0,05 % şi, de preferinţă, mai puţin de 0,005 % de BPC din greutate. 
    4. Concentraţia trebuie măsurată imediat după operaţia de înlocuire şi repetat după o perioadă de 90 de zile din momentul conectării la sursa de energie. Concentraţia de BPC în ambele cazuri trebuie să fie mai mică de 0,05 % şi, de preferinţă, mai mică de 0,005 % din greutate.
    5. Transformatorul trebuie considerat cu conţinut de BPC şi gestionat ca atare, pînă cînd – după o perioadă de 90 de zile de la conectarea la sursa de energie, nu a fost demonstrat că lichidul conţine mai puţin de 0,005 % de BPC din greutate.
II. Pentru eliminare
    6. Prin eliminare, BPC din deşeuri trebuie distruşi sau transformaţi ireversibil, în aşa mod încît să nu mai manifeste caracteristici de poluanţi organici persistenţi.
    7. Prin utilizarea tratării biologice sau fizico-chimice eficienţa de distrugere a metodei aplicate pentru BPC trebuie să fie mai mare de 99,999 %.
Partea D.  Ambalarea şi izolarea
    1. În scopul reducerii necesităţii reambalării, deşeurile cu conţinut de BPC trebuie păstrate în containere aprobate pentru transportarea deşeurilor în conformitate cu cerinţele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR).
    2. Toate echipamentele cu BPC şi containerele/butoaiele cu lichid cu conţinut de BPC trebuie depozitate pe o podea sau suprafaţă din metal, beton sau alt material similar durabil şi care este construită cu bariere speciale sau borduri capabile de a reţine: 
    a) 125% din volumul lichidului cu BPC din echipament sau container -  în cazul stocării unei singure unităţi de echipament sau a unui singur container;
    b) un volum ce depăşeşte de două ori volumul lichidului BPC din unităţile cele mai mari de echipament sau cele mai mari containere sau 25% din volumul întregului lichid BPC stocat pe podea sau suprafaţă – în cazul stocării a mai mult de o unitate de echipament sau mai mult de un container.
    3. În cazul în care materialul utilizat pentru podea, suprafaţă, borduri sau pereţii/barierele de protecţie este capabil să absoarbă lichidul cu BPC sau substanţa de BPC, atunci podeaua, suprafaţa, bordurile sau pereţii / barierele de protecţie vor fi ermetizate cu un strat impermeabil, durabil, rezistent la BPC.
    4. Toate canalele de drenaj de pe podea, colectoarele de apă sau alte părţi deschise în podea sau pe suprafaţă de depozitare trebuie să fie:
    a) închise sau ermetizate pentru a preveni eliberarea lichidelor în mediul înconjurător sau
    b) conectate la un sistem de drenaj pentru produse lichide periculoase la capătul căruia lichidele deversate vor fi colectate şi recuperate, unde nu vor fi expuse pericolului de incendiere şi nu vor crea riscuri pentru sănătatea sau securitatea publică.
    5. Containerele cu deşeuri cu conţinut de BPC, altele decît butoaiele, pot fi stivuite doar dacă acestea sînt proiectate pentru a fi stivuite, iar în cazul containerelor cu lichid cu BPC nu se vor pune mai mult de două containere unul peste altul.
    6. În locurile de stivuire a butoaielor cu deşeuri cu conţinut de BPC, acestea vor fi separate unul de altul prin palete, iar în cazul butoaielor cu lichid BPC, nu se vor pune mai mult de două butoaie unul peste altul.
    7. Echipamentul cu BPC şi containerele cu deşeuri cu conţinut de BPC trebuie depozitate într-un mod care să le facă accesibile pentru inspectare. 
    8. Deşeurile cu conţinut de BPC trebuie amplasate într-un mod care ar preveni inflamarea lor.
    9. Deşeurile cu conţinut de BPC trebuie păstrate împreună, dar separat de alte materiale depozitate.
    10. În cazul în care echipamentul cu BPC sau containerele cu lichid cu BPC se stochează în afara încăperii, tot echipamentul cu BPC care nu se află în container va fi izolat printr-un acoperămînt rezistent la factorii meteorologici sau printr-o barieră care protejează echipamentul cu BPC sau containerele şi previne pătrunderea apei de ploaie sau din zăpadă pe bordurile sau pereţii/marginile podelii sau suprafeţei de sub acestea.
    11. Deşeurile cu conţinut de BPC nu vor fi stocate mai mult de doi ani  înainte de a fi trimise pentru eliminare definitivă prin operaţiile D 8 (tratare biologică), D 9 (tratare fizico-chimică), D 10 (incinerare pe sol).
Partea E. Alte cerinţe generale
    1. Personalul responsabil de organizarea şi deservirea instalaţiei trebuie să aibă acces permanent la o copie a autorizaţiei pentru instalaţie.
    2. Întreprinderea trebuie să deţină instrucţiuni scrise şi proceduri care cuprind:
    a) primirea, decontaminarea, depozitarea şi transportarea transformatoarelor şi deşeurilor cu conţinut de BPC, inclusiv procedurile de securitate;
    b) curăţarea ambalajelor, vehiculelor, podelelor, bordurilor, pereţilor etc.;
    c) supravegherea şi autocontrolul;
    d) securitatea contra incendiilor şi situaţiile excepţionale.
    3. Toate instrucţiunile şi procedurile trebuie să fie accesibile personalului şi autorităţilor.