HGO114/2009
ID intern unic:  330707
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 114
din  10.02.2009
cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2009
Publicat : 17.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 34-36     art Nr : 147
    În scopul asigurării ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi altor utilizatori cu informaţie statistică economică, socială şi demografică relevantă, autentică şi comparabilă la nivel internaţional, în conformitate cu Legea nr. 412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 1-4, art. 8), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1.  Se aprobă Programul lucrărilor statistice pe anul 2009 (se anexează).
    2. Finanţarea lucrărilor incluse în Programul sus-numit va fi efectuată în limitele alocaţiilor aprobate în acest scop Biroului Naţional de Statistică prin Legea bugetului de stat pe anul 2009.
    3. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi instituţii de stat vor asigura realizarea Programului nominalizat.

    Prim-ministru                                                                  Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                   Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                          Mariana Durleşteanu

    Nr. 114. Chişinău, 10 februarie 2009.

Aprobat
 prin Hotărîrea Guvernului nr.114
 din 10 februarie 2009
Programul lucrărilor statistice pe anul 2009
I. Fundamentarea necesităţii
    Programul lucrărilor statistice pe anul 2009 (în continuare – Programul) a fost elaborat în corespundere cu prevederile art.13 din Legea nr. 412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială.
Promovarea reformelor economice şi sociale, procesele de democratizare a societăţii generează sporirea în continuare a cererii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a instituţiilor neguvernamentale, cercurilor academice, organismelor internaţionale la care ţara noastră este parte, altor utilizatori de informaţie statistică adaptată la noile condiţii social-economice ale statului şi conformă cu cerinţele internaţionale.
    Astfel, disponibilitatea datelor statistice relevante şi fiabile are o importanţă majoră pentru asigurarea elaborării, monitorizării şi evaluării programelor şi strategiilor naţionale, în special, a Strategiei Naţionale de Dezvoltare.
    Elaborarea informaţiei statistice conform metodologiilor adaptate la normele internaţionale, în special ale Uniunii Europene, influenţează pozitiv asupra imaginii Republicii Moldova peste hotarele ei, favorizînd fluxul investiţional în ţară, exportul produselor autohtone etc. şi, în ultimă instanţă, creşterea economică şi sporirea bunăstării populaţiei.
II. Obiectivul specific al Programului
    Programul este elaborat în scopul asigurării ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi altor utilizatori cu informaţie statistică economică, socială şi demografică relevantă, autentică şi comparabilă la nivel internaţional.
    Programul cuprinde enumerarea lucrărilor statistice realizate de Biroul Naţional de Statistică şi de alte instituţii responsabile pentru producerea informaţiei statistice oficiale şi administrative necesare la elaborarea acesteia, precum şi profilul elaborărilor şi termenul de diseminare a informaţiei (vezi capitolul VII).
III. Rezultatele scontate
    Rezultatele aşteptate ca urmare a realizării Programului sînt elaborarea datelor statistice relevante şi autentice în vederea satisfacerii integrale a cerinţelor informaţionale ale societăţii şi garantarea accesului utilizatorilor interni şi ai celor de peste hotarele ţării la informaţie relevantă şi comparabilă la nivel internaţional.
IV. Indicatorii de progres şi performanţă
    Indicatorii de progres şi performanţă pentru evaluarea Programului sînt următorii:
    elaborarea lucrărilor specificate în capitolul VII al prezentului Program în termenele stabilite, conform profilului elaborării;
    numărul lucrărilor analitice, informaţiilor şi notelor operative care vor fi elaborate de Biroul Naţional de Statistică în anul 2009 – total circa 140;
    numărul ediţiilor statistice – total 35;
    numărul de chestionare completate şi prezentate la solicitare organismelor internaţionale – total circa 90;
    Actualizarea permanentă a informaţiei de pe pagina web oficială a Biroului Naţional de Statistică şi a Paginii Naţionale Sumare a Datelor în cadrul Standardului Special de Diseminare a Datelor al Fondului Monetar Internaţional.
V. Finanţarea Programului
    Realizarea Programului va fi efectuată în limitele mijloacelor bugetare alocate Biroului Naţional de Statistică şi altor instituţii.
VI. Monitorizarea şi raportarea
    Monitorizarea realizării Programului va fi efectuată permanent de către Biroul Naţional de Statistică, cu prezentarea raportului anual respectiv în adresa Guvernului, în decursul primului trimestru al anului 2010.
VII. Lucrările, instituţiile responsabile şi termenii de realizare
    tabela