LPM271/2008
ID intern unic:  330807
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 271
din  18.12.2008
privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice
Publicat : 24.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 41-44     art Nr : 118
    MODIFICAT
   
LP137 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.618; în vigoare 19.10.18
    LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18
    HCC32 din 05.12.17, MO40-47/09.02.18 art.14; în vigoare 05.12.17
   
LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul reglementării
    Prezenta lege stabileşte principiile, scopurile, procedura, formele şi metodele de verificare a informaţiilor referitoare la cetăţenii Republicii Moldova care deţin funcţii publice sau care candidează la ele.
    Articolul 2. Principiile verificării
    Verificarea se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii:
    a) legalitatea;
    b) respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului;
    c) tratamentul nepărtinitor, echitabil şi nediscriminatoriu al titularilor şi al candidaţilor la funcţii publice.
    Articolul 3. Scopurile verificării
    Verificarea se efectuează în scopul:
    a) prevenirii şi combaterii corupţiei în autorităţile publice;
    b) prevenirii ocupării funcţiilor publice de către persoane care prezintă o ameninţare pentru interesele securităţii naţionale;
    c) determinării gradului de îndeplinire de către titulari şi candidaţi a cerinţelor de încadrare şi a gradului de respectare a restricţiilor stabilite de lege;
    d) prevenirii, identificării şi excluderii factorilor de risc;
    e) stabilirii autenticităţii informaţiilor comunicate de titularii şi de candidaţii la funcţii publice în documentele depuse pentru ocuparea lor;
    f) realizării măsurilor prevăzute de lege, orientate spre excluderea faptelor ce pot constitui o ameninţare a intereselor securităţii naţionale.
    Articolul 4. Factorii de risc
    Verificarea se efectuează în scopul prevenirii, identificării şi excluderii următorilor factori de risc:
    a) activităţi contrare intereselor funcţiei publice, inclusiv cele care au determinat rezultatul negativ al testului de integritate profesională sau situaţii care provoacă conflict de interese;
    [Art.4 lit.a) în redacția LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
    b) tolerarea actelor de trădare de patrie, spionaj, terorism, de diversiune, a chemărilor la răsturnarea sau la schimbarea prin violenţă a orînduirii constituţionale sau la încălcarea prin violenţă a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, propaganda directă sau indirectă a războiului şi altor activităţi extremiste;
    c) exercitarea activităţilor, prin care se realizează funcţia publică, în detrimentul Republicii Moldova, autorităţilor publice, societăţii, al drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
    d) dezvăluirea, contrar prevederilor legale, a unei informaţii ce constituie un secret ocrotit prin lege sau neglijarea cerinţelor faţă de protecţia unei astfel de informaţii.
    Articolul 5. Persoanele supuse verificării
    Sînt supuşi verificării titularii şi candidaţii:
    a) la funcţiile de demnitate publică ce se ocupă prin mandat obţinut direct, în urma alegerilor, cu excepţia alegerilor parlamentare sau locale, sau indirect, prin numire, specificate în Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică , cu excepția candidaților la funcția de judecător și a judecătorilor în funcție;
    [Art.5 lit.a) modificată prin LP137 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.618; în vigoare 19.10.18]
    [Art.5 lit.a) declarată neconstituțională în partea ce se referă la verificarea candidaților la funcția de judecător și a judecătorilor în exercițiu prin HCC32 din 05.12.17, MO40-47/09.02.18 art.14; în vigoare 05.12.17]
    [Art.5 lit.a) în redacția LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
    b) la funcţiile publice de conducere de nivel superior şi la funcţiile publice de conducere;
    c) la funcţiile ocupate de militarii prin contract sau de alte persoane cu statut special în autorităţile publice în care este prevăzut serviciul militar sau special, corespunzătoare categoriilor înalţilor funcţionari publici şi funcţionarilor publici de conducere;
    d) la funcţiile ocupate de persoanele delegate în misiune diplomatică sau consulară în calitate de şef al acesteia, precum şi de persoanele selectate pentru a fi delegate în misiune diplomatică sau consulară care anterior nu au deţinut funcţie publică;
    e) la funcțiile ocupate de inspectorii de integritate, conform prevederilor Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.
    [Art.5 lit.e) introdusă prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    Articolul 6. Organul de verificare
    Verificarea se efectuează de către Serviciul de Informaţii şi Securitate.
    Articolul 7. Obligaţia de informare
    Autorităţile publice sînt obligate să informeze organul de verificare despre cazurile de încălcare de către titularii şi candidaţii la funcţiile publice a condiţiilor şi restricţiilor stabilite de lege pentru ocuparea funcţiei publice, despre factorii de risc deveniţi cunoscuţi şi despre alte împrejurări ce prezintă ameninţare pentru interesele securităţii naţionale.
Capitolul II
PROCEDURA ŞI METODELE VERIFICĂRII
    Articolul 8. Iniţierea verificării
    (1) Verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţiile publice se iniţiază de către autorităţile publice competente.
    (2) Titularii şi candidaţii la funcţiile publice sînt informaţi în scris despre iniţierea verificării şi despre drepturile şi obligaţiile lor în legătură cu verificarea.
    (3) Persoana care deţine mai puţin de 5 ani de la verificarea anterioară funcţia publică menţionată la art.5 nu este supusă verificării.
    Articolul 9. Declaraţia de verificare
    (1) Verificarea se efectuează cu consimţămîntul scris al titularului, candidatului la funcţia publică, expus în declaraţia de verificare, al cărei model este specificat la anexa nr.1.
    (2) După declaraţia de verificare, titularul, candidatul la funcţia publică completează chestionarul al cărui model este specificat la anexa nr.2.
    (3) În termen de 3 zile lucrătoare din data întocmirii, declaraţia de verificare, însoţită de chestionarul completat, de două fotografii color 4x5 cm şi de un extras din actele normative care reglementează cerinţele de încadrare şi restricţiile stabilite pentru categoria vizată de persoane, se expediază organului de verificare.
    (4) Refuzul candidatului la funcţia publică de a fi verificat are ca efect neangajarea lui în funcţie.
    (5) În cazul în care titularul funcţiei publice nu consimte să fie verificat, persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie va dispune eliberarea acestuia din funcţie. Titularul, cu acordul său, poate fi transferat, după caz, la o funcţie neprevăzută la art.5.
    Articolul 10. Metodele de verificare
    (1) Organul de verificare întreprinde măsuri de verificare doar după primirea documentelor menţionate la art.9 alin.(3).
    (2) Organul de verificare colectează informaţiile necesare din bazele de date, din registrele şi din alte surse ale autorităţilor publice, solicită persoanelor juridice informaţii, inclusiv copii de pe dosarele personale ale candidaţilor de la locurile de lucru anterioare, de asemenea solicită de la Centrul Naţional Anticorupţie şi/sau Serviciul de Informaţii şi Securitate certificate de cazier privind integritatea profesională a candidaților. Organul de verificare poate folosi şi rezultatele verificărilor anterioare.
    [Art.10 al.(2) modificat prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
    (3) Solicitările de informaţii adresate de către organul de verificare autorităţilor publice şi persoanelor juridice sînt obligatorii spre executare. Informaţiile se prezintă gratuit.
    (4) Organul de verificare este în drept să solicite şi să primească, în condiţiile legii, informaţii şi materiale care constituie secret comercial, bancar sau un alt secret protejat prin lege, care se referă nemijlocit la activitatea persoanei supuse verificării şi care nu pot fi utilizate decît în scopurile impuse de prezenta lege.
    (5) Autorităţile publice şi persoanele juridice prezintă organului de verificare informaţiile solicitate în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării.
    (6) Titularul, candidatul la funcţia publică pot prezenta organului de verificare informaţii ce contribuie la efectuarea verificării.
    (7) Dacă în cadrul verificării sînt obţinute informaţii despre o infracţiune în curs de pregătire sau despre o infracţiune comisă, organul de verificare este obligat să sesizeze organul de urmărire penală.
    Articolul 11. Durata verificării
    (1) Verificarea se efectuează în termen de pînă la 30 de zile calendaristice din data la care organul de verificare a primit documentele menţionate la art.9 alin.(3).
    (2) La cererea organului de verificare, autoritatea publică iniţiatoare a verificării prelungeşte durata ei cu cel mult 30 de zile calendaristice. Prelungirea duratei verificării este adusă în scris la cunoştinţă titularului, candidatului la funcţia publică.
    Articolul 12. Verificarea suplimentară
    (1) Temeiuri pentru efectuarea verificării suplimentare servesc:
    a) descoperirea unor date care nu erau cunoscute în timpul verificării titularului, candidatului la funcţia publică şi care ar putea influenţa rezultatele verificării;
    b) existenţa unor motive întemeiate pentru a se considera că ocuparea funcţiei publice ar fi incompatibilă cu interesele acelei funcţii;
    c) solicitarea persoanei supuse verificării.
    (2) Verificarea suplimentară se iniţiază de autorităţile publice competente prin sesizarea organului de verificare.
    (3) În cazul descoperirii temeiurilor prevăzute la alin.(1), organul de verificare informează autoritatea publică în vederea iniţierii unei verificări suplimentare.
    (4) În cazul în care titularul, candidatul la funcţia publică refuză efectuarea verificării suplimentare, se aplică în modul corespunzător prevederile art.9 alin.(4) şi (5).
Capitolul III
 PREZENTAREA REZULTATELOR VERIFICĂRII.
DECIZIA PRIVIND COMPATIBILITATEA/INCOMPATIBILITATEA
 CU INTERESELE FUNCŢIEI PUBLICE

    Articolul 13. Prezentarea rezultatelor verificării
    (1) În baza informaţiilor obţinute în cadrul verificării, organul de verificare întocmeşte un aviz consultativ cu privire la:
    a) gradul de îndeplinire de către titular, candidat la funcţia publică a cerinţelor de încadrare şi de respectare a restricţiilor stabilite de lege;
    b) factorii de risc descoperiţi sau lipsa acestora;
    c) autenticitatea informaţiilor comunicate de titular, candidat la funcţia publică în documentele depuse pentru ocuparea funcţiei publice.
    (2) În termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării, avizul organului de verificare se expediază autorităţii publice care a iniţiat verificarea.
    (3) Autoritatea publică aduce avizul organului de verificare la cunoştinţă titularului, candidatului la funcţia publică.
    (4) Persoanele cu funcţie de răspundere ale organului de verificare vinovate de prezentarea cu bună ştiinţă în aviz a unor informaţii false poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare.
    Articolul 14. Audierea titularului, candidatului la
                         funcţia publică
    (1) Dacă există temeiuri de a declara titularul, candidatul la funcţia publică incompatibili cu interesele acestei funcţii, autoritatea publică le acordă posibilitatea de a se exprima asupra faptelor ce determină luarea unei astfel de decizii. Audierea se efectuează în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea avizului organului de verificare, astfel încît să fie protejate sursele de informaţii, interesele securităţii naţionale şi interesele protejate prin lege ale terţilor.
    (2) În cadrul audierii, persoana este în drept să solicite autorităţii publice iniţierea unei verificări suplimentare.
    (3) Neprezentarea la audiere din motive neîntemeiate a persoanei, anunţată în scris, nu serveşte motiv pentru amînarea emiterii deciziei privind incompatibilitatea titularului, candidatului cu interesele funcţiei publice.
    Articolul 15. Decizia privind compatibilitatea/incompa-
                          tibilitatea cu interesele funcţiei publice
    (1) În termen de 7 zile lucrătoare din data primirii avizului sau, după caz, avizului suplimentar al organului de verificare, autoritatea publică decide asupra compatibilităţii/incompatibilităţii titularului, candidatului la funcţia publică cu interesele acestei funcţii.
    (2) Titularul, candidatul la funcţia publică se consideră compatibili cu interesele funcţiei publice dacă îndeplinesc cerinţele şi restricţiile stabilite de lege pentru funcţia publică şi dacă nu au fost descoperiţi factori de risc.
    [Art.15 al.(2) declarat neconstituțional în partea ce se referă la verificarea candidaților la funcția de judecător și a judecătorilor în exercițiu prin  HCC32 din 05.12.17, MO40-47/09.02.18 art.14; în vigoare 05.12.17]
    (3) Decizia privind incompatibilitatea cu interesele funcţiei publice, care include şi motivele de incompatibilitate, se comunică în scris titularului, candidatului la funcţia publică în termen de 5 zile lucrătoare din data emiterii. Accesul terţilor la informaţia privind motivele de incompatibilitate se admite numai cu consimţămîntul persoanei verificate.
    (4) În cazul unei decizii de incompatibilitate cu interesele funcţiei publice, candidatul nu poate ocupa funcţia publică respectivă.
    [Art.15 al.(4) declarat neconstituțional în partea ce se referă la verificarea candidaților la funcția de judecător și a judecătorilor în exercițiu prin HCC32 din 05.12.17, MO40-47/09.02.18 art.14; în vigoare 05.12.17]
    (5) Decizia privind incompatibilitatea titularului cu interesele funcţiei publice serveşte drept temei pentru eliberarea lui din funcţie. Titularul, cu acordul său, poate fi transferat, după caz, la o funcţie neprevăzută la art.5.
    [Art.15 al.(5) declarat neconstituțional în partea ce se referă la verificarea candidaților la funcția de judecător și a judecătorilor în exercițiu prin HCC32 din 05.12.17, MO40-47/09.02.18 art.14; în vigoare 05.12.17]
    (6) Persoana în a cărei privinţă a fost emisă o decizie de incompatibilitate cu interesele funcţiei publice poate candida la o funcţie publică prevăzută la art.5 doar după înlăturarea împrejurărilor care au servit drept temei pentru emiterea unei astfel de decizii.
    (7) Organul de verificare este informat despre compatibilitatea/ incompatibilitatea cu interesele funcţiei publice a persoanei care a fost supusă verificării.
    (8) Decizia privind incompatibilitatea cu interesele funcţiei publice poate fi contestată în modul stabilit de lege.
    Articolul 16. Suspendarea din funcţie
    (1) În cazul în care aflarea în funcţia publică prezintă o ameninţare pentru interesele securităţii naţionale, titularul supus verificării poate fi suspendat din funcţie la cererea organului de verificare.
    (2) Suspendarea din funcţie nu poate depăşi termenul de emitere a deciziei privind compatibilitatea/incompatibilitatea cu interesele funcţiei publice stabilit la art.15 alin.(1).
    (3) Evaluînd rezultatele verificării, autoritatea publică, după caz, va repune în funcţie titularul suspendat, cu achitarea drepturilor salariale pentru perioada de suspendare, sau îl va elibera din funcţie.
    (4) Suspendarea din funcţie poate fi contestată în modul stabilit de lege.
    Articolul 17. Contestarea acţiunilor organului de verificare
    (1) Persoana care consideră că acţiunile organului de verificare au depăşit atribuţiile lui şi au condus la lezarea drepturilor şi libertăţilor sale poate înainta în instanţă judecătorească o plîngere împotriva acestor acţiuni.
    (2) Controlul  asupra  activităţii  organului de verificare  este  exercitat de către Parlament în modul stabilit de Regulamentul Parlamentului şi de Legea privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.
Capitolul IV
PĂSTRAREA MATERIALELOR VERIFICĂRII
ŞI ALTOR DOCUMENTE
    Articolul 18. Materialele verificării
    (1) Chestionarul completat de titularul, candidatul la funcţia publică şi informaţiile obţinute de organul de verificare în cadrul verificării, cu excepţia informaţiilor privind elementele constitutive ale unei infracţiuni şi a altor date stabilite de lege, reprezintă date cu caracter personal.
    (2) Accesul la datele cu caracter personal se acordă în modul stabilit de Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
    Articolul 19. Păstrarea şi protecţia materialelor
                         verificării, altor documente şi informaţii
    (1) După finalizarea verificării şi expedierea avizului autorităţii publice care a iniţiat-o, materialele verificării sînt luate în evidenţă şi păstrate în arhiva organului de verificare.
   (2) Decizia privind compatibilitatea cu interesele funcţiei publice, precum şi avizul organului de verificare se păstrează la autoritatea publică timp de 5 ani din data emiterii deciziei, în condiţii care să asigure protejarea informaţiilor împotriva accesului, distrugerii sau modificării. Decizia privind incompa-tibilitatea cu interesele funcţiei publice, precum şi avizul respectiv al organului de verificare se păstrează în aceleaşi condiţii timp de un an din data emiterii deciziei.
    (3) La expirarea termenelor prevăzute la alin.(2), documentele se distrug, întocmindu-se actul de rigoare.
    (4) Copia de pe avizul organului de verificare şi copia de pe decizia privind compatibilitatea/incompatibilitatea cu interesele funcţiei publice se păstrează la organul de verificare timp de 5 ani, după care se distrug. Alte materiale obţinute în cadrul verificării se păstrează la organul de verificare timp de un an, dacă un alt termen nu este stabilit prin acte normative pentru categoria respectivă de informaţii, după care se distrug în modul stabilit.
    (5) Accesul la materialele verificării şi la alte documente este permis persoanelor autorizate în scopul:
    a) verificării;
    b) prevenirii sau combaterii unei infracţiuni ori unei alte acţiuni care prezintă o ameninţare pentru interesele securităţii naţionale;
    c) prezentării lor în instanţă judecătorească;
    d) efectuării controlului parlamentar asupra activităţii organului de verificare.
    (6) Modul de păstrare, de acces şi de distrugere a materialelor verificării şi altor documente se stabileşte de şeful organului de verificare în conformitate cu actele normative pentru categoria respectivă de informaţii.
    (7) Organul de verificare este obligat să aplice măsuri de protecţie materialelor verificării şi altor documente contra distrugerii sau pierderii lor, contra accesului, modificării sau difuzării neautorizate.
    (8) Informaţiile care constituie secret de stat, secret comercial ori secret bancar sau cele care ţin de activitatea operativă de investigaţii şi de urmărire penală a organelor de resort, obţinute în cadrul verificării, sînt protejate conform legislaţiei în vigoare.
    (9) Accesul la informaţiile menţionate la alin.(8) se acordă în modul stabilit pentru categoria respectivă de informaţii.
    (10) Încălcarea modului stabilit de păstrare şi de protecţie a materialelor verificării şi altor documente se pedepseşte în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 20
    Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării.
    Articolul 21
    (1) Persoanele care, la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, deţin funcţii publice menţionate la art.5 vor fi supuse verificării în termen de 5 ani de la data intrării în vigoare.
    (2) Autorităţile publice vor asigura verificarea persoanelor prevăzute la alin.(1) conform unui plan coordonat cu organul de verificare.
    Articolul 22
    Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea în concordanţă cu ea a legislaţiei în vigoare.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            Marian LUPU

    Nr.271-XVI. Chişinău, 18 decembrie 2008.


Anexa nr. 1
DECLARAŢIE DE VERIFICARE

    Subsemnatul, ___________________________,  declar că informaţiile pe care le-am furnizat sînt autentice.
                             (numele, prenumele, patronimicul)
    Autorizez organul de verificare să acceseze şi să obţină date cu caracter personal şi alte informaţii necesare verificării, efectuată în conformitate cu prevederile Legii privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii publice.
    Autorizez accesul organului de verificare şi al şefului autorităţii publice în care mă angajez (lucrez) la datele cu caracter personal referitoare la persoana mea.
­     ___________________               ___________________
               (data)                                                             (semnătura)


Anexa nr. 2
CHESTIONAR
    Date generale
    1. Numele, prenumele, patronimicul; IDNP.
    2. Dacă v-aţi schimbat numele, prenumele sau patronimicul, indicaţi cînd, unde şi din ce cauză.
    3. Anul, luna, ziua şi locul naşterii (satul, comuna, oraşul, municipiul, raionul, ţara).
    4. Buletinul de identitate (numărul şi data eliberării).
    Cetăţenia
    5. Actuala cetăţenie.
    6. Cetăţenia deţinută anterior (ţara, data dobîndirii şi renunţării la cetăţenie).
    7. În caz de cetăţenie multiplă:
    data dobîndirii cetăţeniei unui alt stat;
    paşaportul statului respectiv (numărul şi data eliberării).
    Starea civilă şi relaţiile familiale
    8. Starea civilă (căsătorit, necăsătorit, divorţat, văduv).
    9. Date despre soţ (soţie):
    numele, prenumele, patronimicul; IDNP;
    anul, luna, ziua şi locul naşterii (satul, comuna, oraşul, municipiul, raionul, ţara);
    cetăţenia;
    funcţia ocupată şi adresa organizaţiei (întreprinderii, instituţiei) în care activează sau învaţă.
    10. Date despre părinţi, ai dumneavoastră şi ai soţului (soţiei):
    numele, prenumele, patronimicul; IDNP;
    anul, luna, ziua şi locul naşterii (satul, comuna, oraşul, municipiul, raionul, ţara);
    cetăţenia;
    funcţia ocupată şi adresa organizaţiei (întreprinderii, instituţiei) în care activează.
    11. Date despre copii:
    numele, prenumele, patronimicul; IDNP;
    anul, luna, ziua şi locul naşterii (satul, comuna, oraşul, municipiul, raionul, ţara);
    cetăţenia;
    funcţia ocupată şi adresa organizaţiei (întreprinderii, instituţiei) în care activează sau învaţă.
    Domiciliul
    12. Domiciliul (adresa, numărul de telefon).
    13. Adresele la care aţi locuit temporar mai mult de 6 luni (în ultimii 5 ani).
    14. În cazul în care v-aţi aflat mai mult de 6 luni în străinătate, menţionaţi motivul şederii.
    Studiile
    15. Enumeraţi instituţiile de învăţămînt pe care le-aţi absolvit, inclusiv în străinătate, începînd cu liceul (denumirea instituţiei, adresa, durata studiilor, anul absolvirii, numărul şi data emiterii certificatului de studii, specialitatea).
    16. Enumeraţi gradele şi titlurile ştiinţifice (unde, cînd, în ce domenii le-aţi obţinut).
    17. Enumeraţi lucrările ştiinţifice şi invenţiile pe care le aveţi (titlul, tema, denumirea ediţiei, anul publicării).
    18. Enumeraţi limbile moderne pe care le cunoaşteţi şi la ce nivel (citiţi şi traduceţi cu dicţionarul, citiţi şi vă puteţi exprima, vorbiţi fluent).
    Ocupaţia
    19. Indicaţi ocupaţia actuală, funcţia, denumirea şi adresa organizaţiei (întreprinderii, instituţiei) în care activaţi.
    20. Ocupaţiile şi funcţiile anterioare.
    În cazul în care aţi fost concediat la iniţiativa administraţiei, indicaţi temeiul.
    În caz de şomaj, indicaţi perioada neangajării, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sînteţi luat în evidenţă.
    Situaţia militară
    21. Dacă aţi îndeplinit serviciul militar, indicaţi timpul şi locul îndeplinirii, specialitatea militară şi gradul militar.
    Informaţii de natură financiară
    22. Indicaţi veniturile pe care le-aţi obţinut dumneavoastră şi soţul (soţia) pe parcursul ultimului an.
    23. Enumeraţi bunurile mobile a căror valoare depăşeşte 50 000 de lei şi bunurile imobile de toate tipurile pe care le-aţi acumulat dumneavoastră şi soţul (soţia) la data completării prezentului chestionar.
    24. Enumeraţi angajamentele financiare pe care le aveţi la data completării prezentului chestionar.
    25. Indicaţi cota-parte a valorilor mobiliare pe care o aveţi în capitalul agenţilor economici înregistraţi în Republica Moldova şi în alte ţări (denumirea agentului economic, sediul, tipul de activitate, preţul valorilor mobiliare, venitul anual).
    26. Dacă participaţi, direct sau indirect, la administrarea sau la conducerea unei organizaţii (întreprinderi, instituţii), indicaţi funcţia (fondator, cofondator, membru al organului de administraţie etc.).
    27. Dacă dispuneţi de conturi bancare în străinătate, indicaţi ţara şi denumirea băncii.
    Antecedente penale 
    Antecedente penale/integritatea profesională

    28. Dacă aveţi antecedente penale în ultimii 15 ani, indicaţi denumirea organului de urmărire penală şi instanţa judecătorească, numărul şi data ultimei hotărîri, emisă  în cauza penală.
    29. Dacă există actualmente o cauză penală pornită împotriva dumneavoastră, indicaţi denumirea instanţei judecătoreşti sau a unui alt organ care examinează cauza.
    291. Aţi obţinut în ultimii 5 ani rezultat negativ la testul de integritate profesională?
    Informaţii speciale
    30. Dacă aţi ocupat în Republica Moldova sau în alte ţări o funcţie pentru care aţi completat anterior un chestionar similar sau aţi dat o declaraţie de verificare, indicaţi ţara, denumirea autorităţii publice, funcţia şi data completării chestionarului sau a declaraţiei.
    31. Dacă vi s-a perfectat anterior dreptul de acces la secretul de stat, indicaţi denumirea autorităţii publice care a perfectat acest drept.
    32. Aţi activat sau activaţi în organizaţii social-politice şi în care organizaţie de partid sînteţi înregistrat în calitate de membru?
    33. Pe lîngă informaţiile enumerate, consideraţi că este important să menţionaţi vreun detaliu în legătură cu verificarea?
    ___________________               _________________
          (data)                                                                (semnătura)
   
[Anexa nr.2 modificată prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]