HGM175/2009
ID intern unic:  330962
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 175
din  02.03.2009
cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind
condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară
la importul ecvideelor destinate sacrificării
Publicat : 10.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 51-52     art Nr : 222
    MODIFICAT
   
HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541
    HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89

   În temeiul Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.153) şi în scopul asigurării sănătăţii animalelor, prevenirii transmiterii de boli de la animale la om, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară la importul ecvideelor destinate sacrificării (se anexează).
     2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
    [Pct.2 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]

    PRIM-MINISTRU                                         Zinaida GRECEANÎI

    Nr. 175. Chişinău, 2 martie 2009.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 175
din 2 martie 2009
Norma sanitar-veterinară
privind condiţiile de  sănătate  animală şi certificare
sanitar-veterinară la importul ecvideelor destinate sacrificării
    1. Prezenta Normă sanitar-veterinară stabileşte condiţiile de sănătate  animală şi certificare sanitar-veterinară la importul ecvideelor destinate sacrificării.
    2. Prezenta Normă sanitar-veterinară este armonizată cu prevederile Deciziei Comisiei Comunităţii Europene (93/196/CEE) din 5 februarie 1993 privind condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar - veterinară pentru importurile de ecvidee destinate sacrificării (publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 86 p. 7-15 din 6 aprilie 1993).
     3. Importul ecvideelor destinate sacrificării se va efectua în conformitate cu cerinţele privind condiţiile de sănătate animală care reglementează mişcarea şi comerţul cu ecvidee.
    4. În baza prezentei Norme sanitar-veterinare, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (în continuare – Agenţia) autorizează importul ecvideelor destinate sacrificării, în corespundere cu prevederile stabilite în anexele nr. 1 şi nr. 2 la prezenta Normă sanitar-veterinară.
    [Pct.4 modificat prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    5. Ecvideele importate, destinate sacrificării, trebuie să fie marcate în mod clar şi indelebil cu litera „S” aplicată termic, cu dimensiunea de cel puţin 3 cm, pe copita piciorului stîng anterior şi să satisfacă:
   1) cerinţele Anexei nr. 1, în cazul în care animalele sînt trimise la abator pentru a fi sacrificate în termen de cinci zile;
    2) cerinţele Anexei nr. 2, în cazul în care animalele trec printr-o piaţă sau centru de colectare înainte de sacrificare.
    6. În cazul în care ecvideele sînt transportate pe mare mai mult de opt zile, Agenţia poate decide ca aceste ecvidee să fie sacrificate în termen de 21 de zile de la sosirea la abator, cu condiţia ca acestea să rămînă în abator sub supravegherea zilnică a medicului veterinar oficial.

    anexa nr.1

    anexa nr.2