HGM257/2009
ID intern unic:  331239
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 257
din  02.04.2009
cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea
şi funcţionarea Comisiei de contestaţii în domeniul proprietăţii
intelectuale şi procedura de examinare a contestaţiilor
Publicat : 10.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 69-71     art Nr : 311
    MODIFICAT
   
HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252
    HG709 din 06.08.10, MO145-147/13.08.10 art.792


    Titlul modificat prin HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252


    În scopul realizării prevederilor alin.(1) al art.49 din Legea nr.161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.136-140, art.577) alin.(2) al art. 47 din Legea nr.38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.99-101, art. 362), alin.(2) al art. 94 din Legea nr.39-XVI din   29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 99-101, art. 364), alin.(1) al art.58 din Legea nr.50-XVI din 7 martie 2008 privind protecţia invenţiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.117-119, art.455) şi alin.(2) al  art. 29 din Legea nr.66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 134-137, art. 527), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Preambul modificat prin HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252]
    Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de contestaţii în domeniul proprietăţii intelectuale şi procedura de examinare a contestaţiilor (se anexează).
    [Partea dispozitivă modificată prin HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252]

    PRIM-MINISTRU                                                     Zinaida GRECEANÎI

    Nr. 257. Chişinău, 2 aprilie 2009.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 257
din 2 aprilie  2009
REGULAMENTUL
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de contestaţii în
domeniul proprietăţii intelectuale şi procedura de examinare
a contestaţiilor
    [Titlul modificat prin HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252]
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte statutul juridic, competenţa, drepturile şi obligaţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei de contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Pro­prie­tatea Intelectuală (în continuare - Comisia de contestaţii), care este organul cu drept de soluţionare pe cale ex­tra­judiciară a litigiilor din domeniul proprietăţii inte­lec­tuale.
    2. În activitatea sa, Comisia de contestaţii se călăuzeşte de actele  normative în vigoare şi tratatele internaţionale din do­meniul proprietăţii intelectuale, la care Republica Mol­dova este parte, precum şi de prezentul Regu­lament.
II. Competenţa Comisiei de contestaţii
    3. Comisia de contestaţii soluţionează litigiile privind contestarea deciziilor emise de subdiviziunile AGEPI, precum şi alte litigii, atribuite după competenţă, conform legilor speciale în domeniul proprietăţii intelectuale.
    [Pct.3 în redacția HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252]
   
31. Comisia de contestaţii emite hotărîri şi încheieri conform competenţei.
    [Pct.31 introdus prin HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252]
    4. Contestaţiile depuse de persoanele interesate împotriva în­registării/brevetării sau respingerii înregistrării/brevetării obiectelor de proprietate intelectuală sînt examinate în Comisia de contestaţii după emiterea deciziilor/hotărîrilor, ca rezultat al defi­ni­ti­vării procedurii de examinare.
    [Pct.4 modificat prin HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252]
III. Drepturile şi obligaţiile Comisiei
de contestaţii
    5. Comisia de contestaţii este în drept:
    a) să solicite părţilor informaţii, documente şi materiale necesare pentru desfăşurarea activităţii sale;
    b) să reexamineze cauzele, în cazul în care au devenit cunoscute unele circumstanţe sau fapte esenţiale ale cauzei care nu au fost şi nu au putut fi cunoscute anterior,  precum şi în cazul în care s-au descoperit înscrisuri probatoare care au fost reţinute de una din părţi la procedură sau care nu au putut fi prezentate Comisiei de contestaţii într-o împrejurare ce nu depinde de voinţa părţii la procedură;
    c) să antreneze, în modul stabilit, şi alte persoane, decît cele implicate în litigiu, specialişti din domeniu, la soluţionarea obiectivă a cauzelor;
    d) să beneficieze de alte drepturi, în condiţiile pre­zentului Regulament.
    6. În activitatea sa, Comisia de contestaţii este obligată:
    a) să respecte drepturile şi interesele legitime ale păr­ţilor aflate în litigiu;
    b) să emită concluzii şi să adopte hotărîri întemeiate şi argumentate;
    c) să asigure păstrarea secretului comercial şi altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată ce i-au fost prezentate, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare;
    [Pct.6 lit.c) în redacţia HG709 din 06.08.10, MO145-147/13.08.10 art.792]
IV. Componenţa şi organizarea activităţii
 Comisiei de contestaţii
    7. Comisia de contestaţii este formată din preşedinte, vicepreşedinte, membri şi secretar - specialişti în domeniul proprietăţii intelectuale din cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare - AGEPI). Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Comisiei de contestaţie, precum şi lista persoanelor care pot participa în calitate de membru în Comisia de contestaţii se aprobă prin ordinul directorului general al AGEPI.
    8. În procesul examinării contestaţiilor, membrii Comisiei de contestaţii sînt independenţi şi acţionează în conformitate cu legislaţia şi cu alte acte normative în vigoare.
    9. În componenţa Comisiei de contestaţii nu pot fi incluse persoane între care există raporturi de rudenie de pînă la gradul III inclusiv.
    10. Preşedintele Comisiei de contestaţii organizează şi este responsabil de activitatea Comisiei de contestaţii, pre­zi­dea­ză şedinţele Comisiei de contestaţii, asigură executarea ho­tă­rîrilor acesteia, exercită alte atribuţii prevăzute de pre­zentul Regulament.
    În absenţa temporară a preşedintelui Comisiei de contestaţii, funcţiile acestuia sînt exercitate de către vicepreşedintele Comisiei de contestaţii.
    11. Membrii Comisiei de contestaţii:
    a) iau cunoştinţă de materialele din dosarele pre­zentate spre examinare pînă la şedinţa Co­mi­siei de contestaţii;
    b) solicită, prin intermediul secretarului Comisiei de contestaţii, prezentarea documentelor sau infor­maţiilor necesare din subdiviziunile AGEPI;
    c) declară temeiurile de recuzare/autorecuzare care le sînt cu­­nos­­cute;
    d) adresează întrebări părţilor aflate în litigiu şi invitaţilor, cerîndu-le explicaţii în cadrul şedinţelor;
    e) participă prin vot deschis la adoptarea hotă­rîrilor Comisiei de contestaţii, fără abţineri de la vot;
    f) pot prezenta opinii separate, în cazul în care nu sînt de acord cu votul majorităţii;
    g) exercită alte drepturi şi obligaţii, în condiţiile pre­zentului Regulament.
    12. Secretarul Comisiei de contestaţii:
    a) îndeplineşte actele procedurale necesare pre­gă­tirii dosarelor pentru şedinţele Comisiei de contestaţii, citează părţile, înştiinţîndu-le despre locul, data şi ora şedinţei, verifică prezenţa lor în şedin­ţă, cla­rifică motivele neprezentării părţilor citate la şe­dinţă;
    b)  notifică părţile, în cazul în care cauza nu este ad­misă spre examinare în Comisia de contestaţii;
    c) organizează, asigură şi urmăreşte publicarea în Bu­letinul Oficial de Proprietate Intelectuală (în continuare – BOPI) şi pe pagina Internet a AGEPI a infor­maţiei pri­vind cauzele examinate la şedinţele Co­misiei de contestaţii;
    [Pct.12 lit.c) modificată prin HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252]
    d)  perfectează procesele-verbale ale şedinţelor;
    e) elaborează proiectele de încheieri şi hotărîri ale Comisiei de contestaţii;
    f) introduce informaţiile corespunzătoare în Regis­trul cererilor de examinare a contestaţiilor;
    g)  participă, fără drept de vot, la şedinţele Comisiei de contestaţii.
V. Cererea de examinare a cauzei în cadrul
Comisiei de contestaţii

    13. Cererea de examinare a cauzelor prevăzute la pct. 3 din prezentul Regulament (în continuare - cerere) se depune la Comisia de contestaţii personal sau prin intermediul unui reprezentant/mandatar autorizat.
    14. Persoanele fizice sau juridice străine, cu domiciliul sau sediul permanent în străinătate, depun cererea şi acţionează în faţa Comisiei de contestaţii numai prin intermediul unui mandatar autorizat.
    15. Cererea trebuie să se refere la un singur obiect de proprietate intelectuală.
    16. Cererea se depune pe un formular-tip, întocmit şi aprobat de AGEPI, şi trebuie să conţină, după caz, următoarele elemente:
    a) datele ce permit identificarea persoanei care a depus cererea;
    b) datele ce permit identificarea reprezentantului/mandatarului autorizat, în cazul depunerii cererii prin acest representant/mandatar autorizat;
    c) solicitarea de examinare a contestaţiei;
    d) datele privind obiectul contestaţiei (numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie etc.);
    e) datele privind materialele anexate la contestaţie, cu indicarea numărului de file;
    f) semnătura persoanei care a depus cererea şi data depunerii cererii.
    17. La cerere se anexează:
    a) contestaţia propriu-zisă;
    b) procura, în cazul în care cererea de examinare a contestaţiei se depune prin reprezentant/mandatar autorizat;
    [Pct.17 lit.c) exclusă prin HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252]
    d) alte documente, după caz.
    18. Contestaţia propriu-zisă se depune în limba de stat şi trebuie să conţină:
    a) datele privind obiectul contestaţiei;
    b) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
    c) probele invocate în susţinerea contestaţiei (expu­nerea clară şi succesivă a argumentelor);
    d) revendicările contestatarului, cu referire la preve­derile articolelor şi regulilor concrete din actele normative;
    e) indicarea anexelor (numărul de file şi numărul de exemplare);
    f) semnătura contestatarului sau a reprezentantului/mandatarului autorizat.
    19. Celelalte documente se depun în limba de stat sau într-o altă limbă. Dacă documentele sînt prezentate într-o altă limbă, la cerere, în termen de 2 luni de la da­ta notificării contestatarului, se anexează tradu­cerea acestora în limba de stat. În caz contrar, la examinarea contestaţiei, Comisia de contestaţii nu va lua în considerare aceste documente. Persoanele fizice care au depus documentele anexate la cerere în limba rusă nu sînt obligate să prezinte tra­ducerea acestora în limba de stat. Totuşi, în in­te­resele contestatarului, la solicitarea Comisiei de contestaţii, în caz de necesitate procedurală, con­tes­tatarul va prezenta traducerea documentelor necesare în limba de stat.
    20. Cererea şi materialele anexate la cerere se depun într-un număr egal de copii cu numărul părţilor aflate în litigiu, inclusiv un exemplar pentru Comisia de contestaţii.
    21. Cererea de examinare a contestaţiei se consideră depusă numai după achitarea taxei. Dovada de achitare a taxei se prezintă în termenul pentru depunerea contestaţiei stabilit de legile speciale în domeniul proprietăţii intelectuale.
    [Pct.21 în redacția HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252]
    22. În cazul în care cererea nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 15-20, secretarul  Comisiei de contestaţii notifică acest fapt contestatarului, care, în termen de 2 luni de la data primirii notificării, trebuie să remedieze iregularităţile constatate şi să prezinte actele justificative ale cererii. În caz contrar, cererea nu se admite spre examinare în Comisia de contestaţii.
    [Pct.22 modificat prin HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252]
    23. În cazul contestării hotărîrilor adoptate referitor la cererile de eliberare a brevetelor/certificatelor de înregistrare a modelelor de utilitate pe răspunderea solicitantului, cererea se admite spre examinare în Comisia de contestaţii numai după depunerea de către terţi a cererii de examinare de fond, cu achitarea taxei stabilite pentru această examinare. În acest caz, şedinţa Comisiei de contestaţii va fi convocată după prezentarea raportului de examinare de fond.
    Dacă, în termen de două luni de la data depunerii contestaţiei, nu este depusă cererea de examinare de fond sau nu este achitată taxa stabilită, contestaţia nu se admite spre examinare în Comisia de contestaţii.
    24. Cererea se depune în termenul stabilit de legile în vigoare din domeniul proprietăţii intelectuale.
    25. Dacă termenul pentru depunerea contestaţiei a fost omis, cererea nu mai poate fi depusă în Comisia de contestaţii.
    251.  În cazul în care nerespectarea unui termen de procedură în faţa AGEPI a condus la pierderea unui drept sau mijloc de recurs, solicitantul/titularul obiectului de proprietate intelectuală sau orice altă parte participantă la respectiva procedură poate solicita repunerea/restabilirea în drepturi. Cererea de repunere/restabilire în drepturi motivată se depune pe un formular-tip la Comisia de contestaţii, cu achitarea taxei corespunzătoare.
    Comisia de contestaţii va examina cererea respectivă, ţinînd cont de motivele omiterii termenului respectiv, şi, după caz, va emite o încheiere privind respingerea cererii de repunere/restabilire în drepturi sau privind restabilirea procedurii de examinare referitoare la obiectul de proprietate intelectuală.
    În cazul în care dosarul se transmite în subdiviziunea respectivă a AGEPI pentru efectuarea cercetării documentare, se emite o încheiere pentru:
    1) toate dosarele ce se referă la mărci;
    2) dosarele ce se referă la desene/modele industriale şi invenţii, în cazul în care nu a fost emisă anterior decizia după examinarea de fond.
    În acest caz, şedinţa Comisiei de contestaţii va fi convocată după prezentarea raportului de documentare, iar în funcţie de rezultatele acestuia Comisia de contestaţii va adopta încheierea privind repunerea/restabilirea în drepturi sau privind respingerea cererii de repunere/restabilire în drepturi.
    [Pct.251 introdus prin HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252]
VI. Înregistrarea cererii şi notificarea părţilor
    26. Cererea se înregistrează de către secretarul Comisiei de contestaţii în Registrul cererilor de examinare a contestaţiilor.
    27. În cazul în care cererea şi materialele anexate la cerere îndeplinesc cerinţele prezentului Regulament, în termen de zece zile de la data depunerii cererii, părţilor li se expediază o notificare privind acceptarea acesteia.
    28. Notificarea privind acceptarea cererii, împreună cu copiile anexelor acesteia, se expediază concomitent şi solicitantului/titularului obiectului de proprietate intelectuală contestat care, în termen de pînă la două luni de la data primirii notificării, va prezenta un răspuns argu­mentat privind motivele invocate în cerere.
    Dacă solicitantul sau titularul nu prezintă nici un răs­puns, Comisia de contestaţii decide asupra cererii, bazîndu-se numai pe probele de care dispune.
    29. În cazul contestării de către terţi a deciziei refe­ri­toare la o marcă internaţională, notificarea privind recepţionarea cererii se expediază Biroului Internaţional al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale din domeniu.
    30. Dacă se constată că în Comisia de contestaţii se află mai multe dosare referitoare la aceleaşi părţi sau mai multe con­testaţii depuse de acelaşi contestatar împotriva mai multor părţi şi că aceste dosare sînt conexe, prin temeiurile de apariţie sau prin probe, acestea pot fi conexate şi examinate în cadrul unei singure şedinţe a Comisiei de contestaţii, fiind emisă o singură hotărîre. În acest caz, taxele prevăzute pentru examinarea con­testaţiei se achită pentru fiecare dosar în parte.
    301. Părţile aflate în litigiu au dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul dosarului şi să solicite eliberarea copiilor din acesta fără plată, în condiţiile legii.
    [Pct.301 introdus prin HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252]
VII. Şedinţele Comisiei de contestaţii
    31. Comisia de contestaţii examinează cererile în termen de 3 luni de la data de la data considerării ca fiind depuse în conformitate cu pct.21 din prezentul Regulament.
    [Pct.31 modificat prin HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252]
    32. Termenul de examinare a contestaţiilor men­ţio­nate la pct. 3 din prezentul Regulament se cal­culează din momentul recepţionării acestora în Comisia de contestaţii, după finalizarea procedurii de examinare a obiec­tului de proprietate intelectuală în cadrul subdiviziunii respective a AGEPI.
    [Pct.32 modificat prin HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252]
    33. Din motive întemeiate, la cererea unei părţi sau din oficiu, şedinţa Comisiei de contestaţii poate fi amînată pe un termen care nu va depăşi termenul stabilit pentru examinarea contestaţiei, conform prevederilor prezentului Regulament. În acest caz, Comisia de contestaţii emite încheierea respectivă.
    34. Amînarea se admite în cazurile:
    a) imposibilităţii părţii de a se prezenta în şedinţă la data fixată din motive ce nu depind de voinţa sa;
    b) cererii ambelor părţi de a amîna şedinţa Comi­siei de contestaţii pentru a decide asupra încheierii unei tran­zacţii de soluţionare pe cale amiabilă a litigiului;
    c) neprezentării unei părţi în şedinţă, dacă lipsesc probe despre înştiinţarea acesteia;
    d) necesităţii părţilor de a prezenta materiale supli­mentare sau de a lua cunoştinţă de materialele pre­zentate.
    35. Din motive întemeiate, şedinţa Comisiei de contestaţii poate fi amînată repetat, pe un termen rezonabil, dar care nu va depăşi termenul de 6 luni.
    36. Cererea poate fi examinată în lipsa uneia sau am­belor părţi, dacă acestea, fiind înştiinţate despre locul, data şi ora şedinţei, nu s-au prezentat la Co­misia de contestaţii şi nu au comunicat motivul nepre­zentării sau dacă motivele sînt considerate de membrii Comisiei ca fiind neîntemeiate.
    37. Cererea poate fi retrasă de către contestatar pînă la convocarea şedinţei, cu con­diţia depunerii unui demers privind retragerea ce­rerii şi achitării taxei corespunzătoare.
    38. Comisia de contestaţii este în drept să înceteze pro­cedura de examinare a cererii, dacă una dintre părţile aflate în litigiu recunoaşte documentar justeţea şi lega­litatea poziţiei părţii opuse, adoptînd încheierea de încetare a procedurii privind cererea în cauză.
    39. În caz de adresare repetată a aceloraşi părţi şi cu aceleaşi temeiuri după încetarea procedurii de examinare a cererii, examinarea cererii nu poate fi re­luată decît în cazurile prevăzute la pct.5 lit.b).
VIII. Procedura de examinare a cererii
    40. După recepţionarea, verificarea corectitudinii ma­terialelor prezentate, conform prevederilor din pre­zentul Regulament, şi înregistrarea cererii, secretarul Co­misiei de contestaţii pregăteşte materialele pentru şe­din­ţa Comisiei de contestaţii, solicitînd dosarul din sub­di­viziunea respectivă a AGEPI sau din arhivă, com­ple­tîndu-l şi prezentîndu-l preşedintelui Comisiei de contestaţii.
    41. Preşedintele Comisiei de contestaţii emite o dispoziţie privind data convocării şedinţei şi componenţa nominală a Comisiei de contestaţii (cel puţin 5 membri).
    42. Secretarul Comisiei de contestaţii notifică părţile sau, după caz, reprezentanţii/mandatarii acestora despre data şi ora şedinţei Comisiei de contestaţii cu cel puţin 15 zile înainte de termenul fixat al şedinţei, prin mijloacele de comunicare care asigură confirmarea de primire.
    43. Preşedintele Comisiei de contestaţii deschide şedinţa şi anunţă cauza care urmează a fi examinată.
    44. Secretarul Comisiei de contestaţii raportează pre­şe­dintelui Comisiei de contestaţii prezenţa persoanelor citate, motivul neprezentării celor absenţi, după care se veri­fică identitatea persoanelor prezente, împuternicirile reprezentanţilor/mandatarilor autorizaţi.
    45. Dacă la şedinţă participă persoane care nu cu­nosc limba de stat, acestea sînt asigurate cu interpret, cu condiţia că au achitat preliminar taxele pentru serviciile interpretului.
    46. Preşedintele Comisiei de contestaţii prezintă compo­nenţa Comisiei de contestaţii şi informează părţile despre dreptul lor la recuzare.
    47. Propunerea de recuzare trebuie să fie motivată.
    48. Preşedintele sau membrul Comisiei de contestaţii nu are dreptul să participe la examinarea cauzei, dacă:
    a) anterior a participat în calitate de expert sau repre­zentant al uneia dintre părţile aflate în litigiu, pe aceeaşi cauză;
    b) se află în raporturi de rudenie cu vreuna dintre părţi;
    c) a fost sau este tutore, curator, asociat sau angajat al uneia dintre părţi;
    d) există alte circumstanţe care pun la îndoială nepăr­tinirea lui.
    În cazurile menţionate mai sus, preşedintele Comisiei de contestaţii, printr-o dispoziţie, va substitui persoana cu un alt membru din lista persoanelor aprobată conform pct.7.
    49. Cererea de recuzare se examinează de  ceilalţi membri ai Comisiei de contestaţii. În cazul satisfacerii cererii de recuzare, data examinării se amînă şi se numeşte o altă componenţă a Comisiei de contestaţii, conform alineatului doi pct.48 al prezentului Regulament. În caz de necesitate, directorul general al AGEPI numeşte o altă per­soană în calitate de preşedinte al Comisiei de contestaţii.
    50. Examinarea cauzei începe, de regulă, cu expu­nerea esenţei dosarului, prezentată de către preşe­dinte sau de către un membru al Comisiei de contestaţii, după care urmează:
    a) relatarea contestatarului sau a reprezentantului/mandatarului autorizat al acestuia;
    b) relatarea solicitantului/titularului titlului de protecţie contestat sau a reprezentantului/mandatarului autorizat al acestuia;
    c) răspunsurile părţilor la întrebările membrilor Comisiei de contestaţii;
    d) concluziile specialiştilor şi opiniile participanţilor la şedinţă, după caz.
    51. Argumentele prezentate de părţi se con­sem­nează de secretarul Comisiei de contestaţii într-un proces-verbal, care este semnat de preşedintele şi secre­ta­rul Comisiei de contestaţii şi de părţi, în cazul în care acestea înain­tează vreun demers în timpul şedinţei.
    52. În procesul-verbal al şedinţei se indică:
    a) locul şi data şedinţei Comisiei de contestaţii;
    b) componenţa Comisiei de contestaţii şi numele secre­tarului;
    c) cererea examinată;
    d) prezenţa părţilor sau reprezentanţilor/mandatarilor autorizaţi;
    e) descrierea succintă a desfăşurării şedinţei;
    f) cererile şi demersurile părţilor.
    Părţile au dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul pro­cesului-verbal, să prezinte observaţii asupra acestuia şi să primească copia lui.
    53. După examinarea cererii preşedintele Comisiei de contestaţii informează părţile despre locul, data şi ora pronunţării dispozitivului hotărîrii, însă nu mai tîrziu de 7 zile lucrătoare de la data examinării cererii. Dispozitivul hotărîrii este semnat de toţi membrii Comisiei de contestaţii care au participat la şedinţă şi este o parte componentă a hotă­rîrii Comisiei de contestaţii.
    [Pct.53 modificat prin HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252]
    54. Pronunţarea hotărîrii se efectuează în sala de şedinţe, fiind dată citirii de către preşe­dinte­le, secretarul sau unul dintre membrii Comisiei de contestaţii.
IX. Hotărîrile Comisiei de contestaţii
    55. În urma examinării cererii, Comisia de contestaţii adoptă una din următoarele hotărîri:
    a) de menţinere în vigoare a hotărîrii sau a deciziei con­testate;
    b) de anulare totală sau parţială a hotărîrii sau a deci­ziei contestate;
    c) de remitere a dosarului spre reexaminare sub­di­viziunii respective a AGEPI, a cărei hotărîre sau decizie a fost contestată;
    d) orice altă hotărîre, conform competenţei.
    56. Hotărîrea Comisiei de contestaţii constă din partea in­troductivă, partea descriptivă, motivare şi dispozitiv:
    a) în partea introductivă se indică locul şi data adoptării, numele membrilor Comisiei de contestaţii, secretarului, reprezentanţilor părţilor şi ale celorlalţi participanţi la şedinţă, obiectul contestaţiei;
    b) în partea descriptivă se expun succint revendicările contestatarului, obiecţiile şi explicaţiile părţii oponente, celorlalţi participanţi la şedinţă;
    c) în motivare se indică circumstanţele cauzei, con­statate de Comisia de contestaţii, argumentele conform cărora Co­mi­sia de contestaţii a acceptat sau a respins cererile părţilor aflate în litigiu, referinţele la legislaţia în domeniu în baza căreia a fost adoptată hotărîrea (articolul concret al legii sau al altui act normativ);
    d) dispozitivul cuprinde concluzia Comisiei de contestaţii pri­vind acceptarea sau respingerea integrală sau parţială a cererii, menţinerea în vigoare, anularea totală sau parţială a hotărîrii sau deciziei contestate, remiterea dosarului spre examinare, termenul de atac al hotărîrii.
    [Pct.56 lit.d) modificată prin HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252]
    57. Hotărîrea Comisiei de contestaţii se adoptă cu majo­ritatea de voturi din numărul total ai membrilor Comisiei de contestaţii, se perfectează în scris, se semnează de către preşedinte şi secretarul Comisiei de contestaţii.
    58. În cazul în care membrul Comisiei de contestaţii nu este de acord cu hotărîrea majorităţii, acesta semnează dispozitivul hotărîrii, dar este în drept să expună în scris opinia separată, care se anexează la dosar.
    59. Erorile tehnice sau gramaticale depistate, care nu afectează esenţa hotărîrii Comisiei de contestaţii, vor fi rec­ti­ficate de către secretar prin publicarea unei erate în BOPI şi notificarea corespunzătoare a părţilor.
X. Intrarea în vigoare a hotărîrilor Comisiei
de contestaţii
    60. Hotărîrea Comisiei de contestaţii intră în vigoare la data adoptării.
    61. Hotărîrea (în original), cîte un exemplar, se expediază părţilor în termen de pînă la două luni de la pronunţarea acesteia, iar un exemplar (în original) se anexează la dosarul obiectului în cauză.
    [Pct.61 modificat prin HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252]
    62. Hotărîrea Comisiei de contestaţii poate fi atacată de către părţi în instanţele judecătoreşti în modul şi în ter­­menele stabilite de actele legislative din domeniul proprietăţii intelectuale, precum şi de legislaţia de procedură ci­vilă.
    63. În cazul în care hotărîrea Comisiei de contestaţii este ata­cată în instanţele judecătoreşti, dosarul obiectului în cauză se păstrează în subdiviziunea responsabilă de reprezentarea AGEPI în instanţele judecătoreşti, pînă la adoptarea de către acestea a hotărîrii definitive.
    64. După adoptarea de către instanţele judecătoreşti a hotărîrii definitive asupra cazului, dosarul completat se transmite spre executare în subdiviziunea respectivă a AGEPI sau în arhivă.
XI. Dispoziţii finale
    65. Pentru situaţiile nereglementate de prevederile prezentului Regulament vor fi aplicate normele Codului de procedură civilă al Republicii Moldova şi ale altor acte normative.
    [Pct.65 modificat prin HG1157 din 18.10.16, MO368/25.10.16 art.1252]
    66. Cererile depuse pînă la punerea în aplicare a pre­zentului Regulament se examinează în continuare şi cad sub incidenţa prevederilor normative ale acestuia.