HGM263/2009
ID intern unic:  331243
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 263
din  03.04.2009
cu privire la aprobarea tarifelor pentru activităţile sanitar-veterinare
 exercitate de către medicii veterinari de liberă practică şi modificarea
 Hotărîrii Guvernului nr. 158 din 14 februarie 2007
Publicat : 10.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 69-71     art Nr : 315
    MODIFICAT
   
HG494 din 14.08.09, MO127-130/21.08.09 art.555

    În vederea executării art.39 alin.(5) şi art.43 alin.(5) din Legea  nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.153), precum şi în scopul ocrotirii sănătăţii animalelor, prevenirii transmiterii de boli de la animale la om, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Tarifele pentru activităţile sanitar-veterinare care nu sînt incluse în programul strategic de interes naţional şi pentru activitatea sanitar-veterinară de liberă practică, conform anexei nr.1;
    Tarifele pentru prestarea serviciilor de supraveghere sanitar-veterinară de stat, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om, precum şi de protecţie a mediului de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, conform anexei nr.2.
    2. Finanţarea serviciilor de supraveghere sanitar-veterinară de stat, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om, precum şi  de protecţie a mediului se va  efectua din contul şi în limitele alocaţiilor financiare prevăzute în bugetul de stat.
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 158 din 14 februarie 2007 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor executate şi serviciilor prestate, contra plată, de către instituţiile subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi  a modului şi  direcţiilor de  utilizare a  mijloacelor  speciale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.25-28, art.175), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la anexa nr.1 compartimentul „Serviciul Sanitar Veterinar de Stat” se exclude;
     la anexa nr.2 sintagma „precum şi a Serviciului Veterinar de Stat” se exclude.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    Prim-ministru                                                           Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                  Mariana Durleşteanu

    Nr. 263. Chişinău, 3 aprilie 2009.

   
anexa nr.1
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG494 din 14.08.09, MO127-130/21.08.09 art.555]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG494 din 14.08.09, MO127-130/21.08.09 art.555]