HGM267/2009
ID intern unic:  331266
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 267
din  07.04.2009
pentru aprobarea Regulamentului privind rambursarea
sumei contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat
obligatorii virate în plus la bugetul asigurărilor sociale de stat
Publicat : 14.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 72-74     art Nr : 319
    MODIFICAT
    HG1151 din 17.10.16, MO361-367/21.10.16 art.1245

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul privind rambursarea sumei contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate în plus la bugetul asigurărilor sociale de stat (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                          Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                          Mariana Durleşteanu

    Nr. 267. Chişinău, 7 aprilie 2009.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr.267 din 7 aprilie 2009

REGULAMENT
privind rambursarea sumei contribuţiilor individuale
de asigurări sociale de stat obligatorii virate în plus
la bugetul asigurării sociale de stat
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind rambursarea sumei contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate în plus la bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare – Regulament) este elaborat în temeiul art. 25 al Legii nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.2) şi stabileşte modul şi regulile de rambursare a sumei contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate în plus la bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare − contribuţie individuală virată în plus).
    2. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate se definesc după cum urmează:
    cont personal de asigurări sociale – informaţie structurată în sistemul informaţional al Casei Naţionale de Asigurări Sociale (în continuare – CNAS) în baza codului personal al persoanei asigurate;
    rambursare – virarea excedentului acumulat la contul personal al persoanei asigurate.
    3. Prevederile prezentului Regulament sînt executorii pentru CNAS şi persoanele asigurate.
II. Organizarea evidenţei înscrisurilor în conturile
personale ale persoanelor asigurate

    4. Drept rezultat al înregistrării iniţiale în Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale (în continuare – Registrul de stat), fiecărei persoane i se atribuie un cod personal de asigurări sociale (în continuare – CPAS), care va reprezenta numărul unic al contului personal al asiguratului.
    5. Administrarea conturilor personale ale persoanelor asigurate este pusă în sarcină CNAS şi constă în efectuarea înscrierilor şi modificărilor în conturile personale.
    6. Prezentarea şi perfectarea documentelor aferente evidenţei individuale se efectuează conform Metodologiei cu privire la ţinerea Registrului de stat şi Tehnologiei prelucrării documentelor evidenţei individuale, aprobate de către preşedintele CNAS.
    7. Înscrierile în conturile personale ale persoanelor asigurate se fac în baza declaraţiilor persoanelor asigurate depuse lunar de către angajator.
    [Pct.7 în redacția HG1151 din 17.10.16, MO361-367/21.10.16 art.1245]
    8. Datele privind contribuţiile virate se înscriu în conturile personale ale persoanelor asigurate în temeiul datelor bancare sau al documentelor bancare de încasare (bonurilor de plată).
    9. Sumele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi baza de calcul (fondul de salarizare şi alte recompense), reflectate în declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor, se înscriu în conturile personale ale persoanelor asigurate în lei şi bani.
    10. Evidenţa înscrisurilor în conturile personale ale asiguraţilor se ţine în mod electronic. Prelucrarea informaţiei se efectuează în regim automatizat.
    11. Persoanele asigurate în sistemul public de asigurări sociale obţin acces la datele lor personale prin eliberarea de către CNAS a extrasului de cont, pe suport de hîrtie, sau în mod electronic, accesînd contul curent prin intermediul Sistemului informaţional ACCES CPAS.
    [Pct.11 în redacția HG1151 din 17.10.16, MO361-367/21.10.16 art.1245]
III. Rambursarea sumei contribuţiilor
individuale virate în plus

    12. Începînd cu 1 ianuarie 2009 contribuţia individuală reţinută şi virată în plus după această dată la bugetul asigurărilor sociale de stat se rambursează persoanei asigurate.
    13. Suma contribuţiei individuale virate în plus se determină de la data de 1 februarie a fiecărui an şi se rambursează persoanei asigurate în baza cererii-tip (anexa nr.1) depuse la subdiviziunea teritorială a CNAS din raza de domiciliu.
    [Pct.13 în redacția HG1151 din 17.10.16, MO361-367/21.10.16 art.1245]
    14. Cererea-tip poate fi depusă de către asigurat în termen de 3 ani din data determinării surplusului de plată.
    15. La cererea-tip se va anexa, în mod obligatoriu, copia documentului ce identifică persoana asigurată.
    [Pct.15 în redacția HG1151 din 17.10.16, MO361-367/21.10.16 art.1245]
    16. Cererea-tip, depusă de către persoana asigurată, se înregistrează în Registrul de evidenţă a cererilor privind rambursarea sumei contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate în plus la bugetul asigurărilor sociale de stat (anexa nr.2), cu aplicarea menţiunii despre recepţionarea cererii.
    17. În termen de 5 zile de la data înregistrării cererii-tip, subdiviziunea teritorială a CNAS verifică contul personal al persoanei asigurate şi expediază CNAS pachetul de documente ce confirmă suma contribuţiilor individuale virate în plus. Pachetul de documente conţine, în mod obligatoriu:
    a) cererea-tip depusă de persoana asigurată;
    b) documentul care confirmă suma contribuţiei individuale virate în plus (extrasul din contul personal al asiguratului);
    c) copia documentului ce identifică persoana asigurată.
    18. CNAS, în decurs de pînă la 25 de zile, efectuează o analiză amplă a pachetului de documente prezentat în vederea rambursării sumei contribuţiei individuale virate în plus.
    19. În cazul în care se constată temeinicia solicitării asiguratului, se perfectează ordinul cu privire la rambursarea sumei contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate în plus la bugetul asigurării sociale de stat, iar suma virată în plus se rambursează asiguratului prin transfer la contul bancar al acestuia.
    20. În scopul rambursării sumei contribuţiei individuale virate în plus, persoana asigurată este obligată să deschidă un cont bancar (în cazul lipsei acestuia).
    21. Asiguratului i se comunică în scris despre rezultatul examinării cererii în termenele stabilite.
    22. Ordinul cu privire la rambursarea sumei сontribuţiilor individuale virate în plus se perfectează în 4 exemplare şi se înregistrează în Registrul pentru înregistrarea ordinelor privind rambursarea sumei contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate în plus la bugetul asigurării sociale de stat (anexa nr.3). Exemplarele ordinului vor fi repartizate după cum urmează:
    2 exemplare - Direcţiei generale finanţe şi asigurări sociale;
    1 exemplar - Direcţiei generale evidenţă individuală a contribuţiilor;
    1 exemplar - subdiviziunii teritoriale a CNAS.
    23. Rambursarea sumei contribuţiilor individuale virate în plus se efectuează în baza ordinului perfectat de CNAS.
    24. Rambursarea sumei contribuţiei individuale virate în plus va fi reflectată în rapoartele trimestrial şi anual privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
    [Pct.24 modificat prin HG1151 din 17.10.16, MO361-367/21.10.16 art.1245]
    25. Pentru suma contribuţiei individuale virate în plus nu se calculează şi nu se plăteşte dobîndă.
IV. Dispoziţii finale
    26. Anexele nr.1-nr.3 constituie părţi componente ale prezentului Regulament.
    27. Pachetul de documente ce confirmă rambursarea sumei contribuţiei individuale virate în plus se va păstra timp de 5 ani.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3