HGM290/2009
ID intern unic:  331326
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 290
din  15.04.2009
pentru aprobarea Regulilor de eliberare a certificatului
 de luare în evidenţă a copilului care rămîne în ţară, al cărui
părinte/tutore (curator), cetăţean al Republicii Moldova,
se angajează provizoriu în muncă în străinătate
Publicat : 24.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 80-81     art Nr : 341
    MODIFICAT
    HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177

  
  În scopul executării prevederilor art. 16 lit. d) şi art. 22 alin.(3) lit. d) ale Legii   nr. 180-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la migraţia de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 162-164, art. 598), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulile de eliberare a certificatului de luare în evidenţă a copilului care rămîne în ţară, al cărui părinte/tutore (curator), cetăţean al Republicii Moldova, se angajează provizoriu în muncă în străinătate (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
    [Pct.2 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]

    PRIM-MINISTRU                                                  Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                           Igor Dodon
    Ministrul protecţiei sociale,
    familiei şi copilului                                                   Galina Balmoş

    Nr. 290. Chişinău, 15 aprilie 2009.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 290
din 15 aprilie 2009
Regulile de eliberare a certificatului de luare în evidenţă
a copilului care rămîne în ţară, al cărui părinte/ tutore (curator),
cetăţean
al Republicii Moldova, se angajează provizoriu în
muncă în străinătate

    1. Certificatul de luare în evidenţă a copilului care rămîne în ţară, al cărui părinte/ tutore (curator), cetăţean al Republicii Moldova, se angajează provizoriu în muncă în străinătate (în continuare – certificat) se eliberează de secţiile/direcţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei, Direcţia pentru ocrotirea şi protecţia minorilor din municipiul Chişinău, care exercită funcţiile de autoritate tutelară, la solicitarea părintelui/ tutorelui (curatorului), cetăţean al Republicii Moldova, care se angajează provizoriu în muncă în străinătate (în continuare – solicitant).
    2. La cererea pentru eliberarea certificatului:
    a) părintele copilului anexează următoarele acte:
    buletinul de identitate (în copie);
    buletinul de identitate al soţului/soţiei (în copie);
    certificatul de căsătorie/divorţ/deces al unuia dintre părinţii copilului (în copie);
    certificatul de naştere al copilului (în copie);
    adeverinţa despre componenţa familiei, eliberată de organul administraţiei publice locale, serviciul de exploatare a fondului de locuinţe sau de alte instituţii în gestiunea cărora se află fondul de locuinţe;
    b) tutorele (curatorul) anexează următoarele acte:
    buletinul de identitate (în copie);
    certificatul de naştere al copilului (în copie).
    3. În cazul în care copilul rămîne în îngrijirea unuia dintre părinţi, solicitantul anexează la cerere adeverinţa prin care se confirmă capacitatea părintelui, în îngrijirea căruia va rămîne copilul, de a-şi exercita drepturile şi obligaţiile părinteşti, în conformitate cu prevederile Codului familiei, eliberată la locul de trai al acestuia de autoritatea tutelară din unitatea administrativ-teritorială de nivelul întîi, iar în municipiul Chişinău – de direcţiile sectoriale pentru ocrotirea şi protecţia minorilor.
    4. În cazul în care, urmare a angajării provizorii în muncă în străinătate a părintelui/tutorelui (curatorului), copilul rămîne în ţară fără reprezentant legal, autoritatea tutelară specifică în certificat forma de protecţie aplicată copilului conform articolului 115 alineatul (2) al Codului Familiei.
    5. Pentru situaţiile specificate în punctul 3, secţiile/direcţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei, Direcţia pentru ocrotirea şi protecţia minorilor din municipiul Chişinău eliberează certificatul de modelul ECPAMS-1, iar pentru situaţiile specificate în punctul 4 – certificat de modelul ECPAMS-2 în conformitate cu anexele nr. 1 şi nr.2 la prezentele Reguli.
    6. Pentru fiecare copil aflat în îngrijirea solicitantului se eliberează cîte un certificat separat.
    7. Termenul de valabilitate al certificatului este de 3 luni din data eliberării.
Anexa nr. 1
la Regulile de eliberare a certificatului de luare
 în evidenţă a copilului care rămîne în ţară,
al cărui părinte, cetăţean al Republicii Moldova,
se angajează provizoriu în muncă în străinătate
    anexa nr.1
Anexa nr. 2
la Regulile de eliberare a certificatului de luare
 în evidenţă a copilului care rămîne în ţară,
al cărui părinte, cetăţean al Republicii Moldova,
se angajează provizoriu în muncă în străinătate
    anexa nr.2