HGM295/2009
ID intern unic:  331330
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 295
din  16.04.2009
pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de
depunere şi examinare a cererii, de acordare şi de menţinere
în vigoare a brevetului pentru soi de plantă
Publicat : 24.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 80-81     art Nr : 346
    MODIFICAT
   
HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472
    HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601


    În scopul executării prevederilor Legii nr.39-XVI din 29  februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.99-101, art.364), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul  privind procedurile de depunere şi examinare a cererii, de acordare şi de menţinere în vigoare a brevetului pentru soi de plantă (se anexează).
    Prezenta hotărîre transpune parţial Regulamentul (CE) nr.2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui sistem de protecţie comunitară a soiurilor de plante, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 227 din 1 septembrie 1994, şi Regulamentul (CE) nr.1768/95 al Comisiei din 24 iulie 1995 de stabilire a normelor de aplicare a derogării prevăzute la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr.2100/94 al Consiliului de instituire a unui regim de protecţie comunitară a soiurilor de plante, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 173 din 25 iulie 1995.
    [Preambul modificat prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]

    PRIM-MINISTRU                                                    Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                             Igor Dodon

    Nr. 295. Chişinău, 16 aprilie 2009.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 295
din  16 aprilie 2009
REGULAMENT
privind procedurile de depunere şi examinare a cererii,
de acordare şi de menţinere în vigoare a brevetului
pentru soi de plantă
Capitolul I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind procedurile de depunere şi examinare a cererii, de acordare şi de menţinere în vigoare a brevetului pentru soi de plantă  (în continuare – Regulament) stabileşte norme de procedură şi condiţii de depunere a cererii de brevet, modul de completare a formularului cererii, cerinţe faţă de documentele aferente cererii, proceduri de examinare formală, preliminară şi de fond a cererii, condiţii de atribuire a denumirii soiului, datele necesare publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova (în continuare – BOPI), cerinţe de examinare tehnică a soiului, de acordare, eliberare şi de menţinere în vigoare a brevetului pentru soi de plantă, alte norme privind activităţile complementare conexe procedurilor de acordare a brevetului şi de implementare a prevederilor Legii nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante (în continuare – Lege).
    [Pct.1 modificat prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
Capitolul II. Cererea de brevet
Secţiunea 1. Depunerea cererii
    2. Cererea de brevet (în continuare – cerere) se depune personal sau prin intermediul unui reprezentant/mandatar autorizat la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în coninuare – AGEPI) de către persoane fizice şi juridice.
    3. Cererea conţine un formular-tip completat conform prevederilor punctului 13 din prezentul Regulament şi un chestionar tehnic, conţinînd datele indicate la punctul 23 din prezentul Regulament.
    4. Cererea este însoţită de:
    1) dovada de plată a taxei în cuantumul stabilit, cu indicarea, după caz, a temeiului pentru scutirea de plată a taxei ori pentru reducerea acesteia, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 774 din 13 august 1997 Cu privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale” (în continuare – Hotărîrea Guvernului nr.774 din 13 august 1997);
    [Pct.4 subpct.1) modificat prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
     2) procura de reprezentare a solicitantului, în cazul depunerii cererii prin reprezentant/mandatar autorizat;
    3) un act de prioritate din care să rezulte data de depozit a cererii anterioare, în cazul în care se revendică prioritatea unei cereri anterioare din alt stat;
    4) documentul care confirmă dobîndirea dreptului la acordarea brevetului, dacă solicitantul nu este aceeaşi persoană cu amelioratorul;
    5) fotografii în culori, necesare pentru identificarea soiului, dacă este cazul;
    6) autorizaţia din partea autorităţii naţionale competente în domeniul securităţii biologice care confirmă că examinarea tehnică a soiului nu prezintă nici un risc pentru mediul înconjurător, conform dispoziţiilor legislaţiei în domeniul securităţii biologice, dacă soiul se referă la plante modificate genetic.
    5. Cererea poate fi însoţită de orice alte documente, dacă acestea fac trimitere la o cerere anterioară pentru soiul în cauza, depusă într-un alt stat.
    6. Documentele care se conţin în cerere şi corespondenţa referitoare la aceasta se redactează şi se depun la AGEPI în limba de stat.
    7. Dacă în cadrul procedurilor la AGEPI sînt depuse documente într-o altă limbă, traducerea lor în limba de stat se prezintă în termen de 2 luni de la data depunerii documentelor, în caz contrar documentele se consideră nedepuse.
    8. Cererea se depune la AGEPI:
    1) direct (persoana care depune cererea prezintă un act de identitate);
    2) prin trimitere poştală recomandată;
    3) prin fax sau alte mijloace electronice de comunicaţie, cu condiţia prezentării, în termen de 2 luni, a originalului cererii pe hîrtie, conform prevederilor subpunctelor 1) şi 2) din prezentul punct. Originalul trebuie să fie însoţit de o scrisoare ce identifică documentele transmise anterior prin unul din mijloacele menţionate în prezentul subpunct;
    4) prin depunere online prin intermediul serviciului e-AGEPI sau cu utilizarea formularului de depunere electronic UPOV.
    [Pct.8 subpct.4) introdus prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    9. AGEPI indică pe cerere anul, luna şi ziua primirii cererii şi numărul de intrare atribuit  în ordine cronologică.
    10. Solicitantul poate depune cererea de brevet la organele competente din alte state-membre ale Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante (în continuare – UPOV), anterior eliberării brevetului de către AGEPI. În acest caz solicitantul este obligat să furnizeze informaţii despre cererile depuse şi titlurile de protecţie acordate în străinătate pentru soiul candidat.
Secţiunea 2. Formularul cererii
    11. Cererea, conform alin.(1) lit.a) art. 33 din Lege, se depune în 4 exemplare pe un formular-tip aprobat de AGEPI, care trebuie să fie completat clar şi lizibil, textul trebuie să fie dactilografiat sau imprimat.
    12. Odată cu solicitarea de acordare a unui brevet solicitantul poate cere şi înregistrarea soiului în Catalogul Soiurilor de Plante al Republicii Moldova, ţinut de Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante (în continuare – Comisia de Stat), prin depunerea unui singur formular de cerere.
    [Pct.12 modificat prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    13.  La completarea formularului cererii se indică:
    1)  datele de identificare ale solicitantului:
    a)  persoana fizică indică în cerere: numele, prenumele, telefonul şi faxul cu prefixul zonei, adresa poştală completă, codul poştal al ţării al cărei cetăţean este; în cazul apatrizilor – codul ţării în care îşi are domiciliul, iar în lipsa acestuia – codul poştal al ţării în care îşi are sediul; solicitanţii naţionali indică numărul de identificare de stat unic (IDNP), specificat în Registrul de stat al populaţiei;
     b) persoana juridică indică în cerere denumirea sa oficială, telefonul, faxul cu prefixul zonei, sediul, adresa poştală şi codul poştal al ţării, conform legislaţiei căreia a fost instituită. Solicitanţii naţionali indică numărul de identificare de stat unic (IDNO), atribuit de organul înregistrării de stat;
    c) în cazul mai multor solicitanţi, datele menţionate la lit. a) şi b) din prezentul subpunct se indică pentru fiecare dintre ei;
    2) datele de identificare ale reprezentantului/mandatarului autorizat, dacă solicitantul a desemnat un reprezentant/mandatar autorizat: numele, prenumele, adresa poştală completă, telefonul şi faxul cu prefixul zonei;
     3) reprezentantul comun, în cazul mai multor solicitanţi, reprezentantul sau persoana desemnată pentru corespondenţă: numele, prenumele, adresa poştală completă, codul poştal al ţării, telefonul şi faxul cu prefixul zonei;
    4) temeiul legal în baza căruia dreptul la brevet aparţine solicitantului;
    5) genul şi specia (taxonul botanic), cărora le aparţine soiul de plantă (denumirea comună şi denumirea latină); denumirea soiului: provizorie sau definitivă;
    6) originea soiului;
    7) actul de transmitere a dreptului asupra soiului, dacă solicitantul nu este amelioratorul soiului;
    8) informaţii privind alte cereri depuse pentru acordarea unui brevet pentru soiul de plantă sau admiterea soiului în producere;
    9) declaraţia amelioratorului care certifică că soiul nu a fost exploatat comercial în sensul prevederilor art.10 din Lege sau dacă a fost exploatat – în ce state şi de la ce dată;
    10) menţiunea dacă soiul candidat este sau nu este un organism modificat genetic, cu indicarea documentelor justificative privind organismul modificat genetic, dacă este cazul;
    11) prioritatea invocată (se indică ţara sau oficiul, data, numărul cererii anterioare şi denumirea soiului);
    12) desemnarea amelioratorilor, cu indicarea numelui, prenumelui şi codului ţării; pentru amelioratorii naţionali datele includ adresa completă a domiciliului, numărul de identificare de stat unic (IDNP), locul de muncă, funcţia la data creării soiului;
    [Pct.13 subpct.12) modificat prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    13) lista documentelor, depuse la AGEPI, inclusiv numărul de exemplare şi numărul de file din fiecare exemplar;
    14) informaţii suplimentare privind soiul, cu indicarea grupei de maturitate, direcţiei de utilizare, zonei de cultivare, recomandărilor speciale;
    15) semnătura solicitantului, indicîndu-se clar numele şi prenumele, precum şi data semnării.
    Dacă solicitantul este persoană juridică, cererea se semnează de conducătorul acesteia, indicîndu-se funcţia, numele şi prenumele, data semnării.
    Dacă sînt mai mulţi solicitanţi, cererea se semnează de toţi solicitanţii.
    Dacă este depusă prin reprezentant/mandatar autorizat, cererea poate fi semnată de reprezentant/mandatar autorizat.
    În cazul prezentării unor date pe file suplimentare, fiecare filă se semnează în acelaşi mod.
    [Pct.13 subpct.15) în redacţia HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    14. Dacă cererea nu este semnată, un exemplar al formularului cererii se returnează de către AGEPI solicitantului, care, în termen de 2 luni, trebuie să-l prezinte semnat. În caz contrar cererea de brevet se consideră retrasă.
Secţiunea 3. Propunerea privind denumirea soiului
    15. Solicitantul indică în cerere propunerea de denumire a soiului care permite identificarea acestuia. Un soi trebuie să fie desemnat cu aceeaşi denumire în toate docu­mentele care se conţin în cerere.
    16. Denumirea soiului:
    1) trebuie să fie alcătuită, de regulă, dintr-un cuvînt sau dintr-o combinaţie de cel mult trei cuvinte cu sau fără semnificaţie, la care se pot adăuga litere sau cifre, astfel încît soiul să poată fi diferenţiat de orice alt soi existent cunoscut;
    2) nu trebuie să fie com­pusă numai din cifre, cu excepţia cazurilor recunoscute ca făcînd parte din practica internaţională de desem­nare prin “coduri” pentru unele specii, de exemplu, pentru cereale;
    3) nu trebuie să cuprindă elemente care la expirarea termenului de protecţie a soiului ar putea împiedica folosirea liberă a acestei denumiri ori ar putea împiedica comercializarea liberă a soiului;
    4) nu trebuie să fie identică, să aducă atingere sau să creeze risc de confuzie cu o altă denumire co­mercială a altui soi sau cu o marcă, denumire de origine ori indicaţie geografică, sau cu un alt drept de proprietate industrială protejat ce se referă la produse identice sau similare cu cele la care se referă soiul;
    5) nu trebuie să creeze dificultăţi privind recunoaşterea sau reproducerea ei;
    6) nu trebuie să sugereze, în mod fals, că soiul candidat derivă din/ori se referă la alt soi;
    7) nu trebuie să includă superlative, cuvinte de tipul „soi”, „formă”, „hibrid”, „varietate” şi „încrucişare” ori traducerile unor astfel de cuvinte;
    8) nu trebuie să fie identică, să aducă atingere sau să creeze risc de confuzie cu o altă denumire a unui soi protejat pe toată perioada de valabilitate a brevetului pentru soi şi după expirarea termenului de valabilitate a brevetului pentru soi, dacă exploatarea soiului continuă după expirarea acestui termen.
    17. Temeiuri de neacceptare a propunerii privind denumirea soiului:
    1) un drept anterior al unui terţ contravine utilizării denumirii propuse;
    2) denumirea propusă poate crea utilizatorilor dificultăţi în recunoaşterea sau reproducerea acesteia;
    3) denumirea propusă este identică sau poate fi confundată cu o denumire a altui soi existent, cunoscut, protejat sau înscris într-un catalog de soiuri de producere, sau pus pe piaţă într-un stat-membru al UPOV şi care apar­ţine unei specii sau subspecii, varietăţi, subva­rietăţi de plante, înrudită îndeaproape cu soiul  pentru care se solicită protecţie;
    4) denumirea propusă este identică cu alte denumiri curent utilizate pentru comercializarea mărfurilor sau care nu pot fi utilizate în virtutea altor prevederi legale;
    5) denumirea propusă contravine bunelor moravuri sau este contrară ordinii publice;
    6) denumirea propusă este susceptibilă de a induce în eroare sau de a crea confuzii privind caracterele, valoarea sau identitatea soiului, sau identitatea solicitantului, amelioratorului sau menţinătorului;
    7) denumirea propusă este diferită de denumirea cu care acelaşi soi a fost deja înscris într-un catalog oficial al soiurilor de plante şi cu care materialul soiului a fost pus pe piaţă în scopuri comerciale într-un stat-membru al UPOV, cu excepţia cazurilor prevăzute la subpunctele 1) – 6) din prezentul punct.
    [Pct.17 subpct.7) modificat prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    18. Denumirile unor soiuri care nu s-au comercializat de peste 10 ani şi a căror existenţă nu a fost şi nu este notorie se pot refolosi.
    19. Orice persoană, înainte de a depune o cerere de brevet şi pentru a propune o denumire acceptabilă pentru soiul candidat, poate solicita la AGEPI efectuarea unei cercetari documentare referitor la denumirea preconizată a soiului.
    20. Dacă propunerea privind denumirea soiului nu este acceptată de AGEPI sau dacă solicitantul doreşte schimbarea denumirii soiului propusă iniţial, el transmite la AGEPI o nouă propunere de denumire a soiului. Propunerea de denumire a soiului se depune în 3 exemplare pe un formular-tip elaborat de AGEPI, rubricile căruia trebuie completate clar şi lizibil, textul trebuie să fie dactilografiat sau imprimat. Propunerea trebuie să fie însoţită de dovada de plată a taxei stabilite.
    21. Propunerea de denumire a soiului trebuie să conţină:
    1) numărul de depozit şi data de depozit a cererii de brevet, precum şi denumirea soiului propusă iniţial în cererea de brevet;
    2) datele de iden­tificare ale solicitantului/solicitanţilor: numele, prenumele/denu­mirea, codul ţării, adresa completă, telefonul şi faxul cu prefixul zonei;
    3) specia şi genul (taxonul botanic), cărora le aparţine soiul (denumirea latină şi denumirea comună);
    4) denumirea soiului (cu majuscule) pentru care se solicită înregistrarea;
    5) datele referitoare la denumirea propusă sau înregistrată în alte state-membre ale UPOV, în ordine cronologică (anul – luna – ziua), inclusiv ţara sau oficiul la care a fost depusă cererea, stadiul de examinare a cererii şi denumirea, în cazul în care ea diferă de cea propusă;
    6) semnătura solicitantului/solicitanţilor sau reprezentantului/mandatarului autorizat.
Secţiunea 4.  Chestionarul tehnic
    22.  Chestionarul tehnic se completează pe un formular-tip elaborat de AGEPI şi se depune în 4 exemplare. Toate rubricile se completează clar şi lizibil, textul trebuie să fie dactilografiat sau imprimat. Răspunsurile la întrebări trebuie să fie redactate clar şi precis.
    23. Chestionarul tehnic trebuie să conţină:
    1) taxonul botanic cu indicarea genului şi speciei în limba latină şi a denumirii comune a plantei;
    2) datele de iden­tificare ale solicitantului/solicitanţilor;
    3) denumirea pro­pusă a soiului candidat;
    4) originea soiului cu indicarea genitorilor;
    5) metoda de încrucişare, metoda de ameliorare;
    6) metoda de reproducere a soiului, după caz, şi schema de lucru;
    7) caracterele relevante ale soiului candidat, conform normelor de examinare pentru  stabilirea dacă soiul este distinct, uniform şi stabil (cu indicarea numerelor din paranteze ce se referă la caracterele incluse în chestionarul tehnic care corespund numerelor caracterelor din Tabelul de caractere ale culturii solicitate, elaborat de UPOV; pentru fiecare caracter inclus în ches­tionarul tehnic se indică cel mai apropiat grad de expresie al caracterului dat pentru cultura în cauză);
    8) soiul similar sau 2-3 soiuri cunoscute şi utilizate în producţie care sînt mai apropiate prin caracterele lor de soiul candidat şi, după caz, deosebirile soiului candidat de aceste soiuri;
    9) informaţii supli­mentare care contribuie la identificarea soiului şi stabilirea distinctivităţii lui, inclusiv rezistenţa la dăunători, boli, rezistenţa la condiţii meteorologice nefavorabile, condiţiile speciale de testare a soiului în vederea stabilirii dacă soiul este distinct, uniform şi stabil, altă informaţie necesară pentru testarea soiului;
    10) semnătura solicitantului/solicitanţilor, reprezentantului sau mandatarului autorizat.
Secţiunea 5. Fotografiile
    24. Fotografiile se depun în 4 exemplare. Fotografiile soiului se prezintă pe o filă standard (dimensiuni 90x120 mm, dimen­siunile maxime admisibile sînt de 180x240 mm) pe fond de scară liniară, cu indicarea unităţilor de măsură (mm, cm etc.), cu numerotarea figurilor şi indicarea denumirii soiului.
    [Pct.24 modificat prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    25. Fotografiile trebuie să ilustreze plantele în întregime (vedere generală) şi organe separate, relevante (tulpină, frunze, flori, inflorescenţe, fructe întregi şi/sau în secţiune, seminţe).
    [Pct.25 modificat prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    26. În cazul cererilor referitoare la soiurile de flori şi plante decorative trebuie anexate fotografii color în cîteva variante, care ilustrează nuanţele culorilor, conform hărţii de culori. Această cerinţă se referă şi la soiurile pentru care în calitate de caracter relevant se revendică culoarea unei anumite părţi a plantei (de exemplu culoarea pieliţei sau pulpei fructului etc).
Secţiunea 6. Dovada de plată a taxei
    27. La cererea de brevet se anexează dovada de plată a taxei stabilite sau un act care certifică temeiul pentru scutirea sau reducerea de taxă.
    28. Documentul care constituie dovada de plată a taxei în lei moldoveneşti este o copie a dispoziţiei de plată autentificată de banca împuternicită, o chitanţă de încasare eliberată de contabilitatea AGEPI sau o recipisă de mandat poştal.
    29. Documentul care constituie dovada de plată a taxei în euro este o copie a dispoziţiei de plată autentificată de banca împuternicită.
    30. Dovada de plată a taxei trebuie să conţină denumirea procedurii pentru care a fost plătită taxa, iar în cazul în care este depusă ulterior – numărul de intrare ori numărul de depozit al cererii de brevet.
Secţiunea 7. Procura
    31. Procura care confirmă împuternicirile reprezentantului/mandatarului autorizat se eliberează sub semnătura personală a solicitantului şi nu necesită autentificare notarială.
    32. Procura poate fi depusă concomitent cu cererea sau în termen de 2 luni de la data de depozit a cererii. Dacă procura nu este depusă în termenul stabilit, acţiunile întreprinse de către reprezentantul/mandatarul autorizat se consideră neefectuate.
    33. în cazul solicitanţilor naţionali procura poate fi depusă concomitent cu orice document al cererii prezentat la AGEPI sau în termen de 2 luni de la data  prezentării la AGEPI a documentului.
    34. Procura se poate referi la una sau mai multe cereri ori brevete sau la toate cererile ori brevetele existente sau viitoare ale persoanei care a eliberat procura. În acest caz pentru fiecare cerere şi brevet la care se referă procura trebuie să fie prezentată o copie separată a acesteia.
    35. Procura poate să limiteze dreptul reprezentantului/mandatarului autorizat de a realiza anumite acţiuni. Orice act solicitat prin reprezentant/mandatar autorizat cu privire la retragerea unei cereri  ori la renunţarea la o cerere sau un brevet poate fi făcut numai pe baza unei menţiuni speciale în procură, care să indice expres dreptul la retragere sau renunţare.
    36. Procura pentru reprezentarea unei persoane fizice sau juridice cu domiciliul permanent în afara Republicii Moldova poate fi eliberată mandatarului autorizat înregistrat la AGEPI direct de această persoană sau de reprezentantul ei autorizat, care are procura corespunzătoare eliberată de solicitant. În ultimul caz, la cerere se anexează ambele procuri.
    37. Procura trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    1) să fie eliberată pentru gestiunea unei singure sau cîtorva cereri sau brevete;
    2) să conţină data eliberării;
    3) să stabilească limitele împuternicirilor reprezentantului/mandatarului autorizat;
    4) să fie semnată de persoana care a eliberat-o.
    38. Termenul de valabilitate a procurii nu poate depăşi 3 ani. Dacă în procură nu se indică termenul pentru care este eliberată, aceasta se consideră valabilă timp de un an de la data eliberării.
    39. Dacă procura este eliberată pe numele mai multor reprezentanţi/mandatari autorizaţi înregistraţi la AGEPI, oricare dintre ei poate gestiona afacerile privind cererea sau brevetul.
Secţiunea 8. Actul de prioritate
    40. Actul de prioritate trebuie să conţină un certificat de prioritate eliberat de oficiul de brevete la care a fost depusă cererea iniţială şi o copie a cererii iniţiale. Din certificatul de prioritate trebuie să rezulte data depunerii cererii iniţiale.
    41. În cazul revendicării priorităţii pe baza unei cereri anterioare depuse în alt stat, AGEPI poate cere solicitantului să depună, în termen de 3 luni de la expedierea notificării, o traducere conformă în limba de stat a acestei cereri.
    42. În cazul în care solicitantul revendică în cererea de brevet un drept de prioritate care aparţine altei persoane, pentru recunoaşterea priorităţii este necesară depunerea la AGEPI a unui acord din partea cedentului, din care să rezulte că solicitantul are dreptul să revendice prioritatea conform cererii iniţiale. În acest caz persoana care a cedat dreptul de prioritate altei persoane decade din dreptul de prioritate referitor la prima cerere. Termenul de depunere a acordului este de 3 luni de la data revendicării priorităţii.
    43. În caz de nerespectare a termenului indicat la punctul 42 din prezentul Regulament, AGEPI nu recunoaşte prioritatea revendicată.
Secţiunea 9. Semnarea documentelor cererii
    44. Documentele care se conţin în cerere, documentele care însoţesc cererea şi toate materiale suplimentare sau de comunicare se prezintă la AGEPI cu semnătura solicitantului sau a reprezentantului/mandatarului autorizat.
    45. Semnăturile puse pe documentele care însoţesc cererea, conform prevederilor prezentului Regulament, sînt urmate de indicarea numelui şi prenumelui persoanei semnatare.
    46. Dacă sînt mai mulţi solicitanţi, cererea se semnează de fiecare dintre ei sau de reprezentantul comum al solicitanţilor desemnat de aceştia. Orice comunicare referitoare la cerere poate fi semnată de solicitantul desemnat pentru corespondenţa cu AGEPI printr-un  acord comun al solicitanţilor, iar în cazul în care o asemenea persoană nu este desemnată – de solicitantul indicat primul în cerere.
    47. Dacă documentele sînt semnate de către o persoană responsabilă, se indică funcţia semnatarului şi denumirea oficială completă a unităţii.
    [Pct.47 modificat prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
Secţiunea 10. Redactarea materialelor cererii
    48. În descrierea tehnică a soiului, în chestionarul tehnic, în materialele explicative şi în alte materiale ale cererii se folosesc termeni şi abrevieri standard, iar în lipsa lor, termeni şi abrevieri notorii în literatura ştiinţifică şi agricolă.
    49. În cazul în care se folosesc termeni şi marcări care nu au o aplicare largă în literatură, semnificaţia lor se explică în text la prima folosire. Toate marcările convenţionale se descifrează în text.
    50. Cererea de brevet nu trebuie să conţină expresii, desene, figuri, fotografii şi alte materiale care contravin ordinii publice şi bunelor moravuri.
    51. Cererea de brevet nu trebuie să conţină declaraţii denigratoare referitoare la alte soiuri sau procese de ameliorare, precum şi la cererile sau brevetele altor persoane, expresii sau date care evident nu se referă la soi.
    52. Toate documentele care se conţin în cererea de brevet se redactează, astfel încît să fie posibilă păstrarea şi reproducerea nemijlocită ori de cîte ori este necesar, respectînd următoarele cerinţe:
    1) fiecare filă se foloseşte numai pe o pagină, amplasînd rîndurile paralel cu marginea scurtă a filei;
    2) fiecare document al cererii de brevet începe cu o filă nouă;
    3) documentele aferente cererii se întocmesc pe o filă de hîrtie albă, rezistentă, netedă, netransparentă şi mată de formatul 210x297 mm;
    4) în fiecare document aferent cererii a doua şi următoarele file se numerotează cu cifre arabe, în ordine crescîndă, la mijlocul părţii de sus a filei.
    53. Documentele se tipăresc cu caractere de culoare neagră la 1,5 intervale, cu înălţimea literelor majuscule nu mai mică de 2,1 mm, la calculator – cu fontul Times New Roman CE de mărimea 14. La cerere pot fi anexate materiale înscrise pe suport electronic în programul Windows.
Capitolul III. Procedura de acordare a brevetului
Secţiunea 1. Examinarea formală
    54. AGEPI, în termen de 2 luni de la data prezentării documentelor cererii, efectuează examinarea formală a cererii în vederea stabilirii datei de depozit.
    55. AGEPI examinează în conformitate cu prevederile art. 33 din Lege dacă cererea de brevet pentru soi conţine:
    1) formularul-tip de cerere cu solicitarea de acordare a unui brevet;
    2) numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul solicitantului;
    3) numele şi prenumele, domiciliul/sediul amelioratorului sau amelioratorilor care au creat sau descoperit şi dezvoltat noul soi;
    4) propunerea de denumire pentru soi;
    5) denumirea în limba latină a genului, familiei, speciei, subspeciei sau varietăţii căreia îi aparţine soiul şi denumirea comună în limba de stat;
    6) chestionarul tehnic în care caracterele soiului sînt prezentate în forma standardizată, conform normelor internaţionale pentru descrierea unui nou soi în funcţie de specia de apartenenţă; dacă acesta nu este complet solicitantului i se acordă 2 luni pentru completare;
    7) declaraţia prin care solicitantul confirmă pe propria răspundere că:
    a)  nu a comercializat soiul în conformitate cu prevederile art.10 din Lege; sau
    b) l-a comercializat, cu indicarea în ce ţări şi de la ce dată.
    56. Dacă nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 55 din prezentul Regulament, AGEPI notifică solicitantului elementele care lipsesc şi care trebuie depuse în termen de 2 luni de la data depunerii cererii. În acest caz data de depozit a cererii se consideră data depunerii ultimului element din cele solicitate. Dacă în termenul indicat elementele solicitate nu au fost depuse, cererea de brevet se consideră nedepusă.
    57. Dacă se constată că sînt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct.55 din prezentul Regulament, cererii i se atribuie o dată de depozit. Cererea se înregistrează în Registrul Naţional de Cereri de Brevete şi se notifică solici­tantul despre aceasta. În calitate de notificare privind rezultatul pozitiv al examinării formale AGEPI trimite solicitantului un exemplar al formularului cererii, întocmit conform cerinţelor stabilite.
Secţiunea 2. Examinarea preliminară
    58. Dacă rezultatul examinării formale este pozitiv, în termen de 3 luni de la data de depozit a cererii, AGEPI efectuează examinarea preliminară a cererii.
    59. În procesul examinării preliminare, conform cerinţelor articolului 43 din Lege, se verifică:
    1)  prezentarea dovezii de plată a taxei de depunere a cererii în cuantumul şi termenul legal;
    2) corectitudinea revendicării priorităţii şi prezentarea documentelor de prioritate şi a dovezii de plată a taxei stabilite pentru revendicarea priorităţii;
    3) prezentarea procurii în cazul depunerii cererii prin reprezentant/mandatar autorizat;
    4) prezentarea dovezilor documentare privind dobîndirea dreptului la brevet sau la revendicarea priorităţii;
    5) corectitudinea completării formularului cererii;
    6) corectitudinea completării chestionarului tehnic;
    7)  respectarea cerinţelor privind prezentarea documentelor care se conţin în cerere;
    8) dacă soiul constituie un organism genetic modificat, prezentarea autorizaţiei pentru introducerea în mediu, eliberată de autoritatea naţională competentă în conformitate cu legislaţia privind securitatea biologică sau a autorizaţiei care să confirme că examinarea tehnică a soiului nu prezintă nici un risc pentru mediul înconjurător;
    9) documentele şi informaţiile prezentate privind provenienţa şi condiţiile de cultură pentru soiul candidat.
    60. Nerespectarea termenelor indicate la alin.(2) art.37 şi alin.(2) şi (3) art.38 din Lege, precum şi neachitarea taxei pentru revendicarea priorităţii atrage după sine nerecunoaşterea priorităţii revendicate.
    61. Dacă în cadrul examinării preliminare, în cerere se constată lipsa sau neconformitatea documentelor necesare conform prezentului Regulament, solici­tantul se notifică privind neregularităţile şi i se propune să le înlăture în termen de 2 luni de la data expedierii notificării.
    62. Dacă în termenul stabilit solicitantul nu înlătură neregularităţile notificate sau nu depune o cerere de prelungire a termenului în cauză, cere­rea se respinge.
Secţiunea 3. Publicarea cererii
    63. La expirarea termenului de 3 luni de la data de depozit a cererii de brevet AGEPI publică în BOPI următoarele date despre cerere:
    1) numărul depozitului;
    2) data depozitului;
    3) numele sau denumirea solicitantului/solicitanţilor, codul ţării;
    4) numele amelioratorului/amelioratorilor, codul ţării;
    5) numele reprezentantului/mandatarului autorizat;
    6) denumirea propusă a soiului.
    64. Odată cu publicarea cererii în BOPI, în biblioteca AGEPI sînt puse la dispoziţia publicului materialele cererii, incluzînd chestionarul tehnic, denumirea soiului, fotografiile, precum şi materialele suplimentare, dacă este cazul.
Secţiunea 4. Examinarea de fond
    65. Dacă cererea îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin.(1) art.43 din Lege, AGEPI efectuează examinarea de fond a cererii în vederea stabilirii dacă:
    1) cererea are ca obiect un soi în sensul articolului 3 din Lege;
    2) soiul la prima vedere se încadrează în taxonul botanic declarat;
    3) soiul este nou, conform prevederilor articolului 10 din Lege;
    4) denumirea propusă de solicitant îndeplineşte cerinţele articolului 36 din Lege şi punctului 16 din prezentul Regulament şi nu sînt temeiuri de neacceptare a propunerii de denumire a soiului conform punctului 17 din prezentul Regulament.
    66. Dacă în urma examinării cererii conform prevederilor punctului 65 din prezentul Regulament se constată existenţa unor deficienţe, AGEPI notifică solicitantul, oferindu-i posibilitatea de remediere a acestora în termen de 2 luni.
    67. Examinarea denumirii propuse a soiului include documentarea în baza brevetelor pentru soi eliberate şi în baza cererilor înregistrate în registrele oficiale sau în baza colecţiilor informative de soiuri, în baza descrierilor detaliate în publicaţii cu o dată anterioară datei de depozit sau de prioritate a cererii de brevet.
    68. Dacă în procesul examinării se constată că denumirea soiului nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.36 din Lege şi pct. 16 şi 17 din prezentul Regulament, solicitantului i se notifică să prezinte la AGEPI, în termen de 2 luni, o nouă propunere de denumire a soiului, cu condiţia achitării taxei stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997. În cazul nerespectării termenului indicat sau în lipsa unui demers de prelungire a termenului sau  în cazul neachitării taxei, cererea de brevet se respinge..
    [Pct.68 modificat prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    69. Dacă solicitantul propune o nouă denumire pentru soiul candidat, AGEPI publică noua denumire în BOPI şi efectuează examinarea acesteia.
    70. Solicitantul este notificat ori de cîte ori este necesar despre examinarea cererii, cu indicarea termenului pentru răspuns. Solicitantul poate cere prelungirea termenului pentru răspuns, cu plata taxei stabilite.
    71. Dacă în termenul fixat, solicitantul nu răspunde şi nici nu cere o prelungire a termenului pentru răspuns, AGEPI suspendă procedura de examinare, acordîndu-i solicitantului un termen de 6 luni de la data expirării termenului omis, pentru restabilirea acestuia şi prezentarea răspunsului.
    72. Dacă pînă la expirarea termenului de 6 luni solicitantul nu depune o cerere de repunere în termenul omis, cu prezentarea concomitentă a actelor  necesare şi a dovezii de plată a taxei corespunzătoare, cererea se respinge cu expedierea către solicitant a hotărîrii de respingere.
    73. Temeiuri de respingere a cererii de brevet în cadrul examinării de fond:
    1) soiul nu corespunde cerinţelor art.10 din Lege sau au fost depistate brevete sau cereri de brevet pentru soiul respectiv cu data de depozit sau de prioritate ante­rioară datei de depunere sau de prioritate a cererii examinate, ce acoperă total caracterele relevante ale soiului candidat menţionate în descriere sau ches­tionarul tehnic;
    2) denumirea soiului nu corespunde cerinţelor art.36 din Lege şi pct.16 şi 17 din prezentul Regulament.
    74. Pînă la emiterea hotărîrii de respingere, solicitantul este notificat despre motivele existente de respingere a cererii şi i se propune să depună, în termen de 3 luni, un răspuns argumentat referitor la motivele exprimate în notificare. În cazul în care solicitantul nu prezintă, în termenul stabilit, argumente întemeiate împotriva motivelor de respingere a cererii, AGEPI adoptă hotărîrea de respingere a cererii.
    75. AGEPI publică în BOPI menţiunea privind hotărîrea de respingere a cererii, în termen de 2 luni de la data la care aceasta i-a fost expediată solicitantului.
    751. AGEPI poate solicita în cursul examinării prezentarea unor dovezi, dacă există dubii privind veridicitatea oricăror informaţii ce figurează în cererea solicitantului/titularului cu referire la oricare procedură, precum şi în documentele anexate la aceasta sau în comunicările ulterioare.
    [Pct.751 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
Secţiunea 5. Examinarea cererilor de brevet pentru
acelaşi soi cu aceeaşi dată
de prioritate
    76. Dacă s-a constatat că soiul, conform cererii depuse, este brevetabil, dar există altă cerere neretrasă şi publicată pentru acelaşi soi, cu aceeaşi dată de depozit, aceasta se notifică solicitantului.
    77. Dacă în procesul examinării s-a constatat că soiurile sînt identice şi au aceeaşi dată de depozit sau de prioritate, brevetul poate fi acordat în baza cererii care are numărul anterior de înregistrare la AGEPI, dacă acordul dintre solicitanţi nu prevede altfel. Totodată, solicitantului i se notifică dacă cererea lui are numărul anterior sau ulterior de înregistrare la AGEPI.
    78. Informarea solicitantului cererii examinate despre datele bibliografice din altă cerere de brevet şi dezvăluirea conţinutului ei pînă la publicarea datelor referitor la această cerere se admit numai cu acordul solicitantului celeilalte cereri.
    79. Identitatea soiurilor se constată în baza ultimei variante a descrierilor sau chestionarelor tehnice, prezentate de către solicitanţi în modul stabilit.
Secţiunea 6. Examinarea cererii de brevet depuse
de o persoană
neîndreptăţită
    80. Dacă un terţ prezintă la AGEPI dovada că el a iniţiat o procedură în instanţa judecătorească împotriva solicitantului în vederea stabilirii faptului că el este persoana îndreptăţită la acordarea brevetului, AGEPI suspendă procedura de acordare, cu excepţia cazului în care terţul este de acord cu continuarea procedurii. Acest acord trebuie să fie prezentat în scris la AGEPI şi este irevocabil. Suspendarea procedurii nu poate interveni anterior publicării cererii de brevet.
    81. Dacă o decizie a instanţei judecătoreşti într-o procedură de revendicare a dreptului la acordarea brevetului este prezentată la AGEPI, solicitantul sau alte părţi interesate sînt notificate că procedura de acordare a brevetului se reia din data indicată în notificare, cu excepţia cazului în care o nouă cerere de brevet este depusă conform lit.b) alin.(1) art.14 din Lege. Dacă decizia instanţei judecătoreşti este pronunţată în favoarea terţului procedura nu poate fi reluată decît după expirarea unui termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a deciziei, cu excepţia cazului în care terţul a cerut continuarea procedurii de acordare a brevetului.
    82. La data sau ulterior adoptării deciziei privind suspendarea procedurii, AGEPI poate fixa o dată la care intenţionează să continue procedura, fără a lua în considerare derularea procedurii împotriva solicitantului prevăzute în pct.80 din prezentul Regulament. Această dată este notificată terţului, solicitantului şi, după caz, altor părţi interesate. Dacă pînă la această dată nu este prezentată o decizie a instanţei judecătoreşti, AGEPI poate continua procedura.
Secţiunea 7.  Examinarea tehnică a soiului
    83. AGEPI, în termen de o lună de la data la care i-a notificat solicitantului despre rezultatul  pozitiv al examinării de fond a cererii, transmite Comisiei de Stat copiile următoarelor documente referitoare la  cerere:
    1) formularul cererii, chestionarul tehnic şi orice alt document prezentat de solicitant care conţine informaţii utile pentru efectuarea examinării tehnice a soiului;
    2) demersul solicitantului privind confidenţialitatea datelor referitoare la componenţii soiului, conform alin.(3) art.67 din Lege;
    3) documentele referitoare la obiecţiile bazate pe neîndeplinirea condiţiilor stabilite la art.7-9 din Lege.
    84. Examinarea tehnică a soiului este efectuată conform metodologiilor stabilite de Comisia de Stat, în baza normelor internaţionale şi a recomandărilor standardizate elaborate de  UPOV, completate cu normele naţionale existente pentru testarea soiurilor considerate specifice condiţiilor pedoclimatice ale ţării, pentru fiecare specie în parte.
    85. Durata testării este stabilită de Comisia de Stat, în baza normelor internaţionale de testare a soiurilor, în special în baza Ghidurilor UPOV privind examinarea distinctivităţii, uniformităţii şi stabilităţii noilor soiuri de plante. În cazuri excepţionale durata testării poate fi prelungită de către Comisia de Stat sau la cererea solicitantului, cu plata taxei suplimentare.
     86. În vederea efectuării corecte a testelor de creştere, solicitantul furnizează materiale informative cu privire la modul de cultivare a soiului candidat.
    87. Dacă solicitantul prezintă rezultatele testării efectuate de către un organ competent dintr-un stat-membru al UPOV Comisia de Stat verifică dacă acestea sînt prezentate cu consimţămîntul şi cu respectarea condiţiilor de plată impuse de organul competent respectiv, conform cărora taxa de cumpărare a raportului tehnic de la o autoritate competentă a unui stat-membru UPOV se achită de catre solicitant la autoritatea care a testat soiul şi a întocmit raportul de examinare tehnică, precum şi supune rezultatele prezentate unei analize formale în vederea validării sau invalidării acestora.
    88. Dacă Comisia de Stat decide invalidarea rezultatelor testării conform punctului 87 din prezentul Regulament, ea notifică acest fapt solicitantului, acordîndu-i un termen de 3 luni pentru răspuns şi oferindu-şi disponibilitatea de a efectua testarea soiului candidat, cu condiţia achitării taxei stabilite.
    89. În baza analizei rezultatelor testelor de creştere efectuate conform art.46 din Lege sau a rezultatelor testării efectuate de către un organ competent dintr-un stat-membru al UPOV prezentate de către solicitant, Comisia de Stat întocmeşte un raport de examinare tehnică în care este apreciat nivelul îndeplinirii de către soiul testat a condiţiilor, conform art.7-9 din Lege.
    90. Dacă Comisia de Stat constată, în baza rezultatelor examinării tehnice, că soiul nu îndeplineşte condiţiile conform art.7-9 din Lege, în raportul de examinare tehnică trebuie să se menţioneze motivele pe care se bazează această constatare.
    91. Raportul de examinare tehnică trebuie să fie semnat de persoana responsabilă de efectuarea examinării tehnice şi trebuie să conţină indicaţia că este destinat exclusiv utilizării de către AGEPI, conform alin.(5) art.48 din Lege.
    92. Comisia de Stat transmite raportul de examinare tehnică la AGEPI, care notifică solicitantului rezultatele examinării tehnice, oferindu-i un termen de 3 luni pentru prezentarea observaţiilor sale.
    93. Dacă solicitantul nu îndeplineşte cerinţele conform alin.(4) art.46 din Lege în termenul stabilit, Comisia de Stat notifică acest fapt AGEPI. În acest caz cererea se consideră retrasă.
Secţiunea 8. Examinarea obiecţiilor privind cererea de brevet
    94. Obiecţiile depuse conform art.49 din Lege trebuie să conţină:
    1) numele solicitantului şi numărul de depozit al cererii la care se referă obiecţia;
    2) datele de identificare ale autorului obiecţiei;
    3) dacă autorul obiecţiei a desemnat un mandatar autorizat – numele şi adresa acestuia;
    4) o declaraţie care conţine motivele pe care se bazează obiecţia, precum şi faptele, dovezile şi argumentele prezentate în susţinerea obiecţiei.
    95. Dacă referitor la o cerere de brevet sînt prezentate mai multe obiecţii, AGEPI poate să le examineze împreună.
    96. Dacă se constată că obiecţia depusă nu îndeplineşte cerinţele stabilite conform art.49 din Lege şi pct.94 din prezentul Regulament, AGEPI notifică persoana care a depus obiecţia privind deficienţele depistate, stabilind un termen de o lună pentru remedierea acestora. Dacă în termenul fixat deficienţele nu sînt remediate, obiecţia se respinge.
    97. AGEPI notifică solicitantulul despre obiecţiile acceptate şi stabileşte pentru prezentarea răspunsului un termen de 2 luni din data primirii notificării. Dacă obiecţia se referă la denumirea soiului, în termenul acordat solicitantul poate prezenta o nouă propunere de denumire a soiului.
    98. În cazul în care AGEPI constată că obiecţia se bazează pe motive care pot constitui un temei pentru respingerea cererii, acest fapt se notifică solicitantului şi se stabileşte un termen de 3 luni pentru depunerea unui răspuns argumentat privind motivele exprimate în notificare. Dacă solicitantul nu prezintă argumente întemeiate împotriva motivelor de respingere a cererii în termenul stabilit, AGEPI respinge cererea.
Secţiunea 9. Hotărîrile AGEPI
    99. Dacă raportul de examinare tehnică constată că soiul nu îndeplineşte cel puţin una din condiţiile stabilite la art.7-10 şi art.36 din Lege, AGEPI notifică solicitantul despre motivele care pot constitui temei pentru respingerea cererii, stabilind un termen de 3 luni pentru prezentarea observaţiilor sale.
    100. În cazul în care solicitantul nu prezintă argumente întemeiate împotriva motivelor de respingere a cererii în termenul stabilit, AGEPI adoptă hotărîrea de respingere a cererii.
    101. AGEPI publică în BOPI menţiunea privind hotărîrea de respingere a cererii sau de acordare a brevetului în termen de 2 luni de la data la care aceasta i-a fost expediată solicitantului.
    102. În BOPI se publică menţiunea privind hotărîrea de acordare a brevetului ce conţine următoarele date:
    1) numărul depozitului;
    2) data depozitului;
    3) numele sau denumirea titularului/titularilor, codul ţării;
    4) numele amelioratorului/amelioratorilor soiului, codul ţării;
    5) denumirea comună a speciei şi taxonul botanic;
    6) denumirea soiului;
    7) numărul brevetului.
    103. Concomitent cu publicarea în BOPI a menţiunii privind acordarea brevetului, în biblioteca AGEPI se pune la dispoziţia publicului descrierea oficială a soiului.
Secţiunea 10. Retragerea cererii
    104. Retragerea cererii se face numai în baza cererii scrise a solicitantului sau a reprezentantului/mandatarului autorizat, cu condiţia plăţii taxei stabilite.
    105. După începerea procedurii de examinare tehnică a soiului, taxele pentru examinarea tehnică a soiului nu se restituie solicitantului.
    106. Cererea de brevet retrasă nu produce efecte juridice, acţiunile solicitantului ulterioare retragerii nu pot fi întemeiate în baza acestei cereri (la depunerea cererii ulterioare nu poate fi invocată prioritatea din data depunerii cererii retrase sau a materialelor suplimentare ale acesteia).
    107. Cererea de retragere a cererii de brevet nu poate fi revocată.
    108. Data primirii cererii de retragere la AGEPI este data de la care cererea se consideră retrasă.
    109. Datele privind cererile publicate în modul stabilit şi retrase se publică în BOPI.
Capitolul IV. Eliberarea şi menţinerea
în vigoare a brevetului
Secţiunea 1. Eliberarea brevetului
    110. odată cu publicarea menţiunii privind acordarea brevetului, AGEPI înregistrează brevetul în Registrul naţional de brevete pentru soiurile de plante.
    111. În termen de 3 luni de la data publicării menţiunii privind acordarea brevetului, dacă nu au fost depuse contestaţii sau contestaţiile depuse au fost respinse, AGEPI eliberează brevetul persoanei pe numele căreia a fost solicitat şi publică datele despre aceasta în BOPI.
    La brevet se anexează descrierea oficială a soiului.
    112. Dacă sînt mai mulţi titulari de brevet, brevetul se eliberează numai unui titular, care este desemnat în acordul încheiat între solicitanţi sau, în cazul în care nu a fost prezentat un astfel de acord, brevetul se eliberează primului solicitant înscris în cerere. Cotitularii brevetului şi amelioratorii pot solicita copii ale brevetului, cu condiţia achitării taxei stabilite.
    113. Titularul de brevet trebuie să depună la AGEPI dovada de plată a taxei pentru eliberarea brevetului nu mai tîrziu de 3 luni de la data publicării menţiunii privind acordarea brevetului.
    114. Concomitent cu dovada de plată a taxei pentru eliberarea brevetului titularul trebuie să depună dovada de plată a taxei de menţinere în vigoare a brevetului pentru primul an de valabilitate. Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării sînt scutite de plata tarifelor pentru menţinerea în vigoare a brevetelor pentru primii 5 ani.
    [Pct.114 modificat prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
    115. Dacă titularul nu a prezentat în termenul stabilit dovada de plată a taxei de eliberare şi de menţinere în vigoare a brevetului pentru primul an de valabilitate, procedura de eliberare a brevetului se suspendă şi titularul este notificat privind acest fapt. Dacă titularul nu prezintă, în termen de 6 luni de la data omisă, cererea de restabilire a termenului omis şi dovada de plată a taxelor corespunzătoare, AGEPI adoptă hotărîrea de decădere a titularului din drepturile ce decurg din brevet. Hotărîrea respectivă se comunică titularului şi se publică în BOPI.
    116. AGEPI publică lunar în BOPI lista brevetelor pentru soi de plantă eliberate. Data eliberării brevetului se consideră data publicării în BOPI a menţiunii privind eliberarea brevetului.
    117. În BOPI se publică datele privind brevetele eliberate, care includ:
    1) numărul brevetului;
    2) data depozitului;
    3) numele sau denumirea titularului(lor), codul ţării;
    4) numele amelioratorului (lor), codul ţării;
    5) data acordării brevetului;
    6) denumirea comună şi taxonul botanic;
    7) denumirea soiului.
    118. La cererea titularului de brevet AGEPI poate elibera un duplicat al brevetului, dacă originalul a fost pierdut ori distrus, ori nu poate fi restabilit din alte motive întemeiate, cu condiţia achitării taxei stabilite.
Secţiunea 2. Menţinerea în vigoare a brevetului
    119. Taxa anuală pentru menţinerea în vigoare a brevetului se achită pînă la prima zi a fiecărui an de valabilitate, dar nu mai devreme de 3 luni înainte de începerea anului următor de valabilitate a brevetului.
    120. Termenul omis de plată a taxei pentru menţinerea în vigoare a brevetului poate fi restabilit în cel mult 6 luni de la data omisă, cu condiţia plăţii taxei stabilite.
    121. Dacă titularul nu a prezentat dovada de plată a taxei de menţinere în vigoare a brevetului în termenul stabilit şi, în termen de 6 luni de la data omisă – dovada de plată a taxei stabilite şi a taxei suplimentare, AGEPI publică în BOPI informaţia privind decăderea titularului din drepturi.
    122. Dacă pe parcursul perioadei de menţinere în vigoare a brevetului denumirea soiului trebuie să fie modificată conform art.62 din Lege, AGEPI notifică titularul privind motivele care argumentează necesitatea acestei modificări, fixează termenul în care titularul trebuie să propună o denumire modificată şi precizează că în cazul nerespectării acestei cerinţe, AGEPI poate decide decăderea titularului din drepturi conform art.24 din Lege.
    Titularul trebuie să depună la AGEPI propunerile sale de denumire modificată a soiului în 2 exemplare.
    Dacă AGEPI nu acceptă propunerea de denumire modificată, titularul trebuie să prezinte o nouă propunere de denumire a soiului în termenul fixat de AGEPI, cu condiţia achitării taxei stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997.
    [Pct.122 modificat prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]
Secţiunea 3. Renunţarea la brevet sau transmiterea
drepturilor privind brevetul

    123. Declaraţia de renunţare la brevet se completează pe un formular-tip aprobat de AGEPI şi se consideră depusă după achitarea taxei stabilite.
    124. În cazul în care titularul renunţă la brevet, amelioratorul are dreptul preferenţial de a depune o ce­rere pentru obţinerea acestui brevet pe numele său, cu condiţia achitării taxei stabilite pentru înscrierea modificărilor co­respunzătoare în Registrul naţional de brevete pentru soiurile de plante şi în  brevet.
    125. Dacă brevetul este obiectul unui contract de licenţă, renunţarea la brevet este posibilă nu­mai cu acordul licenţiatului.
    Dacă licenţa a fost înregistrată la AGEPI, renunţarea este înscrisă în Registrul naţional de brevete numai după 2 luni de la data la care titularul brevetului a prezentat la AGEPI un document din care să rezulte că titularul brevetului a informat licenţiatul despre intenţia sa de a renunţa la brevet.
    Dacă înainte de expirarea acestui termen titularul prezintă la AGEPI dovezi privind acordul licenţiatului, renunţarea este imediat înregistrată.
    126. În cazul transmiterii dreptului la brevet, solicitarea de acordare a unei licenţe neexclusive de către noul titular de brevet conform alin.(2) art.61 din Lege, se depune în termen de 3 luni de la înscrierea noului titular de brevet în Registrul naţional de brevete pentru soiurile de plante.
Capitolul V. Inspectarea publică
    127. inspectarea registrelor sau a documentelor cererii conform art.67 din Lege se efectuează în baza unei cereri scrise depuse la AGEPI.
    128. La cerere, AGEPI permite inspectarea registrelor sau documentelor aferente cererii, eliberînd extrase din registre sau copii ale documentelor persoanei care le solicită, cu condiţia achitării taxei stabilite.
    La cerere, documentele pot fi inspectate printr-o comunicare în scris a informaţiei conţinute în documentele solicitate. Totodată, AGEPI poate cere persoanei interesate să consulte documentele personal, dacă aceasta este necesar din cauza volumului informaţiei care urmează a fi comunicată.
    129. Documentele care se conţin în cereri care nu au fost publicate pot fi oferite spre inspectare publică doar cu acordul solicitantului.
    130. Pînă la publicarea cererii AGEPI comunică terţilor, în condiţiile achitării taxei stabilite, următoarele informaţii:
    1) numărul cererii;
    2) data de depozit şi, dacă a fost invocată prioritatea, data priorităţii, ţara depunerii cererii iniţiale şi numărul cererii iniţiale;
    3) numele sau denumirea solicitantului.
    131. Nu se admite inspectarea documentelor:
    1)  referitoare la proiectele de hotărîri  ale AGEPI care nu se comunică părţilor interesate;
    2)  care conţin indicarea amelioratorului în cazul în care acesta a refuzat să fie menţionat în această calitate;
    3) care conţin informaţiile menţionate la alineatul (3) art.67 din Lege;
    4)  de uz intern, inclusiv cele referitoare la modificarea componenţei Comisiei de Contestaţii sau conţinînd obiecţii privind membrii acesteia.
    132. Restricţiile privind inspectarea materialelor cererii conform pct.131 din prezentul Regulament nu se aplică în cazul inspectării documentelor care se conţin în cerere de către instanţele judecătoreşti.
    133. În cazul în care cererea este retrasă, materialele cererii pot fi inspectate numai cu acordul în scris al solicitantului sau la solicitarea instanţei judecătoreşti.
    134. Inspectarea testării soiurilor poate fi efectuată la cerere, prezentată în scris Comisiei de Stat care poate permite accesul la loturile de testare.
    Preşedintele Comisiei de Stat stabileşte detaliile procedurii de inspectare a testării soiurilor în vederea asigurării măsurilor de protecţie a drepturilor solicitantului sau titularului.
    135. Orice persoană interesată are dreptul să ceară de la AGEPI copiile materialelor indicate în notificare, în hotărîre sau în raportul de examinare.
    Copiile materialelor se expediază de AGEPI în termen de 2 luni de la data primirii solicitării, cu condiţia achitării taxei stabilite.
Capitolul VI. Dispoziţii comune
Secţiunea 1. Corespondenţa
    136. Corespondenţa cu solicitantul se expediază pe adresa indicată în cererea de brevet sau pe adresa reprezentantului/mandatarului autorizat. Dacă o asemenea adresă nu este indi­cată, corespondenţa se expediază pe adresa primului solicitant înscris în cerere.
    137. AGEPI poartă corespondenţa pentru fiecare cerere în parte.
    138. Materialele expediate la AGEPI după depunerea cererii trebuie să conţină referinţa la numărul acesteia şi semnătura solicitantului sau a reprezentantului/mandatarului autorizat. În caz contrar ele nu sînt admise spre examinare.
    139. Materialele care completează sau modifică documentele care se conţin în cerere se prezintă pentru fiecare exemplar al documentului respectiv al cererii în limba de stat sau al traducerii acestuia în limba de stat.
    140. Dacă modificările se referă la greşeli de tipar, de stilistică, la erorile din datele bibliografice etc. şi nu conduc la scăderea calităţii imaginii în cazul multiplicării, necesitatea introducerii corecturilor poate fi exprimată printr-o scrisoare a solicitantului.
    141. În cazul în care AGEPI a expediat o notificare solicitantului, termenele efectuării examinării cererii se prelungesc pe perioada cuprinsă între data expedierii notificării şi data primirii răspunsului de la solicitant.
Secţiunea 2. Prelungirea termenului şi repunerea
 în termenul omis

    142. Cererea de prelungire a termenului se redactează în formă liberă. Termenul necesar pentru prelungire poate fi indicat de solicitant direct în cererea de prelungire sau pot fi depuse cîteva cereri consecutive, cu condiţia ca fiecare cerere ulterioară să fie depusă pînă la expirarea termenului prelungit prin cererea anterioară.
    143. În cazul nerespectării termenului de prezentare a cererii de prelungire, aceasta nu se acceptă, ceea ce se notifică solicitantului.
    144. La cererea de prelungire se anexează dovada de plată a taxei în cuantumul stabilit pentru prelungirea termenului. Dacă nu se prezintă această dovadă, cererea de prelungire se consideră nedepusă, iar solicitantul este notificat despre aceasta.
    145. Cererea de repunere în termenul omis se redactează în formă liberă. Solicitantul sau titularul trebuie să depună cererea de repunere în termenul omis nu mai tîrziu de 6 luni de la data expirării lui. Ca urmare a nerespectării acestei condiţii cererea de brevet se consideră abandonată şi se respinge, iar referitor la brevet se adoptă hotărîrea de decădere a titularului din drepturi, ceea ce se notifică solicitantului sau titularului.
    146. Cererea de repunere în termenul omis se consideră depusă doar după achitarea taxei corespunzătoare în cuantumul stabilit şi anexarea materialelor solicitate, în caz contrar, cererea de repunere în termenul omis se respinge, ceea ce se notifică solicitantului sau titularului.
Secţiunea 3.  Restabilirea drepturilor
    147. AGEPI, la cererea solicitantului/titularului, admite restabilirea drepturilor, cu condiţia stabilirii că neîndeplinirea în termen a avut loc în pofida luării tuturor măsurilor cerute de împrejurări sau că orice întîrziere a fost neintenţionată.
    Restabilirea drepturilor se efectuează cu condiţia achitării taxei stabilite şi prezentării documentelor care confirmă motivele neîndeplinirii acţiunii în termen.
    148. Odată cu cererea de restabilire a drepturilor se depune documentul care confirmă îndeplinirea acţiunii pentru care a fost omis termenul.
    149. Pentru restabilirea drepturilor cu privire la un brevet, documentul indicat la punctul 148 din prezentul Regulament este dovada de plată a taxei stabilite pentru perioada de graţie de 6 luni şi a taxei anuale de menţinere în vigoare în cuantumul stabilit, al cărei termen de plată a fost omis.
    150. Dacă în cererea de restabilire a drepturilor nu sînt indicate motivele neîndeplinirii acţiunii în termen, solicitantul sau titularul prezintă aceste motive, confirmate prin acte, în termenul indicat în notificarea AGEPI.
    151. AGEPI examinează, în termen de o lună, cererea de restabilire a drepturilor, actele care cer­tifică motivele neîndeplinirii acţiunii în termen, respectarea condiţiilor stabilite la pct.148-150 din prezentul Regulament, după care decide acceptarea sau respingerea cererii de restabilire a drepturilor.
    152. În cazul în care se intenţionează respingerea cererii de restabilire a drepturilor, AGEPI notifică solicitantul sau titularul privind motivele care constituie temei pentru refuz, acordînd un termen de 3 luni de la data expedierii notificării pentru prezentarea unor eventuale observaţii privind intenţia de refuz.
    Dacă materialele prezentate de solicitant sau titular nu confirmă motivele neîndeplinirii acţiunii în termen sau dacă în termenul stabilit nu a fost prezentat vreun răspuns, AGEPI decide respingerea cererii de restabilire a drepturilor.
    153. Informaţia privind cererile asupra cărora s-a reluat procedura de examinare şi brevetele revalidate se publică în BOPI.
Secţiunea 4. Introducerea modificărilor
    154. Modificarea componenţei amelioratorilor/solicitanţilor/titularilor, a datelor de identificare ale acestora şi a adresei pentru corespondenţă se efectuează prin introducerea  modificărilor în cerere, după caz, în brevet.
    155. Modificările solicitate în termen de 2 luni de la data de depozit se introduc fără plata taxei de introducere a modificărilor, iar după expirarea termenului menţionat – cu condiţia achitării taxei. Modificarea adresei pentru corespondenţă se efectuează fără plata taxei.
    156. Solicitarea introducerii modificărilor se efectuează prin depunerea unei cereri de introducere a modificărilor pe formularul-tip, aprobat de AGEPI.
    157. Cererea de introducere a modificărilor trebuie să se refere la o singură modificare şi trebuie să conţină următoarele date:
    1) numărul şi data de depozit ale cererii (dacă cererea nu are încă număr de depozit se indică numărul de intrare atribuit) sau numărul brevetului;
    2) datele de identificare ale solicitantului/titularului;
    3) numele şi adresa reprezentantului/mandatarului autorizat, dacă cererea de introducere a modificărilor se depune prin intermediul reprezentantului/ mandatarului autorizat;
    4) adresa pentru corespondenţă, după caz;
    5) indicarea elementului din cerere/brevet a cărui modificare este solicitată şi modificarea propusă;
    6) solicitarea privind eliberarea adeverinţei de confirmare a modificărilor datelor, în cazul în care nu se solicită eliberarea unui nou brevet;
    7) semnătura solicitantului/titularului, după caz a reprezentantului/ mandatarului autorizat, conform punctului 13 subpunctului 15) din prezentul Regulament.
    158. Se consideră o singură modificare:
    1) modificarea datelor de identificare ale amelioratorului, solicitantului sau titularului: în cazul persoanelor fizice – numele, prenumele şi/sau adresa, în cazul persoanelor juridice – denumirea şi/sau sediul şi/sau forma juridică;
    2) modificarea componenţei amelioratorilor, în cazul în care solicitanţii/titularii nu sînt aceleaşi persoane cu amelioratorii;
    3) modificarea componenţei solicitanţilor, cu excepţia cazului în care această modificare are drept temei cesionarea drepturilor;
    4) modificarea componenţei titularilor, cu excepţia cazului în care această modificare are drept temei renunţarea la brevet sau cesionarea drepturilor;
    5) modificarea adresei pentru corespondenţă.
    159. La cererea de introducere a modificărilor se anexează următoarele documente:
    1) procura semnată de solicitant/titular, dacă cererea de introducere a modificărilor se depune prin intermediul reprezentantului/mandatarului autorizat;
    2) documentul ce confirmă modificarea, în cazul în care modificarea privind denumirea şi/sau sediul şi/sau forma juridică a solicitantului/titularului are ca temei reorganizarea persoanei juridice;
    3) actul normativ prin care solicitantul/titularul (persoană juridică) şi-a modificat denumirea şi/sau adresa şi/sau forma juridică, în cazul în care modificarea datelor de identificare ale solicitantului/titularului se efectuează în temeiul unor prevederi normative;
    4) actul normativ prin care solicitantul/titularul (persoană fizică) şi-a modificat adresa, în cazul în care modificarea adresei solicitantului/titularului se efectuează în temeiul unor prevederi normative;
    5) copia buletinului de identitate, în cazul în care modificarea solicitată se referă la  numele şi/sau adresa amelioratorului/solicitantului/titularului (persoană fizică);
    6) actul care confirmă existenţa dreptului asupra cererii/brevetului, în cazul obţinerii acestui drept prin succesiune;
    7) hotărîrea instanţei de judecată, în cazul în care modificarea se efectuează în temeiul unei hotărîri judecătoreşti;
    8) declaraţia titularului de renunţare la brevet, cu semnătura acestuia, în cazul în care modificarea are drept temei exercitarea dreptului preferenţial al amelioratorului, conform art.25 alin.(6) din Lege;
    9) declaraţia fiecărui ameliorator/solicitant în parte, cu semnătură, de acceptare a  includerii sau excluderii unui/ameliorator unor/amelioratori sau solicitant/solicitanţi în/din cerere sau, după caz, în/din brevet, dacă modificarea vizează componenţa amelioratorilor/solicitanţilor şi dacă, în cazul solicitanţilor, aceasta nu survine ca rezultat al unei cesiuni sau succesiuni de drepturi;
    10) declaraţia fiecărui titular în parte, cu semnătură, de acceptare a includerii sau excluderii unui/titular unor/titulari în/din brevet, dacă modificarea vizează componenţa titularilor şi dacă aceasta nu survine ca rezultat al unei cesiuni sau succesiuni de drepturi;
    11) declaraţia fiecărui ameliorator/solicitant/titular în parte, cu semnătură, referitor la faptul că prin modificarea solicitată nu vor fi lezate drepturile persoanei care nu poate fi contactată, în cazul modificării componenţei amelioratorilor/solicitanţilor/titularilor, în lipsa acordului acestei persoane;
    12) dovada de plată a taxei de introducere a modificărilor, după caz.
    160. Modificarea componenţei amelioratorilor/solicitanţilor/titularilor în temeiul punctului 158 subpunctele 2)-4) din prezentul Regulament se va efectua în lipsa acordului amelioratorului/solicitantului/titularului care este o persoană decedată/dispărută fără veste, fără succesori de drepturi sau care nu poate fi contactată. În cazul persoanei care nu poate fi contactată, prevederea prezentului punct se va aplica cu condiţia că au fost epuizate toate posibilităţile de contactare şi  amelioratorii/solicitanţii/titularii au declarat în scris că drepturile acestei persoane nu vor fi lezate ca urmare a modificării.
    161. Este suficientă depunerea unei singure cereri de introducere a modificărilor care să indice numărul şi data cererilor/brevetelor la care se referă, dacă se solicită modificarea aceluiaşi element în mai multe cereri/brevete ale aceluiaşi solicitant/titular, cu condiţia achitării taxei de introducere a modificărilor pentru fiecare cerere/brevet în parte. Cererea de introducere a modificărilor şi documentele anexate acesteia se depun într-un număr suficient de copii necesare pentru anexarea la toate dosarele soiurilor de plante pentru care se solicită modificarea.
    162. Examinarea cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate se efectuează în termen de 2 luni de la data depunerii acesteia.
    163. În procesul examinării cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate acesteia se verifică:
    1) prezenţa datelor prevăzute la punctul 157 din prezentul Regulament;
    2) prezenţa altor documente necesare pentru introducerea modificărilor solicitate, specificate la punctul 159 din prezentul Regulament şi conformitatea acestora cu prevederile prezentului Regulament şi ale legislaţiei în vigoare;
    3) dacă modificarea solicitată constituie în mod efectiv o modificare specificată la punctul 158 din prezentul Regulament;
    4) conformitatea datelor indicate în cererea de introducere a modificărilor şi a datelor conţinute în documentele anexate cu datele înscrise în Registrul naţional de cereri de brevet pentru soiurile de plante sau, după caz, în  Registrul naţional de brevete pentru soirile de plante;
    5) existenţa dovezii de plată a taxei de introducere a modificărilor, după caz.
    164. Dacă în procesul examinării se constată:
    1) neregularităţi în cererea de introducere a modificărilor sau în documentele anexate,
    2) lipsa unor documente specificate la punctul 159  din prezentul Regulament,
    3) neachitarea taxei de introducere a modificărilor sau achitarea acesteia într-un cuantum mai mic decît cel stabilit,
    AGEPI notifică solicitantul/titularul sau reprezentantul/mandatarul autorizat al acestuia, desemnat prin procură, şi îi acordă un termen de 2 luni de la data primirii notificării pentru remedierea neregularităţilor constatate.
    Orice notificare a AGEPI, trimisă în cadrul efectuării procedurii de examinare a cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate, prelungeşte termenul de examinare pentru o perioadă egală cu termenul ce s-a scurs de la data expedierii notificării pînă la data primirii răspunsului.
    165. În funcţie de rezultatul examinării cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate, AGEPI emite una din următoarele decizii:
    1) de acceptare a modificărilor, în cazul în care sînt respectate toate cerinţele stabilite de Lege şi de prezentul Regulament;
    2) de respingere a modificărilor, în cazul în care în procesul examinării s-a constatat existenţa cel puţin a unui motiv specificat la punctul  166 din prezentul Regulament.
    166. AGEPI emite decizia de respingere a modificărilor dacă:
    1) neregularităţile menţionate la punctul 164 din prezentul Regulament, constatate în  procesul examinării cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate, şi comunicate solicitantului/titularului sau reprezentantului/mandatarului autorizat al acestuia, nu au fost remediate în termenul acordat şi nu a fost depusă o cerere de prelungire a acestui termen;
    2) documentul anexat cererii de introducere a modificărilor nu confirmă modificarea datelor amelioratorului/solicitantului/titularului sau conţine prevederi ce contravin legislaţiei în vigoare şi/sau prevederi ce se exclud reciproc;
    3) modificarea propusă constituie o rectificare a erorii reglementată de secţiunea 5 din prezentul capitol;
    4) modificarea propusă are drept temei cesionarea drepturilor asupra cererii de brevet/brevetului;
    5) modificarea propusă are drept temei renunţarea unui/cotitular unor/cotitulari la brevet în conformitate cu art.25 din Lege;
    6) cererea de introducere a modificărilor nu este semnată de fiecare solicitant/titular, în cazul în care cererea de brevet este depusă de mai mulţi solicitanţi sau brevetul este eliberat pe numele mai multor titulari, cu excepţia cazului cînd cererea de introducere a modificărilor este semnată de reprezentantul/mandatarul autorizat desemnat de aceştia;
    7) nu există acordul tuturor amelioratorilor/solicitanţilor privind includerea sau excluderea unui/ameliorator unor/amelioratori sau solicitant/solicitanţi în/din cerere sau, după caz, în/din brevet, cu excepţia situaţiei reglementate de punctul 160 din prezentul Regulament;
    8) nu există acordul tuturor titularilor privind includerea sau excluderea unui/titular unor/titulari în/din brevet, cu excepţia situaţiei reglementate de punctul 160 din prezentul Regulament;
    9) nu există declaraţia amelioratorilor/solicitanţilor/titularilor referitor la faptul că prin modificarea solicitată nu vor fi lezate drepturile persoanei care nu poate fi contactată, în cazul modificării componenţei amelioratorilor/ solicitanţilor/titularilor, în lipsa acordului acestei persoane.
    167.Modificările acceptate se publică în BOPI, cu excepţia modificărilor privind cererile ale căror date nu au fost publicate, şi se înscriu în Registrul naţional de cereri de brevet pentru soiurile de plante sau în Registrul naţional de brevete pentru soiurile de plante, după caz.
    Publicarea datelor privind modificările acceptate cuprinde următoarele informaţii:
    1) tipul obiectului de proprietate industrială;
    2) numărul depozitului/ brevetului;
    3) numărul BOPI în care au fost publicate datele privind cererea/brevetul;
    4) datele iniţiale anterioare modificării;
    5) datele modificate.
    168. Modificarea adresei pentru corespondenţă se realizează prin introducerea datelor actualizate în materialele cererii/datele brevetului, fără a fi emisă decizia AGEPI.
    [Secţiunea 4 introdusă prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
Secţiunea 5. Rectificarea erorilor
    169. Cererea de rectificare a erorii comise în cerere/brevet sau în alte documente prezentate la AGEPI se depune de solicitant/titular sau, după caz, de reprezentantul/mandatarul autorizat al acestuia, pe formularul-tip aprobat de AGEPI şi va fi însoţită de dovada achitării taxei de rectificare a erorii. Cererea de rectificare a erorii depusă în termen de 2 luni de la data de depozit a cererii de brevet nu este supusă plăţii taxei.
    170. În cererea de rectificare a erorii se indică următoarele date:
    1) numărul şi data de depozit ale cererii de brevet sau numărul brevetului la care se referă cererea de rectificare a erorii (dacă cererea de brevet  nu are încă număr de depozit se indică numărul de intrare atribuit);
    2) numele (denumirea) şi adresa solicitantului/titularului;
    3) numele şi adresa reprezentantului/mandatarului autorizat, după caz;
    4) adresa pentru corespondenţă, după caz;
    5) indicarea erorii a cărei rectificare este solicitată şi rectificarea propusă;
    6) solicitarea privind eliberarea adeverinţei de confirmare a rectificării datelor, în cazul în care nu se solicită eliberarea unui nou brevet;
    7) semnătura solicitantului/titularului, după caz, a reprezentantului/ mandatarului autorizat, conform punctului 13 subpunctului 15) din prezentul Regulament.
    171. La cererea de rectificare a erorii se anexează următoarele documente:
    1) procura semnată de solicitant/titular, dacă cererea de rectificare a erorii se depune prin intermediul reprezentantului/mandatarului autorizat;
    2) actul care confirmă corectitudinea datelor a căror rectificare se solicită conform cererii de rectificare a erorii;
    3) dovada de plată a taxei de rectificare a erorii, dacă rectificarea erorii a fost solicitată după expirarea termenului de 2 luni de la data de depozit.
    172. Este suficientă depunerea unei singure cereri de rectificare a erorii care să indice numărul şi data cererilor/brevetelor la care se referă, dacă se solicită rectificarea aceleiaşi erori în mai multe cereri/brevete ale aceluiaşi solicitant/titular, cu condiţia achitării taxei de rectificare a erorii pentru fiecare cerere/brevet în parte. Cererea de rectificare a erorii şi documentele anexate acesteia se depun într-un număr suficient de copii necesare pentru anexarea la toate dosarele soiurilor de plante pentru care se solicită rectificarea erorii.
    173. Examinarea cererii de rectificare a erorii se efectuează în termen de 2 luni de la data depunerii acesteia.
    În procesul examinării se verifică:
    1) prezenţa datelor prevăzute la punctul 170 din prezentul Regulament;
    2) conformitatea datelor indicate în cererea de rectificare a erorii şi a datelor conţinute în documentele anexate cu datele înscrise în Registrul naţional de cereri de brevet pentru soiurile de plante sau în Registrul naţional de brevete pentru soiurile de plante, după caz;
    3) dacă rectificarea propusă nu constituie o modificare reglementată de  secţiunea 4 din prezentul capitol;
    4) existenţa dovezii de plată a taxei de rectificare a erorii, dacă rectificarea erorii a fost solicitată după expirarea termenului de 2 luni de la data de depozit.
    174. Dacă în procesul examinării se constată neregularităţi în cererea de rectificare a erorii sau dacă taxa de rectificare a erorii nu a fost achitată sau aceasta a fost achitată într-un cuantum mai mic decît cel stabilit, AGEPI notifică solicitantul/titularul sau reprezentantul/mandatarul autorizat al acestuia şi îi acordă un termen de 2 luni de la data primirii notificării pentru remedierea neregularităţilor constatate.
    Orice notificare a AGEPI, trimisă în cadrul efectuării procedurii de examinare a cererii de rectificare a erorii, prelungeşte termenul de examinare pentru o perioadă egală cu termenul ce s-a scurs de la data expedierii notificării pînă la data primirii răspunsului.
    175. În funcţie de rezultatul examinării cererii de rectificare a erorii, AGEPI emite una din următoarele decizii:
    1) de acceptare  a rectificării erorii, în cazul în care sînt respectate toate cerinţele stabilite de Lege şi de prezentul Regulament;
    2) de respingere a rectificării erorii, în cazul în care în procesul examinării s-a constatat existenţa cel puţin a unui motiv specificat la punctul 176 din prezentul Regulament.
    176. AGEPI emite decizia de respingere a rectificării erorii  dacă:
    1) rectificarea propusă constituie o modificare reglementată de secţiunea 4 din prezentul capitol;
    2) neregularităţile constatate nu au fost remediate în termenul acordat conform punctului 174 din prezentul Regulament şi nu a fost depusă o cerere de prelungire a acestui termen.
    177. Rectificările erorilor se publică în BOPI, cu excepţia rectificărilor privind cererile ale căror date nu au fost publicate, şi se înscriu în Registrul naţional de cereri de brevet pentru soiurile de plante sau în Registrul naţional de brevete pentru soiurile de plante, după caz.
    Publicarea datelor privind erorile rectificate cuprinde următoarele informaţii:
    1) tipul obiectului de proprietate industrială;
    2) numărul depozitului/brevetului;
    3) numărul BOPI în care au fost publicate datele privind cererea/brevetul;
    4) datele iniţiale anterioare  rectificării;
    5) datele rectificate.
    178. Modificările şi rectificările acceptate, realizate pînă la eliberarea brevetului, se includ în brevet. În cazul modificărilor/rectificărilor, realizate după eliberarea brevetului, la solicitarea titularului, se eliberează o adeverinţă de confirmare a modificării/rectificării datelor sau se eliberează un nou brevet care să conţină modificările/rectificările acceptate, cu condiţia achitării taxei pentru eliberarea brevetului şi returnării exemplarului anterior al titlului de protecţie sau a duplicatului acestuia.
    179. Taxa de introducere a modificărilor şi taxa de rectificare a erorii nu se restituie, cu excepţia cazurilor cînd cererea de introducere a modificărilor sau de rectificare a erorii a fost retrasă pînă la iniţierea procedurii acesteia de examinare.
    [Secţiunea 5 introdusă prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
Secțiunea 6
Limitarea drepturilor titularului de brevet
    180. Prevederile art. 16 alin. (2) din Lege se aplică pentru următoarele specii de plante agricole:
    1) plante furajere:
    Cicer arietinum L. – năut
    Lupinus luteus L. – lupin galben
    Medicago sativa L. – lucernă
    Pisum sativum L. (partim) – mazăre de cîmp
    Trifolium alexandrinum L. – trifoi de Alexandria
    Trifolium resupinatum L. – trifoi persan
    Vicia faba – bob
    Vicia sativa L. – măzăriche;
    2) cereale:
    Avena sativa – ovăz
    Hordeum vulgare L. – orz
    Oryza sativa L. – orez
    Phalaris canariensis L. – iarba canarilor
    Secale cereale L. – secară
    X Triticosecale Wittm. – triticale
    Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. – grîu comun
    Triticum durum Desf. – grîu dur
    Triticum spelta L. – grîu spelta;
    3) cartofi:
    Solanum tuberosum – cartof;
    4) plante oleaginoase și pentru fibră:
    Brassica napus L. (partim) – rapiță pentru ulei
    Brassica rapa L. (partim) – colza
    Linum usitatissimum L. – in oleaginos, cu excepția inului textil.
    181. Se consideră „teren propriu” în sensul art. 16 alin. (2) din Lege orice suprafață agricolă cultivată sau orice parte a acesteia efectiv exploatată de către un producător agricol pentru cultura plantelor, indiferent dacă suprafața este în proprietatea sa sau este condusă în orice fel sub responsabilitatea sa și în contul său, în special în cazul arendelor.
    182. Producătorii agricoli pot să utilizeze produsul recoltei pregătit în scopul multiplicării de către ei înșiși sau de către procesatori, cu condiția ca produsul supus procesării să fie identic cu cel care rezultă din procesare.
    183. Nivelul remunerației echitabile care trebuie plătită titularului de brevet în temeiul art. 16 alin. (3) din Lege poate face obiectul unui contract între titularul și producătorul agricol în cauză.
    184. Obligația individuală a unui producător agricol de a plăti remunerația titularului de brevet apare atunci cînd acesta utilizează efectiv produsul recoltei în scopul multiplicării în aer liber. Titularul de brevet poate stabili data și modalitățile de plată.
    185. Titularul de brevet este îndreptățit să ceară, în scris, de la producătorii agricoli informațiile necesare în legătură cu produsul recoltei unui soi protejat obținut și privind identitatea procesatorilor.
    186. Titularul de brevet poate adresa cererea de solicitare a informațiilor direct producătorilor agricoli în cauză ori cererea poate fi trimisă producătorilor agricoli prin intermediul persoanelor sau organizațiilor următoare, cu acordul acestora:
    1) organizațiile producătorilor agricoli sau cooperativele, pentru toți producătorii agricoli membri ai acestora;
    2) persoanele care au realizat pentru toți producătorii agricoli operațiuni de procesare a produsului recoltei destinat cultivării;
    3) distribuitorii sub licență ai materialului săditor din soiurile titularului de brevet, pentru toți producătorii agricoli la care au distribuit un astfel de material săditor.
    Persoanele și organizațiile respective pot fi autorizate de către producătorii agricoli în cauză să transmită informațiile solicitate titularului de brevet.
    187. Procesatorii, la cerere, furnizează titularului informații în scris despre cantitatea produsului recoltei unui soi protejat, livrată pentru procesare și obținută după procesare, data și locul procesării și identitatea persoanei pentru care s-a făcut procesarea.
    188. Titularul de brevet poate adresa cererea de solicitare a informațiilor direct procesatorilor în cauză sau cererea poate fi trimisă procesatorilor prin intermediul persoanelor sau organizațiilor următoare, cu acordul acestora:
    1) organizațiile de procesatori, pentru toți procesatorii care sînt membri ai acestor organizații sau care sînt reprezentați în acestea;
    2) producătorii agricoli, pentru toți procesatorii care au procesat produsul recoltei în vederea cultivării lui de către producătorii agricoli.
    Persoanele și organizațiile respective pot fi autorizate de către procesatorii în cauză să transmită informațiile solicitate titularului de brevet.
    189. Titularul de brevet, la cerere, furnizează producătorilor agricoli informații în scris referitor la suma percepută pentru producerea sub licență a materialului săditor din categoria biologică cea mai joasă, folosită pentru certificarea oficială a soiului protejat.
    190. La cererea titularului, orice informație pertinentă este furnizată de către producătorii agricoli și de către procesatori. Informații pertinente pot fi furnizate și de către autorităţile naţionale implicate în controlul producției agricole, dacă aceste informații au fost obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu, fără alte obligații și costuri suplimentare. Aceste dispoziții nu aduc atingere, în ceea ce privește datele cu caracter personal, legislației naționale privind protecția persoanelor referitoare la prelucrarea și libera circulație a datelor personale.
    191. Responsabilitatea controlului aplicării art. 16 alin. (2)-(4) din Lege sau a dispozițiilor adoptate în temeiul articolului respectiv îi revine exclusiv titularului de brevet. În organizarea acestui control, acesta nu poate recurge la serviciile autorităţilor naţionale competente.
    [Secţiunea 6 introdusă prin HG353 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.472]