OSISM29/2009
ID intern unic:  331447
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE
ORDIN Nr. 29
din  16.04.2009
cu privire la aprobarea Regulamentului de soluţionare a
situaţiilor litigioase în domeniul aplicării semnăturii electronice
Publicat : 08.05.2009 în Monitorul Oficial Nr. 86-88     art Nr : 372
   MODIFICAT
   OSIS71 dn 15.07.16, MO215-216/19.07.16 art.1203; în vigoare 19.07.16

   Titlul modificat prin OSIS71 dn 15.07.16, MO215-216/19.07.16 art.1203; în vigoare 19.07.16

   NOTĂ:
    în textul Regulamentului de soluţionare a situaţiilor litigioase în domeniul aplicării semnăturii digitale:
    a) sintagma „centrul de certificare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „prestatorul de servicii de certificare” la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) sintagma „persoana împuternicită a centrului de certificare” la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „prestatorul de servicii de certificare” la forma gramaticală corespunzătoare.


    În temeiul Legii nr. 91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic şi a punctului 55 din Regulamentul privind ordinea de aplicare a semnăturii digitale în documentele electronice ale autorităţilor publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 320 din 28 martie 2006,
    [Preambul modificat prin OSIS71 dn 15.07.16, MO215-216/19.07.16 art.1203; în vigoare 19.07.16]
O R D O N:
    1. Se aprobă Regulamentul de soluţionare a situaţiilor litigioase în domeniul aplicării semnăturii electronice (se anexează).
    [Pct.1 modificat prin OSIS71 dn 15.07.16, MO215-216/19.07.16 art.1203; în vigoare 19.07.16]
    2. Controlul executării prezentului ordin se atribuie domnului Mihail Bodean, director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE                         Artur REŞETNICOV

    Nr. 29. Chişinău, 16 aprilie 2009.

    Înregistrat:                                                               Anexă
    Ministerul Justiţiei                                                     la Ordinul directorului Serviciului
    al Republicii Moldova                                              de Informaţii şi Securitate
    nr. de înregistrare 673 din 24 aprilie 2009                 nr. 29 din 16 aprilie 2009
    ______________ Vitalie PÎRLOG

REGULAMENTUL
de soluţionare a situaţiilor litigioase în domeniul
aplicării semnăturii digitale

I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament determină modalitatea de soluţionare a situaţiilor litigioase în domeniul aplicării semnăturii digitale.
    2. În conformitate cu prezentul Regulament, se soluţionează situaţiile litigioase care apar în legătură cu:
    1) contestarea integrităţii documentului electronic;
    2) contestarea identificării persoanei care a semnat documentul electronic;
    3) contestarea împuternicirilor persoanei care a semnat documentul electronic;
    4) contestarea valabilităţii şi autenticităţii certificatului cheii publice a prestatorului de servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice (în continuare - prestatorul de servicii de certificare);
    [Pct.2 subpct.4) modificat prin OSIS71 dn 15.07.16, MO215-216/19.07.16 art.1203; în vigoare 19.07.16]
    5) contestarea sferei de aplicare a semnăturii digitale şi a altor restricţii indicate în certificatele cheilor publice, emise de prestatorul de servicii de certificare;
    6) neîncrederea în dispozitivele de creare şi/sau verificare a semnăturii electronice şi produsele asociate semnăturii electronice, utilizate de prestatorul de servicii de certificare, şi utilizatorul semnăturii digitale;
    [Pct.2 subpct.6) modificat prin OSIS71 dn 15.07.16, MO215-216/19.07.16 art.1203; în vigoare 19.07.16]
    7) neîncrederea în prestatorul de servicii de certificare;
    8) contestarea împuternicirilor persoanei împuternicite a prestatorului de servicii de certificare;
    9) alte situaţii litigioase în legătură cu aplicarea semnăturii digitale.
    3. Situaţiile litigioase se soluţionează în regim de lucru şi/sau de către Comisia de soluţionare a situaţiilor litigioase în domeniul aplicării semnăturii digitale, în conformitate cu prezentul Regulament.
    4. În cazul apariţiei unor împrejurări ce indică prezenţa unei situaţii litigioase, părţile implicate în litigiu (în continuare - părţi) au obligaţia, în termen de cel mult o zi lucrătoare, să verifice prezenţa acestor împrejurări şi să întreprindă măsuri pentru soluţionarea situaţiei litigioase, înştiinţîndu-se reciproc despre rezultatele verificării şi acţiunile întreprinse.
    5. Situaţia litigioasă se consideră soluţionată în regim de lucru dacă nici una dintre părţi nu are pretenţii.
    6. În cazul în care situaţia litigioasă nu a fost soluţionată în regim de lucru, partea-iniţiator are dreptul, în termen de cel mult trei zile lucrătoare după apariţia situaţiei litigioase, de a înainta un aviz despre situaţia litigioasă cu propunere de a forma o Comisie de soluţionare a situaţiilor litigioase în domeniul aplicării semnăturii digitale (în continuare - Comisia) către partea reclamată, precum şi în adresa prestatorului de servicii de certificare şi organului competent.
    7. În cadrul autorităţii publice, Comisia se creează în baza deciziei conducătorului acestei autorităţi, iar în cazul situaţiei litigioase între cîteva autorităţi publice - în baza deciziei comune a conducătorilor autorităţilor publice interesate.
    8. Termenul de creare a comisiei este de cinci zile lucrătoare de la data obţinerii de către partea-reclamată a avizului despre situaţia litigioasă cu propunerea de a crea Comisia de la partea-iniţiator.
    9. Componenţa nominală a Comisiei şi locul examinării situaţiei litigioase în cadrul Comisiei se stabileşte de părţi pentru fiecare caz în parte.
    10. În componenţa Comisiei se includ:
    1) reprezentanţii părţilor;
    2) angajaţii subdiviziunilor responsabile ale autorităţilor publice interesate;
    3) reprezentantul prestatorului de servicii de certificare;
    4) reprezentantul organului competent;
    5) alte persoane desemnate de părţi.
    11. Persoanele care se includ în componenţa Comisiei trebuie să posede cunoştinţele necesare şi experienţă de lucru în domeniul aplicării semnăturii digitale şi întocmirii documentelor electronice, să dispună de dreptul de acces la materialele documentare şi la mijloacele tehnice şi/sau de program necesare pentru desfăşurarea activităţii Comisiei.
   [Pct.11 modificat prin OSIS71 dn 15.07.16, MO215-216/19.07.16 art.1203; în vigoare 19.07.16]
II. Drepturile şi obligaţiunile Comisiei
    12. În sarcinile Comisiei intră examinarea, la nivel tehnico-organizaţional, a împrejurărilor ce indică prezenţa situaţiei litigioase, stabilirea cauzelor şi consecinţelor acestei situaţii, determinarea măsurilor necesare pentru soluţionarea ei.
    13. Comisia are dreptul:
    1) să aibă acces la materialele documentare ale părţilor, pe hîrtie şi în mod electronic, necesare pentru desfăşurarea lucrărilor, precum şi la distributivele mijloacelor de program, mijloacele tehnice şi/sau de program instalate;
    [Pct.13 subpct.1) modificat prin OSIS71 dn 15.07.16, MO215-216/19.07.16 art.1203; în vigoare 19.07.16]
    2) să obţină informaţii complete despre condiţiile şi modul pregătirii, formării, prelucrării, aprovizionării, executării, păstrării şi evidenţei documentelor electronice;
    3) să obţină informaţii complete despre condiţiile, modul producerii, utilizării şi păstrării de către părţi a datelor de creare a semnăturii electronice, precum şi altă informaţie confidenţială şi purtători ai ei, necesare pentru activitatea Comisiei;
    [Pct.13 subpct.3) modificat prin OSIS71 dn 15.07.16, MO215-216/19.07.16 art.1203; în vigoare 19.07.16]
    4) să obţină informaţii complete despre condiţiile şi modul exploatării mijloacelor tehnice şi/sau de program, inclusiv şi dispozitivele de creare şi/sau verificare a semnăturii electronice şi produsele asociate semnăturii electronice, iar în caz de necesitate, de a le supune expertizei;
    [Pct.13 subpct.4) modificat prin OSIS71 dn 15.07.16, MO215-216/19.07.16 art.1203; în vigoare 19.07.16]
    5) să efectueze examinarea repetată a situaţiei litigioase în cazul apariţiei împrejurărilor noi;
    6) să prezinte propuneri, în limitele competenţei sale, de perfecţionare a actelor normative şi legislative în domeniul aplicării semnăturii digitale;
    7) să antreneze alte persoane, independente de părţi, pentru a adopta o decizie obiectivă privind situaţia litigioasă;
    8) să primească explicaţii de la persoanele responsabile ale părţilor în privinţa unor sau altor acţiuni;
    9) să primească de la părţi orice alte informaţii relevante pentru examinarea situaţiei litigioase.
    14. Pentru desfăşurarea verificărilor necesare şi documentarea rezultatelor acestei verificări, Comisia are dreptul de a aplica mijloace tehnice şi/sau de program specializate.
    [Pct.14 modificat prin OSIS71 dn 15.07.16, MO215-216/19.07.16 art.1203; în vigoare 19.07.16]
    15. În activitatea sa Comisia este obligată:
    1) să respecte actele legislative şi normative în vigoare;
    2) să respecte drepturile şi interesele părţilor;
    3) să adopte decizii motivate şi argumentate;
    4) să păstreze secretul comercial şi confidenţialitatea informaţiei prezentate.
III. Măsurile tehnice în cadrul Comisiei
    16. Comisia decide privind efectuarea măsurilor tehnice şi asigură executarea lor la examinarea următoarelor situaţii litigioase:
    1) situaţii litigioase în legătură cu verificarea autenticităţii semnăturii digitale a persoanei împuternicite a prestatorului de servicii de certificare în certificatul cheii publice a semnăturii digitale, eliberate în mod electronic;
    2) situaţii litigioase în legătură cu verificarea autenticităţii semnăturii digitale a titularului certificatul cheii publice în documente electronice.
    [Pct.16 subpct.2) modificat prin OSIS71 dn 15.07.16, MO215-216/19.07.16 art.1203; în vigoare 19.07.16]
    17. Toate măsurile de verificare cu utilizarea mijloacelor tehnice şi/sau de program trebuie să fie înregistrate într-un proces-verbal, care se anexează la actul de lucru al Comisiei.
    [Pct.17 modificat prin OSIS71 dn 15.07.16, MO215-216/19.07.16 art.1203; în vigoare 19.07.16]
    18. Măsurile de verificare a dispozitivelor de creare şi/sau verificare a semnăturii electronice şi produselor asociate semnăturii electronice se efectuează la apariţia suspiciunii necorespunderii procedurii creării cheilor publice şi private cu dispozitivele de creare a semnăturii electronice în conformitate cu cerinţele standardelor stabilite în Normele tehnice aprobate de organul competent.
    [Pct.18 în redacţia OSIS71 dn 15.07.16, MO215-216/19.07.16 art.1203; în vigoare 19.07.16]
IV. Modalitatea examinării situaţiilor litigioase în legătură
cu verificarea semnăturii digitale a persoanei împuternicite
a prestatorului de servicii de certificare
    19. Verificării certificatului cheii publice a semnăturii digitale, emis de prestatorul de servicii de certificare, este supus certificatul cheii publice a semnăturii digitale, eliberat utilizatorului în mod electronic.
   [Pct.19 modificat prin OSIS71 dn 15.07.16, MO215-216/19.07.16 art.1203; în vigoare 19.07.16]
    20. Examinarea situaţiei litigioase se efectuează pe baza complexului specializat de program al examinării situaţiilor litigioase în cadrul complexului tehnic de program al prestatorului de servicii de certificare.
   [Pct.20 modificat prin OSIS71 dn 15.07.16, MO215-216/19.07.16 art.1203; în vigoare 19.07.16]
    21. Prestatorului de servicii de certificare se prezintă:
    1) certificatul cheii publice a semnăturii digitale semnat de prestatorul de servicii de certificare, autenticitatea şi valabilitatea căruia se contestă;
    2) lista certificatelor revocate a prestatorului de servicii de certificare, utilizată de reclamant, pentru verificarea semnăturii digitale în documentul electronic.
    22.  Verificarea certificatului cheii publice a semnăturii digitale, eliberat de prestatorul de servicii de certificare, constă în:
    1) determinarea certificatului necesar pentru verificarea semnăturii digitale a persoanei împuternicite aprestatorului de servicii de certificare ;
    2) verificarea semnăturii digitale, a certificatului cheii publice a semnăturii digitale, eliberat de prestatorul de servicii de certificare, prin formarea şirului certificatelor pînă la certificatul prestatorului de servicii de certificare de nivel superior;
    3) verificarea valabilităţii certificatelor la momentul actual;
    4) verificarea lipsei certificatelor în lista certificatelor revocate.
    23. După verificarea semnăturii digitale a persoanei împuternicite aprestatorul de servicii de certificare, verificarea şirului de certificate, şi constatarea lipsei certificatului în lista certificatelor revocate, paternitatea editorului se consideră stabilită.
    24. Necorespunderea datei emiterii certificatului şi termenelor de valabilitate a certificatului cheii publice a persoanei împuternicite a prestatorului de servicii de certificare şi/sau termenelor de valabilitate a cheii private nu influenţează paternitatea la emiterea certificatului. În baza acestor necorespunderi e posibil de presupus nerespectarea de către prestatorul de servicii de certificarea termenelor de valabilitate a cheii semnăturii digitale şi certificatului persoanei împuternicite a prestatorului de servicii de certificare.
   [Pct.24 modificat prin OSIS71 dn 15.07.16, MO215-216/19.07.16 art.1203; în vigoare 19.07.16]
    25. În baza procesului-verbal de verificare a certificatului se întocmeşte actul de lucru al Comisiei, în care se expun concluziile privind rezultatele verificării efectuate.
V. Modalitatea examinării situaţiilor litigioase în legătură
cu verificarea semnăturii digitale a documentului electronic

    26. Examinarea situaţiei litigioase se efectuează pe baza complexului specializat de program al examinării situaţiilor litigioase în cadrul complexului tehnic de program al prestatorului de servicii de certificare.
    [Pct.26 modificat prin OSIS71 dn 15.07.16, MO215-216/19.07.16 art.1203; în vigoare 19.07.16]
    27. Prestatorul de servicii de certificarei se prezintă:
    1) certificatul cheii publice a semnăturii digitale, semnat de prestatorul de servicii de certificare, care a fost utilizat pentru semnarea documentului, a cărui autenticitate, integritate sau paternitate se contestă;
    2) documentul electronic şi semnătura autorului în privinţa căruia a apărut situaţia litigioasă;
    3) lista certificatelor revocate a prestatorului de servicii de certificare, utilizată de către reclamant pentru verificarea semnăturii digitale în documentul electronic.
    28. Verificarea documentului electronic semnat include:
    1) stabilirea certificatului sau cîtorva certificate, necesare pentru verificarea semnăturii digitale;
    2) verificarea semnăturii digitale a documentului electronic utilizînd fiecare certificat;
    3) stabilirea datei creării fiecărei semnături digitale în documentul electronic;
    4) verificarea semnăturii digitale a fiecărui certificat prin formarea şirului certificatelor pînă la certificatul prestatorului de servicii de certificare de nivel superior;
    5) verificarea valabilităţii certificatelor la momentul actual;
    6) verificarea lipsei certificatelor în lista certificatelor revocate.
    29. Dacă certificatul necesar pentru verificarea semnăturii digitale a documentului este revocat de prestatorul de servicii de certificare, Comisia adoptă decizia despre valabilitatea semnăturii digitale a documentului, utilizînd data semnării documentului cu marcă temporală şi data revocării certificatului în lista certificatelor revocate.
    [Pct.29 modificat prin OSIS71 dn 15.07.16, MO215-216/19.07.16 art.1203; în vigoare 19.07.16]
    30. La necesitate, Comisia determină legalitatea utilizării certificatului în fiecare caz concret, în baza completării „Cîmpuri auxiliare” a certificatului cheii publice, înregistrate pentru acest certificat. În acest scop Comisiei i se prezintă confirmările de utilizare a completării date în mijloacele aplicate.
    [Pct.30 modificat prin OSIS71 dn 15.07.16, MO215-216/19.07.16 art.1203; în vigoare 19.07.16]
    31. La verificarea semnăturii digitale a documentului, verificarea şirului certificatelor, lipsei certificatului în lista certificatelor revocate, paternitatea semnăturii documentului se consideră determinată. Necorespunderea datei creării documentului şi termenelor valabilităţii certificatului şi/sau termenelor valabilităţii cheii semnăturii digitale nu influenţează la aprecierea paternităţii documentului. În baza necorespunderii acestor date este posibil de presupus nerespectarea de către abonat a termenului valabilităţii cheii semnăturii digitale, certificatelor sau utilizarea incorectă a certificatului în mijloacele aplicate.
    [Pct.31 modificat prin OSIS71 dn 15.07.16, MO215-216/19.07.16 art.1203; în vigoare 19.07.16]
    32. În baza procesului-verbal al verificării semnăturii digitale se emite un act, în care se explică rezultatele verificării efectuate.
VI. Şedinţa Comisiei
    33. Comisia examinează litigiul în termen de 30 zile calendaristice de la data creării sale.
    34. În cazuri excepţionale, termenul de examinare a litigiului poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile calendaristice, după coordonarea cu părţile implicate.
    35. În cazul unor circumstanţe obiective, la solicitarea uneia din părţi sau la iniţiativa Comisiei, şedinţa poate fi amînată, dar nu mai tîrziu decît cu 10 zile calendaristice pînă la expirarea termenului de examinare a litigiului.
    36. Amînarea şedinţei se permite în următoarele cazuri:
    1) imposibilitatea uneia din părţi de a fi prezentă la data stabilită pentru şedinţă din cauze care nu depind de ea;
    2) lipsa uneia din părţi la şedinţă, dacă lipsesc dovezile privind informarea ei despre şedinţă;
    3) necesitatea prezentării de către părţi a materialelor suplimentare sau pentru studierea materialelor prezentate.
    37. Litigiul poate fi examinat în lipsa uneia sau a ambelor părţi, dacă ele, fiind înştiinţate despre locul, data şi timpul şedinţei, lipsesc şi nu anunţă preventiv cauzele lipsei lor sau dacă aceste cauze sînt neîntemeiate.
    38. După primirea şi verificarea corectitudinii materialelor prezentate, conform cerinţelor prezentului Regulament, Comisia începe examinarea situaţiei litigioase.
    39. Pe parcursul examinării situaţiei litigioase, Comisia analizează materialele prezentate, precum şi audiază părţile.
VII. Decizia Comisiei
    40. Comisia adoptă decizia prin majoritatea voturilor membrilor Comisiei, care se expune în scris şi se semnează de către toţi membrii.
    41. Decizia Comisiei cuprinde:
    1) componenţa Comisiei;
    2) data şi locul întocmirii;
    3) data şi timpul începutului şi finalizării lucrului Comisiei;
    4) împrejurările reale, constatate de Comisie;
    5) lista măsurilor efectuate de Comisie cu menţionarea metodelor utilizate pentru efectuarea cercetărilor;
    6) concluziile Comisiei ca urmare a măsurilor efectuate.
    42. Dacă membrul Comisiei nu este de acord cu decizia majorităţii, el semnează partea rezolutivă a deciziei, dar dispune de dreptul de a-şi expune în scris opinia separată, care se anexează la decizie.
VIII. Intrarea în vigoare a deciziilor Comisiei
    43. În cazul în care situaţia litigioasă este considerată de către părţi ca fiind soluţionată, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare după încheierea lucrărilor Comisiei, se întocmeşte un act privind soluţionarea situaţiei litigioase, care se aprobă de către conducătorii părţilor interesate.
    44. În cazul imposibilităţii de a soluţiona situaţia litigioasă în regim de lucru sau după încheierea lucrărilor Comisiei, părţile se pot adresa în instanţa de judecată.