HGA352/2009
ID intern unic:  331466
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 352
din  05.05.2009
pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea
achiziţiilor publice de servicii de proiectare a lucrărilor
Publicat : 12.05.2009 în Monitorul Oficial Nr. 89-90     art Nr : 403
    Abrogată prin HG340 din 26.05.17, MO201-213/23.06.17 art.522

    MODIFICAT
   
HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001
    HG723 din 28.09.12, MO208/01.10.12 art.781
    HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729


    În scopul executării Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107-111, art.470) şi elaborării unei metodologii unice privind desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice de servicii de proiectare a lucrărilor, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind realizarea achiziţiilor publice de servicii de proiectare a lucrărilor (se anexează).
    2. Procedurile ce ţin de achiziţiile publice de servicii de proiectare a lucrărilor, aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a Regulamentului privind realizarea achiziţiilor publice de servicii de proiectare a lucrărilor, se vor definitiva, în modul stabilit, la data iniţierii procedurilor în cauză.
    3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 44 din 13 ianuarie 2006 “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind achiziţiile de servicii pentru executarea lucrărilor de proiectare a investiţiilor publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 25-27, art. 142).

    PRIM-MINISTRU                                                   Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                            Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                   Mariana Durleşteanu
    Ministrul construcţiilor
    şi dezvoltării teritoriului                                            Vladimir Baldovici

    Nr. 352. Chişinău, 5 mai 2009.

Abrogat
prin Hotărîrea Guvernului nr.352
din 5 mai 2009
REGULAMENT
privind realizarea achiziţiilor publice de servicii
de proiectare a lucrărilor
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind realizarea achiziţiilor publice de servicii de proiectare a lucrărilor (în continuare – Regulament) este elaborat în temeiul Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art. 470) şi are drept scop crearea cadrului organizatoric şi elaborarea unei metodologii unice privind structura, conţinutul şi modul de utilizare şi de prezentare a documentaţiei ce ţine de achiziţiile publice de servicii de proiectare a lucrărilor.
    2. În sensul prezentului Regulament, noţiunile şi definiţiile utilizate au următoarele semnificaţii:
    achiziţii publice de servicii de proiectare a lucrărilor (în continuare – servicii de proiectare) – achiziţionarea serviciilor de proiectare a lucrărilor pentru construcţiile de orice categorie şi instalaţiile aferente acestora (în continuare – construcţii), precum şi pentru lucrările de intervenţie la timp la construcţiile existente (modernizări, modificări, transformări, consolidări, extinderi şi reparaţii capitale), pentru satisfacerea necesităţilor uneia sau cîtorva autorităţi contractante;
    contract de achiziţie publică de servicii de proiectare – act juridic încheiat de comun acord între autoritatea contractantă şi proiectantul în favoarea căruia s-a adjudecat realizarea serviciilor de proiectare a lucrărilor;
    proiectant – operator economic care poate fi orice persoană juridică sau fizică, licenţiată în domeniul activităţii de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări, căruia i s-a adjudecat, în modul stabilit, prestarea serviciilor de proiectare a lucrărilor;
    caiet de sarcini – documentaţie scrisă, parte componentă a documentelor de licitaţie, care detaliază condiţiile tehnice de proiectare a lucrărilor, cerinţele faţă de calitatea materialelor, standardele şi reglementările tehnice aplicabile, protecţia mediului, protecţia muncii, tehnologiile, transporturile pe şantier, inspecţiile, testele, verificările, modificările, măsurătorile etc.
    3. Prezentul Regulament se referă la serviciile de proiectare, conform necesităţilor autorităţilor contractante, pentru următoarele investiţii publice:
    a) construcţii de toate categoriile;
    b) modernizări, transformări, extinderi şi consolidări ale construcţiilor şi instalaţiilor aferente;
    c) reparaţii capitale, reparaţii curente şi demolări de construcţii şi de instalaţii aferente;
    d) lucrări de montaj de utilaje şi echipamente aferente investiţiilor specificate la literele a), b) şi c) ale prezentului punct;
    e) lucrări de foraj, captare a terenului, fotogrammetrie, cercetări geotehnice, seismologice şi alte activităţi similare;
    f) alte lucrări de antrepriză în construcţii.
    4. Servicii de proiectare se consideră acţiunile întreprinse pentru executarea proiectării investiţiilor publice.
    5. În cazul în care un complex de lucrări presupune executarea  mai multor obiecte cu funcţionalitate independentă, achiziţia de servicii de proiectare se efectuează pentru tot complexul de lucrări sau, după caz, pentru fiecare obiect cu funcţionalitate independentă în parte, dacă o asemenea modalitate este argumentată.
    6. Autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare şi de a selecta procedura corespunzătoare de achiziţie publică.
    7. Autoritatea contractantă este obligată să creeze condiţii egale de participare la achiziţia publică de servicii de proiectare pentru toţi operatorii economici, asigurîndu-şi astfel posibilitatea de a selecta operatorul economic cel mai competitiv.
CAPITOLUL II
Selectarea procedurilor de achiziţii publice
de servicii de proiectare a lucrărilor
    8. Achiziţia de servicii de proiectare se efectuează prin procedurile prevăzute în prezentul Regulament, în scopul alegerii unor soluţii optime din punct de vedere arhitectural, urbanistic, constructiv, tehnologic, al protecţiei mediului, al exigenţelor esenţiale de calitate, al costurilor de investiţii şi exploatare, precum şi al adjudecării lucrărilor de proiectare celui mai competitiv proiectant, în condiţiile încurajării creaţiei originale şi asigurării unei concurenţe loiale.
    9. Autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare numai dacă se respectă în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) contractul este inclus în programul anual al achiziţiilor publice de servicii de proiectare şi în planul de realizare a achiziţiilor al autorităţii contractante, cu excepţia cazului în care obiectul contractului este determinat de apariţia unei situaţii de forţă majoră sau a unor situaţii imprevizibile care impun acoperirea urgentă a unor necesităţi neprevăzute;
    b) sînt asigurate sau există dovada ori garanţia alocării pentru anul în curs a fondurilor necesare (resurse financiare) în vederea îndeplinirii contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare;
    c) sînt elaborate şi definitivate documentele de licitaţie, în cazul aplicării uneia din formele licitaţiei, sau alte documente necesare, în cazul aplicării unei alte proceduri de achiziţie publică.
    10. În cazul în care condiţiile de contractare presupun finanţarea contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare pe baza unui credit, a cărui obţinere este pusă în sarcina proiectantului, iar autoritatea contractantă are asigurată garantarea creditului respectiv, condiţia prevăzută la punctul 9 litera b) din prezentul Regulament se consideră respectată.
    11. Autoritatea contractantă în achiziţia publică de servicii de proiectare va aplica procedura de achiziţie corespunzătoare potrivit planului anual sau trimestrial de achiziţii, reieşind din complexitatea şi încadrarea valorii estimative a acestora în pragurile valorice prevăzute de legislaţie pentru aplicarea procedurii corespunzătoare.
    12. În cazul în care autoritatea contractantă va aplica o altă procedura de achiziţie pentru contractarea serviciilor de proiectare a lucrărilor, aceasta va fi desfăşurată în conformitate cu reglementările normative privind procedura aplicată.
CAPITOLUL III
Organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru
achiziţiile publice de servicii de proiectare
    13. Licitaţia deschisă pentru achiziţia de servicii de proiectare se organizează într-o singură etapă, la care participă un număr nelimitat de operatori economici care doresc să participe şi îndeplinesc condiţiile de calificare, impuse de autoritatea contractantă în documentele de licitaţie. Licitaţia deschisă are loc dacă la ea au fost calificaţi cel puţin doi participanţi.
    14. Anterior lansării licitaţiei deschise, autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina oficială a Agenţiei pentru înregistrare (în continuare – Agenţie) în reţeaua Internet invitaţia de participare, pentru informarea potenţialilor operatori economici, astfel încît aceştia să-şi poată pregăti ofertele. În cazul achiziţiilor publice de servicii de proiectare, pentru lucrări a căror valoare estimativă este egală sau mai mare de 2 500 000 de lei, invitaţia de participare se va publica şi în “Official Journal of the European Community”.
    Invitaţia de participare la licitaţia deschisă se publică conform modelului din Documentaţia standard pentru prezentarea ofertelor la achiziţiile publice de servicii de proiectare a lucrărilor (în continuare – Documentaţia standard), conform anexei la prezentul Regulament.
    15. Licitaţia limitată pentru achiziţiile publice de servicii de proiectare se organizează şi se desfăşoară în cazul în care lucrările, pentru care se achiziţionează servicii de proiectare, sînt de o valoare şi o complexitate majoră sau ele pot fi realizate de un număr mare de operatori economici pe piaţă, caz în care autoritatea contractantă doreşte să selecteze în prealabil ofertanţii competitivi.
    16. Licitaţia limitată este organizată în două etape distincte: în prima etapă, la care se aplică procedura de preselecţie, participă un număr nelimitat de operatori economici interesaţi, care prezintă documentele de calificare (fără a indica preţul ofertei), iar în a doua etapă participă numai operatorii economici care au îndeplinit condiţiile de preselecţie prestabilite de către autoritatea contractantă.
    Numărul minim de ofertanţi selectaţi la prima etapă trebuie să fie de cel puţin trei participanţi.
    17. Anterior lansării licitaţiei limitate, autoritatea contractantă este obligată să publice invitaţia de participare la preselecţie conform pct.16 şi modelului de anunţ din Documentaţia standard – anexă la prezentul Regulament.
    18. La etapa de preselecţie a procedurii licitaţiei limitate, operatorilor economici li se propune să prezinte ofertele fără a indica preţul lor, elaborate în baza cerinţelor documentelor de preselecţie.
    Criteriile de preselecţie se expun în documentele de preselecţie. La evaluarea datelor de calificare ale fiecărui operator economic care a depus cerere pentru preselecţie se aplică doar aceste criterii.
    19. Etapa de preselecţie se organizează şi se desfăşoară după cum urmează:
    a) identificarea necesităţii în planul de achiziţii al autorităţii contractante;
    b) elaborarea de către autoritatea contractantă a documentelor de preselecţie;
    c) prezentarea de către autoritatea contractantă, inclusiv pe cale electronică, a documentelor de preselecţie Agenţiei şi publicarea anunţului în Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina oficială a Agenţiei pentru înregistrare în reţeaua Internet;
    d) primirea de către autoritatea contractantă de la operatorii economici interesaţi a solicitărilor de obţinere a documentelor de preselecţie şi remiterea documentelor respective, inclusiv pe cale electronică (după caz) tuturor celor care au înaintat o solicitare în acest sens;
    e) întocmirea şi trimiterea de către autoritatea contractantă a răspunsurilor la clarificările solicitate de candidaţi privind elementele specifice ale documentelor de preselecţie;
    f) primirea de către autoritatea contractantă a cererilor pentru preselecţie şi a plicurilor cu ofertele de calificare;
    g) deschiderea plicurilor de către grupul de lucru şi perfectarea procesului-verbal la deschiderea etapei de preselecţie a licitaţiei;
    h) exercitarea de către grupul de lucru a atribuţiilor care îi revin, inclusiv în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
    i) examinarea şi verificarea respectării de către candidaţi a condiţiilor referitoare la eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnică şi economico-financiară, solicitate în documentele de preselecţie;
    j) stabilirea clarificărilor necesare cu privire la documentele prezentate de candidaţi;
    k) calificarea candidaţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute mai sus şi excluderea celor care nu îndeplinesc condiţiile respective;
    l) selectarea candidaţilor de la care urmează a fi solicitate oferte;
    m) elaborarea şi înaintarea la Agenţie a hotărîrii cu privire la preselecţia candidaţilor.
    20. După înregistrarea rezultatelor preselecţiei, autoritatea contractantă va comunica imediat fiecărui operator economic care depune cerere pentru preselecţie rezultatele acesteia şi va prezenta, la cererea oricărui solicitant public, lista tuturor operatorilor economici preselectaţi. Numai operatorii economici preselectaţi vor participa în continuare la etapa a doua a procedurii de achiziţie publică de servicii de proiectare.
    21. La etapa a doua a procedurii de licitaţie limitată ofertanţii participanţi la prima etapă, ale căror oferte nu au fost respinse, prezintă ofertele finale, indicînd detaliat toate particularităţile tehnice şi preţurile.Ofertanţii pot solicita explicaţii şi concretizări privind desfăşurarea etapei a doua a licitaţiei limitate.
    Ofertantul care nu doreşte să prezinte oferta finală poate abandona procedura licitaţiei.
    În cazul în care au fost calificaţi mai puţin de trei ofertanţi în cadrul primei licitaţii, aceasta se anulează.
    22. Etapa de evaluare a ofertelor finale se desfăşoară după cum urmează:
    a) prezentarea de către autoritatea contractantă tuturor candidaţilor selectaţi a invitaţiilor de participare cu oferte şi a condiţiilor tehnice;
    b) întocmirea şi trimiterea de către autoritatea contractantă a răspunsurilor la calificările ce ţin de elementele cuprinse în documentele de licitaţie, solicitate de candidaţii selectaţi;
    c) primirea de către autoritatea contractantă a plicurilor sigilate, inclusiv pe cale electronică, după caz, care conţin ofertele şi documentele de însoţire;
    d) deschiderea de către grupul de lucru a plicurilor sigilate, inclusiv a celor recepţionate pe cale electronică, care conţin ofertele şi documentele de însoţire şi perfectarea procesului-verbal de deschidere a etapei a doua a licitaţiei;
    e) exercitarea de către grupul de lucru a atribuţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu:
    f) transmiterea de către autoritatea contractantă tuturor ofertanţilor participanţi a comunicării privind rezultatul licitaţiei limitate;
    g) încheierea de către autoritatea contractantă şi ofertantul cîştigător a contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare;
    h) transmiterea de către autoritatea contractantă, inclusiv pe cale electronică, după caz, a contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare Agenţiei şi a anunţului de atribuire a contractului, însoţit de darea de seamă privind procedura de achiziţie.
    23. Autoritatea contractantă are dreptul, în scopul asigurării unei transparenţe maxime, să dea publicităţii anunţul de participare şi prin alte mijloace de informare în masă, locale, naţionale sau internaţionale, sau prin Internet, dar numai după publicarea anunţului respectiv în Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina oficială a Agenţiei în reţeaua Internet, avînd obligaţia de a respecta întocmai conţinutul şi forma anunţului publicat.
    24. Autoritatea contractantă, prin intermediul grupului de lucru, are obligaţia de a asigura întocmirea documentelor de licitaţie, respectînd prevederile legislaţiei în vigoare privind combaterea concurenţei neloiale şi a corupţiei.
    25. Conţinutul documentelor de licitaţie este stabilit în Documentaţia standard, conform anexei la prezentul Regulament.
    26. Documentele de preselecţie vor conţine:
    a) instrucţiuni privind pregătirea şi depunerea cererilor pentru preselecţie;
    b) expunerea succintă a principalelor clauze ale contractului de achiziţie care urmează a fi încheiat în urma procedurilor de achiziţie;
    c) specificarea documentelor pe care operatorul economic trebuie să le prezinte pentru confirmarea datelor de calificare;
    d) informaţii despre modul, locul şi termenul de prezentare a cererilor pentru preselecţie, cu indicarea datei-limită şi a orei-limită de prezentare;
    e) orice alte cerinţe privind pregătirea şi prezentarea cererilor pentru preselecţie şi procedura aferentă, pe care autoritatea contractantă le stabileşte în conformitate cu prezentul Regulament, cu alte acte legislative şi normative.
    27. Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea unui exemplar al documentelor de licitaţie de către orice operator economic de la care a primit o solicitare în acest sens imediat după publicarea anunţului corespunzător în Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina oficială a Agenţiei în reţeaua Internet.
    28. Documentele de licitaţie se pun la dispoziţia operatorului economic pe cale electronică, dacă o asemenea modalitate de transmitere este posibilă.
    29. Documentele de licitaţie pot fi puse la dispoziţia operatorilor economici de către autoritatea contractantă numai după înregistrarea lor la Agenţie.
    30. Modificările conţinutului documentelor de licitaţie după înregistrare pot fi efectuate numai în situaţii speciale de către autoritatea contractantă cu înştiinţarea obligatorie a Agenţiei. Notificarea modificărilor documentelor de licitaţie se face de către autoritatea contractantă cu cel puţin 5 zile înainte de data deschiderii ofertelor şi, în mod obligatoriu, tuturor operatorilor economici care au cumpărat aceste documente.
    31. Orice operator economic, executant de servicii de proiectare, care a obţinut un exemplar al documentelor de licitaţie, are dreptul de a solicita autorităţii contractante clarificări, în scris, despre elementele cuprinse în acestea.
    32. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări cu cel puţin 3 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor (dar numai la solicitările primite cu cel puţin 5 zile înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor).
    33. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite conţinutul răspunsului tuturor operatorilor economici care au obţinut un exemplar al documentelor de licitaţie, luînd măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.
    În scopul acordării timpului necesar ofertanţilor potenţiali, pentru a ţine cont, la pregătirea ofertelor, de informaţia din suplimentele emise, autoritatea contractantă va extinde, dacă este necesar, termenul-limită de depunere a ofertelor, conform prevederilor prezentului Regulament.
    34. Caietul de sarcini face parte integrantă a documentelor de licitaţie şi include ansamblul cerinţelor pe baza cărora fiecare ofertant elaborează oferta tehnică. Modelul caietului de sarcini este prezentat în Documentaţia standard din anexa la prezentul Regulament.
    35. În cazul în care criteriul de evaluare a ofertelor este “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, iar autoritatea contractantă nu a anunţat interdicţia de a fi depuse oferte alternative, caietul de sarcini va preciza cerinţele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le îndeplinească pentru a fi luate în considerare.
    36. În cazul în care criteriul de evaluare a ofertelor este “preţul cel mai scăzut”, caietul de sarcini trebuie să precizeze, în mod expres, faptul că cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care oferta tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minime din caietul de sarcini.
    37. Caracteristicile tehnice ale serviciilor de proiectare solicitate de autoritatea contractantă, incluse în caietul de sarcini, trebuie să reprezinte o descriere exactă şi exhaustivă a obiectivului achiziţiei.
    38. În cazul achiziţiei publice de servicii de proiectare, autoritatea contractantă va cere operatorilor economici care depun oferte să depună concomitent şi garanţia pentru ofertă. Garanţia pentru ofertă se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă contra riscului unui eventual comportament neadecvat al acestuia pe întreaga perioadă derulată pînă la încheierea contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare.
    39. Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în documentele de licitaţie:
    a) cerinţele faţă de emitent, forma şi alte condiţii de bază ale garanţiei pentru ofertă;
    b) cuantumul garanţiei pentru ofertă în sumă fixă, care nu va depăşi 3 la sută din valoarea estimată a contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare;
    c) perioada de valabilitate a garanţiei pentru ofertă care va fi cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei.
    40. Modul de depunere şi cuantumul garanţiei pentru ofertă se stabilesc de către autoritatea contractantă în documentele de licitaţie.
    41. Înainte de a prezenta oferta, operatorul economic poate cere autorităţii contractante să confirme admisibilitatea emitentului garanţiei pentru ofertă. Autoritatea contractantă va răspunde prompt la demers, însă această confirmare nu poate împiedica autoritatea contractantă să respingă garanţia pentru ofertă, dacă emitentul a devenit insolvabil, falit sau şi-a pierdut credibilitatea.
    42. Autoritatea contractantă are dreptul de a vira suma garanţiei pentru ofertă în bugetul său, ofertantul pierzînd astfel suma constituită, atunci cînd acesta din urmă se va afla în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) îşi retrage sau modifică oferta în perioada de validitate a acesteia;
    b) oferta sa, fiind stabilită cîştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie şi refuză să semneze contractul de achiziţie publică de servicii de proiectare în perioada de valabilitate a ofertei;
    c) ofertantul nu acceptă rectificările şi corectările greşelilor aritmetice;
    d) nu se execută vreo condiţie, specificată în documentele de licitaţie înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare.
    43. Garanţia pentru ofertă, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie.
    44. Garanţia pentru ofertă, constituită de ofertanţi a căror ofertă nu a fost stabilită cîştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă cît mai repede posibil, dar nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la data producerii oricărui din următoarele evenimente:
    a) expirarea perioadei de valabilitate a garanţiei pentru ofertă;
    b) încheierea contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare;
    c) suspendarea de către autoritatea contractantă a procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de achiziţie publică de servicii de proiectare;
    d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.
    45. În cazul licitaţiilor deschise, garanţia pentru ofertă se depune concomitent cu depunerea ofertelor tehnice şi financiare, iar în cazul licitaţiilor limitate, garanţia pentru ofertă se depune de către ofertanţii preselectaţi pentru etapa a doua.
    46. La achiziţiile publice de servicii de proiectare, cu o valoare estimativă mai mică de 200000 de lei, autoritatea contractantă este în drept să nu ceară operatorului economic garanţia pentru ofertă. În cazul în care autoritatea contractantă cere o astfel de garanţie, operatorul economic va respecta prevederile prezentului Regulament.
    47. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere. Grupul de lucru nu are dreptul să respingă o ofertă avînd ca singura motivaţie absenţa de la deschidere a ofertantului care a depus oferta respectivă.
    48. În prima etapă a procedurii de licitaţie limitată (etapa de preselecţie a candidaţilor) deschiderea plicurilor ce conţin oferta tehnică (documentele care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară) se efectuează de către grupul de lucru în prezenţa operatorilor economici participanţi.
    49. În cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor grupul de lucru verifică modul de respectare a regulilor formale de depunere şi prezentare a ofertelor şi a documentelor care le însoţesc.
    50. Plicurile vor fi deschise de preşedintele grupului de lucru, care are obligaţia să pună la dispoziţie următoarele informaţii: denumirea (numele) ofertanţilor; modificările şi retragerile de oferte; existenţa garanţiilor pentru oferte; elementele principale ale propunerilor financiare, inclusiv preţul; propuneri de oferte alternative (după caz); orice alte detalii şi precizări pe care grupul de lucru le consideră necesare.
    51. Nici o ofertă nu poate fi respinsă la deschidere, cu excepţia ofertelor întîrziate şi a ofertelor la care lipseşte garanţia pentru ofertă.
    52. Grupul de lucru va întocmi un proces-verbal la deschidere, conform modelului din Documentaţia standard, care trebuie să includă informaţiile prevăzute de prezentul Regulament şi care urmează a fi semnat atît de membrii grupului de lucru, cît şi de reprezentanţii ofertanţilor prezenţi la deschiderea ofertelor.
    53. La achiziţia publică de servicii de proiectare, inclusiv la achiziţia publică de servicii de proiectare dintr-o singură sursă, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în grupul de lucru reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor (dacă finanţarea este asigurată din contul bugetului de stat), ai direcţiilor de finanţe (dacă finanţarea este asigurată din contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale), ai Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului şi, după caz, ai organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice pentru obiectivele din domeniul lor de activitate (gazificare, construcţii montaj etc.). În lipsa reprezentanţilor nominalizaţi, Agenţia nu va înregistra rezultatele examinării, evaluării şi comparării ofertelor.
    54. Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentelor de licitaţie. Oferta tehnică se elaborează în concordanţă cu cerinţele cuprinse în documentele de licitaţie, astfel încît să asigure furnizarea tuturor informaţiilor necesare pentru evaluarea tehnică. Oferta financiară este documentul în baza căruia se furnizează informaţiile cerute prin documentele de licitaţie sau prin invitaţia de participare cu privire la preţuri, tarife, alte condiţii financiare şi comerciale.
    55. Oferta nu poate fi modificată pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.
    Depunerea ofertei reprezintă manifestarea voinţei ofertantului de a semna contractul de achiziţie publică de servicii de proiectare cu autoritatea contractantă şi de a realiza lucrarea în conformitate cu documentele de licitaţie.
    56. Operatorul economic, executant de servicii de proiectare, are obligaţia de a depune oferta la adresa indicată şi pînă la data-limită pentru depunere, stabilite în anunţul sau în invitaţia de participare, asumîndu-şi riscurile de transmitere a ofertei, inclusiv de forţa majoră.
    57. Oferta care este depusă la o altă adresă decît cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă.
    58. Perioada de timp necesară pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor (perioadă cuprinsă de la data anunţului public pînă la data-limită pentru depunerea ofertei) se stabileşte de autoritatea contractantă, dar nu va fi mai scurtă de 10 de zile calendaristice în cazuri de maximă urgenţă, iar în cazul unor lucrări de mare complexitate poate fi mărită de către autoritatea contractantă pînă la 45 de zile calendaristice.
    59. Retragerea sau modificarea ofertei de către ofertanţi după deschiderea acesteia şi pînă la adjudecare atrage după sine pierderea garanţiei pentru ofertă.
    Retragerea sau modificarea ofertei de către ofertantul cîştigător după adjudecare atrage după sine pierderea garanţiei pentru ofertă, precum şi suportarea de către ofertant a tuturor despăgubirilor cauzate autorităţii contractante.
    60. Ofertantul are dreptul de a depune o singură ofertă, denumită ofertă de bază, cu obligaţia ca aceasta să nu se abată de la cerinţele prevăzute în documentele de licitaţie. Ca excepţie, ofertantul are dreptul de a depune în plus şi alte oferte, denumite oferte alternative, dar numai în cazul în care criteriul de evaluare a ofertelor este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic şi asemenea posibilitate este prevăzută în documentele de licitaţie.
    61. Autoritatea contractantă are obligaţia de a prevedea în caietul de sarcini cerinţele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le întrunească pentru a fi luate în considerare. De asemenea, dacă autoritatea contractantă nu intenţionează să permită depunerea de oferte alternative, el, în mod obligatoriu, trebuie să precizeze interdicţia respectivă în anunţul public de participare.
    62. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a respinge o ofertă alternativă avînd ca singura motivaţie faptul că aceasta este întocmită utilizîndu-se specificaţii tehnice sau alte standarde, în măsura în care aceste standarde pot fi utilizate în Republica Moldova.
    63. În cazul în care autoritatea contractantă solicită, ofertantul are obligaţia să precizeze în ofertă acea parte a contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare pe care acesta intenţionează să o subcontracteze.
    64. În cazul în care documentele de licitaţie nu prevăd altceva, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de prezentare a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare sau avizul despre retragerea ofertei este valabil dacă a fost primit de autoritatea contractantă înainte de expirarea termenului de prezentare a ofertelor.
    Autoritatea contractantă are dreptul de a descalifica orice ofertant care nu îndeplineşte, prin oferta sa, prevederile stabilite în documentele de licitaţie sau nu prezintă garanţia pentru ofertă.
    65. Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate a ei, perioadă care începe cu data deschiderii ofertei şi se încheie cu data semnării de către ambele părţi a contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare.
    66. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. Ofertantul are obligaţia de a comunica autorităţii contractante dacă este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.
    În acest caz, ofertantul este în drept:
    a) de a respinge propunerea, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru oferta sa;
    b) de a accepta propunerea, prelungind termenul de valabilitate a garanţiei pentru oferta sa ori oferind noi garanţii pentru ofertă pe termenul de valabilitate a ofertei prelungit. În cazul în care ofertantul nu a prelungit termenul de valabilitate a garanţiei pentru ofertă sau nu a acordat o nouă garanţie pentru ofertă, se consideră că el a refuzat prelungirea termenului de valabilitate a ofertei.
    67. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că şi-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă după sine pierderea garanţiei pentru ofertă.
    68. Mai mulţi operatori economici, executanţi de servicii de proiectare, au dreptul de a se asocia într-o asociaţie şi de a depune o ofertă în comun (în continuare – ofertă comună), fiind obligaţi să-şi prezinte asocierea într-o formă legalizată, dar fără obligaţia ca, prin aceasta, să fie necesară constituirea unei noi persoane juridice.
    69. Pentru calificarea asociaţiei, fiecare din partenerii acesteia trebuie să întrunească cel puţin 25% din criteriile minime de calificare, iar partenerul responsabil, liderul asociaţiei – cel puţin 40% din criteriile minime de calificare. Neîndeplinirea acestor condiţii va conduce la respingerea ofertei comune.
    70. Asociaţii desemnează din rîndul lor liderul asociaţiei care, în cazul atribuirii contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare, îi reprezintă în raporturile cu autoritatea contractantă şi semnează în numele lor contractul.
    Asociaţii nu au dreptul de a depune, în mod individual, şi alte oferte, pe lîngă oferta comună.
    71. Autoritatea contractantă are obligaţia să precizeze în documentele de licitaţie criteriul pe baza căruia se atribuie contractul şi care, odată stabilit, nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de licitaţie.
    72. Criteriul aplicat poate fi:
    a) oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic;
    b) în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut.
    73.  În cazul aplicării criteriului “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, oferta stabilită ca fiind cîştigătoare este cea care întruneşte punctajul cel mai mare, rezultat din aplicarea unui algoritm de calcul.
    74. Algoritmul de calcul se aplică pe baza utilizării unor criterii variate de evaluare a ofertei, în funcţie de specificul fiecărui contract, cum ar fi: termenul de execuţie, costurile curente, raportul cost/eficienţă, caracteristici privind nivelul calitativ, estetic, tehnic sau funcţional, asistenţă tehnică, condiţii referitoare la aplicarea preferinţei interne, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor, precum şi preţul. Aceste criterii trebuie să fie definite clar şi, după ce au fost stabilite, nu pot fi schimbate pe toată durata de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare.
    75. Autoritatea contractantă este obligată să precizeze în documentele de licitaţie criteriile de evaluare a ofertei în ordinea importanţei lor pentru evaluarea ofertei, precum şi algoritmul de calcul detaliat care va fi aplicat. Ponderea preţului în punctajul evaluării nu va fi mai mică de 80 la sută.
    76. În cazul aplicării criteriului „preţul cel mai scăzut”, cerinţele impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini sînt considerate cerinţe minime.
    77. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, prevăzute în prezentul Regulament trebuie să fie transmise sub formă de document scris, care urmează a fi înregistrat, la momentul transmiterii şi primirii, şi confirmat că a fost primit, cu excepţia documentelor care confirmă primirea.
    78. Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme:
    a) scrisoare prin poştă; b) telegramă; c) pe cale electronică; d) fax.
    79. Autoritatea contractantă sau, după caz, operatorul economic care a transmis documentele prin una dintre formele prevăzute la pct. 78, lit. b), c) şi d) din prezentul Regulament are obligaţia de a transmite documentele respective în cel mult 48 ore, printr-o formă de scrisoare prin poştă sau prin depunere directă a acestora.
    80. Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu face nici o discriminare între ofertanţi/candidaţi din punctul de vedere al formei în care aceştia transmit sau primesc documente, decizii sau alte comunicări.
    81. În cazul aplicării procedurii de licitaţie limitată, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite simultan tuturor candidaţilor care au participat la etapa de preselecţie o comunicare în scris referitoare la rezultatul etapei respective.
    În cazul candidaţilor neselectaţi, comunicarea trebuie să precizeze motivele excluderii, necalificării sau, după caz, ale neselectării.
    În cazul candidaţilor selectaţi, comunicarea reprezintă invitaţia de participare cu oferta la etapa a doua, fiind însoţită, după caz, de documentele de licitaţie sau de informaţii prescrise privind modul de obţinere a acestor documente.
    82. Autoritatea contractantă are obligaţia:
    a) în cazul aplicării procedurii de licitaţie deschisă, de a transmite simultan tuturor ofertanţilor o comunicare în scris referitoare la rezultatul aplicării procedurii respective;
    b) în cazul ofertanţilor a căror ofertă nu a fost declarată cîştigătoare, comunicarea trebuie să precizeze din ce motiv oferta a fost respinsă şi să indice numele ofertantului cîştigător;
    c) în cazul ofertantului cîştigător, comunicarea trebuie să precizeze faptul că oferta a fost declarată cîştigătoare şi că acesta este invitat, pînă la o dată anumită, pentru încheierea contractului de achiziţie publică.
    83. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite comunicările, prevăzute la pct.81 şi 82 din prezentul Regulament, în cel mult trei zile de la data aprobării deciziei grupului de lucru.
    84. În procesul examinării, evaluării şi comparării ofertelor, grupul de lucru are obligaţia:
    a) să examineze, la licitaţiile deschise şi limitate ofertele, numai în cazul în care sînt calificate cel puţin două oferte, dacă licitaţia se desfăşoară pentru prima dată;
    b) să examineze, în primul rînd, documentele care dovedesc eligibilitatea şi înregistrarea fiecărui ofertant/candidat şi să verifice autenticitatea documentelor prezentate;
    c) să examineze documentele care dovedesc îndeplinirea cerinţelor minime privind capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară numai pentru ofertanţii/candidaţii care nu au fost deja excluşi din cauza neîndeplinirii condiţiilor referitoare la eligibilitate şi înregistrare;
    d) să stabilească, după verificarea îndeplinirii cerinţelor minime privind capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, ofertanţii calificaţi şi, după caz, pe cei excluşi;
    e) să evalueze, în cazul aplicării procedurii licitaţiei limitate, calificarea operatorilor economici, pe baza documentelor privind performanţele tehnice şi economico–financiare, conform modalităţilor de punctare stabilite în documentele de licitaţie;
    f) să examineze ofertele tuturor ofertanţilor declaraţi calificaţi sau, după caz, ale tuturor candidaţilor selectaţi;
    g) să verifice conformitatea fiecărei oferte tehnice şi financiare cu cerinţele prevăzute în documentele de licitaţie şi, în primul rînd, să examineze oferta tehnică;
    h) să stabilească clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor, care va fi de cel puţin 5 zile;
    i) să efectueze, în cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu preţul estimativ al achiziţiei, controlul calculării elementelor preţului şi respectării de către ofertant a cerinţelor tehnice stipulate în caietul de sarcini;
    j) să solicite în scris, în cazul expus la lit. i) a prezentului punct, înainte de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum şi să verifice răspunsurile care justifică preţul respectiv.
    85. Grupul de lucru va respinge orice ofertă în oricare din următoarele cazuri:
    a) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentele de licitaţie, inclusiv nu este prezentată garanţia pentru ofertă;
    b) ofertantul nu transmite repetat, în perioada precizată de autoritatea contractantă, dar nu mai mică de 5 zile, clarificările solicitate;
    c) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul ofertei, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice;
    d) oferta conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sînt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;
    e) explicaţiile solicitate conform pct.84 lit.i) şi j) din prezentul Regulament nu sînt concludente şi/sau nu sînt susţinute de documentele justificative solicitate de grupul de lucru;
    f) oferta conţine clauze în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă.
    86. Grupul de lucru are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acordul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa va fi considerată necorespunzătoare şi, în consecinţă, va fi respinsă.
    87. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează;
    a) dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului unitar cu cantitatea totală), urmează a fi luat în considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat corespunzător;
    b) dacă există o discrepanţă între litere şi cifre, urmează a fi luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.
    88. Grupul de lucru are obligaţia de a evalua toate ofertele corespunzătoare şi, în urma acestei evaluări, de a stabili oferta cîştigătoare pe baza criteriului aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare.
    89. În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare se face pe baza criteriului “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea pentru fiecare ofertă a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentele de licitaţie. Grupul de lucru trebuie să întocmească, în ordinea descrescîndă a punctajului acordat, clasamentul pe baza căruia se stabileşte oferta cîştigătoare. Punctajul reprezintă media punctajelor individuale acordate de către fiecare membru al grupului de lucru.
    [Art.89 modificat prin HG723 din 28.09.12, MO208/01.10.12 art.781]
    90. În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare se face pe baza criteriului “preţul cel mai scăzut”, evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preţurilor fiecărei oferte şi prin întocmirea, în ordinea descrescîndă a preţurilor respective, a clasamentului pe baza căruia se stabileşte oferta cîştigătoare.
    [Art.90 modificat prin HG723 din 28.09.12, MO208/01.10.12 art.781]
    91. În cazul în care criteriul pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări este “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, iar grupul de lucru a acordat acelaşi punctaj pentru două sau mai multe oferte, autoritatea contractantă are obligaţia de a selecta ofertantul a cărui ofertă are cel mai mic preţ.
    92. În cazul în care preţurile ofertate sînt egale, autoritatea contractantă va desemna oferta cîştigătoare operatorului economic care este mult mai calificat şi mai dotat din punct de vedere tehnico-financiar.
    93. Oferta care a fost stabilită cîştigătoare nu poate fi modificată şi constituie parte integrantă a contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare ce urmează a fi încheiat. Preţurile unitare din ofertă sînt ferme şi nu pot fi schimbate pe toată durata execuţiei contractului, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie. Preţul ofertei cîştigătoare este şi preţul contractual.
    94. În cazul în care proiectantul îşi exercită întocmai obligaţiile prevăzute în contractul de achiziţie publică de servicii de proiectare, iar proiectul este executat în volumul prevăzut în contract şi de calitatea corespunzătoare documentelor normative în vigoare, proiectantul are dreptul la plata integrală a preţului contractual, indiferent de preţurile utilizate în procesul de execuţie a proiectului. Toată economia obţinută de proiectant la finalizarea serviciilor de proiectare devine profit brut şi se impozitează conform legislaţiei.
    95. Autoritatea contractantă va respinge orice ofertă în cazul în care ofertantul care a prezentat-o oferă (intenţionează să ofere), direct sau indirect, oricărui factor de răspundere sau salariat ordinar (fost sau actual) al grupului de lucru sau al autorităţii contractante o favoare în orice formă, o ofertă de angajare sau orice alt serviciu ca recompensă pentru anumite acţiuni, decizii sau aplicarea unor proceduri de achiziţie în avantajul lui.
    96. În conformitate cu prevederile pct.95 din prezentul Regulament, autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedeşte că acesta a fost sau este angajat în practici corupte sau frauduloase, în legătură cu participarea la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare.
    97. În cazul în care se dovedeşte că unul sau mai mulţi ofertanţi a fost sau este angajat în practici corupte sau frauduloase, în legătură cu participarea la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare, autoritatea contractantă va anunţa imediat organele de resort corespunzătoare şi Agenţia Achiziţii Publice.
    [Pct.97 modificat prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729]
    98. Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta autoritatea contractantă sau grupul de lucru asupra nici unei probleme legate de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor pînă în momentul atribuirii contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare. Ofertantul are dreptul de a aduce clarificări la ofertă şi/sau la documentele care însoţesc oferta numai în urma unei solicitări scrise din partea autorităţii contractante.
    99. Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică de servicii de proiectare cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită cîştigătoare în termen de 15 zile calendaristice de la data la care a acceptat oferta. Ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare este obligat să semneze contractul în termenul stabilit de către autoritatea contractantă.
    100. În cazul în care anumite părţi din contractul de achiziţie publică de servicii de proiectare urmează să fie îndeplinite de unul sau de mai mulţi subcontractanţi, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare respectiv, prezentarea contractelor încheiate între viitorul proiectant şi subantreprenorii săi. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi vor constitui anexe la contractul de achiziţie publică de servicii de proiectare.
    101. În cazul în care autoritatea contractantă nu încheie contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare din motivul refuzului acestuia, autoritatea contractantă are dreptul să invite ofertantul clasat pe locul doi al clasamentului în vederea încheierii contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare.
    Dacă ofertantul clasat pe locul doi al clasamentului refuză să încheie contractul, autoritatea contractantă este obligat să anuleze aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare.
    102. Autoritatea contractantă are obligaţia să încheie contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertelor. Contractul se consideră încheiat la data semnării acestuia de către părţi şi intră în vigoare din momentul înregistrării lui în modul stabilit de prezentul Regulament.
    Perioada necesară înregistrării este indicată în documentele de licitaţie. Neînregistrarea în această perioadă nu va prelungi termenul de valabilitate a ofertei sau a garanţiei pentru ofertă. În acest caz, garanţia poate fi solicitată dacă între autoritatea contractantă şi ofertant nu există o altă înţelegere scrisă.
    103. În cazul în care, după expirarea termenului de valabilitate a ofertelor, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei nu a semnat contractul de achiziţie sau nu a prezentat garanţia de bună execuţie, autoritatea contractantă este în drept să respingă oferta şi să selecteze oferta clasată pe locul doi al clasamentului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.
    104. Ofertantul invitat de autoritatea contractantă pentru încheierea contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie, în conformitate cu prevederile cuprinse în documentele de licitaţie.
    Refuzul de a depune garanţia de bună execuţie atrage după sine reţinerea garanţiei pentru ofertă.
    105. Autoritatea contractantă are obligaţia de a denunţa unilateral contractul de achiziţie publică de servicii de proiectare, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe imprevizibile care conduc la modificarea clauzelor contractuale într-o asemenea măsură încît îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.
    În acest caz, proiectantul are dreptul de a pretinde plata corespunzătoare pentru partea din contractul de achiziţie publică de servicii de proiectare îndeplinită pînă la data rezilierii, precum şi recuperarea altor costuri aferente îndeplinirii acestuia, efectuate pînă la data denunţării unilaterale a contractului.
    106. Proiectantul execută necondiţionat clauzele contractului încheiat, respectînd cerinţele de calitate şi preţul stabilit. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale atrage după sine răspunderea proiectantului, conform legislaţiei în vigoare şi clauzelor contractului.
    107. Faţă de operatorii economici, indiferent de statutul lor juridic, care modifică în mod unilateral clauzele contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare sau execută lucrări şi prestează servicii neprevăzute în contract ori majorează nejustificat preţurile stipulate în contract, organele abilitate cu funcţii de control aplică sancţiuni pecuniare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    108. La achiziţia publică de servicii de proiectare, autoritatea contractantă va cere ofertantului să depună în timpul încheierii contractului o asigurare a executării lui sub formă de garanţie de bună execuţie. Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către ofertant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
    109. Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în documentele de licitaţie:
    a) cerinţele faţă de emitent, forma şi alte condiţii de bază ale garanţiei de bună execuţie solicitate pentru executarea contractului;
    b) cuantumul garanţiei de bună execuţie, care va constitui pînă la 15 la sută din preţul contractului.
    În cazul în care autoritatea contractantă solicită constituirea garanţiei de bună execuţie printr-o scrisoare de garanţie bancară, aceasta se va anexa la contract.
    110. Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui:
    a) prin înscrisuri de valoare (titluri şi valori) – în acest caz proiectantul are obligaţia de a depune înscrisurile de valoare agreate de autoritatea contractantă la sediul acestuia, înainte de semnarea contractului, iar autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra şi contabiliza aceste înscrisuri într-un cont distinct faţă de averea sa;
    b) sub forma unor valori de schimb (cecuri, cambii etc.), dar numai dacă acestea sînt în situaţia de a putea fi schimbate în bani la prezentare şi dacă cel puţin unul dintre ceilalţi garanţi ai hîrtiilor de schimb este recunoscut de autoritatea contractantă ca solvabil şi garant pentru întreaga sumă fixată drept garanţie. Nu se admit drept garanţie acţiuni ale societăţilor pe acţiuni şi amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale proiectantului;
    c) prin reţineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parţiale – în acest caz proiectantul are obligaţia de a deschide un cont, la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi; pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri din sumele datorate şi cuvenite proiectantului pînă la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în documentele de licitaţie. Autoritatea contractantă va dispune ca banca să înştiinţeze proiectantul de vărsămîntul efectuat, precum şi de destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobîndă în favoarea proiectantului.
    Garanţia de bună execuţie se va constitui, de regulă, prin reţineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parţiale.
    111. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă proiectantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei reclamaţii asupra garanţiei de bună execuţie, autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica reclamaţia proiectantului, precizînd obligaţiile care nu au fost respectate.
    112. Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie, după cum urmează:
    a) 50 la sută din valoarea garanţiei de bună execuţie, după verificarea şi expertizarea proiectului în modul stabilit, în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie finală a proiectului, dacă autoritatea contractantă nu a depus pînă la acea dată reclamaţii asupra ei;
    b) restul de 50 la sută din valoarea garanţiei de bună execuţie, după semnarea actului de predare-primire a documentaţiei de proiect şi deviz.
    113. Înainte de a depune garanţia de bună execuţie proiectantul poate cere autorităţii contractante să confirme admisibilitatea unui emitent propus pentru constituirea acestei garanţii. Autoritatea contractantă trebuie să reacţioneze prompt la un astfel de demers.
    114. La momentul încheierii contractului părţile contractante pot conveni şi asupra altor sancţiuni privind îndeplinirea necorespunzătoare a clauzelor contractuale, cu condiţia respectării cerinţelor de bază privind modul şi cuantumul depunerii garanţiei de bună execuţie.

    anexa
    [Anexa modificată prin HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001]
    [Anexa modificată prin HG723 din 28.09.12, MO208/01.10.12 art.781]