OMJA169/2009
ID intern unic:  331516
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 169
din  30.04.2009
pentru aprobarea Regulamentului
privind activitatea Colegiului disciplinar al notarilor
Publicat : 22.05.2009 în Monitorul Oficial Nr. 95     art Nr : 391 ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. 676 din 30 aprilie 2009
    Ministru
    Vitalie PÎRLOG
    ___________________________

    În temeiul articolelor 2 alin. (3) şi 221 alin. (4) din Legea nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154-157, art. 1209), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul privind activitatea Colegiului disciplinar al notarilor, potrivit anexei.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL JUSTIŢIEI                                     Vitalie PÎRLOG

    Nr.169. Chişinău, 30 aprilie 2009.

 Anexă
la ordinul ministrului justiţiei
nr.169 din 30 aprilie 2009
REGULAMENTUL
privind activitatea Colegiului disciplinar al notarilor
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de activitate a Colegiului disciplinar al notarilor (în continuare Colegiu).
    2. Colegiul are următoarele atribuţii:
    a) intentează procedura disciplinară în privinţa notarului şi constată abaterile disciplinare;
    b) examinează, la cererea ministrului justiţiei şi a notarilor, sesizările privind încălcarea de către notari a obligaţiilor profesionale şi/sau a Codului deontologic al notarilor;
    c) adoptă hotărîri în procedurile disciplinare intentate.
    [Pct.2 în redacţia OMJ57 din 14.02.13, MO42-47/01.03.13 art.238]
    3. Colegiul îşi exercită atribuţiile în conformitate cu prevederile Legii cu privire la notariat (în continuare Legea), ale prezentului Regulament şi ale Codului deontologic al notarilor.
    4. Membrii Colegiului sînt obligaţi să păstreze secretul profesional şi să nu divulge informaţia aflată în cursul procedurilor disciplinare intentate notarilor.
    5. Anual, pînă la 1 martie, Colegiul prezintă Ministerului Justiţiei raportul cu privire la rezultatele activităţii desfăşurate.
II. Organizarea activităţii Colegiului
    6. Colegiul este format din 7 membri dintre care:
    1 reprezentant desemnat de ministrul justiţiei, 2 profesori titulari în materie de drept, 3 notari şi un reprezentant al societăţii civile, aleşi prin concurs organizat de Ministerul Justiţiei.
    7. Preşedintele Colegiului se desemnează de ministrul justiţiei. Componenţa nominală a Colegiului se aprobă prin ordinul ministrului justiţiei.
    8. Mandatul Colegiului este de 4 ani. Membrul Colegiului poate să-şi exercite împuternicirile cel mult două mandate consecutive. Un membru al Colegiului nu poate fi concomitent şi membru al Comisiei de licenţiere a activităţii notariale.
    9. Mandatul de membru al Colegiului încetează în caz de:
    a) expirare a mandatului;
    b) revocare a  mandatului de către ministrul justiţiei, dacă membrul Colegiului nu a participat nemotivat la două şedinţe consecutive sau la patru şedinţe pe parcursul unui an calendaristic;
    c) demisie acceptată de ministrul justiţiei;
    d) aplicare a unei sancţiuni disciplinare pentru abaterile comise în cadrul exercitării profesiei de notar;
    e) sentinţă definitivă de condamnare pentru comiterea unei infracţiuni din intenţie;
    f) deces.
    10. Alegerea unui membru al Colegiului în locul vacant se efectuează în termen de o lună de la data vacanţei, în modul stabilit pentru formarea Colegiului. Noul membru va avea mandat pentru durata rămasă a mandatului membrului Colegiului în locul căruia a fost ales sau desemnat. În cazul dizolvării Colegiului, noua componenţă va avea mandat pentru un termen de 4 ani.
    11. Colegiul se întruneşte în şedinţe ori de cîte ori este necesar, dar nu mai rar de o data în trimestru. Şedinţele Colegiului sînt convocate la cererea ministrului justiţiei, preşedintelui Colegiului sau la cererea a 1/3 din membrii Colegiului.
    12. Colegiul examinează cazurile disciplinare în componenţa a cel puţin 2/3 din membri.
    13. Hotărîrea privind cazul disciplinar se adoptă cu votul majorităţii membrilor Colegiului care participă la examinarea cazului.
    14. Şedinţele Colegiului sînt prezidate de Preşedinte, iar în cazul absenţei acestuia de un membru ales de Colegiu. Preşedintele organizează activitatea şedinţelor şi asigură exercitarea atribuţiilor Colegiului.
    15. Lucrările de secretariat ale Colegiului se asigură de Ministerul Justiţiei. Secretarul Colegiului se desemnează prin ordinul ministrului justiţiei.
    16. Secretarul Colegiului are următoarele atribuţii:
    a) ţine evidenţa corespondenţei;
    b) pregăteşte documentele necesare pentru desfăşurarea şedinţei;
    c) informează membrii Colegiului despre data, ora şi locul şedinţei, ordinea de zi;
    d) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Colegiului;
    e) arhivează materialele Colegiului;
    f) îndeplineşte alte indicaţii ale Preşedintelui Colegiului.
III. Examinarea sesizărilor privind răspunderea
disciplinară a notarilor

    17. Sesizările formulate împotriva notarilor prin care sînt semnalate abateri disciplinare se adresează Colegiului.
    18. În urma verificării prealabile a sesizării, Colegiul dispune, prin hotărîre motivată, după caz:
    a) intentarea procedurii disciplinare;
    b) respingerea sesizării ca nefondată.
    19. Pînă la aplicarea sancţiunii disciplinare, Colegiul este obligat să efectueze o examinare prealabilă a abaterii disciplinare.
IV. Pregătirea dosarului pentru examinare în Colegiu
    20. În vederea examinării prealabile a abaterii disciplinare, se desemnează un raportor dintre membrii Colegiului în scopul pregătirii dosarului pentru examinare în Colegiu.
    21. În scopul pregătirii dosarului pentru examinare în Colegiu, raportorul efectuează investigaţii şi pe baza acestora, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data desemnării, întocmeşte un referat care va conţine datele de identificare a notarului cercetat, descrierea amănunţită a abaterii şi a circumstanţelor în care a fost săvîrşită şi caracteristica notarului ca personalitate.
    22. Sînt interzise ameninţările, intimidările, promisiunile exercitate în scopul de a obţine probe sau dovezi, declaraţii ori de a influenţa rezultatul examinării.
    23. Pe parcursul pregătirii dosarului, notarul cercetat are dreptul să formuleze cereri, note explicative, să propună administrarea unor noi dovezi sau documente în apărare, care trebuie verificate şi incluse în dosarul cauzei.
    24. În cursul investigaţiei, citarea şi audierea notarului cercetat, consemnarea cererilor şi susţinerilor sale sînt obligatorii. În caz de necesitate, se va discuta cu petiţionarul, precum şi cu orice alte persoane ale căror declaraţii pot elucida cazul, se vor efectua verificări ale înscrisurilor, se vor culege informaţii, prin mijloacele prevăzute de lege.
    25. Refuzul notarului de a se prezenta la audiere sau de a da o declaraţie referitoare la abaterea disciplinară imputată se consemnează în referat de către raportor, procedura disciplinară fiind continuată de drept.
    26. Dosarul cauzei va cuprinde:
    a) sesizarea înregistrată;
    b) referatul întocmit de raportor;
    c) declaraţia scrisă a notarului cercetat;
    d) declaraţii ale persoanelor care au cunoştinţă despre fapte sau documente în legătură cu abaterea pentru care notarul în cauză este cercetat;
    e) alte acte sau documente probatorii obţinute pe cale oficială în procesul pregătirii dosarului.
    27. În scopul completării dosarului cauzei se pot desfăşura, cu respectarea prevederilor legale şi a celor deontologice privind confidenţialitatea, următoarele activităţi: controlul activităţii notarului cercetat, verificarea unor înscrisuri, constatarea la faţa locului a unor situaţii de fapt, audierea de martori.
    28. Materialele procedurii disciplinare, înainte de a fi trimise spre examinare, se aduc la cunoştinţa persoanei căreia i se intentează procedura. Aceasta este în drept să dea explicaţii, să prezinte probe şi să solicite efectuarea verificărilor suplimentare.
V. Examinarea cazurilor privind
răspunderea disciplinară a notarilor

    29. Examinarea cazurilor privind răspunderea disciplinară a notarilor reprezintă ansamblul măsurilor cu caracter procedural desfăşurate în scopul stabilirii existenţei sau inexistenţei abaterii disciplinare, elucidării faptelor care au fost sesizate sau despre care s-a luat cunoştinţă în mod direct, a cauzelor şi împrejurărilor concrete în care acestea s-au produs.
    30. Examinarea abaterilor disciplinare are la bază următoarele principii:
    a) prezumţia nevinovăţiei – notarul se prezumă că este nevinovat;
    b) garantarea dreptului la apărare – se recunoaşte dreptul notarului de a fi audiat, de a prezenta dovezi în apărarea sa şi de a fi asistat;
    c) celeritatea procedurii – presupune obligaţia Colegiului de a proceda fără întîrziere la soluţionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a regulilor prevăzute de reglementările în vigoare;
    d) proporţionalitatea – presupune asigurarea unui raport echitabil între gravitatea abaterii, circumstanţele săvîrşirii acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă;
    e) unicitatea sancţiunii – pentru o abatere nu se poate aplica decît o singură sancţiune.
    31. Colegiul examinează răspunderea disciplinară a notarului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare din data prezentării dosarului cauzei de către raportor.
    32. Dacă, înainte de examinarea dosarului, Colegiul constată că sînt necesare verificări suplimentare, acesta solicită raportorului completarea informaţiei obţinute în cadrul investigaţiilor prealabile. În caz de necesitate, sînt solicitate atît documente şi materiale suplimentare, cît şi actele notariale la efectuarea cărora notarul a comis încălcări ale legii sau ale Codului deontologic al notarilor.
    33. În timpul examinării  cazului disciplinar, participarea notarului  tras la răspundere disciplinară este  obligatorie. După caz, notarul poate fi asistat de un apărător. Citarea se face prin înştiinţare scrisă înmînată personal notarului contra semnătură ori prin scrisoare recomandată cu aviz de recepţie, expediată la domiciliul sau adresa comunicată de acesta Colegiului. Notarul va fi înştiinţat în timp util despre data şi locul şedinţei de către secretarul Colegiului.
    34. În cazuri excepţionale şi pentru motive bine întemeiate de natură a împiedica notarul cercetat să dea curs citării, iar examinarea cazului disciplinar se poate amîna pentru o şedinţă ulterioară.
    35. Dacă notarul lipseşte nejustificat de la şedinţă, Colegiul este în drept să decidă examinarea cazului disciplinar în lipsa lui, această situaţie fiind consemnată în procesul-verbal al şedinţei.
    36. Preşedintele şedinţei anunţă deschiderea ei şi dă citire componenţei Colegiului. Pînă la începerea examinării cazului, notarul are dreptul să declare recuzare membrilor Colegiului, care urmează să fie examinată de Colegiu.
    37. Examinarea cazului disciplinar începe cu raportul preşedintelui şedinţei sau al membrului Colegiului raportor pe cauză. Audierea explicaţiilor notarului este obligatorie, cu excepţia situaţiei cînd notarul lipseşte nejustificat de la şedinţa Colegiului..
    [Pct.37 modificat prin OMJ57 din 14.02.13, MO42-47/01.03.13 art.238]
    38. În timpul şedinţei, notarul tras la răspundere are dreptul să formuleze în orice moment demersuri şi să dea lămuriri suplimentare. La decizia Colegiului, pot fi audiate comunicările altor persoane, invitate atît din iniţiativa notarului, cît şi a Colegiului, se poate da citire documentelor şi se pot studia alte materiale, atît din dosar, cît şi prezentate suplimentar.
    39. După examinarea procedurii disciplinare, membrii Colegiului vor delibera asupra aplicării sancţiunii disciplinare, clasării cauzei sau efectuării unui control suplimentar.
    40. Colegiul adoptă una din următoarele hotărîri:
    a) de aplicare a sancţiunii disciplinare;
    b) de respingere a propunerii de a fi aplicată sancţiunea disciplinară şi încetare a procedurii disciplinare.
    41. În funcţie de gravitatea faptelor, pot fi aplicate următoarele sancţiuni disciplinare:
    a)  avertisment;
    b)  mustrare;
    c)  suspendarea activităţii pe o durată de pînă la 6 luni;
    d)  retragerea licenţei.
    42. Sancţiunile disciplinare se aplică luînd în considerare următoarele elemente:
    a)  caracterul şi gravitatea abaterii;
    b)  împrejurările în care abaterea a fost săvîrşită;
    c)  cauzele şi consecinţele acesteia;
    d)  gradul de vinovăţie;
    e)  activitatea desfăşurată anterior;
    f) conduita notarului pe perioada examinării prealabile.
    43. Colegiul sistează procedura disciplinară în virtutea:
    a) netemeiniciei tragerii notarului la răspundere disciplinară;
    b) expirării  termenelor de tragere la răspundere disciplinară, prevăzute la art. 24 din Lege;
    c) inoportunităţii  aplicării sancţiunii disciplinare în cazurile cînd  va  considera că se poate limita doar la examinarea  materialelor procedurii în şedinţă.
    44. Sancţiunea disciplinară poate fi aplicată nu mai tîrziu de 6 luni de la data constatării abaterii şi nu mai tîrziu de 2 ani de la data comiterii ei. În termenul indicat nu se include durata procedurii penale.
    45. În cazul în care Colegiul constată că fapta comisă de notarul cercetat întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni (contravenţii), va sesiza organele competente. Pe durata urmăririi penale sau a judecării cauzei, care constituie o abatere disciplinară, procedura disciplinară se suspendă, urmînd a fi reluată după soluţionarea cauzei. În această perioadă, cursul termenului de prescripţie (prevăzut de art. 24 din Lege) se întrerupe şi se reia după soluţionarea definitivă a cauzei. Preşedintele Colegiului va fixa, de îndată, termenul de examinare a procedurii suspendate printr-o scrisoare recomandată cu aviz de recepţie adresată părţilor interesate.
    46. Lucrările şedinţei Colegiului se consemnează într-un proces-verbal. În procesul-verbal se vor consemna: membrii Colegiului prezenţi la şedinţă, precum şi cei absenţi, alţi participanţi la şedinţă, conţinutul dezbaterilor şi hotărîrea adoptată, problemele puse la vot şi rezultatele votării. Procesul-verbal se întocmeşte în termen de 5 zile, se semnează de preşedintele şedinţei şi secretar.
    47. Hotărîrea privind cazul disciplinar se emite în scris şi se semnează de preşedintele şedinţei şi de membrii Colegiului care au participat la şedinţă. În hotărîrea privind cazul disciplinar trebuie să se indice: denumirea colegiului, componenţa lui, data şi locul examinării cazului, numele, prenumele notarului  tras la răspundere disciplinară, numele, prenumele şi funcţia persoanei care a sesizat Colegiul cu privire la abaterea disciplinară,  împrejurările cazului, lămuririle date de notarul tras la răspundere disciplinară şi datele care îl caracterizează ca personalitate, motivarea hotărîrii adoptate, menţionarea probelor, sancţiunea disciplinară propusă a fi aplicată sau cauzele sistării procedurii disciplinare.
    48. Dacă un membru face opinie separată la hotărîrea Colegiului, el o semnează expunînd în scris opinia sa, care se anexează la dosar. Hotărîrii privind cazul disciplinar i se dă citire la şedinţa Colegiului. Opiniei separate nu i se dă citire.
    49. Hotărîrea Colegiului se comunică imediat părţilor care au participat la examinare sau, în termen de cel mult 10 zile, prin scrisoare recomandată cu aviz de recepţie notarului precum şi, în caz de necesitate, altor organe. Copia de pe hotărîre se anexează, de asemenea, la dosarul personal al notarului.
    50. Hotărîrile adoptate de Colegiu împreună cu materialele relevante se transmit în termen de 3 zile ministrului justiţiei.