OMSM79/2009
ID intern unic:  331569
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 79
din  20.03.2009
cu privire la ordinea examinării medicale a conducătorilor
de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului
de conducere
Publicat : 05.06.2009 în Monitorul Oficial Nr. 99-100     art Nr : 420

ÎNREGISTRAT
Ministerul Justiţiei
nr. 681 din 18.05.09
Ministru
___________ Vitalie PÎRLOG

    În conformitate cu prevederile art. 9 lit. a) şi lit. b) al Legii nr. 131-XV din 6 decembrie 2001 privind siguranţa traficului rutier şi pct. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 12 din 19 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, în scopul ameliorării calităţii examinării medicale a acestora,
O R D O N:
    1. Se aprobă:
    Lista instituţiilor medico-sanitare publice abilitate cu dreptul de a crea Comisii pentru examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, conform anexei nr.1.
    Regulamentul privind ordinea examinării medicale a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, conform anexei nr.2.
    Formularul de evidenţă medicală primară nr.083/e „Adeverinţa medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obţinerea permisului de conducere”, conform anexei nr.3.
    Registrul de înregistrare a adeverinţelor medicale a conducătorului de vehicule şi a candidatului pentru obţinerea permisului de conducere, formular nr.083-1/e, conform anexei nr.4.
    [Pct.1 modificat prin OMS136 din 19.05.09, MO106/26.06.09 art.466]
    2. Conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice menţionate în anexa nr.1:
    1) A asigura crearea în cadrul instituţiei a Comisiilor pentru examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere.
    2) A organiza activitatea Comisiilor pentru examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat şi Hotărîrii Guvernului nr.12 din 19.01.2009 „Pentru aprobarea Normelor privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere”.
    3) A monitoriza şi evalua permanent activitatea Comisiilor şi a întreprinde măsuri de rigoare în vederea asigurării calităţii examenelor medicale efectuate şi excluderii cazurilor de admitere la cursurile de instruire a candidaţilor inapţi pentru obţinerea permisului de conducere.
    3. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice de asistenţă medicală primară vor organiza eliberarea de către medicii de familie a extrasului din fişa medicală de ambulator (F 027 e), privind maladiile cu care conducătorii de vehicule şi candidaţii pentru obţinerea permisului de conducere se află sub supravegherea medicului de familie.
    4. Direcţia servicii medicale individuale a Ministerului Sănătăţii va coordona şi va acorda suport consultativ metodic necesar în vederea realizării prevederilor ordinului în cauză.
    5. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 49 din 07.03.96 „Despre ameliorarea calităţii controlului medical periodic şi înainte de cursă a conducătorilor mijloacelor de transport” se abrogă.
    Controlul asupra executării prezentului ordin mi-l asum personal.

 Anexa nr.1
la Ordinul MS nr.79
din 20.03.2009
    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OMS313 din 14.09.09, MO158/30.10.09 art.725]

 Anexa nr.2
la Ordinul MS nr.79
din 20.03.2009

Regulamentul
privind ordinea examinării medicale a conducătorilor de vehicule
şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere

I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte ordinea examinării medicale a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere.
    2. Examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere se efectuează de către Comisia medicală, care se creează în cadrul instituţiilor medico-sanitare publice, lista cărora este aprobată, conform anexei nr.1 la prezentul ordin.
II. Modul de organizare a Comisiilor medicale pentru
examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a
candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere

    3. Componenţa nominală a Comisiei medicale se aprobă de către conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice indicaţi în anexa nr.1 la prezentul ordin.
    4. În componenţa Comisiei medicale se includ următorii medici specialişti de profil: internist, oftalmolog, otorinolaringolog, chirurg, neurolog.
    În funcţie de necesitate pot fi cooptaţi şi alţi specialişti.
    Preşedintele Comisiei este numit un medic din componenţa Comisiei, cu grad înalt de calificare şi experienţă de activitate în domeniul dat.
    În componenţa Comisiei sînt incluse asistente medicale (după necesitate) şi un registrator medical (secretar).
    5. În activitatea sa Comisia medicală se conduce de actele normative în vigoare şi prezentul Regulament.
    6. Membrii Comisiei sînt responsabili pentru calitatea examinării medicale.
    Controlul asupra activităţii Comisiei se efectuează de către conducătorul instituţiei medico-sanitare publice şi Ministerul Sănătăţii.
    7.Toate Comisiile dispun de ştampilă proprie de dimensiuni şi formă stabilită, conform anexei la prezentul Regulament.
    Diametrul ştampilelor trebuie să fie 38 mm, cu păstrarea proporţiilor inscripţiilor.
    8. Examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere se efectuează contra plată, conform Catalogului unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale, aprobat de Ministerul Sănătăţii.
III. Ordinea examinării medicale a conducătorilor de vehicule
şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere

    9. Comisiile medicale examinează conducătorii de vehicule şi candidaţii pentru categoriile de vehicule stabilite în Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1452 din 24 decembrie 2007.
    10. Examinarea medicală în Comisie se efectuează în cazul cînd persoana care solicită examinarea medicală în vederea obţinerii permisului de conducere corespunde condiţiilor de vîrstă stipulate în punctul 9 la prezentul Regulament.
    11. Nu se efectuează examinarea medicală în caz de:
    a) afecţiuni acute sau acutizarea bolilor cronice;
    b) boli infecţioase sau venerice în perioada de contagiozitate.
    12. Persoana care solicită examinarea medicală primară pentru a fi admise la cursurile de şoferi prezintă:
    a) actul de identitate (copie şi original);
    b) 2 fotografii 4 x 4, color, realizate la momentul examinării medicale;
    c) Avizele consultative privind starea sănătăţii narcologice şi psihiatrice eliberate de către Instituţiile Medico-Sanitare Publice Dispensarul Republican de Narcologie; Spitalul Clinic Republican de Psihiatrie şi de cabinetele narcologice şi psihiatrice teritoriale;
    d) Extras din fişa medicală de ambulator (F 027 e) eliberat de medicul de familie, în care se indică maladiile cu care persoana se află sub supravegherea medicului de familie.
    13. Persoana care solicită reexaminarea medicală prezintă:
    a) actul de identitate (copie şi original);
    b) Permisul de conducere (copie şi original);
    c) 2 fotografii 4x4, color, realizate la momentul examinării medicale;
    d) Avizele consultative privind starea sănătăţii narcologice şi psihiatrice eliberate de către Instituţiile Medico-Sanitare Publice Dispensarul Republican de Narcologie; Spitalul Clinic Republican de Psihiatrie şi de cabinetele narcologice şi psihiatrice teritoriale;
    e) Extras din fişa medicală de ambulator (F 027 e) eliberat de medicul de familie, în care se indică maladiile cu care persoana se află sub supravegherea medicului de familie.
    14. Extrasul din fişa medicală de ambulator (F 027 e) se eliberează de către medicul de familie, pe lista căruia este înregistrată persoana care solicită examinarea medicală, se confirmă prin semnătură şi aplicarea parafei medicului de familie şi şefului secţiei medicină de familie/Centrului de Sănătate.
    Evidenţa extraselor eliberate se efectuează în Registrul de evidenţă a concluziilor consiliului medical consultativ (F 035/e) din cadrul instituţiei medicale primare care a eliberat extrasul.
    15. Candidaţii sau conducătorii de vehicule sînt supuşi unui examen medical periodic, cu indicarea termenului examinării, în condiţiile stabilite de Guvern.
    16. Termenul reexaminării poate fi stabilit conform deciziei Comisiei medicale în dependenţă de indicaţiile medicale (starea sănătăţii, dezvoltării fizice etc.), însă nu mai puţin de 1 an.
    Termenul reexaminării medicale se comunică persoanei examinate şi se indică în adeverinţa medicală.
    Plata pentru reexaminare la iniţiativa întreprinderii este achitată de către aceasta.
    17. În cazul, cînd şoferul are permis de conducere a mijloacelor de transport într-o categorie mai superioară şi doreşte să primească adeverinţă medicală pentru conducerea mijloacelor de transport dintr-o categorie mai inferioară, nu efectuează examinare medicală suplimentară pînă la reexaminarea medicală, conform termenului stabilit de Comisie.
    În aceste cazuri este prezentată adeverinţa medicală eliberată anterior, care este valabilă pentru categoria mai inferioară solicitată (A < C< D=F).
   
18. La efectuarea examenului medical pentru determinarea aptitudinilor fizice şi mentale a conducătorilor de vehicule şi candidaţilor membrii Comisiei vor ţine cont de Normele minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea vehiculului stabilite pentru conducătorii de vehicule, aprobate de către Guvern şi următoarea clasificare:
    1) grupa 1 – categoriile: AM, A1, A2, A, B1, B;
    2) grupa 2 – categoriile: B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, H, I.
    19. Normele minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea vehiculului stabilite pentru conducătorii de vehicule din grupa 2 se aplică şi conducătorilor de vehicule şi candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere din categoria B care folosesc permisul de conducere în scopuri profesionale.
    20. Membrii comisiei înregistrează în fişa medicală de ambulator (F 025 e), completată de registrator în mod special pentru comisie, datele obiective despre starea sănătăţii, categoria mijlocului de transport, examinare primară sau reexaminare, concluzia comisiei medicale despre aptitatea conducerii mijlocului de transport. Fişa medicală de ambulator (F 025 e) respectivă se păstrează în instituţia medico-sanitară timp de 3 ani.
    21. La elaborarea concluziei de specialitate fiecare medic membru al comisiei se va conduce de Normele minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea vehiculului şi de Lista afecţiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de vehicul, aprobate de Guvern, cu indicarea concluziei în fişa medicală de ambulator (F 025 e).
    22. În cazul în care concluzia medicală nu permite conducerea vehiculului, medicul va indica argumentele în fişa medicală de ambulator (F 025 e) şi, respectiv, în adeverinţa medicală a conducătorului vehiculului (F 083 e), la rubrica menţiuni speciale, indicînd articolul concret al contraindicaţiei medicale.
    23. Concluzia generală „Apt” sau „Inapt” se emite de către comisie prin vot majoritar şi se confirmă prin semnătura preşedintelui şi parafa Comisiei, formată în cadrul instituţiei medico-sanitare publice, aplicată pe colţul de jos din dreapta a fotografiei, de modelul indicat în anexa la prezentul Regulament.
    În cazul cînd persoanele care au fost recunoscute apte pentru conducerea vehiculului cu unele restricţii, în adeverinţa medicală a conducătorului vehiculului (F 083 e) se indică menţiunile respective, după caz, conform prevederilor aprobate de Guvern.
    24. În aceste cazuri în adeverinţa medicală a conducătorului vehiculului se înscrie: „se permite ca excepţie în temeiul ......”
    25.Conducătorilor vehiculelor cu o gambă amputată, ce au permis de conducere a mijloacelor de transport în permis se aplică stanţa „este permisă conducerea cu ………….(se indică restricţia şi codul)”.
    26. Evidenţa concluziilor consultative narcologice, psihiatrice şi a adeverinţelor medicale a conducătorului vehiculului (F 083 e), precum şi a duplicatelor acestora eliberate conducătorilor de vehicule şi candidaţilor pentru conducerea vehiculului se efectuează în Registrul de forma aprobată de Ministerul Sănătăţii, care se păstrează în modul stabilit şi/sau în cadrul sistemului informaţional automatizat de evidenţă.
    27. Copiile actului de identitate, permisului de conducere (după caz), avizelor consultative privind starea sănătăţii narcologice şi psihiatrice; adeverinţei medicale a conducătorului vehiculului (F 083 e) şi extrasul din fişa medicală de ambulator (F 027 e) se păstrează în instituţia medicală în modul stabilit de actele normative în vigoare pe o perioadă de 3 ani.
    28. Pentru nerespectarea Regulamentului dat şi contraindicaţiilor medicale poartă răspundere personală medicii, ce participă la examinarea medicală.
    29. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice monitorizează şi evaluează activitatea Comisiilor şi poartă responsabilitate, conform legislaţiei în vigoare, de organizarea şi corectitudinea efectuării examinării medicale a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru conducerea vehiculului.
IV. Dispoziţii finale
    30. Prevederile prezentului Regulament întră în vigoare din ziua publicării acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.Anexa nr.3
la Ordinul MS nr.79
din 20.03.2009

    forma nr.083/e
    [Anexa nr.3 introdusă prin OMS136 din 19.05.09, MO106/26.06.09 art.466]

Anexa nr.4
la Ordinul MS nr.79
din 20.03.2009

    forma nr.083-1/e
    [Anexa nr.4 introdusă prin OMS136 din 19.05.09, MO106/26.06.09 art.466]