OMJA170/2009
ID intern unic:  331570
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 170
din  30.04.2009
cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea
concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar
Publicat : 05.06.2009 în Monitorul Oficial Nr. 99-100     art Nr : 419



ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. 677 din 30.04.2009
Ministru
____________ Vitalie PÎRLOG


    În temeiul articolului 2 alin. (3) şi articolului 12 alin. (2) din Legea nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154–157, art.1209), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar, potrivit anexei.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL JUSTIŢIEI                                                  Vitalie PÎRLOG

    Nr. 170. Chişinău, 30 aprilie 2009.

Anexă
la Ordinul ministrului justiţiei
nr. 170 din 30 aprilie 2009


REGULAMENTUL
privind organizarea concursului pentru suplinirea
locurilor vacante de notar

I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile de organizare a concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar.
    2. Concursul pentru suplinirea locurilor vacante de notar (în continuare – concursul) se organizează, de regulă, de două ori în an, în lunile februarie-martie şi octombrie-noiembrie.
    3. Locurile vacante şi data desfăşurării primei probe de concurs se comunică cu 30 de zile înainte de această dată prin publicarea anunţului pe site-ul oficial al Ministerului Justiţiei şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Testele grilă şi subiectele cu caracter teoretic şi practic se aprobă de Comisia de concurs şi se publică pe site-ul oficial al Ministerului Justiţiei cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea concursului.
    5. La concurs se pot prezenta notarii stagiari care împlinesc 1 an de stagiu la data desfăşurării concursului.
    6. Admiterea la concurs şi aprobarea rezultatelor acestuia se efectuează de către Comisia de licenţiere a activităţii notariale (în continuare – Comisia de licenţiere).
    7. Concursul este susţinut în faţa Comisiei de concurs.
    8. Comisia de concurs se formează pe perioada desfăşurării concursului şi este constituită din 6 membri, dintre care 1 reprezentant delegat de Ministerul Justiţiei, 2 notari şi 3 profesori titulari de drept selectaţi prin concurs public. Mandatul comisiei de concurs începe odată cu publicarea anunţului cu privire la locurile vacante de notar şi data desfăşurării concursului şi încetează odată cu adoptarea de către Comisia de licenţiere a activităţii notariale a hotărîrii cu privire la aprobarea rezultatelor concursului.
    [Pct.8 în redacţia OMJ347 din 13.09.10, MO169-171/17.09.10 art.615]
    9. Concursul public pentru selectarea a doi notari şi a trei profesori titulari de drept în calitate de membri ai Comisiei de concurs este organizat de Ministerul Justiţiei.
    10. Un membru al Comisiei de concurs nu poate fi concomitent şi membru al Comisiei de licenţiere.
    11. Preşedintele Comisiei se desemnează de ministrul justiţiei. Componenţa nominală se aprobă prin ordinul ministrului justiţiei.
    12. Şedinţele Comisiei de concurs se consideră deliberative dacă la ele participă cel puţin 2/3 din membrii ei.
    13. Hotărîrea Comisiei de concurs privind promovarea concursului se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă.
    14. Lucrările de secretariat ale Comisiei se asigură de Ministerul Justiţiei. Secretarul Comisiei se desemnează prin ordinul ministrului justiţiei.
    15. Materialele de organizare şi desfăşurare a concursului, inclusiv dosarele de admitere, lucrările candidaţilor, fişele de examinare, borderourile, centralizatoarele se păstrează timp de 3 ani. Hotărîrile Comisiei de concurs şi ale Comisiei de licenţiere se păstrează 15 ani.
II. Înscrierea la concurs
    16. Cu cel puţin 20 de zile înainte de data desfăşurării concursului, candidaţii vor adresa Comisiei de licenţiere dosarul de admitere la concurs, care va include următoarele acte:
    a) cererea de admitere la concurs, potrivit anexei nr.1;
    b) curriculum vitae;
    c) copia legalizată de pe diploma de licenţă în drept şi anexa la diplomă;
    d) copia legalizată de pe buletinul de identitate;
    e) copia legalizată de pe carnetul de muncă în cazul existenţei acestuia;
    f) referinţa notarului care a supravegheat efectuarea stagiului;
    g) încheierea notarului-stagiar pe marginea totalizării practicii notariale şi efectuării stagiului;
    h) cazierul judiciar;
    i) certificatele medicale (narcologic şi psihiatric) ce confirmă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de notar.
    17. În cazul participării repetate la concurs, actele prevăzute în punctul 16 lit. f) şi g) se prezintă în copii.
    18. Dosarele de admitere la concurs se depun la Ministerul Justiţiei.
    19. Cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării concursului, Comisia de licenţiere se întruneşte în şedinţă în vederea examinării dosarelor depuse de candidaţi şi adoptă hotărîrea privind admiterea la concurs, candidatul primind calificativul de „admis” sau „respins”.
    20. Hotărîrea Comisiei de licenţiere privind admiterea la concurs se publică pe site-ul oficial al Ministerului Justiţiei cu cel puţin 14 zile înainte de data desfăşurării concursului. Candidatului respins i se eliberează, la cerere, un extras din hotărîrea de respingere a cererii de admitere la concurs.
    21. În decurs de 24 de ore de la publicarea hotărîrii Comisiei de licenţiere, candidatul care nu a fost admis la concurs, poate depune, sub sancţiunea decăderii din drept, o contestaţie adresată ministrului justiţiei.
    22. Contestaţia se examinează de ministrul justiţiei în termen de 2 zile de la data depunerii contestaţiei. Dacă se constată că refuzul de admitere la concurs este neîntemeiat, ministrul justiţiei solicită Comisiei de licenţiere reexaminarea cererii de admitere la concurs a candidatului respins.
    23. Şedinţa Comisiei de licenţiere pentru reexaminarea cererii de admitere la concurs se convoacă în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la pct. 22. Comisia de licenţiere soluţionează contestaţia în termen de 2 zile şi informează ministrul justiţiei şi solicitantul despre rezultatele reexaminării cererii de admitere la concurs.
III. Organizarea şi desfăşurarea concursului
    24. Concursul constă în parcurgerea a două etape succesiv eliminatorii: test grilă (1) şi expunere scrisă cu interviu (2).
    25. Cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării concursului, pe site-ul oficial al Ministerului Justiţiei se publică informaţia privind ora şi locul desfăşurării primei probe de concurs.
    26. În sala de concurs se permite intrarea doar a candidaţilor admişi la concurs, a membrilor şi secretarului Comisiei de concurs, precum şi a observatorilor.
    27. Accesul în sala de concurs se face pe baza buletinului de identitate şi a listei candidaţilor admişi la concurs. Prezenţa fiecărui candidat va fi atestată printr-o semnătură a acestuia în dreptul numelui său pe lista de concurs.
    28. După intrarea în sală, candidaţilor le este interzisă deţinerea sau folosirea surselor de informare, a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicare la distanţă, pe întreaga durată a probei, precum şi în timpul desfăşurării formalităţilor prealabile.
    29. Cu 15 minute înainte de începerea fiecărei probe a concursului, secretarul Comisiei de concurs face apelul nominal al candidaţilor în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile concursului (verificarea identităţii, împărţirea fişelor de examinare etc.).
    30. Preşedintele Comisiei de concurs, în prezenţa membrilor Comisiei, prezintă candidaţilor subiectele în plic sigilat.
    31. Subiectele extrase se semnează de către membrii Comisiei de concurs.
    32. Candidaţii care nu se vor afla în sală în momentul deschiderii plicului cu testul sau subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba de concurs.
    33. Fiecare probă scrisă a concursului durează 3 ore astronomice, calculate din momentul cînd au fost soluţionate toate problemele organizatorice şi toţi candidaţii admişi la concurs au avut posibilitate să înceapă bifarea variantelor din test sau expunerea răspunsului în scris. Secretarul Comisiei de concurs anunţă ora cînd a început curgerea timpului.
    34. Desfăşurarea concursului este supravegheată de 2 observatori desemnaţi de ministrul justiţiei.
    35. După verificarea identităţii candidaţilor, candidaţii nu pot părăsi sala de concurs în timpul desfăşurării probei de concurs, pînă în momentul în care candidatul va preda testul sau lucrarea şi fişa de examinare pentru a fi evaluate. În cazuri excepţionale, candidatul poate părăsi sala de concurs însoţit de un membru al Comisiei de concurs sau de un observator.
    36. De la începerea probei de concurs şi pînă la sfîrşitul acesteia, doar observatorii sînt în drept să se apropie de candidaţi.
    37. La începutul probelor de concurs toţi candidaţii completează fişa de examinare, potrivit anexei nr.2.
    38. În vederea elaborării lucrării scrise, secretarul Comisiei va distribui candidaţilor pixuri, foi şi ciorne pe care va fi aplicată ştampila Ministerului Justiţiei. După repartizarea foilor şi a ciornelor, fiecare din ele se numerotează în colţul din dreapta sus cu cifre arabe luate în cerc. Se interzice utilizarea altor foi, ciorne sau pixuri în timpul concursului decît a celor puse la dispoziţie de către secretar.
    39. Nerespectarea prevederilor pct. 28 şi 35 duce la eliminarea candidatului din concurs.
    40. Candidatul care efectuează pe lucrare însemnări evidente, în scopul identificării acestuia, este, de asemenea, sancţionat prin anularea lucrării şi eliminarea din concurs.
    41. Comisia de concurs, constatînd circumstanţele pentru care candidatul este eliminat din concurs, va face menţiunea “anulat” pe lucrare şi pe fişa de examinare, cu consemnarea celor întîmplate în procesul-verbal.
    42. Candidaţii sînt preîntîmpinaţi despre expirarea timpului cu cel puţin 15 minute înainte de expirarea acestuia. La expirarea timpului alocat probei scrise de concurs, candidatul are obligaţia de a preda lucrarea secretarului Comisiei de concurs. Lucrările depuse după expirarea timpului nu sînt acceptate.
    43. După predarea lucrării, candidatul va părăsi sala de concurs. Revenirea acestuia în sală este interzisă pînă la încheierea tuturor formalităţilor de concurs.
    44. După predarea tuturor lucrărilor de către participanţi, în baza fişei de examinare, secretarul Comisiei de concurs efectuează cifrarea lucrărilor. Cifrul se indică pe prima foaie a lucrării, în colţul din stînga sus, precum şi pe fişa de examinare.
    45. Fişele de examinare se separă de lucrări, se sigilează într-un plic care se transmite spre păstrare secretarului Comisiei de concurs pînă la momentul decodificării lucrărilor.
    46. Prima etapă constă în susţinerea de către candidaţi a unui test grilă alcătuit din 400 de întrebări la următoarele discipline:
    a) dreptul civil;
    b) dreptul afacerilor;
    c) dreptul internaţional privat;
    d) dreptul procesual civil;
    e) dreptul familiei;
    f) dreptul funciar.
    47. Testul grilă va fi identic pentru toţi candidaţii prezenţi în sala de concurs.
    48. Fiecare întrebare din testul grilă are trei variante de răspuns şi candidatul trebuie să bifeze răspunsul corect. După bifarea răspunsului, candidatul nu are dreptul să-şi modifice opţiunea. Nu se admite efectuarea corectărilor şi ştersăturilor în test grilă. În cazul în care candidatul a bifat mai mult decît o variantă de răspuns, răspunsul la întrebare este apreciat ca fiind greşit.
    49. Se consideră că a promovat testul grilă şi s-a calificat pentru etapa a doua, candidatul care a răspuns corect la cel puţin 385 de întrebări. Candidaţii care nu au promovat testul grilă, nu vor mai putea participa la etapa a doua a concursului.
    50.  Lista candidaţilor care au promovat testul grilă se publică pe site-ul oficial al Ministerului Justiţiei în termen de 2 zile de la data desfăşurării probei de concurs.
    51. Etapa a doua a concursului se desfăşoară în termen de cel mult 10 zile după susţinerea testului grilă şi constă din răspunsul la cinci subiecte, dintre care expunerea scrisă la trei subiecte teoretice şi expunerea orală la două subiecte practice (interviul).
    52. La proba scrisă, expunerea răspunsului începe cu primul subiect şi continuă în ordinea subiectelor, pe ambele pagini ale foii, fără discontinuitate. Scrisul trebuie să fie lizibil, fiind admise numai prescurtările unanim recunoscute.
    53. În cazul în care comite o greşeală, candidatul subliniază cu o singură linie şi ia între paranteze partea răspunsului pe care doreşte să o excludă.
    54. La etapa a doua a concursului fiecare din cele cinci subiecte vor fi apreciate de la 0 la 5,00 puncte.
    55. Media minimă de promovare a concursului este 20.00, fără ca punctajul obţinut la fiecare dintre subiecte să fie mai mic de 3,00.
    56. Membrii Comisiei de concurs verifică şi apreciază lucrările scrise după cifrarea acestora de către secretar.
    57. Preşedintele Comisiei de concurs repartizează în mod aleatoriu lucrările, astfel încît fiecare lucrare să fie verificată independent de doi membri.
    58. Fiecare membru trece în borderoul de notare punctajul acordat la fiecare subiect şi media punctajelor acordate la cele 3 subiecte teoretice, potrivit anexei nr.3 şi, respectiv, la cele 2 subiecte practice, potrivit anexei nr. 4.
    59. Preşedintele Comisiei de concurs verifică borderourile şi analizează dacă nu sînt diferenţe mai mari de 2 puncte între punctele acordate de membrii Comisiei de concurs la fiecare subiect. Dacă sînt constatate asemenea diferenţe, preşedintele Comisiei de concurs solicită aprecierea lucrării de al treilea membru al Comisiei. Media expunerii scrise în acest caz este media aritmetică a punctelor acordate de cei trei membri şi este trecută în centralizatorul comun.
    60. Media generală a etapei a doua este suma mediilor punctajelor acordate pentru expunerea scrisă şi cea orală, care se înscrie în centralizatorul comun, potrivit anexelor nr. 5 şi 6.
    61. La calcularea mediei generale, se va neglija punctajul la nivelul sutimilor, atunci cînd acesta va fi pînă la 0,05 şi se va întregi la nivelul zecimilor, cînd va fi peste 0,05.
    62. După terminarea notării lucrărilor şi a întocmirii centralizatorului comun al lucrărilor, secretarul Comisiei de concurs în prezenţa tuturor membrilor, dezlipeşte colţurile lucrărilor. La fiecare lucrare se citeşte cifrul acesteia, numele şi prenumele participantului la concurs şi media aritmetică a punctajului acumulat, întocmindu-se centralizatorul nominal, potrivit anexei nr. 7, care va fi semnat de toţi membrii Comisiei de concurs.
    63. După decodificarea lucrărilor, punctajul va fi trecut în fişa de examinare, sub semnătură, de către preşedintele Comisiei de concurs.
    64. Pe baza centralizatorului nominal se întocmeşte lista cuprinzînd rezultatele etapei a doua a concursului, potrivit anexei nr. 8, care va fi semnată pe fiecare filă de membrii Comisiei de concurs. În listă se vor menţiona, pentru fiecare candidat, punctele la subiectele teoretice şi la cele practice, media generală obţinută, precum şi calificativul „admis” / „respins”.
    65. În decurs de 24 de ore de la finalizarea etapei a doua de concurs, lista menţionată la pct. 64 se publică pe site-ul oficial al Ministerului Justiţiei.
    66. După afişarea rezultatelor candidaţii nemulţumiţi de notarea lucrărilor, în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor, pot face contestaţie, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
    67. În termen de 24 ore de la primirea contestaţiilor, preşedintele Comisiei de concurs va solicita întrunirea Comisiei. Secretarul Comisiei va selecta lucrările cu privire la care s-au formulat contestaţiile şi în cazul existenţei a două şi mai multe contestaţii le va cifra, astfel încît să nu se poată distinge identitatea candidatului, cifrul lucrării şi punctajul acordat anterior. Cifrul se indică pe prima foaie a lucrării, în colţul din stînga sus, precum şi pe fişa de examinare.
    68. Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la pct. 67.
    69. Lucrările contestate vor fi verificate de toţi membrii Comisiei de concurs prezenţi la şedinţă.
    70. La verificarea lucrării scrise a etapei a doua de concurs, fiecare membru al Comisiei de concurs trece în borderoul de notare, sub semnătură, punctajul acordat la fiecare subiect şi suma punctajelor acordate la cele 3 subiecte. Media lucrării scrise a etapei a doua de concurs este media aritmetică a punctajelor acordate de membrii Comisiei de concurs, care se înscrie în centralizatorul comun, fiind semnat de aceştia.
    71. Rezultatele examinării contestaţiilor sînt afişate pe site-ul oficial al Ministerului Justiţiei şi sînt definitive.
IV. Repartizarea locurilor vacante de notar
    72. În termen de 10 zile de la publicarea rezultatelor etapei a doua de concurs, Comisia de concurs îi va convoca pe candidaţii care au obţinut calificativul „admis” şi va proceda la repartizarea locurilor vacante de notar.
    73. Comisia de concurs examinează opţiunile teritoriale exprimate de candidaţii care au promovat concursul în dependenţă de ordinea mediilor obţinute la etapa a doua de concurs.
    74. La medii egale are prioritate candidatul care a obţinut media cea mai mare la subiectele practice din etapa a doua a concursului. Dacă egalitatea persistă, are prioritate candidatul care a obţinut un punctaj mai mare la testul grilă. La punctaj egal, Comisia de concurs va stabili candidatul cîştigător în raport cu datele cuprinse în dosarul de admitere la concurs, cele referitoare la nivelul studiilor de bază sau cele suplimentare.
V. Aprobarea rezultatelor concursului
    75. În decurs de 5 zile de la adoptarea de către Comisia de concurs a hotărîrii privind promovarea concursului, Comisia de licenţiere se va întruni în şedinţă în vederea aprobării rezultatelor concursului şi înaintării propunerii de eliberare a licenţelor pentru activitate notarială.
    76. Cererea privind eliberarea licenţei pentru activitate notarială se depune la Ministerul Justiţiei în termen de 15 zile de la data aprobării rezultatelor concursului.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8