HGM385/2009
ID intern unic:  331735
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 385
din  25.06.2009
cu privire la unele măsuri pentru organizarea
şi efectuarea certificării sanitar-veterinare
Publicat : 03.07.2009 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 449
    MODIFICAT
   
HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
    HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89    În temeiul alin. (1) şi (4) art. 24 al Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.153), în scopul aducerii legislaţiei naţionale în concordanţă cu prevederile Directivei Consiliului Uniunii Europene nr. 96/93/CE din 17 decembrie1996 privind certificarea animalelor şi a produselor animaliere (Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene din 16.01.1997, nr. L 13/28, pag. 167-169) şi asigurării siguranţei produselor de origine animală prin respectarea cerinţelor la eliberarea certificatelor sanitar-veterinare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor:
    [Pct.1 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]
    [Pct.1 modificat prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    1) va organiza pentru medicii veterinari oficiali cursuri gratuite de instruire continuă în domeniul organizării şi asigurării certificării sanitar-veterinare;
    2) va verifica cunoaşterea legislaţiei sanitar-veterinare de către medicii veterinari oficiali în partea ce ţine de certificarea sanitar-veterinară a animalelor şi produselor de origine animală;
    3) va desemna, pentru efectuarea certificării sanitar-veterinare, medicii veterinari oficiali care:
    a) au un statut ce le asigură imparţialitatea;
    b) nu manifestă interes comercial direct pentru animalele sau produsele pe care le certifică sau pentru exploataţiile sau unităţile de unde provin acestea;
    c) sînt în totalitate conştienţi de semnificaţia conţinutului fiecărui certificat sanitar-veterinar pe care îl semnează;
    4) va controla respectarea cerinţelor sanitar-veterinare de către medicul veterinar oficial la certificarea sanitar-veterinară, inclusiv plenitudinea anchetelor, testelor şi examenelor efectuate;
    5) va investiga sau controla fiecare caz semnalat de fals sau neconformitate a certificării sanitar-veterinare;
    6) va lua măsuri:
    a) privind prevenirea întocmirii şi eliberării certificatelor sanitar-veterinare eronate, precum şi a utilizării frauduloase a certificatelor sanitar-veterinare;
    b) pentru depistarea utilizării, în mod fraudulos, sau modificării unui certificat sanitar-veterinar de către persoana fizică sau persoana juridică, refuzînd eliberarea ulterioară a certificatului sanitar-veterinar.
    2. Medicul veterinar oficial trebuie:
    1) să cunoască legislaţia sanitar-veterinară în vigoare în domeniul certificării sanitar-veterinare a animalelor şi produselor de origine animală;
    2) să respecte cerinţele sanitar-veterinare privind întocmirea şi eliberarea certificatelor sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare;
    3) să certifice datele care au fost verificate de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, angajat prin contract, de către subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor şi care acţionează sub controlul medicului veterinar oficial, cu condiţia că poate să verifice exactitatea informaţiilor respective;
    [Pct.2 subpct.3) modificat prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    4) să certifice datele ce au fost obţinute în contextul programelor de monitorizare, prin referire la planurile oficiale de control al calităţii sau prin intermediul unui sistem oficial de supraveghere epidemiologică;
    5) să întocmească corect (vizibil şi lizibil) şi să elibereze certificate sanitar-veterinare, verificînd plenitudinea anchetelor, testelor şi examenelor de laborator;
    6) în cazul exportului, să întocmească certificatele sanitar-veterinare în limba de stat şi în una sau două limbi de circulaţie internaţională oficiale în ţara de destinaţie şi în ţările de tranzit;
    7) să păstreze cotoarele tuturor certificatelor sanitar-veterinare pentru o perioadă de 3 ani.
    3. Medicului veterinar oficial i se interzice:
    1) să certifice datele despre care nu are cunoştinţe suficiente, sau pe care nu le poate verifica;
    2) să semneze certificate sanitar-veterinare necomplete, completate parţial sau certificate sanitar-veterinare referitoare la animale sau produse de origine animală pe care nu le-a examinat.
    4. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor va elabora cerinţele tehnice faţă de formularele certificatelor sanitar-veterinare şi modalitatea de eliberare a acestora.
    [Pct.4 modificat prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
    [Pct.5 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]
 
    PRIM-MINISTRU                                              Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                        Anatolie Gorodenco

    Nr. 385. Chişinău, 25 iunie 2009.