HGM438/2009
ID intern unic:  331920
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 438
din  16.07.2009
pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind
condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară
în cazul importului de albine şi bondari
Publicat : 24.07.2009 în Monitorul Oficial Nr. 115-117     art Nr : 500
    MODIFICAT
   
HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541
    HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89

    În  scopul ocrotirii sănătăţii albinelor, prevenirii transmiterii bolilor de la animale la om şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.153), Legii apiculturii nr.70-XVI din 30 martie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.75-78, art.316), cu modificările ulterioare,
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară în cazul importului de albine şi bondari (se anexează).
    2.Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
    [Pct.2 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]

    PRIM-MINISTRU                                          Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                    Anatolie Gorodenco

    Nr. 438. Chişinău, 16 iulie 2009.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 438
din 16 iulie 2009
Norma
sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate animală şi certificare
sanitar-veterinară în cazul importului de albine şi bondari
    1. Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate animală şi certificare  sanitar-veterinară în cazul importului de albine şi bondari (în continuare – Normă sanitar-veterinară), armonizată cu prevederile Deciziei  Comisiei Comunităţilor Europene nr. 2003/881/CE din 11 decembrie 2003 privind condiţiile referitoare la sănătatea animală şi la certificare în cazul importului de albine Apis mellifera şi Bombus spp. din unele ţări terţe şi de abrogare a Deciziei nr. 2000/462/CE  (Jurnalul Oficial al  Uniunii Europene nr. L 328, 17 decembrie 2003, pag. 26-31), modificată prin Decizia Comisiei Comunităţilor Europene  nr.2005/60/CE din 20 ianuarie 2005 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 25, 28.01.2005, pag. 64-68), reglementează condiţiile de sănătate şi certificare sanitar-veterinară pentru importul de albine din specia Apis mellifera şi bondari Bombus spp.
    2. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (în continuare – Agenţia) autorizează importurile de albine Apis mellifera şi bondari Bombus spp., în conformitate cu cerinţele privind importul şi exportul de animale, material seminal, ovule şi embrioni de la specii de animale, cu respectarea  următoarelor condiţii:
    [Pct.2 modificat prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    a) albinele  să provină din ţări autorizate pentru import în  Republica Moldova, incluse în lista întocmită şi actualizată de Agenţie;
    b) albinele să fie însoţite de un certificat sanitar-veterinar, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1 la prezenta Normă sanitar-veterinară, şi să corespundă cerinţelor prevăzute în certificatul sanitar-veterinar respectiv;
    c) într-o cuşcă trebuie să fie o singură regină, însoţită de cel mult 20 de albine însoţitoare;
    d) importul bondarilor se limitează la o familie într-un  recipient, conţinînd cel mult 200 de bondari adulţi, însoţită de un certificat sanitar-veterinar conform modelului stabilit în anexa nr. 2 la prezenta Normă sanitar-veterinară şi să respecte garanţiile prevăzute în acest model.
    3. Agenţia permite importul de albine Apis mellifera şi bondari Bombus spp., specificate în pct. 2 al prezentei Norme sanitar-veterinare în cazul în care prezenţa locei americane, a gîndacului mic de stup (Aethina tumida) şi acarianului Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) sînt boli/paraziţi  supuse notificării obligatorii pe întreg teritoriul ţării exportatoare.
    4. La trecerea frontierei de stat, cuştile sînt supuse unui control sanitar-veterinar efectuat de către medicul veterinar oficial din cadrul postului de control sanitar-veterinar vamal.  La descărcarea albinelor în prisacă, medicul veterinar oficial de la punctul vamal intern efectuează al doilea control sanitar-veterinar, după care aplică pe declaraţia vamală ştampila „control-veterinar” şi anunţă despre importul respectiv subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor din teritoriul respectiv.
   [Pct.4 modificat prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    5. La punctul de destinaţie, reginele se transferă în cuşti noi înainte de a fi introduse în familii locale, medicul veterinar oficial din cadrul Direcţiei raionale/municipale trimite cuştile, albinele şi alte materiale care au însoţit regina din ţara de origine la Centrul Republican de Diagnostic Veterinar în vederea depistării prezenţei gîndacului mic de stup, a ouălor sau larvelor acestuia şi a unor semne ale acarianului Tropilaelaps. După primirea buletinului de analiză, toate materialele sînt nimicite.
    În cazul bondarilor este suficientă nimicirea recipientelor şi a tuturor materialelor care au însoţit bondarii din ţara de origine fie în timpul vieţii familiei, fie imediat la sfîrşitul acesteia.

    anexa nr.1

    anexa nr.2