HGM446/2009
ID intern unic:  331945
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 446
din  22.07.2009
pentru aprobarea Regulamentului privind expertizarea
metalelor preţioase, pietrelor preţioase şi a articolelor din ele
Publicat : 31.07.2009 în Monitorul Oficial Nr. 118-120     art Nr : 512
    MODIFICATĂ
    HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19


    În temeiul prevederilor art.8,9,14 din Legea nr. 282-XV din 22 iulie 2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.171-174, art.777), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul privind expertizarea metalelor preţioase, pietrelor preţioase şi a articolelor din ele (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                             Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                            Mariana Durleşteanu

    Nr. 446. Chişinău, 22 iulie 2009.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr.446 din 22 iulie 2009
REGULAMENTUL
privind expertizarea metalelor
preţioase, pietrelor preţioase şi a articolelor din ele
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul şi formele de expertizare a metalelor preţioase şi a articolelor din ele, a amprentelor semnelor de marcare şi/sau a amprentelor semnelor nominale personale aplicate pe articolele din metale preţioase, precum şi de diagnosticare a pietrelor preţioase (în continuare – expertizarea valorilor).
    2. Prevederile prezentului Regulament se aplică la expertizarea valorilor, indiferent de apartenenţa şi destinaţia lor.
    3. Organizarea şi dirijarea activităţilor privind expertizarea valorilor se efectuează de către Instituția publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” (în continuare – Camera de Marcare).
    [Pct.3 modificat prin HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19]
    4. Expertizarea valorilor se efectuează prin cercetări şi încercări pentru prezentarea unor concluzii întemeiate şi obiective.
II. Noţiuni de bază
    5. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
    expertizarea amprentelor semnelor de marcare – determinarea autenticităţii şi calităţii amprentelor semnelor de marcare aplicate pe articolele din metale preţioase;
    expertizarea amprentelor semnelor nominale personale – determinarea producătorului şi/sau a veridicităţii amprentelor semnelor nominale personale aplicate de către producători pe articolele din metale preţioase;
    diagnosticarea pietrelor preţioase – determinarea caracteristicilor calitative (tipul, culoarea, defectele) şi cantitative (greutatea) ale pietrelor preţioase, inclusiv pentru clasificare şi/sau pentru stabilirea costului;
    act de expertiză – document care conţine rezultatele expertizării valorilor, precum şi concluzii argumentate privind corespunderea sau necorespunderea acestora standardelor naţionale şi cerinţelor de supraveghere a marcării de stat.
III. Organizarea şi efectuarea expertizării valorilor
    6. Expertizarea valorilor se efectuează la solicitarea organului de urmărire penală, a organului împuternicit să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative, a instanţei judecătoreşti, a persoanelor juridice şi fizice (în continuare – solicitant).
    7. Pentru expertizarea valorilor solicitantul va depune la Camera de Marcare o cerere întocmită conform anexei nr.1 la prezentul Regulament, anexînd documentele de însoţire (scrisoare, ordonanţă, hotărîre, decizie a organului de urmărire penală, a organului împuternicit să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative, a instanţei judecătoreşti, proces-verbal de sechestru al bunurilor).
    8. În cazul expertizării unor valori deosebite, în cerere se indică condiţii speciale de manipulare a valorilor supuse expertizării, precum şi alte circumstanţe prevăzute în legislaţia de procedură.
    9. Plata pentru serviciile prestate de Camera de Marcare privind expertizarea valorilor se achită conform tarifelor aprobate prin Legea nr.282-XV din 22 iulie 2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase.
    10. Recepţionarea valorilor pentru expertizare se efectuează în incinta Camerei de Marcare, în prezenţa solicitantului şi, după caz, a proprietarului, cu consemnarea acestui fapt în chitanţa de modelul aprobat prin ordinul ministrului finanţelor.
    11. Cîntărirea valorilor primite pentru expertizare se efectuează cu mijloace de cîntărire de tipul şi clasa de exactitate corespunzătoare, legalizate şi verificate metrologic, cu eroarea metrologică a aurului, platinei şi a metalelor platinice de 0,01 grame, iar a argintului – de 0,1 grame. Greutatea pietrelor preţioase se determină cu cîntare de carate speciale, cu eroarea metrologică de 0,01 carate.
    12. Valorile predate pentru expertizare trebuie să fie separate de solicitant pe poziţii, în strictă corespundere cu documentele de însoţire. Valorile se preiau în stare curată, în lipsa urmelor de oxizi, acizi etc.
    13. Expertizarea valorilor se efectuează de către o comisie specială de experţi, desemnată de către conducătorul Camerei de Marcare.
    14. Expertizarea valorilor include:
    1) expertizarea metalelor preţioase şi a articolelor din metale preţioase, care se efectuează prin:
    a) probarea articolelor pe piatra de probare cu utilizarea acelor etalon şi a reactivelor chimice de probare, în scopul stabilirii tipului şi titlului metalului preţios;
    b) determinarea compoziţiei chimice a aliajului prin aplicarea metodei spectrometriei roentgeno-fluorescente, determinarea titlului metalului preţios – prin cupelarea cu cecul de control, metoda potenţiometrică, metoda chimică;
    2) expertizarea amprentelor semnului de marcare de pe articolele din metale preţioase şi pietre preţioase în scopul determinării autenticităţii şi corespunderii acestora cu amprentele semnelor de marcare de stat, aprobate conform Hotărîrii Guvernului nr.892 din 28 august 2001 „Cu privire la supravegherea marcării de stat”, care se efectuează prin сompararea configuraţiei şi a dimensiunilor matriţei, elementelor distinctive ale semnelor de marcare, examinarea imaginilor fotografice ale acestora, utilizînd în acest scop dispozitive optice;
    3) expertizarea amprentelor semnului nominal personal de pe articolele din metale preţioase şi pietre preţioase în scopul determinării apartenenţei semnelor nominale personale şi anului producerii articolelor, care se efectuează prin cercetarea amprentelor semnelor nominale personale de pe articole şi compararea lor cu amprentele şi/sau imaginile semnelor nominale incluse în Registrul semnelor nominale, ţinut de Camera de Marcare;
    4) diagnosticarea pietrelor preţioase în scopul stabilirii denumirii, formei de faţetare, culorii, caracteristicii şi greutăţii pietrelor preţioase, care se efectuează cu aplicarea dispozitivelor gemologice speciale şi a cîntarelor cu carate.
    15. Expertizarea valorilor de muzeu confecţionate din metale preţioase şi pietre preţioase se efectuează cu aplicarea metodelor expuse în pct.14.
    16. Expertizarea valorilor trebuie să se efectueze astfel încît să nu se deterioreze aspectul lor. După caz, expertizarea articolelor poate fi efectuată cu deteriorarea parţială a acestora, în măsura necesară expertizării, evitîndu-se deformarea întregului obiect şi păstrîndu-se forma iniţială, avînd în vedere că acestea pot fi probe materiale în instanţele de judecată. În cazul imposibilităţii efectuării expertizei fără deteriorarea articolelor, este necesar de a primi, în acest sens, acordul în scris al solicitantului.
IV. Rezultatele expertizării
    17. Rezultatele expertizării valorilor se expun în actul de expertiză (anexa nr. 2), care se semnează de către experţi şi se aprobă de conducătorul Camerei de Marcare, cu aplicarea ştampilei instituţiei pe foaia de titlu. Actul de expertiză se numerotează şi se înregistrează în Registrul de evidenţă a actelor de expertiză. Actul de expertiză se întocmeşte în trei exemplare, dintre care un exemplar se păstrează la Camera de Marcare, iar celelalte două se transmit solicitantului.
    18. Comisia de experţi, pornind de la rezultatele expertizei, întocmeşte actul de expertiză, care este semnat de toţi membrii acesteia. Dacă există divergenţe între opiniile experţilor, fiecare dintre ei îşi întocmeşte concluziile separat sau comisia declară despre imposibilitatea prezentării unei decizii comune.
    19. Actul de expertiză se expune într-un limbaj clar, iar concluziile trebuie să fie precise, concrete şi întemeiate.
V. Atribuţii şi responsabilităţi
    20. Experţii au drepturile şi obligaţiile prevăzute în art.88 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova.
    21. În cazul în care pînă la începerea expertizării valorilor sau în procesul de expertizare a acestora experţii constată că întrebările care constituie obiectul expertizei depăşesc cadrul cunoştinţelor lor de specialitate, că experienţa şi practica nu permit soluţionarea acestora, că materialele puse la dispoziţie sînt insuficiente sau improprii pentru efectuarea expertizei, atunci ei întocmesc o declaraţie scrisă, argumentînd imposibilitatea efectuării expertizei, şi o prezintă solicitantului.
    22. În cazul în care în procesul expertizării au fost depistate circumstanţe neindicate în cererea solicitantului, dar relevante, experţii sînt în drept să le expună în actul de expertiză.
    23. Experţii sînt obligaţi să prezinte concluzii întemeiate şi obiective, care reies din rezultatele expertizei. Prezentarea cu bună ştiinţă a concluziilor false în actul de expertiză atrage răspundere conform art.312 din Codul penal al Republicii Moldova.
    24. Experţii sînt obligaţi să nu divulge rezultatele expertizării valorilor.

    anexa nr.1

    anexa nr.2