HGA459/2009
ID intern unic:  332015
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 459
din  05.08.2009
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii
interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al
Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii,
 organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, de notari,
avocaţi şi de executorii judecătoreşti
Publicat : 14.08.2009 în Monitorul Oficial Nr. 124-126     art Nr : 526     Data intrarii in vigoare : 20.09.2009
    Abrogată prin HG113 din 31.01.18, MO33-39/02.02.18 art.129

    MODIDFICAT

    HG736 din 03.10.12, MO212-215/12.10.12 art.779; în vigoare 12.10.12    În scopul executării prevederilor art. 11 alin. (4) din Legea nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 privind autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 57-58, art. 159), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind organizarea activităţii interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magi-straturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti, conform anexei nr. 1;
    completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.
    2. Tipărirea autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii de interpret şi/sau traducător se efectuează din contul şi în limita mijloacelor alocate din bugetul de stat Ministerului Justiţiei, precum şi din contul mijloacelor speciale prevăzute de lege.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 20 septembrie 2009.

    PRIM-MINISTRU                                               Zinaida GRECEANÎI
    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                  Vitalie Pîrlog

    Nr. 459. Chişinău, 5 august 2009.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr. 459 din 5 august 2009
REGULAMENTUL
privind organizarea activităţii interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi
de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul
Justiţiei, de
organele procuraturii, organele de urmărire penală,
instanţele
judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executoriijudecătoreşti

    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de gestionare a procesului de înregistrare a candidaţilor şi susţinere a examenului de atestare, modul de creare a Comisiei de atestare a interpreţilor şi traducătorilor, modul de eliberare, suspendare şi retragere a autorizaţiei, precum şi cerinţele privind instruirea continuă a interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti.
I. Comisia de atestare a interpreţilor şi traducătorilor.
Componenţa şi atribuţiile acesteia

    2. Comisia de atestare a interpreţilor şi traducătorilor (în continuare – Comisia) se constituie prin ordinul ministrului justiţiei pe un termen de 4 ani şi este compusă din 5 membri.
    3. În componenţa Comisiei sînt incluşi 2 reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, 2 profesori universitari şi un reprezentant al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
    4. Membrii Comisiei se deleagă de către entităţile competente, la solicitarea Ministerului Justiţiei.
    5. Activitatea în calitate de membru  al Comisiei este efectuată pe baze obşteşti, cu păstrarea salariului de la locul de muncă de bază.
    6. Comisia are următoarele atribuţii:
    a) examinează solicitările de înregistrare la examenul de atestare;
    b) efectuează examenul de atestare a candidaţilor înregistraţi;
    c) propune ministrului justiţiei eliberarea autorizaţiei pentru activitatea de interpret şi/sau traducător;
    d) examinează încălcările comise de interpreţi şi/sau traducători în exercitarea atribuţiilor;
    e) decide asupra retragerii autorizaţiei pentru activitatea de interpret şi/sau traducător;
    f) propune ministrului justiţiei suspendarea şi încetarea activităţii interpretului şi/sau traducătorului.
    7. Comisia poate antrena în activitatea sa alţi specialişti, după necesitate.
    8. Comisia se întruneşte în şedinţe ori de cîte ori este necesar, dar nu mai rar decît o dată în trimestru.
    9. Membrii Comisiei sînt anunţaţi despre ordinea de zi, data, ora şi locul convocării şedinţei cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurarea acesteia.
    10. Din numărul membrilor Comisiei, cu majoritatea de voturi este ales preşedintele acesteia.
    Şedinţele Comisiei se deschid şi sînt prezidate de preşedintele ei, iar în cazul absenţei acestuia - de un membru ales de Comisie.
    11. Şedinţele Comisiei sînt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor. Hotărîrile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
    12. Lucrările de secretariat ale Comisiei sînt asigurate de Ministerul Justiţiei.
    13. Lucrările de secretariat cuprind:
    a) pregătirea informaţiei pentru publicare pe site;
    b) înregistrarea actelor depuse, potrivit pct. 17;
    c) pregătirea documentelor necesare pentru desfăşurarea şedinţei;
    d) informarea membrilor Comisiei despre ordinea de zi, data, ora şi locul şedinţei;
    e) asigurarea activităţilor legate de desfăşurarea examenului;
    f) întocmirea proceselor-verbale ale şedinţei Comisiei;
    g) completarea autorizaţiilor şi prezentarea acestora ministrului justiţiei pentru semnare;
    h) ţinerea evidenţei autorizaţiilor eliberate;
    i) arhivarea materialelor examenelor, a proceselor-verbale ale şedinţelor Comisiei şi a  hotărîrilor adoptate de aceasta.
    14. Mandatul de membru al Comisiei încetează în caz de:
    a) expirare a mandatului;
    b) demisie;
    c) deces.
    15. Desemnarea unui nou membru al Comisiei se efectuează prin ordinul ministrului justiţiei în termen de pînă la o lună de la data survenirii vacanţei. Noul membru va avea mandat pentru durata rămasă a mandatului membrului Comisiei în locul căruia a fost desemnat.
II. Procesul de înregistrare a candidaţilor
pentru examenul de atestare

    16. Informaţiile referitoare la data şi locul desfăşurării examenului de atestare se publică pe site-ul oficial al Ministerului Justiţiei (www.justice.gov.md) cu 30 de zile înainte de data stabilită.
    17. Cu cel puţin 20 de zile înainte de data desfăşurării examenului de atestare, persoanele care doresc să obţină autorizaţia pentru activitatea de interpret şi/sau traducător depun la Ministerul Justiţiei următoarele acte:
    a) cerere, cu indicarea activităţii şi a limbii pentru care se solicită autorizarea (interpret şi/sau traducător);
    b) curriculum vitae;
    c) copia legalizată a diplomei de licenţă ori echivalentă din care rezultă specializarea în limba sau limbile străine pentru care se solicită autorizarea, cu anexa la diplomă;
    d) copia legalizată a actelor ce atestă vechimea în muncă în specialitatea dată de cel puţin 2 ani;
    e) declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
    f) copia legalizată a buletinului de identitate.
    Prevederea de la lit.c) nu este obligatorie în cazul interpreţilor şi traducătorilor din sau în una din limbile orientale ori rar folosite (japoneză, chineză, turcă, arabă etc.), precum şi al interpreţilor semnelor celor surzi, muţi ori surdomuţi. În aceste cazuri, solicitanţii prezintă certificate care atestă nivelul cunoaşterii limbii sau, după caz, a semnelor celor surzi, muţi ori surdomuţi.
    18. Cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării examenului, Comisia se întruneşte în şedinţă în vederea examinării dosarelor depuse de  candidaţi şi adoptă hotărîrea privind admiterea la examenul de atestare, candidatul primind calificativul de „admis” sau „respins”.
    19. Hotărîrea Comisiei privind admiterea la examenul de atestare se publică pe site-ul oficial al Ministerului Justiţiei cu cel puţin 14 zile înainte de data desfăşurării examenului. Candidatului respins i se eliberează, la cerere, un extras din  hotărîrea de respingere a cererii de admitere la examen.
    20. În decurs de 24 de ore de la publicarea hotărîrii Comisiei, candidatul care nu a fost admis la examen poate depune, sub sancţiunea decăderii din drept, o contestaţie adresată ministrului justiţiei.
    21. Contestaţia se examinează de ministrul justiţiei în termen de 2 zile de la data depunerii. Dacă se constată că refuzul de admitere la examen este neîntemeiat, ministrul justiţiei solicită Comisiei reexaminarea cererii de admitere la examen a candidatului respins.
    22. Şedinţa Comisiei de atestare pentru reexaminarea cererii de admitere la examen se convoacă în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut în pct. 20. Comisia soluţionează contestaţia în termen de 2 zile şi informează ministrul justiţiei şi solicitantul despre rezultatele reexaminării cererii de admitere la examen.
III. Desfăşurarea examenului de atestare
    23. Atestarea candidaţilor se efectuează de Comisie în baza examenului de atestare.
    24. Examenul de atestare se organizează în lunile aprilie-mai (sesiunea de primăvară) şi în lunile octombrie-noiembrie (sesiunea de toamnă). În caz de necesitate, Comisia poate organiza examene şi în alte perioade.
    25. Cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării examenului, pe site-ul oficial al Ministerului Justiţiei se publică informaţia privind ora şi locul desfăşurării probelor.
    26. Accesul în sala de examen se face pe baza buletinului de identitate şi a listei candidaţilor admişi la examen. Prezenţa fiecărui candidat va fi atestată prin semnătura acestuia în dreptul numelui său pe lista de examen.
    27. Examenul la limba pentru care se solicită autorizaţia constă din următoarele probe:
    a) pentru interpreţi: proba orală;
    b) pentru traducători: proba scrisă.
    28. Proba scrisă cuprinde:
    a) traducerea din limba străină în limba moldovenească a unei hotărîri judecătoreşti, a unui act de procedură sau a unui alt document juridic;
    b) traducerea din limba moldovenească în limba străină a unei hotărîri judecătoreşti, a unui act de procedură sau a unui alt document juridic.
    29. Proba orală cuprinde:
    a) interpretarea simultană din limba moldovenească în limba străină a unei conversaţii orale (interogatoriu, audierea unui martor etc.) de circa 1000 de cuvinte (durata maximă: 10 minute);
    b) interpretarea simultană din limba străină în limba moldovenească a unei conversaţii orale (interogatoriu, audierea unui martor etc.) de circa 1000 de cuvinte (durata maximă: 10 minute);
    c) interpretarea consecutivă fără text din limba străină în limba moldovenească a unei conversaţii orale (interogatoriu, audierea unui martor etc.) de circa 500 de cuvinte. Textul va fi redat integral într-un timp ce nu va depăşi pe cel al enunţului iniţial;
    d) interpretarea consecutivă fără text din limba moldovenească în limba străină a unei conversaţii orale (interogatoriu, audierea unui martor etc.) de circa 500 de cuvinte. Textul va fi redat integral într-un timp ce nu va depăşi pe cel al enunţului iniţial;
    e) interpretarea consecutivă cu text (traducere la vedere) din limba străină în limba moldovenească a unui text juridic de circa 400 de cuvinte citite în circa 2 minute. Textul este remis candidatului după lectură şi va fi rostit integral într-un timp ce poate depăşi pe cel al lecturii, dar care nu depăşeşte pe cel al unei interpretări consecutive fără text;
    f) interpretarea consecutivă cu text (traducere la vedere) din limba moldovenească în limba străină a unui text juridic de circa 400 de cuvinte citite în circa 2 minute. Textul este remis candidatului după lectură şi va fi rostit integral într-un timp ce poate depăşi pe cel al lecturii, dar care nu depăşeşte pe cel al unei interpretări consecutive fără text.
    30. Subiectele probelor sînt aprobate de Comisie şi sînt prezentate în plic sigilat, care se deschide în sala de examen.
    31. În vederea elaborării lucrării scrise, secretarul Comisiei va distribui candidaţilor pixuri, foi şi ciorne pe care va fi aplicată ştampila Ministerului Justiţiei. După repartizarea foilor şi a ciornelor, fiecare dintre ele se numerotează în colţul din dreapta sus cu cifre arabe luate în cerc. Se interzice utilizarea altor foi, ciorne sau pixuri în timpul examenului decît a celor puse la dispoziţie de către secretar.
    32. Candidaţii se aşează astfel încît să nu poată comunica nici între ei, nici cu alte persoane din exterior.
    33. Cu excepţia dicţionarelor bilingve pentru limba străină respectivă, care pot fi utilizate doar la probele pentru traducători, utilizarea altor surse este strict interzisă.
    34. Supravegherea probelor scrise este asigurată de preşedintele comisiei, un membru al Comisiei şi doi observatori desemnaţi de ministrul justiţiei.
    35. Fiecare subiect al probei este apreciat după un barem de la 0 la 20 de puncte. Acumularea a mai puţin de 10 puncte pentru oricare dintre subiectele probei este eliminatorie. Pentru a promova examenul, este necesară acumularea a minim 30 de puncte la proba scrisă - în cazul traducătorilor şi minim 90 de puncte la proba orală -în cazul interpreţilor.
    36. Pe baza evaluării se întocmeşte lista rezultatelor examenului de atestare, în care se vor menţiona, pentru fiecare candidat, punctele la fiecare subiect, media generală obţinută, precum şi  calificativul „admis” / „respins”.
    37. În cazul în care solicitantul nu a susţinut examenul de atestare, el poate fi admis repetat la examen: prima oară – peste 6 luni şi a doua oară – peste un an după încercarea anterioară.
    38. Rezultatele examenului se consemnează într-un proces-verbal semnat de preşedintele şi membrii Comisiei şi sînt publicate pe site-ul oficial al Ministerului Justiţiei.
    39. Decizia privind rezultatele examenului de atestare poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la data primirii rezultatului, în instanţa de contencios administrativ.
    40. În decurs de 5 zile de la adoptarea de către Comisie, hotărîrea privind promovarea examenului de atestare a interpreţilor şi/sau traducătorilor se transmite ministrului justiţiei pentru eliberarea autorizaţiei.
IV. Modul de eliberare a autorizaţiei pentru
activitatea de interpret şi/sau traducător

    41. Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de interpret şi/sau traducător se eliberează de ministrul justiţiei.
    42. Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii se eliberează în termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii.
    43. Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de interpret şi/sau traducător se înregistrează în Registrul de stat al interpreţilor şi traducătorilor, ţinut de Ministerul Justiţiei.
    44. Refuzul de a elibera autorizaţia se întocmeşte în scris şi poate fi contestat în instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii.
    45. Autorizaţia se eliberează contra unei plăţi în mărime de 450 de lei, achitate în contul Ministerului Justiţiei.
    46. În cazul pierderii, furtului sau al deteriorării autorizaţiei de interpret şi/sau traducător, la cererea titularului autorizaţiei, Ministerul Justiţiei eliberează un duplicat al acesteia.
    47. În vederea eliberării duplicatului, pe lîngă cererea formulată în acest sens, solicitantul prezintă dovada publicării anunţului de declarare a nulităţii autorizaţiei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    48. În conţinutul duplicatului se va reproduce integral cuprinsul autorizaţiei de traducător şi interpret, cu menţiunea „DUPLICAT”.
V. Modul de suspendare şi retragere a autorizaţiei
interpretului şi/sau traducătorului

    49. Activitatea interpretului şi/sau traducătorului se suspendă:
    a) dacă acesta deţine în organele pentru care prestează servicii o funcţie publică incompatibilă cu activitatea de interpret şi/sau traducător;
    b) în cazul în care nu a anunţat în termen de 30 de zile Ministerul Justiţiei despre schimbarea numelui, domiciliului, reşedinţei sau numărului de telefon.
    50. Încălcările comise de interpreţi şi/sau traducători în exercitarea atribuţiilor, care ar putea servi drept temei pentru suspendarea activităţii se examinează de către Comisie.
    51.  În timpul examinării  încălcărilor comise, prezenţa interpretului sau a traducătorului este  obligatorie. Dacă acesta lipseşte în mod nejustificat, Comisia poate să decidă examinarea încălcării şi în lipsa acestuia.
    52. Suspendarea activităţii interpretului şi/sau a traducătorului se dispune prin ordinul ministrului justiţiei, în baza deciziei Comisiei. În ordin se indică temeiurile suspendării şi perioada pentru care se suspendă activitatea. În Registrul de stat al interpreţilor şi traducătorilor se face menţiunea respectivă despre suspendarea activităţii.
    53. În cazul în care condiţiile ce au condus la suspendarea activităţii interpretului şi/sau a traducătorului au dispărut, aceştia în termen de 10 zile notifică Ministerului Justiţiei despre reluarea activităţii. În Registrul de stat se face menţiunea respectivă despre reluarea activităţii.
    54. Autorizaţia pentru activitatea interpretului şi/sau traducătorului se retrage în cazul în care:
    a) a fost eliberată în baza unor documente false ori a fost depistată neautenticitatea datelor din actele prezentate;
    b) în privinţa interpretului şi/sau traducătorului a fost pronunţată o sentinţă definitivă şi irevocabilă de condamnare pentru săvîrşirea unei infracţiuni legate de activitatea profesională.
    55. Retragerea autorizaţiei interpretului şi/sau traducătorului se efectuează în baza deciziei Comisiei, cu radierea acestuia din Registrul de stat al interpreţilor şi traducătorilor.
    56. Decizia de retragere a autorizaţiei se aduce la cunoştinţa interpretului şi/sau traducătorului de către Comisie în termen de 5 zile de la data emiterii.
    57. Decizia de retragere a autorizaţiei interpretului şi/sau traducătorului  poate fi contestată în instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii.
VI. Instruirea continuă a interpreţilor şi traducătorilor
    58. În vederea prestării unor servicii de înaltă calitate, interpretul şi traducătorul urmează să se autoinstruiască continuu.
    59. Instruirea continuă a interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti se efectuează, pe baze contractuale, de instituţiile de învăţămînt superior.
    60. Interpretul şi traducătorul participă cel puţin o dată în an la programe de formare profesională continuă organizate de instituţiile de învăţămînt superior din ţară sau din străinătate ori la alte forme de perfecţionare profesională, ţinîndu-se cont de necesitatea specializării lor în tehnici de interpretare/traducere şi terminologie juridică naţională şi internaţională.
    61. Interpretul şi traducătorul prezintă anual Ministerului Justiţiei un raport privind activitatea de autoinstruire şi instruire continuă efectuată.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr. 459 din 5 august 2009
COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG736 din 03.10.12, MO212-215/12.10.12 art.779; în vigoare 12.10.12]
    2. Capitolul I punctul 2) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006 “Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 43-46, art. 284), cu modificările şi completările ulterioare, se completează în final cu următoarea poziţie:
 
 

„Eliberarea autorizaţiei pentru activitatea de interpret şi traducător antrenat de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti

450,00”