HGM485/2009
ID intern unic:  332025
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 485
din  12.08.2009
cu privire la aprobarea Regulamentului Agenţiei
pentru Geologie şi Resurse Minerale
Publicat : 14.08.2009 în Monitorul Oficial Nr. 124-126     art Nr : 536
    MODIFICAT
   
HG652 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.712
    HG548 din 13.06.18, MO210-223/22.06.18 art.602
    HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212
   
HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302
    HG882 din 22.10.14, MO325-332/31.10.14 art.950
    HG102 din 05.02.13, MO27-30/08.02.13 art.146
    HG1001 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1100
    HG847 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.925
    HG690 din 13.11.09,MO166-168/20.11.09 art.768

   NOTĂ:
   
în hotărîre și tot textul anexei nr. 1, cuvintele „Ministerul Mediului” și „ministrul mediului”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului” și, respectiv, cu „ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului”, la cazul gramatical corespunzător prin HG652 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.712
    În tot textul hotărîrii şi în anexa nr.1, sintagma „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” se substituie cu sintagma „Ministerul Mediului”, sintagma „ministrul ecologiei şi resurselor naturale” se substituie cu sintagma „ministrul mediului” şi cuvintele „director general” şi „director general adjunct” se substituie cu cuvintele „director” şi „director adjunct” la cazul respectiv prin HG847 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.925
    În scopul executării prevederilor Codului subsolului nr. 3-XVI din  2 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.75-77, art. 197), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale prin reorganizarea (transformarea) Agenţiei de Stat pentru Geologie a Republicii Moldova “AGeoM”.
    2. Se aprobă:
    Regulamentul Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale din subordinea Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, conform anexei nr. 1;
    modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.
    3. Se stabileşte efectivul-limită al Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale în număr de 21 unităţi (cu excepţia personalului de deservire), cu un fond anual de remunerare a muncii conform prevederilor legislaţiei.
    [Pct.3 modificat prin HG548 din 13.06.18, MO210-223/22.06.18 art.602]
    [Pct.3 modificat prin HG847 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.925]
    4. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului şi Ministerul Economiei şi Comerţului vor asigura modificarea statelor de personal ale instituţiilor din subordine şi vor înainta Ministerului Finanţelor propuneri cu privire la redistribuirea alocaţiilor necesare pentru activitatea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale legate de modificările structurale.
    5. Agenția pentru Supraveghere Tehnică va transmite Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale, în modul stabilit, registrul perimetrelor miniere, proiectele perimetrelor miniere, actele perimetrelor miniere.
    [Pct.5 modificat prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212]
    6. Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale este succesorul de drepturi al Agenţiei de Stat pentru Geologie a Republicii Moldova „AGeoM”.
    7. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.

    PRIM-MINISTRU                                                     Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                              Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                     Mariana Durleşteanu
    Ministrul ecologiei şi resurselor naturale                  Violeta Ivanov

    Nr. 485. Chişinău, 12 august 2009.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
nr. 485 din 12 august 2009
Regulamentul
Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale
I. Dispoziţii generale
    1. Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale (în continuare – Agenţia) este autoritatea administrativă centrală din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, specializată în cercetarea, evidenţaşi reglementarea folosirii resurselor minerale, avînd drept scop implementarea politicii statului în domeniul cercetării geologice, folosirii raţionale şi protecţiei subsolului, conform prevederilor Codului subsolului nr. 3-XVI din  2 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.75-77, art. 197).
    [Pct.1 modificat prin HG652 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.712]
    2. Agenţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Codului subsolului, legilor şi hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ordinelor şi dispoziţiilor ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, precum şi ale prezentului Regulament.
    3. Agenţia este persoană juridică, dispune de ştampilă cu imaginea stemei de stat a Republicii Moldova şi denumirea sa, de bilanţ propriu, precum şi de conturi trezoreriale (bugetar şi special), de mijloace financiare şi materiale. Activitatea Agenţiei este asigurată din contul mijloacelor alocate din bugetul de stat, precum şi din contul mijloacelor speciale.
II. Funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Agenţiei
    4. Agenţia are următoarele funcţii de bază:
    a) realizarea politicii statului în domeniul cercetării geologice, folosirii raţionale şi protecţiei subsolului;
    b) elaborarea propunerilor privind folosirea investiţiilor de stat şi altor investiţii pentru extinderea bazei de materie primă minerală şi asigurarea economiei naţionale cu informaţia geologică necesară;
    [Pct.4 lit.c)-e) abrogate prin HG652 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.712]
    f) crearea şi ţinerea sistemului unic de evidenţă a folosirii subsolului;
    g) efectuarea expertizei de stat a informaţiei geologice şi organizarea expertizei de stat a rezervelor de substanţe minerale utile;
    h) ţinerea evidenţei balanţelor de stat ale rezervelor de substanţe minerale utile, a Cadastrului de stat al zăcămintelor şi manifestărilor de substanţe minerale utile, a Cadastrului de stat al sectoarelor de subsol, în scopurile ce nu ţin de extragerea substanţelor minerale utile;
    i) elaborarea de propuneri privind extinderea bazei de materie primă minerală a economiei naţionale;
    j) elaborarea propunerilor privind perfecţionarea actelor normative în domeniul folosirii subsolului.
    5. Agenţia are următoarele atribuţii:
    a) elaborarea, în comun cu alte autorităţi administrative centrale de specialitate şi instituţii de stat interesate, a programelor de stat de cercetare geologică a subsolului în scopul extinderii bazei de materie primă minerală şi monitoringului stării subsolului, precum şi asigurarea realizării acestora;
    b) efectuarea analizei sistematice a gradului de studiere geologică a teritoriului republicii şi a stării bazei de materie primă minerală;
    c) exercitarea funcţiei de beneficiar al lucrărilor de explorări geologice, efectuate din contul mijloacelor bugetului de stat, organizarea şi monitorizarea, în limitele competențelor, a lucrărilor de explorări geologice;
    [Pct.5 lit.c) modificată prin HG652 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.712]
    d) înregistrarea de stat şi evidenţa lucrărilor de cercetare geologică a subsolului, indiferent de subordonarea administrativă şi forma de proprietate a beneficiarilor;
    e) expertizarea documentaţiei de proiect şi deviz privind cercetarea geologică a subsolului, expertiza şi primirea informaţiei geologice referitor la lucrările efectuate;
    f) organizarea activităţii Fondului de stat de informaţii privind subsolul, supravegherea prezentării materialelor privind explorările geologice, asigurarea păstrării şi folosirii lor centralizate;
    g) organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru obţinerea dreptului de folosire a sectoarelor de subsol, conform listei aprobate de organele ierarhic superioare;
    h) atribuirea perimetrelor geologice pentru explorarea subsolului, precum şi anularea actelor acestora în cazul nerespectării prevederilor legale;
    i) atribuirea perimetrelor miniere pentru extragerea substanţelor minerale utile, construirea şi exploatarea construcţiilor subterane nelegate de extragerea substanţelor minerale utile, precum şi anularea actelor perimetrelor miniere în cazul nerespectării prevederilor legale;
    j) ţinerea registrului perimetrelor geologice, miniere şi a cadastrului excavaţiilor miniere şi cavernelor subterane;
    k) elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, de standarde, norme şi reguli privind cercetarea geologică, folosirea şi protecţia subsolului; elaborarea şi aprobarea, în limitele competenţei, a cerinţelor metodice privind cercetarea subsolului;
    l) coordonarea ridicării de construcţii pe suprafeţe cu zăcăminte de substanţe minerale utile explorate, precum şi coordonarea proiectării sondelor de exploatare şi a prizelor de captare a apelor subterane, documentaţiei tehnice elaborate şi a materialelor pentru obţinerea autorizaţiei pentru folosirea specială a apei;
    m) elaborarea de propuneri pentru lista substanţelor minerale utile de importanţă naţională;
    [Pct.5 lit.n) exclusă prin HG652 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.712]
    o) verificarea existenţei planurilor anuale de dezvoltare a lucrărilor miniere şi coordonarea normativelor de pierderi de substanţe minerale utile;
    p) expertizarea documentaţiei tehnice (tehnologice) de proiect privind exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile, construirea întreprinderilor de prelucrare şi construcţiilor subterane nelegate de extragerea substanţelor minerale utile;
    q) ţinerea Sistemului informaţional automatizat „Registrul geologic de stat”;
    [Pct.5 lit.r) exclusă prin HG652 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.712]
    [Pct.5 lit.s) exclusă prin HG652 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.712]
    [Pct.5 lit.t) exclusă prin HG652 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.712]
    u) asigurarea deservirii informaţionale a beneficiarilor în domeniul geologiei, eliberarea de încheieri privind zăcămintele de substanţe minerale utile pentru organizaţiile interesate, executarea altor comenzi şi servicii contra plată, conform tarifelor stabilite;
    v)  ţinerea evidenţei contabile;
    w) colaborarea internaţională, în limitele competenţei, în domeniul cercetării geologice, folosirii şi protecţiei subsolului.
    6. Agenţia dispune de următoarele drepturi:
    a) de a solicita şi de a primi de la beneficiarii subsolului informaţia despre lucrările privind cercetarea geologică şi folosirea subsolului, precum şi informaţia privind respectarea condiţiilor de folosire a subsolului;
    b) de a solicita şi de a primi de la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, de la organizaţii cu profil ştiinţific şi întreprinderi materiale, propuneri, informaţii statistice şi de altă natură privind problemele cercetării geologice, folosirii şi protecţiei subsolului, necesare pentru realizarea funcţiilor sale;
    c) de a atrage pentru consultaţii, examinare şi soluţionare a problemelor în domeniul cercetării geologice, folosirii şi protecţiei subsolului savanţi, specialişti şi experţi, inclusiv din străinătate;
    [Pct.6 lit.d) exclusă prin HG652 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.712]
    e) de a presta servicii, contra plată, agenţilor economici şi persoanelor fizice, conform legislaţiei în vigoare;
    f) de a gestiona mijloacele speciale, în modul stabilit;
    g) alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.
III. Organizarea activităţii Agenţiei
    7. Activitatea Agenţiei este condusă de către director, numit în şi eliberat din funcţie de Guvern, la propunerea ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului.
    8. În activitatea sa directorul Agenţiei se subordonează direct ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului.
    9. Directorul are un director adjunct, numit în şi eliberat din funcţie de ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, la propunerea directorului.
    [Pct.10 abrogat prin HG652 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.712]
    11. Directorul:
    a) reprezintă, în limitele competenţei, interesele Agenţiei în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice din republică şi din alte ţări, încheie şi reziliază contracte, semnează documente conform atribuţiilor ce îi revin;
    b) organizează şi dirijează activitatea Agenţiei şi este responsabil pentru exercitarea atribuţiilor acesteia;
    c) asigură executarea legilor şi hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, ordinelor şi directivelor ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, precum şi îndeplinirea sarcinilor şi obligaţiilor ce decurg din prevederile prezentului Regulament şi ale altor acte normative;
    d) stabileşte obligaţiile de serviciu ale vicedirectorului şi ale conducătorilor subdiviziunilor Agenţiei;
    e) numeşte şi eliberează din funcţie, conform legislaţiei în vigoare, angajaţii Agenţiei;
    f) aprobă regulamentele şi planurile anuale de activitate ale direcţiilor din cadrul Agenţiei;
    g) coordonează planurile tematice anuale ale lucrărilor de explorare, efectuate din contul mijloacelor bugetului de stat;
    h) emite ordine şi dispoziţii executorii pentru angajaţii Agenţiei şi controlează executarea lor;
    i) este responsabil pentru utilizarea alocaţiilor bugetare, gestionarea mijloacelor financiare şi a bunurilor materiale ale Agenţiei, în corespundere cu legislaţia;
    j)  propune modificări în structura Agenţiei în cadrul efectivului aprobat de Guvern, în limita stabilită a fondului de salarizare;
    k) exercită şi alte împuterniciri prevăzute de lege.
    12. În lipsa directorului, atribuţiile acestuia sînt exercitate de directorul adjunct.
    13. Agenţia are următoarea structură:
    Conducerea Agenţiei;
    Direcţia geologică;
    Direcţia folosirea subsolului;
    Secţia Fondul de stat de informaţii privind subsolul;
    Serviciul planificare, finanţe şi evidenţă contabilă;
    Serviciul juridic;
    Serviciul resurse umane, probleme speciale, cancelarie.
    [Pct.13 modificat prin HG548 din 13.06.18, MO210-223/22.06.18 art.602]
    14. În scopul contribuirii la elaborarea strategiei de dezvoltare a ramurii şi a recomandărilor privind aplicarea realizărilor tehnico-ştiinţifice în domeniul cercetării, folosirii şi protecţiei subsolului, Agenţia constituie un Consiliu tehnico-ştiinţific, cu antrenarea savanţilor din instituţiile ştiinţifice şi a specialiştilor de rigoare, condus de director. Componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Consiliului tehnico-ştiinţific se aprobă prin ordinul directorului.
IV. Dispoziţii speciale
    15. Reorganizarea şi lichidarea Agenţiei se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
nr.485 din 12 august 2009

Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG882 din 22.10.14, MO325-332/31.10.14 art.950]
    2. Punctul 13 al anexei nr. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 582 din 17 august 1995 „Cu privire la reglementarea monopolurilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 59-60, art.472), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul conţinut:
     „13. Întreprinderea de Stat Expediţia Hidro-Geologică din Moldova „EHGeoM:
     efectuarea lucrărilor în domeniul cercetării geologice.”
    3. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 952 din 15 octombrie 1999 „Cu privire la protecţia localităţilor din Republica Moldova împotriva proceselor geologice periculoase” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 116-117, art. 1009), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Agenţia de Stat pentru Geologie „AGeoM” se substituie cu sintagma „Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale”.
    [Pct.4 abrogat prin HG1001 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1100]
   [Pct.5 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    6. În anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 1298 din 28 octombrie 2003 „Cu privire la crearea Sistemului Informaţional Geografic Naţional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 223-225, art. 1350), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Asociaţia de Stat de Producţie pentru Explorări Geologice a Republicii Moldova „AGeoM” se substituie cu sintagma „Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale”.
    7. Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30 ianuarie 2004 „Cu privire la aprobarea structurii şi Regulamentului Inspectoratului Ecologic de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.26-29, art.215), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) anexa nr. 1:
    la punctul 2, cuvintele „şi geologic” se exclud;
    la punctul 10, compartimentul „În domeniul exercitării controlului ecologic şi geologic de stat”:
    în denumire cuvintele „şi geologic” se exclud;
    ultimul alineat din compartiment se exclude;
    2) la anexa nr. 2, sintagma „Secţia control geologic de stat” se exclude.
    8. În punctul 5.1 subpunctul 24) din Concepţia Sistemului informaţional geografic al Departamentului Situaţii Excepţionale, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1169 din 22 octombrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 199-204, art.1371), sintagma „Asociaţia de Stat de Producţie pentru Explorări Geologice „AGeoM” se substituie cu sintagma „Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale”.
    [Pct.9 abrogat prin HG847 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.925]
    10.  La acţiunea 4 din obiectivul 3.2.1 al Programului Naţional de implementare a Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO pentru perioada 2006-2009, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1506 din 29 decembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 6-9, art.29), în coloana 4, sintagma „AGeoM” se substituie cu sintagma „Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale”.
    11. La punctul 7 poziţia 33 al Programului Naţional de asigurare a securităţii ecologice pentru anii 2007-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 304 din 17 martie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 43-46, art.336), cu modificările ulterioare, în coloana 3, sintagma „AGeoM” se substituie cu sintagma „Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale”.
    12. În anexele nr.1 şi 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 15 august 2007 „Cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 131-135, art.970), cu modificările ulterioare, sintagma „Agenţia de Stat pentru Geologie „AGeoM” se substituie cu sintagma „Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale”.
   
[Pct.13 abrogat prin HG102 din 05.02.13, MO27-30/08.02.13 art.146]
    [Pct.14 abrogat prin HG690 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.768]
    [Pct.15 abrogat prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212]

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului
nr.485 din 12 august 2009
Lista
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1196 din 4 noiembrie 2004 „Cu privire la reorganizarea Asociaţiei de Stat de Producţie pentru Explorări Geologice a Republicii Moldova „AGeoM” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 205-207, art. 1394).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 840 din 9 iulie 2008 „Cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.1196 din 4 noiembrie 2004” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 125-126, art. 843).
    3. Punctul 4 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1418 din 17 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.198-202, art.1470).