HCCM14/2009
ID intern unic:  332058
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 14
din  14.08.2009
cu privire la validarea mandatelor deputaţilor aleşi în
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XVIII-a
Publicat : 21.08.2009 în Monitorul Oficial Nr. 127-130     art Nr : 15     Data intrarii in vigoare : 14.08.2009
    MODIFICAT
    Rectificarea MO131-134 din 28.08.09 pag.34

    În numele Republicii Moldova,
    Curtea Constituţională în componenţa:
    Dumitru PULBERE        - preşedinte,
                                              judecător-raportor
    Alina IANUCENCO        - judecător
    Victor PUŞCAŞ               - judecător
    Petru RAILEAN             - judecător
    Elena SAFALERU          - judecător-raportor
    Valeria ŞTERBEŢ          - judecător-raportor
    grefier Corina Popa, cu participarea preşedintelui Comisiei Electorale Centrale, Eugeniu Ştirbu, vicepreşedintelui Comisiei Electorale Centrale, Renata Lapti, secretarului Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, reprezentanţilor concurenţilor electorali: Serghei Sîrbu – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, Ştefan Creangă – Partidul politic „Partidul Liberal Democrat din Moldova”, Roman Andrieş - Partidul politic „Partidul Liberal”, Andrei Volentir - Partidul Democrat din Moldova, Nicolae Răileanu – Partidul politic „Alianţa Moldova Noastră”, Radu Buşilă - Partidul  Popular Creştin Democrat,  conducîndu-se după prevederile art.38 alin.(3), art.62, art.69 alin.(1) şi art.135 alin.(1) lit.e) din Constituţie, art.4 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.e) din Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat în şedinţă plenară publică dosarul cu privire la validarea mandatelor deputaţilor aleşi în Parlamentul Republicii  Moldova de legislatura a XVIII-a.
    Drept temei pentru examinarea dosarului au servit Raportul Comisiei Electorale Centrale cu privire la rezultatele alegerilor în Parlamentul Republicii Moldova din 29 iulie 2009, procesul-verbal al Comisiei Electorale Centrale cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XVIII-a din 29 iulie 2009 şi Avizul Curţii Constituţionale nr.3 din 14 august 2009 cu privire la confirmarea legalităţii alegerii Parlamentului Republicii Moldova.
    Examinînd materialele referitoare la desfăşurarea alegerilor parlamentare din 29 iulie 2009, prezentate de către Comisia Electorală Centrală, concluziile formulate în Avizul Curţii cu privire la confirmarea legalităţii alegerii Parlamentului Republicii Moldova, sesizările partidelor politice „Alianţa Moldova Noastră” şi „Partidul Liberal”, audiind informaţia prezentată de judecătorii-raportori şi explicaţiile participanţilor la proces,
Curtea Constituţională
a   c o n s t a t a t :
    La 29 iulie 2009 au avut loc alegerile în Parlamentul Republicii Moldova. Prin Avizul nr.3 din 14 august 2009, Curtea Constituţională a confirmat legalitatea alegerii Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XVIII-a.
    Potrivit procesului-verbal cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XVIII-a din 29 iulie 2009, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.2881 din 4 august 2009, numărul total de voturi valabil exprimate în ansamblu pe ţară este de 1581517.
    Curtea Constituţională a constatat că, dintre concurenţii electorali înregistraţi de Comisia Electorală Centrală pentru alegerile în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XVIII-a, mai mult de cinci la sută din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară au obţinut:
    Partidul Comuniştilor
    din Republica Moldova                     - 706732 – 44,7%
    Partidul politic „Partidul
    Liberal Democrat din Moldova”        - 262028 – 16,6%
    Partidul politic „Partidul Liberal”       - 232108 – 14,7%
    Partidul Democrat din Moldova        - 198268 – 12,5%
    Partidul politic
    „Alianţa Moldova Noastră”             - 116194 – 7,3%
    În conformitate cu art.86, art.87 şi art.88 din Codul electoral1, prin hotărîrile nr.2883 şi nr.2884 din 4 august 2009, Comisia Electorală Centrală a aprobat şirul descrescător de voturi valabil exprimate obţinute de concurenţii electorali, a stabilit numărul de mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XVIII-a obţinute de concurenţii electorali care au atins pragul minim de reprezentare, a atribuit mandatele de deputat în Parlamentul Republicii Moldova concurenţilor electorali conform listei valorilor şirului descrescător, a întocmit lista concurenţilor electorali cărora li s-au atribuit mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a  XVIII-a.
    ______________________________
    1 M.O., 1997, nr.81, art.667

    Potrivit art.87 şi art.88 din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală a distribuit mandatele de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XVIII-a, după cum urmează:
    1. Partidului Comuniştilor
    din Republica Moldova                       - 48 mandate
    2. Partidului politic „Partidul
    Liberal Democrat din Moldova”          - 18 mandate
    3. Partidului politic „Partidul Liberal”   - 15 mandate
    4. Partidului Democrat din Moldova    - 13 mandate
    5. Partidului politic
    „Alianţa Moldova Noastră”                 -   7 mandate
    În conformitate cu art.89 alin.(1) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală a prezentat Curţii Constituţionale lista deputaţilor aleşi în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XVIII-a pentru validarea mandatelor şi listele candidaţilor supleanţi pentru confirmare.
    Art.69 alin.(1) din Constituţie prevede că deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării. Conform art.62 din Constituţie, Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale. 
    Curtea Constituţională nu a constatat încălcări ale prevederilor Codului electoral la numărarea şi la atribuirea mandatelor obţinute de concurenţii electorali.
    În sesizările depuse la Curtea Constituţională, concurenţii electorali, partidele politice „Alianţa Moldova Noastră” şi „Partidul Liberal”, afirmă că la distribuirea mandatelor de deputat Comisia Electorală Centrală a încălcat dispoziţiile art.61 alin.(1) din Constituţie şi art. 2 şi art. 4 din Codul electoral. În acelaşi timp, aceste partide politice nu contestă constituţionalitatea art.87 alin.(1) din Codul electoral, care stipulează numărarea mandatelor obţinute de concurenţii electorali.
    Potrivit art.7 din Codul jurisdicţiei constituţionale2, orice act normativ, precum şi orice tratat internaţional la care Republica Moldova este parte,  se consideră constituţional pînă cînd neconstituţionalitatea lui va fi dovedită în procesul jurisdicţiei constituţionale, cu asigurarea tuturor garanţiilor prevăzute de prezentul cod.
    _________________________________
    2 M.O., 1995, nr.53-54, art.597

    Autorii sesizărilor, bazîndu-se pe concluziile comisiei de experţi a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, consideră greşită metoda de calcul aplicată de către Comisia Electorală Centrală la distribuirea mandatelor de deputat, deoarece această metodă încalcă principiul egalităţii votului, statuat de Constituţie şi Codul electoral. Formula corectă, consideră ei, prevede aplicarea criteriului numărului egal de voturi pentru fiecare mandat de deputat. Pentru distribuirea justă a mandatelor este necesar de a afla valoarea numerică a unui mandat de deputat, apoi numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral se împarte succesiv la valoarea numerică a unui mandat, inclusiv sutimile.
    Potrivit concluziilor comisiei de experţi a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, calculele efectuate de Comisia Electorală Centrală corespund metodologiei D′ Hondt. Comisia a menţionat, totodată, că aplicarea acestei metodologii avantajează partidele mari şi le dezavantajează pe cele mici, partidului majoritar atribuindu-i-se, de regulă, cel puţin un mandat suplimentar.
    Curtea Constituţională menţionează că Comisia Electorală Centrală a calculat numărul de mandate obţinut de concurenţii electorali prin împărţirea succesivă a numărului de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral la 1, 2, 3, 4... pînă la cifra ce corespunde numărului de mandate stabilit de Parlament, în conformitate cu art.87 alin.(1) din Codul electoral. Aplicarea altor metode de calcul, inclusiv a celei propuse de autorii sesizărilor, ar conduce la încălcarea dispoziţiilor art.87 din Codul electoral.
    În acest context Curtea subliniază că interpretarea, adoptarea, modificarea, abrogarea legilor sînt de competenţa exclusivă a Parlamentului (art.66 lit.a) şi c) din Constituţie).
    Din materialele Comisiei Electorale Centrale rezultă că 19 persoane, cărora li s-au atribuit mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, la momentul înregistrării în calitate de candidaţi la funcţia de deputat au declarat pe propria răspundere, conform art.75 alin.(2) din Codul electoral, că deţin  cetăţenia altui stat sau au depus actele pentru obţinerea cetăţeniei altui stat.
    Potrivit art.75 alin.(3) din Codul electoral, la momentul validării mandatului de deputat persoana care deţine cetăţenia altui stat sau a depus documentele pentru obţinerea cetăţeniei altui stat trebuie să confirme documentar renunţarea sau iniţierea procedurii de renunţare la cetăţenia altui stat ori retragerea cererii privind obţinerea cetăţeniei altui stat.
    Deputaţii aleşi Fusu Corina, Nemerenco Valeriu, Lupu Ion, Moldovanu Mihail, Arhire Anatolie, Brega Gheorghe, Chirtoacă Dorin, Hadîrcă Ion, Guţu Ana, Garizan Oleg, Tănase Alexandru, Vieru Călin, Hotineanu Vladimir, Şleahtiţchi Mihail, Agache Angel, Platon Veaceslav, Bujor Leonid, Băieşu Aurel şi Serebrian Oleg au prezentat Curţii Constituţionale astfel de acte.
    Deputaţii în Parlament Colesnic Iurie şi Balan Vasile au reconfirmat, pentru Curtea Constituţională, declaraţiile din 15 aprilie 2009 privind solicitarea retragerii cererii pentru obţinerea cetăţeniei altui stat.
    Astfel, Curtea Constituţională nu a constatat circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatelor deputaţilor aleşi în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XVIII-a.
    Conform art.88 alin.(4) din Codul electoral, candidaţii care au fost incluşi în listă, dar nu au fost aleşi sînt declaraţi supleanţi. Prin Hotărîrea nr. 2885 din 4 august 2009, Comisia Electorală Centrală a aprobat listele candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XVIII-a:
    – 55 de candidaţi pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova  (anexa nr. 1);
    – 84 de candidaţi pe lista Partidului politic „Partidul Liberal Democrat din Moldova” (anexa nr. 2);
    – 87 de candidaţi pe lista Partidului politic „Partidul Liberal” (anexa nr. 3);
    – 90 de candidaţi pe lista Partidului Democrat din Moldova (anexa nr. 4);
    – 96 de candidaţi pe lista Partidului politic „Alianţa Moldova Noastră” (anexa nr. 5).
    Întrucît Comisia Electorală Centrală nu a comis încălcări ale Codului electoral în acest sens, Curtea Constituţională confirmă listele candidaţilor supleanţi, în conformitate cu art.89 alin.(2) din Codul electoral.
    Pentru motivele arătate, în baza dispoziţiilor art.62, art.69 alin.(1) şi art.140 alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova, art.26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.61 alin.(1) şi art.62 lit.d) din Codul jurisdicţiei constituţionale, art.89 alin.(2) din Codul electoral,
Curtea Constituţională
H O T Ă R Ă Ş T E :
    1. Se validează mandatele deputaţilor aleşi în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XVIII-a, după cum urmează:

    tabel

    PREŞEDINTE
    CURŢII CONSTITUŢIONALE                     Dumitru PULBERE

    Nr. 14. Chişinău, 14 august 2009.

   
anexa nr.1

   
anexa nr.2

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin rectificarea MO131-134 din 28.08.09 pag.34]

    anexa nr.4

    anexa nr.5