HGM778/2009
ID intern unic:  332899
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 778
din  27.11.2009
cu privire la aprobarea Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne,
structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia
Publicat : 01.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 173     art Nr : 856
    MODIFICAT
    HG663 din 25.09.15, MO267-273/02.10.15 art.756

   
HG649 din 13.08.14, MO238-246/15.08.14 art.697
    HG438 din 11.06.14, MO160-166/20.06.14 art.483
    HG268 din 08.04.14, MO87-91/11.04.14 art.293
    HG995 din 12.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1104
   
HG166 din 05.03.13, MO48/05.03.13 art.215
    HG12 din 10.01.13, MO10-14/18.01.13 art.51
    HG990 din 26.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1067; în vigoare 05.03.13
    HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013
    HG870 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.940
    HG1194 din 23.12.10, MO257-258/27.12.10 art.1308; în vigoare 01.01.11
    HG1025 din 01.11.10, MO214-220/05.11.10 art.1137
    HG485 din 14.06.10, MO100-102/18.06.10 art.561    În conformitate cu art. 20 pct. 2) din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei nr.1;
    structura aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei nr.2;
    lista autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei nr.3;
   
lista  întreprinderilor de stat monitorizate de Ministerul Afacerilor Interne, conform anexei nr.5.
    [Pct.1 modificat prin HG995 din 12.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1104]
    [Pct.1 modificat prin HG990 din 26.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1067; în vigoare 05.03.13]
    2. Se stabileşte efectivul-limită al Ministerului Afacerilor Interne, al autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia în număr de 17822 de unităţi (dintre care 681 de unităţi – personal auxiliar), inclusiv:
    efectivul-limită al aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne în număr de 158 unităţi;
    efectivul-limită al autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în număr de 17664 de unităţi (dintre care 681 de unităţi – personal auxiliar), cu excepţia militarilor în termen ai Trupelor de Carabinieri, inclusiv:   
    efectivul-limită al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale în număr de 2474 unităţi (dintre care 78 unităţi – personal auxiliar);
    efectivul-limită al Departamentului Poliţiei de Frontieră în număr de 3496 unităţi (dintre care 240 unităţi – personal auxiliar).
    [Pct.2 modificat prin HG663 din 25.09.15, MO267-273/02.10.15 art.756]
    [
Pct.2 modificat prin HG438 din 11.06.14, MO160-166/20.06.14 art.483]
    [Pct.2 modificat prin HG268 din 08.04.14, MO87-91/11.04.14 art.293]
    [Pct.2 modificat prin HG649 din 13.08.14, MO238-246/15.08.14 art.697]
    [Pct.2 în redacţia HG990 din 26.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1067; în vigoare 05.03.13]
   
[Pct.2 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Pct.2 în redacţia HG1025 din 01.11.10, MO214-220/05.11.10 art.1137]
   
[Pct.3 exclus prin HG995 din 12.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1104]
    4. Ministerul Afacerilor Interne are trei viceminiştri şi un colegiu constituit din 15 persoane.
    [Pct.5 exclus prin HG1025 din 01.11.10, MO214-220/05.11.10 art.1137]
   
6. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.6.

    PRIM-MINISTRU                                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                     Veaceslav Negruţa
    Ministrul afacerilor interne                                                         Victor Catan

    Nr. 778. Chişinău, 27 noiembrie 2009.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.778
din 27 noiembrie 2009
REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Afacerilor Interne

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte statutul juridic, misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – Minister), locul lui în structura administraţiei publice centrale, precum şi modul de organizare şi funcţionare a acestuia.
    2. Ministerul este organul central de specialitate al administraţiei publice, în subordinea Guvernului, care realizează politicile guvernamentale în domeniile de activitate, reieşind din prevederile legislaţiei în vigoare.
    3. Ministerul este persoană juridică de drept public, cu sediul în municipiul Chişinău, dispune de denumirea sa în limba de stat, de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale, precum şi de alte atribute specifice autorităţilor publice, stabilite în legislaţie.
    4. Ministerul este organizat şi îşi desfăşoară activitatea în baza Constituţiei Republicii Moldova, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a legilor, a hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, a altor acte normative, a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
    5. Ministerul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu principiile legalităţii, eficacităţii, respectării personalităţii, umanismului şi echităţii sociale, ierarhiei instituţionale, colaborării cu comunitatea, cooperării interinstituţionale, asigurării transparenţei şi respectării normelor de deontologie profesională.
II. MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ,
ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE MINISTERULUI
    6. Misiunea Ministerului constă în realizarea prerogativelor constituţionale ale Guvernului privind elaborarea, promovarea şi realizarea politicii statului în domeniile de activitate, după cum urmează:
    1) asigurarea legalităţii, menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii şi securităţii publice;
    2) managementul integrat al frontierei de stat, gestionarea activităţilor aferente respectării regimului frontierei de stat;
    3) combaterea criminalităţii organizate, inclusiv transfrontaliere;
    4) migraţia şi azilul;
    5) protecţia civilă, situaţiile excepţionale şi apărarea împotriva incendiilor;
    6) asigurarea respectării, în baza atribuţiilor sale, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi apărarea proprietăţii publice şi private;
    7) iniţierea, menţinerea şi dezvoltarea cooperării poliţieneşti internaţionale;
    8) realizarea sarcinilor instituţiei privind integrarea europeană, inclusiv în cadrul unor comisii instituite în acest sens, şi sprijinirea altor autorităţi în vederea realizării responsabilităţii acestora.
    7. În vederea realizării misiunii sale, funcţiile de bază ale Ministerului sînt:
    1) strategice – elaborarea, asigurarea implementării, monitorizarea şi evaluarea  politicilor strategice generale şi politicilor sectoriale necesare punerii în aplicare a programului de activitate a Guvernului, precum şi conlucrarea cu alte autorităţi publice în chestiunile ce ţin de domeniile de activitate de care este responsabil;
    2) de reglementare – asigurarea elaborării cadrului normativ şi instituţional în vederea realizării obiectivelor strategice ale Ministerului şi armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene în domeniile sale de activitate;
    3) de autoritate de stat – asigurarea exercitării prerogativelor statale aferente domeniilor de activitate a Ministerului, punerea în aplicare şi asigurarea respectării prevederilor legale atribuite conform competenţelor pe întreg teritoriul ţării;
    4) de reprezentare – asigurarea, în numele statului sau al Guvernului, conform dispoziţiilor legale şi mandatului încredinţat, reprezentarea pe plan intern şi pe plan extern în cadrul instituţiilor şi structurilor Uniunii Europene, reieşind din domeniile sale de activitate;
    5) de administrare şi management public – asigurarea, administrarea şi dezvoltarea proprietăţii şi bunurilor aflate în gestiune, precum şi managementul serviciilor şi resurselor financiare, logistice şi umane, preocuparea pentru calitatea serviciilor publice prestate populaţiei;
    6) de dezvoltare instituţională şi control – asigurarea de la nivelul conducerii Ministerului şi prin intermediul structurilor sale specializate a caracterului unitar, coerent, organizat şi disciplinat al activităţii.
    8. Ministerul are următoarele atribuţii:
    1) în vederea realizării funcţiilor strategice şi de reglementare:
    a) elaborează, coordonează şi monitorizează implementarea strategiilor, programelor şi planurilor în domeniul propriu de activitate;
    b) stabileşte şi propune obiectivele ce urmează a fi incluse în programul de activitate al Guvernului, în partea ce ţine de domeniul său de activitate;
    c) elaborează şi ţine evidenţa proiectelor de acte normative care vizează activitatea Ministerului, a autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordine şi participă la susţinerea acestora în Guvern şi în cadrul comisiilor parlamentare;
    d) avizează proiecte de acte normative elaborate de către alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi alte autorităţi administrative centrale;
    e) asigură armonizarea cadrului normativ cu legislaţia Uniunii Europene, precum şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte în domeniile sale de activitate;
    f) asigură implementarea, monitorizarea, evaluarea şi controlează respectarea de către autorităţile administrative şi instituţiile din subordine a reglementărilor cuprinse în actele normative proprii şi guvernamentale, precum şi a documentelor de politici sectoriale;
    g) formulează strategia, promovează obiectivele prioritare şi stabileşte direcţiile activităţii pe plan extern în domeniile de activitate a Ministerului, potrivit programului de activitate a Guvernului şi obligaţiilor ce îi revin din documentele de politici naţionale şi tratatele internaţionale;
    h) asigură implementarea tratatelor internaţionale în domeniile sale de activitate;
    i) elaborează cadrul normativ şi creează cadrul instituţional necesar pentru accesarea surselor de asistenţă externă în domeniul său de activitate şi asigură dezvoltarea şi implementarea lor;
    j) evaluează anual evoluţia situaţiei din domeniile de activitate a Ministerului, analizează actualitatea şi relevanţa actelor normative, stabileşte măsurile de adaptare a dispoziţiilor legale în scopul sprijinirii pe plan legislativ a obiectivelor instituţionale;
    2) în calitate de autoritate de stat şi de reprezentare:
    a) organizează activitatea de transparenţă decizională, informare publică şi de relaţii cu presa, întreprinde acţiuni de sondare a opiniei publice pentru cunoaşterea percepţiei populaţiei şi a societăţii civile despre activitatea Ministerului şi a personalului acestuia;
    b) stabileşte, potrivit legii, strategiile şi politicile ministeriale pentru fortificarea autorităţii Ministerului, a protecţiei personalului instituţiei, corelate cu măsurile de asigurare a ordinii şi securităţii publice, precum şi celelalte competenţe ale Ministerului;
     c) coordonează elaborarea planurilor ministeriale pentru protecţia persoanelor, bunurilor, obiectivelor şi valorilor şi asigură coordonarea forţelor în momentul punerii în aplicare a măsurilor de ridicare a capacităţii de acţiune;
     d) dispune, la necesitate, punerea în aplicare a planurilor de cooperare între structurile Ministerului şi coordonează prin intermediul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordine acţiunile de importanţă care implică mai multe categorii de forţe;
     e) dispune măsurile necesare pentru aplicarea legislaţiei specifice referitoare la autorizarea, evidenţa, controlul şi supravegherea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi a muniţiilor, precum şi privind operaţiunile cu acestea;
     f) dispune ţinerea de către autoritatea administrativă din subordine a evidenţei centralizate a persoanelor juridice specializate în activităţi de pază, autorizate să procure, să deţină şi să folosească arme şi muniţii;
     g) elaborează politicile generale în domeniul traficului rutier;
     h) organizează activitatea specială de investigaţii, de expertiză judiciară, de constatare/examinare a contravenţiilor şi de urmărire penală, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
     i) asigură securitatea martorilor şi a altor participanţi la procesul penal, în condiţiile legii;
     j) coordonează elaborarea şi dispune punerea în aplicare a documentelor speciale privind constituirea, utilizarea, planificarea şi realizarea capacităţii operaţionale a forţelor Ministerului pe timp de pace, în stare de urgenţă, de asediu sau de război;
    k) creează cadrul general de activitate şi exercită controlul asupra realizării măsurilor de prevenire a declanşării situaţiilor excepţionale şi de diminuare a proporţiilor acestora; asigură, prin intermediul instituţiei din subordine specializate, aplicarea strategiei şi politicii Guvernului în domeniul pregătirii populaţiei şi a teritoriului pentru situaţii excepţionale, în condiţiile legii;
    l) realizează strategia naţională şi coordonarea ministerială generală a problematicii managementului integrat al frontierei de stat, celei aferente activităţilor de prevenire  şi combatere a terorismului, a criminalităţii organizate, inclusiv transfrontaliere, a traficului şi consumului ilicit de droguri, a traficului de persoane, a migraţiei ilegale, a criminalităţii informatice, precum şi a altor fenomene infracţionale şi fapte antisociale;
    m) elaborează politicile statului şi monitorizează implementarea acestora în domeniul migraţiei şi azilului, precum şi coordonează procesul de integrare a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova;
    n) realizează, în cooperare cu instituţiile, autorităţile şi reprezentanţii societăţii civile, acţiuni de educaţie a populaţiei privind măsurile de prevenire şi combatere a manifestărilor criminale şi faptelor antisociale;
    o) elaborează şi avizează proiecte de tratate internaţionale; participă, în condiţiile legii, la negocierea tratatelor internaţionale cu alte state şi organizaţii internaţionale;
    p) cooperează cu structurile internaţionale, precum şi cu autorităţile similare din alte state; încheie tratate de colaborare cu organele respective ale statelor străine şi cu organizaţiile internaţionale;
    q) monitorizează şi coordonează procesul de integrare europeană pe segmentul de competenţă şi sprijină structurile de specialitate ale Ministerului pentru îndeplinirea într-o viziune unitară a sarcinilor în acest domeniu;
    r) coordonează activitatea de reprezentare internaţională şi cooperare poliţienească, recrutarea, selecţia şi pregătirea ofiţerilor de legătură şi ataşaţilor de afaceri interne, precum şi a personalului destinat să participe la evenimente internaţionale şi misiuni de menţinere a păcii;
    s) coordonează activitatea de realizare şi gestionare a proiectelor finanţate din surse externe pentru atragerea de finanţări externe şi pentru dezvoltarea de acţiuni parteneriale, bilaterale şi multilaterale, în cadrul european şi/sau internaţional;
    t) îndeplineşte în domeniul de activitate atribuţii de dialog social, de colaborare şi parteneriat cu organizaţiile profesionale ale personalului Ministerului, precum şi cu alte structuri sindicale şi patronale;
    3) în vederea  realizării funcţiilor de administrare şi management public:
    a) stabileşte obiectivele şi direcţiile principale de activitate a Poliţiei, Poliţiei de Frontieră, Trupelor de Carabinieri, Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale şi a celorlalte autorităţi administrative şi instituţii din subordinea sa, exercită controlul asupra activităţii lor;
    b) asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului din gestiunea sa;
    c) consolidează structura organizatorică, sistemul atribuţiilor şi competenţelor  legale ale Ministerului şi ale autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea sa pentru a asigura continuitatea activităţii;
    d) asimilează şi dezvoltă în Minister practicile specifice managementului public, prin stabilirea accentului pe serviciile publice prestate în beneficiul societăţii;
    e) asigură consolidarea răspunderii manageriale pentru gestionarea optimă a resurselor Ministerului;
    f) fundamentează poziţia Ministerului în procedurile de contencios administrativ în instanţele de judecată, pentru domeniul său de activitate;
    g) coordonează utilizarea resurselor pe baza principiilor bunei guvernări, în cadrul programelor, operaţiunilor şi/sau sistemelor de management, control şi audit intern, în vederea utilizării lor raţionale şi eficiente pentru îndeplinirea obiectivelor instituţionale;
    h) elaborează şi prezintă Guvernului propuneri referitoare la efectivul-limită şi finanţarea activităţii aparatului central şi a autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului;
     i) coordonează activitatea instructiv-educativă, protecţia juridică, asistenţa socială a personalului instituţiei şi relaţia cu partenerii sociali;
     j) realizează, în colaborare cu autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea Ministerului, standardele ocupaţionale ale funcţiilor publice cu statut special, profilul profesional al absolvenţilor instituţiilor proprii de învăţămînt şi, pe baza acestora, transmite comanda formativă;
     k) organizează şi asigură, prin intermediul instituţiei din subordine specializate, asistenţa psihologică şi medicală profilactică, curativă şi de recuperare pentru personalul Ministerului, inclusiv cel pensionat, precum şi a altor categorii de persoane, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
    l) participă la promovarea politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării şi elaborează propuneri referitoare la direcţiile strategice ale acestei activităţi, conform domeniilor de activitate;
    m) asigură, prin intermediul instituţiei din subordine specializate, protecţia internă a personalului şi informaţiilor clasificate ale Ministerului, monitorizarea, controlul şi sancţionarea, precum şi protecţia personalului împotriva abuzurilor, ameninţărilor şi riscurilor aferente profesiei;
     n) monitorizează şi controlează respectarea şi aplicarea legislaţiei cu privire la protecţia informaţiei în interiorul Ministerului şi în ceea ce priveşte dreptul la informare, protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi liberul acces al populaţiei la datele de interes public;
    o) monitorizează şi planifică asigurarea materială şi financiară, duce evidenţa şi controlul mijloacelor financiare necesare autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului în conformitate cu normele stabilite prin hotărîri de Guvern şi acte normative departamentale;
    p) coordonează şi realizează managementul logistic şi de asigurare tehnico-materială;
    q) asigură protecţia juridică a patrimoniului propriu şi reprezintă interesele sale legitime în faţa instanţelor de judecată;
    r) exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, cu privire la activitatea desfăşurată de întreprinderile de stat monitorizate de Minister;
    s) elaborează şi monitorizează aplicarea normelor de înzestrare, întrebuinţare, întreţinere şi reparare pentru armament, transport, tehnică de diferite categorii şi alte bunuri din dotare, precum şi a normelor de consum pentru muniţii şi alte materiale;
    t) organizează prestarea de către autorităţile administrative şi instituţiile din subordine a serviciilor cu plată pentru persoanele fizice şi juridice, în corespundere cu prevederile cadrului normativ în vigoare;
    u) elaborează, în comun cu autorităţile administrative şi instituţiile din subordine, propuneri privind formarea bugetului de stat pentru anul bugetar respectiv şi exercită controlul în privinţa utilizării eficiente a mijloacelor bugetului de stat şi a mijloacelor speciale pentru asigurarea funcţionării eficiente;
    v) coordonează activitatea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţionale, al gestionării şi dezvoltării sistemelor informaţionale integrate ale Ministerului; accesul reglementat al beneficiarilor la date şi informaţii de interes, unificarea şi dezvoltarea bazelor de date şi a statisticilor departamentale;
    w) constituie, utilizează, administrează, dezvoltă şi întreţine sisteme complexe de comunicaţii şi tehnologia informaţiei atît pentru sprijinirea misiunilor operative proprii, inclusiv a măsurilor speciale de investigaţii, cît şi pentru asigurarea necesităţilor autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordine şi a altor beneficiari aprobaţi;
    x) ţine registre instituite în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    y) coordonează, monitorizează şi controlează respectarea în cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului a regulilor unice privind organizarea lucrărilor de secretariat şi a activităţii din domeniul arhivelor;
    4) în vederea realizării funcţiilor de dezvoltare instituţională şi control:
    a) elaborează normele de înzestrare, întrebuinţare, întreţinere şi reparare a armamentului, transportului şi tehnicii militare şi a altor bunuri din dotare, precum şi normele de consum pentru muniţii şi alte materiale;
    b) stabileşte normele privind planificarea materială şi financiară, decontarea, evidenţa şi controlul mijloacelor necesare autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordine;
    c) negociază şi încheie contracte de asistenţă de specialitate pentru realizarea programelor de reformă în domeniul său de activitate;
    d) acordă autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordine, precum şi autorităţilor administraţiei publice centrale şi altor autorităţi administrative suport metodologic şi didactic în domeniile tangenţiale de activitate, examinează propunerile, cererile şi petiţiile persoanelor fizice şi juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    e) asigură realizarea drepturilor şi executarea obligaţiilor Republicii Moldova care rezultă din prevederile tratatelor internaţionale ce au ca obiect domeniile de activitate atribuite Ministerului şi urmăreşte executarea acestora de către părţi;
    f) asigură gestionarea şi dezvoltarea sistemelor informaţionale integrate ale Ministerului, accesul direct al organelor abilitate la informaţia privind combaterea activităţilor cu caracter criminogen, unificarea şi dezvoltarea statisticilor departamentale;
    g)  întreprinde acţiuni de control, în limitele şi în conformitate cu competenţele legale;
    h) asigură sprijin şi îndrumare în conformitate cu instrucţiunile ministrului elaborate în acest scop, a căror rezultate sînt consemnate în rapoarte în care se formulează constatări, concluzii şi recomandări;
    5) exercită şi alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    9. În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul este învestit cu următoarele drepturi:
    1) să solicite şi să primească de la alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, precum şi de la autorităţile administraţiei publice locale informaţiile necesare pentru îndeplinirea funcţiilor şi exercitarea atribuţiilor;
    2) să colaboreze cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea implementării, la nivel local, a politicii statului în domeniile care îi sînt încredinţate şi a soluţionării problemelor comune;
    3) să creeze consilii consultative, comisii specializate, grupuri de lucru cu antrenarea reprezentanţilor altor ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, ale autorităţilor administraţiei publice locale, reprezentanţilor mediului academic, reprezentanţilor societăţii civile şi specialiştilor în domeniu pentru elaborarea proiectelor de acte normative, documentelor de politici publice, pentru efectuarea expertizelor şi acordarea consultaţiilor, precum şi pentru examinarea altor chestiuni ce ţin de domeniul său de activitate;
    4) să antreneze la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniile de activitate (inclusiv prin contract) experţi, consilieri, consultanţi din ţară şi de peste hotare;
    5) să convoace şedinţe pe chestiunile ce ţin de domeniile sale de activitate;
    6) să efectueze, în limitele şi în conformitate cu competenţele legale, controlul de stat privind respectarea legislaţiei în domeniile sale de activitate şi să aplice sancţiunile prevăzute de legislaţie în cazul depistării încălcărilor;
    7) să solicite de la autorităţile administraţiei publice centrale şi autorităţile publice, precum şi de la autorităţile administraţiei publice locale, de la persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, executarea sesizărilor cu privire la lichidarea cauzelor infracţiunilor şi contravenţiilor şi a condiţiilor care le generează, precum şi informaţii despre starea protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor în localităţi, la obiectivele economiei naţionale şi despre pregătirea populaţiei pentru acţiuni în caz de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale şi incendiilor, în limitele şi în conformitate cu competenţele stabilite de lege;
    8) să supună controlului activitatea întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor în scopul asigurării ordinii şi securităţii publice, în limitele şi în conformitate cu competenţele stabilite de lege şi alte acte normative în vigoare;
    9) să asigure, prin intermediul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordine, eliberarea actelor permisive şi să autorizeze anumite domenii de activitate în conformitate cu competenţele stabilite prin lege; să retragă aceste autorizaţii în cazul constatării neregulilor sau a încălcării normelor stabilite;
    10) să solicite de la autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile publice, autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderi, instituţii şi alte structuri informaţii privind intrarea, şederea şi ieşirea din ţară a străinilor sau a apatrizilor;
    11) să solicite accesul şi să utilizeze bazele de date oficiale în domeniul informaţiei statistice financiare, fiscale, economice şi juridice, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    12) să prezinte Guvernului propuneri privind înfiinţarea, reorganizarea sau dizolvarea în subordinea sa a unor autorităţi administrative şi servicii publice desconcentrate, precum şi a unor instituţii publice în care Ministerul are calitatea de fondator, pentru asigurarea realizării misiunii şi îndeplinirea funcţiilor sale;
    13) să fondeze, să restructureze, să reorganizeze şi să dizolve, în temeiul unei hotărîri de Guvern, întreprinderi de stat, în condiţiile legii, precum şi să exercite funcţii de fondator (cofondator) în administrarea acestora;
    14) să abroge actele ce contravin legislaţiei ale autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului, precum şi ale instituţiilor publice în care Ministerul are calitatea de fondator;
    15) să înainteze, în conformitate cu legislaţia, acţiuni în regres împotriva funcţionarilor publici, inclusiv a celor cu statut special, care au cauzat prejudicii proprietăţii publice şi bugetului de stat;
    16) să identifice şi să utilizeze, conform destinaţiei, asistenţa externă în procesul de elaborare şi implementare a proiectelor şi programelor prioritare pentru îndeplinirea funcţiilor sale;
    17) să exercite şi alte drepturi în temeiul legislaţiei în vigoare ce reglementează relaţiile în domeniile de activitate încredinţate Ministerului.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII MINISTERULUI
    10. Ministerul este condus de către ministrul afacerilor interne (în continuare – ministru), numit şi revocat din funcţie în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi ale Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern.
    11. Ministrul:
    1) organizează şi conduce activitatea Ministerului, determină obiectivele şi direcţiile strategice de activitate ale acestuia, pornind de la programul de activitate a Guvernului, decide în privinţa căilor de realizare a acestora;
    2) aprobă programele şi planurile de activitate a Ministerului, precum şi rapoartele despre realizarea lor;
    3) asigură coordonarea, supravegherea şi controlul activităţii în domeniile de activitate încredinţate Ministerului pentru realizarea misiunii şi pentru îndeplinirea funcţiilor acestuia;
    4) asigură executarea legilor şi altor acte normative, îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor Ministerului ce decurg din prevederile prezentului Regulament şi din alte acte normative;
    5) organizează sistemul de management financiar şi control, precum şi funcţia de audit intern în Minister, efectuează cheltuieli în conformitate cu alocaţiile aprobate pentru Minister în legea bugetară anuală;
    6) decide asupra iniţierii şi prezintă spre examinare Guvernului, în modul stabilit, proiecte de acte normative ce ţin de domeniile de activitate încredinţate Ministerului;
    7) participă, cu drept de vot deliberativ, la şedinţele Guvernului şi votează chestiunile de pe ordinea de zi a şedinţelor;
    8) aprobă avize la proiecte de acte normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului, elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice şi contrasemnează hotărîrile şi ordonanţele Guvernului în cazurile stabilite de lege;
    9) negociază şi semnează tratatele internaţionale ale Republicii Moldova, în conformitate cu deplinele puteri acordate în modul stabilit de lege;
    10) emite ordine, instrucţiuni şi dispoziţii, în limitele competenţei sale; în caz de necesitate, în colaborare cu conducătorii altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi autorităţi administrative, emite acte normative comune;
    11) delimitează sarcinile, atribuţiile şi stabileşte responsabilităţile viceminiştrilor, conducătorilor subdiviziunilor interne ale aparatului central şi ale autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului, cu excepţia celor stabilite prin legi;
    12) înfăptuieşte managementul general al resurselor umane din cadrul Ministerului, asigură administrarea funcţiei publice şi a funcţionarilor publici, precum şi a celor cu statut special, atît la nivelul aparatului central, cît şi la nivelul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordine;
    13) aprobă sau, după caz, modifică statul de personal al aparatului central şi autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale efectivului-limită stabilit de Guvern;
    14) aprobă regulamentele subdiviziunilor interioare ale aparatului central al Ministerului, după caz, a autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului;
    15) numeşte, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale angajaţilor aparatului central al Ministerului, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
    16) angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
    17) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu (de muncă) ale conducătorilor şi adjuncţilor autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului, cu excepţia cazurilor în care aceasta ţine de competenţa Guvernului, în temeiul actelor legislative speciale;
    18) numeşte şi eliberează din funcţie administratorii întreprinderilor de stat monitorizate de Minister;
    19) numeşte şi eliberează din funcţii personalul din cabinetul ministrului;
    20) conferă grade de calificare funcţionarilor publici din aparatul central al Ministerului, inclusiv grade speciale funcţionarilor publici cu statut special din cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia, aplică stimulări şi sancţiuni disciplinare, în condiţiile legii;
    21) înaintează propuneri pentru decorarea cu distincţii de stat a personalului din cadrul Ministerului, în condiţiile legii;
    22) prezintă Guvernului spre examinare propuneri de constituire şi reorganizare a structurilor organizaţionale în sfera de competenţă a Ministerului, în limitele alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pentru întreţinere, precum şi propuneri de dizolvare a acestora;
    23) reprezintă ministerul, fără un mandat special, în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    24) exercită şi alte împuterniciri în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    12. În activitatea de conducere şi reprezentare a Ministerului, ministrul este asistat de trei viceminiştri, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de Guvern, la propunerea ministrului, cu excepţia unuia dintre viceminiştri, care exercită conducerea trupelor de carabinieri, numit şi eliberat din funcţie în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    13. Viceminiştrii se subordonează nemijlocit ministrului şi organizează activitatea în cadrul Ministerului în limitele împuternicirilor ce le sînt atribuite.
    14. În lipsa ministrului, funcţiile acestuia sînt exercitate de către viceministrul desemnat prin ordinul ministrului.
    15. În baza ordinului ministrului privind stabilirea domeniilor de activitate, viceminiştrii:
    1) participă la determinarea obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului în domeniile de care este responsabil;
    2) coordonează elaborarea programelor şi a planurilor de activitate a Ministerului, a rapoartelor despre realizarea lor referitor la domeniile de care sînt responsabili;
    3) propune ministrului iniţierea proiectelor de acte normative în domeniile de care sînt responsabili;
    4) exercită împuternicirile ministrului de conducere a Ministerului în cazul lipsei acestuia sau al imposibilităţii exercitării de către ministru a împuternicirilor sale, fapt despre care se înştiinţează Prim-ministrul;
    5) participă la şedinţele Guvernului, cu drept de vot consultativ, în cazul în care este delegat de către ministru şi în alte cazuri stabilite de legislaţie;
    6) la indicaţia ministrului, reprezintă Ministerul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    7) exercită şi alte atribuţii delegate de către ministru.
    16. În cadrul Ministerului activează un secretar de stat cu statut de funcţionar public de conducere de nivel superior, numit în funcţie pe criterii de profesionalism, în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    17. Secretarul de stat asigură realizarea legăturilor funcţionale dintre conducerea ministerului şi corpul de funcţionari publici, precum şi dintre subdiviziunile aparatului central al Ministerului, avînd următoarele atribuţii:
    1) asigură elaborarea calitativă a programelor şi planurilor Ministerului;
        2) elaborează şi propune căile de realizare a obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    3) coordonează activitatea subdiviziunilor aparatului central al Ministerului în vederea realizării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate;
    4) coordonează activitatea autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului, avînd ca bază domeniile de activitate, şi asigură conlucrarea operativă dintre ministru şi conducătorii acestora;
    5) realizează legătura funcţională dintre subdiviziunile interne ale aparatului central al Ministerului şi autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea Ministerului;
    6) asigură monitorizarea şi evaluarea executării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului, precum şi raportarea privind implementarea acestora;
    7) urmăreşte executarea actelor normative care au fost iniţiate de Minister;
    8) asigură elaborarea proiectelor de acte normative, este responsabil de calitatea lor sub aspectul respectării cerinţelor legale privind elaborarea, fundamentarea, avizarea, consultarea publică, expertiza şi definitivarea acestora;
    9) asigură avizarea proiectelor de acte normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului, elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice;
    10) exercită şi alte atribuţii de serviciu şi responsabilităţi încredinţate de ministru.
    18. Pentru dezbaterea problemelor referitoare la activitatea şi politicile promovate de către Minister, în cadrul acestuia funcţionează Colegiul Ministerului, în calitate de organ consultativ, a cărui componenţă nominală este aprobată de Guvern.
    19. Din componenţa colegiului fac parte ministrul (preşedintele colegiului), viceminiştrii şi secretarul de stat (vicepreşedinţii colegiului), directorii generali, şeful cabinetului ministrului, conducători ai subdiviziunilor interne ale aparatului central, precum şi conducători ai autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului (membri).
    20. În componenţa Colegiului Ministerului sînt incluşi şi reprezentanţi ai altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi reprezentanţi ai mediului academic şi ai societăţii civile.
    21. În activitatea sa, Colegiul Ministerului se conduce de Regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordinul ministrului.
    22. Colegiul Ministerului se întruneşte ori de cîte ori este necesar, fiind convocat de către ministru.
    23.  Soluţiile identificate şi recomandările formulate în urma discuţiilor din cadrul Colegiului Ministerului se aprobă cu simpla majoritate a voturilor membrilor Colegiului prezenţi la şedinţă şi se înaintează ministrului pentru adoptarea deciziei respective.
    24. În îndeplinirea propriilor atribuţii de serviciu, ministrul este asistat de cabinetul ministrului, care desfăşoară activităţi de consiliere şi reprezentare în acest sens.
    25. Ministrul are dreptul de primă semnătură pe toate actele Ministerului.
    26. În lipsa ministrului, dreptul de primă semnătură revine unuia dintre viceminiştri.
    27. Viceminiştrii, precum şi alte persoane cu funcţii de răspundere au dreptul de a semna actele Ministerului, în temeiul ordinului ministrului sau prin împuternicire specială.
    28. Semnătura pe actele Ministerului este în formă scrisă sau, în conformitate cu legislaţia, poate avea alte forme (digitală).
    29. Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
    30. Ministerul colaborează cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu societatea civilă şi structurile internaţionale.
    31. În cadrul Ministerului pot fi create comisii şi grupuri de lucru pentru examinarea şi soluţionarea unor probleme specifice. La lucrările comisiilor şi grupurilor de lucru pot fi antrenaţi specialişti din diferite domenii.
    32. Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială a activităţii Ministerului se efectuează din contul bugetului de stat şi alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Anexa nr.1 în redacţia HG995 din 12.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1104]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG990 din 26.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1067; în vigoare 05.03.13]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG485 din 14.06.10, MO100-102/18.06.10 art.561]


Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.778
din  27 noiembrie 2009
STRUCTURA
aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne

    Conducerea
    Cabinetul ministrului (cu statut de direcţie)
    Direcţia generală analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
    Direcţia generală resurse umane
    Direcţia generală economie şi finanţe
    Direcţia audit intern
    Direcţia generală juridică
    Direcţia relaţii publice
    Direcţia generală relaţii internaţionale şi integrare europeană
    Direcţia documentare
    Direcţia administrare şi politici de dezvoltare
    Secţia protecţie a datelor cu caracter personal
    [Anexa nr.2 modificată prin HG166 din 05.03.13, MO48/05.03.13 art.215]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG990 din 26.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1067; în vigoare 05.03.13]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1025 din 01.11.10, MO214-220/05.11.10 art.1137]

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.778
din 27 noiembrie 2009
LISTA
autorităţilor administrative şi instituţiilor
din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
    Inspectoratul General al Poliţiei*
    Departamentul Poliţiei de Frontieră
    Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale*
    Departamentul trupelor de carabinieri
    Biroul migraţie şi azil*
    Serviciul tehnologii informaţionale*
    Serviciul protecţie internă şi anticorupţie
    Serviciul dirijare operaţională şi inspectare ***
    Academia „Ştefan cel Mare”
    Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne**
    Clubul sportiv central „Dinamo”**;
    * Serviciul public cu statut de departament pe lîngă minister.
    ** Serviciul public cu statut de direcţie pe lîngă minister.
    ***Serviciul public cu statut de direcţie generală pe lîngă minister
    Notă. Autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea Ministerului în cadrul cărora sînt instituite funcţii poliţieneşti sînt: Inspectoratul General al Poliţiei, Biroul migraţie şi azil, Serviciul tehnologii informaţionale, Serviciul protecţie internă şi anticorupţie, Serviciul dirijare operaţională şi inspectare, Academia „Ştefan cel Mare”, Clubul sportiv central „Dinamo”.
    [Anexa nr.3 modificată prin HG649 din 13.08.14, MO238-246/15.08.14 art.697]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG995 din 12.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1104]
    [Anexa nr.3 în redacţia HG990 din 26.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1067; în vigoare 05.03.13]
   
[Anexa nr.3 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG870 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.940]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1025 din 01.11.10, MO214-220/05.11.10 art.1137]

    [Anexa nr.4 exclusă prin HG990 din 26.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1067; în vigoare 05.03.13]

Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr.778
din  27 noiembrie 2009
LISTA
întreprinderilor de stat monitorizate de
Ministerul Afacerilor Interne
    Întreprinderea de Stat „Cartuş”
    Întreprinderea de Stat „Pulbere”
    Întreprinderea de Stat „Direcţia specializată montare şi exploatare a mijloacelor tehnice de reglementare a circulaţiei auto a poliţiei rutiere”
    Întreprinderea de Stat Magazinul specializat de arme „Dinamo-MA”
    Întreprinderea de Stat „Servicii pază.
   
[Anexa nr.5 modificată prin HG12 din 10.01.13, MO10-14/18.01.13 art.51]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG1194 din 23.12.10, MO257-258/27.12.10 art.1308; în vigoare 01.01.11]

Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului nr.778
din 27 noiembrie 2009
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.844  din 30 iulie 1998 „Cu privire la structura organizatorică, limita efectivului şi Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.75-76, art. 756).
    2. Punctul 5 din Hotărîrea Guvernului nr.112  din  2 februarie 1999 „Cu privire la Ministerul Afacerilor Interne” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.19-21, art.131).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.90 din 2 februarie 2000 „Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.14-16, art.170).
    4. Punctul 1 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.398 din 6 iunie 2001 „Cu privire la Departamentul Tehnologii Informaţionale” (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.59-61, art.424).
    5.  Hotărîrea Guvernului nr.177 din 15 februarie 2002 „Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 27-28, art.249).
    6. Hotărîrea Guvernului nr.438 din 11 aprilie 2002 „Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.53, art.526).
    7. Hotărîrea Guvernului nr.1627 din 17 decembrie 2002 „Pentru completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.177, art.1774).
    8. Hotărîrea Guvernului nr.449 din 17 aprilie 2003 „Despre modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.77-79, art.479).
    9. Hotărîrea Guvernului nr.952 din 4 august 2003 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.177-181, art.1000).
    10. Punctul 5 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.363 din 8 aprilie 2004 „Privind modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.61-63, art.499).
    11. Punctul 1 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 646 din 9 iunie 2004 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.91-95, art.769).
    12. Hotărîrea Guvernului nr.539 din 6 iunie 2005 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.80-82, art.567).
    13. Hotărîrea Guvernului nr.1087 din 25 octombrie 2005 „Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.142-144, art.1165).
    14. Punctul 1 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.222 din 28 februarie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.39-42, art.263).
    15. Hotărîrea Guvernului nr.279 din 17 martie 2006 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.47-50, art.315).
    16. Punctul l din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.825 din 19 iulie 2006 „Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.112-115, art.873).
    17. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.154 din 13 februarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.25-28, art.171).
    18. Punctul 1 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.534 din 15 mai 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.568).
    19. Hotărîrea Guvernului nr.1085 din 4 octombrie 2007 „Cu privire la completarea anexei nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.161-164, art.1131).
    20. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1199 din 6 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.175-177, art.1243).
    21. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1213 din 29 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 195-196, art.1210).
    22. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.113 din 10 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 34-36, art.146).
    23. Punctul 1 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.383 din 24 iunie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 107-109, art.447).