OIFPSM317/2009
ID intern unic:  332967
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 317
din  27.11.2009
cu privire la aprobarea formularului tipizat al Informaţiei privind taxa
pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală,
 sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise,
 calculată în conformitate cu art. 352 alin. (5) al CF
Publicat : 04.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 174-176     art Nr : 809     Data intrarii in vigoare : 04.12.2009
    MODIFICAT
   
OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17
    OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952


    Întru asigurarea unei administrări corecte şi eficiente a taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, calculată în conformitate cu prevederile art. 352 alin. (5) din Codul fiscal, precum şi în scopul executării prevederilor art. 352 alin. (10) din Titlul IX ,,Taxele rutiere” al Codului fiscal, în partea ce ţine de obligaţiunea autorităţii abilitate de a prezenta organului fiscal informaţie cu privire la sumele calculate ale acestei taxe,
ORDON:
    1. Se aprobă conform anexei la prezentul ordin formularul tipizat al Informaţiei privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, calculată în conformitate cu art. 352 alin. (5) al Codului fiscal.
    2. Se aprobă ca parte componentă a Informaţiei, Instrucţiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a acesteia.
    3. Informaţia ce urmează a fi prezentată pentru trimestrul IV al anului 2009 va include, inclusiv, datele aferente subiecţilor impunerii cărora, începînd cu 21 august 2009 (data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Ordinului Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului nr. 63 din 4 mai 2009), li s-au întocmit procese-verbale privind controlul sarcinii pe osie.
    4. Secţia secretariat (dna L. Chirieazev) va remite prezentul ordin, pentru informare şi călăuză, tuturor subdiviziunilor structurale ale IFPS şi inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, inclusiv Ministerului Transportului şi Infrastructurii Drumurilor.
    5. Direcţia juridică (dl A. Gogu) va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    6. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

    ŞEFUL ADJUNCT AL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                         Procopie DUCA

    Nr. 317. Chişinău, 27 noiembrie 2009.


    anexa
    [Anexa modificată prin OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952]
    [Anexa modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]