LPM133/2009
ID intern unic:  333217
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 133
din  23.12.2009
bugetului de stat pe anul 2010
Publicat : 29.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 193-196     art Nr : 619     Data intrarii in vigoare : 01.01.2010
    MODIFICAT
   
LP244 din 01.10.10, MO197-199/08.10.10 art.652
    LP183 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.503
    LP192 din 15.07.10, MO129-130/27.07.2010 art.439
   
LP130 din 30.06.10, MO126-128/23.07.10 art.410
    LP144 din 02.07.10, MO119-120/13.07.10 art.373
    Rectificarea MO15-17 din 02.02.10 pag.109
    Rectificarea MO5-7 din 19.01.10 pag.7
   
   
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Art.1. – (1) Bugetul de stat pe anul 2010 se aprobă la venituri în sumă de 16.330.789,9 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 19.798.248,4 mii lei, cu un deficit în sumă de 3.467.458,5 mii lei.
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP244 din 01.10.10, MO197-199/08.10.10 art.652]
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP130 din 30.06.10, MO126-128/23.07.10 art.410]
    (2) Sinteza bugetului de stat pe venituri, cheltuieli, deficit şi surse de finanţare se prezintă în anexa nr.1.
    (3) Limitele de cheltuieli pe autorităţi publice finanţate de la bugetul de stat se prezintă în anexa nr.2.
    (4) Alocaţiile pentru instanţele judecătoreşti se prezintă în anexa nr.3.
    (5) Lista bugetelor autorităţilor publice, fundamentate pe programe, se prezintă în anexa nr.4.
    (6) Alocaţiile pentru autorităţile publice centrale, destinate finanţării investiţiilor capitale se prezintă în anexa nr.5.
    (7) Alocaţiile de la bugetul de stat pentru autorităţile administraţiei publice locale, destinate finanţării cheltuielilor capitale se prezintă în anexa nr.6.
    (8) Transferurile de la bugetul de stat la bugetele raionale, la bugetele municipale Chişinău şi Bălţi şi la bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia se prezintă în anexa nr.7.
Capitolul II
REGLEMENTĂRI SPECIFICE
    Art.2. – În bugetele unor autorităţi publice centrale se aprobă alocaţii după cum urmează:
    a) în bugetul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, pentru fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli – în sumă de 400.000,0 mii lei. Destinaţiile utilizării mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli se aprobă prin hotărîre a Parlamentului. Modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli se stabileşte într-un regulament aprobat de Guvern;
    [Art.2 lit.a) modificată prin LP244 din 01.10.10, MO197-199/08.10.10 art.652]
    b) în bugetul Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, pentru Fondul naţional de dezvoltare regională – în sumă de 113.750,0 mii lei;
    [Art.2 lit.b) modificată prin LP244 din 01.10.10, MO197-199/08.10.10 art.652]
    c) în bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, pentru fondul rutier – în sumă de 582.977,5 mii lei, inclusiv din contul accizelor la produsele petroliere – în sumă de 458.022,5 mii lei;
    d) în bugetul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, pentru compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care se plătesc de către organizaţiile şi întreprinderile Societăţii Orbilor din Moldova – în sumă de 560,0 mii lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 578,4 mii lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 252,0 mii lei;
    e) în bugetul Ministerului Educaţiei, pentru susţinerea financiară a serviciilor prestate de către Asociaţia Obştească „Orăşelul Copilăriei” copiilor orfani şi celor din familii defavorizate – în sumă de 2,8 milioane lei;
    f) în bugetul Ministerului Culturii, pentru susţinerea proiectelor/programelor culturale ale asociaţiilor obşteşti – în sumă de 1.955,0 mii lei şi pentru susţinerea activităţii instituţiilor teatral-concertistice – în sumă de 66.300,8 mii lei;
    [Art.2 lit.f) modificată prin LP244 din 01.10.10, MO197-199/08.10.10 art.652]
    g) în bugetul Cancelariei de Stat, pentru activităţi de reintegrare a ţării – în sumă de 10.000,0 mii lei, mijloacele urmînd a fi repartizate şi utilizate în baza unui program aprobat de Guvern.
    Art.3. – (1) Se aprobă alocaţii de la bugetul de stat pentru implementarea Strategiei naţionale de edificare a societăţii informaţionale „Moldova Electronică” în sumă de 8.000,0 mii lei, pentru realizarea Programului naţional de adoptare a standardelor europene în calitate de standarde naţionale – în sumă de 2.500,0 mii lei, pentru plata cotizaţiilor în organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica Moldova – în sumă de 46.700,0 mii lei şi pentru reforma administraţiei publice – în sumă de 6.000,0 mii lei.
    [Art.3 al.(1) modificat prin LP244 din 01.10.10, MO197-199/08.10.10 art.652]
    [Art.3 al.(1) modificat prin LP130 din 30.06.10, MO126-128/23.07.10 art.410]
    (2) Repartizarea pe destinatari a alocaţiilor indicate la alin.(1) se va efectua de către Guvern.
    Art.4. – Pentru determinarea cuantumului ajutorului social în conformitate cu Legea nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social, nivelul venitului lunar minim garantat va fi de 530 de lei.
    Art. 5. – Se aprobă în bugetul de stat transferuri în sumă de 843.600,0 mii lei pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.
    [Art.5 modificat prin LP130 din 30.06.10, MO126-128/23.07.10 art.410]
    Art.6. – (1) În cadrul bugetului de stat, Fondul de susţinere financiară a teritoriilor se aprobă în sumă de 4.161.777,1 mii lei.
    [Art.6 al.(1) modificat prin LP130 din 30.06.10, MO126-128/23.07.10 art.410]
    (2) În componenţa Fondului de susţinere financiară a teritoriilor se stabilesc transferuri categoriale şi transferuri categoriale complementare pentru lansarea unui proiect-pilot privind finanţarea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din raionul Căuşeni în sumă de 76.804,6 mii lei şi din raionul Rîşcani – în sumă de 53.162,3 mii lei.
    Art.7. – (1) Se stabileşte limita numărului de personal pentru autorităţile publice centrale de 92.832 unităţi, pentru autorităţile publice locale – de 139.168 unităţi şi limita cheltuielilor de personal pe autorităţile publice centrale – în sumă de 3.549,2 milioane lei, pe autorităţile publice locale – în sumă de 4.000,5 milioane lei.
    [Art.7 al.(1) modificat prin LP130 din 30.06.10, MO126-128/23.07.10 art.410]
    (2) Guvernul va întreprinde acţiunile necesare pentru încadrarea în numărul şi în cheltuielile de personal stabilite.
    Art.8. – Se stabileşte că, la situaţia din 31 decembrie 2010, datoria de stat internă nu va depăşi 5.304,9 milioane lei, datoria de stat externă – 1.203,4 milioane dolari SUA, iar garanţia de stat externă – 6,4 milioane dolari SUA.
    [Art.8 modificat prin LP130 din 30.06.10, MO126-128/23.07.10 art.410]
    Art.9. – Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile livrate şi la serviciile prestate de agenţii economici înregistraţi în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, precum şi accizele la mărfurile supuse accizelor, fabricate în această unitate, se varsă integral în bugetul ei central.
    Art.10. – Sumele defalcate din veniturile generale de stat pentru bugetele unităţilor administrativ-teritoriale nu pot fi dezafectate în scopurile bugetului de stat decît pentru achitarea datoriilor bugetelor respective faţă de bugetul de stat.
    Art.11. – (1) Impozitul privat reprezintă o plată unică ce se percepe la efectuarea tranzacţiilor cu bunuri proprietate publică în procesul privatizării, indiferent de tipul mijloacelor folosite.
    (2) Subiecte ale impunerii cu impozit privat sînt persoanele juridice şi persoanele fizice din Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi persoanele fizice străine, cărora, în procesul privatizării, li se dau în proprietate privată bunuri proprietate publică.
    (3) Obiecte ale impunerii cu impozit privat sînt bunurile proprietate publică, inclusiv acţiunile.
    (4) Cota impozitului privat se stabileşte la 1% din valoarea de achiziţie a bunurilor proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acţiunilor supuse privatizării.
    (5) Impozitul privat se achită pînă la semnarea contractului de vînzare-cumpărare şi se virează la bugetul de stat sau la bugetul unităţii administrativ-teritoriale în funcţie de apartenenţa bunului.
    (6) Nu se achită impozit privat în cazul primirii gratuite în proprietate privată a bunurilor proprietate publică de către persoane fizice rezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.
    (7) În cazul rezilierii sau rezoluţiunii contractului de vînzare-cumpărare, determinată de neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de cumpărător, sumele plătite în calitate de impozit privat nu se restituie.
    Art.12. – (1) La aprobarea şi aplicarea tarifului pentru gaze naturale, în acesta se includ 4 dolari SUA pentru 1000 m3,
mijloacele respective fiind destinate recuperării cheltuielilor bugetului de stat suportate la răscumpărarea cambiilor emise de Guvernul Republicii Moldova pentru Societatea pe Acţiuni „Gazprom” din Federaţia Rusă.
    (2) Mijloacele menţionate la alin.(1) încasate prin metoda de casă se transferă de către Societatea pe Acţiuni „Moldova-Gaz” la bugetul de stat lunar cel tîrziu la data de 20 a lunii imediat următoare lunii de gestiune.
    (3) Venitul Societăţii pe Acţiuni „Moldova-Gaz” obţinut în urma introducerii în tariful la gaze naturale a majorării menţionate la alin.(1) nu se include în venitul impozabil.
    (4) Neexecutarea prevederilor alin.(1) şi (2) are ca efect aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale conform Codului fiscal.
    (5) Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului articol conform legislaţiei fiscale revine Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor.
    Art.13. – (1) Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică se dă în anexa nr.8.
    (2) Mijloacele băneşti obţinute de instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat din închirierea/darea în arendă a bunurilor se lasă la dispoziţia acestora pentru acoperirea cheltuielilor proprii şi se gestionează în modul stabilit pentru mijloacele speciale.
    (3) Instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat se scutesc de plata chiriei (exceptînd plata serviciilor comunale) pentru încăperi închiriate de la alte instituţii publice finanţate de la bugetul de stat, precum şi de la întreprinderile de stat ai căror fondatori sînt instituţiile publice respective sau autoritatea ierarhic superioară acestora.
    (4) Persoanele juridice care au obţinut statut de parc industrial,  la darea în locaţiune a  bunurilor proprietate publică, aplică coeficientul de micşorare pînă la 0,3 a tarifului de bază pentru chiria anuală a bunurilor proprietate publică, stabilit în anexa nr. 8.
    [Art.13 al.(4) introdus prin LP183 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.503]
    Art.14. – (1) Băncilor comerciale care au acordat pînă la 29 iulie 1994 credite preferenţiale pe termen lung cooperativelor de construcţie a locuinţelor care au fost înfiinţate pînă la 1 ianuarie 1993 şi care au început construcţia caselor pînă la această dată, băncilor comerciale care au acordat după 29 iulie 1994 astfel de credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor specificate în Hotărîrea Parlamentului nr.209-XIII din 29 iulie 1994 în condiţiile prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr.349 din 7 iunie 1993, precum şi băncilor comerciale care au acordat credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor specificate în hotărîrile Parlamentului nr.834-XIII din 16 mai 1996, nr.1588-XIII din 27 februarie 1998, nr.1147-XIV din 20 iulie 2000 şi nr.905-XV din 7 martie 2002 în condiţiile prevăzute de aceste hotărîri li se compensează de la bugetul de stat veniturile ratate prin acordarea acestor credite.
    (2) În conformitate cu prevederile alin.(1), băncilor comerciale li se compensează şi veniturile ratate prin acordarea de credite preferenţiale şi de credite fără dobîndă categoriilor de persoane care, potrivit legislaţiei, beneficiază de acest drept, în funcţie de sursa de compensare a acestor pierderi prevăzută în actele normative.
    (3) Sub incidenţa prevederilor alin.(1) şi (2) nu cad creditele folosite contrar destinaţiei.
    (4) Compensarea a 50% din suma creditelor bancare acordate cooperativelor de construcţie a locuinţelor: nr.244 (municipiul Chişinău) şi „Apartament” (municipiul Bălţi), constituite exclusiv pentru construcţia de locuinţe destinate participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, se efectuează de la bugetele municipale Chişinău şi Bălţi în funcţie de costul construcţiilor aprobat, în modul stabilit, la data semnării actului de dare în exploatare a obiectivelor menţionate.
    Art.15. – (1) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti în conturile bancare ale unităţilor de implementare a proiectelor finanţate din surse externe se virează integral la bugetul de stat, cu excepţia dobînzilor calculate la soldurile mijloacelor băneşti alocate în cadrul Programului „Compact” al Corporaţiei „Provocările Mileniului”.
    (2) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti aflate în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor se repartizează corespunzător: bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, fondului special pentru manuale.
    [Art.15 al.(1) modificat prin LP144 din 02.07.10, MO119-120/13.07.10 art.373]
    Art.16. – Despăgubirile de asigurare pentru persoanele care, conform legislaţiei, sînt supuse asigurării de stat obligatorii se plătesc în baza documentelor perfectate de către serviciile de specialitate ale autorităţilor (instituţiilor) în care sînt angajate aceste persoane, din mijloacele autorităţilor (instituţiilor) respective.
    Art.17. – Tarifele la serviciile de distribuire a pensiilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi a altor ajutoare prevăzute în bugetul de stat pentru pensionarii militari, pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, pentru alte categorii de persoane, servicii prestate de „Banca de Economii” S.A., se stabilesc la încheierea contractelor între bancă şi autorităţile administraţiei publice de resort şi au valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.
    Art.18. – (1) Tarifele la serviciile de încasare de la populaţie, de la perceptorii fiscali şi de la funcţionarii fiscali a vărsămintelor la bugetul de stat (cu excepţia plăţii drepturilor de import-export) şi la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale se stabilesc la valoarea maximă de 1,0% din suma încasată.
    (2) Cheltuielile aferente serviciilor menţionate la alin.(1) se acoperă din contul bugetelor respective.
    (3) Comisionul pentru recepţionarea, de la persoanele fizice, a drepturilor de import-export se achită de către organele vamale din mijloace proprii, pe bază de contract încheiat cu instituţiile financiare.
    Art.19. – Ministerul Finanţelor se autorizează:
    a) la cererea întemeiată a executorilor primari de buget, să modifice indicatorii stabiliţi ai bugetului de stat:
    – privind mijloacele speciale (fără granturi, donaţii, sponsorizări şi alte intrări cu titlu gratuit) şi fondurile speciale, ca urmare a acumulărilor de venituri la aceste componente peste limitele anuale aprobate la total pe executorul primar de buget;
    – privind proiectele finanţate din surse externe, ca urmare a intrărilor suplimentare de credite şi granturi externe, precum şi din contul soldurilor băneşti existente la începutul anului 2010 în conturile proiectelor respective;
    – privind granturile, donaţiile, sponsorizările şi alte mijloace intrate suplimentar cu titlu gratuit în posesia instituţiilor publice, precum şi soldurile băneşti existente la începutul anului 2010 din aceste surse;
    [Art.19 lit.a) în redacţia LP244 din 01.10.10, MO197-199/08.10.10 art.652]
    a1) să efectueze, la solicitarea beneficiarilor din domeniul construcţiilor şi reparaţiilor capitale, plăţi anticipate, în mărime de pînă la 10% din limita anuală stabilită pe obiectiv, pentru organizarea proceselor tehnologice, pentru procurarea de materiale şi utilaj, în funcţie de condiţiile prevăzute în contractele de antrepriză încheiate între beneficiari şi antreprenori, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin volumul de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune;
    [Art.19 lit.a1) introdusă prin LP130 din 30.06.10, MO126-128/23.07.10 art.410]
    b) la propunerile întemeiate ale autorităţilor publice centrale, să accepte efectuarea de cheltuieli capitale (cu excepţia investiţiilor capitale) peste limitele alocaţiilor prevăzute în acest scop în buget în cazul posibilităţii acoperirii acestor cheltuieli din contul şi în limita alocaţiilor pentru cheltuielile curente aprobate pentru autorităţile respective în bugetul de stat la grupele funcţionale corespunzătoare. În cazul formării de economii la cheltuielile de personal, se permite redirecţionarea economiilor respective şi pentru cheltuielile curente;
    [Art.19 lit.b) modificată prin LP130 din 30.06.10, MO126-128/23.07.10 art.410]
    c) la cererea întemeiată a executorilor primari de buget, să redistribuie alocaţiile aprobate ale bugetului de stat:
    – între grupele unei grupe principale de cheltuieli;
    – între autorităţile publice, în cazul trecerii, în modul stabilit (inclusiv în urma divizării), a unor unităţi, subdiviziuni sau instituţii din subordinea unei autorităţi publice în subordinea altei autorităţi publice;
    – între programele aprobate ale unui executor primar de buget în cadrul unei grupe funcţionale;
    d) să modifice raporturile dintre bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în cazul modificării actelor normative în vigoare sau în cazul adoptării de noi acte normative referitor la organizarea administrativ-teritorială sau la trecerea, în modul stabilit, a unor instituţii din subordinea autorităţilor publice locale în subordinea autorităţilor publice centrale şi viceversa;
    e) să plaseze mijloacele soldului liber al bugetului de stat, gestionate prin intermediul Contului Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor, în depozite la Banca Naţională a Moldovei;
    f) să contracteze, pe parcursul anului bugetar, împrumuturi interne pe piaţa valorilor mobiliare de stat peste limitele prevăzute de bugetul de stat, cu scadenţă în anul 2010, pentru acoperirea decalajului de casă al bugetului de stat;
    g) să utilizeze temporar soldurile disponibile ale mijloacelor speciale şi ale fondurilor speciale deţinute de instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat pentru efectuarea de cheltuieli la componenta de bază a bugetului de stat, restituindu-le pe parcursul anului bugetar;
    h) să recrediteze, din contul creditelor externe, autorităţile administraţiei publice ale raioanelor, ale municipiilor Chişinău şi Bălţi, ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, drept garanţie de rambursare servind defalcările sumelor din veniturile generale de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi transferurile din Fondul de susţinere financiară a teritoriilor;
    i) în cazul sporirii deficitului bugetului de stat, să blocheze anumite cheltuieli în cuantum suficient pentru menţinerea nivelului deficitului aprobat, cu excepţia cheltuielilor pentru onorarea angajamentelor de deservire a datoriei de stat, cheltuielilor pentru plata salariilor, burselor, pensiilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor.
    j) să redistribuie, la propunerea Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, bazată pe deciziile Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, mijloacele Fondului naţional de dezvoltare regională pe grupe funcţionale;
    [Art.19 lit.j) introdusă prin LP244 din 01.10.10, MO197-199/08.10.10 art.652]
    k) să includă în bugetul de stat, la venituri şi la cheltuieli, mijloacele acumulate la contul special pentru ajutorarea persoanelor sinistrate în urma inundaţiilor din luna iulie 2010.
    [Art.19 lit.k) introdusă prin LP244 din 01.10.10, MO197-199/08.10.10 art.652]
Capitolul III
DISPOZIŢII FINALE
    Art.20. – Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă a prezentei legi.
    Art.21. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2010.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                           Mihai GHIMPU

    Nr.133-XVIII. Chişinău, 23 decembrie 2009.


    anexa nr.1
   
[Anexa nr.1 modificată prin LP244 din 01.10.10, MO197-199/08.10.10 art.652]
    [Anexa nr.1 în redacţia LP130 din 30.06.10, MO126-128/23.07.10 art.410]

    anexa nr.2
   
[Anexa nr.2 modificată prin LP244 din 01.10.10, MO197-199/08.10.10 art.652]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP192 din 15.07.10, MO129-130/27.07.2010 art.439]
    [Anexa nr.2 în redacţia LP130 din 30.06.10, MO126-128/23.07.10 art.410]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP144 din 02.07.10, MO119-120/13.07.10 art.373]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 în redacţia LP130 din 30.06.10, MO126-128/23.07.10 art.410]

    anexa nr.4
   
[Anexa nr.4 modificată prin LP244 din 01.10.10, MO197-199/08.10.10 art.652]
    [Anexa nr.4 în redacţia LP130 din 30.06.10, MO126-128/23.07.10 art.410]

    anexa nr.5
   
[Anexa nr.5 modificată prin LP244 din 01.10.10, MO197-199/08.10.10 art.652]
    [Anexa nr.5 în redacţia LP130 din 30.06.10, MO126-128/23.07.10 art.410]

    anexa nr.6
   
[Anexa nr.6 modificată prin LP244 din 01.10.10, MO197-199/08.10.10 art.652]
    [Anexa nr.6 în redacţia LP130 din 30.06.10, MO126-128/23.07.10 art.410]
    [Anexa nr.6 modificată prin rectificarea MO15-17 din 02.02.10, pag.109]
    [Anexa nr.6 modificată prin rectificarea MO5-7 din 19.01.10, pag.7]

    anexa nr.7
   
[Anexa nr.7 în redacţia LP130 din 30.06.10, MO126-128/23.07.10 art.410]

    anexa nr.8