HGA843/2009
ID intern unic:  333243
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 843
din  18.12.2009
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de solicitare a
certificatului de acciz, de completare a declaraţiei privind accizele
şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate
(transportate) din încăperea de acciz
Publicat : 29.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 193-196     art Nr : 952     Data intrarii in vigoare : 01.01.2010
    Abrogată prin HG511 din 05.07.17, MO229-243/07.07.17 art.604

    MODIFICAT
   
HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    HG632 din 11.09.15, MO258-261/18.09.15 art.723
    HG671 din 19.08.14, MO249-255/22.08.14 art.711

    NOTĂ:
    În tot textul Regulamentului cuvintele „inspectoratul fiscal de stat”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616


    În conformitate cu art.126 şi art.127 alin.(1) şi (3) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările  ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă, conform anexei, Regulamentul privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaraţiei privind accizele şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz.
    2. Prezenta hotărîre va intra în vigoare la 1 ianuarie 2010.

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                       Veaceslav Negruţa

    Nr. 843. Chişinău, 18 decembrie 2009.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.843
din18 decembrie 2009
REGULAMENT
privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare
a declaraţiei privind accizele
şi modul de evidenţă a mărfurilor
supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz

    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de solicitare a certificatului de acciz în conformitate cu prevederile art.126 din Titlul IV al Codului fiscal, modul de completare a declaraţiei privind accizele în conformitate cu prevederile art.127 alin.(3) din Titlul IV al Codului fiscal şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz în conformitate cu prevederile art.127 alin.(1) din Titlul IV al Codului fiscal.
I. Modul de solicitare a certificatului de acciz
    2. Pentru obţinerea certificatului de acciz, agenţii economici care sînt obligaţi să se înregistreze în calitate de plătitori de accize se adresează la Serviciul Fiscal de Stat la care sînt luaţi în evidenţă cu o cerere de solicitare a certificatului de acciz, de modelul stabilit în anexa nr. 1.
    3. În cererea de solicitare a certificatului de acciz agentul economic indică denumirea (numele, prenumele), adresa juridică şi datele cu privire la licenţa eliberată de organele de resort. În rubrica „Datele cu privire la licenţă”, pentru agenţii economici cărora li s-au eliberat mai multe tipuri de licenţe ce ţin de prelucrarea şi/sau fabricarea (inclusiv comercializarea) mărfurilor supuse accizelor, pentru fiecare gen de activitate se indică numărul licenţei, data eliberării şi termenul de valabilitate.
    4. Agenţii economici care urmează să fie înregistraţi în calitate de subiecţi impozabili declară încăperea de acciz.
    La declararea încăperii de acciz, pentru toate locurile existente din încăperea de acciz se specifică separat felul lor (încăpere, secţie de producţie, depozit etc.), adresa completă, precum şi denumirea (numele, prenumele) proprietarului încăperii declarate drept încăpere de acciz.
    În cazul în care agentul economic este proprietarul încăperii – se indică denumirea (numele, prenumele) acestuia.
    În cazul în care proprietarul încăperii declarate drept încăpere de acciz este o altă persoană juridică sau fizică, cu care agentul economic are încheiate contracte de locaţiune şi/sau arendă, se indică denumirea (numele, prenumele) locatorului sau arendatorului. Datele despre locator sau arendator referitoare la adresa juridică, codul fiscal, numărul de telefon, precum şi termenul de valabilitate al contractului de locaţiune sau arendă se indică de agentul economic mai jos, sub încăperea de acciz, declarată în cererea de solicitare a certificatului de acciz.
    5. În fiecare cerere de solicitare a certificatului de acciz prezentată Serviciul Fiscal de Stat se înscrie, în partea dreaptă de sus, de către Serviciul Fiscal de Stat responsabil, data primirii cererii, denumirea Serviciului Fiscal de Stat unde a fost depusă cererea, numele şi prenumele inspectorului, precum şi numărul de intrare al cererii.
    6. La cererea de solicitare a certificatului de acciz, agentul economic anexează schema (planul) amplasării încăperii de acciz, precum şi aduce la cunoştinţă Serviciului Fiscal de Stat formele şi metodele concrete de control, a căror aplicare asigură integritatea mărfurilor supuse accizelor, inclusiv la manipularea lor dintr-un loc al încăperii de acciz în altul, înscriindu-le pe verso-ul cererii (asigurarea încăperii cu pază; lipsa posibilităţilor de pătrundere în încăperea de acciz a persoanelor străine, inclusiv pe timp de noapte; procedura de documentare, evidenţă şi control a mărfurilor supuse accizelor la expedierea (transportarea) lor în afara încăperii de acciz; prezenţa normelor la pierderi privind producerea mărfurilor supuse accizelor; modul de transportare a mărfurilor supuse accizelor etc.).
    7. În cazul în care cererea de solicitare a certificatului de acciz conţine informaţii verificabile şi autentice, Serviciul Fiscal de Stat  eliberează certificatul de acciz agentului economic înregistrat ca subiect impozabil de accize, de modelul  stabilit.
II. Modul de declarare a accizelor
    8. Subiecţii impunerii care deţin certificatul de acciz prezintă la Serviciul Fiscal de Stat de la locul de înregistrare Declaraţia privind accizeleîn termenul stabilit de art.127 alin.(3) din Codul fiscal.
    [Pct.8 modificat prin HG671 din 19.08.14, MO249-255/22.08.14 art.711]
    9. Declaraţia privind accizele se completează pe formular unic, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament.
    10. În Declaraţia privind accizele se indică perioada fiscală, denumirea (numele, prenumele) subiectului impunerii, adresa juridică, codul fiscal şi numărul de înregistrare al certificatului de acciz (în cazul în care agentul economic declarant este înregistrat ca subiect impozabil de accize).
    11. Declaraţia privind accizele conţine 10 coloane, în care se înscrie următoarea informaţie:
    1) rubrica „pentru perioada fiscală” se completează în următorul mod: P/NN/AAAA, unde:
    P – codul periodicităţii de prezentare a declaraţiei, se indică L (lunar);
    NN – numărul lunii, se indică valorile de la 1 la 12;
    AAAA – se indică anul;
    2) în  coloana 1 se indică numărul de ordine al mărfii supuse accizelor;
    3) în coloana 2 se indică denumirea mărfii supuse accizelor expediate (transportate);
    4) în coloana 3 se indică poziţia tarifară a mărfii supuse accizelor conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor, specificată în coloana 1 din anexa la Titlul IV al Codului fiscal;
    5) în coloana 4 se indică codul de clasificare a veniturilor bugetare;
    6) în coloana 5 se indică volumul mărfii în expresie naturală, în cazul în care baza impozabilă se determină în expresie naturală, conform Titlului IV al Codului fiscal, indicînd între paranteze unitatea de măsură conform anexei la Titlul IV al Codului fiscal;
    7) în coloana 6 se indică valoarea mărfii fără TVA şi accize, în unităţi monetare naţionale, în cazul în care  baza impozabilă se determină în expresie valorică, conform Titlului IV al Codului fiscal.
    La completarea Declaraţiei privind accizele, subiectul impunerii face înscrierile corespunzătoare doar în una din coloanele 5 sau 6, în funcţie de tipul cotei accizului aplicat;
    8) în coloana 7 se indică cota accizului stabilită
ad-valorem, în procente de la valoarea mărfii fără TVA şi accize, sau cota accizului stabilită în sumă absolută la unitatea de măsură a mărfii supuse accizelor, conform anexei la Titlul IV al Codului fiscal;
    9) în coloana 8 se indică suma accizului calculată prin aplicarea cotei accizului aferente mărfii supuse accizelor, aplicată la una din bazele impozabile indicate în coloanele 5 şi 6.
    10) în coloana 9 se indică suma accizului achitată pentru mărfurile supuse accizelor utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare a altor mărfuri supuse accizelor, urmînd a fi trecută în cont la  momentul expedierii (transportării) mărfurilor finite supuse accizelor din încăperea de acciz sau urmînd a fi restituită;
    11) în coloana 10 se indică suma accizului destinată virării la buget, calculată ca diferenţa dintre coloana 8 şi coloana 9. În cazul în care suma accizului achitată la mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor mărfuri supuse accizelor, reflectată în coloana 9 a Declaraţiei, depăşeşte suma accizului calculată la mărfurile supuse accizelor expediate din încăperea de acciz, reflectată în coloana 8 a Declaraţiei, înscrierea rezultatelor cu semnul „minus” în coloana 10 nu se admite;
    [Pct.11 modificat prin HG632 din 11.09.15, MO258-261/18.09.15 art.723]
    12) se admite înscrierea în Declaraţia privind accizele, a rezultatelor cu semnul „minus” doar în cazul reflectării în aceasta a returului mărfurilor impozabile cu acciz subiectului impozabil cu accize. Înscrierea datelor privind returul se efectuează într-un rînd separat al Declaraţiei, în funcţie de necesitate, reflectîndu-se cu semnul „minus” indicatorii de la coloanele 5, 6, 8, 9 şi 10.
    12. La completarea Declaraţiei privind accizele nu se admit corectări şi radieri.
    13. Declaraţia privind accizele se semnează de către conducătorul şi contabilul-şef al subiectului impozabil şi se prezintă la Serviciul Fiscal de Stat într-un singur exemplar.
    14. În cazul în care sortimentul de mărfuri supuse accizelor, expediate (transportate) din încăperea de acciz a subiectului impozabil sau procurate de persoane fizice şi juridice fără confirmarea documentară a achitării accizelor şi ulterior comercializate, nu poate fi înscris într-un singur formular al Declaraţiei, mărfurile se reflectă detaliat într-o anexă la Declaraţie, avînd acelaşi conţinut şi care se completează în modul respectiv.
    În formularul Declaraţiei se trec doar sumele totale calculate pentru mărfurile supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz,  care fac parte din componenţa fiecărui cod separat de clasificare a veniturilor bugetare, completînd astfel coloanele 4, 5 sau  6, 8, 9 şi 10.
    15. Înscrierile aferente livrărilor de export se introduc în Declaraţia privind accizele pentru perioada fiscală în care s-a asigurat îndeplinirea cerinţelor stipulate în art.125 alin.(4) din Titlul IV al Codului fiscal.
    Astfel, în coloana 2 a Declaraţiei se înscrie cuvîntul „export”, iar în coloanele 4, 5 sau 6 şi 9, pentru fiecare cod de clasificare a veniturilor bugetare, se înregistrează datele corespunzătoare.
    16. Dacă  în luna expirată subiectul impunerii nu a avut volum circulant impozabil, acesta prezintă Serviciului Fiscal de Stat, în termenul stabilit pentru prezentarea calculelor, Declaraţia semnată de persoanele menţionate la punctul 13, indicînd valoarea zero la indicatorii specificaţi.
III. Evidenţa mărfurilor supuse accizelor
care se expediază din încăperea de acciz

    17. Subiecţii impunerii ţin evidenţa mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz în Registrul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz (în continuare – Registru), conform anexei nr.3 la prezentul Regulament.
    18. Forma Registrului este de model unic şi se completează în  baza datelor din factură (factura fiscală), eliberată pentru mărfurile supuse accizelor.
    19. Registrul trebuie să conţină următoarele informaţii:
    1) în coloana 1 se indică data de expediere a mărfurilor supuse accizelor din locul încăperii de acciz;
    2) în coloana 2 se indică ora de expediere a mărfurilor supuse accizelor din locul încăperii de acciz;
    3) în coloana 3 se indică numărul de înmatriculare a mijlocului de transport în care este încărcată marfa supusă accizelor şi codul fiscal al transportatorului;
    4) în coloana 4 se indică denumirea mărfii supuse accizelor expediate (transportate);
    5) în coloana 5 se indică unitatea de măsură a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate);
    6) în coloana 6 se indică cantitatea mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate);
    7) în coloana 7 se indică valoarea fără TVA şi accize a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate), exprimată în unităţi monetare naţionale;
    8) în coloana 8 se indică suma accizului calculată, aferentă mărfurilor expediate (transportate);
    9) în coloana 9 se indică numărul şi data Ordinului de plată care justifică achitarea la buget a sumei accizului calculat pentru mărfurile supuse accizelor expediate (transportate) la momentul expedierii (transportării);
    10) în coloana 10 se indică suma în unităţi monetare naţionale a accizului achitat la buget pentru mărfurile supuse accizelor expediate (transportate), în baza Ordinului de plată din coloana 9;
    11) în coloana 11 se indică locul livrării mărfurilor supuse accizelor (pentru export, pe teritoriul Republicii Moldova etc.) cu indicarea denumirii (codului fiscal) al destinatarului.
    20. Registrul se ţine doar de persoanele fizice şi juridice care produc şi/sau prelucrează mărfuri supuse accizelor şi deţin Certificatul de acciz.
    21. Fiecare loc al încăperii de acciz trebuie să aibă un Registru.
    22. Înscrierile în Registru se fac pînă la expedierea mărfii din încăperea de acciz şi se completează de persoana abilitată prin ordinul conducătorului.
    23. În cazul în care se efectuează manipularea în interior a mărfurilor supuse accizelor, de asemenea, se fac înscrierile de rigoare în Registru, însă fără completarea coloanelor 8-10.
    24. Registrul  se păstrează într-un loc special rezervat, timp de 5 ani de la ultima înscriere.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3