HGM924/2009
ID intern unic:  333273
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 924
din  31.12.2009
cu privire la alocaţiile pentru copiii plasaţi
în serviciul de asistenţă parentală profesionistă
Publicat : 12.01.2010 în Monitorul Oficial Nr. 1     art Nr : 2
    MODIFICAT
   
HG1425 din 28.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1509; în vigoare 01.01.17
    HG84 din 05.02.14, MO27-34/07.02.14 art.98; în vigoare 01.01.14    În temeiul articolelor 22 şi 23 din Legea asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-44, art. 249), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al punctului 60 din Regulamentul-cadru cu privire la serviciul de asistenţă parentală profesionistă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1361 din 7 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.198-202, art. 1436), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă mărimile alocaţiilor pentru copiii plasaţi în serviciul de asistenţă parentală profesionistă (se anexează).
    2. Se stabileşte că finanţarea cheltuielilor ce decurg din prezenta hotărîre se va efectua în limitele mijloacelor financiare prevăzute în acest scop în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective.
    3. Controlul asupra realizării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

    PRIM-MINISTRU                                                     Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                        Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                    Veaceslav Negruţa

    Nr. 924. Chişinău, 31 decembrie 2009.


Aprobate

prin Hotărîrea Guvernului nr.924

din 31 decembrie 2009
 
 Mărimile alocaţiilor pentru copiii plasaţi

în serviciul de asistenţă parentală profesionistă

 

Nr.
crt.

 

Tipul alocaţiei1

Mărimea alocaţiei pentru un copil, lei
Plasament de lungă durată Plasament de scurtă durată2

Plasament de urgenţă

Plasament provizoriu5

1.
Alocaţie unică la plasament
3000 3000 500 250
2.

Alocaţie lunară pentru întreţinerea copilului3

31 lei/zi 31 lei/zi 31 lei/zi 31 lei/zi
3.

Alocaţie anuală pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, produse igienico-sanitare

3000 3000 - -
4.

Alocaţie unică la împlinirea vîrstei de 18 ani4

1000 1000 - -

    1 În cazul plasamentului în serviciul de asistenţă parentală profesionistă a unui copil cu dizabilităţi, alocaţiile: unică la plasament, lunară pentru întreţinerea copilului şi anuală pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, produse igienico-sanitare se vor majora cu 30 la sută.
    2 În cazul plasamentului de scurtă durată, alocaţia unică la plasament şi alocaţia anuală pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, produse igienico-sanitare se acordă reieşind din calculul de 250 lei lunar, în funcţie de durata plasamentului stabilită de către autoritatea tutelară.
    3 Alocaţia lunară pentru întreţinerea copilului se va acorda în funcţie de numărul efectiv de zile în plasament.
    4 Alocaţia unică la împlinirea vîrstei de 18 ani se va achita tînărului/tinerei pentru (re)integrarea în societate şi pregătirea pentru viaţa independentă.
    5. În cazul plasamentului provizoriu, alocaţia unică la plasament se acordă o singură dată pe parcursul unui an calendaristic.
    [Tabel modificat prin HG1425 din 28.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1509; în vigoare 01.01.17]
   
[Tabel modificat prin HG84 din 05.02.14, MO27-34/07.02.14 art.98; în vigoare 01.01.14]