HGA914/2009
ID intern unic:  333386
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 914
din  31.12.2009
cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2010
Publicat : 15.01.2010 în Monitorul Oficial Nr. 2-4     art Nr : 7
    Abrogată prin HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858

    În scopul asigurării ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi altor utilizatori cu informaţie statistică economică, socială şi demografică relevantă, autentică şi comparabilă la nivel internaţional, în conformitate cu Legea nr. 412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 1-4,  art. 8), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Programul lucrărilor statistice pe anul 2010 (se anexează).
    2. Finanţarea lucrărilor incluse în Programul sus-numit va fi efectuată în limitele alocaţiilor aprobate în acest scop Biroului Naţional de  Statistică prin Legea bugetului de stat pe anul 2010.
    3. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi instituţii publice vor asigura realizarea Programului nominalizat.

    PRIM-MINISTRU                                                     Vladimir Filat

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                     Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                                      Veaceslav Negruţa

    Nr. 914. Chişinău, 31 decembrie 2009.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 914
din 31 decembrie 2009
Programul lucrărilor statistice pe anul 2010
I. Identificarea problemei
    1. Promovarea reformelor economice şi sociale, procesele de democratizare a societăţii conduce la creşterea continuă a cererii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor neguvernamentale, cercurilor academice, organismelor internaţionale la care ţara noastră este parte, altor utilizatori de informaţie statistică adaptată la noile condiţii social-economice ale statului şi conformă cu cerinţele internaţionale.
Astfel, disponibilitatea datelor statistice relevante, fiabile şi complexe are o importanţă majoră pentru asigurarea elaborării, monitorizării şi evaluării programelor şi strategiilor naţionale, sprijină procesul decizional informat al autorităţilor publice centrale şi locale, facilitează dezvoltarea sectorului privat, contribuie la buna informare a întregii societăţi.
    2. Elaborarea informaţiei statistice conform metodologiilor adaptate la normele internaţionale, în special ale Uniunii Europene, influenţează pozitiv asupra imaginii Republicii Moldova peste hotarele ei, favorizînd fluxul investiţional în ţară, exportul produselor autohtone etc. şi, în ultimă instanţă, creşterea economică şi sporirea bunăstării populaţiei.
II. Obiectivul specific al Programului
    3. Programul lucrărilor statistice pe anul 2010 (în continuare – Programul) este elaborat în scopul asigurării ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi altor utilizatori cu informaţie statistică economică, socială şi demografică relevantă, autentică şi comparabilă la nivel internaţional.
    4. Programul cuprinde lista lucrărilor şi cercetărilor statistice care vor fi realizate de Biroul Naţional de Statistică şi de alte instituţii responsabile pentru producerea informaţiei statistice oficiale şi administrative necesare la elaborarea acesteia, precum şi profilul elaborărilor şi termenul de diseminare a informaţiei (vezi capitolul VII).
III. Rezultatele scontate
    5. Rezultatele scontate ca urmare a realizării Programului sînt:
    a) elaborarea informaţiei statistice relevante şi autentice în vederea satisfacerii integrale a cerinţelor informaţionale ale societăţii;
    b) obţinerea datelor complexe vizînd starea actuală în agricultură, în urma realizării  Recensămîntului general agricol;
    c) asigurarea accesului utilizatorilor interni şi ai celor de peste hotarele ţării la informaţie relevantă, fiabilă şi comparabilă la nivel internaţional.
IV. Indicatorii de progres şi performanţă
    6. Indicatorii de progres şi performanţă pentru evaluarea Programului sînt următorii:
    a) elaborarea lucrărilor specificate în capitolul VII al prezentului Program în termenele stabilite, conform profilului elaborării;
    b) numărul lucrărilor analitice, informaţiilor şi notelor operative care vor fi elaborate de Biroul Naţional de Statistică în anul 2010 –  în total 161;
    c) numărul  ediţiilor statistice – în total 30;
    d) numărul de chestionare completate şi prezentate la solicitare organismelor internaţionale –  în total 100;
    e) actualizarea permanentă a informaţiei de pe pagina web oficială a Biroului Naţional de Statistică şi a Paginii Naţionale Sumare a Datelor în cadrul Standardului Special de Diseminare a Datelor al Fondului Monetar Internaţional.
V. Finanţarea Programului
    7. Realizarea Programului lucrărilor statistice în anul 2010 va fi efectuată în limitele mijloacelor bugetare alocate Biroului Naţional de Statistică şi altor instituţii, precum şi în condiţiile cofinanţării lucrărilor recensămîntului general agricol de către donatorii străini.
    8. Suma totală estimativă necesară pentru organizarea lucrărilor aferente recensămîntului general agricol în anul 2010 constituie 76145,5 mii lei, inclusiv 14939,2 mii lei din contul bugetului de stat şi 61206,3 mii lei – a donatorilor externi.
VI. Procedurile de raportare şi evaluare
    9. În procesul de realizare a Programului va fi asigurată monitorizarea permanentă a realizării activităţilor (lucrărilor) în conformitate cu prevederile capitolului VII din prezentul Program. Procesul de monitorizare şi evaluare va cuprinde:
    a) evidenţa de către Biroul Naţional de Statistică a respectării termenelor de realizare a acţiunilor/lucrărilor;
    b) examinarea trimestrială la şedinţele Colegiului Biroului Naţional de Statistică a realizării acţiunilor prevăzute în Program;
    c) elaborarea de către Biroul Naţional de Statistică a raportului privind realizarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2010 şi prezentarea acestuia în adresa Guvernului în decursul primului trimestru al anului 2011.

VII. Lucrările, instituţiile responsabile şi termenele de realizare