LPO117/2009
ID intern unic:  333457
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 117
din  23.12.2009
pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul
de constituire a Comunităţii Energetice
Publicat : 22.01.2010 în Monitorul Oficial Nr. 8-10     art Nr : 6
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.1. – Republica Moldova aderă la Tratatul de constituire a Comunităţii Energetice, semnat la Atena la 25 octombrie 2005.
    Art.2. – Guvernul:
    a) va executa obligaţiile asumate prin semnarea Memorandumului privind finalizarea negocierilor dintre Republica Moldova, pe de o parte, şi Comisia Europeană, activînd în numele Comunităţii Energetice, pe de altă parte, în vederea aderării Republicii Moldova la Comunitatea Energetică, semnat la Chişinău la 29 aprilie 2009, şi specificate în Protocolul de aderare a Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunităţii Energetice, prezentat în anexă, care este parte integrantă a prezentei legi;
    b) va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor tratatului nominalizat.
    Art.3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Secretarului General al Consiliului Uniunii Europene aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunităţii Energetice.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                            Mihai GHIMPU

    Nr.117-XVIII.  Chişinău, 23 decembrie 2009.

Anexă
Protocolul de aderare a Republicii Moldova
la Tratatul de constituire a Comunităţii Energetice
    Articolul 1
    1. Republica Moldova aderă la Tratatul de constituire a Comunităţii Energetice ca parte contractantă în conformitate cu termenele şi condiţiile stipulate în această anexă.
    2. Cu excepţia cazurilor în care se specifică altfel, din momentul aderării, Republica Moldova beneficiază de toate drepturile garantate părţilor contractante şi se supune tuturor obligaţiilor impuse părţilor de către tratat, de către toate deciziile şi actele procedurale adoptate în contextul aplicării tratatului la data intrării în vigoare a acestuia. 
    Articolul 2
    1. În scopul conformării la prevederile titlului II al Tratatului de constituire a Comunităţii Energetice şi ale anexelor la acesta, se stabileşte următoarea Agendă de implementare a acquis-ului comunitar în acest sens:

Directiva 2003/55/EC  privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale

31 decembrie 2009

Regulamentul nr. 1775/2005  privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale

31 decembrie 2010

Directiva 2004/67/EC  privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaz natural

31 decembrie 2010

Directiva 2003/54/EC  privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică

31 decembrie 2009

Regulamentul nr. 1228/2003  privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică

31 decembrie 2010

Decizia Comisiei 2006/770/EC  de modificare a anexei la Regulamentul nr. 1228/2003 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică

31 decembrie 2010

Directiva 2005/89/EC  privind măsurile menite să garanteze siguranţa aprovizionării cu energie electrică şi investiţiile în infrastructuri

31 decembrie 2010

Directiva 85/337/EEC  privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificate prin Directiva 97/11/EC şi Directiva 2003/35/EC

31 decembrie 2010





















    2. Republica Moldova va asigura ca, în sensul Directivei 2003/54/EC şi Directivei 2003/55/EC, să fie consumatori eligibili:
    – de la 1 ianuarie 2013 – toţi consumatorii noncasnici; şi
    – da la 1 ianuarie 2015 – toţi consumatorii.
    3.  La articolul 19 al tratatului, textul „la şase luni de la data intrării în vigoare a prezentului tratat” se va interpreta „după expirarea a şase luni de la data aderării Republicii Moldova”. La articolul 22 al tratatului, textul „în termen de un an de la adoptarea listei” se va interpreta „în decurs de un an de la data aderării Republicii Moldova”. La articolul 29 al tratatului, textul „În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentului tratat” se va interpreta „În decurs de un an de la data  aderării Republicii Moldova la prezentul tratat”.
    4. Articolul 15 al tratatului urmează a fi aplicat pentru Republica Moldova după expirarea termenului de un an de la data aderării Republicii Moldova.
    Articolul 3
    1. Contribuţia Republicii Moldova şi a altor membri la bugetul Comunităţii Energetice se stabileşte printr-un act procedural ce urmează a fi adoptat în temeiul articolului 73 al tratatului. Metodologia de aplicare se va baza pe o cotă-parte calculată în baza PIB-ului şi consumului total de resurse primare de energie.
    2. Prima contribuţie a Republicii Moldova va fi achitată pentru întregul an bugetar imediat următor aderării ei la tratat.