HGM11/2010
ID intern unic:  333477
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 11
din  19.01.2010
cu privire la crearea Consiliului Naţional pentru Participare
Publicat : 22.01.2010 în Monitorul Oficial Nr. 8-10     art Nr : 42
    MODIFICAT
   
HG472 din 28.06.17, MO216-228/30.06.17 art.555
    HG233 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.312
   
HG1430 din 28.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1514
    HG162 din 15.03.12, MO53/17.03.12 art.192
    HG16 din 05.01.12, MO7-12/13.01.12 art.36    Pentru a facilita participarea părţilor interesate în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a documentelor de planificare strategică, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Consiliul Naţional pentru Participare.
    [Pct.1 modificat prin HG16 din 05.01.12, MO7-12/13.01.12 art.36]
    2. Se aprobă:
    Componenţa nominală a Consiliului Naţional pentru Participare, conform anexei nr.1;
    Regulamentul Consiliului Naţional pentru Participare, conform anexei nr.2.
    3. Consiliul va formula propuneri pe marginea iniţiativelor şi a documentelor strategice naţionale şi le va prezenta Comitetului interministerial pentru planificare strategică, instituit prin Hotărîrea Guvernului nr. 838 din 9 iulie 2008.
    4. Activitatea Consiliului Naţional pentru Participare va fi asistată de Direcţia politici, planificare strategică şi asistenţă externă a Cancelariei de Stat.
    5. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr. 1012 din 25 august 2003 „Cu privire la Consiliul Economic pe lîngă Prim-ministrul Republicii Moldova şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.191-195, art. 1064);
    Hotărîrea Guvernului nr. 1471 din 9 decembrie 2003 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 244-247, art. 1503).

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT

    Nr. 11. Chişinău, 19 ianuarie 2010.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.11 din 19 ianuarie 2010
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului Naţional pentru Participare
    BOTNARU Petru              – Asociaţia Obştească „Terra-1530”
    FRECĂUŢANU Rodica    – Asociaţia Obştească „CaromaNord”
    COSOVAN Ghenadii        – Asociaţia Obştească „Credinţă Patriei”
    GUŢU Rodica                   – Asociaţia Obştească „Adăpost şi Alinare”
    CINCILEI Cornelia           – Asociaţia Obştească „Programul Educațional
                                                 „Pas cu Pas”
    LAZĂR Valeriu                 – Asociaţia Obştească „Institutul de Monitorizare
                                                 și Evaluare a Politicilor, Programelor și Proiectelor
                                                 de Interes Public „IMPACT”
    OSTAF Serghei                 – Asociaţia Obştească „Centrul de Resurse
                                                 al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru
                                                 Drepturile Omului din Republica Moldova”
    RENIŢĂ Alecu                  – Asociaţia Obştească „Mişcarea Ecologistă
                                                 din Moldova”
    STÎNGA Ruslan                 – Asociaţia Obştească „Ograda noastră”
    UNGUREAN Ivan             – Asociaţia Obştească „Institutul pentru apărarea
                                                 drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului”
    FURTUNA Oxana             – Asociaţia Obştească „Federaţia de Gimnastică
                                                 Estetică în Grup din Republica Moldova”
    ZAMA Vitalie                    – Asociaţia Obştească „Juriştii pentru Drepturile
                                                 Omului”
    NEICOVCEN Serghei       – Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a
                                                 Organizaţiilor Neguvernamentale din Moldova
                                                 „CONTACT”
    MEŞTER Vitalie                 – Asociaţia Obştească „Centrul de Asistenţă Juridică
                                                  pentru Persoane cu Dizabilităţi”
    MĂMĂLIGĂ Daniela        – Asociaţia Obştească „Parteneriate pentru fiecare
                                                 сopil”
    NEBUNU Artur                 – Asociaţia Obştească „Centrul de Consultanţă
                                                  Ecologică Cahul”
    HASAN Natalia                 – Fundaţia „Ecoul Cernobîlului”
    CIUREA Igor                     – Asociaţia Obştească „Alianţa Studenţilor din
                                                 Moldova”
    BODRUG-
    LUNGU Valentina              – Asociaţia Obştească „GENDER-CENTRU”
    SÎRBU Ludmila                  – Asociaţia Obştească „Centrul de Instruire în
                                                 Domeniul Sănătății Reproductive din Republica
                                                 Moldova”
    FODOR Ala                      – Asociaţia Obştească „Centrul de Reabilitare şi
                                                Integrare Socială a Copiilor cu Dizabilităţi de
                                                 Intelect „CULTUM”
    FONARI Antonina             – Asociaţia Obştească „Platforma pentru Cetăţenie
                                                 Activă şi Parteneriat pentru Drepturile Omului”
    BUZDUGAN Carolina       – Asociaţia Obştească „Alianţa ONG-uriurilor
                                                 Active în Domeniul Protecţiei Sociale a Copilului
                                                 şi Familiei”
    SÎMBOTEANU Daniela    – Asociaţia Obştească „Centrul Național de
                                                 Prevenire a Abuzului față de Copii (Moldova)”
    BUZU Alexei                     – Centrul Naţional de Studii şi Informare pentru
                                                 Problemele Femeii „Parteneriat pentru Dezvoltare”
    TELEUCĂ Veronica          – Coaliția Națională „Viață fără Violență în Familie
    [Anexa nr.1 în redacţia HG233 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.312]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG162 din 15.03.12, MO53/17.03.12 art.192]
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.11
din 19 ianuarie  2010
REGULAMENTUL
Consiliului Naţional pentru Participare
I. Dispoziţii generale
    1. Consiliul Naţional pentru Participare (în continuare – Consiliu) este creat la iniţiativa Guvernului Republicii Moldova în calitate de organ consultativ, fără statut de persoană juridică, ca expresie a voinţei de recunoaştere a valorii competenţelor şi de asigurare a participării societăţii civile şi sectorului privat la procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi revizuire a documentelor de politici strategice.
    [Pct.1 modificat prin HG1430 din 28.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1514]
    [Pct.1 modificat prin HG16 din 05.01.12, MO7-12/13.01.12 art.36]
    2. Consiliul are ca scop dezvoltarea şi promovarea parteneriatului strategic între autorităţile publice, societatea civilă şi sectorul privat în vederea consolidării democraţiei participative în Republica Moldova, prin facilitarea comunicării şi participării părţilor interesate la identificarea şi realizarea priorităţilor strategice de dezvoltare a ţării la toate etapele şi crearea cadrului şi capacităţilor instituţionale de asigurare a implicării plenare a părţilor interesate în procesul de luare a deciziilor.
    3. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în baza legislaţiei în vigoare şi a prezentului Regulament.
II. Atribuţiile Consiliului
    4. Activitatea Consiliului va fi concentrată pe două dimensiuni de bază:
    1) participarea la toate etapele procesului de planificare strategică:
    a) informarea părţilor interesate despre procesul de elaborare, monitorizare şi evaluare a Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020”, documentul de politici publice privind relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, Strategiei privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020, alte documente de planificare strategică;
    [Pct.4 subpct.1), lit.a) modificată prin HG1430 din 28.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1514]
    b) monitorizarea corelării documentelor de planificare strategică sectoriale sau intersectoriale cu Strategia Naţională de Dezvoltare;
    c) efectuarea şi prezentarea evaluărilor independente cu privire la impactul politicilor asupra bunăstării cetăţenilor;
    d) facilitarea dezbaterilor publice asupra priorităţilor strategice de dezvoltare a ţării;
    e) participarea la corelarea documentelor de planificare strategică cu programele de asistenţă tehnică şi evaluarea impactului acestora;
    f) propunerea de proiecte ale documentelor de politici;
    2) crearea cadrului instituţional de consultare la nivelul autorităţilor publice centrale:
    a) monitorizarea implementării Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
    b) asigurarea dialogului continuu şi consistent între societatea civilă, sectorul privat, partenerii de dezvoltare şi Guvern;
    c) promovarea programelor de consolidare a capacităţilor părţilor interesate şi autorităţilor publice centrale în implementarea Legii privind transparenţa în procesul decizional, planificarea strategică şi bugetară.
    5. Consiliul exercită şi următoarele atribuţii:
    a) prezintă comentarii şi propuneri pe marginea iniţiativelor şi documentelor de politici Guvernului, Cancelariei de Stat, ministerelor, autorităţilor administrative centrale, precum şi altor autorităţi şi instituţii publice relevante. Comentariile şi propunerile Consiliului sînt făcute publice;
    [Pct.5 lit.a) în redacţia HG16 din 05.01.12, MO7-12/13.01.12 art.36]
    b) informează Comitetul interministerial pentru planificare strategică despre implicarea părţilor interesate în elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice;
    c) elaborează rapoarte anuale privind participarea părţilor interesate în procesul de elaborare, implementare şi evaluare a politicilor, precum şi privind funcţionarea cadrului instituţional de consultare, publicîndu-le pe portalul guvernamental.
III. Componenţa Consiliului
    6. Consiliul este alcătuit din minimum 25 de membri, reprezentanţi ai grupurilor organizate ale societăţii civile.
    [Pct.6 modificat prin HG1430 din 28.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1514]
   7. Membrii Consiliului sînt selectaţi prin concurs public, anunţat şi organizat de către Cancelaria de Stat. Concursul se anunţă cu 3 luni înainte de expirarea mandatului Consiliului precedent. Participanţii la concurs vor depune următoarele documente:
    a)  scrisoarea de motivaţie semnată de conducătorul organizaţiei;
    b)  curriculum vitae al persoanei delegate să reprezinte organizaţia în Consiliu;
    c)  informaţia privind activitatea organizaţiei;
    d)  copia certificatului de înregistrare (în cazul organizaţiilor înregistrate la Ministerul Justiţiei sau la alte autorităţi publice, conform competenţei).
    Persoana desemnată pentru a reprezenta organizaţia nu trebuie sa facă parte din organele de conducere ale partidelor politice.
    Regulamentul cu privire la organizarea, desfăşurarea concursului şi selectarea membrilor Consiliul Naţional pentru Participare”, aprobat prin dispoziţie de Guvern, împreună cu lista participanţilor la concurs este publicată pe pagina web a Guvernului şi pe portalul www.particip.gov.md.
    Componenţa Consiliului este aprobată prin hotărîre de Guvern, în care se indică numele persoanelor şi organizaţiile reprezentate.
    [Pct.7 modificat prin HG1430 din 28.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1514]
    [Pct.7 în redacţia HG16 din 05.01.12, MO7-12/13.01.12 art.36]
    8. În caz de pierdere a calităţii de membru al Consiliului sau a funcţiei deţinute în cadrul organizaţiei care l-a desemnat, atribuţiile acestuia în cadrul Consiliului vor fi executate de persoana nou-desemnată de organizaţia-membră, fără a emite o nouă hotărîre de Guvern. Informaţia despre persoanele nou-desemnate va fi transmisă Preşedintelui Consiliului şi Cancelariei de Stat prin scrisoare, fax sau mesaj electronic. Modificările în componenţa Consiliului vor fi publicate pe pagina web a Consiliului şi pe site-ul www.particip.gov.md.
    [Pct.8 în redacţia HG16 din 05.01.12, MO7-12/13.01.12 art.36]
IV. Funcţionarea Consiliului
    9. Calitatea de membru al Consiliului este voluntară, benevolă şi presupune o înaltă responsabilitate civică. Durata mandatului este de doi ani.
    10. Calitatea de membru al Consiliului încetează în următoarele cazuri:
    a) retragerea benevolă;
    b) desfiinţarea organizaţiei;
    c) absenţa nemotivată a membrului Consiliului la trei şedinţe consecutive.
    [Pct.10 lit.c) în redacţia HG16 din 05.01.12, MO7-12/13.01.12 art.36]
    În cazurile prevăzute de lit.a) şi lit.b) ale prezentului punct, secretarul, în decurs de 30 de zile, informează Cancelaria de Stat despre necesitatea organizării concursului pentru selectarea noilor membri. În cazul prevăzut de lit.c) a prezentului punct, secretarul, în decurs de 30 de zile, informează Consiliul şi Cancelaria de Stat, care decid privind demararea procedurii de selectare a noilor membri.
    [Pct.10 alineat în redacţia HG16 din 05.01.12, MO7-12/13.01.12 art.36]
    11. Consiliul este condus de Biroul permanent, din care fac parte preşedintele, vicepreşedintele şi membrii coordonatori ai grupurilor de lucru ale Consiliului, aleşi cu majoritatea voturilor. În componenţa Biroului permanent se va respecta cota de reprezentativitate de minim 40% pentru o categorie de gen sau alta. Biroul permanent exercită următoarele funcţii:
    [Pct.11 modificat prin HG16 din 05.01.12, MO7-12/13.01.12 art.36]
    a) propune crearea grupurilor de lucru pe diferite probleme;
    b) elaborează şi propune proiectul ordinii de zi a şedinţei;
    c) desemnează persoanele responsabile pentru pregătirea rapoartelor asupra problemelor de pe ordinea de zi a şedinţei;
    d) convoacă şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului;
    e) propune procedura de revizuire a componenţei Consiliului.
    12. Consiliul activează în conformitate cu strategia şi planul de acţiuni anual, elaborate şi aprobate de Consiliu, care se aduc la cunoştinţa Cancelariei de Stat şi Prim-ministrului.
    [Pct.12 în redacţia HG16 din 05.01.12, MO7-12/13.01.12 art.36]
    13. Preşedintele Consiliului este ales pentru o perioadă de la şase la douăsprezece luni şi exercită următoarele funcţii:
    [Pct.13 modificat prin HG472 din 28.06.17, MO216-228/30.06.17 art.555]
    a) conduce activitatea Consiliului;
    b) prezidează şedinţele Consiliului;
    c) reprezintă Consiliul în cadrul şedinţelor Guvernului şi în relaţiile cu autorităţile publice centrale şi locale;
    d) exercită alte atribuţii în conformitate cu prezentul Regulament.
    La sfîrşitul mandatului, preşedintele va întocmi un raport de activitate pentru perioada în care a prezidat Consiliul.
    [Pct.13 modificat prin HG1430 din 28.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1514]
    [Pct.13 modificat prin HG16 din 05.01.12, MO7-12/13.01.12 art.36]
    14. În absenţa preşedintelui, funcţiile acestuia sînt exercitate de vicepreşedintele Consiliului.
    141. Pentru realizarea activităţilor sale, în cadrul Consiliului vor fi create grupuri de lucru sectoriale, conduse de coordonatori. Organizaţiile-membre ale Consiliului pot desemna cîte un reprezentant pentru unul sau mai multe grupuri de lucru.
    După caz, Consiliul poate crea şi alte structuri interne pentru facilitarea activităţii sale.
    [Pct.141 introdus prin HG16 din 05.01.12, MO7-12/13.01.12 art.36]
    15. Consiliul se întruneşte cel puţin trimestrial, la iniţiativa Biroului permanent, după o consultare prealabilă a membrilor, sau la solicitarea Prim-ministrului. În caz de necesitate, Consiliul se întruneşte în şedinţe extraordinare.
    16. Şedinţele Consiliului sînt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor. Membrii Consiliului pot participa la şedinţele Consiliului fie prin prezenţa fizică, prin mesaje electronice (e-mail) sau prin intermediul video- ori audio-conferinţei utilizînd mijloace de comunicare precum telefonia fixă sau mobilă ori alte mijloace şi programe care permit organizarea audio- şi video- conferinţelor prin Internet. În cazul în care membrul Consiliului nu poate participa la şedinţă, acesta împuterniceşte, prin procură sau prin mesaj electronic, un alt reprezentant din partea organizaţiei pe care o reprezintă în Consiliu. Membrii care fac parte din Biroul permanent nu pot fi reprezentaţi de alte persoane.
    [Pct.16 în redacţia HG16 din 05.01.12, MO7-12/13.01.12 art.36]
   17. Deciziile Consiliului sînt aprobate cu majoritatea voturilor celor prezenţi la şedinţă. Deciziile Consiliului pot fi adoptate şi prin mesaje electronice (e-mail). În cazul votării prin mesaj electronic, deciziile sînt aprobate cu majoritatea membrilor Consiliului. Membrii Consiliului care nu sînt de acord cu decizia adoptată au dreptul la opinie separată, fapt care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
    [Pct.17 în redacţia HG16 din 05.01.12, MO7-12/13.01.12 art.36]
    18. Proiectul ordinii de zi a şedinţei este adus la cunoştinţa membrilor Consiliului cu cel puţin şapte zile înainte de desfăşurarea acesteia. Şedinţele Consiliului sînt publice.
    19. În funcţie de problematica supusă dezbaterii, la şedinţele Consiliului şi grupurilor sale de lucru pot participa, în calitate de invitaţi, fără drept de vot, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, organizaţiilor necomerciale, mediilor academice, partenerilor de dezvoltare etc.
    [Pct.19 modificat prin HG16 din 05.01.12, MO7-12/13.01.12 art.36]
    20. Lucrările Consiliului se consemnează într-un proces-verbal, care include: data, ora şi locul şedinţei, forma şedinţei (în cazul în care este organizată prin intermediul mijloacelor de comunicare), participarea membrilor Consiliului şi altor participanţi la şedinţă, ordinea de zi, conţinutul dezbaterilor şi hotărîrile adoptate, problemele puse la vot şi rezultatele votării.
    [Pct.20 modificat prin HG16 din 05.01.12, MO7-12/13.01.12 art.36]
    21. Membrii Consiliului sînt obligaţi:
    a) să-şi exercite atribuţiile în conformitate cu prevederile legale şi prezentul Regulament;
    b) să participe la şedinţele Consiliului;
    c) să informeze organizaţiile sau instituţiile publice din domeniile pe care le reprezintă despre deciziile adoptate în cadrul şedinţelor.
    22. Procesul-verbal este întocmit de secretarul consiliului în termen de cinci zile de la data şedinţei, este semnat de preşedinte şi secretar şi este expediat tuturor membrilor Consiliului şi Cancelariei de Stat.
    23. Deciziile Consiliului, procesele-verbale şi ordinea de zi ale şedinţelor sînt publicate pe pagina web a Consiliului.