OMTID22/2009
ID intern unic:  333626
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR
ORDIN Nr. 22
din  30.12.2009
cu privire la punerea în aplicare a tarifelor pentru expertiza
navelor de tonaj mic şi navelor de agrement
Publicat : 09.02.2010 în Monitorul Oficial Nr. 20-22     art Nr : 67
    În temeiul Legii cu privire la întreprinderea de stat nr. 146-XIII din 16.06.1994, cu modificările ulterioare, Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.695 din 18.11.2009, în conformitate cu art.1 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1175 din 31.10.2007 şi în legătură cu preluarea funcţiilor legate de examinarea tehnică a navelor de tonaj mic şi navelor de agrement, precum şi de eliberarea actelor corespunzătoare de către Întreprinderea de Stat “Registrul Naval”,
ORDON:
    1. Se aprobă şi a pune în aplicare, începînd cu 11.01.2010 tarifele pentru „Expertiza tehnică a navelor de tonaj mic şi navelor de agrement”, efectuată de către Întreprinderea de Stat “Registrul Naval” conform  anexei.
    2. Întreprinderea de Stat “Registrul Naval” va ţine evidenţa navelor de tonaj mic şi navelor de agrement.
    3. Serviciul secretariat va aduce la cunoştinţa tuturor persoanelor cointeresate prezentul ordin.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie dlui Vitalie CIUBUC, viceministru.

    MINISTRUL TRANSPORTURILOR
    ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR                                         Anatolie ŞALARU

    Nr. 22. Chişinău, 30 decembrie 2009.
Anexă
la ordinul ministrului transporturilor
şi infrastructurii drumurilor
nr. 22 din 30 decembrie 2009
EXPERTIZA TEHNICĂ
a navelor de tonaj mic şi navelor de agrement
1. Expertiza tehnică anuală a navelor autopropulsate

    Tarifele pentru expertiza tehnică anuală (Tan) a navelor autopropulsate (şalupelor, bărcilor cu motor, motocicletelor de apă, bărcilor gonflabile cu motor şi altor nave motorizate de tonaj mic) cu capacitatea de îmbarcare  nu mai mare de 12 persoane se stabilesc:

În funcţie de capacitatea motoarelor
Tabelul 1

Capacitatea motoarelor

Tariful S

Navă autoprpulsată cu capacitatea pînă la 30 c.p.

5
Navă autoprpulsată cu capacitatea 31-75 c.p.
7
Navă autoprpulsată cu capacitatea 76-100 c.p.
8
Navă autoprpulsată cu capacitatea 100 -150 c.p.
9
Navă autoprpulsată cu capacitatea 151-200 c.p.
10
Navă autoprpulsată cu capacitatea 201-300 c.p.
11

Navă autoprpulsată cu capacitatea mai mare de 300 c.p.

12

În funcţie de lungimea corpului navei cu aplicarea coeficientului K1
Tabelul 2

Lungimea corpului navei

Coeficientul K1

Pînă la 7,5 M

1,0

De la 7,5 M pînă la12,0 M

1,5

În funcţie de numărul propulsoarelor navei cu aplicarea coeficientului K2
Tabelul 3

Numărul propulsoarelor

Coeficientul K2
Un propulsor
1,0
Două şi mai multe propulsoare
1,20

În funcţie de vechimea navei cu aplicarea coeficientului K3
Tabelul 4 
Vechimea navei
Coeficientul K3
Pînă la 15 ani
1,0
15 şi mai mulţi ani
1,20

În funcţie de clasa navei şi raionul de navigare cu aplicarea coeficientului K4
Tabelul 5
Clasa navei
Coeficientul K3
 «Л»
1,00
 «Р», «О», «О - ПР»
1,10
 «М», «М - ПР» и «М - СП»
1,20

2. Expertiza tehnică anuală a bărcilor cu vîsle, navelor cu vele,
navelor staţionare şi
neautopropulsate cu capacitatea
de îmbarcare  nu mai mare de 12 persoane

    Tarifele pentru expertiza tehnică anuală (Tan) a bărcilor cu vîsle, navelor cu vele, navelor staţionare şi neautopropulsate cu capacitatea de îmbarcare  nu mai mare de 12 persoane se stabilesc:
În funcţie de tipul şi destinaţia navei
Tabelul 6
Nr.
d/o

În funcţie de tipul şi destinaţia navei

Tariful S
1

Vile flotabile, debarcadere flotabile şi staţionare, şi/sau pontoane, bărci antrnate cu bacuri plutitoare şi alte nave nemenţionate în rîndurile 2-3 din această tabelă cu lungimea corpului mai mare de 7,5 metri pînă la 12 metri

8
2

Vile flotabile, debarcadere flotabile şi staţionare, şi/sau pontoane, bărci antrnate cu bacuri plutitoare şi alte nave nemenţionate în rîndul  3 din această tabelă cu lungimea corpului pînă la 7,5 metri şi menţinate în rîndul 3 din această tabelă cu lungimea corpului mai mare de 7,5 metri pînă la 12 metri

5
3

Bărci cu vîsle (şalupe), bărci gonflabile, biciclete de apă şi alte mijloace plutitoare cu lungimea corpului pînă la7,5 metri

3

În funcţie de vechimea navei cu aplicarea coeficientului K5
Tabelul 7
Vechimea navei
Coeficientul K5
Pînă la 15 ani
1,00
15 şi mai mult
1,20

În funcţie de clasa navei şi raionul de navigare cu aplicarea coeficientului K6
Tabelul 8
Clasa navei
Coeficientul K6
 «Л»
1,00
  «Р», «О», «О - ПР»
1,10
 «М», «М - ПР» и «М - СП»
1,20

3. Dispoziţii generale
    Genurile, termenele şi valorile expertizei.
    1.1 Expertiza iniţială – se efectuează la luarea unităţii plutitoare la evidenţa Întreprinderii de Stat „Registrul Naval” după construcţie sau după modernizare a navei, precum şi schimbarea  armatorului.
    3.2 Expertiza  de  clasă – se efectuează peste fiecare 5 ani după efectuarea examinării iniţiale pentru confirmarea clasei navei.
    3.3 Expertiza extraordinară – se efectuează după eliminarea deteriorărilor, schimbarea motorului şi/sau altor mecanisme şi utilaje.
    3.4 Expertiza anuală (Tan) – se efectuează în perioada dintre  expertiza de clasă şi include expertiza stării tehnice a navei.
Tabelul 9
Tipul expertizei
Tariful S
Iniţială
3 T an
De clasă
2 T an
Extraordinară
1 T an

    * Pentru navele cu viteză sporită ce depăşeşte 40 km/oră şi navele cu elemente inovatorii de construcţie suma se calculează cu aplicarea coeficientului K7 = 1,25.
    ** La expertiza navelor multicorpi suma se calculează cu aplicarea coeficientului К8 = 1,2.
    Notă:
    1. Tarifele pentru serviciile prestate de către Întreprinderea de Stat „Registrul Naval” sînt obligatorii pentru toţi armatorii care beneficiază de serviciile Registrului Naval.
    2. Costul serviciilor prevăzute în prezentele tarife este exprimată în unitatea convenţională S egală cu 20 lei, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1128 din 29 septembrie 2006 „Cu privire la fondarea Instituţiei publice „Căpitănia portului Giurgiuleşti” şi  Întreprinderii de Stat „Registrul Naval””.
    3. Costul serviciilor la monitorizarea tehnică a construirii navelor de tonaj mic şi celor de agrement se calculează conform timpului real consumat, reieşind din - 1S pentru fiecare oră de lucru al expertului.
    4. Pentru eliberarea  „Certificatului de navigabilitate a navei de tonaj mic” la expertiza tehnică iniţială a navelor autopropulsate, neautopropulsate, navelor cu vîsle staţionare şi altor nave în funcţie de tipul şi destinaţia navei, precum şi la luarea lor la evidenţă şi în cazul schimbării proprietarului se stabileşte tariful = 1S.
    5. Pentru completarea fiecărui document pentru navă se stabileşte tariful = 1S.
    6. Pentru eliberarea duplicatelor sau copiilor adeverite ale documentelor navei se stabileşte tariful = 1S pentru fiecare tip de document în parte.