*HCNPFC45/8/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  333744
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 45/8
din  06.09.2007
cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de percepere
 a taxelor şi plăţilor de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Publicat : 19.10.2007 în Monitorul Oficial Nr. 165-167     art Nr : 616     Data intrarii in vigoare : 19.10.2007
    În temeiul art. 1, art.6 alin.(2) şi alin.(3), art.21 alin.(1), art.22 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.22-23, art.91),
Comisia Naţională a Pieţei Financiare HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de percepere a taxelor şi plăţilor de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    2. Plăţile societăţilor de asigurare din primele brute subscrise şi ale brokerilor de asigurare din comisioanele primite pentru lunile iulie şi august 2007 vor fi transferate pe contul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare în termen de 10 zile din data intrării în vigoare a prezentei Hotărîri.
   3. Se abrogă Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/8 din 30 mai 2002 cu privire la stabilirea taxelor pentru tranzacţiile cu valorile mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.75, art.192).
    4. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din data publicării.


    Preşedintele Comisiei
    Naţionale a Pieţei Financiare                                                                                  Mihail Cibotaru

    Nr. 45/8. Chişinău, 6 septembrie 2007.

Aprobat
prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei
Financiare nr. 45/8 din 6 septembrie 2007

Regulamentul cu privire la modul de percepere
a taxelor şi plăţilor de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare
I. Dispoziţii generale
  
1. Regulamentul cu privire la modul de percepere a taxelor şi plăţilor de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare - C.N.P.F.) este elaborat în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) şi alin. (3) al Legii nr. 192 - XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova cu privire la aprobarea bugetului C.N.P.F. pe anul respectiv.
    2. Prezentul Regulament stabileşte modul de determinare a sumelor aferente plăţilor şi taxelor percepute de către C.N.P.F., termenul de achitare a acestora, precum şi penalităţile suportate.
    3. În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) şi alin. (3) al Legii nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare, mărimea plăţilor şi taxelor percepute de către C.N.P.F. se stabileşte în bugetul anual al C.N.P.F., aprobat prin hotărîrea Parlamentului. Taxele şi plăţile se transferă pe un cont trezorerial special al C.N.P.F. (în continuare - cont special).

II. Modul de determinare a taxelor şi plăţilor
Taxe din suma emisiunii valorilor mobiliare
  
  4. Taxele din suma emisiunii valorilor mobiliare sînt suportate de către emitentul valorilor mobiliare.
    5. Taxele din suma emisiunii valorilor mobiliare se vor calcula reieşind din formula:
    Suma emisiunii                                                  Mărimea taxei stabilite
    valorilor mobiliare (lei)                  x                  în bugetul C.N.P.F. (%)
    6. Transferul taxei din suma emisiunii valorilor mobiliare se va efectua pînă la prezentarea de către emitent la C.N.P.F. a documentelor necesare pentru înregistrarea de stat a emisiunii valorilor mobiliare.
    7. Achitarea taxei se justifică prin ordinul de plată, eliberat de instituţia financiară, care se prezintă la C.N.P.F. concomitent cu documentele pentru înregistrarea emisiunii valorilor mobiliare.
   8. În cazul respingerii cererii de înregistrare a emisiunii valorilor mobiliare sau retragerii acesteia de către emitent, la solicitarea scrisă a emitentului, taxa din suma emisiunii valorilor mobiliare se restituie acestuia sau se utilizează pentru achitarea ulterioară a altor taxe şi plăţi.
Taxe din tranzacţii cu valori mobiliare
    9. Taxele din tranzacţiile cu valorile mobiliare efectuate pe piaţa secundară se determină în următorul mod:
    Valoarea tranzacţiei                                      Mărimea taxei pentru
    cu valori mobiliare (lei)                 x               tipul tranzacţiei (%)
   10. În tranzacţiile de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare taxele pentru înregistrarea transferului valorilor mobiliare, de regulă, sînt suportate de către cumpărător, dacă părţile în tranzacţii nu convin altfel.
    11. În cazul tranzacţiei de donaţie a valorilor mobiliare, taxa se suportă de către donator:
    a) de la valoarea de piaţă a valorilor mobiliare donate conform contractului de donaţie încheiat între persoane ce nu sînt rude;
    b) de la valoarea nominală a valorilor mobiliare donate conform contractului de donaţie încheiat între rude de gradul I, II şi III.
   12. În cazul în care valorile mobiliare, care constituie obiectul contractului de donaţie, nu au preţ de piaţă, taxa se va percepe de la valoarea estimativă a valorilor mobiliare, determinată în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la activitatea de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele, aprobat prin Hotărîrea C.N.V.M. nr. 36/9 din 27 decembrie 2001.
   13. Taxa aferentă tranzacţiei de transmitere a valorilor mobiliare ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale se suportă de către persoana care transmite acest aport, dacă părţile în tranzacţie nu convin altfel.
  14. În cazul tranzacţiei de schimb cu valori mobiliare şi tranzacţiei de tip REPO, aceeaşi taxă se suportă de ambele părţi implicate în tranzacţie, la data executării tranzacţiei conform contractului.
   15. Taxa pentru tranzacţiile de înstrăinare a acţiunilor de tezaur către acţionarii sau angajaţii emitentului, inclusiv achitarea dividendelor cu acţiuni de tezaur, este suportată de către emitentul acestora.
   16. Taxa aferentă tranzacţiei cu valori mobiliare, efectuată în temeiul hotărîrii instanţei de judecată ca urmare a achitării de către o persoană a unei datorii către o altă persoană cu valori mobiliare, este suportată de către persoana care achită datoria sau din contul acesteia, dacă hotărîrea instanţei de judecată nu dispune altfel.
   17. În cazul tranzacţiei de succesiune a valorilor mobiliare, taxa va fi suportată de către persoana juridică care se dizolvă sau care se reorganizează, dacă părţile în tranzacţie nu convin altfel.
    18. Responsabili pentru achitarea taxelor aferente tranzacţiilor cu valori mobiliare sînt:
    a) membrul bursei - pentru tranzacţiile cu valori mobiliare, efectuate pe piaţa bursieră, care asigură transferul taxei în termenul final stabilit pentru decontări;
    b) registratorul sau deţinătorul nominal al valorilor mobiliare tranzacţionate, care asigură şi verifică perceperea taxei pînă la înregistrarea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare în registrul deţinătorilor de valori mobiliare.
   19. Taxele aferente tranzacţiilor cu valori mobiliare se achită de către plătitori în casă sau pe contul curent al persoanei responsabile pentru achitarea acestora, fiind ulterior decontate pe contul special.
    20. La acumularea sumei de peste 1000 lei, persoanele responsabile de achitarea taxelor vor efectua transmiterea acestora la contul special nu mai tîrziu de a doua zi lucrătoare.
   21. În cazul în care suma acumulată pe parcursul lunii va fi mai mică decît 1000 (o mie) lei, transferul taxelor pe contul special se va efectua de către persoanele responsabile pentru achitarea taxei nu mai tîrziu de data de 10 a lunii ce urmează.
Plata pentru aprobarea transferului de portofoliu
    22. Plata pentru aprobarea transferului de portofoliu al asigurătorului se determină reieşind din:
    Valoarea de bilanţ a portofoliului
    ce urmează a fi transmis (lei)              x            cota plăţii (%)
    23. Plata se suportă de către persoana care transmite portofoliul, dacă părţile nu convin altfel, şi se achită pînă la aprobarea de către C.N.P.F. a transferului acestuia.
   Achitarea taxei se justifică pe baza ordinului de plată eliberat de instituţia financiară, care se prezintă la C.N.P.F. concomitent cu documentele pentru aprobarea transferului.
Plăţile regulatorii de funcţionare
    24. Plata administratorului fiduciar al investiţiilor din valoarea medie anuală a activelor nete transmise în gestiune se efectuează de către acesta lunar pînă la data de 25 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă şi se calculează după formula:
    Valoarea activelor nete transmise în
    gestiune administratorului fiduciar (lei)              x            cota plăţii (%)
                                12
   25. Plăţile societăţii de asigurare din primele brute anuale subscrise se efectuează de către aceasta lunar pînă la data de 25 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă şi se determină după formula:
    Suma totală a primelor brute
subscrise în luna precedentă (lei) x mărimea cotei (%)
    26. Plăţile brokerilor de asigurare din comisioanele primite se efectuează de către aceştia lunar pînă la data de 25 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă şi se determină după formula:
    Suma totală a comisioanelor
    primite pentru luna precedentă (lei)                x          cota plăţii (%)
    27. Plăţile fondurilor nestatale de pensii din valoarea medie anuală a activelor nete se efectuează de către acestea lunar pînă la data de 25 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă şi se determină după formula:
    Valoarea de bilanţ a activelor nete (lei)           x          cota plăţii (%)
                            12
    28. Plăţile asociaţiilor de economii şi împrumut din valoarea medie anuală a activelor nete se efectuează de către acestea semestrial pînă la data de 25 a lunii ulterioare semestrului şi se determină după formula:
    Valoarea de bilanţ a activelor nete (lei)          x        cota plăţii (%)
                                2
Alte plăţi
    29. Plăţile de la publicaţia periodică de specialitate a C.N.P.F. se achită din venitul net anual al publicaţiei periodice pînă la data de 10 aprilie a anului ulterior anului de gestiune.
    30. Plata în mărimea stabilită pentru atestarea specialiştilor în vederea activităţii pe piaţa financiară se suportă de către participantul profesionist sau de către specialistul ce urmează a fi atestat şi se transferă pe contul special concomitent cu prezentarea documentelor pentru atestare.
    31. Plata pentru eliberarea certificatelor, autorizaţiilor, adeverinţelor, duplicatelor acestora în mărimea stabilită se achită de către solicitant concomitent cu prezentarea cererii corespunzătoare.
   32. Plata pentru acordarea licenţei se suportă de către solicitantul licenţei şi se transferă pe contul special la eliberarea licenţei, în mărimea stabilită în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  33. Sancţiunile pentru contravenţiile administrative, aplicate în conformitate cu legislaţia, se suportă de către contravenient şi se achită nu mai tîrziu decît după cincisprezece zile din ziua înmînării deciziei cu privire la aplicarea amenzii, iar în cazul depunerii plîngerii sau a protestului împotriva acestei decizii - nu mai tîrziu decît după cincisprezece zile din ziua, cînd a fost informat că plîngerea sau protestul n-au fost satisfăcute.
   34. Plata în mărimea stabilită pentru organizarea seminarelor de către C.N.P.F. se suportă de către persoana juridică sau persoana fizică înscrisă la seminar pînă la data desfăşurării acestuia.
III. Răspunderea părţilor
Penalităţi şi sancţiuni
   35. Un transfer incomplet sau întîrziat pe contul C.N.P.F. a taxelor şi plăţilor prevăzute la punctele 5 - 12 atrage după sine aplicarea penalităţii în mărimea stabilită conform art. 6 alin. (3) al Legii privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare pentru fiecare zi de întîrziere.
    36. Verificarea corectitudinii determinării achitării taxelor şi plăţilor percepute de către C.N.P.F., a bazei de calcul şi a sumei necesare de transferat pe contul special se va efectua de către angajaţii responsabili ai C.N.P.F. în baza rapoartelor şi dărilor de seamă prezentate.
   37. În cazul constatării unor diferenţe negative între datele raportate şi situaţia rezultată în urma verificărilor efectuate, C.N.P.F. prescrie achitarea penalităţii şi restanţelor. În cazul neexecutării prescripţiei, C.N.P.F. poate recurge la executarea silită a acesteia.
   38. În cazul diferenţelor pozitive, partea care a efectuat transferul poate să solicite în scris de la C.N.P.F. restituirea sumei sau utilizarea acesteia pentru achitarea ulterioară a altor taxe şi plăţi.
    39. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea părţilor în conformitate cu legislaţia.
    40. Litigiile apărute în legătură cu mărimea sau modul de achitare a taxelor, plăţilor şi sancţiunilor se soluţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare.