HGA133/2010
ID intern unic:  333812
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 133
din  23.02.2010
cu privire la Comisia pentru coordonarea unor activităţi
ce ţin de procesul migraţional
Publicat : 26.02.2010 în Monitorul Oficial Nr. 30-31     art Nr : 180
    Abrogată prin HG947 din 03.10.18, MO377-383/05.10.18 art.1005; în vigoare 05.10.18


    În scopul eficientizării mecanismului de coordonare şi monitorizare a activităţii autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul managementului proceselor migraţionale, în temeiul art. 22 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare,  Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Componenţa nominală a Comisiei pentru coordonarea unor activităţi ce ţin de procesul migraţional, conform anexei nr. 1;
    Regulamentul privind activitatea Comisiei pentru coordonarea unor activităţi ce ţin de procesul migraţional, conform anexei nr. 2.
    2. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.
    3. Se abrogă unele dispoziţii ale Guvernului, conform anexei nr. 3.

    PRIM-MINISTRU                                              Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                 Victor Catan

    Nr. 133. Chişinău, 23 februarie 2010.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.133
din 23 februarie 2010
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei pentru coordonarea unor activităţi
ce ţin de procesul migraţional

    CATAN Victor                  -    ministru al afacerilor interne, preşedinte al Comisiei
    MIŞCOI Carolina              -    şef al Secţiei analiză şi prognoză a Biroului Migraţie
                                                   şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne, secretar al
                                                   Comisiei
    OLEINIC Alexandru          -    ministru al tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor
    BUJOR Leonid                  -    ministru al educaţiei
    HOTINEANU Vladimir     -    ministru al sănătăţii
    BULIGA Valentina             -    ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei
    TĂNASE Alexandru          -    ministru al justiţiei
    GHERMAN Natalia          -    viceministru al afacerilor externe şi integrării europene
    CIOBANU Sergiu             -    viceministru al economiei
    ANDRONIC Nicolae       -    viceministru al tineretului şi sportului
    MIHAI Gheorghe              -    director al Serviciului de Informaţii şi Securitate
    ROIBU Alexei                   -    director general al Serviciului Grăniceri
    PALII Lilia                        -    director al Camerei de Licenţiere
    RICHICINSCHI Iurie       -    şef al Serviciului Consiliului Suprem de Securitate al
                                                   Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, secretar
                                                   al Consiliului Suprem de Securitate
    GAMREŢKI Igor              -    director al Centrului Naţional de Perfecţionare a Cadrelor
                                                    din Industria Turismului
    LUPUVeronica                  -    preşedinte al Asociaţiei „Femeia pentru societatea
                                                    contemporană”

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 133
din 23 februarie 2010
REGULAMENTUL
privind activitatea Comisiei pentru coordonarea
 unor activităţi
ce ţin de procesul migraţional
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind activitatea Comisiei pentru coordonarea unor activităţi ce ţin de procesul migraţional (în continuare – Regulament) stabileşte atribuţiile şi modul de organizare a activităţii Comisiei pentru coordonarea unor activităţi ce ţin de procesul migraţional (în continuare – Comisia).
    2. Comisia este un organ consultativ permanent de monitorizare şi coordonare pe lîngă Guvern.
    3. Comisia este constituită în scopul coordonării şi monitorizării activităţilor în domeniul migraţional şi asigurării interacţiunii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în sfera respectivă.
    4. Comisia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, convenţiilor şi actelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, cu legislaţia naţională în domeniu, cu alte acte legislative şi normative în vigoare, precum şi cu prezentul Regulament.
Capitolul II
Atribuţiile de bază ale Comisiei
    5. Comisia este învestită cu următoarele atribuţii:
    1) participă la elaborarea şi implementarea politicilor şi strategiilor de stat în domeniul gestionării proceselor migraţionale, prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale, precum şi la avansarea soluţiilor de reformă pentru redresarea situaţiei migraţionale în Republica Moldova, în conformitate cu standardele internaţionale;
    2) contribuie la cooperarea între instituţiile guvernamentale, neguvernamentale şi agenţiile/organizaţiile internaţionale cu atribuţii în domeniul gestionării migraţiei, în vederea aplicării prevederilor legislaţiei internaţionale şi naţionale privind reglementarea proceselor migraţionale şi protecţia migranţilor;
    3) monitorizează planurile de activitate în cadrul diverselor proiecte implementate în Republica Moldova în domeniul migraţiei, analizează rapoartele esenţiale elaborate în cadrul proiectelor şi formulează recomandări pentru îmbunătăţirea activităţilor respective;
    4) identifică domeniile prioritare neacoperite şi formulează recomandări în vederea alocării mijloacelor financiare pentru optimizarea sistemului de management al migraţiei;
    5) contribuie la coordonarea activităţilor autorităţilor administraţiei publice competente în domeniul gestionării şi monitorizării proceselor migraţionale;
    6) elaborează recomandări de perfecţionare a legislaţiei în domeniul gestionării proceselor migraţionale, prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale;
    7) asigură efectuarea controlului asupra executării de către autorităţile administraţiei publice competente a reglementărilor în vigoare privind intrarea, şederea şi ieşirea din ţară a cetăţenilor străini şi apatrizilor, în special a celor originari din ţările cu un potenţial migrator ridicat;
    8) monitorizează realizarea acţiunilor prevăzute în documentele de politici în domeniul migraţiei şi azilului;
    9) informează sistematic Guvernul despre activitatea ei.
Capitolul III
Drepturile Comisiei
    6. În scopul realizării atribuţiilor sale, Comisia are următoarele drepturi:
    1) să solicite de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale competente informaţia necesară pentru activitatea Comisiei;
    2) să prezinte Guvernului propuneri, recomandări în problemele ce ţin de coordonarea şi promovarea politicii de stat în domeniul migraţional, în baza hotărîrilor adoptate de Comisie;
    3) să antreneze reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în examinarea şi soluţionarea problemelor ce se află în competenţa Comisiei;
    4) să fie informată, în conformitate cu legislaţia în vigoare, despre procesul elaborării şi conţinutul proiectelor de acte referitoare la poziţia statului în domeniul migraţional;
    5) să solicite de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale avizarea proiectelor de documente ce ţin de domeniul de activitate al Comisiei.
Capitolul IV
Componenţa şi organizarea activităţii Comisiei
    7. Comisia este constituită din preşedinte, membri şi secretarul Comisiei.
    8. În absenţa temporară sau în imposibilitatea exercitării obligaţiilor de către preşedintele Comisiei, activitatea acesteia este preluată de persoana desemnată de preşedintele Comisiei.
    9. Activitatea Comisiei este condusă de preşedinte, ministrul afacerilor interne.
    10. Preşedintele Comisiei îndeplineşte următoarele funcţii:
    1) reprezintă Comisia în raporturile sale cu autorităţile administraţiei publice din ţară, precum şi în relaţiile internaţionale;
    2) asigură realizarea atribuţiilor Comisiei;
    3) convoacă şi prezidează şedinţele Comisiei, iar în caz de necesitate convoacă şedinţe extraordinare;
    4) stabileşte şi aprobă ordinea de zi şi graficul şedinţelor;
    5) semnează hotărîrile Comisiei.
    11.  Activitatea organizatorică a Comisiei este asigurată de secretarul acesteia.
    12.  Secretarul Comisiei exercită următoarele atribuţii:
    1) pregăteşte propuneri privind ordinea de zi şi graficul şedinţelor Comisiei;
    2) organizează şi asigură buna desfăşurare a şedinţelor Comisiei, ţine lucrările de secretariat;
    3) asigură realizarea hotărîrilor adoptate de Comisie;
    4) întocmeşte procese-verbale ale şedinţelor.
    13. Comisia formează, la necesitate, grupuri permanente sau temporare de experţi pentru examinarea problemelor şi elaborarea soluţiilor ce ţin de domeniile specifice ale activităţii sale. În componenţa grupurilor nominalizate se includ experţi în domeniile vizate din ministere şi alte autorităţi administrative centrale, precum şi, în funcţie de caz, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi internaţionale care desfăşoară activităţi în domeniul vizat.
    14. Comisia se convoacă la necesitate sau cel puţin o dată în trimestru.
    15. Şedinţele Comisiei sînt deliberative în cazul în care sînt prezenţi 2/3 din numărul total al membrilor.
    16. Ordinea de zi a şedinţelor Comisiei se întocmeşte de secretar şi se prezintă spre aprobare preşedintelui Comisiei.
    17. Ordinea de zi se aduce la cunoştinţă membrilor Comisiei şi, după caz,  persoanelor invitate cu cel puţin 3 zile înainte de convocarea şedinţei.
    18. Procesul-verbal al şedinţei Comisiei se întocmeşte în termen de cel mult 2 zile de la data desfăşurării şedinţei, consultînd membrii Comisiei.
    19. Procesul-verbal al şedinţei Comisiei, semnat de preşedintele şi secretarul acesteia, se remite membrilor Comisiei.
    20. Comisia adoptă hotărîri în vederea exercitării atribuţiilor sale.
    21. Hotărîrile Comisiei se adoptă cu simpla majoritate de voturi ale celor prezenţi, conform procedurii stabilite de Comisie.
    22. Hotărîrile Comisiei sînt semnate de preşedintele acesteia.
    23. Hotărîrile Comisiei sînt executorii pentru membrii Comisiei.
    24. Materialele informativ-analitice privind rezultatele realizării hotărîrilor adoptate de Comisie sînt examinate periodic în cadrul şedinţelor acesteia.
Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.133
din 23 februarie 2010
LISTA
dispoziţiilor Guvernului care se abrogă
    1. Dispoziţia Guvernului nr.13 din 9 februarie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.28-30, art.197).
    2. Dispoziţia Guvernului nr. 71 din 17 august 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 134-137, art. 1024);
    3. Dispoziţia Guvernului nr. 48 din 24 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 60-63, art. 492);
    4. Dispoziţia Guvernului nr. 126 din 29 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 8-10, art. 60).