HGM167/2010
ID intern unic:  333945
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 167
din  09.03.2010
cu privire la aprobarea modului de utilizare a mijloacelor
fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli
Publicat : 12.03.2010 în Monitorul Oficial Nr. 35     art Nr : 221
    MODIFICAT
   
HG1046 din 08.11.10, MO221-222/09.11.10 art.1159
    HG786 din 02.09.10, MO163-165/10.09.10 art.879
    HG624 din 12.07.10, MO121-123/16.07.10 art.704

    În vederea executării prevederilor lit.a) art.2 din Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.133-XVIII din 23 decembrie 2009, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Mijloacele fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli în sumă de 400,0 mil. lei se repartizează după cum urmează:
    [Pct.1 modificat prin HG1046 din 08.11.10, MO221-222/09.11.10 art.1159]
    a) stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare – 10908,8 mii lei;
    b) stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură – 10496,8 mii lei;
    c) stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale – 58600,8 mii lei;
    d) subvenţionarea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii) – 2000,0 mii lei;
    e) stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, precum şi a echipamentului de irigare – 58500,0 mii lei;
    f) susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice – 2600,0 mii lei;
    g) stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice – 6000,0 mii lei;
    h) stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului lor genetic – 6500,0 mii lei;
    i) stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare – 15594,4 mii lei;
    j) compensarea cheltuielilor energetice pentru irigare – 10000,0 mii lei;
    j1) subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar (pesticide) şi de fertilizanţi (îngrăşăminte minerale) – 40000,0 mii lei;
    [Pct.1 lit.a)-j1) în redacţia HG1046 din 08.11.10, MO221-222/09.11.10 art.1159]
    [Pct.1 lit.a)-j) în redacţia HG786 din 02.09.10, MO163-165/10.09.10 art.879]
    [Pct.1 lit.j1) untrodusă HG786 din 02.09.10, MO163-165/10.09.10 art.879]
    k) compensarea datoriilor:
    pentru susţinerea înfiinţării plantaţiilor viticole – 50508,8 mii lei;
    pentru subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar (pesticide) şi de fertilizanţi (îngrăşăminte minerale) – 8290,4 mii lei.
    pentru subvenţionarea producătorilor agricoli la livrarea pe teritoriul ţării a producţiei agricole de fabricaţie proprie – 120000,0 mii lei.
    [Pct.1 lit.k) modificată prin HG786 din 02.09.10, MO163-165/10.09.10 art.879]
    [Pct.1 modificat prin HG624 din 12.07.10, MO121-123/16.07.10 art.704]

    11. Se învesteşte Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare cu dreptul de redistribuire a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli între măsurile prevăzute la punctul 1 literele a) – h) şi j1), în cazul epuizării mijloacelor financiare prevăzute pentru oricare dintre măsurile invocate.
    [Pct.11 modificat prin HG1046 din 08.11.10, MO221-222/09.11.10 art.1159]
    [Pct.11 introdus prin HG624 din 12.07.10, MO121-123/16.07.10 art.704]
    2. Se aprobă:
    Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, conform anexei nr.1;
    Lista riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează din bugetul de stat pe anul 2010 primele de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie, conform anexei nr.2;
    Lista culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări pentru a căror asigurare se subvenţionează din bugetul de stat pe anul 2010 primele de asigurare, conform anexei nr.3.

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                     Valeriu Lazar
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                Valeriu Cosarciuc
    Ministrul finanţelor                                                      Veaceslav Negruţa
    Ministrul mediului                                                        Gheorghe Şalaru

    Nr. 167. Chişinău, 9 martie 2010.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.167
din 9 martie 2010
REGULAMENTUL
privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru
subvenţionare a producătorilor agricoli
Capitolul 1. Noţiunile de bază
    În sensul prezentului Regulament, noţiunile de bază utilizate au următoarele semnificaţii:
    beneficiar – solicitantul de subvenţie, cererea căruia a fost evaluată pozitiv şi aprobată pentru a încheia un contract cu gestionarul fondului de finanţare;
    criterii de eligibilitate – condiţii obligatorii care urmează să fie îndeplinite de către solicitant pentru a putea depune cererea şi documentele necesare în vederea acordării ajutorului financiar nerambursabil;
    fondul pentru subvenţionarea producătorilor agricoli – valoarea materială în expresie monetară, aprobată prin legea bugetului de stat pe anul respectiv pentru susţinerea producătorilor agricoli;
    procedură – formularea în scris a tuturor acţiunilor pe etape, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor ce urmează a fi aplicate în vederea realizării activităţii, sub aspect procesual;
    ordin de plată – document de plată, în baza căruia se efectuează transferul de credit;
    subvenţii – stimularea politicilor promovate de stat în domeniul agroalimentar;
    produse cu valoare adăugată înaltă – producţia agricolă obţinută de pe sectoarele de producţie ce generează un venit brut mai înalt per unitate de resurse disponibile (pămînt, forţă de muncă, capital, capacităţi umane), decît de pe alte sectoare de producţie în aceleaşi condiţii şi circumstanţe (Global Forum of Agricultural Research, 2005).
Capitolul II. Scopurile şi sfera de aplicare
    1. Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli (în continuare – Regulament) stabileşte măsurile finanţate din mijloacele fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli, precum şi modalitatea de administrare a fondului privind asigurarea şi garantarea corectitudinii alocării mijloacelor, inclusiv condiţiile minime obligatorii necesare pentru obţinerea mijloacelor, criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, cuantumul sprijinului financiar alocat, perioada alocării şi modalităţile cu privire la autorizarea, executarea şi contabilizarea plăţilor.
    2. Administrarea şi gestionarea mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli (în continuare – fond) se efectuează de către Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, subordonată Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, creată prin Hotărîrea Guvernului nr.60 din 4 februarie 2010.
    3. Mijloacele fondului se utilizează conform măsurilor de sprijin şi în limitele alocaţiilor aprobate de Guvern pentru anul 2010.
    4. Mijloacele fondului sînt alocate în scopul asigurării dezvoltării durabile a sectorului agroalimentar şi a comunităţilor rurale.
    5. Alocarea subvenţiilor este determinată de:
    necesitatea sporirii competitivităţii produselor agroalimentare moldoveneşti pe pieţele interne şi externe;
    necesitatea asigurării securităţii alimentare a populaţiei Republicii Moldova;
     necesitatea soluţionării problemelor economice, sociale şi ecologice din mediul rural;
    exigenţele privind aspiraţiile şi obligaţiile de integrare europeană.
    6. Alocarea mijloacelor fondului îşi propune atingerea următoarelor obiective:
    1) creşterea productivităţii şi competitivităţii agriculturii;
    2) stimularea transferului tehnologic şi a serviciilor de extensiune;
    3) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural;
    4) utilizarea eficientă a resurselor naturale şi conservarea mediului ambiant.
    7. În activitatea sa Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură se va conduce de următoarele principii:
    1) asigurarea transparenţei complete privind gestionarea mijloacelor alocate din fond şi oferirea informaţiilor de interes public referitoare la listele producătorilor agricoli – beneficiari de subvenţii, şi la componenţa nominală a comisiilor abilitate cu repartizarea mijloacelor din fond;
    2) egalitatea în drepturi şi responsabilităţi a producătorilor agricoli – beneficiari de ajutor din partea statului, precum şi prevenirea măsurilor şi condiţiilor de eligibilitate discriminatorii;
    3) asumarea responsabilităţilor de către beneficiarii de subvenţii drept condiţie obligatorie pentru obţinerea de ajutor din partea statului.
Capitolul III. Criteriile de eligibilitate
    8. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra tuturor persoanelor fizice şi juridice, înregistrate în modul stabilit de legislaţia în vigoare, cum ar fi:
    1) gospodăriile ţărăneşti (constituite în baza Legii nr. 1353-XIV din 3 noiembrie 2000 privind gospodăriile ţărăneşti de fermier);
    2) societăţile în nume colectiv (constituite în baza Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi);
    3) societăţile în comandită (constituite în baza Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi);
    4) societăţile pe acţiuni (constituite în baza Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni);
    5) societăţile cu răspundere limitată (constituite în baza Legii nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată);
    6) cooperativele de producţie (constituite în baza Legii nr. 1007-XV din 25 aprilie 2002 privind cooperativele de producţie);
    7) cooperativele de întreprinzător (constituite în baza Legii nr. 73-XV din 12 aprilie 2001 privind cooperativele de întreprinzător);
    8) întreprinderile individuale (constituite în baza Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprindere), care au ca activitate principală una sau mai multe activităţi incluse în Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei, versiunea a III-a.
    9) persoanele fizice, pentru împrumuturile obţinute de la asociaţii de economii şi împrumut (constituite în baza Legii asociaţiilor de economii şi împrumut nr. 139-XVI din 21 iunie 2007).
    [Pct.8 subpct.9) introdus prin HG1046 din 08.11.10, MO221-222/09.11.10 art.1159]
    81. Prevederile prezentului Regulament se extind şi asupra investiţiilor efectuate de persoanele fizice, în perioada 1 ianuarie – 1 iulie 2010, în baza facturilor de expediţie (cu anexarea bonului de plată), cu condiţia că, la data prezentării dosarului pentru accesarea sprijinului financiar Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, bunurile obiect al investiţiei vor constitui proprietatea gospodăriei ţărăneşti ai cărei fondator este persoana fizică respectivă.
    [Pct.81 introdus prin HG786 din 02.09.10, MO163-165/10.09.10 art.879]
   
A. Documentele obligatorii pentru obţinerea subvenţiilor:
    9. Pentru obţinerea subvenţiilor sînt necesare următoarele documente:
    1) cererea-tip de acordare a sprijinului financiar pentru măsura respectivă;
    2) planul de afaceri elaborat pentru o perioadă de cel puţin 3 ani, la accesarea măsurilor 1, 3 - 9 din prezentul Regulament, care va demonstra fezabilitatea economică a proiectului;
    [Pct.9 subpct.2) în redacţia HG786 din 02.09.10, MO163-165/10.09.10 art.879]
    3) declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate, precum şi informaţia despre faptul că în anul curent nu a mai primit sprijin financiar prevăzut în cadrul prezentei măsuri. Menţiunea „nu a primit în anul curent sprijin financiar prevăzut în cadrul prezentei măsuri” nu se referă la măsura 9 din prezentul Regulament;
    4) în cazul lipsei pregătirii profesionale în domeniu, solicitantul va anexa contractul privind serviciile de consultanţă, încheiat cu una din instituţiile de profil din ţară (de nivel mediu sau superior) sau cu unul din prestatorii serviciilor de extensiune şi şcolarizare. În cazul existenţei pregătirii profesionale în domeniu, solicitantul va anexa documentul ce atestă pregătirea profesională în domeniul ce vizează investiţia. În cazul diplomelor de studii sau certificatelor de formare, eliberate de instituţiile de învăţămînt din străinătate, solicitantul va anexa copia documentului;
    5) certificatul ce atestă faptul că persoana fizică / juridică este membră a unei asociaţii de produs de profil, eliberat de asociaţia în cauză;
    6) copia de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii sau de pe buletinul de identitate, după caz;
    7) certificatul eliberat de autorităţile administraţiei publice locale privind suprafeţele de teren aflate în proprietate privată şi cele arendate;
    8) copia de pe certificatul eliberat de banca comercială, în care va fi indicat numărul contului în lei moldoveneşti.
    Beneficiarii de împrumuturi de la asociaţiile de economii şi împrumut vor prezenta numai documentele prevăzute la subpunctul 7 din prezentul punct.
    Documentele enumerate mai sus se depun la oficiile teritoriale ale Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură de către reprezentantul legal al solicitantului, conform legislaţiei în vigoare. Documentele pot fi depuse de orice alte persoane cu procura notarială de la persoana desemnată să reprezinte solicitantul, conform legislaţiei în vigoare.
    Documentele obligatorii şi cele solicitate suplimentar vor fi prezentate şi şnuruite într-un singur dosar, astfel încît să nu se permită detaşarea şi/sau înlocuirea acestora.
    B. Măsurile de sprijin
    Măsura 1. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare
    10. Obiectivul general. Creşterea productivităţii şi competitivităţii agriculturii prin asigurarea suportului accesului producătorilor agricoli la sursele financiare.
    11. Obiectivele specifice:
    dinamizarea utilizării creditelor operaţionale în condiţii comerciale de către un număr larg de producători agricoli;
    creşterea rentabilităţii activităţilor agricole;
    sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    12. Obiectivele operaţionale. Înviorarea creditării din resursele interne ale băncilor comerciale şi instituţiile financiare nebancare.
    13. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat beneficiarilor creditelor agricole obţinute în anul 2010 în mărimea sumei rambursate în anul 2010. În sensul prezentului Regulament, la data punerii la dispoziţia beneficiarului a mijloacelor financiare, obiect al contractului de credit, creditul agricol se consideră obţinut, indiferent de data încheierii acestui contract.
    [Pct.13 modificat prin HG786 din 02.09.10, MO163-165/10.09.10 art.879]
    14. În 2010 un solicitant eligibil poate beneficia doar o singură dată de sprijinul financiar oferit în cadrul prezentei măsuri.
    15. Mărimea sprijinului acordat se calculează în funcţie de valoarea sumei rambursate în 2010 şi de termenul de utilizare a acesteia, conform formulei:
S = C x P x n : z,
    unde:
    S – suma subvenţiei, în lei;
    C – cota sprijinului oferit pentru anul 2010 constituie 0,2;
    P – valoarea sumei rambursate în anul 2010, în lei;
    n – termenul efectiv de utilizare a creditului în anul 2010, în zile calendaristice;
    z – 365 de zile calendaristice într-un an.
    16. Mărimea sprijinului acordat unui beneficiar nu poate fi mai mare decît valoarea dobînzii calculate din suma creditului rambursat în 2010 şi nu va depăşi valoarea de 85000 lei.
    [Pct.16 în redacţia HG786 din 02.09.10, MO163-165/10.09.10 art.879]
    17.  Pentru obţinerea sprijinului se solicită suplimentar copia planului de afaceri pentru care a fost obţinut creditul vizat (după caz).
    18. Perioada de depunere a cererii de sprijin este 1 martie – 20 decembrie 2010, în cazul în care nu au fost făcute anunţuri publice despre stoparea procedurii de recepţionare a cererilor.
    Măsura 2. Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură
    Mijloacele financiare prevăzute în prezenta măsură se utilizează în conformitate cu Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură şi în baza Listei riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează din bugetul de stat pe anul 2010 primele de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie (anexa nr.2 la Hotărîre) şi Listei culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări pentru a căror asigurare se subvenţionează din bugetul de stat pe anul 2010 primele de asigurare (anexa nr.3 la Hotărîre).
    Măsura 3. Subvenţionarea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale
    19. Obiectivul general. Sporirea productivităţii şi competitivităţii sectorului de plantaţii pomicole, bacifere şi nucifere prin implementarea tehnologiilor moderne de cultivare şi adaptarea calităţii producţiei la standardele internaţionale.
    20. Obiectivele specifice:
    introducerea materialului săditor de o calitate biologică şi fitosanitară superioară;
    introducerea şi dezvoltarea tehnologiilor moderne de cultivare;
    creşterea volumului de producţie şi îmbunătăţirea calităţii;
    sporirea valorii adăugate şi eficienţei economice a produselor pomicole;
    sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    21.  Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru înfiinţarea de plantaţii pomicole şi viticole cu soiuri înscrise în Registrul soiurilor de plante al Republicii Moldova.
    22.  În 2010 un solicitant eligibil poate beneficia doar o singură dată de sprijinul oferit în cadrul prezentei măsuri pentru una şi aceeaşi suprafaţă.
    23. Mărimea sprijinului financiar acordat se calculează sub forma cuantumurilor exprimate ca sume fixe la unitate de suprafaţă:
    a) pentru speciile sămînţoase:
    15 mii lei la un hectar de livadă superintensivă cu densitatea pomilor mai mare de 1800 pomi/ha;
    10 mii lei la un hectar de livadă intensivă sau clasică;
    b) pentru speciile sîmburoase, inclusiv migdal şi alun – 7,5 mii lei la un hectar;
    c) pentru bacifere, inclusiv căpşune (de la 0,15 hectare) – 20 mii de lei la un hectar;
    d) pentru nucifere (altoit) – 10 mii de lei la un hectar;
    e) pentru viţa de vie, soiuri de masă – 30 000 lei la un hectar;
    f) pentru plantaţii de viţă-de-vie mamă de altoi şi portaltoi de categoria bază – 40 mii lei la un hectar.
    24. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului:
    actul de înfiinţare a plantaţiei pomicole şi viticole, aprobat conform prevederilor legale în vigoare;
    copia de pe paşaportul proiectului şi de pe planul general al proiectului de înfiinţare a plantaţiilor pomicole şi viticole;
    actele ce confirmă calitatea materialului săditor (copia de pe certificatul de calitate);
    copia de pe raportul statistic privind înfiinţarea plantaţiilor multianuale (formularul nr.2 liv-vii);
    copia de pe facturile fiscale sau invoice (facturi fiscale externe) pentru materialul săditor procurat sau produs.
    25. Perioada de depunere a cererii de sprijin este 1 aprilie – 10 decembrie 2010, în cazul în care nu au fost făcute anunţuri publice despre stoparea procedurii de recepţionare a cererilor.
    Măsura 4. Subvenţionarea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii)
    26.  Obiectivul general. Sporirea productivităţii şi competitivităţii sectorului de cultivare a legumelor pe teren protejat prin implementarea tehnologiilor moderne de cultivare.
    27. Obiectivele specifice:
    implementarea şi dezvoltarea tehnologiilor moderne de cultivare a legumelor pe teren protejat;
    creşterea volumului de producţie şi îmbunătăţirea calităţii legumelor pe teren protejat;
    sporirea valorii adăugate şi eficienţei economice pe lanţul valoric al producerii legumelor pe teren protejat;
    adaptarea calităţii produselor la standardele internaţionale;
    diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale;
    sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    28.  Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea costului modulelor de sere, al echipamentului şi utilajului, necesare producerii legumelor pe teren protejat, precum şi al materialelor de acoperire şi al materialelor de construcţie a serelor, solariilor.
    29.  În 2010 un solicitant eligibil poate beneficia doar o singură dată de sprijinul oferit în cadrul prezentei măsuri.
    30.  Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, după cum urmează – în proporţie de 40% din costul modulelor de sere, al echipamentului şi al utilajului, materialelor de acoperire şi construcţie procurate, necesare producerii legumelor pe teren protejat. Valoarea maximă a sprijinului pentru fiecare beneficiar nu va depăşi suma de 400 000 lei pentru fiecare participant asociat la proiect, conform punctului 8 subpunctul 7) din prezentul Regulament.
    [Pct.30 modificat prin HG786 din 02.09.10, MO163-165/10.09.10 art.879]
    31. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului:
    pentru echipamentul şi utilajul procurat – copia de pe facturile fiscale sau invoice (facturi fiscale externe);
    actul de instalare a modulelor de sere şi construcţia serelor, a utilajului şi a echipamentului şi actul de construcţie a serelor vizate de şeful Direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie;
    copia de pe schiţa sau proiectul de amplasarea construcţiei pe teren.
    Măsura 5. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, precum şi a echipamentului de irigare
    32. Obiectivul general. Creşterea productivităţii şi competitivităţii sectorului agricol prin îmbunătăţirea accesului producătorilor la tehnică, utilaje şi sisteme de irigare moderne.
    33. Obiectivele specifice:
    creşterea productivităţi şi calităţii operaţiilor tehnologice mecanizate;
    extinderea suprafeţelor irigate;
    reducerea costurilor pentru operaţiile tehnologice mecanizate şi de irigare;
    dezvoltarea tehnologiilor moderne de cultivare;
    diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale;
    sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    34. Obiectivele operaţionale. Creşterea investiţiilor pentru înnoirea şi extinderea parcului de maşini şi utilaje agricole, echipamentelor şi instalaţiilor ce formează sisteme de irigare noi procurate în 2010.
    35. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a cheltuielilor aferente procurării tehnicii, utilajului agricol nou şi echipamentului ce formează sisteme de irigare.
    36. Tehnica, utilajul şi echipamentul specificate la punctul 35 pot fi procurate în rate, prin intermediul Unităţii de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare 2 KR (proiectul 2-KR), din perioada 2008-2010, la rata achitată în 2010.
    37. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de 30% din costul tehnicii şi echipamentului de irigare prin picurare, dar nu va depăşi suma de 200 000 lei pentru un beneficiar.
    38.  Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului:
    pentru tehnică, utilajul agricol şi echipamentul de irigare – copia de pe facturile fiscale sau invoice (facturi fiscale externe) în cazul în care nu sînt plătitori ai TVA sau documentele confirmative pentru Unitatea de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare 2 KR (proiectul 2-KR), cu prezentarea ordinelor de plată;
    copia de pe certificatul de înmatriculare a tehnicii şi de pe paşaportul tehnic, după caz;
    actul de dare în exploatare a utilajului şi a echipamentului care formează sisteme de irigare, autentificat de autorităţile abilitate.
    39. Perioada de depunere a cererii de sprijin este 1 martie – 30 noiembrie 2010, în cazul în care nu au fost făcute anunţuri publice despre stoparea procedurii de recepţionare a cererilor.
    Măsura 6. Susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice
    40. Obiectivul general. Utilizarea eficientă a resurselor naturale şi conservarea mediului prin dezvoltarea sectorului agricol ecologic.
    41. Obiectivele specifice:
    dezvoltarea practicării agriculturii ecologice;
    creşterea volumului de producere a produselor ecologice;
    diversificarea produselor agroalimentare ecologice;
    diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale.
    42. Obiectivele operaţionale. Extinderea suprafeţelor şi numărului exploataţiilor agricole specializate în agricultura ecologică.
    43. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate în perioada de conversiune a producţiei agricole convenţionale în producţie ecologică.
    44. În 2010 un solicitant eligibil poate beneficia doar o singură dată de sprijinul oferit în cadrul prezentei măsuri.
    45. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub forma cuantumurilor exprimate ca sume fixe la unitate de măsură şi constituie:
    700 lei pentru un hectar de teren agricol supus procesului de conversiune în primul an (dar nu mai mult de 100 ha) şi 400 lei în al doilea an (dar nu mai mult de 100 ha);
    20% din preţul produselor agroalimentare ecologice (inclusiv plantele medicinale, eterooleaginoase şi derivatele lor), comercializate pe teritoriul republicii.
    46. Valoarea maximă a suportului acordat pentru un beneficiar nu va depăşi suma de 150 000 lei.
    47. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului:
    autorizaţia privind acceptarea implementării perioadei de conversiune, eliberată de organul de certificare autorizat, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    copia de pe contractul privind livrarea produselor către agenţii economici autohtoni;
    copia de pe factura de transport şi livrare a produselor către agenţii economici autohtoni.
    48. Perioada de depunere a cererii de sprijin este 1 martie – 30 noiembrie 2010, în cazul în care nu au fost făcute anunţuri publice despre stoparea procedurii de recepţionare a cererilor.
    Măsura 7. Stimularea investiţiilor în utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice
    49. Obiectivul general. Creşterea productivităţii, competitivităţii şi asigurarea siguranţei alimentare prin stimularea organizării şi înnoirii tehnologice a minifermelor zootehnice.
    50. Obiectivele specifice:
    înfiinţarea minifermelor zootehnice;
    utilarea tehnologică a minifermelor cu echipament avansat;
    modernizarea procesului tehnologic;
    diversificarea tipurilor de exploataţii agricole specializate în creşterea animalelor;
    ameliorarea şeptelului de animale;
    îmbunătăţirea calităţii şi sporirea competitivităţii producţiei de origine animală pe piaţa internă şi europeană;
    sporirea valorii adăugate şi eficienţei economice;
    diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale;
    sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    51. Obiectivele operaţionale. Extinderea numărului şi creşterea investiţiilor pentru înfiinţarea şi renovarea tehnologică a minifermelor specializate în creşterea animalelor.
    52. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru procurarea utilajului tehnologic destinat dotării şi modernizării minifermelor zootehnice situate în extravilan.
    53. În 2010 un solicitant eligibil poate beneficia doar o singură dată de sprijinul oferit în cadrul prezentei măsuri.
    54. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în mărime de 30% din costul utilajului tehnologic destinat dotării şi modernizării minifermelor zootehnice situate în extravilan. Valoarea maximă a sprijinului acordat nu va depăşi suma de 200 000 lei.
    55. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului:
    schiţa de proiect a încăperilor în care urmează a fi instalat utilajul şi planul general de amenajare a teritoriului şi de amplasare a obiectivelor infrastructurii fermei, coordonate şi avizate de direcţia de profil a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare;
    documentaţia tehnică, inclusiv caracteristicile tehnice ale utilajului tehnologic cu detalii despre componentele setului şi preţul orientativ al fiecărui component;
    documentele ce confirmă volumele de lucrări efectuate şi mijloacele financiare utilizate la procurarea utilajului, la construcţia (reconstrucţia) încăperilor, în care se preconizează instalarea utilajului, şi obiectivelor infrastructurii, conform schiţei de proiect şi devizului de cheltuieli;
    pentru echipamentul şi utilajul procurat – copia de pe facturile fiscale sau invoice (facturi fiscale externe);
    actul de instalare a utilajului şi a echipamentului, vizat de şeful Direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie (după caz).
    56. Perioada de depunere a cererii de sprijin este 1 aprilie – 30 noiembrie 2010, în cazul în care nu au fost făcute anunţuri publice despre stoparea procedurii de recepţionare a cererilor.
    Măsura 8. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului lor genetic
    57. Obiectivul general. Creşterea productivităţii, competitivităţii şi asigurarea siguranţei alimentare prin stimularea ameliorării populaţiei de animale.
    58. Obiectivele specifice:
    ameliorarea şeptelului de animale;
    îmbunătăţirea calităţii şi sporirea competitivităţii producţiei de origine animală pe piaţa internă şi europeană;
    sporirea valorii adăugate şi eficienţei economice;
    sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    59. Obiectivele operaţionale. Extinderea numărului şi înnoirea populaţiei animalelor de prăsilă.
    60. Mijloacele financiare prevăzute pentru menţinerea fondului genetic se utilizează în conformitate cu devizul de cheltuieli al Întreprinderii de Stat Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor, aprobat de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    61. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea costurilor animalelor cu categoria de bonitare nu mai mică de clasa II (femele) şi de clasa I (masculi) procurate din fermele de prăsilă.
    62. În 2010 un solicitant selectat poate beneficia doar o singură dată de sprijinul oferit în cadrul prezentei măsuri.
    63. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub forma cuantumurilor exprimate ca sume fixe la unitate de greutate:
    a) vaci donatoare de embrioni cu productivitatea de cel puţin 9000 kg de lapte pe lactaţie – 65 lei/kg;
    b) vaci primipare, junci şi juninci cu vîrstă de cel puţin 12 luni – 30 lei/kg;
    c) vieri cu vîrsta de 6–8 luni – 25 lei/kg;
    d) scrofiţe neînsămînţate cu vîrsta de 6–8 luni (rasă pură şi birasiale) – 20 lei/kg;
    e) berbeci şi ţapi cu vîrsta de 6–20 luni – 25 lei/kg;
    f) mioare şi căpriţe cu vîrsta de 6–20 luni – 15 lei/kg;
    g) mătci de albine cu vîrsta de cel mult 3 luni – 50 lei/unitate.
    64. Valoarea maximă a suportului:
    pentru punctul 63 literele a) şi b) va fi calculată reieşind din greutatea animalelor procurate;
    pentru punctul 63 literele c) - g) suma nu va depăşi 150 000 lei.
    [Pct.54 al.2) modificat prin HG624 din 12.07.10, MO121-123/16.07.10 art.704]
    65.  Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului:
    factura fiscală (invoice şi declaraţia vamală, în cazul procurării animalelor din străinătate), copia şi originalul pentru verificare, vizate de inspectorul zootehnic teritorial;
    copia de pe certificatul de rasă (pedigreu) al fiecărui animal;
    solicitanţii care intenţionează să procure animale de la fermele de prăsilă din ţară sau din străinătate (în cazul în care în ţară lipsesc animalele solicitate), vor depune suplimentar contractul de intenţie a procurării animalelor, încheiat cu potenţialul vînzător, în care se specifică grupul de animale, efectivul şi greutatea lor vie.
    66. Perioada de depunere a cererii de sprijin este 1 aprilie – 30 noiembrie 2010, în cazul în care nu au fost făcute anunţuri publice despre stoparea procedurii de recepţionare a cererilor.
    Măsura 9. Stimularea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare
    67. Obiectivul general. Sporirea productivităţii şi competitivităţii sectorului agricol prin modernizarea utilajului şi infrastructurii postrecoltare şi procesare.
    68. Obiectivele specifice:
    implementarea şi dezvoltarea tehnologiilor postrecoltare;
    instalarea si modernizarea echipamentelor, proceselor şi tehnologiilor de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor;
    adaptarea calităţii produselor la standardele internaţionale;
    diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale;
    sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    69. Obiectivele operaţionale. Creşterea investiţiilor în procurarea echipamentului şi utilajului pentru întreprinderile mici şi mijlocii de procesare, uscare şi congelare a fructelor, legumelor, cărnii, laptelui, altor produse agricole şi pentru casele de ambalare şi frigiderele amplasate în localităţile rurale.
    70. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea costului echipamentului tehnologic şi utilajului procurat sau cu plata în rate şi instalat pentru întreprinderile de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor, amplasate în localităţi rurale, şi pentru casele de ambalare şi frigidere, precum şi a celor de procesare a cerealelor şi produselor oleaginoase, cărnii, peştelui şi laptelui. Solicitanţii vor beneficia de subvenţii pentru suma achitată la procurarea echipamentului şi utilajului care va fi nu mai puţin de 70 % din costul proiectului.
    [Pct.70 modificat prin HG786 din 02.09.10, MO163-165/10.09.10 art.879]
    71. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, după cum urmează: în proporţie de 40% din costul echipamentului tehnologic şi utilajului procurat şi instalat pentru întreprinderile de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor; pentru casele de ambalare şi frigidere; pentru utilaj tehnologic şi de procesare a produselor de carne, peşte, lactate, cerealelor şi produselor oleaginoase, precum şi ale altor produse alimentare. Valoarea maximă a suportului pentru un beneficiar nu va depăşi suma de 400 000 lei pentru fiecare participant asociat la proiectul depus conform punctului 8 subpunctul 7).
    [Pct.71 modificat prin HG786 din 02.09.10, MO163-165/10.09.10 art.879]
    72.  Documentele suplimentar solicitate pentru obţinerea sprijinului:
    planul de afaceri al proiectului vizat;
    documentaţia tehnică;
    pentru echipamentul şi utilajul procurat – copia de pe facturile fiscale sau invoice (facturi fiscale externe), în cazul în care nu sînt plătitori ai TVA, şi ordinele de plată;
    actele de dare în exploatare a utilajului şi echipamentului (casei de ambalare);
copia de pe certificatul eliberat de banca comercială, în care va fi indicat contul în lei moldoveneşti.
    73. Perioada de depunere a cererii de sprijin este 1 aprilie – 30 noiembrie 2010, în cazul în care nu au fost făcute anunţuri publice despre stoparea procedurii de recepţionare a cererilor.
    Măsura 10. Subvenţionarea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor energetice la irigare
    74.  Limitele mijloacelor bugetare privind achitarea energiei electrice şi/sau a combustibilului utilizate la pomparea apei la irigare în 2010 pentru staţiunile tehnologice de stat pentru irigare şi Direcţia nodului hidrotehnic „Costeşti-Stînca” ale Agenţiei „Apele Moldovei” sînt stabilite de Ministerul Mediului şi nu pot depăşi limitele alocaţiilor bugetare preconizate în aceste scopuri.
    75.  În baza contractelor încheiate cu agenţii economici, staţiunile tehnologice de stat pentru irigare şi Direcţia nodului hidrotehnic „Costeşti-Stînca”, în comun cu direcţiile agricultură şi alimentaţie raionale, stabilesc limitele fiecărui agent economic cu care a încheiat contract de pompare a apei pentru irigarea culturilor agricole. Datele privind funcţionarea staţiunilor de pompare, aflate la balanţa agenţilor economici, se înscriu în registrul de lucru al staţiei de pompare ale cărui pagini se numerotează, se cos şi căruia i se confirmă veridicitatea prin aplicarea ştampilei primăriei şi staţiunii tehnologice de stat pentru irigare sau Direcţiei nodului hidrotehnic „Costeşti-Stînca” şi a semnăturilor persoanelor de răspundere ale acestora.
    76. În caz de necesitate, Ministerul Mediului are dreptul de a redistribui limitele mijloacelor bugetare alocate şi neutilizate de staţiunile tehnologice de stat pentru irigare şi Direcţia nodului hidrotehnic „Costeşti-Stînca”.
    77. Agenţii economici şi persoanele fizice care au încheiat contracte privind pomparea apei pentru irigarea culturilor agricole:
    a) întocmesc documentele primare şi ţin evidenţa contabilă în corespundere cu Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, cu standardul naţional de contabilitate şi cu legislaţia fiscală;
    b) asigură starea tehnică satisfăcătoare a sistemelor de irigare şi a rezervoarelor artificiale, precum şi existenţa documentaţiei tehnice de rigoare.
    78. Controlul asupra veridicităţii materialelor prezentate de către staţiunile tehnologice de stat pentru irigare şi Direcţia nodului hidrotehnic „Costeşti-Stînca” privind cheltuielile ce ţin de plata energiei electrice şi a resurselor energetice utilizate la pomparea apei pentru irigare se efectuează de către Ministerul Mediului (Agenţia „Apele Moldovei”).
    79. În baza conturilor prezentate de reţelele electrice, staţiunile tehnologice de stat pentru irigare şi Direcţia nodului hidrotehnic „Costeşti-Stînca” întocmesc, lunar, cu fiecare agent economic, actele de pompare a apei, în care se indică volumul de apă pompat şi de energie electrică şi/sau de combustibil (inclusiv TVA) consumat la pomparea apei, valoarea acesteia. Actele de pompare a apei la mica irigare, în care se indică volumul de apă pompată şi cheltuielile pentru energia electrică şi/sau combustibil fără TVA, sînt semnate de către fiecare agent economic, suplimentar, la primărie. Un exemplar al actelor se remite agentului economic.
    80. Staţiunile tehnologice de stat pentru irigare şi Direcţia nodului hidrotehnic „Costeşti-Stînca” prezintă Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură un exemplar al actului de pompare a apei pe fiecare beneficiar separat, cu indicarea codului fiscal şi a rechizitelor bancare.
    81. În baza actelor prezentate, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură perfectează, în limitele alocaţiilor aprobate, documentele de plată a energiei electrice şi a combustibilului utilizat şi le prezintă Ministerului Finanţelor, lunar, nu mai tîrziu de data de 10 a lunii următoare lunii de raportare.
    Măsura 11. Subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar (pesticide) şi de fertilizanţi (îngrăşăminte minerale)
    811. Obiectivul general. Creşterea productivităţii şi competitivităţii agriculturii prin asigurarea condiţiilor adecvate organizării şi desfăşurării protecţiei plantelor.
    812. Obiectivele specifice:
    extinderea utilizării în agricultură a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
    creşterea rentabilităţii activităţilor agricole;
    sporirea valorii adăugate şi eficienţei economice a producţiei agricole.
    813. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat în mărimea a 15% din valoarea procurărilor, fără TVA, a produselor de uz fitosanitar (pesticide) şi de fertilizanţi (îngrăşăminte minerale) incluşi în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, permise pentru utilizare în Republica Moldova, în conformitate cu prevederile Legii nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 100-103, art. 510).
    814. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului:
    facturile fiscale în original şi copiile acestora, eliberate după data de 1 ianuarie 2010, sau invoice, în cazul efectuării importului pentru necesităţile proprii;
    originalul şi copia Registrului de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, ţinut conform Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea
    şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1045 din 5 octombrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 135-138, art. 1128).
    815. Data-limită de depunere a cererii de sprijin este 30 noiembrie 2010, în cazul în care nu au fost făcute anunţuri publice despre stoparea procedurii de recepţionare a cererilor.
    [Măsura 11 introdusă prin HG786 din 02.09.10, MO163-165/10.09.10 art.879]
    C. Recepţionarea dosarelor
    82. Cererile sînt înregistrate în Registrul de intrări pentru fiecare măsură în parte, ţinut de persoana responsabilă din cadrul Direcţiei administrare şi control a Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, în ordinea recepţionării acestora
    83.  Cel puţin doi membri ai Direcţiei administrare şi control a Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură efectuează controlul veridicităţii documentelor prezentate prin contrapunerea acestora cu originalele, în ordinea recepţionării dosarelor.
    84. În cazul fiecărui dosar ce conţine iregularităţi se va întocmi un proces-verbal, cu justificarea refuzului recepţionării documentelor depuse. Documentele şi copia procesului-verbal vor fi remise solicitantului, care va fi notificat prin e-mail sau poştă.
    85. Dosarele declarate selectate pentru examinare vor fi codificate şi păstrate, în baza unui proces-verbal, de către Direcţia administrare şi control a Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură.
    D. Examinarea dosarelor
    86. Examinarea dosarelor prezentate are loc o dată pe lună, pînă la data de cinci a fiecărei luni ulterioare lunii depunerii dosarelor.
    87. Examinarea dosarelor se va efectua, în bază de concurs, folosindu-se un sistem de punctaj (elaborat de Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură şi aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare) pentru criteriile de evaluare şi care pot fi utilizate în funcţie de măsura de sprijin, cu excepţia beneficiarilor de împrumuturi de la asociaţiile de economii şi împrumut.
    88. Rezultatele evaluării vor fi introduse într-un proces-verbal al şedinţei de examinare, care va conţine date despre codul solicitantului, data depunerii dosarului, punctajul obţinut în urma evaluării şi suma sprijinului eventual oferit. Procesul-verbal se va transmite Direcţiei administrare şi control a Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură.
    89. Suplimentar, băncile comerciale, asociaţiile de economii şi împrumut şi Corporaţia de Finanţare Rurală prezintă Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi în Agricultură:
cumulativ, trimestrial, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare perioadei  de raportare, lista beneficiarilor de credite şi datele privind creditele acordate şi dobînzile aferente (pe formularul nr.1, iar asociaţiile de economii şi împrumut pe formularul nr.1A);
    trimestrial, pînă la finele lunii imediat următoare perioadei de raportare, lista beneficiarilor de credite şi datele privind rambursarea integrală a creditelor şi a dobînzilor aferente (pe formularul nr.2, iar asociaţiile de economii şi împrumut pe formularul nr.2A).
    E. Selectarea beneficiarilor şi autorizarea plăţilor
    90. Selectarea dosarelor examinate se efectuează de către Direcţia administrare şi control a Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, în baza criteriilor de evaluare, care vor fi elaborate de Agenţie şi aprobate prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.
    91.  Direcţia administrare şi control a Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, în funcţie de numărul cererilor depuse, va anunţa data şedinţelor de selectare a beneficiarilor şi sumele alocate pentru fiecare şedinţă din valoarea totală a măsurii respective.
    92. Direcţia administrare şi control a Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, cu o zi înainte de şedinţă, va pregăti un tabel al dosarelor, în ordinea descrescîndă a punctajului acumulat, cu următoarea informaţie: codul dosarului, data examinării, punctajul obţinut, suma sprijinului eventual oferit. Cu excepţia primei şedinţe de selectare, lista dosarelor incluse în acest tabel şi propuse procedurii de selectare va include:
    dosarele noi recepţionate de la data ultimei şedinţe de selectare a Direcţiei autorizare plăţi a Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură;
    dosarele, care nu au fost selectate în cadrul şedinţelor anterioare ale Direcţiei autorizare plăţi (dacă aşa dosare există).
    93.  În baza tabelului menţionat la punctul 92, Direcţia autorizare plăţi va selecta dosarele în ordinea descrescîndă a punctelor acumulate, calculînd suma cumulativă a sprijinului acordat pentru acestea.
    94.  În cazul dosarelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face:
    în funcţie de valoarea proiectului în ordine crescîndă:
    în funcţie de priorităţile specificate în punctul 88 al prezentului Regulament.
    95.  Dacă valoarea totală a dosarelor selectate depăşeşte suma alocaţiei totale pentru această şedinţă procesul de selectare a dosarelor se întrerupe.
    96.  Toate dosarele selectate, cu excepţia ultimului, sînt declarate ca autorizate pentru obţinerea sprijinului în cadrul măsurii respective.
    97.  Dosarele care nu au fost selectate sînt eligibile pentru participare la următoarele şedinţe de evaluare (dacă aceste şedinţe vor mai avea loc), fără a fi modificate şi cu punctajul deja obţinut.
    98. Reprezentanţii Direcţiei administrare şi control vor decodifica în prezenţa Direcţiei autorizare plăţi toate dosarele participante la concurs şi vor întocmi două liste:
    lista solicitanţilor cu cererile autorizate pentru obţinerea sprijinului financiar;
    lista solicitanţilor care nu au trecut concursul de selectare.
    Ambele liste vor fi incluse într-un proces-verbal.
    99. După ultima şedinţă a Direcţiei autorizare plăţi, Direcţia administrare şi control va sigila Registrul de intrări pentru măsura respectivă şi va face publice ambele liste (cereri autorizate şi cereri neautorizate), cu indicarea obligatorie a punctajului acumulat.
    100. Dosarele declarate autorizate se transmit de Direcţia administrare şi control a Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, în baza unui proces-verbal, Secţiei contabilizare plăţi.
    F. Efectuarea şi contabilizarea plăţilor
    101. În decurs de 5 zile de la recepţionarea proceselor-verbale ale Direcţiei autorizare plăţi cu listele solicitărilor autorizate, Direcţia administrare şi control va notifica beneficiarii despre rezultatele selectării şi necesitatea încheierii unui contract în vederea accesării sprijinului solicitat, în termen de 10 zile de la notificare, cu excepţia beneficiarilor de împrumuturi de la asociaţiile de economii şi împrumut.
    102. În termen de 5 zile de la prezentarea materialelor ce confirmă executarea lucrărilor prevăzute în măsurile de sprijin, specialiştii Secţiei contabilizare plăţi din cadrul Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură vor pregăti ordine de plată în mărimea sprijinului acordat în corespundere cu rezultatele selectării.
    103. Ministerul Finanţelor, în termen de cinci zile din momentul prezentării de către Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură a ordinelor de plată va transfera beneficiarilor subvenţiile calculate şi autorizate.
    104. Alocarea mijloacelor pentru beneficiarii de împrumuturi de la asociaţiile de economii şi împrumut se va face la contul asociaţiilor de economii şi împrumut, cu anexarea listei producătorilor de producţie agricolă – beneficiari ai subvenţiei respective, pentru distribuirea ulterioară a mijloacelor băneşti beneficiarilor (formularele nr.1A şi 2A). Asociaţiile de economii şi împrumut, în termen de 5 zile de la data primirii sumelor transferate, vor elibera fiecărui beneficiar sumele subvenţiilor, potrivit formularelor menţionate, şi vor prezenta Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură următoarele informaţii: denumirea asociaţiei, numele şi prenumele beneficiarului de subvenţie, datele din buletinul de identitate, suma subvenţiei şi semnătura ce atestă încasarea.
    105. Dosarele, informaţiile de la asociaţiile de economii şi împrumut, extrasele din cont care atestă transferarea sumelor către beneficiari, împreună cu listele de plăţi şi un exemplar al ordinului de plată se transmit pentru arhivare.

  Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.167
din 9 martie 2010
L I S T A
riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează din bugetul
de stat pe anul 2010 primele de asigurare în fitotehnie, horticultură,
viticultură şi zootehnie
    1. Secetă excesivă (care a provocat o scădere a recoltei de peste 30%).
    2. Grindină.
    3. Temperaturi scăzute sub limita biologică de rezistenţă a plantelor.
    4. Furtuni.
    5. Inundaţii.
    6. Pieirea animalelor şi păsărilor din cauză de boală, furtună, grindină, inundaţie, răcire excesivă, traume.
    7. Sacrificarea, în caz de necesitate, a animalelor, conform indicaţiilor Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală.

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.167
din 9 martie 2010
L I S T A
culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări
pentru a căror asigurare se subvenţionează din bugetul
de stat pe anul 2010 primele de asigurare
    1. Sfecla de zahăr, floarea-soarelui, legumele şi tutunul, pentru roada anului 2010.
    2. Grîul, orzul şi rapiţa de toamnă, pentru roada anului 2011.
    3. Plantaţiile multianuale (vii, livezi, pepiniere viticole şi pomicole, precum şi recolta de struguri şi fructe).
    4. Animalele şi păsările.