HCC6/2010
ID intern unic:  334001
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 6
din  16.03.2010
privind validarea mandatelor de deputat
în Parlamentul Republicii Moldova
Publicat : 19.03.2010 în Monitorul Oficial Nr. 37-38     art Nr : 4     Data intrarii in vigoare : 16.03.2010
    În numele Republicii Moldova,
    Curtea Constituţională în componenţa:
    Dumitru PULBERE     - preşedinte
    Alina IANUCENCO    - judecător
    Victor PUŞCAŞ            - judecător
    Petru RAILEAN          - judecător
    Valeria ŞTERBEŢ      - judecător-raportor
    Elena SAFALERU       - judecător
    grefier - Corina Popa, în prezenţa reprezentantului Comisiei Electorale Centrale, Renata Lapti, reprezentanţilor Partidului Liberal Democrat din Moldova, Partidului Liberal, Partidului Democrat din Moldova şi Partidului „Alianţa Moldova Noastră”, a candidaţilor supleanţi Ivan Ionaş, Ghenadie Ciobanu, Nicolae Olaru, Valentina Stratan, Ion Apostol şi Valentin Chepteni, conducîndu-se după prevederile art.62, art.69 alin.(1), art.135 alin.(1) lit.e) din Constituţie, art.4 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.e) şi art.16 alin.(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat în şedinţă plenară publică dosarul privind validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
    Drept temei pentru examinarea dosarului au servit materialele Comisiei Electorale Centrale, prezentate la 13 martie 2010, în conformitate cu art.62 din Constituţie, cu respectarea prevederilor art.38 alin.(4) din Codul jurisdicţiei constituţionale.
    Prin decizia Curţii Constituţionale din 15 martie 2010 materialele Comisiei Electorale Centrale au fost acceptate pentru examinare.
    Analizînd materialele dosarului, audiind informaţiile prezentate de judecătorul-raportor şi participanţii la şedinţă,
    Curtea Constituţională
a c o n s t a t a t:
    Ca urmare a demisiei deputaţilor în Parlament Filat Vladimir, Hotineanu Vladimir, Leancă Iurie (Partidul Liberal Democrat din Moldova), Buliga Valentina, Lazar Valeriu, Răducan Marcel (Partidul Democrat din Moldova), Lupu Ion (Partidul Liberal), Bujor Leonid (Partidul „Alianţa Moldova Noastră”), Parlamentul, prin Hotărîrea nr. 35 din 5 martie 2010, a declarat vacante trei mandate de deputat aparţinînd Partidului Liberal Democrat din Moldova, trei mandate de deputat aparţinînd Partidului Democrat din Moldova, un mandat de deputat al Partidului Liberal şi un mandat al Partidului „Alianţa Moldova Noastră”.
    Prin Hotărîrea nr. 3078 din 12 martie 2010 Comisia Electorală Centrală a luat act de cele 8 mandate vacante de deputat în Parlamentul Republicii Moldova aparţinînd partidelor politice şi, prezentînd materialele respective, a propus Curţii Constituţionale să declare aleşi în calitate de deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatelor, următorii candidaţi supleanţi:
    Ionaş Ivan, Ciobanu Ghenadie şi Olaru Nicolae, pe lista Partidului politic „Partidul Liberal Democrat din Moldova”,
    Nantoi Oazu, Arpentin Gheorghe şi Stratan Valentina, pe lista Partidului Democrat din Moldova,
    Apostol Ion, pe lista Partidului politic „Partidul Liberal”,
    Chepteni Valentin, pe lista Partidului politic „Alianţa Moldova Noastră”.
    Din materialele Comisiei Electorale Centrale rezultă că Partidul Liberal Democrat din Moldova şi Partidul Democrat din Moldova au cîte trei mandate vacante de deputat în Parlament, Partidul Liberal şi Partidul „Alianţa Moldova Noastră” dispun de cîte un mandat vacant de deputat.
    Conform prevederilor art.62 din Constituţie, Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale.
    Potrivit art.69 alin.(1) din Constituţie, deputaţii în Parlament intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării. În conformitate cu art.88 alin.(4) din Codul electoral, candidaţii care au fost incluşi în listă, dar nu au fost aleşi sînt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant este declarat ales de către Curtea Constituţională, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinînd partidului, organizaţiei social-politice, pe care îl reprezintă, devine vacant.
    Prin Avizul nr.3 şi Hotărîrea nr.14, adoptate la 14 august 2009, Curtea Constituţională a confirmat legalitatea alegerii Parlamentului în cadrul scrutinului din 29 iulie 2009 şi listele candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XVIII-a.
    Primii, consecutiv, pe lista Partidului politic „Partidul Liberal Democrat din Moldova” sînt candidaţii supleanţi Ionaş Ivan, Ciobanu Ghenadie şi Olaru Nicolae; pe lista Partidului Democrat din Moldova - Nantoi Oazu, Arpentin Gheorghe şi Stratan Valentina.
    Candidatul supleant cu nr.1 pe lista Partidului politic „Partidul Liberal”, Carp Lilian, a prezentat Comisiei Electorale Centrale declaraţia, adresată Curţii Constituţionale, prin care a refuzat mandatul de deputat în Parlament. Următorul candidat supleant pe lista acestui partid este Apostol Ion.
    Candidaţii supleanţi Oleinic Alexandru, Cosarciuc Valeriu, Silistraru Mihail, înscrişi, în ordine, pe lista Partidului politic „Alianţa Moldova Noastră”, au refuzat mandatele de deputat în Parlament, depunînd la Comisia Electorală Centrală declaraţiile respective, adresate Curţii Constituţionale. Curtea Constituţională a constatat că următorul candidat supleant pe lista acestui partid este Chepteni Valentin.
    Candidaţii supleanţi, cărora li s-au atribuit mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, au depus la Comisia Electorală Centrală declaraţii de acceptare a acestora, obligîndu-se să înlăture incompatibilităţile în termenele stabilite de lege.
    În şedinţa plenară nu au fost stabilite circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatelor de deputat în Parlament atribuite de Comisia Electorală Centrală următoarelor persoane:
    Ionaş Ivan, a.n. 1956, domiciliat în mun. Chişinău, inginer-constructor, director, SRL „Carpeni”, mun. Chişinău, candidat supleant pe lista Partidului politic „Partidul Liberal Democrat din Moldova”;
    Ciobanu Ghenadie, a.n. 1957, domiciliat în mun. Chişinău, pedagog, conferenţiar, manager, specialist în relaţii internaţionale, compozitor, preşedintele Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor, mun. Chişinău, candidat supleant pe lista Partidului politic „Partidul Liberal Democrat din Moldova”;
    Olaru Nicolae, a.n. 1958, domiciliat în com. Sîrcova, raionul Rezina, masterat în administraţia publică, director, II „Nicolae Olaru”, comuna Sîrcova, raionul Rezina, candidat supleant pe lista Partidului politic „Partidul Liberal Democrat din Moldova”;
    Nantoi Oazu, a.n. 1948, domiciliat în mun. Chişinău, inginer-electrician, director de programe, Institutul de Politici Publice, mun. Chişinău, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova;
    Arpentin Gheorghe, a.n. 1961, domiciliat în mun. Chişinău, inginer-tehnolog, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, director general, IM „Laco-Alfatec”, preşedinte, Uniunea Oenologilor din Republica Moldova, mun. Chişinău, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova;
    Stratan Valentina, a.n. 1962, domiciliată în mun. Chişinău, medic-imunolog, masterat în administraţia publică, doctor în ştiinţe biologice, şef de laborator, Institutul Oncologic din Republica Moldova, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova;
    Apostol Ion, a.n. 1962, domiciliat în mun. Chişinău, pedagog, director, SRL „Optimal Impex”, mun. Chişinău, candidat supleant pe lista Partidului politic „Partidul Liberal”;
    Chepteni Valentin, a.n. 1973, domiciliat în mun. Chişinău, manager în sport, şef-adjunct, SRL „Dublon”, mun. Chişinău, candidat supleant pe lista Partidului politic „Alianţa Moldova Noastră” prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3078 din 12 martie 2010.
    Pentru considerentele expuse, în conformitate cu prevederile art.140 alin.(2) din Constituţie, art.26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.e) şi art.62 lit.d) din Codul jurisdicţiei constituţionale,
    Curtea Constituţională
H O T Ă R Ă Ş T E :
    1. Se declară aleşi în calitate de deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatelor,
    Ionaş Ivan, Ciobanu Ghenadie şi Olaru Nicolae - pe lista Partidului politic „Partidul Liberal Democrat din Moldova”,
    Nantoi Oazu, Arpentin Gheorghe şi Stratan Valentina - pe lista Partidului Democrat din Moldova,
    Apostol Ion - pe lista Partidului politic „Partidul Liberal”,
    Chepteni Valentin - pe lista Partidului politic „Alianţa Moldova Noastră”.
    2. Prezenta Hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE
    CURŢII CONSTITUŢIONALE                                         Dumitru PULBERE

    Nr.6. Chişinău, 16 martie 2010.