HGM189/2010
ID intern unic:  334070
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 189
din  17.03.2010
cu privire la aprobarea Cerinţelor minime
de comercializare pentru cartofii de sămînţă
Publicat : 23.03.2010 în Monitorul Oficial Nr. 39-40     art Nr : 251     Data intrarii in vigoare : 23.06.2010
    MODIFICAT
   
HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984
    HG632 din 11.09.15, MO258-261/18.09.15 art.723
   
HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541
    HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89


    NOTĂ:
   
pe tot parcursul textului Cerinţelor, cuvintele „de bază” se substituie cu cuvîntul „bază” prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984
    în tot textul Cerinţelor minime de comercializare pentru categorii de sămînţă, sintagma „Legea despre seminţe nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999” se substituie cu sintagma „Legea despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013” prin  HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541


    În conformitate cu Legea despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, art.130-134, art.417), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Preambul modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    1. Se aprobă Cerinţele minime de comercializare pentru cartofii de sămînţă (se anexează).
    2. Prezenta Hotărîre intră în vigoare în termen de 3 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va asigura aducerea actelor sale normative în concordanţă cu prezenta Hotărîre.
    4. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
   
[Pct.4 modificat prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]

    PRIM-MINISTRU                                                           Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                          Valeriu Lazar
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                     Valeriu Cosarciuc
    Ministrul sănătăţii                                                             Vladimir Hotineanu


    Nr. 189. Chişinău, 17 martie 2010.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.189
din 17 martie  2010
CERINŢE MINIME
de comercializare pentru cartofii de sămînţă
    Cerinţele minime de comercializare pentru cartofii de sămînţă creează cadrul necesar aplicării Directivei nr.56/2002/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea cartofilor de sămînţă, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 193, 20.7.2002, p. 60-73 (JO L 193, 20.7.2002, p. 60-73), precum şi Directivei de punere în aplicare nr. 2014/20/UE a Comisiei din 6 februarie 2014 privind definirea claselor de cartofi de sămînţă bază şi certificaţi de la nivelul Uniunii, precum şi a condiţiilor şi denumirilor aplicabile acestor clase (Text cu relevantă pentru SEE), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L38 din 7 februarie 2014 şi Directivei de punere în aplicare nr.  2014/21/UE a Comisiei din 6 februarie 2014 de definire a condiţiilor minime şi a claselor Uniunii pentru cartofii de sămînţă de prebază (text cu relevantă pentru SEE), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L38 din 7 februarie 2014.
    [Preambulul modificat prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
I. Dispoziţii generale
    1. Cerinţele minime de comercializare pentru cartofii de sămînţă (în continuare – Cerinţe minime) stabilesc cerinţele minime de calitate şi comercializare pentru cartofii de sămînţă.
    2. Cerinţele obligatorii prescrise în prezentele Cerinţe minime nu se referă la cartofii de sămînţă produşi în condiţii casnice, destinaţi utilizării, manipulării sau depozitării acestora la domiciliu în scopuri casnice sau private, cu condiţia ca aceştia să nu fie expuşi comercializării”, precum şi la cartofii de sămînţă de tranzit sau depozitaţi temporar ca produse de tranzit, dacă nu prezintă pericol pentru sănătatea umană şi mediul înconjurător.
    [Pct.2 modificat prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
    3. Prezentele Cerinţe minime se referă la produsul „Cartofi destinaţi însămînţării”, prevăzut în Nomenclatura combinată a mărfurilor la poziţia tarifară 0701 10 000.
    [Pct.3 modificat prin HG632 din 11.09.15, MO258-261/18.09.15 art.723]
    4. În sensul prezentelor Cerinţe minime termenii utilizaţi sînt definiţi după cum urmează:
    1) comercializare – vînzarea, deţinerea în vederea vînzării, oferta de vînzare, precum şi orice tip de cesionare, furnizare sau transfer de cartofi de sămînţă către o altă parte, în vederea unei exploatări comerciale.
    Nu se consideră comercializare furnizarea cartofilor de sămînţă, care nu vizează o exploatare comercială a soiului, cum ar fi operaţiunile următoare:
    a) furnizarea de cartofi de sămînţă unor organisme oficiale de testare şi inspecţie;
    b) furnizarea cartofilor de sămînţă unor prestatori de servicii în vederea prelucrării sau a condiţionării;
    c) furnizarea cartofilor de sămînţă prestatorilor de servicii pentru producerea unor produse agricole brute destinate unor scopuri industriale, sau înmulţirii de seminţe pentru acest scop, cu condiţia ca prestatorul de servicii să nu obţină dreptul de proprietate asupra cartofilor de sămînţă astfel furnizat sau a produsului recoltei. Furnizorul cartofilor de sămînţă va furniza organismului de certificare o copie a contractului încheiat cu prestatorul de servicii, care va include standardele şi condiţiile care trebuie să le îndeplinească cartofii de sămînţă furnizaţi;
    2) cartofii de sămînţă „prebază” sînt tuberculii de cartofi, care:
    a) au fost produşi în conformitate cu normele de producere a cartofilor de sămînţă;
    b) au fost prevăzuţi, în special, pentru producerea cartofilor de sămînţă „bază” sau „certificaţi”;
    c) îndeplinesc condiţiile minime prevăzute în anexele nr.1 şi nr.2 la prezentele Cerinţe minime;
    d) cuprind următoarele clase (de la nivelul UE): PBTC şi PB;
    [Pct.4 subpct.2), lit.d) introdusă prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
    3) cartofii de sămînţă „bază” sînt tuberculii de cartofi, care:
    a) au fost produşi în conformitate cu normele de producere a cartofilor de sămînţă;
    b) au fost prevăzuţi, în special, pentru producerea cartofilor de sămînţă „certificaţi”;
    c) îndeplinesc condiţiile minime prevăzute în anexele nr.1 şi nr.2 la prezentele Cerinţe minime;
    d) cuprind următoarele clase (de la nivelul UE): S, SE şi E;
    [Pct.4 subpct.3), lit.d) introdusă prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
    4) cartofii de sămînţă „certificaţi” sînt tuberculii de cartofi, care:
    a) au fost produşi în conformitate cu normele de producere a cartofilor de sămînţă;
    b) provin direct din cartofii de sămînţă „bază” sau din cartofii de sămînţă „certificaţi”, sau din cartofii de sămînţă dintr-o generaţie anterioară cartofilor de sămînţă „bază”, care îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru cartofii de sămînţă „bază”;
    c) sînt destinaţi pentru producerea cartofilor pentru consum;
    d) îndeplinesc condiţiile minime stabilite în anexele nr.1 şi nr.2 la prezentele Cerinţe minime;
    e) cuprind următoarele clase (de la nivelul UE): A şi B.
    [Pct.4 subpct.4), lit.e) introdusă prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
   
5) micropropagare – practică de înmulţire rapidă a materialului vegetal pentru a produce un număr mare de plante, utilizînd cultivarea in vitro de muguri vegetativi diferenţiaţi sau de meristem prelevat de la o plantă;
    [Pct.4 subpct.5) introdus prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
    6) plantă parentală – plantă identificată, din care se ia material pentru înmulţire.
    [Pct.4 subpct.6) introdus prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
II. Cerinţe esenţiale
    5. Importatorii şi producătorii de cartofi de sămînţă, la plasarea acestora pe piaţă, trebuie să respecte prevederile prezentelor Cerinţe minime, Legii despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013, Hotărîrii Guvernului nr. 360 din 27 martie 2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la importul şi exportul de seminţe şi material săditor”.
     [Pct.5 modificat prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
    6. Cartofii de sămînţă pot fi comercializaţi numai în cazul în care au fost certificaţi drept cartofi de sămînţă „prebază”, „bază” sau „certificaţi” şi în cazul în care îndeplinesc condiţiile minime stabilite în anexele nr.1 şi nr.2 la prezentele Cerinţe minime.
    7. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor se asigură că, în timpul examinării tuberculilor pentru certificare, mostrele prelevate sînt supuse încercărilor, conform regulilor şi metodelor prevăzute în GOST 11856-89 “Cartofi de sămînţă. Recepţia şi metodele de analiză”.
    [Pct.7 modificat prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
III. Reguli şi norme privind producerea cartofilor
de sămînţă destinaţi comercializării
    8. Cartofii de sămînţă produşi prin tehnicile de micropropagare trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în anexele nr. 4-6 din prezentele Cerinţe minime.
    [Pct.8 modificat prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
    9. În timpul producerii cartofilor de sămînţă, culturile trebuie să fie separate de alte culturi de cartof sau de alte culturi, cu respectarea distanţelor de izolare prevăzute în pct.10 al prezentelor Cerinţe minime, pentru asigurarea sănătăţii plantelor. Cerinţele respective includ următoarele măsuri:
    1) separarea producţiei cartofilor de sămînţă de producţia cartofilor de consum;
    2) evitarea amestecului mecanic dintre soiuri şi dintre diferite categorii biologice în timpul calibrării, depozitării, transportării şi tratării.
    10. Distanţele de izolare pentru cartofii de sămînţă sînt următoarele:
    1) 1,5 m (2 rînduri), în cazul izolării cartofilor de sămînţă de aceeaşi categorie;
    2) 50 m, în cazul izolării cartofilor de sămînţă „prebază” de cartofii de sămînţă „bază”;
    3) 250 m, în cazul izolării cartofilor de sămînţă „prebază” de cartofii de sămînţă „certificaţi”;
    4) 100 m,  în cazul izolării cartofilor de sămînţă „bază” de cartofii de sămînţă „certificaţi”;
    5) 1500 m, în cazul izolării cartofilor de sămînţă de alte surse de infecţii: localităţi, sere, livezi de piersic, depozite, gunoişti etc.
    11. În zona de producere a cartofilor de sămînţă nu se admite producerea cartofilor de consum din alte categorii biologice decît din cele din care se produce sămînţa.
    12. Nu se admite tratarea cartofilor de sămînţă cu inhibitori pentru încolţirea tuberculilor.
IV. Cerinţe privind comercializarea
cartofilor de sămînţă
    13. Cartofii de sămînţă pot fi comercializaţi numai în cazul în care întrunesc următoarele cerinţe privind calibrul:
    1) se încadrează în parametrii de 35-55 mm;
    2) totodată, cartofii de sămînţă pot fi comercializaţi dacă corespund parametrilor de 28-35 mm sau 55-65 mm, cu respectarea prevederilor prezentelor Cerinţe minime;
    3) abaterea maximă de la parametrii de calibru este de 5%, în cazul cartofului de sămînţă rotund şi de 10%, în cazul cartofului de sămînţă oval.
    14. Cartofii de sămînţă „prebază”, „bază” şi „certificaţi” pot fi comercializaţi numai în loturi suficient de omogene şi în ambalaje închise, care trebuie sigilate şi poartă un sistem de sigilare şi marcare, în conformitate cu dispoziţiile prezentelor Cerinţe minime.
    15. Ambalajele pentru cartofii de sămînţă „prebază”, „bază” şi „certificaţi” trebuie să fie închise astfel încît să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de închidere sau să nu prezinte urme de manipulare a etichetei sau a ambalajului. În vederea asigurării închiderii, sistemul de sigilare trebuie să fie prevăzut cu etichetă.
    16. Ambalajele destinate cartofilor de sămînţă „prebază”, „bază” şi „certificaţi” trebuie:
    1) să fie noi, curate şi trainice, pentru a asigura protecţia cartofilor de sămînţă;
    2) să fie etichetate în conformitate cu anexa nr.3 la prezentele Cerinţe minime, cu indicaţiile scrise în limba de stat. Pentru cartofii de sămînţă „prebază” şi  „bază” eticheta este de culoare albă, iar pentru cartofii de sămînţă „certificaţi” eticheta este de culoare albastră.
    17. În vederea comercializării, cartofii de sămînţă selecţionaţi din generaţiile anterioare cartofilor de sămînţă „bază” şi „certificaţi”, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    1) să fie produşi în conformitate cu normele de producere a cartofilor de sămînţă;
    2) să fie destinaţi, în special, producţiei de cartofi de sămînţă „bază” şi „certificaţi”;
    3) să respecte condiţiile minime din prezentele Cerinţe minime pentru cartofii de sămînţă „bază” şi „certificaţi”;
    4) să fie prezentaţi în ambalaje, în conformitate cu dispoziţiile prezentelor Cerinţe minime;
    5) ambalajele trebuie să fie etichetate, în conformitate cu menţiunile prevăzute în anexa nr.3 la prezentele Cerinţe minime.
    18. Pentru a se verifica respectarea condiţiilor din prezentele Cerinţe minime, la comercializare cartofii de sămînţă sînt controlaţi de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, cu eliberarea certificatului de calitate, stabilit la poziţia 18 a compartimentului Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare din anexa la Legea nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
    [Pct.18 modificat prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
    [Pct.18 modificat prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
Anexa nr.1
la Cerinţele minime de comercializare
pentru cartofii de sămînţă
Indicii de calitate ai cartofilor de sămînţă

Denumirea indicilor

Categoria
 prebază
 
   bază
   certificaţi
Puritatea biologică, %
100
100
100
Plante cu simptome de boli

în aparenţă, %, cel mult, inclusiv:

1,8
3,6
5,0

Viroze, forme grave (mozaicuri, răsucirea frunzelor etc.)

nu se admit
0,6
1,2
Viroze, forme uşoare
1,4
2,6
4,5
Putregaiul inelar şi cenuşiu
nu se admite
Picioruşul negru (Erwinia)
nu se admite
Impurităţi de alte soiuri
nu se admit

Tuberculi infectaţi de boli, %, cel

 mult, inclusiv:
1,5
2,5
4,5
Picioruşul negru (Erwinia)
nu se admite
Putregaiul inelar şi cenuşiu
nu se admite
Mana (fitoftoroza)
0,5
0,5
1,0
Putregaiul uscat (fomoza,
fuzarioza)
0,5
0,5
1,0
Nematode
nu se admit

Rîia comună şi argintie (dacă este

atacată peste ¼ din suprafaţa
tuberculului)
0,5
2,5
5,0
Rîia făinoasă
               nu se admite
               1,0
Rizoctonioza:

dacă este atacată de la  ⅛ pînă la ¼ din suprafaţa

tuberculului
0,5
1,0
1,5
peste ¼ din suprafaţa tuberculului
nu se admite

Anexa nr. 2
la Cerinţele minime de comercializare
pentru cartofii de sămînţă
Cerinţe minime pe care trebuie să le îndeplinească
cartofii de sămînţă
    1. Cîmpul de producţie nu trebuie să fie contaminat cu Heterodera rostochiensis Woll şi Pseudomonas solanacearum.
    2. În cultură nu trebuie să existe:
    1) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.;
    2) Corynebacterium sepedonicum (Spieck. şi Kotth.) Skapt. şi Burkh.
    3. Toleranţele privind impurităţile, defectele sau bolile cartofilor de sămînţă:
    1) prezenţa pămîntului şi a corpurilor străine – 1% din greutate;
    2) putregai uscat şi putregai umed, cu condiţia să nu fie cauzate de Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum sau Pseudomonas solanacearum – 1% din greutate;
    3) defecte exterioare (de exemplu, tuberculi diformi sau loviţi) 3% din greutate.

Anexa nr. 3
la Cerinţele minime de comercializare
pentru cartofii de sămînţă
Cerinţe minime pe care trebuie să le îndeplinească eticheta
    1. Indicaţiile obligatorii:
    1) denumirea produsului;
    2) identificare – denumirea şi adresa producătorului sau ambalatorului ce pot fi înlocuite cu codul unic IDNO, atribuit de organul înregistrării de stat, cu indicarea în imediata apropiere: „ambalator şi/sau expeditor” (sau abrevierile echivalente);
    3) luna şi anul sigilării şi producerii;
    4) specia, menţionată cel puţin cu caractere latine, cu denumirea botanică, eventual sub formă prescurtată şi fără numele autorilor, cu denumirea comună sau în ambele variante;
    5) soiul, indicat cel puţin cu caractere latine;
    6) categoria biologică;
    7) ţara de origine;
    8) modul de tratare;
    9) greutatea netă declarată.
    2. Dimensiunile minime ale etichetei:
    110 mm x 67 mm.

Anexa nr.4
la Cerinţele minime de
comercializare pentru
cartofii de sămînţă

Cerinţe pentru cartofii de sămînţă bază
    1. Cerinţele pentru cartofii de sămînţă bază din clasa S se stabilesc după cum urmează:
    1) cerinţele privind cartofii de sămînţă:
    a) procentul în număr de plante care nu sînt conforme cu soiul în cauză şi procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depăşească în total 0,1%;
    b) procentul în număr de plante cultivate afectate de rîia neagră a cartofului nu trebuie să depăşească 0,1%;
    c) în descendenţă directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depăşească 1,0%;
    d) procentul în număr de plante prezentînd simptome de mozaic şi procentul în număr de plante prezentînd simptomele provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depăşească în total 0,2%;
    e) numărul de generaţii, inclusiv de generaţii de cartofi prebază şi bază de pe parcelă, este limitat la cinci;
    f) dacă generaţia nu este indicată pe eticheta oficială, cartofii în cauză se consideră ca aparţinînd generaţiei a cincea;
    2) toleranţele aplicabile loturilor în ceea ce priveşte impurităţile, defectele şi bolile:
    a) cartofii de sămînţă afectaţi de putregaiuri, altele decît putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depăşească 0,5% din masă, din care cartofii de sămînţă afectaţi de putregaiul umed nu trebuie să depăşească 0,2% din masă;
    b) cartofii de sămînţă atinşi de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;
    c) cartofii de sămînţă atinşi de mana cartofului pe mai mult de o treime din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;
    d) cartofii de sămînţă atinşi de rîia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;
    e) tuberculii zbîrciţi din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de rîia argintie nu trebuie să depăşească 1,0% din masă;
    f) cartofii de sămînţă cu defecte exterioare, inclusiv tuberculii diformi sau loviţi, nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;
    g) prezenţa pămîntului şi a materiilor străine nu trebuie să depăşească  1,0% din masă;
    h) procentul total de cartofi de sămînţă acoperit de toleranţele menţionate la punctele a)-f) din prezentul subpunct nu trebuie să depăşească 6,0% din masă.
    2. Cerinţele pentru cartofii de sămînţă bază din clasa SE sînt următoarele:
    1) cerinţele privind cartofii de sămînţă:
    a) procentul în număr de plante care nu sînt conforme cu soiul în cauză şi procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depăşească în total 0,1%;
    b) procentul în număr de plante cultivate afectate de rîia neagră a cartofului nu trebuie să depăşească 0,5%;
    c) în descendenţă directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depăşească 2,0%;
    d) procentul în număr de plante prezentînd simptome de mozaic sau simptome provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depăşească în total 0,5%;
    2) toleranţele aplicabile loturilor în ceea ce priveşte impurităţile, defectele şi bolile:
    a) cartofii de sămînţă atinşi de putregaiuri, altele decît putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depăşească 0,5% din masă, din care cartofii de sămînţă atinşi de putregaiul umed nu trebuie să depăşească 0,2% din masă;
    b) cartofii de sămînţă atinşi de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;
    c) cartofii de sămînţă atinşi de mana cartofului pe mai mult de o treime din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;
    d) cartofii de sămînţă atinşi de rîia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;
    e) tuberculii zbîrciţi din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de rîia argintie nu trebuie să depăşească 1,0% din masă;
    f) cartofii de sămînţă cu defecte exterioare, inclusiv tuberculii diformi sau loviţi, nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;
    g) prezenţa pămîntului şi a materiilor străine nu trebuie să depăşească  1,0% din masă;
    h) procentul total de cartofi de sămînţă acoperit de toleranţele menţionate la lit. a)-f) din prezentul subpunct nu trebuie să depăşească 6,0% din masă.
    3. Cerinţele pentru cartofii de sămînţă bază din clasa E sînt următoarele:
    1) cerinţe privind cartofii de sămînţă:
    a) procentul în număr de plante care nu sînt conforme cu soiul în cauză şi procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depăşească în total 0,1%;
    b) procentul în număr de plante cultivate afectate de rîia neagră a cartofului nu trebuie să depăşească 1,0%;
    c) în descendenţă directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depăşească 4,0%;
    d) procentul în număr de plante prezentînd simptome de mozaic sau simptome provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depăşească, în total, 0,8%;
    e) numărul de generaţii, inclusiv de generaţii de cartofi prebază şi bază de pe parcelă, este limitat la şapte;
    f) dacă generaţia nu este indicată pe eticheta oficială, cartofii în cauză se consideră ca aparţinînd generaţiei a şaptea;
    2) toleranţele aplicabile loturilor în ceea ce priveşte impurităţile, defectele şi bolile:
    a) cartofii de sămînţă atinşi de putregaiuri, altele decît putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depăşească 0,5% din masă, din care cartofii de sămînţă atinşi de putregaiul umed nu trebuie să depăşească 0,2% din masă;
    b) cartofii de sămînţă atinşi de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;
    c) cartofii de sămînţă atinşi de mana cartofului pe mai mult de o treime din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;
    d) cartofii de sămînţă atinşi de rîia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;
    e) tuberculii zbîrciţi din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de rîia argintie nu trebuie să depăşească 1,0% din masă;
    f) cartofii de sămînţă cu defecte exterioare, inclusiv tuberculii diformi sau loviţi, nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;
    g) prezenţa pămîntului şi a materiilor străine nu trebuie să depăşească  1,0% din masă;
    h) procentul total de cartofi de sămînţă acoperit de toleranţele menţionate la lit. a)-f) din prezentul subpunct nu trebuie să depăşească 6,0% din masă.
    [Anexa nr.4 introdusă prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]

Anexa nr.5
la Cerinţele minime de comercializare
pentru cartofii de sămînţă

Cerinţe minime pentru cartofii de sămînţă certificaţi
    1. Cerinţele pentru cartofii de sămînţă certificaţi din clasa A sînt următoarele:
    1) cerinţele privind cartofii de sămînţă:
    a) procentul în număr de plante care nu sînt conforme cu soiul în cauză şi procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depăşească în total 0,2%;
    b) procentul în număr de plante cultivate afectate de rîia neagră a cartofului nu trebuie să depăşească 2,0%;
    c) în descendenţă directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depăşească 8,0%;
    d) procentul în număr de plante prezentînd simptome de mozaic sau simptome provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depăşească în total 2,0%;
    e) numărul de generaţii, inclusiv generaţiile de cartofi prebază şi bază de pe parcelă, este limitat la cinci;
    f) dacă generaţia nu este indicată pe eticheta oficială, cartofii în cauză se consideră ca aparţinînd generaţiei a cincea;
    2) toleranţele aplicabile loturilor în ceea ce priveşte impurităţile, defectele şi bolile:
    a) cartofii de sămînţă atinşi de putregaiuri, altele decît putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depăşească 0,5% din masă, din care cartofii de sămînţă atinşi de putregaiul umed nu trebuie să depăşească 0,2% din masă;
    b) cartofii de sămînţă atinşi de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;
    c) cartofii de sămînţă atinşi de mana cartofului pe mai mult de o treime din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;
    d) cartofii de sămînţă atinşi de rîia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;
    e) tuberculii zbîrciţi din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de rîia argintie nu trebuie să depăşească 1,0% din masă;
    f) cartofii de sămînţă cu defecte exterioare, inclusiv tuberculii diformi sau loviţi, nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;
    g) prezenţa pămîntului şi a materiilor străine nu trebuie să depăşească 2,0% din masă;
    h) procentul total de cartofi de sămînţă acoperit de toleranţele menţionate la lit. a)-f) din prezentul subpunct nu trebuie să depăşească 8,0% din masă.
    2. Cerinţele pentru cartofii de sămînţă certificaţi din clasa B sînt următoarele:
    1) cerinţele privind cartofii de sămînţă:
    a) procentul în număr de plante care nu sînt conforme cu soiul în cauză şi procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depăşească în total 0,5%;
    b) procentul în număr de plante cultivate afectate de rîia neagră a cartofului nu trebuie să depăşească 4,0%;
    c) în descendenţă directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depăşească 10,0%;
    d) procentul în număr de plante prezentînd simptome de mozaic sau simptomele provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depăşească în total 6,0%;
    2) toleranţele aplicabile loturilor în ceea ce priveşte impurităţile, defectele şi bolile:
    a) cartofii de sămînţă atinşi de putregaiuri, altele decît putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depăşească 0,5% din masă, din care cartofii de sămînţă atinşi de putregaiul umed nu trebuie să depăşească 0,2% din masă;
    b) cartofii de sămînţă atinşi de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;
    c) cartofii de sămînţă atinşi de mana cartofului pe mai mult de o treime din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;
    d) cartofii de sămînţă atinşi de rîia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;
    e) tuberculii zbîrciţi din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de rîia argintie nu trebuie să depăşească 1,0% din masă;
    f) cartofii de sămînţă cu defecte exterioare, inclusiv tuberculii diformi sau loviţi, nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;
    g) prezenţa pămîntului şi a materiilor străine nu trebuie să depăşească 2,0% din masă;
    h) procentul total de cartofi de sămînţă acoperit de toleranţele menţionate la lit. a)-f) din prezentul subpunct nu trebuie să depăşească 8,0% din masă.
    [Anexa nr.5 introdusă prin
HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]

Anexa nr. 6
la Cerinţele minime de
comercializare pentru
cartofii de sămînţă

Cerinţe minime pentru cartofii de sămînţă prebază
    1. Cerinţele minime pentru cartofii de sămînţă prebază:
    1) se asigură îndeplinirea următoarelor cerinţe minime în cazul cartofilor de sămînţă prebază:
    a) provin de la plante parentale care nu prezintă nici unul dintre următorii dăunători: Pectobacterium spp., Dickeya spp., virusul răsucirii frunzelor de cartof, virusul A al cartofului, virusul M al cartofului, virusul S al cartofului, virusul X al cartofului şi virusul Y al cartofului;
    b) nu prezintă simptomele rîiei negre a cartofului;
    c) procentul în număr de plante care nu sînt conforme cu soiul în cauză şi procentul în număr de plante din soiuri diferite nu depăşesc în total 0,01%;
    d) în descendenţă directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu depăşeşte 0,5%;
    e) procentul în număr de plante cu simptome de mozaic sau simptome provocate de virusul răsucirii frunzelor de cartof nu depăşeşte 0,1%;
    f) numărul maxim de generaţii în cîmp este patru;
    2) se prevede posibilitatea de a comercializa cartofi de sămînţă prebază sub denumirea „clasa PBTC” şi „clasa PB”, în conformitate cu cerinţele stabilite la punctele 3 şi 4 din prezenta anexă.
    3) Respectarea cerinţelor de la subpct. 1) lit. b), c) şi e) din prezentul punct se stabileşte cu ajutorul inspecţiilor oficiale pe teren. În cazul unor suspiciuni se efectuează teste oficiale suplimentare pe frunze.
    În cazul în care se utilizează metode de micropropagare, în conformitate cu prevederile subpct.1) lit. a) din prezentul punct se stabileşte printr-o testare oficială a plantei parentale sau prin testarea sub supraveghere oficială a acesteia.
    În cazul în care se utilizează metode de selecţie clonală, în conformitate cu prevederile subpct. 1) lit. a) din prezentul punct, se stabileşte printr-o testare oficială a materialului biologic clonal sau prin testarea sub supraveghere oficială a acestuia.
    2. Cerinţele minime pentru loturile de cartofi de sămînţă prebază:
    1) Loturile de cartofi de sămînţă prebază trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minime:
    a) prezenţa pămîntului şi a materiilor străine nu trebuie să depăşească  1,0% din masă;
    b) cantitatea de cartofi afectaţi de putregaiuri, altele decît putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depăşească 0,2% din masă;
    c) cantitatea de cartofi cu defecte exterioare, inclusiv tuberculii diformi sau loviţi, nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;
    d) cantitatea de cartofi afectaţi de mana cartofului pe mai mult de o treime din suprafaţă, nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;
    e) cantitatea de cartofi afectaţi de rizoctonioză pe mai mult de 10,0% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 1,0% din masă;
    f) cantitatea de cartofi afectaţi de rîia făinoasă pe mai mult de 10,0% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 1,0% din masă;
    g) cantitatea de tuberculi zbîrciţi din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de rîia argintie nu trebuie să depăşească 0,5% din masă;
    h) cantitatea totală de cartofi menţionaţi la lit. b)-g) din prezentul punct nu trebuie să depăşească 6,0% din masă.
    3. Cerinţele pentru cartofii de sămînţă prebază din clasa PBTC sînt următoarele:
    1) cerinţele privind cartofii de sămînţă:
    a) cultura nu trebuie să fie colonizată de plante care nu sînt conforme cu soiul în cauză sau de plante din soiuri diferite;
    b) cultura nu trebuie să prezinte plante afectate de rîia neagră a cartofului;
    c) în descendenţă directă, cultura nu trebuie să prezinte infecţii virale;
    d) cultura nu trebuie să prezinte plante cu simptome de mozaic sau simptome provocate de virusul răsucirii frunzelor de cartof;
    e) plantele, inclusiv tuberculii, se obţin prin micropropagare;
    f) plantele, inclusiv tuberculii, se obţin într-un loc protejat şi într-un mediu de creştere fără paraziţi;
    g) tuberculii nu sînt înmulţiţi mai departe de prima generaţie;
    2) loturile nu trebuie să includă cartofi de sămînţă care intră sub incidenţa oricăruia dintre următoarele litere:
    a) sînt afectaţi de putregaiuri;
    b) sînt afectaţi de rizoctonioză;
    c) sînt afectaţi de mana cartofului;
    d) sînt afectaţi de rîia făinoasă;
    e) s-au zbîrcit foarte mult din cauza deshidratării;
    f) prezintă defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviţi.
    4. Cerinţele pentru cartofii de sămînţă prebază din clasa PB sînt următoarele:
    1) cerinţele privind cartofii de sămînţă:
    a) procentul în număr de plante care nu sînt conforme cu soiul în cauză şi procentul în număr de plante din soiuri diferite nu depăşesc în total 0,01%;
    b) plantele nu prezintă simptomele rîiei negre a cartofului;
    c) procentul în număr de plante cu simptome de mozaic sau simptome provocate de virusul răsucirii frunzelor de cartof nu depăşeşte 0,1%;
    d) în descendenţă directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome provocate de orice virus nu depăşeşte 0,5%;
    2) toleranţele aplicabile loturilor în ceea ce priveşte următoarele impurităţi, defecte şi boli:
    a) cartofii de sămînţă afectaţi de putregaiuri, altele decît putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depăşească 0,2% din masă;
    b) cartofii de sămînţă afectaţi de rizoctonioză pe mai mult de 10,0% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 1,0% din masă;
    c) cartofii de sămînţă afectaţi de mana cartofului pe mai mult de o treime din suprafaţă nu trebuie să depăşească 5,0% din masă;
    d) cartofii de sămînţă afectaţi de rîia făinoasă pe mai mult de 10,0% din suprafaţă nu trebuie să depăşească 1,0% din masă;
    e) tuberculii zbîrciţi din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de rîia argintie nu trebuie să depăşească 0,5% din masă;
    f) cartofii de sămînţă cu defecte exterioare, inclusiv tuberculii diformi sau loviţi, nu trebuie să depăşească 3,0% din masă;
    g) prezenţa pămîntului şi a materiilor străine nu trebuie să depăşească 1,0% din masă;
    h) procentul total de cartofi de sămînţă care fac obiectul toleranţelor, în conformitate cu lit. a)-e) din prezentul subpunct, nu trebuie să depăşească 6,0% din masă.”teia.
    [Anexa nr.6 introdusă prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]