LPM728/1996*
ID intern unic:  334255
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 728
din  06.02.1996
cu privire la pomicultură*
Publicat : 14.04.2010 în Monitorul Oficial Nr. 52-53     art Nr : 161     Data intrarii in vigoare : 14.04.2010
    MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP60 din 03.05.18, MO176-180/01.06.18 art.324; în vigoare 01.12.18
   
LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
    LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152
    LP85 din 13.04.12, MO120-125/15.06.12 art.392

    NOTĂ:
   
În textul Legii sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” se înlocuieşte cu sintagma „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor” prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152

    ______________________________
    * Republicată în temeiul Legii nr. 92-XV din 1 aprilie 2004 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 64-66, art. 352.
    Modificată şi completată prin legile Republicii Moldova :
    1) nr. 300-XIV din 24.02.1999 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.27-28, art.125;
    2) nr. 493-XIV din 09.07.1999 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, n r.90-92, art.452;
    3) nr. 1087-XV din 30.05.2002 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.96-99, art.695;
    4) nr. 280-XVI din 14.12.2007 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.94-96, art.349;
    5) nr. 187-XVI din 10.07.2008 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.138-139, art.567;
    6) nr. 226-XVI din 30.10.2008 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.204-205, art.750;
    7) nr. 9-XVI din 03.02.2009 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.55-56, art.157.
    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Prezenta lege reglementează condiţiile generale şi speciale de producere şi comercializare a fructelor şi pomuşoarelor, a materialului săditor pomicol, fiind orientată spre păstrarea, dezvoltarea şi sporirea potenţialului productiv al plantaţiilor pomicole şi bacifere, indiferent de tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică a gospodăriei.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Reglementarea pomiculturii
    (1) Producerea şi comercializarea fructelor şi pomuşoarelor, a materialului săditor se reglementează de prezenta lege şi de alte acte legislative.
    (2) Organul central în domeniul pomiculturii este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, care:
    [Art.1 al.(2) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    a) asigură cadrul organizatoric şi măsurile în vederea respectării cadrului juridic privind producerea şi comercializarea materialului săditor;
    b) elaborează şi aprobă programe de stat în domeniul producerii materialului săditor;
    c) elaborează şi implementează norme tehnice, instrucţiuni şi alte documente normativ-tehnice care reglementează producerea, păstrarea, comercializarea şi utilizarea materialului săditor;
    d) prin intermediul subdiviziunilor sale abilitate, asigură controlul calităţii, valorii culturale şi stării fitosanitare a materialului săditor;
    e) acordă asistenţă agenţilor economici înregistraţi pentru producerea, prelucrarea sau comercializarea materialului săditor, în pronosticarea producerii de material săditor pe specii şi categorii biologice în volume suficiente pentru satisfacerea pieţei interne şi asigurarea exportului;
    [Art.1 al.(2), lit.e) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    f) susţine dezvoltarea cercetării privind ameliorarea soiurilor noi şi producerea materialului săditor;
    g) prezintă Guvernului propuneri privind relaţiile reciproce cu alte state în problemele organizării producerii, prelucrării, comercializării materialului săditor în conformitate cu convenţiile şi acordurile internaţionale;
     h) colaborează cu organizaţiile internaţionale şi structurile similare ale altor state în domeniul pomiculturii.
    Articolul 2. Recensămîntul şi cadastrul plantaţiilor
                        pomicole şi bacifere
    Recensămîntul şi cadastrul plantaţiilor pomicole şi bacifere se efectuează pe toate suprafeţele, indiferent de tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică a gospodăriei, de către organele împuternicite de Guvern, o dată la 10 ani.
Capitolul II
PRODUCEREA ŞI COMERCIALIZAREA
MATERIALULUI SĂDITOR POMICOL

    Articolul 3. Materialul săditor pomicol
    (1) Se consideră material săditor pomicol materialul obţinut în urma înmulţirii generative şi vegetative, care include:
    a) materialul biologic de reproducţie a plantelor fructifere - sîmburi şi seminţe, părţi de plantă sau plante întregi, inclusiv portaltoiuri;
    b) materialul pentru plantare şi replantare, constituit din pomi, inclusiv pomi altoiţi şi plante pomicole fructifere, destinate producerii de fructe.
    (2) Materialul biologic de reproducţie se obţine în plantaţiile-mamă speciale pentru material semincer, ramuri altoi, marcote, drajoni, butaşi şi stoloni, aprobate, testate la viroze şi neafectate de boli şi dăunători de carantină.
    (3) Materialul săditor pomicol pentru plantare şi replantare se obţine în pepiniere pomicole, cu respectarea asolamentului respectiv.
    (4) Materialul săditor pomicol se clasifică:
    a) după valoarea biologică - în categoriile biologice “Prebază”, “Bază”, “Certificat” şi “Obişnuit”;
    b) după starea fitosanitară - în “Liber de viroze” (Virus Free) şi “Testat la viroze” (Virus tested);
    c) după indicatorii morfologici - în categoria I şi categoria a II-a.
    Articolul 4. Producerea, testarea, controlul, certificarea
                       şi comercializarea materialului săditor pomicol
    (1) Producerea şi comercializarea materialului săditor pomicol se efectuează de către agenţii economici înregistraţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 68/2013 despre seminţe care respectă următoarele cerinţe:
    [Art.4 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    a) deţinerea în proprietate, folosinţă sau arendă a terenurilor agricole cu suprafaţa necesară pentru organizarea asolamentului pepinierei;
    b) existenţa bazei materiale necesare pentru producerea materialului de înmulţire şi a materialului săditor pomicol;
    c) prezenţa unor angajaţi cu studii în domeniul horticulturii.
    [Art.4 al.(11) abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Materialul săditor pomicol de categoriile biologice “Prebază” şi “Bază” este multiplicat numai de ameliorator şi de menţinătorul oficial al soiului, iar cel de categoria “Certificat” - şi de alţi agenţi economici în temeiul unui contract încheiat cu amelioratorul sau menţinătorul oficial al soiului.
    (3) Testarea la prezenţa bolilor virotice şi la prezenţa nematozilor în sol se efectuează de un laborator acreditat.
    (4) Controlul şi certificarea materialului săditor pomicol sînt exercitate de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor cu subdiviziunile sale teritoriale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 despre seminţe.
    Articolul 5. Obligaţiile producătorilor de material săditor
                        pomicol
    (1) Producătorii de material săditor pomicol multiplică pentru plantare numai soiurile înscrise în Catalogul soiurilor de plante şi poartă răspundere pentru puritatea biologică, stabilirea categoriei calităţii şi starea fitosanitară a acestuia.
    [Art.5 al.(1) modificat prin LP85 din 13.04.12, MO120-125/15.06.12 art.392]
    (2) Documentaţia ce reflectă originea şi calitatea materialului săditor pomicol se păstrează în gospodărie pînă la intrarea pe rod a plantaţiilor.
    (3) Producătorii de material săditor pomicol comercializează pe piaţa internă numai material certificat în conformitate cu cerinţele standardelor, iar pe piaţa externă - şi conform cerinţelor prevăzute în înţelegerea dintre părţi.
    (4) Controlul asupra producerii şi certificării materialului săditor pomicol, asupra calităţii şi stării lui fitosanitare se efectuează în condiţiile şi conform procedurii reglementate de lege.
    Articolul 6. Importul şi exportul materialului săditor
                        pomicol
    (1) Importul şi exportul materialului săditor pomicol se realizează de către agenţii economici înregistraţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 68/2013 despre seminţe.
    [Art.6 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Importul materialului săditor pomicol se efectuează în temeiul următoarelor documente:
    [Art.6 al.(2), lit.a) abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    b) certificatul de calitate provizoriu (pe blanchetă de culoare albă), eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, şi certificatul de calitate din ţara exportatoare; 
    c) permisul de carantină, eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, şi certificatul de carantină pentru materialul săditor importat, eliberat de ţara exportatoare.
    (3) Exportul materialului săditor pomicol se efectuează de către agenţii economici înregistraţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 68/2013 despre seminţe, în baza certificatului de calitate şi certificatului de carantină fitosanitară, eliberate de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor.
    [Art.6 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (4) Importul materialului săditor pomicol de soiuri şi tipuri de portaltoi neînscrise în Catalogul soiurilor de plante se permite numai instituţiilor ştiinţifice în scopuri ştiinţifice, în cadrul schimburilor dintre instituţiile de cercetări ştiinţifice şi instituţiile de învăţămînt superior de profil agricol, în scopul testărilor oficiale efectuate de către Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, precum şi în scopul multiplicărilor pe bază de contract în vederea exportului integral al materialului obţinut.
    [Art.6 al.(4) modificat prin LP85 din 13.04.12, MO120-125/15.06.12 art.392]
   
Articolul 6. Importul și exportul materialului săditor pomicol
    Importul și exportul materialului săditor pomicol se efectuează de către agenții economici înregistrați în conformitate cu prevederile Legii nr. 68/2013 despre semințe.
 
   [Art.6 în redacția LP60 din 03.05.18, MO176-180/01.06.18 art.324; în vigoare 01.12.18]
   
[Art.6 modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
[Art.6 modificat prin LP85 din 13.04.12, MO120-125/15.06.12 art.392]
Capitolul III
ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR POMICOLE
ŞI BACIFERE
    Articolul 7. Proiectarea şi înfiinţarea plantaţiilor
                        pomicole şi bacifere
    (1) Proiectarea plantaţiilor pomicole şi bacifere şi repartizarea terenurilor pentru înfiinţarea lor se efectuează în baza îndrumărilor şi recomandaţiilor agrotehnice, instrucţiunilor şi altor documente normativ-tehnice, în condiţiile şi conform procedurii reglementate de lege.
    (2) Înfiinţarea de plantaţii pomicole şi bacifere pentru producţie marfă se efectuează în corespundere cu condiţiile pedo-climaterice şi particularităţile biologice ale speciilor şi soiurilor, ţinîndu-se cont de eficienţă economică a ramurii, tradiţiile locale şi cerinţele pieţei.
    (3) Plantaţiile pomicole şi bacifere pentru producţia de mărfuri cu suprafaţa de pînă la 0,5 ha se înfiinţează în baza unui plan de organizare a teritoriului şi de plantare elaborat de specialişti în domeniu, cu respectarea reglementărilor tehnice aprobate în modul stabilit. Plantaţiile pomicole şi bacifere pentru producţia de mărfuri cu suprafaţa mai mare de 0,5 ha se înfiinţează pe bază de proiect, cu soiuri de portaltoi înscrise în Catalogul soiurilor de plante, indicate în proiectul de înfiinţare a plantaţiei, elaborat de specialişti în domeniu, cu respectarea reglementărilor tehnice aprobate în modul stabilit de lege.
    [Art.7 al.(3) modificat prin LP85 din 13.04.12, MO120-125/15.06.12 art.392]
    [Art.7 al.(4) abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 8. Trecerea la pierderi şi defrişarea plantaţiilor
                        pomicole şi bacifere
    (1) Trecerea la pierderi şi defrişarea plantaţiilor pomicole şi bacifere se efectuează în conformitate cu normele de exploatare eficientă şi, ca excepţie, în urma calamităţilor naturale, în modul stabilit de Guvern.
    (2) Termenul minim de exploatare a plantaţiilor pomicole şi bacifere se stabileşte în funcţie de specie, combinaţia soi-portaltoi, conform prescripţiilor agrotehnice şi normelor tehnice în vigoare.
Capitolul IV
PRODUCEREA ŞI COMERCIALIZAREA
FRUCTELOR ŞI POMUŞOARELOR

    Articolul 9. Reglementarea producţiei de fructe şi
                        pomuşoare
    (1) Producţia de fructe şi pomuşoare este reglementată de îndrumări şi recomandaţii agrotehnice, instrucţiuni şi alte documente normativ-tehnice.
    (2) Acţiunile de combatere a eroziunii solului, bolilor şi dăunătorilor pomilor şi arbuştilor fructiferi sînt obligatorii pentru toate categoriile de producători de fructe şi pomuşoare, cu respectarea recomandaţiilor şi normativelor respective.
    Articolul 10. Ambalarea, marcarea, transportarea şi
                          păstrarea fructelor şi pomuşoarelor, a
                          materialului săditor pomicol
    Ambalarea, marcarea, transportarea şi păstrarea fructelor şi pomuşoarelor, a materialului săditor pomicol trebuie să corespundă cerinţelor standardelor, iar a produselor destinate exportului - şi cerinţelor prevăzute în înţelegerea dintre părţi.
Capitolul V
STIMULAREA POMICULTURII DE CĂTRE STAT
    Articolul 11. Finanţarea înfiinţării plantaţiilor pomicole
                         şi bacifere
    Înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi bacifere în gospodării de orice categorie, pe o suprafaţă de peste 0,5 hectare, precum şi a plantaţiilor-mamă pomicole şi bacifere şi întreţinerea lor pînă la intrarea deplină pe rod se efectuează din contul mijloacelor producătorilor şi al creditelor de stat pe termen lung, cu rambursarea acestora în proporţie de 50 la sută din suma creditului în decurs de 10-15 ani pentru plantaţiile pomicole, de 5 ani pentru plantaţiile bacifere şi în decurs de 4-5 ani pentru plantaţiile-mamă, începînd cu anul intrării depline pe rod.
    Articolul 12. Susţinerea pomiculturii de către stat
    Statul susţine cultivarea unor specii şi soiuri preţioase şi puţin răspîndite de pomi şi arbuşti fructiferi, dezvoltarea infrastructurii ramurii pomicole şi, în primul rînd, construcţia camerelor frigorifice, secţiilor şi liniilor de sortare, calibrare şi prelucrare a fructelor şi pomuşoarelor, creează condiţii pentru saturarea pieţei cu îngrăşăminte minerale, pesticide şi tehnică necesară.
    Articolul 13.  Finanţarea cercetărilor ştiinţifice şi
                          testărilor de stat în pomicultură
    [Art.13 titlul modificat prin LP85 din 13.04.12, MO120-125/15.06.12 art.392]
    (1) Finanţarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul pomiculturii, biotehnologiei la obţinerea materialului săditor pomicol de categoriile biologice “Prebază” şi “Bază”, a activităţii staţiunilor experimentale şi a sectoarelor de testare a soiurilor de culturi pomicole şi bacifere se efectuează din bugetul de stat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi pe baza contractelor încheiate cu producătorii şi consumatorii producţiei pomicole şi bacifere.
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP85 din 13.04.12, MO120-125/15.06.12 art.392]
    (2) – exclus
Capitolul VI
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA
PREVEDERILOR PREZENTEI LEGI

    Articolul 14. Răspunderea pentru încălcarea
                         prevederilor prezentei legi
    Sînt traşi la răspundere conform legislaţiei cetăţenii şi persoanele cu funcţii de răspundere culpabile de:
    a) importarea şi înmulţirea neautorizată a soiurilor şi tipurilor de portaltoi neînscrise în Catalogul soiurilor de plante;
    [Art.14 lit.a) modificată prin LP85 din 13.04.12, MO120-125/15.06.12 art.392]
    b) producerea şi comercializarea neautorizată a materialului săditor pomicol, a celui fără documentaţia respectivă sau a celui cu documentaţia întocmită cu  încalcarea cerinţelor stabilite;
    c) falsificarea materialului săditor pomicol;
    d) înfiinţarea plantaţiilor cu suprafaţă de peste 0,5 hectare fără proiect, cu material săditor necertificat sau de soiuri şi tipuri de portaltoi neraionate;
    e) defrişarea neautorizată a plantaţiilor pomicole şi bacifere;
    f) nerespectarea regimului fitosanitar şi de carantină;
    g) încălcarea tehnologiei de cultivare a plantaţiilor pomicole şi bacifere, soldată cu pierderi materiale considerabile sau cu distrugerea plantaţiilor.
    [Art.141 abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 15
    Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    Articolul 16
    Guvernul:
    în termen de 3 luni:
    - va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în corespundere cu prezenta lege, inclusiv stabilirea răspunderii pentru încălcarea ei;
    - va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
    - va asigura revizuirea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor normative care contravin prezentei legi;
    - va asigura elaborarea actelor normative care ar reglementa producţia de fructe şi pomuşoare, de material  săditor pomicol.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                         Petru LUCINSCHI

    Nr. 728-XIII. Chişinău, 6 februarie 1996.