OMFA47/2010
ID intern unic:  334336
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 47
din  31.03.2010
cu privire la aprobarea formularului tipizat de document
primar cu regim special „Factură“
Publicat : 23.04.2010 în Monitorul Oficial Nr. 58-60     art Nr : 230     Data intrarii in vigoare : 23.04.2010

ÎNREGISTRAT:
Ministrul justiţiei al
Republicii Moldova
Alexandru TĂNASE
nr. 745 din 31.03.2010

    Întru executarea prevederilor art. 11 alin. (2) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 113-XVI  din  27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.399) ,
ORDON:
    Se aprobă:
    1. Formularul tipizat de document primar cu regim special „Factură” (Anexa nr.1).
    2. Instrucţiunea privind modul de completare a facturii (Anexa nr. 2).
    3. Formularul tipizat „Factură” şi Instrucţiunea privind modul de completare a facturii intră în vigoare începînd  cu  data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                              Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 47. Chişinău, 31 martie 2010.

    anexa nr.1

Anexa 2
la Ordinul Ministerului Finanţelor
nr.47 din 31.03.2010
INSTRUCŢIUNE
privind modul de completare a facturii
 Secţiunea 1
Dispoziţii generale
    1. Prezenta Instrucţiune este elaborată în temeiul art.11 alin. (2), lit. (a), art. 20 ale Legii contabilităţii nr. 113-XVI  din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.399), întru executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288), cu modificările şi completările ulterioare, şi stabileşte modul de completare a facturii.
    2. Factura este un formular tipizat de document primar cu regim special, care se întocmeşte pentru livrările de active şi servicii (lucrări) neimpozabile cu TVA în cazurile:
    a) înstrăinării activelor cu transmiterea dreptului de proprietate;
    b) prestării serviciilor  şi executării lucrărilor;
    c) transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial, precum şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate în cazul transmiterii activelor la prelucrare, păstrare, expertiză;
    d) transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune.
    3. Factura poate fi întocmită în cazul livrărilor sistematice de active şi servicii (lucrări) impozabile cu TVA pînă la întocmirea facturii fiscale, conform prevederilor art.1171 al Codului fiscal.
   Factura se întocmeşte în cazul livrărilor impozitate la cota zero conform art.104 lit.a) al Codului fiscal.
    [Pct.3 în redacția OMF45 din 28.03.14, MO115-119/16.05.14 art.599]
    4. La solicitarea beneficiarilor (cumpărătorilor) – cetăţeni, furnizorul (executorul) întocmeşte şi eliberează factura.
    5. Factura şi anexa la factură se întocmesc în 2, 3 sau 5 exemplare după necesitate. În cazul în care în factură este imposibilă reflectarea tuturor denumirilor şi caracteristicilor activelor livrate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate se completează anexa la factură, aceasta reprezentînd o parte integrantă a facturii.
    La imprimarea facturilor generate în SIA „e-Factura”, precum și la imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale de către subiecții ce dispun de acest drept, indicarea numărului de ordine a exemplarului nu este obligatorie.
    În anexele la facturile imprimate de sine stătător de către subiecții ce dispun de acest drept, indicarea seriei și numărului anexei nu se efectuează.
    [Pct.5 modificat prin OMF203 din 18.12.15, MO347-360/25.12.15 art.2641; în vigoare 01.01.16]
    6. Formularele facturii şi anexelor la factură imprimate în mod centralizat se eliberează de Serviciul Fiscal de Stat.
    [Pct.6 modificat prin OMF203 din 18.12.15, MO347-360/25.12.15 art.2641; în vigoare 01.01.16]
    [Pct.6 în redacția OMF45 din 28.03.14, MO115-119/16.05.14 art.599]
    7. Entităților care dispun de un sistem de imprimare automatizat li se permite imprimarea de sine stătătoare a facturilor și anexelor la acestea pe hîrtie specială cu însemne de protecție pentru documentarea livrărilor sale. Semnele de protecție se stabilesc de către agentul economic conform necesităților și posibilităților proprii.
    Acordarea dreptului la tipărirea de sine stătătoare a facturilor și anexelor la acestea se asigură prin acordarea automatizată a seriei și diapazonului de numere de facturi în baza solicitării agentului economic depusă în intermediul sistemului informatic „Comanda on-line”.
    Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va asigura implementarea unui serviciu electronic de comandă și acordare automatizată a seriei și diapazonului de numere de facturi.
    [Pct.7 în redacția OMF203 din 18.12.15, MO347-360/25.12.15 art.2641; în vigoare 01.01.16]
   
[Pct.7 modificat prin OMF45 din 28.03.14, MO115-119/16.05.14 art.599]
    71. Entităţile utilizatoare a facturii electronice au dreptul imprimării pe suport de hîrtie de sine stătător al facturilor generate în formă electronică, cu însemnele de protecţie prevăzute de sistemul automatizat „е-Factura” în următoarele cazuri:
    a) pentru documentarea livrărilor efectuate către subiecţii ce nu utilizează factura în formă electronică;
    b) pentru prezentarea facturii intermediarului (transportatorului) ce nu utilizează factura în formă electronică, în cazul documentării livrărilor efectuate către subiecţii ce utilizează factura în formă electronică;
    c) în situaţiile prevăzute la punctul 2 lit.c) a prezentei Instrucţiuni.
    [Pct.71 introdus prin OMF18 din 10.02.14, MO66-71/21.03.14 art.351]
    8. Persoanele responsabile de întocmirea, semnarea facturilor sînt numite prin ordinul conducătorului entităţii şi poartă răspundere personală pentru veridicitatea informaţiei reflectate în factură. 
Secţiunea a 2-a
Completarea facturii la transportarea activelor
    9. Factura se întocmeşte într-un număr minim de 2 exemplare (primul – pentru furnizor, al doilea – pentru beneficiar).
    1) Ţinînd cont de numărul părţilor implicate în operaţiunea economică efectuată, factura poate fi întocmită în 3 exemplare (primul – pentru furnizor, al doilea – pentru beneficiar, al treilea – pentru transportator).
    2) În caz de necesitate, factura se întocmeşte în 5 exemplare:
    a)  primul exemplar se păstrează la furnizor şi este destinat pentru scoaterea din gestiune a activelor;
    b) exemplarele doi, trei şi patru, confirmate prin semnătura şi ştampila furnizorului şi semnătura transportatorului (şoferului) sau reprezentantului furnizorului, se remit furnizorului sau transportatorului (şoferului);
    c) exemplarul doi este transmis de către reprezentantul furnizorului sau transportator (şofer) beneficiarului de active şi este destinat pentru contabilizarea acestora;
    d) exemplarele trei şi patru, confirmate prin semnătura şi ştampila beneficiarului, se remit reprezentantului furnizorului sau transportatorului. Exemplarul trei serveşte ca bază pentru achitarea serviciilor de transport prestate  şi se anexează de către transportator la documentul de plată pentru transportările efectuate, iar exemplarul patru se anexează la foaia de parcurs sau la alt document de transport şi serveşte ca bază pentru evidenţa activităţii de transport;
    e) exemplarul cinci se completează de către furnizor şi serveşte drept autorizaţie la ieşirea mijlocului de transport de la locul de încărcare (depozit), şi se păstrează la furnizor.
    10.  Factura se completează în modul următor:
    1) În rubrica „Seria” se indică seria facturii.
    2) În rubrica  „Nr.” se indică numărul facturii.
    3) În rubrica „din” se indică ziua, luna în litere, anul întocmirii facturii.
    4) În rîndul 1 „Furnizor” se indică denumirea entităţii, adresa juridică, IDNO (codul fiscal).
    5) În rîndul 2 „Beneficiar” se indică denumirea entităţii, adresa juridică, IDNO (codul fiscal), iar pentru persoanele fizice (cetăţeni) – numele, prenumele, domiciliul, IDNP (codul personal). În factura întocmită la transportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial nu este obligatorie completarea rîndului 2 „Beneficiar”, deoarece pe factură se  face menţiunea „Mişcări interne”.
    6) În rîndul 3 „Punct încărcare” se indică adresa primului punct  în care activele sînt încărcate în mijlocul de transport.
    7) În rîndul  4 „Punct descărcare” se indică adresa punctului final de descărcare a activelor.
    8) În rîndul 5 „Documente anexate” se indică numărul şi denumirea documentelor anexate la factură (anexa la factură, certificate, adeverinţe etc.), pe care reprezentantul furnizorului sau transportatorul (şoferul) le primeşte de la furnizor pentru a le transmite beneficiarului  în momentul predării activelor.
    9) În cazul în care în rîndul 5 „Documente anexate” este imposibilă specificarea tuturor documentelor, lista documentelor anexate la factură va continua pe partea verso a facturii, în rîndul „Menţiuni”, enumerîndu-se în ordine cronologică numărul şi denumirea documentelor anexate.
    10) În situaţia în care pe traseu se schimbă punctul de descărcare a activelor, informaţiile respective se înregistrează în rîndul 6 „Redirijări”, în toate exemplarele facturii înmînate reprezentantului furnizorului sau transportatorului (şoferului). La redirijarea activelor, adresa indicată în rîndul  4 „Punct descărcare” se barează şi se înscrie adresa nouă a locului de descărcare. Astfel de înscrieri se certifică prin semnăturile transportatorului (şoferului) şi beneficiarului.
    11) În rubrica  „Foaia de parcurs” se indică seria, numărul şi data emiterii foii de parcurs sau a altui document de transport, care se anexează la factură.
    12) În rubrica  „Transportator” se indică denumirea, adresa şi IDNO transportatorului  care va efectua transportul de active (în baza foii de parcurs sau a altui document de transport prezentat de către şofer).
    13) În rubrica „Mijlocul de transport” se înscrie marca şi nr. de înmatriculare al mijlocului de transport  şi al remorcii (semiremorcii) destinate transportării activelor.
    14) În rubrica „Şofer” se înscrie numele, prenumele şoferului, precum şi numărul de înregistrare al permisului de conducere.
    15) În coloanele 7.1 – 7.4 pentru fiecare tip de active se indică, respectiv, numărul de ordine, denumirea activelor, unitatea de măsură, cantitatea.
    [Pct.10 subpct.16) exclus prin OMF49 din 03.05.11, MO99-101/17.06.11 art.644]
    17) În coloanele 7.5, 7.6 şi 7.9  se indică, respectiv, în lei preţul unitar, valoarea activelor, suma totală.
    18) În coloana 7.7, după caz, se indică suma TVA aferentă activelor.
    19) În cazul livrării activelor supuse accizelor în coloana 7.8 se indică în lei suma accizelor aferentă acestora.
    În cazul livrării mărfurilor social importante, adaosul comercial al căror este reglementat de Guvern, la fiecare etapă de comercializare, furnizorul în coloana 7.8 va indica preţul de livrare pentru o unitate, fixat de producătorul autohton sau preţul de achiziţie în cazul mărfurilor importate cu înscrierea prin bară a mărimii adaosului comercial cumulativ în procente, calculat de la preţul de livrare/achiziţie. Informaţia în cauză se înscrie iniţial de către producătorul autohton sau importator, fiind transcrisă ulterior de fiecare furnizor, modificînd, după caz, mărimea adaosului comercial. Entităţile care beneficiază de dreptul de a imprima de sine stătător facturile pe hîrtie specială au posibilitatea de a include într-un rînd separat preţul de livrare pentru o unitate fixat de producătorul autohton sau preţul de achiziţie în cazul mărfurilor importate şi mărimea adaosului comercial cumulativ.
    [Pct.10 subpct.19) în redacţia OMF49 din 03.05.11, MO99-101/17.06.11 art.644]
    20) În coloana 7.10 se indică tipul de ambalaj în care se transportă activul (de exemplu, ladă, cutie, butoi, pachet, coş etc.). La transportarea activelor neambalate se indică prescurtat „n/a”.
    21) În coloana 7.11 se indică numărul de locuri pentru fiecare tip de active şi de ambalaj specificat în coloana 7.10.
    22) În coloana 7.12 se indică volumul activelor în metri cubi.
    23) În coloana 7.13 se indică în tone greutatea brută a activelor, inclusiv ambalajele. Se înscrie greutatea pentru fiecare tip de active şi greutatea totală a activelor transportate. Nu se înscrie greutatea  transportată în cazul în care la transportarea activelor este imposibilă determinarea acesteia prin măsurare, cîntărire etc.
    24) În rîndul 8 „TOTAL” se indică totalurile indicatorilor reflectaţi în coloanele 7.6 – 7.9 şi 7.13.
    25) În rîndul 9 „Total eliberat în valoare de” se înscrie în litere suma totală în lei determinată de către furnizor. Aceasta trebuie să corespundă totalului din coloana 7.9 a facturii şi din anexele la factură.
    26) În rîndul 10 „Permis eliberarea” se indică:
    a) în rubrica 1) – funcţia, numele, prenumele şi semnătura conducătorului entităţii sau a altei persoane împuternicite care permite eliberarea activelor către beneficiar, cu aplicarea ştampilei pe toate exemplarele facturii;
    b) în rubrica 2) – funcţia, numele, prenumele şi semnătura gestionarului care predă activele.
    27) În rîndul 11 „Primit, transportator (şofer)” sau după caz reprezentant furnizor, pe toate exemplarele facturii, se aplică semnătura acestuia, care confirmă faptul primirii activelor  pentru transportare.
    28) În rîndul 12 „Predat, transportator (şofer)” sau după caz reprezentant furnizor, după descărcarea activelor, acesta confirmă prin semnătură predarea activelor beneficiarului.
    29) În rîndul 13 „Primit, beneficiar” pe exemplarele doi, trei şi patru ale facturii se indică funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanei care a recepţionat activele şi se aplică ştampila.
    30) În cazul în care activele sînt primite în baza delegaţiei vizate de beneficiar, persoana autorizată confirmă acest lucru prin semnătură în rîndul 13 „Primit, beneficiar”, iar furnizorul sau transportatorul (şoferul) indică în rîndul 14 seria, numărul şi data delegaţiei eliberate, precum şi funcţia, numele, prenumele persoanei căreia i-a fost eliberată delegaţia.
    31)  În rîndul 15 „Timpul de staţionare a mijlocului de transport” se indică timpul sosirii, plecării şi staţionării mijlocului de transport (ore, minute) la încărcarea activelor confirmat prin semnătura şi ştampila furnizorului.
    32) Cînd activele ajung la destinaţie transportatorul (şoferul) sau reprezentantul furnizorului predă factura (exemplarele trei şi patru) beneficiarului, în atribuţia căruia intră înscrierea timpului sosirii la descărcare şi timpului plecării după efectuarea descărcării, timpului staţionării (ore, minute) confirmată prin semnătura şi ştampila beneficiarului.
    33) După prelucrarea datelor din rîndul 15 de către transportator exemplarul trei al facturii se transmite beneficiarului serviciilor de transport, iar exemplarul patru se anexează la foaia de parcurs.
    34) Rîndul 16 „Ruta şi distanţa de transport, km” se completează de către transportator cu înscrierea pe exemplarele 3 şi 4 ale facturii a distanţei, care trebuie parcursă de mijlocul de transport, între punctul de încărcare şi punctul de descărcare. Dacă transportarea se face de o terţă persoană, distanţa prevăzută pentru parcurs se coordonează cu beneficiarul serviciilor de transport.
    35) În cazul în care la transportarea activelor se depistează încălcări ale prevederilor actelor normative în domeniul transportării încărcăturilor, în rîndul 17 „Menţiuni” se includ informaţii privind întocmirea proceselor-verbale, precum şi menţiunile organelor de control rutier. În acest rînd se mai înscrie  lista documentelor anexate la factură, în cazul în care în rîndul 5 „Documente anexate” este imposibilă specificarea tuturor documentelor, date nereflectate în factură, dar necesare pentru achitarea serviciilor de transport prestate sau pentru efectuarea reclamaţiilor privind nerespectarea obligaţiunilor contractuale.
    36) În rîndul 18 „Forma de plată”  de către transportator se va specifica: pentru necesităţi proprii, în acord, tarif pe unitate de timp, pentru kilometraj, tarif negociabil etc.
    37) În rîndul 19 „Calculul prestaţiilor de transport” transportatorul calculează suma pentru serviciile de transport prestate. Suma calculată serveşte drept bază de încasare a plăţii de la beneficiarul serviciilor de transport.
Secţiunea a 3-a
Completarea facturii la prestarea serviciilor/executarea lucrărilor
    11. Pentru serviciile prestate/lucrările executate factura se întocmeşte în 2 exemplare în modul următor:
    1) În rubrica „Seria”   se indică seria facturii.
    2) În rubrica  „Nr.” se indică numărul facturii.
    3) În rubrica „din” se indică ziua, luna în litere, anul întocmirii facturii.
    4) În rîndul 1 „Furnizor” se indică denumirea entităţii care execută lucrări/prestează servicii, adresa juridică, IDNO (codul fiscal).
    5) În rîndul  2 „Beneficiar” se indică denumirea entităţii care beneficiază de serviciile prestate/lucrările executate, adresa juridică, IDNO (codul fiscal), iar pentru persoanele fizice (cetăţeni) – IDNP (codul personal).
    6) În rîndul 5 „Documente anexate” se indică numărul şi denumirea documentelor anexate la factură (anexa la factură, certificate, adeverinţe, după caz, acte de primire-predare a serviciilor prestate/lucrărilor executate).
    7) În coloana 7.1  se indică numărul de ordine pentru fiecare tip de servicii/lucrări.
    8) În coloanele 7.2 – 7.3 se indică denumirea serviciilor prestate/lucrărilor executate, unitatea de măsură.
    9) Coloana 7.4 „Cantitatea activelor/volumul serviciilor/lucrărilor” se completează în cazul în care este posibilă specificarea volumului serviciilor prestate/lucrărilor executate.
    10) În coloanele 7.6 şi 7.9 se indică respectiv valoarea serviciilor/lucrărilor şi suma totală care urmează a fi achitată de către beneficiar.
    11) În rîndul 8 „TOTAL” se indică totalurile indicatorilor reflectaţi în coloanele 7.6 – 7.9 şi 7.13.
    12) În rîndul 9 „Total eliberat în valoare de” se înscrie în litere suma totală în lei determinată de către furnizor, care trebuie să corespundă totalului din coloana 7.9 a facturii şi din anexele la factură.
    13) În rîndul 10 „Permis eliberarea” se indică:
    a) în rubrica 1) – funcţia, numele, prenumele şi semnătura conducătorului entităţii sau a altei persoane împuternicite care permite prestarea serviciilor/executarea lucrărilor către beneficiar, cu aplicarea ştampilei pe toate exemplarele facturii;
    b) în rubrica 2) – funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanei responsabile de prestarea serviciilor/executarea lucrărilor.
    14) În rîndul 13 „Primit, beneficiar” pe exemplarul doi al facturii se indică funcţia, numele, prenumele persoanei responsabile din partea beneficiarului care confirmă faptul beneficierii de servicii/lucrări prin aplicarea  semnături şi a ştampilei. Semnătura beneficiarului pe primul exemplar al facturii se aplică la solicitarea furnizorului.