HGM319/2010
ID intern unic:  334431
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 319
din  28.04.2010
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la aplicarea
Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
României privind micul trafic de frontieră
Publicat : 04.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 66-67     art Nr : 390
    MODIFICAT
   
HG1145 din 21.11.18, MO480-485/14.12.18 art.1308; în vigoare 14.01.19
    HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG962 din 08.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1046
    HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013

    NOTĂ:
   
În tot textul Regulamentului şi al anexei nr. 2:

    a) cuvintele „Ministerul Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Agenția Servicii Publice”, la cazul gramatical corespunzător;

    b) cuvintele „Î.S. „CRIS „Registru”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenţia Servicii Publice”, la forma gramaticală corespunzătoare;

    în Regulament:

    a) în tot textul,cuvîntul „direcția”, la orice cazgramaticaă, se substituie cu cuvîntul „subdiviziunea competentă”, la cazul gramatical corespunzător prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369

    În tot textul Regulamentului și în anexa nr. 2 la Regulament, sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”, la cazul gramatical corespunzător prin HG962 din 08.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1046
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul cu privire la aplicarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind micul trafic de frontieră (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                  Iurie Leancă
    Ministrul tehnologiilor
    informaţionale şi comunicaţiilor                                  Alexandru Oleinic

    Nr. 319. Chişinău, 28 aprilie 2010.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.319
din 28 aprilie 2010
REGULAMENTUL
cu privire la aplicarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova
şi Guvernul României privind micul trafic de frontieră

I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la aplicarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind micul trafic de frontieră (în continuare – Regulament) stabileşte modul de aplicare de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Agenția Servicii Publice şi Poliţia de Frontieră subordonată Ministerului Afacerilor Interne a Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind micul trafic de frontieră şi determină specimenul permisului de mic trafic de frontieră, cu descrierea lui, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament, pentru rezidenţii din zona de frontieră a României.
    [Pct.1 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    2. Permisul de mic trafic de frontieră (în continuare – permis) este valabil doar pe teritoriul Republicii Moldova şi se eliberează de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova în România, persoanelor care, în conformitate cu prevederile Acordului, deţin acest drept.
    3. Perfectarea permisului se efectuează în mod centralizat şi automatizat de către Agenția Servicii Publice.
    [Pct.3 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    4. Permisul se eliberează şi se consideră nevalabil de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova în România.
    5. Primirea documentelor şi examinarea cererilor pentru perfectarea permisului se efectuează de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova în România.
II. Depunerea cererilor şi a documentelor
pentru perfectarea permisului
    6. Persoanele responsabile, antrenate în procesul de primire a documentelor şi examinare a cererilor privind eliberarea permisului, au următoarele atribuţii de bază:
    a) primesc cererile pentru eliberarea permisului şi verifică în baza de date a Biroului Migraţie şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova informaţia privind cetăţenii străini supuşi sancţiunilor administrative pentru încălcarea regimului de şedere şi sancţiunilor de expulzare şi persoanele cărora li s-a redus termenul de şedere în Republica Moldova (informaţia va fi prezentată pe suport electronic Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene de către Ministerul Afacerilor Interne, nu mai rar decît o dată la 30 zile). Iau decizia privind eliberarea/refuzul eliberării  permisului;
    b) decid asupra anulării permisului;
    c) asigură transmiterea materialelor şi a informaţiei pentru perfectarea permisului Agenția Servicii Publice;
    d) asigură primirea actelor perfectate de la Agenția Servicii Publice şi le înmînează solicitanţilor;
    e) asigură evidenţa primirii, perfectării şi aflării în posesia persoanelor care locuiesc în mod legal cel puţin 1 an în zona de frontieră a României, iar în cazurile excepţionale prevăzute de Acord, mai puţin de 1 an (în continuare – rezident în zona de frontieră) a permisului, precum şi înlocuirea acestuia în caz de pierdere, furt sau deteriorare;
    f) întocmesc rapoarte ce conţin date statistice privind documentarea cu permise şi evidenţa rezidenţilor pe teritoriul României ce nu depăşeşte 30 km (şi pînă la 50 km, în cazul în care unitatea administrativ-teritorială este situată în limitele zonei de 30 şi 50 km) de la frontiera de stat a Republicii Moldova (anexa nr. 1 la Acord) (în continuare – zona de frontieră).
    7. Pentru perfectarea permisului, solicitantul depune personal următoarele documente:
    a) cererea-chestionar pentru eliberarea permisului de modelul stabilit în anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
    b) paşaportul naţional valabil aflat în posesia rezidentului în zona de frontieră;
    c) documentele valabile ce atestă că solicitanţii sînt rezidenţi în zona de frontieră şi dovedesc că există motive întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei Republicii Moldova, şi anume: cartea de identitate, permisul de şedere temporară, permisul de şedere permanentă, permisul de şedere în scop de muncă, cartea de rezidenţă pentru străinii membri de familie, certificatul de înregistrare, cartea de rezidenţă permanentă pentru membrii de familie, cartea de rezidenţă permanentă pentru cetăţenii Uniunii Europene.
    8. Permisul se eliberează pe o perioadă de la 2 pînă la 5 ani, fără a depăşi perioada de valabilitate a paşaportului naţional.
    9. Pentru primirea permisului, rezidenţii din zona de frontieră trebuie să  dovedească că există motive întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei Republicii Moldova, şi anume: menţinerea relaţiilor de familie prin vizitarea rudelor, însoţirea rudelor pentru acordarea de asistenţă medicală, participarea la diverse programe economice şi manifestări ce ţin de domeniile economic, ştiinţific, cultural, medical, sportiv, informaţional sau educaţional, promovarea unor interese economice şi desfăşurarea activităţilor de sprijin economic, rezolvarea problemelor de natură juridică, vizitarea mormintelor rudelor, precum şi alte motive întemeiate.
    10. Permisul se eliberează unui minor numai cu acordul scris al reprezentantului legal. Minorul care nu dispune de paşaport, dar este înscris în paşaportul unuia dintre părinţi, obţine permis, dar poate călători doar însoţit de părintele în paşaportul căruia este înscris.
    11. Solicitantului i se poate refuza eliberarea permisului în cazurile în care nu întruneşte cerinţele Acordului sau prezentului Regulament.
    12. În cazul refuzului de eliberare a permisului, solicitantului i se restituie documentele depuse şi i se comunică în scris motivul refuzului, care poate fi contestat în instanţa de judecată, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    13. Solicitantul prezintă 2 fotografii 10x15cm şi 1 fotografie 3x4 cm (mat, color, fără efect de ochi roşii), confirmă prin semnătură datele declarate în cererea-chestionar (în 2 exemplare). Persoanele responsabile ale misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova în România aplică ştampila şi semnătura pe una din fotografii.
    14. Persoana responsabilă de primirea documentului pentru perfectarea permisului este obligată:
    a) să verifice autenticitatea documentelor prezentate;
    b) să confrunte datele declarate în cererea-chestionar pentru eliberarea permisului de mic trafic de frontieră cu cele din actele prezentate, conform regulilor stabilite, şi să confirme corectitudinea şi autenticitatea acestora prin semnătura personală în locul indicat, asumîndu-şi răspunderea pentru corectitudinea completării cererii-chestionar;
    c) să confrunte imaginea grafică şi semnătura personală din actul de identitate al solicitantului;
    d) să solicite actele necesare prevăzute de prezentul Regulament;
    e) să ajute persoana la completarea cererii-chestionar pentru eliberarea permisului de mic trafic de frontieră, în scopul evitării erorilor.
    15. După efectuarea verificărilor respective, persoana responsabilă a misiunii diplomatice şi oficiului consular al Republicii Moldova în România expediază prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene pachetul de documente depuse pentru perfectarea permisului Agenția Servicii Publice pentru:
    a) introducerea informaţiei în baza centrală de date;
    b) completarea în mod automatizat a cererii-chestionar pentru eliberarea permisului de mic trafic de frontieră;
    c) scanarea fotografiei.
    16. În cazul în care permisul a fost pierdut, furat sau deteriorat, titularul prezintă o declaraţie autorităţilor abilitate (anexa nr. 3 la prezentul Regulament), în care se indică circumstanţele, timpul şi locul pierderii/furtului sau deteriorării acestuia.
    17. Rezidentul din zona de frontieră la traversarea frontierei de stat şi în timpul aflării lui în zona de frontieră a Republicii Moldova, la solicitarea poliţistului de frontieră este obligat să prezinte paşaportul naţional împreună cu permisul valabil. În zona de frontieră verificarea motivului declarat de către rezident, conform punctului 10 al prezentului Regulament, va fi asigurat de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Autentificarea permisului la traversarea frontierei de stat poate fi efectuată prin examinarea fizică nemijlocită a rezidentului şi/sau verificarea datelor în baza centrală de date. Permisul poate fi ridicat la frontiera de stat de către poliţiştii de frontieră, conform punctului 38 al prezentului Regulament. La ridicarea permisului la frontiera de stat Poliţia de Frontieră va elibera deţinătorului un certificat de ridicare. Poliţia de Frontieră va asigura, în termen de 10 zile, transmiterea permiselor ridicate la frontiera de stat Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Pierderea, furtul sau deteriorarea permisului în Republica Moldova se declară imediat poliţiştilor de frontieră, care va elibera un certificat (anexa nr. 4 la prezentul Regulament), conform căruia se va recunoaşte legalitatea trecerii frontierei de stat în baza unui permis valabil. Certificatul dă dreptul titularului să treacă frontiera pentru a se reîntoarce în România. La depunerea declaraţiei la frontiera de stat privind pierderea permisului pe teritoriul Republicii Moldova, Poliţia de Frontieră va asigura:
    [Pct.17 alineat modificat prin HG1145 din 21.11.18, MO480-485/14.12.18 art.1308; în vigoare 14.01.19]
    [Pct.17 alineat modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    a) primirea declaraţiei de modelul stabilit privind pierderea permisului;
    b) verificarea intrării legale pe teritoriul Republicii Moldova în baza paşaportului naţional şi a permisului prin sistemul informaţional automatizat al Poliţiei de Frontieră;
    [Pct.17 lit.b) modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    c) eliberarea certificatului de model stabilit privind intrarea legală în baza permisului pe teritoriul Republicii Moldova;
    d) informarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în termen de 10 zile, despre primirea declaraţiei cu privire la pierderea permisului pe teritoriul Republicii Moldova.
    18. În schimbul documentelor depuse, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova în România eliberează rezidentului din zona de frontieră un certificat (anexa nr. 5 la prezentul Regulament).
III. Procedura de perfectare şi înmînare a permisului
    19. Persoanele responsabile, antrenate în procesul de perfectare a permisului, au următoarele atribuţii:
    a) recepţionează comanda de perfectare a permisului de la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
    b) perfectează permisul;
    c) remit documentele perfectate Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
    d) asigură anularea şi nimicirea permisului, în baza informaţiei misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova în România.
    20. Direcţia responsabilă de administrarea resurselor informaţionale a Agenția Servicii Publice primeşte comanda privind perfectarea permisului şi efectuează următoarele acţiuni:
    a) înregistrează comanda în registrul de evidenţă a comenzilor şi furnizare a documentelor;
    b) dezarhivează informaţia primită în baza comenzii şi tipăreşte borderoul tehnologic pentru producerea documentelor;
    c) verifică corespunderea informaţiei primite cu cea indicată în comandă;
    d) în cazul veridicităţii informaţiei, transmite borderoul la etapa următoare pentru stocarea informaţiei receptate în banca centrală de date a Registrului de Stat al Populaţiei;
    e) în cazul necorespunderii informaţiei, anulează comanda şi informează Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene despre repetarea procedurii.
    21. Stocarea informaţiei în banca centrală de date a Registrului de Stat al Populaţiei se efectuează de către persoana responsabilă, în felul următor:
    a) prelucrează imaginea grafică (pic, şig);
    b) identifică persoanele prin banca centrală de date a Registrului de Stat al Populaţiei;
    c) în cazul identificării i se atribuie codul de identificare anterior, cu actualizarea informaţiei, iar în cazul lipsei acestuia în Registrul de Stat al Populaţiei i se atribuie unul nou;
    d) transmite borderoul tehnologic la subdiviziunea competentă responsabilă de producere a documentelor a Agenția Servicii Publice pentru producerea permisului.
    22. Direcţia responsabilă de producere a documentelor a Agenția Servicii Publice recepţionează comanda şi o execută în modul stabilit.
    23. Documentele perfectate sînt supuse controlului tehnic şi se remit contra semnătură Direcţiei responsabile de administrarea resurselor informaţionale a Agenția Servicii Publice, conform borderoului tehnologic.
    24. Direcţia responsabilă de administrare a resurselor informaţionale a Agenția Servicii Publice recepţionează documentele perfectate şi efectuează următoarele acţiuni:
    a) finalizează ciclul de perfectare a documentelor prin efectuarea menţiunilor necesare în banca centrală de date a Registrului de Stat al Populaţiei (seria, numărul actului, data şi locul eliberării, data expirării, seria şi numărul paşaportului titularului etc.);
    b) documentele perfectate sînt expediate Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în baza foii de însoţire sau prin intermediul Secţiei transportări speciale a Agenția Servicii Publice.
    25. Agenția Servicii Publice perfectează permisul în termen de pînă la 20 de zile din momentul recepţionării comenzii.
    26. După primirea permisului, persoana responsabilă a misiunii diplomatice şi oficiului consular al Republicii Moldova în România verifică corectitudinea actelor primite, confruntă datele din chestionar cu cele din permis, introduce în chestionar în rubrica prevăzută seria, numărul, data emiterii şi data expirării termenului de valabilitate al acestuia.
    27. Permisul se înmînează personal solicitantului sau reprezentantului lui legal, contra semnătură, de către persoana responsabilă a misiunii diplomatice şi oficiului consular al Republicii Moldova în România. La primirea permisului, solicitantul confirmă prin semnătură în cererea-chestionar că a primit permisul şi că a fost informat cu privire la drepturile şi obligaţiile sale în calitate de  titular al acestuia (anexa nr. 6 la prezentul Regulament).
    28. La înmînarea permisului, persoana responsabilă este obligată:
    a) să se convingă că permisul este înmînat titularului sau reprezentantului lui legal;
    b) să propună titularului să verifice corectitudinea permisului;
    c) să comunice solicitantului termenul de valabilitate al permisului;
    d) să aducă la cunoştinţa titularului regulile de şedere a cetăţenilor străini în Republica Moldova, precum şi consecinţele care survin în urma încălcării acestora.
    29. La primirea permisului, titularul sau reprezentantul său legal este obligat să restituie certificatul de confirmare a depunerii actelor, eliberat de misiunea diplomatică şi oficiul consular al Republicii Moldova în România.
    30. În cazul depistării rebutului după perfectarea permisului, se stabileşte tipul de rebut:
    a) în cazul rebutului tehnic se perfectează un nou document;
    b) în cazul rebutului informaţional, neajunsurile se înlătură în temeiul cererii misiunii diplomatice şi oficiului consular al Republicii Moldova în România, în care se indică problema în cauză şi se perfectează un nou document.
    31. Documentele rebutate se nimicesc în modul stabilit.
    32. Examinarea materialelor şi eliberarea permisului se efectuează în termen de pînă la 30 de zile din data primirii tuturor documentelor necesare.
IV. Restricţii la eliberarea permisului, la intrarea
sau la ieşirea din Republica Moldova. Sancţionarea
    33. Se interzice perfectarea, eliberarea sau înmînarea permisului dacă solicitantul anterior pe teritoriul Republicii Moldova:
    a) a săvîrşit infracţiuni cu intenţie care prezintă pericol pentru securitatea naţională, ordinea publică, sănătatea sau drepturile şi libertăţile cetăţenilor;
    b) a fost expulzat sau i-a fost redus termenul acordat de şedere;
    c) a încălcat regimul de trecere a frontierei de stat;
    d) nu are mijloace legale de existenţă.
    34. Posesorului permisului nu i se permite ieşirea din Republica Moldova, dacă:
    a) se află sub urmărire penală, în proces de judecată sau este condamnat;
    b) este obligat prin hotărîrea instanţei de judecată să nu părăsească temporar teritoriul ţării.
    35. Pentru încălcarea regulilor de şedere sau înfăptuirea altor fapte ilicite pe teritoriul Republicii Moldova, posesorii permisului poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
V. Evidenţa, păstrarea, retragerea
şi nimicirea permiselor eliberate
    36. Evidenţa documentelor eliberate se efectuează automatizat în cadrul Registrului de Stat al Populaţiei şi prin registrul special extras din banca centrală de date.
    37. Permisele se retrag de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova în România, Agenția Servicii Publice şi alte autorităţi competente, în cazul în care:
    a) nu conţin unele date reglementate de legislaţie sau care nu corespund adevărului;
    b) au termen de valabilitate expirat;
    c) nu corespund statutului juridic al titularului;
    d) au fost obţinute în mod fraudulos;
    e) titularul este recunoscut de instanţa de judecată vinovat în săvîrşirea unei  infracţiuni pentru care este prevăzută o pedeapsă cu închisoarea sau a comis o infracţiune gravă de drept comun;
    f) desfăşoară sau intenţionează să desfăşoare activităţi care pun în pericol securitatea naţională, ordinea publică, liniştea, sănătatea sau drepturile şi libertăţile cetăţenilor;
    g) motivele întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei au încetat;
    h) în cazul în care titularul a încălcat regulile de şedere în Republica Moldova.
    38. În cazul în care retragerea permiselor a fost efectuată de către Agenția Servicii Publice sau alte autorităţi abilitate, acestea urmează să informeze, în cel mult 10 zile, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene despre acţiunea respectivă.
    39. Permisele care se află la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova în România şi urmează a fi anulate şi nimicite vor fi transmise Agenției Servicii Publice printr-un act de primire-predare.
    40. Anularea permiselor se realizează, conform celor menţionate în punctul 36 al prezentului Regulament, cu efectuarea menţiunii respective în banca centrală de date de către Agenția Servicii Publice, în temeiul deciziei Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    41. În cazul în care a expirat termenul de valabilitate al permisului, menţiunea în banca centrală de date se efectuează automat, în toate celelalte cazuri manual.
    42. Nimicirea permiselor se efectuează la Agenția Servicii Publice, în modul stabilit, în baza unui act de nimicire.
V. Evidenţa, termenul de păstrare a materialelor
în baza cărora au fost eliberate permisele. Arhivarea
    43. Cererile-chestionar pentru eliberarea permisului, împreună cu materialele aferente, se păstrează în dosarele solicitanţilor în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova în România.
    44. Actele de nimicire se păstrează la Agenția Servicii Publice.
    [Pct.44 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    45. Este stabilit un termen de 8 ani de păstrare a dosarului de nomenclator.

Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire
la aplicarea Acordului între Guvernul
Republicii Moldova şi Guvernul
României privind micul trafic de
frontieră
MODELUL PERMISULUI
Descrierea permisului de mic trafic de frontieră

PARTEA RECTO

PARTEA VERSO    Permisul de mic trafic de frontieră (în continuare-permis) reprezintă o cartelă de identificare cu dimensiunile 86 mm x 54 mm, laminată bilateral.
    Modelul permisului se prezintă în anexă.
    Permisul este de culoare azuriu-liliachiu.
    Recto permisului include:
    în partea superioară: Stema de Stat a Republicii Moldova, denumirea documentului „Permis de mic trafic de frontieră”, o fîşie orizontală tricoloră;
    în partea de mijloc: fotografia titularului, peste colţul drept al căreia este plasată holograma; datele cu privire la titular: numele, prenumele, locul naşterii, cetăţenia, sexul;
    în partea inferioară: data eliberării, valabilitatea, codul documentului – „PF”, seria şi numărul permisului.
    Versoul permisului include:
    în partea superioară: autoritatea care a eliberat permisul; seria şi numărul paşaportului titularului, locul eliberării permisului, domiciliul titularului.
    în partea de mijloc: zona de frontieră şi textul „Titularul acestui permis nu este autorizat să se deplaseze în afara zonei de frontieră şi orice abuz va fi sancţionat conform prevederilor articolului 8 al Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind micul trafic de frontieră, semnat la Bucureşti pe data de 13 noiembrie 2009”;
    în partea inferioară: zona lizibilă cu aparate.

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG962 din 08.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1046]

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6