OMFM48/2010
ID intern unic:  334485
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 48
din  31.03.2010
cu privire la aprobarea Normelor de recunoaştere a certificatelor
internaţionale de calificare în domeniul contabilităţii şi auditului
Publicat : 07.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 68-69     art Nr : 261
    MODIFICAT
   
OMF90 din 18.06.13, MO135/25.06.13 art.925

    Întru executarea prevederilor art. 27 alin. (3) lit. a) al Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126, art. 530), cu modificările şi completările ulterioare şi a pct. 24 al Regulamentului cu privire la certificarea auditorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1450 din 24.12.2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 203-206, art. 1493),
ORDON:
    Se aprobă Normele de recunoaştere a certificatelor internaţionale de calificare în domeniul contabilităţii şi auditului (conform anexei).

    MINISTRUL FINANŢELOR                                               Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 48. Chişinău, 31 martie 2010.

Anexă
Aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor
nr. 48 din 31 martie 2010
NORME
de recunoaştere a certificatelor internaţionale
de calificare în domeniul contabilităţii şi auditului

    1. Normele de recunoaştere a certificatelor internaţionale de calificare în domeniul contabilităţii şi auditului (în continuare Norme) se aplică persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini sau apatrizi – pretendenţi pentru obţinerea calităţii de auditor pentru auditul general, deţinători ai certificatelor  de calificare internaţionale în domeniul contabilităţii şi auditului.
    2. Drept certificat internaţional de calificare în domeniul contabilităţii şi auditului se recunoaşte documentul confirmativ (certificat, adeverinţă, diplomă) reieşind din practica internaţională, care atestă susţinerea examenului/examenelor conform programului pentru obţinerea calificării respective.
    3. Normele se aplică în cazul prezentării certificatului de calificare internaţional în domeniul contabilităţii şi auditului (în continuare Certificat) de către pretendent pentru susţinerea examenului de calificare pentru obţinerea certificatului de calificare al auditorului pentru auditul general şi care oferă dreptul de a fi scutit de la susţinerea unui examen/unor examene pe discipline.
    4. Cetăţenii  Republicii Moldova, cetăţenii străini sau apatrizii care au susţinut examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea cunoştinţelor în domeniul contabilităţii şi auditului au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea certificatelor obţinute în urma susţinerii acestor examene cu examenul de calificare pentru obţinerea certificatului de calificare al auditorului pentru auditul general.
    5. Recunoaşterea se va efectua în baza unei cereri depuse de către pretendent la Comisia de certificare de pe lîngă Ministerul Finanţelor cu anexarea certificatului internaţional de calificare în domeniul contabilităţii şi auditului care se va prezenta în original apostilat şi copie legalizată la notar în modul stabilit de legislaţie, cu anexarea documentului care confirmă valabilitatea acestuia la moment  de către organul care a eliberat certificatul. Documentul confirmativ  va fi legalizat la notar în modul stabilit de legislaţie.
    6. Lista certificatelor cu recunoaştere internaţională se stabileşte ţinînd cont de  examenele susţinute conform disciplinelor pentru certificare internaţională care corespund celor stabilite pentru obţinerea calităţii de auditor pentru auditul general.
    7. În baza cererii de recunoaştere a certificatului, depuse de către pretendent, secretarul Comisiei de certificare va înainta dosarul deţinătorului certificatului internaţional de calificare în domeniul contabilităţii şi auditului Comisiei de certificare  pentru examinare şi aprobarea deciziei. Dosarul  va conţine  documentele menţionate în pct. 15 al Regulamentului cu privire la certificarea auditorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1450 din 24 decembrie 2007 “Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit”.
    8. Recunoaşterea certificatului se va consemna prin decizia Comisiei de certificare şi se va aduce la cunoştinţa pretendentului de către secretarul  Comisiei de certificare în scris în termen de 30 zile de la data depunerii cererii. Decizia va conţine numele, prenumele pretendentului, denumirea certificatului de calificare internaţional în domeniul contabilităţii şi auditului şi menţiunea referitor la recunoaşterea certificatului, semnătura preşedintelui/vicepreşedintelui Comisiei. În cazul respingerii cererii de recunoaştere se vor prezenta motivele de rigoare.
    9. Pentru obţinerea calităţii de auditor pentru auditul general, pretendentul susţine examen de calificare. Examenul constă din probe scrise la următoarele discipline:
    a) auditul, care cuprinde:
    - activitatea de audit;
    - cerinţele legislative şi standardele de audit;
    - conduita profesională şi independenţa;
    b) contabilitatea financiară, care cuprinde:
    - principiile şi teoria generală a contabilităţii;
    - cerinţele legislative privind pregătirea rapoartelor anuale şi a rapoartelor anuale consolidate, privind standardele de contabilitate;
    c) contabilitatea de gestiune, care cuprinde:
    - gestionarea riscurilor şi controlul intern;
    - principiile de bază ale gestionării financiare a întreprinderilor;
    d) managementul financiar, care cuprinde:
    - analiza financiară;
    - economia afacerilor, economia generală şi financiară;
    - matematica şi statistica;
    e) dreptul, care cuprinde:
    - legislaţia muncii, a asigurărilor sociale şi medicale;
    - legislaţia fiscală, civilă şi comercială;
    - legislaţia privind societăţile comerciale;
    - legislaţia privind insolvabilitatea şi procedurile similare;
    f) gestiunea tehnologiilor informaţionale şi a sistemelor computerizate (la nivel de utilizator).
    10. Examenul de calificare poate fi susţinut de cetăţenii Republicii Moldova, de cetăţenii străini şi de apatrizii care întrunesc următoarele cerinţe:
    a) posedă capacitate de exerciţiu deplină, studii superioare în domeniul economico-financiar sau juridic, confirmate prin diplomă de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţămînt superior din Republica Moldova sau dintr-un alt stat, cu condiţia recunoaşterii calificării şi echivalării acestei diplome de către Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova;
    b) are vechime în muncă de cel puţin 3 ani în domeniul economico-financiar sau juridic, din care,
    - cel puţin 6 luni ca stagiar în activitatea de audit sub îndrumarea unui auditor – pentru persoanele care au activat cel puţin 2 ani în calitate de angajaţi ai instituţiilor publice şi private în subdiviziunile de evidenţă contabilă, audit, juridice, control financiar şi/sau fiscal, revizie şi inspectare, precum şi în subdiviziunile cu funcţii de elaborare şi/sau implementare a actelor legislative şi/sau normative în domeniile evidenţă contabilă, audit, control financiar şi/sau fiscal, revizie şi inspectare;
    - cel puţin 2 ani ca stagiar în activitatea de audit sub îndrumarea unui auditor – pentru alte persoane decît cele menţionate la prima liniuţă;
    [Pct.10 lit.b) modificată prin OMF90 din 18.06.13, MO135/25.06.13 art.925]
    c) nu are antecedente penale nestinse;
    d) posedă limba de stat.
    11. Certificatul de calificare al auditorului se eliberează de către Ministerul Finanţelor persoanelor care corespund cerinţelor stabilite şi au susţinut examenul de calificare.
    Examenul de calificare se va considera susţinut dacă pretendentul:
    - va susţine examenele la toate disciplinele;
    - va susţine examene la unele discipline cu recunoaşterea certificatelor internaţionale de calificare în domeniul contabilităţii şi auditului;
    - nu va susţine examene cu recunoaşterea certificatelor internaţionale de calificare în domeniul contabilităţii şi auditului.
    12. Tipurile certificatelor  de calificare internaţionale în domeniul contabilităţii şi auditului, care pot fi recunoscute conform prezentelor norme:
    12.1. Autorizarea auditorilor statutari în ţările membre ale Uniunii Europene
    Caracteristici: Auditorii statutari din ţările membre ale Uniunii Europene sînt autorizaţi în condiţiile Directivei 2006/43/CE a Parlamentului european şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul statutar al conturilor anuale şi al conturilor consolidate.
    Audit statutar este un audit al conturilor anuale sau al conturilor consolidate astfel cum este prevăzut de legislaţia comunitară.
    Auditor statutar este o persoană fizică care este autorizată în conformitate cu dispoziţiile Directivei 2006/43/CE de către autorităţile competente ale unui stat membru să efectueze audituri statutare.
    O persoană fizică poate fi autorizată să efectueze un audit statutar numai dupa ce a atins un nivel de admitere la universitate sau un nivel echivalent, apoi a urmat un curs de instruire teoretică, a efectuat un stagiu de pregătire practică şi a promovat un examen de competenţă profesională la încheierea cursurilor universitare sau de nivel echivalent, organizat sau recunoscut de un  stat membru.
    Examenul de competenţă profesională garantează nivelul necesar de cunoştinţe teoretice în disciplinele relevante pentru auditul statutar si capacitatea de a pune astfel de cunoştinţe în practică. Cel puţin o parte a examenului respectiv se desfăşoară în scris.
    1) Testul de cunoştinţe teoretice inclus în examen cuprinde următoarele domenii:
    a) teoria şi principiile contabilităţii generale;
    b) cerinţele legale şi standardele referitoare la întocmirea conturilor anuale şi consolidate;
    c) Standardele Internaţionale de Contabilitate;
    d) analiza financiară;
    e) contabilitatea costurilor şi contabilitatea managerială;
    f) managementul riscului şi controlul intern;
    g) audit şi aptitudini profesionale;
    h) cerinţele legale şi standardele profesionale legate de auditul statutar şi auditorii statutari;
    i) Standardele Internaţionale de Audit;
    j) etica profesională şi independenţa.
    2)Testul include, de asemenea, cel puţin următoarele discipline, în măsura în care sînt relevante pentru audit:
    a) dreptul societăţilor comerciale şi guvernanţa corporativă;
    b) legislaţia privind insolvabilitatea şi alte proceduri similare;
    c) dreptul fiscal;
    d) dreptul civil şi comercial;
    e) dreptul muncii şi protecţiei sociale;
    f) tehnologia informaţiei şi sistemele computerizate;
    g) economie financiară, generală şi de afaceri;
    h) matematica şi statistica;
    i) principiile de bază ale managementului financiar al întreprinderilor.
    Deţinătorul certificatului de auditor sau altui document confirmativ al auditorului autorizat în una din ţările membre ale Uniunii Europene  nu va susţine examene la toate disciplinele, cu excepţia disciplinei „Dreptul”.
    12.2. ACCA
    ACCA Qualification – Calificarea Principală Profesională.
    Caracteristici: Calificarea principală profesională oferă absolvenţilor dreptul de a deveni  membri ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants). ACCA este membru fondator şi membru cu drepturi depline  al  Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC).
    Calificarea ACCA constă în susţinerea a 14 examene de specialitate, completarea unui modul on-line privind etica, iar cei ce doresc să devină membri ACCA  să dispună de 3 ani de experienţă profesională în domeniul contabilităţii şi auditului sub supravegherea specialiştilor în domeniu.

Cod examen

 

Examen ACCA

Disciplina conform cerinţelor examenului de calificare din Republica Moldova

F8

Audit şi asigurare (Audit and Assurance)

Audit
F3
F7
P2

Contabilitate financiară (Financial Accounting)

Raportare financiară (Financial Reporting)

Raportare corporativă (Corporate Reporting)

Contabilitate financiară

F2
F5

Contabilitatea de gestiune (Management Accounting)

Management performant (Performance Management)

Contabilitatea de gestiune

F9
P3

Managementul financiar (Financial Management)

Analiza businessului (Business Analisis)

Managementul financiar

F1
P1

Contabil (Accountant in Business)

Contabil profesionist (Professional accountant)

Gestiunea tehnologiilor informaţionale

    Deţinătorul certificatului ACCA   nu va susţine examene la toate disciplinele, cu excepţia disciplinei „Dreptul”.
    12.3. DipIFR
    DipIFR  (Diploma in International Financial Reporting) – Diploma în Raportarea  Financiară Internaţională.
    Caracteristici: Certificarea DipIFR este organizată de ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) şi prevede susţinerea examenului pentru cunoaşterea teoretică şi aplicarea practică a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară.
    Certificarea DipIFR presupune existenţa experienţei de muncă de 2 ani în domeniul contabilităţii sau auditului, sau de 3 ani în domeniul economic.

 

Examen DipIFR

Disciplina conform cerinţelor examenului de calificare din Republica Moldova

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (SIRF)

Contabilitate financiară


    Deţinătorul certificatului DipIFR  nu va susţine examenul la disciplina „Contabilitatea financiară”.
    12.4. CIPA, CAP
    CIPA  (The Certified International Professional Accountant) –  Contabil Internaţional Profesionist Certificat, CAP – Contabil Certificat Practician.
    Caracteristici: Reprezintă un program unic de certificare  internaţională a contabililor profesionişti recunoscut de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) şi Fondul Comitetului Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IASCF).
    Programul a fost înfiinţat în anul 2001 de către Consiliul Eurasian al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi (ECCAA), care include asociaţii ale contabililor şi auditorilor din Republica Moldova, Ucraina, Rusia şi Asia Centrală.
    Programul conferă următoarele nivele de calificare:
    - CAP – contabil certificat practician;
    - CIPA – contabil internaţional profesionist certificat.
    CAP

Examen CAP

Disciplina conform cerinţelor examenului de calificare din Republica Moldova

Contabilitatea financiară I

-

Contabilitatea managerială I

-

Impozitarea şi dreptul (conform legislaţiei Republicii Moldova)

Dreptul

    Certificarea CAP presupune susţinerea examenelor  la disciplinele menţionate şi experienţa de muncă de 1 an.
    Deţinătorul certificatului CAP   nu va susţine examenul la  disciplina „Dreptul” cu condiţia că examenul pentru certificarea CAP a fost susţinut în Republica Moldova.
    CIPA

Examen CIPA

Disciplina conform cerinţelor examenului de calificare din Republica Moldova

Audit
Audit

Contabilitatea financiară I şi II

Contabilitate financiară

Contabilitatea managerială I şi II

Contabilitatea de gestiune

Managementul financiar

Managementul financiar

Impozitarea şi dreptul (conform legislaţiei Republicii Moldova)

Dreptul

Managementul sistemului informaţional

Gestiunea tehnologiilor informaţionale


    Certificarea CIPA  presupune susţinerea examenelor la disciplinele menţionate şi experienţa de muncă de 3 ani.
    Certificarea CIPA cere dezvoltarea profesională continuă obligatorie ca o parte integrantă a procesului de certificare.
    Deţinătorul certificatului CIPA   nu va susţine examene la toate disciplinele cu condiţia că examenele pentru certificarea CIPA au fost susţinute în Republica Moldova.
    Se va susţine examenul la disciplina „Dreptul” în cazul susţinerii examenelor pentru certificarea CIPA  în afara Republicii Moldova.