*HGC1136/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  334545
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1136
din  18.10.2007

cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419-XVI
 din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat
şi recreditarea de stat

Publicat : 09.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 175-177     art Nr : 1216
    În scopul executării art.38 alin.(3) lit. c) din  Legea nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.114), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind raportarea datoriei publice, conform anexei nr. 1;
    Regulamentul cu privire la Registrul de stat privind datoria de  stat, conform anexei nr.2;   
    Regulamentul cu privire la Registrul de stat privind garanţiile de stat, conform anexei nr.3;   
    Regulamentul cu privire la Registrul de stat privind recreditarea de stat, conform anexei nr.4;
    Regulamentul privind recreditarea de stat, conform anexei nr.5;
    Regulamentul privind determinarea cuantumului plăţii de risc la acordarea garanţiei de stat, conform anexei nr.6;
    Regulamentul privind procedura de contractare şi debursare a împrumuturilor de stat externe şi interne, conform anexei nr.7.
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.645 din 10 iulie 1997 “Despre aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul datoriei de stat şi Regulamentului cu privire la Registrul garanţiilor de stat pentru împrumuturi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.54-55, art.589).
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Finanţelor.

    Prim-ministru                                                   Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                          Mihail Pop

    Nr. 1136. Chişinău, 18 octombrie 2007.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.1136
din  18 octombrie  2007
R E G U L A M E N T U L
privind raportarea datoriei publice
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind raportarea datoriei publice (în continuare - Regulament) este elaborat în temeiul art. 9 alin. (4) din Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007,  nr.32-35, art.114), în scopul stabilirii procedurii de raportare a informaţiei necesare pentru monitorizarea datoriei publice, a obligaţiunilor condiţionale ce rezultă din contractele de garanţie de stat şi a operaţiilor ce ţin de recreditarea de stat.
    2. Noţiunea de “datorie publică”, utilizată în prezentul Regulament, are sensul definit în articolul 2 al Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat.
    3. Raportarea include toate împrumuturile care deţin un sold al datoriei la data intrării în vigoare a prezentului Regulament.
    4. Raportarea periodică include informaţia privind debursările, achitarea sumei de bază, a dobînzii şi altor taxe, precum şi privind suma datoriei, arieratele acumulate, penalităţile, obligaţiile condiţionale ce rezultă din contractele de garanţie de stat,  operaţiile de recreditare de stat şi orice modalitate de renegociere a obligaţiilor de achitare a împrumutului.
    5. Raportarea împrumuturilor se efectuează, după caz, în valuta creditului sau a obligaţiunilor emise.
    6. Rapoartele vor fi prezentate Ministerului Finanţelor pînă la data de 10 a lunii ce urmează după trimestrul de gestiune, conform anexelor la prezentul Regulament.
II. Cerinţele de raportare
    7. Cerinţele de raportare se extind asupra tuturor împrumuturilor interne şi/sau externe, care sînt contractate pentru o perioadă mai mare de un an, precum şi asupra  tuturor obligaţiunilor şi garanţiilor.
    8. Banca Naţională a Moldovei, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, unităţile administrativ-teritoriale, instituţiile publice finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, instituţiile financiare care au obţinut mijloace recreditate, beneficiarii recreditaţi direct de Ministerul Finanţelor, societăţile comerciale în care statul sau unitatea administrativ-teritorială deţine mai mult de 50 la sută din capitalul social, întreprinderile de stat şi municipale, precum şi beneficiarii de împrumuturi interne sau externe, acordate sub garanţia statului, vor prezenta trimestrial Ministerului Finanţelor informaţia necesară pentru monitorizarea sumelor datorate, a debursării şi deservirii datoriei publice, a obligaţiilor condiţionale ce rezultă din contractele de garanţie de stat, a operaţiilor ce ţin de recreditarea de stat, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament.
    9. Prima raportare, pentru societăţile comerciale în care statul sau unitatea administrativ-teritorială deţine mai mult de 50 la sută din capitalul social, pentru întreprinderile de stat şi municipale, urmează a fi prezentată Ministerului Finanţelor în termen de 10 zile de la contractare, precum şi contractul semnat între debitor şi creditor în cazul împrumuturilor, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament.
    10. Prima raportare a obligaţiunilor (cu excepţia obligaţiunilor de stat), pentru societăţile comerciale în care statul sau unitatea administrativ-teritorială deţine mai mult de 50 la sută din capitalul social, întreprinderile de stat şi municipale, urmează a fi prezentată Ministerului Finanţelor în termen de 10 zile de la emisiunea publică,  conform anexei nr.3 la prezentul Regulament.
    11. În cazul împrumuturilor sub formă de obligaţiuni (cu excepţia obligaţiunilor de stat), raportarea trimestrială Ministerului Finanţelor se va efectua în conformitate cu condiţiile de emitere publicate, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament.
    12. În baza informaţiei primite Ministerul Finanţelor va înregistra toate împrumuturile interne şi/sau externe, contractate pentru o perioadă mai mare de un an, toate obligaţiunile şi garanţiile într-un sistem de analiză şi management financiar de administrare a datoriei.
    13. După prelucrarea informaţiei primite, Ministerul Finanţelor va include în rapoartele trimestriale privind executarea bugetului de stat, prezentat Guvernului şi Parlamentului, informaţia cu privire la volumul şi statutul datoriei publice, la garanţiile de stat şi recreditarea de stat.
Anexa nr.1
    anexa nr.1

INSTRUCŢIUNE
pentru  completarea raportului privind
prima înregistrare a împrumutului la Ministerul Finanţelor
    Raportul privind prima înregistrare a împrumutului la Ministerul Finanţelor se prezintă o singură dată, indicînd situaţia împrumutului la data raportării.
    Prezentul raport conţine 15 puncte, care urmează a fi completate în conformitate cu  următoarele principii:
    Data raportului: Data completării raportului de către agentul economic.
    1. Agentul economic: Denumirea unităţii care va completa raportul.
    2. Denumirea împrumutului: Denumirea împrumutului care face obiectul raportului.
    3. Nr. împrumutului: Numărul împrumutului atribuit de către creditor.
    4. Tranşa: Tranşa constituie o parte a împrumutului, care are diferite condiţii de plată, în funcţie de rata dobînzii sau de valută. Tranşa demonstrează detaliat monitoringul fiecărei părţi din credit. Pentru fiecare tranşă, trebuie completat şi prezentat cîte un raport separat.
    5. Creditorul: Denumirea creditorului care acordă împrumutul.
    6. Data semnării acordului: Data cînd a fost semnat acordul de împrumut. În cazul în care datele semnării de către creditor şi debitor diferă, se consideră ultima dată a semnării, care validează acordul de împrumut.
    7. Destinaţia împrumutului: Descrierea succintă a destinaţiei (scopului) împrumutului.
    8. Suma împrumutului: Suma indicată în acordul de împrumut, în calitate de sumă totală, care poate fi primită de la creditor. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    9. Valuta împrumutului: Valuta sau unitatea de cont, în care a fost acordat împrumutul, conform acordului de împrumut (valuta de origine).
    10. Suma totală a debursărilor efectuate: Suma mijloacelor primite de la începutul împrumutului pînă la data raportării. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    11. Soldul datoriei: Suma împrumutului nerambursat, inclusiv arieratele, dacă există, la data raportării. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    12. Date privind suma principală: Se referă la informaţia totalizatoare despre suma de bază a împrumutului (principală) la data raportării, şi anume:
    12.1. Suma principală scadentă: Suma principală, a cărei termen de plată a fost pînă la data raportării. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    12.2. Suma principală achitată: Suma principală scadentă şi plătită pînă la data raportării. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    12.3. Suma principală reeşalonată: Suma principală scadentă şi restructurată, conform unui acord semnat, pînă la data raportării, dacă acesta există. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    12.4. Suma principală arierată: Suma principală scadentă şi neachitată pînă la data raportării, dacă aceasta există. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    13. Date privind dobînda: Se referă la informaţia totalizatoare despre suma dobînzii, la data raportării, şi anume:
    13.1. Dobîndă scadentă: Suma dobînzii, a cărei termen de plată a fost pînă la data raportării. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    13.2. Dobîndă achitată: Suma dobînzii scadentă şi plătită pînă la data raportării. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    13.3. Dobînda reeşalonată: Suma dobînzii scadentă şi restructurată, conform unui acord semnat, pînă la data raportării, dacă aceasta există. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    13.4. Dobîndă arierată: Suma dobînzii scadentă şi neachitată pînă la data raportării, dacă aceasta există. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    14. Date privind comisionul şi alte taxe: Se referă la informaţia totalizatoare despre suma  comisionului şi altor taxe, la data raportării, şi anume:
    14.1. Comision şi alte taxe scadente: Suma comisionului şi altor taxe, ale căror termen de plată a fost pînă la data raportării. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    14.2. Comision şi alte taxe achitate: Suma comisionului şi altor taxe scadente şi plătite pînă la data raportării. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    14.3. Comision şi alte taxe reeşalonate: Suma comisionului şi altor taxe, scadente şi  restructurate, conform unui acord semnat, pînă la data raportării, dacă aceasta există. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    14.4. Comision şi alte taxe arierate: Suma comisionului şi altor taxe, scadente şi neachitate pînă la data raportării, dacă acestea există. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    15. Date privind penalitatea: Se referă la informaţia totalizatoare despre suma penalităţii, la data raportării, şi anume:
    15.1. Penalitatea achitată: Suma penalităţii scadente şi plătite pînă la data raportării. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    15.2. Penalitatea arierată: Suma penalităţii scadente şi neachitate, pînă la data raportării, dacă aceasta există. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    Prezentul raport trebuie înaintat Ministerului Finanţelor, semnat de persoana responsabilă de întocmirea raportului şi şeful întreprinderii. În afară de aceasta, raportul trebuie să conţină ştampila aplicată a  întreprinderii.
Anexa nr.2
    anexa nr.2
INSTRUCŢIUNE
PENTRU COMPLETAREA RAPORTULUI TRIMESTRIAL PRIVIND
DEBURSĂRILE ŞI DESERVIREA DATORIEI
    Raportul trimestrial privind debursările şi deservirea datoriei conţine 19 puncte, care urmează a fi completate conform următoarelor principii:
    1. Data raportului: Data completării raportului de către agentul economic.
    2. Agentul economic: Denumirea unităţii care completează raportul.
    3. Perioada raportată: Trimestrul pentru care sînt raportate debursările. Pentru fiecare trimestru şi fiecare împrumut trebuie îndeplinită o formă separată.
    4. Numărul împrumutului: Numărul împrumutului atribuit de către creditor.
    5. Tranşa (Subîmprumutul): Se referă la fiecare subîmprumut în cazul în care fiecare împrumut conţine cîteva subîmprumuturi. Pentru fiecare tranşă trebuie completată şi prezentată cîte o formă separată.
    6. Creditorul: Denumirea unităţii creditoare care acordă împrumutul.
    7. Data-limită a debursării: Ultima zi a efectuării debursării se permite conform acordului original de împrumut semnat.
    8. Extinderea datei-limite a debursării: Data nouă a efectuării debursărilor (care modifică data-limită a debursării indicată în acordul de împrumut), după cum s-a convenit iniţial cu creditorul, conform acordului adiţional.
    9. Valuta împrumutului: Valuta sau unitatea de cont în care a fost acordat împrumutul conform acordului de împrumut. În cazul în care debursările se efectuează în altă valută decît cea în care a fost acordat împrumutul şi urmează a fi rambursate în aceeaşi valută, se prezintă rapoarte pentru fiecare valută a sumei debursate. Suma nedebursată a împrumutului va fi reflectată într-o formă separată în valuta împrumutului.
    10. Suma originală a împrumutului: Sumele indicate în acordul de împrumut în calitate de sumă totală, care poate fi primită de la creditor.
    11. Majorarea sumei împrumutului: Suma care se adaugă la împrumutul original cu aceleaşi termene şi condiţii care au fost stabilite în acordul de împrumut.
    12. Data majorării împrumutului: Data pentru care este convenită oficial prin acord sau scrisoare adiţională, majorarea împrumutului. Acestea se referă la suma majorării specificată la punctul 11 al prezentei Instrucţiuni.
    13. Anularea sumei împrumutului: Reducerea convenită a sumei împrumutului menţionate în acest punct. Reducerea împrumutului este, de regulă, convenită între creditor şi debitor în cazul în care lipseşte intenţia de a utiliza fondurile împrumutului pentru volumul în care a fost redus împrumutul.
    14. Data anulării: Data cînd anularea specificată la punctul 13 al prezentei Instrucţiuni a fost convenită prin semnarea documentului.
    15. Debursările efectuate la finele trimestrului precedent: Suma totală a împrumutului primit de la prima pînă la ultima debursare, inclusiv pînă la finele trimestrului raportat.
    16.  Soldul datoriei la data raportării: Suma debursărilor efectuate la finele trimestrului de raportare minus rambursările sumei principale la finele trimestrului de raportare plus arieratele, dacă acestea există.
    17. Debursările efectuate în trimestrul raportat (în valuta tranşei): Lista debursărilor care au fost efectuate în trimestrul raportat. Acest segment al raportului poate fi, de asemenea, utilizat pentru debursarea fondurilor în alte valute decît valuta împrumutului şi recalcularea debursării în valuta împrumutului se va efectua la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data efectuării operaţiunii. Punctele din tabel conţin  următoarele:
    a. Data: Data efectuării debursării conform evidenţei creditorului.
    b. Tipul debursării: Trebuie selectate una din următoarele opţiuni:
    • Mijloace băneşti: În cazul în care fondurile urmează a fi utilizate pentru finanţarea bugetului.
    • Servicii: În cazul în care fondurile împrumutului urmează a fi utilizate pentru achitarea serviciilor sau cînd valoarea serviciilor prestate se înregistrează în calitate de debursare a împrumutului la o dată anumită.
    • Bunuri: În cazul în care fondurile împrumutului urmează a fi utilizate pentru achitarea bunurilor sau echipamentului care urmează a fi primit de la debitor. De asemenea, valoarea bunurilor, în cazul în care acestea sînt primite direct ca parte a împrumutului.
    În primul caz, data debursării este data achitării bunurilor direct din contul    creditorului - din fondurile împrumutului. În al doilea caz, aceasta este de obicei stipulată în acord.
    c. Valuta: Aceasta este valuta sau unitatea de cont a împrumutului. În cazul în care pentru debursare şi rambursare urmează a fi utilizate alte valute decît cea din acordul de împrumut, se are în vedere valuta debursării.
    d. Suma: Aceasta este suma debursată la data indicată în prima coloană a tabelului, după cum este specificat la litera a. de mai sus.
    e. Soldul nedebursat: Aceasta este suma împrumutului disponibilă încă pentru debursare după adăugarea la suma originală a împrumutului (punctul 10) a sumei majorării împrumutului (după caz, punctul 11), minus suma anulării împrumutului (după caz, punctul 13), precum şi debursările efectuate pînă la finele trimestrului (punctul 15 al prezentei Instrucţiuni) şi fiecare debursare efectuată în trimestrul curent.
    f. Total: Acesta se referă la totalul sumei din coloana “Suma”, care reprezintă totalul debursărilor raportate.
    18. Prognoza debursărilor pînă la scadenţa împrumutului (în valuta tranşei): Lista debursărilor scontate ale soldului nedebursat înregistrat în ultima linie a coloanei “Soldul nedebursat” din tabelul de mai sus (punctul 17), care cuprinde debursarea totală a împrumutului. Acest tabel trebuie actualizat de fiecare dată cînd au loc ajustări ale debursărilor scontate, chiar dacă nu există debursări reale. Punctele din acest tabel conţin următoarele specificări:
    a. Luna/anul: Indicarea lunii şi a anului pentru care se preconizează debursarea.
    b. Tipul debursării: Aceleaşi noţiuni care sînt prevăzute la punctul 17 lit.b.
    c. Valuta: Aceleaşi concepte care sînt prevăzute la punctul 17 lit.c.
    d. Suma: Se referă la suma debursării preconizată în fiecare rînd al lunii / anului raportat.
    e. Soldul nedebursat: Aceleaşi concepte care sînt prevăzute la punctul 17 lit.e.
    f. Total: Aceleaşi concepte care sînt prevăzute la punctul 17 lit.f din prezenta Instrucţiune, adică soldul nedebursat total.
    19. Date privind deservirea datoriei, inclusiv:
    19.1  Date privind suma principală: Se referă la informaţia totalizatoare despre suma de bază a împrumutului, şi anume:
    19.1.1 Suma principală scadentă: Suma principală, al cărei termen de plată a fost pînă la data raportării. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    19.1.2 Suma principală achitată: Suma principală scadentă şi plătită pînă la data raportării. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    19.1.3 Suma principală reeşalonată: Suma principală scadentă şi restructurată, conform unui acord semnat, dacă acesta există. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    19.1.4 Suma principală arierată: Suma principală scadentă şi neachitată pînă la data raportării, dacă acesta există. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    19.2  Date privind dobînda: Se referă la informaţia totalizatoare despre suma dobînzii şi anume:
    19.2.1 Dobînda scadentă: Suma dobînzii, a cărei termen de plată a fost pînă la data raportării. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    19.2.2 Dobînda achitată: Suma dobînzii scadentă şi plătită pînă la data raportării. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    19.2.3 Dobînda reeşalonată: Suma dobînzii scadentă şi restructurată, conform unui acord semnat, dacă aceasta există. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    19.2.4 Dobînda arierată: Suma dobînzii scadentă şi neachitată pînă la data raportării, dacă aceasta există. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    19.3 Date privind comisionul şi alte taxe: Se referă la informaţia totalizatoare despre suma  comisionului şi altor taxe şi anume:
    19.3.1 Comision şi alte taxe scadente: Suma comisionului şi altor taxe, ale căror termene de plată au fost pînă la data raportării. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    19.3.2 Comision şi alte taxe achitate: Suma comisionului şi altor  taxe scadente şi plătite pînă la data raportării. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    19.3.3 Comision şi alte taxe reeşalonate: Suma comisionului şi altor taxe, scadente şi  restructurate, conform unui acord semnat, dacă acesta există. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    19.3.4 Comision şi alte taxe arierate: Suma comisionului şi altor taxe, scadente şi neachitate pînă la data raportării, dacă acestea există. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    19.4 Date privind penalitatea: Se referă la informaţia totalizatoare despre suma penalităţii, la data raportării, şi anume:
    19.4.1 Penalitatea achitată: Suma penalităţii scadente şi plătite pînă la data raportării. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    19.4.2 Penalitatea arierată: Suma penalităţii scadente şi neachitate, pînă la data raportării, dacă aceasta există. Suma se va reflecta în valuta împrumutului.
    NOTE:
    I. Înainte de a prezenta raportul, persoanele responsabile trebuie să se asigure că formula de mai jos este veridică:
    i. Suma originală a împrumutului (punctul 10) plus (@) suma majorării împrumutului (punctul 11) minus (-) suma anulării împrumutului (punctul 13) este egală cu (#) debursările efectuate pînă la finele trimestrului (punctul 15) plus (@) totalul debursărilor efectuate în timpul trimestrului raportat (punctul 17) plus (@) totalul debursărilor preconizate pînă la finele împrumutului (punctul 18 din prezenta Instrucţiune).
    ii. Dacă ecuaţia de mai sus nu este veridică, trebuie verificate datele din raport înainte de prezentarea acestuia.
    II. În cazul în care pe parcursul unui trimestru nu a fost efectuată nici o debursare, raportul urmează a fi prezentat cu înscrierea “ În acest trimestru nu au fost efectuate debursări”.
    III. Prima raportare, înainte de orice debursare a împrumutului, urmează a fi efectuată de către agentul economic sau unitatea creditoare timp de o lună după ce creditul a devenit efectiv. În aceste cazuri, raportarea se va referi doar la prognoza debursării pînă la încheierea împrumutului (punctul 18 din prezenta Instrucţiune).
    Prezentul raport trebuie înaintat Ministerului Finanţelor, semnat de persoana responsabilă şi şeful întreprinderii. În afară de aceasta, raportul trebuie să conţină ştampila aplicată a întreprinderii.
Anexa nr.3
    anexa nr.3
INSTRUCŢIUNE
pentru completarea raportului  privind prima
 înregistrare la Ministerul Finanţelor a obligaţiunilor aflate în circulaţie  (exceptînd obligaţiunile de stat)

    Raportul privind prima înregistrare la Ministerul Finanţelor a obligaţiunilor aflate în circulaţie  se va prezenta o singură dată, indicînd situaţia obligaţiunilor la data raportării.
    Prezentul raport conţine 11 puncte, care urmează a fi completate, conform următoarelor principii:           
    Data raportului: Data completării raportului de către agentul economic.
    1. Agentul economic: Denumirea unităţii care completează raportul.
    2. Termenul de circulaţie a obligaţiunilor: Perioada de circulaţie a obligaţiunilor.
    3. Numărul ISIN: Numărul unic al înregistrării de stat.
    4. Serie: Seria este o parte a obligaţiunii, care are diferite condiţii de plată, în funcţie de rata dobînzii sau data de răscumpărare a obligaţiunii. Pentru fiecare condiţie de plată (serie) se atribuie un număr. Seria demonstrează detaliat monitoringul fiecărei părţi din obligaţiune. Pentru fiecare serie trebuie completat şi prezentat cîte un raport separat.
    5. Data emiterii obligaţiunilor: Data cînd au fost emise obligaţiunile (data transferării mijloacelor băneşti către emitent).
    6. Valoarea nominală a obligaţiunilor: Valoarea declarată a unei obligaţiuni ce urmează a fi plătită la scadenţă, exprimată în valuta de origine.
    7. Creditorul: Denumirea cumpărătorului sau tipului de cumpărător, care poate fi o corporaţie sau persoană individuală.
    8. Valoarea la preţul de cumpărare a obligaţiunilor: Volumul obligaţiunilor realizat la preţul cumpărării, exprimat în valuta de origine.
    9. Date privind suma principală: 
    9.1. Suma principală scadentă: Totalul sumei principale a obligaţiunilor  a căror termen de plată  a  fost pînă la data raportării, exprimat în valuta de origine.
     9.2. Suma principală achitată: Totalul sumei principale scadente şi achitate pînă la data raportării,  exprimată în valuta de origine.
    9.3.  Suma principală arierată: Totalul sumei principale scadente şi neachitate pînă la data raportării, exprimată în valuta de origine.
    10. Date privind dobînda:
    10.1. Dobînda scadentă: Totalul sumei dobînzii a cărei termen a fost pînă la data raportării, exprimată în valuta de origine.
    10.2. Dobînda achitată: Totalul sumei, dobînzii scadente şi plătite pînă la data raportării, exprimată în valuta de origine.
    10.3. Dobînda arierată: Totalul sumei dobînzii scadente şi neplătite pînă la data raportării, exprimată în valuta de origine.
    11. Soldul datoriei la data raportării: Suma obligaţiunilor nerăscumpărate la valoarea nominală, la data raportării, exprimată  în valuta de origine la valoarea nominală.     Prezentul raport trebuie înaintat Ministerului Finanţelor, semnat de persoana responsabilă şi şeful întreprinderii. În afară de aceasta, raportul trebuie să conţină ştampila aplicată a întreprinderii.
Anexa nr.4
    anexa nr.4
INSTRUCŢIUNE
pentru completarea raportului privind înregistrarea trimestrială la Ministerul Finanţelor
a obligaţiunilor aflate în circulaţie  (exceptînd obligaţiunile de stat)
    Raportul privind înregistrarea trimestrială la Ministerul Finanţelor a obligaţiunilor aflate în circulaţie se va prezenta trimestrial, indicînd situaţia obligaţiunilor pe parcursul trimestrului raportat.
    Prezentul raport conţine 13 puncte, care urmează a fi completate conform următoarelor principii:
    1. Data raportării: Data completării raportului de către agentul economic.
    2. Perioada raportării: Trimestrul pentru care se prezintă datele despre obligaţiuni.
    3. Agentul economic: Denumirea unităţii care completează  raportul.
    4. Termenul de circulaţie a obligaţiunilor: Perioada de circulaţie a obligaţiunilor.
    5. Numărul ISIN: Numărul unic al înregistrării de stat.
    6. Serie: Seria este o parte a obligaţiunii, care are diferite condiţii de plată, în funcţie de rata dobînzii sau data de răscumpărare a obligaţiunii. Pentru fiecare condiţie de plată (serie) se atribuie un număr. Seria demonstrează detaliat monitoringul fiecărei părţi din obligaţiune. Pentru fiecare serie trebuie completat şi prezentat cîte un raport separat.
    7. Data emiterii obligaţiunilor: Data cînd au fost emise obligaţiunile (data transferării mijloacelor băneşti către emitent).
    8. Valoarea nominală a obligaţiunilor: Valoarea declarată a unei obligaţiuni ce urmează a fi plătită la scadenţă, exprimată în valuta de origine.
    9. Creditorul: Denumirea cumpărătorului sau tipului de cumpărător, care poate fi o corporaţie sau persoană individuală.
    10. Valoarea la preţul de cumpărare a obligaţiunilor: Volumul obligaţiunilor realizat la preţul cumpărării, exprimat în valuta de origine.
    11. Date privind suma principală:
    11.1. Data scadenţei: Data a cărei termen de plată este în decursul perioadei de raportare.
    Suma principală scadentă: Suma principală a obligaţiunii a cărei termen de plată  a fost în decursul perioadei de raportare, exprimată în valuta de origine.
    11.2. Data plăţii: Data cînd plata se efectuează în decursul perioadei de raportare.
    Suma principală achitată: Suma principală scadentă şi achitată în decursul perioadei de raportare, exprimată în valuta de origine.
    11.3. Data arierării: Data confirmării neachitării sumei scadente.
     Suma principală arierată: Suma principală scadentă şi neachitată în decursul perioadei de raportare, exprimată în valuta de origine.
    12. Date privind dobînda:
    12.1. Data scadenţei: Data a cărei termen de plată este în decursul perioadei de raportare.
    Dobînda scadentă: Totalul sumei dobînzii a cărei termen de plată a fost în decursul    perioadei de raportare, exprimată în valuta de origine.
    12.2. Data plăţii: Data cînd plata se efectuează în decursul perioadei de raportare.
    Dobînda achitată: Totalul sumei dobînzii scadente şi plătite în decursul perioadei de raportare, exprimată în valuta de origine.
    12.3. Data arierării: Data confirmării neachitării sumei scadente.
    Dobînda arierată: Totalul sumei dobînzii scadentă şi neplătită în decursul perioadei de raportare, exprimată în valuta de origine.
    13. Soldul datoriei la finele perioadei de raportare: Suma obligaţiunilor nerăscumpărate la valoarea nominală, la finele perioadei de raportare, exprimată în valuta de origine.
    Prezentul raport trebuie înaintat Ministerului Finanţelor, semnat de raportor şi şeful întreprinderii. În afară de aceasta, raportul trebuie să conţină ştampila aplicată a întreprinderii.
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.1136
din  18 octombrie 2007
R E G U L A M E N T U L
cu privire la Registrul de stat privind datoria de stat
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la Registrul de stat privind datoria de stat (în continuare -  Regulament)  este elaborat în baza art.8 alin.(2) şi art.38 alin.(3) lit. c) din Legea
nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat.
    2. Registrul de stat al datoriei de stat (în continuare - Registru) este registru  public,  întocmit de către Ministerul Finanţelor în scopul asigurării evidenţei curente a tuturor obligaţiunilor directe interne şi externe, rezultate din împrumuturile contractate de către Guvern, în numele Republicii Moldova, prin intermediul Ministerului Finanţelor.
    3. Registrul, ca instrument principal de identificare, gestiune şi control asupra datoriei de stat, trebuie să asigure:
    a) înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea informaţiei cu  privire la situaţia datoriei de stat a Republicii Moldova;
    b) efectuarea operaţiunilor şi utilizarea procedurilor de stingere a datoriei de stat. 
    4.  Registrul se ţine de Ministerul Finanţelor în formă electronică şi se utilizează în strictă conformitate cu destinaţia lui, fiind sistematizat şi completat astfel încît să permită, în orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor efectuate.
    5. Obligaţiile directe interne şi externe sînt stabilite în moneda naţională (lei). Recalcularea în lei se  efectuează reieşind din cursul oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei la ziua recalculării.
    6. Informaţia privind noile împrumuturi acordate se introduce în subregistru la data intrării în vigoare a contractelor respective.
    7. Datele referitoare la datoria de stat se întocmesc periodic, o dată în lună, conform situaţiei din ultima zi a lunii (anexa nr.1 la prezentul Regulament).
    8. Registrul se divizează în subregistrul datoriei de stat interne şi subregistrul datoriei de stat externe, fiind întocmite şi ţinute  în mod separat.
    9. Înregistrarea datelor în Registru, subregistru şi fişe se face cu respectarea succesiunii documentelor justificative (acord de împrumut; Legea cu privire la ratificarea acordului de împrumut; dispoziţia de plată; raportul privind disbursările şi achitările prezentat de creditor), ţinîndu-se cont de data emiterii şi recepţionării lor de către Ministerul Finanţelor.
    10. Registrul se completează în aşa fel, încît să fie exclusă posibilitatea de a-l modifica,  fără a lăsa semne vizibile de ştergere a informaţiei înscrise.
    11. Registratorul, desemnat printr-un ordin al ministrului finanţelor, are dreptul să ceară şi să obţină informaţii veridice de la persoanele care le prezintă în vederea efectuării înscrierilor corecte în Registru.
    12. Registratorul răspunde personal de veridicitatea informaţiei înscrise în Registru.
    13. Informaţia solicitată din Registru se eliberează cu acordul conducerii Ministerului Finanţelor.
    14. Informaţia din Registru poate fi oferită atît cu privire la o înscriere aparte efectuată, cît şi în formă generalizatoare.
    15. Ţinerea Registrului este supusă unui control intern şi extern. Controlul intern se  efectuează de către deţinătorul Registrului. Controlul extern îl exercită Curtea de Conturi, în conformitate cu Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind  sistemul bugetar şi procesul bugetar şi Legea nr.312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi.
    16. Reprezentanţii organelor de control menţionate la pct.15 din prezentul Regulament au dreptul de acces la informaţia cuprinsă în Registru.
II. Subregistrul datoriei de stat interne
    17. În subregistrul datoriei de stat interne se înscriu obligaţiunile statului, rezultate din împrumuturile de stat pe piaţa internă, şi este format din următoarele compartimente (anexa nr.2 la prezentul Regulament):
    a) împrumuturile reperfectate de către Banca Naţională a Moldovei acordate anterior statului în anii precedenţi;
    b) împrumuturile de stat interne sub formă de valori mobiliare de stat;
    c) împrumuturile contractate de la instituţiile financiare din Republica Moldova;
    d) alte împrumuturi.
    18. Subregistrul  datoriei  de stat interne include următoarele informaţii:
    a) data trecerii informaţiei în subregistru;
    b) numărul şi data contractării împrumutului;
    c) perioada de acţiune a împrumutului;
    d) scadenţa împrumutului;
    e) suma principală a împrumutului;
    f) rata anuală a dobînzii;
    g) datele stingerii împrumutului şi a dobînzilor aferente;
    h) suma restantă a datoriei la o anumită dată;
    i ) date suplimentare.
    19. Evidenţa împrumuturilor reperfectate de către Banca Naţională a Moldovei acordate anterior statului se ţine conform anexei nr.3 la prezentul Regulament.
    20. Evidenţa împrumuturilor sub forma valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi se ţine conform anexei  nr.4 la prezentul Regulament (pentru fiecare tip de valori mobiliare de stat).
    21. Evidenţa împrumuturilor sub forma valorilor mobiliare de stat în formă materializată şi alte împrumuturi se ţine conform anexei nr.5 (pentru fiecare tip de valori mobiliare de stat).
    22. Evidenţa împrumuturilor contractate de la instituţiile financiare din Republica Moldova se ţine conform anexei nr.6 la prezentul Regulament.
III. Subregistrul datoriei de stat externe
    23. În subregistrul datoriei de stat externe se înscriu obligaţiile directe şi obligaţiile statului de a executa garanţia de stat la survenirea cazului garantat,  rezultate din împrumuturile contractate de la nerezidenţi.
    24. Subregistrul datoriei de stat externe se elaborează în baza fişelor care se întocmesc pentru fiecare împrumut şi includ următoarele informaţii:
    a) numărul de ordine al înscrierii sau înregistrării;
    b) numărul şi data contractării acordului de împrumut;
    c) denumirea creditorului;
    d) numărul şi data hotărîrii Parlamentului  privind  ratificarea acordului de împrumut şi utilizarea mijloacelor  din contul împrumutului;
    e) destinaţia împrumutului;
    f) suma nominală a împrumutului contractat;
    g) rata anuală a dobînzii;
    h) data intrării în vigoare a împrumutului contractat;
    i) sumele debursate;
    j) anul începerii rambursării împrumutului;
    k) datele deservirii şi stingerii împrumutului;
    l) datoria externă existentă, conform înregistrărilor efectuate;
    m) perioada de valorificare;
    n) ciclul de acţiune a împrumutului;
    o) date suplimentare.
    25. Subregistrul datoriei de stat externe se ţine conform anexei nr.7 la prezentul Regulament.
    26. Evidenţa referitor la datoria de stat externă în fişe se ţine în valuta împrumutului acordat şi se recalculează în mii dolari SUA, recalcularea fiind efectuată conform cursului valutar oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la ultima zi a lunii.
Anexa nr.1-7
    anexa nr.1-7
Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.1136
din   18 octombrie  2007

R E G U L A M E N T U L
cu privire la Registrul de stat privind garanţiile de stat
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la Registrul de stat privind garanţiile de stat (în continuare - Regulamentul)  este elaborat în temeiul art.8 alin.(2) şi art.38 alin.(3) lit. c) din Legea nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat.
    2. Registrul de stat al garanţiilor de stat (în continuare - Registru) este registru  public, întocmit de către Ministerul Finanţelor în scopul asigurării evidenţei curente a tuturor obligaţiilor condiţionale interne şi externe, rezultate din emiterea garanţiilor de stat.
    3. Registrul se ţine de Ministerul Finanţelor în formă electronică şi se utilizează în strictă conformitate cu destinaţia lui, fiind sistematizat şi completat astfel încît să permită în orice moment identificarea şi controlul operaţiunilor efectuate.
    4. Evidenţa pentru fiecare garanţie de stat acordată se ţine în valuta în care a fost acordată garanţia. La ziua întocmirii Registrului, datoria pentru garanţiile de stat acordate se recalculează în moneda naţională (lei) reieşind din cursul oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei la ziua completării Registrului.
    5. Evidenţa  tuturor garanţiilor de stat pentru împrumuturi interne şi externe se ţine conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament. Datele prezentate în acest formular sînt generalizatoare, se întocmesc şi se prezintă lunar, conform situaţiei din ultima zi a lunii.
    6. Înregistrarea datelor în Registru, subregistru şi fişe se face prin respectarea succesiunii documentelor justificative (acordul privind acordarea garanţiei; hotărîrea Guvernului privind ratificarea Acordului cu privire la acordarea garanţiei; acordul de împrumut; Acordul privind asigurarea garanţiei; hotărîrea Parlamentului privind ratificarea Acordului privind asigurarea garanţiei; dispoziţia de plată), ţinîndu-se cont de data emiterii şi recepţionării lor de către Ministerul Finanţelor.
    7. Registrul se divizează în subregistrul garanţiilor de stat interne şi subregistrul garanţiilor  de stat externe, fiind întocmite şi ţinute în mod separat.
    8. Înscrierile  în  Registru  se efectuează  neîntîrziat,  odată  cu apariţia  temeiurilor pentru înregistrarea lor.
    9. Registrul se completează astfel încît să fie exclusă posibilitatea de a-l modifica, fără a lăsa semne vizibile de ştergere a informaţiei înscrise.
    10. Registratorul, desemnat printr-un ordin al ministrului finanţelor, are dreptul să ceară şi să obţină informaţii veridice şi reale de la persoanele care le prezintă în vederea efectuării înscrierilor corecte în Registru.
    11. Registratorul răspunde personal de veridicitatea informaţiei înscrise în Registru.
    12. Informaţia solicitată din Registru se eliberează cu acordul conducerii Ministerului Finanţelor.
    13. Informaţia din Registru poate fi oferită atît cu privire la o înscriere aparte  efectuată, cît şi în formă generalizatoare.
    14. Ţinerea Registrului este supusă unui control intern şi extern. Controlul intern se  efectuează de către deţinătorul Registrului. Controlul extern îl exercită Curtea de Conturi, în conformitate cu Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar şi Legea nr. 312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi.
    15. Reprezentanţii organului de control menţionaţi la pct.14 au dreptul la acces la toată informaţia cuprinsă în Registru.
    16. În cazurile în care creditorii au depus cereri de plată, respectînd condiţiile stipulate în acordurile de garanţie, garantul este obligat să-şi onoreze obligaţiile garantate de stat pentru  împrumuturi care se convertesc în datorie de stat şi, respectiv, înregistrate în Registrul datoriei de stat.
II. Subregistrul garanţiilor de stat interne
    17. În subregistrul garanţiilor de stat interne se înscriu obligaţiile de stat condiţionale interne, rezultate din contractele privind garanţiile de stat interne.
    18. Subregistrul garanţiilor de stat interne asigură evidenţa completă a tuturor obligaţiilor  condiţionale ale statului, rezultate din garanţiile statului pentru împrumuturile contractate de  către debitor pe piaţa internă.
    19. Subregistrul garanţiilor de stat interne include următoarele informaţii:
    a) numărul de ordine;
    b) data şi numărul înregistrării garanţiei de stat;
    c) denumirea creditorului;
    d) denumirea debitorului care a contractat împrumutul cu garanţia statului;
    e) actul legislativ  conform  căruia  se acordă  garanţia  (hotărîrea Parlamentului, Legea bugetului de stat pe anul respectiv);
    f) destinaţia împrumutului contractat cu garanţia statului;
    g) suma împrumutului acordat;
    h) mărimea ratei dobînzii garantate de stat;
    i) data scadenţei împrumutului;
    j) data şi suma împrumutului rambursat, inclusiv din contul debitorului şi din contul garantului;
    k) data şi suma dobînzilor rambursate din contul  garantului;
    l) suma mijloacelor restabilite în bugetul de stat;
    m) soldul mijloacelor dezafectate de la bugetul de stat;
    n) suma împrumutului şi dobînzilor raportate la datoria de stat;
    o) date suplimentare.
    20. Evidenţa garanţiilor de stat interne se ţine conform anexei nr.2 la prezentul Regulament.
III. Subregistrul garanţiilor de stat externe
    21. În subregistrul garanţiilor de stat externe se înscriu obligaţiile condiţionale ale statului, rezultate din împrumuturile contractate de către agenţii economici de la nerezidenţi cu garanţia de stat, acordate de Guvern în numele Republicii Moldova  prin intermediul Ministerului Finanţelor.
    22. Subregistrul garanţiilor de stat externe asigură înregistrarea sistematică în mod cronologic, prelucrarea şi păstrarea informaţiei cu privire la garanţiile de stat externe ale Republicii Moldova.
    23. Subregistrul  garanţiilor de stat externe se elaborează în baza fişelor care se întocmesc pentru fiecare garanţie de stat externă şi includ următoarele informaţii:
    a) denumirea debitorului  care a contractat  împrumutul  cu garanţia de stat;      
     b) destinaţia împrumutului contractat cu garanţia statului;
    c) numărul şi data acordului de garanţie;
    d) data intrării în vigoare a garanţiei;
    e) perioada de valabilitate a acordului de garanţie;
    f) numărul şi data hotărîrii  Parlamentului  privind  ratificarea împrumutului;
    g) denumirea creditorului;
    h) suma nominală a împrumutului contractat;
    i) suma valorificată a împrumutului;
    î) rata anuală a dobînzii, conform acordului de împrumut;
    j) datoria existentă faţă de creditor, inclusiv cu termen expirat, conform înregistrărilor efectuate, la data întocmirii Registrului;
    k) date suplimentare.
    24. Subregistrul garanţiilor de stat externe se ţine conform anexei nr.3 la prezentul Regulament.
Anexa nr.1
    anexa nr.1
Anexa nr.2
    anexa nr.2
Anexa nr.3
    anexa nr.3 
Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr.1136
din 18 octombrie  2007
R E G U L A M E N T U L
cu privire la  Registrul de stat privind recreditarea de stat
    1. Regulamentul cu privire la Registrul de stat privind recreditarea de stat (în continuare - Regulament)  este elaborat în baza art.8 şi art.38 alin.(3) lit. c) din Legea nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat.
    2. Registrul de stat al recreditării de stat a mijloacelor obţinute din împrumuturile de stat externe şi/sau interne (în continuare - Registru) este întocmit de către Ministerul Finanţelor în scopul asigurării evidenţei datoriilor care rezultă din contractele de recreditare.
    3. Registrul se întocmeşte şi se ţine în formă electronică şi se utilizează în strictă conformitate cu destinaţia lui, fiind sistematizat şi completat astfel încît să permită în orice moment identificarea şi controlul operaţiunilor efectuate.
    4. Înscrierile în Registru se efectuează în baza contractelor de împrumut între Republica Moldova şi creditorii externi, ratificate de către Parlamentul Republicii Moldova, şi a contractelor de recreditare semnate şi ştampilate de către beneficiari şi Ministerul Finanţelor, în ordine cronologică şi în mod sistematic, precum şi în baza contractelor de împrumut interne.
    5. Evidenţa tuturor datoriilor care rezultă din împrumuturile de stat externe şi/sau interne, precum şi din contractele de recreditare se ţine conform anexei la prezentul Regulament.
    6. Înscrierile în Registru se efectuează neîntîrziat, odată cu apariţia temeiurilor pentru înregistrarea lor.
    7. Completările,  corectările şi radierile în Registru se efectuează cu aplicarea semnăturii persoanei responsabile de întocmirea şi ţinerea la zi a Registrului şi cu indicarea datei cînd a avut loc completarea, corectarea sau radierea.
    8. Registrul se ţine în valuta stabilită în contractele de recreditare. Soldul datoriei se va recalcula lunar în valuta naţională la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei stabilit pentru valutele împrumuturilor recreditate, conform situaţiei din ultima zi a lunii de gestiune, separat pe:
    a) împrumuturile recreditate din surse interne;
    b) împrumuturile recreditate din surse externe.
    9. Registrul include următoarele elemente:
    a) denumirea Registrului;
    b) data întocmirii Registrului;
    c) numărul de ordine;
    d) temeiul pentru recreditarea împrumutului:
numărul şi data contractului între Republica Moldova şi creditorii externi şi/sau interni;
denumirea proiectului investiţional, a programelor sau activităţilor prioritare de stat;
    e) denumirea beneficiarilor recreditaţi;
    f) numărul şi data contractului de recreditare;
    g) destinaţia împrumutului;
    h) termenul împrumutului;
    i) inclusiv perioada de graţie;
    j) rata anuală a dobînzii;
    k) penalitatea;
    l) comisionul de angajament;
    m) marja;
    n) fondul de risc;
    o) valuta împrumutului;
    p) suma împrumutului conform contractului de recreditare;
    q) suma împrumutului recreditată de facto;
    r) rambursarea totală, inclusiv: suma principală, dobînda, penalitatea, comisionul de angajament, marja, fondul de risc şi alte plăţi;
    s) soldul datoriei - total, inclusiv cu termen expirat;
    t) soldul datoriei, recalculat în lei moldoveneşti la ultima zi a lunii de gestiune;
    u) funcţia, numele, prenumele şi semnăturile persoanelor responsabile de întocmirea Registrului.
    10. Deţinător al Registrului este Ministerul Finanţelor.
    11. Registratorul,  desemnat printr-un ordin al ministrului finanţelor, are dreptul  să ceară  şi să obţină informaţii veridice şi reale de la persoanele  care le prezintă în vederea efectuării înscrierilor corecte în Registru.
    12. Registratorul  răspunde  personal de  veridicitatea  informaţiei înscrise în Registru.
    13. Informaţia solicitată din Registru se eliberează cu acordul conducerii Ministerului Finanţelor.
    14. Informaţia  din  Registru poate fi oferită atît cu privire la  o înscriere aparte  efectuată, cît şi în formă generalizatoare.
    15. Ţinerea Registrului este supusă unui control intern şi extern. Controlul intern se  efectuează de către deţinătorul Registrului. Controlul extern îl exercită  Curtea de Conturi, în conformitate cu Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar şi Legea nr. 312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi.
    16. Reprezentanţii organelor de control menţionate la pct.15 din prezentul Regulament au dreptul la acces la informaţia cuprinsă în Registru.
Anexa
    anexa
Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr.1136
din 18 octombrie  2007
R E G U L A M E N T U L
privind recreditarea de stat
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind recreditarea de stat (în continuare - Regulament) este elaborat în temeiul capitolului V al Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006  cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat.
    2. Prezentul Regulament stabileşte procedura recreditării de stat a mijloacelor obţinute din împrumuturile de stat externe şi/sau interne, reieşind din condiţiile definite în contractele de împrumut externe şi/sau interne.
    3. Pentru implementarea proiectelor investiţionale, a programelor sau pentru desfăşurarea activităţilor prioritare de stat, în funcţie de necesitate, cu acordul Guvernului, se creează subdiviziuni, unităţi speciale care urmează să administreze mijloacele împrumutate, inclusiv destinate recreditării. Sarcinile şi atribuţiile acestora sînt stabilite în regulamentele aprobate prin hotărîre de Guvern.
    4. Selectarea beneficiarilor de împrumuturi recreditate se efectuează de către numitele subdiviziuni, unităţi speciale, reieşind din destinaţia mijloacelor prevăzute recreditării şi garanţia de rambursare a  împrumuturilor primite.
    5. Recreditarea poate fi efectuată direct de Ministerul Finanţelor sau prin intermediul instituţiilor financiare, subdiviziunilor speciale, după cum va fi indicat în contractele de împrumut externe şi/sau interne contractate de stat.
    6. Stabilirea condiţiilor de recreditare şi rambursare a împrumuturilor recreditate din surse externe şi/sau interne este prerogativa creditorului.
    7. Contractele de recreditare vor stipula destinaţia împrumutului, suma împrumutului, rata dobînzii (care nu va fi mai mică decît rata dobînzii indicată în contractele de împrumut externe şi interne) achitată la bugetul de stat, moneda în care va fi calculată şi rambursată suma principală şi alte plăţi, garanţiile rambursării, data rambursării, cazurile de neexecutare, penalitatea, în caz de rambursare întîrziată, precum şi alte angajamente ale părţilor.
    8. Ministerul Finanţelor va efectua stingerea datoriei scadente a debitorului în succesiunea stabilită conform prevederilor contractului de recreditare.
    9. Cuantumul împrumutului recreditat  beneficiarilor recreditării se stabileşte de către Ministerul Finanţelor prin intermediul subdiviziunilor, unităţilor  speciale, reieşind din condiţiile acordurilor de împrumut extern, semnate cu creditorii internaţionali, mărimea mijloacelor financiare preconizate recreditării de stat şi garanţia de rambursare a împrumutului de către beneficiari.
    10.  Suma debursărilor efectuate de către subdiviziunile, unităţile  speciale nu va depăşi suma prevăzută în contractul  de recreditare, încheiat între Ministerul Finanţelor şi beneficiarii recreditării. În caz de necesitate întemeiată de modificare a sumei împrumutului, se vor încheia contracte adiţionale.
    11.  Data debursării mijloacelor financiare obţinute din contractele de împrumut externe şi/sau interne serveşte drept temei pentru calcularea dobînzilor, taxei de angajament şi altor plăţi aferente (alte plăţi aferente sînt prevăzute pentru acoperirea costurilor operaţiunilor de schimb valutar, precum şi altor riscuri şi costuri legate de primirea, distribuirea  şi rambursarea împrumuturilor destinate  recreditării) .
    12.  Toate plăţile aferente sumei principale, inclusiv plăţile curente, se rambursează în lei moldoveneşti la cursul oficial al monedei împrumutului recreditat, stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data încasării mijloacelor financiare la conturile trezoreriale ale  Trezoreriei Centrale a Ministerului Finanţelor.
    13.  Subdiviziunile, unităţile  speciale prezintă Ministerului Finanţelor, lunar, pînă la data de 3 a lunii următoare lunii de gestiune, dările de seamă privind debursările efectuate din contul împrumuturilor externe şi/sau interne, însoţite de setul de documente ce confirmă primirea împrumutului (dispoziţiile de plată, facturile de expediţie, actele de primire-predare a lucrărilor efectuate şi altele). În lunile scadente, dările de seamă nominalizate se prezintă suplimentar, în modul stabilit şi conform situaţiei la data de 14 inclusiv (data calculării plăţilor aferente).
    14.  Ministerul Finanţelor verifică corectitudinea dărilor de seamă prezentate de către subdiviziunile, unităţile speciale şi, după verificare, include sumele debursate în evidenţă.
    15.  Conform sumelor debursate, Ministerul Finanţelor efectuează calcularea plăţilor aferente, prevăzute în contractele de recreditare, ţine evidenţa rambursării sumelor debursate şi calculate, efectuează verificarea datoriilor prin întocmirea trimestrială a actelor de verificare.
    16.  Responsabilitatea pentru utilizarea şi implementarea eficientă, conform destinaţiei, a împrumutului recreditat, precum şi pentru calitatea lucrărilor efectuate se pune în sarcina organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţilor administraţiei publice locale, subdiviziunilor, unităţilor speciale create pentru implementarea proiectelor investiţionale, a programelor sau activităţilor prioritare de stat.
    17.  Recreditarea de stat se consideră finalizată numai după încheierea contractului de recreditare şi prezentarea setului de documente Ministerului Finanţelor, pentru încheierea contractelor respective, indicate la punctele 21 şi 25 din prezentul Regulament.
    18.  Contractul de recreditare a împrumutului se consideră executat în cazul în care toate mijloacele financiare obţinute din împrumuturile externe şi/sau interne recreditate de Ministerul Finanţelor pentru finanţarea proiectelor investiţionale, a programelor sau activităţilor prioritare de stat sînt rambursate Ministerului Finanţelor.
    19.  Contractul de recreditare intră în vigoare la data semnării lui şi are efect juridic pînă la rambursarea integrală a datoriei.
    20.  Modificările condiţiilor contractelor de recreditare, rezilierea acestora sau prelungirea termenului de rambursare a datoriei se perfectează printr-un contract adiţional semnat de ambele părţi.
    21.  Divergenţele care apar în procesul îndeplinirii condiţiilor contractului de recreditare se examinează şi se soluţionează de către părţi pe cale amiabilă, iar în cazurile imposibilităţii soluţionării lor - de către instanţele judecătoreşti competente.
II. Particularităţile recreditării autorităţilor
executive ale unităţilor administrativ-teritoriale atît de nivelul întîi,
cît şi de nivelul al doilea prin intermediul Ministerului Finanţelor

    22.  Recreditarea autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale atît de nivelul întîi, cît şi de nivelul al doilea prevede următoarele particularităţi:
    a) în legătură cu posibilitatea de recreditare a autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale atît de nivelul întîi, cît şi de nivelul al doilea din împrumuturile de stat externe şi/sau interne este necesar ca suma estimată a împrumutului să fie stabilită în temeiul Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, care prevede ca suma totală a datoriilor bugetelor corespunzătoare la împrumuturile deja contractate sau garantate (incluzînd rambursarea sumei de principal şi dobînda aferentă), la împrumuturile care urmează să fie contractate şi la dobînzile aferente acestora, precum şi la împrumuturile care se prevăd a fi garantate şi la dobînzile aferente acestora nu va depăşi 20% din totalul veniturilor anuale ale bugetelor respective;
    b) contractele de recreditare a împrumuturilor, încheiate între Ministerul Finanţelor şi  autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale atît de nivelul întîi, cît şi de nivelul al doilea, calculul ponderii datoriilor la împrumuturi şi garanţii, dobînzile la ele din volumul total al veniturilor se coordonează cu subdiviziunile Ministerului Finanţelor;
    c) pentru încheierea contractelor de recreditare a împrumutului, autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale atît de nivelul întîi, cît şi de nivelul al doilea prezintă următorul set de documente:
    decizia Consiliului raional (local) cu privire la acordarea de împuterniciri  preşedintelui raionului (primarului) pentru semnarea cererii şi a contractului de recreditare a împrumutului între Ministerul Finanţelor şi autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale atît de nivelul întîi, cît şi de nivelul al doilea şi a altor documente ce ţin de implementarea proiectului, cu indicarea sumei împrumutului, ratei dobînzii, perioadei şi obligaţiilor de rambursare a împrumutului;
    decizia Consiliului raional (local) de confirmare a managerilor (cu anexarea copiei buletinului de identitate şi a specimenului de semnături);
    cererea privind acordarea împrumutului cu indicarea destinaţiei mijloacelor, perioadei şi obligaţiilor de rambursare a împrumutului, în modul stabilit, conform condiţiilor contractului de recreditare a împrumutului;
    certificatul de atribuire a codului fiscal;
    copia Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale atît de nivelul întîi, cît şi de nivelul al doilea;
calculul ponderii sumei totale a datoriilor bugetelor corespunzătoare la împrumuturile deja contractate sau garantate (incluzînd rambursarea sumei de bază şi dobînzii aferente), la împrumuturile care urmează a fi contractate şi la dobînzile aferente acestora, precum şi la împrumuturile care se prevăd a fi garantate şi dobînzile aferente     acestora din totalul veniturilor anuale ale bugetelor respective;
    lista creditorilor de la care autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale atît de nivelul întîi, cît şi de nivelul al doilea au beneficiat de împrumuturi, cu anexarea copiei contractelor şi a graficului de rambursare a împrumutului şi a plăţilor aferente;
    copiile contractelor de fidejusiune, încheiate în conformitate cu legislaţia în vigoare, în care autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale atît de nivelul întîi, cît şi de nivelul al doilea figurează în calitate de fidejusor;
    informaţia despre împrumuturile care urmează a fi contractate şi/sau garantate, cu calculele aferente;
    informaţia privind prognoza veniturilor anuale ale bugetelor locale respective pentru toată perioada utilizării împrumutului, inclusiv transferurile indicate în contractele de recreditare ale autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale atît de nivelul întîi, cît şi de nivelul al doilea.
    23. Drept garanţie a rambursării împrumutului de către autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale atît de nivelul întîi, cît şi de nivelul al doilea servesc veniturile bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective.
    24. În cazul neonorării obligaţiilor de către autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale atît de nivelul întîi, cît şi de nivelul al doilea, stipulate în contractele de recreditare, Ministerul Finanţelor va suspenda efectuarea cheltuielilor pînă la prezentarea de către acesta la Trezoreria Teritorială respectivă a dispoziţiei de plată trezoreriale pentru rambursarea împrumutului.
III. Particularităţile recreditării
beneficiarilor recreditaţi prin intermediul Ministerului Finanţelor

    25. Recreditarea beneficiarilor recreditaţi se efectuează de către Ministerul Finanţelor în cazul în care aceştia sînt specificaţi în contractele de împrumut externe şi/sau interne.
    26. Pentru obţinerea împrumutului destinat recreditării, beneficiarii recreditaţi prezintă Ministerului Finanţelor următoarele documente:
    a) cererea privind acordarea împrumutului şi executarea contractului de recreditare. În cerere se indică: suma recreditată a împrumutului şi destinaţia mijloacelor, perioada şi obligaţiile de rambursare  a împrumutului, în modul stabilit de condiţiile contractului respectiv;
    b) informaţia despre activele care pot fi gajate şi/sau folosite pentru achitarea împrumutului, inclusiv a plăţilor aferente sau prezentarea altor mijloace de garantare a executării obligaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
    c) copia certificatului de înregistrare a beneficiarului recreditat, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;
    d) bilanţul contabil al beneficiarului recreditat la ultima perioadă de gestiune;
    e) planul de afacere aprobat, în modul stabilit de ministerul de resort, autoritatea administrativă centrală, care include: graficul de rambursare a împrumutului, inclusiv a plăţilor aferente pentru întreaga perioadă de rambursare a împrumutului, precum şi sursele de acoperire a acestuia, destinaţia împrumutului, prognoza privind profitul şi distribuirea acestuia în perioada utilizării împrumutului;
    f) descifrarea datoriilor creditoare şi debitoare ale beneficiarului recreditat;
    g) certificatul privind datoriile faţă de banca în care se deserveşte beneficiarul recreditat;
    h) lista bunurilor gajate - în cazul garantării executării obligaţiilor prin intermediul încheierii contractului de gaj;
    k) confirmarea înscrierii în Registrul gajului, eliberată de notar.
    27. Drept garanţie de rambursare a împrumutului recreditat beneficiarilor recreditaţi servesc:
    gajul;
    contractul de fidejusiune.
    În scopul asigurării riscului, suma gajului este majorată cu 30 la sută din suma echivalentă a împrumutului recreditat.
    28. În cazul neexecutării obligaţiilor de către beneficiarii recreditaţi, inspectoratele fiscale de stat prezintă la conturile bancare ale acestora dispoziţii de suspendare a operaţiunilor bancare şi dispoziţii incaso şi percep forţat datoriile, conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
IV. Particularităţile recreditării resurselor destinate
finanţării proiectelor investiţionale pentru dezvoltare prin
 intermediul instituţiilor financiare participante

    29.  Mijloacele împrumuturilor de stat externe, destinate pentru dezvoltare, recreditate prin intermediul instituţiilor financiare participante, se acordă conform condiţiilor şi scopurilor stipulate în contractele de împrumut semnate cu creditorii. 
    30.  În scopul dirijării şi utilizării eficiente a acestor mijloace, Ministerul Finanţelor   deleagă prin ordinul său unităţilor speciale stabilite unele atribuţii ale sale de recreditare şi management a resurselor.
    31.  Recreditarea de fonduri se efectuează în baza unor contracte de recreditare, semnate între Ministerul Finanţelor şi beneficiari sau întermediari financiari - instituţii financiare participante. Contractele de recreditare vor include condiţii generale de recreditare, prevăzute în acordurile de împrumut externe, procedurile de debursare a mijloacelor, date privind calcularea ratei comerciale de referinţă a dobînzii în baza ratei inflaţiei, perioada şi metoda de revizuire a acesteia, datele şi perioadele de plată a dobînzii şi a sumei principale, marjele de acoperire a riscurilor de schimb valutar şi a costurilor operaţionale, executarea  proiectului, condiţiile de prezentare a rapoartelor financiare ale instituţiei financiare pentru evaluare şi monitorizare, a rapoartelor privind portofoliul de subîmprumuturi şi progresul liniilor de credit. Contractele de recreditare vor include condiţii care vor asigura respectarea intereselor Ministerului Finanţelor şi ale ţării în sensul integrităţii fondurilor, asigurării utilizării lor conform destinaţiei, în scopul proiectului şi inspectării pe teren, suspendarea, anularea, penalizarea, accelerarea maturităţii plăţilor sau retragerea resurselor în mod incontestabil în cazurile în care încalcă condiţiile specifice sau în care ţara, din careva motive, pierde dreptul de decontare în continuare a resurselor din împrumutul extern.
    32. Condiţiile operaţionale şi de recreditare. Condiţiile particulare specifice de recreditare şi operaţionale ale fiecărui proiect investiţional sau  program, finanţat din resursele împrumuturilor de stat externe, prin intermediul instituţiilor financiare participante, de regulă,  sînt determinate în manualele de creditare şi îndrumarele de credit, specifice proiectului respectiv,  coordonate sau aprobate de către creditorii - donatori internaţionali de fonduri. Pentru fiecare proiect sau program ele vor include cel puţin:
    descrierea proiectului, termenele şi condiţiile principale ale liniilor de credit destinate recreditării;
    criteriile de selectare a beneficiarilor de resurse şi de aprobare a subproiectelor pentru finanţare;
    procedurile şi criteriile de evaluare şi de selectare a instituţiilor financiare participante (de regulă, bănci comerciale locale) pentru intermedierea fondurilor şi monitorizarea calităţii şi performanţei lor financiare;
    procedurile operaţionale şi de debursare a fondurilor;
    evidenţa, raportarea, monitorizarea portofoliului de subîmprumuturi;
    cerinţele de ocrotire a mediului;
    cerinţele de selectare a furnizorilor pentru procurarea de mărfuri, lucrări, construcţii şi servicii;
    cerinţele de bază faţă de contractele  de recreditare şi acordurile individuale de împrumut sau obligaţiunile de plată, semnate la recreditarea resurselor beneficiarilor finali, cu includerea graficelor de rambursare la termen;
    gestionarea şi monitorizarea componentului de asistenţă tehnică.
    Rambursarea împrumuturilor recreditate instituţiilor financiare participante şi beneficiarilor finali se va efectua în valuta acestor împrumuturi.
    33. Evaluarea riscurilor. Riscurile de schimb valutar în cadrul operaţiunilor de recreditare sînt asumate integral de către beneficiarii resurselor. Riscurile de împrumut sînt asumate de intermediari-instituţiile financiare participante locale pentru toată perioada de acţiune a împrumuturilor recreditate, pînă la achitarea tuturor datoriilor aferente acestora. Instituţiile financiare participante vor evalua de sine stătător bonitatea potenţialilor beneficiari,  conform practicilor bancare acceptate şi procedurilor lor interne de analiză financiară, de estimare a riscurilor legate de recreditare şi management al portofoliului de împrumuturi. 
    34. Monitorizarea împrumuturilor recreditate instituţiilor financiare participante. Pînă la recreditarea împrumuturilor instituţiilor financiare participante din resursele împrumuturilor de stat externe, subdiviziunile, unităţile  speciale de implementare vor evalua eligibilitatea şi bonitatea subproiectelor beneficiarilor finali prezentate pentru finanţarea cheltuielilor eligibile şi vor aproba subproiectele selectate. Monitorizarea utilizării fondurilor, conform destinaţiei, precum şi managementul portofoliului de subproiecte  se efectuează de către instituţiile financiare participante, conform procedurilor lor interne stabilite, precum şi de către  subdiviziunile, unităţile  speciale de implementare a proiectelor, conform responsabilităţilor stabilite.   
    35. Evaluarea şi monitorizarea instituţiilor financiare participante. În scopul determinării instituţiilor financiare participante intermediare, Ministerul Finanţelor/ subdiviziunile, unităţile speciale de implementare create vor evalua şi vor monitoriza continuu performanţa financiară şi corespunderea lor criteriilor de eligibilitate în calitate de intermediar. De regulă, criteriile de eligibilitate pentru instituţiile financiare participante intermediare sînt determinate în acordurile de împrumut externe, în contractele de recreditare semnate de Ministerul Finanţelor cu instituţiile financiare participante intermediare  şi în manualele şi procedurile operaţionale ale proiectului.
    Principalele criterii de eligibilitate  pentru instituţiile financiare participante intermediare  sînt următoarele:
    conformarea tuturor cerinţelor legilor, precum şi reglementărilor bancare şi prudenţiale ale Băncii Naţionale a Moldovei;
    efectuarea auditului independent anual profund, conform standardelor internaţionale de raportare financiară şi standardelor naţionale de contabilitate ;
    capital normativ de minimum 12% din activele ponderate la risc şi activele extrabilanţ, conform standardelor internaţionale de raportare financiară şi standardelor naţionale de contabilitate, însă nu mai puţin de limita minimală stabilită de Banca Naţională a Moldovei;
    menţinerea permanentă a rezervelor pentru pierderi la împrumuturi, conform clasificării împrumuturilor;
    corespunderea suficienţei capitalului minim pentru tipurile respective de licenţe B sau C;
    venit net pozitiv;
    menţinerea rezervelor obligatorii, conform cerinţelor Băncii Naţionale  a Moldovei;
    limitarea nivelului de expunere la risc  faţă de un împrumutat aparte, în afiliere, sau faţă de persoane asociate ori faţă de insideri, la un raport  faţă de mărimea totală a capitalului instituţiilor financiare participante, precum este prevăzut de Banca Naţională a Moldovei;
    poziţie deschisă a operaţiunilor de schimb valutar mai puţin de 10% pentru fiecare valută din capitalul net şi 25% pentru toate valutele, sau alte cerinţe stabilite;
    existenţa unui consiliu de directori responsabil de elaborarea politicii generale a băncii, supravegherea adecvată a activităţii băncii;
    business-plan şi politica strategică de dezvoltare. Exercitarea managementului  calitativ al activelor şi pasivelor băncii;
    proceduri satisfăcătoare de audit intern;
    sistem informaţional ce va asigura continuitatea activităţii instituţiilor financiare participante;
    evidenţa contabilă în conformitate cu practicile de contabilitate acceptabile;
    dispunerea de filiale sau reprezentanţe în zona de implementare a proiectului;
    desemnarea unui specialist responsabil în domeniul recreditării, conform scopului proiectului; 
    experienţă şi interesare în recreditarea în  domeniul respectiv, determinat de proiect.
    În calitate de intermediari ai resurselor de recreditare se vor accepta doar instituţii financiare participante, care corespund în permanenţă criteriilor de eligibilitate stabilite, asigură integritatea fondurilor acordate în scopul implementării proiectelor.  În vederea monitorizării calităţii instituţiilor financiare participante, aceste instituţii vor prezenta Ministerului Finanţelor rapoartele financiare, precum şi rapoarte de audit extern al acestora.
    36. Scopurile principale ale recreditării resurselor împrumuturilor de stat externe prin intermediul instituţiilor financiare participante sînt: dezvoltarea întreprinderilor din toate sectoarele economiei naţionale prin asigurarea accesului la resurse de împrumuturi comerciale pe termen mediu şi lung; promovarea exporturilor; crearea locurilor noi de muncă, inclusiv în sectorul rural; dezvoltarea instituţională a instituţiilor financiare locale intermediare prin recreditarea împrumuturilor pe termen lung şi asistenţă tehnică pentru asigurarea competitivităţii lor; alte scopuri stipulate în contractele de împrumut.
    37. Decontarea resurselor. Principalele condiţii ale procedurilor de decontare a fondurilor împrumuturilor externe investiţionale sînt stipulate, de regulă, în contractele respective de împrumut sau regulamentele de decontare, semnate cu creditorii internaţionali. Pentru implementarea proiectelor, în scopul efectuării transferurilor şi evidenţei, se vor deschide şi se vor administra conturile respective separate ale proiectelor (conturi de împrumut deschise în bănci străine corespondente sau la banca creditoare), în numele Ministerului Finanţelor, conturi speciale, în care se vor deconta avansurile permise  de creditori pentru efectuarea transferurilor intermediare în scopul implementării proiectelor, conturi operaţionale şi alte conturi relevante (în bănci locale) pentru decontări şi evidenţa sumelor principale, a dobînzii şi altor plăţi de deservire a împrumuturilor recreditate, cu distribuire pe valutele împrumuturilor.
Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului nr.1136
din 18 octombrie   2007
REGULAMENTUL
privind determinarea cuantumului plăţii de risc
 la acordarea garanţiei de stat
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind determinarea cuantumului plăţii de risc la acordarea garanţiei de stat (în continuare - Regulament) este elaborat în temeiul art. 29 al Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat şi stabileşte modalitatea de determinare a cuantumului plăţii nominalizate.
    2. Plata de risc la acordarea garanţiei de stat (în continuare - plata de risc) este exprimată ca procent, aplicat la suma care urmează a fi garantată prin garanţie de stat.
    3. Pentru fiecare garanţie de stat, Ministerul Finanţelor stabileşte o plată de risc în mărime de la 5 pînă la 25 la sută din suma garanţiei, în funcţie de situaţia economico-financiară a solicitantului.
    4. Plata de risc este achitată de solicitanţii garanţiei de stat.
    5. Plata de risc se transferă de către solicitantul garanţiei de stat Ministerului Finanţelor după ce Ministerul a încheiat cu solicitantul un contract de acordare a garanţiei de stat, dacă contractul nu prevede altfel.
    6. Sumele sub formă de plăţi de risc se virează la bugetul de stat.
    7. În cazul în care garanţia de stat nu este acordată solicitantului garanţiei de stat, suma încasată sub formă de plată de risc se restituie solicitantului în termen de 30 de zile lucrătoare din momentul adoptării deciziei de respingere a cererii de solicitare a acordării garanţiei de stat.
II. Modalitatea de determinare a
cuantumului plăţii de risc
    8. Determinarea cuantumului plăţii de risc include următoarele etape:
    a) determinarea categoriei medii de risc a solicitanţilor garanţiei de stat, conform capitolului III al prezentului Regulament;
    b) determinarea cuantumului plăţii de risc, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament.
III. Modalitatea de determinare
a categoriei medii de risc a solicitanţilor garanţiei de stat

    9. Fiecărui solicitant al garanţiei de stat, conform practicilor internaţionale, îi este atribuită o categorie de risc, notată convenţional cu cifrele de la 5 la 1, reprezentînd reflectarea situaţiei economico-financiare, conform datelor bilanţului contabil, raportului privind rezultatele financiare, raportului privind fluxul capitalului propriu şi raportului privind fluxul mijloacelor băneşti pe anul precedent.
    10.  În funcţie de indicatorii financiari stabiliţi, categoria de risc atribuită solicitantului garanţiei de stat va semnifica următoarele:
    Categoria de risc 5. Solicitanţii garanţiei de stat din această categorie au o situaţie financiară la cel mai înalt nivel şi dispun de o istorie de credit şi o capacitate de rambursare a angajamentelor excelentă, neînregistrînd iregularităţi la plata datoriilor către creditor.
    Categoria de risc 4. Solicitanţii garanţiei de stat din această categorie au o situaţie financiară şi istorie de credit şi capacitate de rambursare a angajamentelor foarte bune. Este improbabilă apariţia unor iregularităţi la plata datoriilor către creditor, iar dacă apar, sînt minore şi pot fi lesne soluţionate.
    Categoria de risc 3. Solicitanţii garanţiei de stat din această categorie au o situaţie financiară şi o istorie de credit relativ bună, dar pot avea probleme legate de fluxul financiar. Capacitatea de rambursare a angajamentelor este suficientă, dar pot apărea iregularităţi la plata datoriilor către creditor.
    Categoria de risc 2. Solicitanţii garanţiei de stat din această categorie au o istorie de credit nesatisfăcătoare şi  au probleme legate de fluxul financiar, care conduc la apariţia de iregularităţi la plata datoriilor către creditor. Capacitatea de rambursare a angajamentelor poate fi mică. Este posibilă înregistrarea de pierderi.
    Categoria de risc 1. Solicitanţii garanţiei de stat din această categorie au o istorie de credit nesatisfăcătoare şi au probleme serioase legate de fluxul financiar. Probabilitatea apariţiei unor iregularităţi la plata datoriilor către creditor este foarte mare, capacitatea de rambursare a angajamentelor fiind foarte mică. Riscul de nerambursare a împrumutului este considerat maxim.
    11.  Categoria de risc pentru solicitantul garanţiei de stat se calculează în baza indicatorilor financiari, specificaţi în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    12.  Categoria medie de risc pentru solicitantul garanţiei de stat se calculează ca media simplă aritmetică.
    13.  Documentele justificative necesare pentru calcularea indicatorilor financiari sînt:
    a) bilanţul contabil cu toate anexele la acesta pentru o perioadă de activitate de cel puţin 2 ani precedenţi;
    b) informaţia privind istoria de credit a solicitantului garanţiei de stat, oferită de unul din birourile istoriilor de credit;
    c) orice alte documente considerate relevante la calcularea indicatorilor financiari.
Anexa nr.1-2
    anexa nr.1-2

Anexa nr.7
la Hotărîrea Guvernului nr.1136
din   18 octombrie  2007
Regulamentul
privind procedura de contractare şi debursare
a împrumuturilor de stat externe şi interne
I. Dispoziţii generale
    Regulamentul privind procedura de contractare şi debursare a împrumuturilor de stat externe şi interne (în continuare - Regulament) este elaborat întru executarea art.3 alin.(3) şi art. 22 alin.(5) din Legea nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat şi stabileşte procedura în cauză.
II. Principiile generale de contractare a
împrumuturilor de stat
    1. Guvernul, prin intermediul Ministerului Finanţelor, contractează împrumuturile de stat externe şi interne sub formă de:
    a) împrumuturi de stat externe;
    b) valorile mobiliare de stat emise pentru plasare pe pieţele financiare externe;
    c) valori mobiliare de stat, emise pentru plasare pe piaţa financiară internă;
    d) împrumuturi de la instituţiile financiare din Republica Moldova;
    e) alte împrumuturi.
    2. Destinaţia mijloacelor obţinute din împrumuturile de stat externe şi interne de stat sau din plasarea valorilor mobiliare de stat, în limitele bugetelor anuale, este stabilită în art. 12 al Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat.
     Contractarea împrumuturilor de stat de către Ministerul Finanţelor se efectuează în baza:
    a) plafoanelor stabilite pentru contractare;
    b) priorităţilor investiţionale definite pentru contractare;
    c) listei împrumuturilor de stat preconizate spre a fi contractate.
    3. Ministerul Finanţelor efectuează atragerea împrumuturilor de stat în conformitate cu Programul anual al împrumuturilor de stat şi plafoanele datoriei de stat externe şi interne, stabilite de Legea bugetului de stat pe anul respectiv.
    Anual, pentru anul bugetar respectiv, Guvernul şi Banca Naţională a Moldovei ajung la înţelegere referitor la soldul datoriei statului, contractate anterior de la Banca Naţională a Moldovei.
    Ministerul Finanţelor este abilitat cu dreptul să contracteze pe parcursul anului bugetar împrumuturi pe piaţa internă peste limitele prevăzute în bugetul de stat, cu scadenţe în anul bugetar respectiv, pentru acoperirea decalajului de casă al bugetului de stat format ca urmare a intrării neuniforme a veniturilor la buget.
III. Procedura de contractare a împrumuturilor de stat externe
    4. În scopul elaborării hotărîrii de Guvern privind contractarea unui împrumut de stat extern, în cadrul executării Legii bugetului de stat pe anul respectiv, Ministerul Finanţelor, în cooperare cu ministerele şi autorităţile interesate:
    a) efectuează analiza conjuncturii pieţei capitalului creditar şi evaluarea posibilităţilor de contractare, la capitolul caracterului acceptabil al condiţiilor;
    b) efectuează analiza caracteristicilor financiare ale proiectului propus pentru finanţare din sursele împrumuturilor de stat noi atrase în anul respectiv;
    c) elaborează propuneri concrete privind finanţarea proiectului în limita posibilităţilor disponibile, precum şi înaintează propuneri Guvernului (Comitetul naţional privind asistenţa externă acordată Republicii Moldova - în continuare Comitet naţional) în vederea finanţării proiectului.
    Guvernul, în baza propunerilor prezentate de către Ministerul Finanţelor, aprobate de Comitetul naţional, adoptă decizia privind contractarea împrumutului de stat extern.
    Încheierea contractului de împrumut de stat extern este precedată de următoarele proceduri:
     a) iniţierea şi purtarea de negocieri cu creditorii pe marginea proiectului propus spre finanţare şi condiţiilor împrumutului de stat extern. În acest scop:
    Ministerul Finanţelor  prezintă Guvernului propunerea privind iniţierea negocierilor pentru încheierea contractului de împrumut de stat extern, ca urmare a coordonării avizelor obţinute în mod obligatoriu de la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Justiţiei şi Banca Naţională a Moldovei, precum şi, în caz de necesitate, din partea altor ministere şi instituţii, în adresa cărora a fost transmis spre avizare textul contractului de împrumut de stat extern, cu argumentarea necesităţii încheierii lui;
    Guvernul adoptă hotărîrea privind  iniţierea negocierilor;
    în conformitate cu Hotărîrea Guvernului privind iniţierea negocierilor, numai delegaţiile împuternicite în acest scop au dreptul să întreprindă acţiunile necesare de negociere şi/sau parafare;
    b) analiza condiţiilor contractului de împrumut de stat extern, la capitolul caracterului acceptabil al acestora şi conformităţii acestora restricţiilor financiare (bugetare);
    c) semnarea contractului de împrumut de stat extern numai de către  persoanele cărora le-au fost acordate depline puteri, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova, iar apoi au fost certificate de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    5. Procesul de luare a deciziei în cazul în care valorile mobiliare de stat urmează a fi emise pentru plasare pe pieţele financiare externe, include:
    a) întreprinderea măsurilor de identificare a pieţelor şi instituţiilor financiare specializate în vederea organizării şi administrării ofertei pentru valori mobiliare de stat, care urmează a fi emise pentru plasare pe pieţele externe, pentru încheierea tranzacţiilor cu valori mobiliare de stat, conform regulilor şi practicilor acceptate pe plan internaţional;
    b) pregătirea documentelor necesare pentru desfăşurarea tranzacţiei, conform cerinţelor stabilite pentru aceasta;
    c) selectarea instituţiilor financiare specializate în vederea organizării şi administrării ofertei pentru valori mobiliare de stat, care urmează a fi emise pentru plasare pe pieţele externe, conform procedurilor prevăzute în actele normative şi legislative în domeniul achiziţiilor publice.
    Publicarea ofertei privind valorile mobiliare de stat, care urmează a fi emise pentru plasare pe pieţele financiare externe, se face în temeiul unei hotărîri a Parlamentului.
    Semnarea contractului privind plasarea pe pieţele financiare externe a valorilor mobiliare de stat emise se efectuează în baza unei hotărîri de Guvern.
    6. Pentru a intra în vigoare, contractul de împrumut de stat extern urmează a fi ratificat de Parlament, în conformitate cu actele legislative ale Republicii Moldova. După semnare, organul responsabil de realizarea contractului de împrumut de stat extern, în comun cu Ministerul Finanţelor, pregăteşte următoarele documente, necesare pentru executarea procedurilor interne, legate de intrarea în vigoare a contractului:
    a) argumentarea oportunităţii ratificării contractului, semnată de către conducătorul autorităţii publice centrale sau adjunctul acestuia;
    b) copia textului contractului în limba de stat şi cea a originalului;
    c) avizele, obţinute în mod obligatoriu de la Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Justiţiei, precum şi, în caz de necesitate, din partea altor ministere şi instituţii, în adresa cărora a fost transmis spre avizare  textul contractului de împrumut de stat extern, cu argumentarea necesităţii ratificării acestuia;
    d) proiectul hotărîrii de Guvern despre aprobarea proiectului de lege privind ratificarea contractului de împrumut de stat extern, în care vor fi clar stabilite organul (ele) public (e) responsabil (e) pentru întreprinderea unor acţiuni, direcţionate spre respectarea obligaţiilor asumate de către Republica Moldova, ca urmare a executării procedurilor interne, legate de intrarea în vigoare a contractului de împrumut de stat extern;
    e) proiectul legii privind ratificarea contractului de împrumut de stat extern (în limba de stat cu traducere în limba rusă).
IV. Procedura de contractare a împrumuturilor
de stat interne

    7. Ministerul Finanţelor efectuează emisiunea valorilor mobiliare de stat (VMS) pentru plasare pe piaţa internă în formă de înscriere în cont şi în formă  materializată.
    Modul de plasare, circulaţie şi răscumpărare a VMS în formă de înscriere în cont este stabilit de actele normative comune, aprobate de Ministerul Finanţelor şi Banca Naţională a Moldovei, ca agent fiscal al statului.
    Reemisiunea VMS, emise în urma conversiunii împrumuturilor contractate anterior de la Banca Naţională a Moldovei, se efectuează în baza unui acord încheiat între Ministerul Finanţelor şi Banca Naţională a Moldovei.
    În acordul privind reemisiunea VMS se specifică suma VMS la preţul de cumpărare şi la valoarea nominală, rata dobînzii, termenul de circulaţie a VMS, data emiterii şi scadenţei VMS şi alte condiţii. La acord se anexează un Certificat global perfectat pentru volumul nominal de VMS, care reprezintă asigurarea răscumpărării VMS la scadenţă.
    Reemisiunea VMS se efectuează la ratele dobînzii de piaţă, reieşind din ratele nominale medii ponderate la VMS, plasate recent pe piaţa primară a VMS.
    Operaţiunile de răscumpărare de către Ministerul Finanţelor a VMS scadente şi de procurare de către Banca Naţională a Moldovei a VMS nou emise se efectuează  în aceeaşi zi operaţională.
    Modul de emisiune, circulaţie şi răscumpărare a VMS în formă materializată se efectuează conform condiţiilor stabilite pentru fiecare emisie a acestor valori mobiliare.
    8. Ministerul Finanţelor este autorizat să contracteze împrumuturi de la instituţiile financiare din Republica Moldova.
    Împrumuturile se contractează pe termen scurt sau mediu, în funcţie de destinaţia împrumutului.
    Pentru fiecare împrumut contractat, între Ministerul Finanţelor şi instituţia financiară se încheie un contract de împrumut, elementele obligatorii ale căruia sînt:
    a) destinaţia împrumutului;
    b) suma împrumutului;
    c) rata dobînzii pentru utilizarea împrumutului;
    d) termenul de acordare şi rambursare a împrumutului;
    e) drepturile şi obligaţiunile părţilor.
    Mărimea ratei dobînzii pentru utilizarea împrumutului nu va depăşi rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei mai mult decît cu 5 puncte.
    Rambursarea împrumutului se efectuează de către Ministerul Finanţelor, în conformitate cu condiţiile contractului de împrumut.
    9. Ministerul Finanţelor este autorizat să contracteze alte împrumuturi sub formă de cambii trezoreriale.
    Cambiile trezoreriale se emit în temeiul Legii cambiei nr.1527-XII din 22 iunie 1993 şi Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, pentru atragerea pe termen scurt a mijloacelor băneşti, temporar libere, ale persoanelor fizice şi juridice din Republica Moldova.
    Cambiile trezoreriale sînt cambii simple şi se emit pe un termen de pînă la un an.
    Elementele cambiei trezoreriale sînt:
    a) denumirea şi numărul cambiei;
    b) locul şi data emiterii cambiei;
    c) suma cambiei la valoarea nominală;
    d) denumirea, sediul şi rechizitele bancare ale emitentului;
    e) data răscumpărării (scadenţa) cambiei;
    f) rata dobînzii cambiei;
    g) locul de plată a cambiei.
    Mărimea ratei dobînzii pentru cambia trezorerială se stabileşte prin negociere de către părţi.
    Suma dobînzii aferente cambiei trezoreriale se achită la scadenţă, concomitent cu valoarea nominală.
    Ministerul Finanţelor poate răscumpăra cambia trezorerială înainte de scadenţă, coordonînd în prealabil cu posesorul cambiei.
    Cambia trezorerială este luată în evidenţă la valoarea nominală şi se include la datoria de stat internă ca o componentă aparte.
    Cambia trezorerială se prezintă de către posesorul acesteia spre răscumpărare Ministerului Finanţelor cu o zi înainte de data scadenţei. După confirmarea de către deţinătorul cambiei a sumei încasate a cambiei trezoreriale, aceasta se anulează.
V. Debursarea mijloacelor din împrumuturile de stat
    10. Debursarea şi utilizarea mijloacelor din împrumuturile de stat externe şi interne acordate Republicii Moldova se efectuează în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul respectiv.
    Împrumuturile de stat externe contractate de către Guvern, în numele Republicii Moldova, prin intermediul Ministerului Finanţelor pentru finanţarea proiectelor investiţionale sau a programelor de dezvoltare pot fi debursate prin intermediul unităţilor speciale responsabile de implementarea acestor proiecte şi programe, în conformitate cu planurile de procurări şi cele de finanţare în cadrul proiectelor investiţionale.
    Retragerea mijloacelor din împrumuturile de stat externe se efectuează de către persoanele responsabile pentru implementarea proiectelor şi programelor, autorizate în acest scop de către Ministerul Finanţelor. Mijloacele băneşti aferente vor fi păstrate în conturi purtătoare de dobîndă în favoarea proiectului/programului. Această dobîndă va fi transferată ulterior la bugetul de stat.
    Autorităţile administraţiei publice, care sînt beneficiari ai mijloacelor alocate din contul împrumuturilor de stat externe, destinate finanţării proiectelor investiţionale, monitorizează procesul de implementare şi realizare a obiectivelor acestor proiecte investiţionale.
    Ministerul Finanţelor gestionează mijloacele retrase din împrumuturile de stat externe, totodată, ministerele de ramură  controlează şi poartă răspundere pentru realizarea proiectelor în conformitate cu informaţia, prezentată în mod obligatoriu de către unităţile speciale responsabile de implementarea acestor proiecte şi programe, precum şi în baza informaţiei primite de la creditori. Formele şi termenele de prezentare a acestei informaţii sînt stabilite de Ministerul Finanţelor.