HGM371/2010
ID intern unic:  334574
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 371
din  06.05.2010
cu privire la organizarea şi desfăşurarea
recensămîntului general agricol din 2011
Publicat : 14.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 72-74     art Nr : 448
    MODIFICAT
   
HG898 din 24.09.10, MO191-193/01.10.10 art.986

    Notă:
    Titlul hotărîrii modificat prin HG898 din 24.09.10, MO191-193/01.10.10 art.986


  
  În conformitate cu alin.(3) art.17 din Legea nr.412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1-4, art.8), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul asigurării realizării măsurilor de pregătire şi efectuare a recensămîntului general agricol în termenele stabilite, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Comisia republicană pentru recensămîntul general agricol:
    va institui secretariatul tehnic central pentru pregătirea, conducerea şi efectuarea recensămîntului;
    va intensifica acţiunile de pregătire şi efectuare a recensămîntului;
    va coordona activităţile comisiilor teritoriale pentru recensămînt în această direcţie;
    va stabili perioada şi momentul de referinţă pentru efectuarea recensămîntului general agricol.
    2. Comisiile teritoriale pentru recensămîntul general agricol vor institui secretariate tehnice pe lîngă organele teritoriale ale Biroului Naţional de Statistică. Componenţa, atribuţiile şi perioada de funcţionare ale acestora vor fi stabilite de către Comisia republicană pentru recensămîntul general agricol.
    3. Se atribuie responsabilitatea:
    Biroului Naţional de Statistică, pentru managementul financiar al activităţilor ce ţin de recensămînt, asigurarea metodologică, colectarea, prelucrarea datelor obţinute şi administrarea bazei de date, elaborarea şi diseminarea rezultatelor  recensămîntului;
    Biroului Naţional de Statistică şi Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru şi autorităţilor administraţiei publice locale, pentru organizarea şi asistenţa metodică a lucrărilor de întocmire a listelor  exploataţiilor agricole, de elaborare a materialului cartografic pentru necesităţile recensămîntului;
    Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului instituţiilor penitenciare, subordonat Ministerului Justiţiei, şi Serviciului Grăniceri, pentru asigurarea pregătirii şi efectuării recensămîntului exploataţiilor agricole ale obiectelor cu acces limitat;
    Ministerului Afacerilor Interne, pentru asigurarea ordinii publice, inclusiv a securităţii persoanelor antrenate în efectuarea recensămîntului şi participarea la măsurile de asigurare a păstrării chestionarelor şi altor documente de recensămînt.
    4. Personalul de recensămînt va fi selectat de către autorităţile administraţiei publice locale, în comun cu organele teritoriale de statistică, din rîndul specialiştilor în agricultură, economie, administraţie publică, informatică şi din alte domenii, inclusiv din rîndul pensionarilor şi al altor persoane cu pregătire corespunzătoare, avînd cel puţin studii medii. În îndeplinirea sarcinilor ce le revin, pe durata efectuării recensămîntului, persoanele antrenate în acest scop se bucură de protecţia legii, fiind asimilate cu cele care îndeplinesc funcţii ce implică exerciţiul autorităţii publice.
    5. Înregistrarea datelor în formularele de recensămînt se face în localitatea de reşedinţă a unităţilor de recenzare, astfel:
    pentru gospodăriile populaţiei, gospodăriile ţărăneşti, cu suprafaţa terenurilor agricole de pînă la 10 hectare, întovărăşirile pomicole, alte gospodării care deţin terenuri agricole de pînă la 10 hectare şi/sau animale agricole – de către recenzori, în baza intervievării stăpînului gospodăriei sau a unui membru adult al acesteia, care dispune de capacitate deplină de exerciţiu;
    pentru unităţile de recenzare cu statut de persoană juridică, gospodăriile ţărăneşti cu suprafaţa terenurilor agricole de peste 10 hectare, alte întreprinderi şi organizaţii cu activitate de bază neagricolă, dar care desfăşoară activitate agricolă – prin autoînregistrare, sub îndrumarea directă a responsabilului de recensămînt din organul teritorial de statistică, care va asigura difuzarea, verificarea completării şi colectarea formularelor;
    pentru unităţile de recenzare, aparţinînd Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului Instituţiilor Penitenciare, subordonat Ministerului Justiţiei, Serviciului Grăniceri şi altor instituţii publice, prin autoînregistrare – de către persoanele desemnate din cadrul acestora, sub îndrumarea directă a responsabilului de recensămînt din organul teritorial de statistică, care va asigura difuzarea, verificarea completării şi colectarea formularelor.
    6. Prelucrarea datelor, elaborarea, publicarea şi diseminarea rezultatelor recensămîntului se vor realiza de către Biroul Naţional de Statistică în baza unui program special şi în termenele de executare prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr.992 din 3 septembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru realizarea recensămîntului general agricol”.
    7. Ministerul Afacerilor Interne, pînă la 1 iulie 2010, va elabora şi prezenta spre examinare Comisiei republicane pentru recensămîntul general agricol Planul măsurilor de asigurare a securităţii persoanelor antrenate la efectuarea recensămîntului, păstrării chestionarelor şi a altor documente ale recensămîntului.
    8. Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei, Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” vor acorda Biroului Naţional de Statistică suport în organizarea măsurilor de informare a populaţiei despre scopul şi obiectivele recensămîntului, mersul pregătirii şi desfăşurării evenimentului.
    9. Ministerul Educaţiei va acorda Biroului Naţional de Statistică ajutor la antrenarea lucrătorilor din domeniul educaţiei şi studenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi colegiilor la colectarea şi prelucrarea datelor recensămîntului.
    10. Biroul Naţional de Statistică, în comun cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, va determina modul de remunerare a personalului antrenat temporar la lucrările de pregătire şi desfăşurare a recensămîntului, în conformitate cu punctul 4 al Hotărîrii Guvernului nr.992 din 3 septembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru realizarea recensămîntului general agricol”.
    11. Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Biroul Naţional de Statistică vor întreprinde măsuri urgente de identificare şi atragere a mijloacelor financiare de la potenţialii donatori necesare pentru acoperirea integrală a cheltuielilor ce ţin de realizarea recensămîntului.
    12. Ministerul Finanţelor, la propunerea Biroului Naţional de Statistică, va asigura finanţarea anuală a acţiunilor de realizare a recensămîntului.
    13. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale:
    să reexamineze componenţa nominală a comisiilor teritoriale pentru recensămîntul general agricol şi, după caz, să introducă modificările de rigoare;
    să constituie şi să aprobe componenţa nominală a secretariatului tehnic teritorial, în conformitate cu recomandările şi cu instrucţiunile Comisiei republicane pentru recensămîntul general agricol;
    să acorde sprijin Biroului Naţional de Statistică şi organelor sale teritoriale în organizarea şi desfăşurarea recensămîntului, antrenarea personalului temporar la efectuarea recensămîntului în teritoriu;
    să actualizeze, în modul stabilit de Biroul Naţional de Statistică, datele din registrele de evidenţă a gospodăriilor populaţiei;
    să pună la dispoziţia organelor teritoriale de statistică, în baza contractului de locaţiune, spaţii de serviciu pentru amplasarea circumscripţiilor şi secţiilor de recensămînt pe perioada realizării recensămîntului general agricol. Spaţiile urmează să fie înzestrate cu mobilă, inventar şi mijloace de telecomunicaţii necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor de pregătire şi efectuare a recensămîntului, depozitării şi păstrării în condiţii corespunzătoare a materialelor de recensămînt;
    să elibereze persoanelor încadrate la pregătirea şi efectuarea recensămîntului legitimaţii, semnate de preşedintele comisiei teritoriale de recensămînt;
    să acorde lucrătorilor, care participă la recensămînt, dreptul de a călători gratuit în transportul public de călători urban şi suburban (cu excepţia taximetrelor) în perioada pregătirii şi efectuării recensămîntului, stabilită de Biroul Naţional de Statistică.
    14. Se permite Biroului Naţional de Statistică să modifice numărul angajaţilor Direcţiei recensăminte, în funcţie de volumul de lucru efectuat la diverse etape de realizare a recensămîntului, în limitele mijloacelor financiare alocate pentru remunerarea personalului antrenat temporar în acest scop.
    15. Biroul Naţional de Statistică, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, va organiza concomitent cu efectuarea recensămîntului general agricol colectarea indicatorilor social-economici la nivel de comună, în baza unui chestionar special.
    16. Cancelaria de Stat va pune la dispoziţia Biroului Naţional de Statistică un autoturism, pentru organizarea şi coordonarea acţiunilor de pregătire a recensămîntului general agricol în teritoriu pe întreaga perioadă de realizare a acestuia.

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                  Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                                   Veaceslav Negruţa
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                             Valeriu Cosarciuc

    Nr. 371. Chişinău, 6 mai 2010.