HGM383/2010
ID intern unic:  334598
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 383
din  12.05.2010
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, structurii şi efectivului-limită
ale aparatului central al acesteia
Publicat : 18.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 75-77     art Nr : 453
    MODIFICAT
   
HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18
    HG886 din 01.11.17, MO383-388/03.11.17 art.991
    HG314 din 22.05.17, MO162-170/26.05.17 art.396
    HG840 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.943
    HG729 din 08.09.14, MO275-281/19.09.14 art.789
   
HG3 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.21
    HG668 din 26.07.10, MO131-134/30.07.10 art.749


    NOTĂ:
    în tot textul Regulamentului, cuvintele „atribuţii” şi „drepturi” se substituie cu termenii de specialitate „atribuţii principale” şi „drepturi generale” la cazul gramatical corespunzător prin HG840 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.943    În temeiul pct.2) art.20 şi art.24 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1.  Se aprobă:
    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, conform anexei nr.1;
    Structura aparatului central al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, conform anexei nr.2;
    Lista întreprinderilor de stat în care Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru exercită funcţiile de fondator, conform anexei nr.3;
   
Lista autorităţilor administrative subordonate Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, conform anexei nr. 31;
    
[Pct.1 modificat prin HG840 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.943]
    [Pct.1 modificat prin HG3 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.21]
    2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru în număr de 42 de unităţi, al Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică Tehnică şi Regim în număr de 8 unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.
    [Pct.2 modificat prin HG840 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.943]
    [Pct.2 modificat prin HG729 din 08.09.14, MO275-281/19.09.14 art.789]
    [Pct.2 în redacţia HG3 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.21]
   
3. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, în termen de o lună, în comun cu ministerele, alte autorităţi administrative centrale interesate, va examina şi va prezenta Guvernului propuneri privind crearea Inspectoratului de Stat în domeniul relaţiilor funciare şi geodeziei.
    4. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.4.

   
PRIM-MINISTRU                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                  Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                                   Veaceslav Negruţa

    Nr. 383. Chişinău, 12 mai 2010.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.383
din 12 mai 2010
REGULAMENTUL
privind organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru
Capitolul I. Dispoziţii generale
     1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru reglementează misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile principale şi drepturile generale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru (în continuare – Agenţia), precum şi organizarea activităţii acesteia.
    2. Agenţia este autoritatea administrativă centrală subordonată Guvernului, cu statut de persoană juridică de drept public, cu sediul în municipiul Chişinău, care dispune de ştampilă cu Stema de Stat şi denumirea sa în limba de stat, precum şi de conturi trezoreriale şi alte atribute specifice autorităţii publice, stabilite în legislaţie.
    [Pct.2 modificat prin HG840 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.943]
    3. Agenţia asigură realizarea politicii de stat în domeniile de care este responsabilă.
    [Pct.3 în redacţia HG3 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.21]
   
4. Agenţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, alte acte normative, cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi cu prezentul Regulament.
 Finanţarea activităţii Agenţiei se efectuează din contul bugetului de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul II. Misiunea, funcţiile de bază,
atribuţiile principale şi drepturile generale Agenţiei
Secţiunea 1. Misiunea
    5. Agenţia, la nivelul autorităţilor publice centrale, are misiunea de a asigura şi a sprijini realizarea obiectivelor Programului de guvernare prin elaborarea, promovarea şi implementarea politicii de stat in domeniul relaţiilor funciare şi organizării teritoriului, valorificării şi ameliorării terenurilor degradate, cadastrului şi evaluării bunurilor imobile, geodeziei, topografiei, fotogrammetriei, gravimetriei, cartografiei, geoinformaticii, prospecţiunilor tehnice, integrării acestora în procesele reformei economice, precum şi elaborării reglementarilor specifice domeniilor sale de activitate, inclusiv ajustării lor la standardele şi normele europene.
Secţiunea 2. Funcţiile de bază
    6. În vederea realizării misiunii sale, Agenţia are următoarele funcţii de bază:
    1) realizează politica de stat în domeniul relaţiilor funciare, valorificării şi ameliorării terenurilor degradate, organizării teritoriului, cadastrului şi evaluării bunurilor imobile, geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii;
    2) elaborează şi realizează, în limitele competenţei sale, programe şi planuri naţionale de acţiuni în următoarele domenii: relaţii funciare, valorificarea şi ameliorarea terenurilor degradate, cadastru şi evaluarea bunurilor imobile, geodezie, cartografie şi geoinformatică;
    3) coordonează acţiunile organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale în ceea ce priveşte elaborarea şi promovarea programelor şi planurilor naţionale, ramurale şi locale ce ţin de domeniu;
    4) gestionează, elaborează, aprobă finanţarea şi exercită controlul asupra folosirii mijloacelor băneşti pentru realizarea programelor anuale ce ţin de domeniul de activitate a Agenţiei;
    5) efectuează reforma organizaţional-economică în sfera de activitate a Agenţiei, integrează relaţiile funciare, valorificarea şi ameliorarea terenurilor degradate, cadastrul şi evaluarea bunurilor imobile, geodezia, cartografia şi geoinformatica în procesele reformei economice, aduce în concordanţă cu actele legislative şi normative din sfera competenţelor încredinţate la standardele şi normele europene;
    6) sprijină şi coordonează cercetările ştiinţifice în domeniul relaţiilor funciare, cadastrului şi evaluării bunurilor imobile, geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii şi promovează implementarea tehnicii şi tehnologiilor avansate în sferele sale de activitate;
    7) contribuie la realizarea reformei funciare;
    8) contribuie la dezvoltarea pieţei imobiliare, inclusiv funciare;
    9) asigură elaborarea proiectelor privind valorificarea şi ameliorarea terenurilor degradate;
    10) elaborează, avizează şi coordonează proiecte de acte legislative şi normative, modifică şi anulează, în limitele competenţei sale, dispoziţii şi instrucţiuni vizînd domeniile sale de activitate, conform legislaţiei;
    11) coordonează şi administrează activităţile ce ţin de crearea şi menţinerea Reţelei Geodezice Naţionale, Reţelei de Nivelment şi Gravimetrică;
    12) asigură şi coordonează cartografierea teritoriului Republicii Moldova;
    13) coordonează şi administrează activităţile ce ţin de crearea infrastructurii de date geografice spaţiale la nivel naţional;
    14) asigură crearea, actualizarea, utilizarea şi administrarea Hărţii Digitale de Bază pe teritoriul Republicii Moldova;
    15) înaintează Guvernului propuneri de fondare a întreprinderilor de stat în domeniile sale de activitate, aprobă statutele lor, decide asupra reorganizării sau lichidării acestora, exercită drepturile generale de gestionar asupra întreprinderilor fondate în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare, stabileşte indicii economici pentru acestea;
    16) organizează şi desfăşoară, în conformitate cu legislaţia în vigoare, licitaţii de achiziţie publică de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile ce ţin de domeniul de activitate a Agenţiei;
    17) asigură prestarea, în modul stabilit, a serviciilor publice delegate întreprinderilor fondate;
    18) coordonează activitatea de pregătire, instruire şi reciclare a cadrelor în domeniul de activitate;
    19) organizează seminare, conferinţe, simpozioane tematice şi stabileşte relaţiile de colaborare internaţională în sferele de activitate;
    20) susţine şi întreprinde măsuri pentru impulsionarea procesului de atragere a investiţiilor străine în domeniu;
    21) asigură respectarea şi realizarea prevederilor actelor legislative şi normative în domeniu;
    22) elaborează şi aprobă, în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare, documentele-tip aferente executării lucrărilor cadastrale, lucrărilor ce ţin de organizarea teritoriului, relaţiile funciare, topogeodezice, cartografice, stereo-fotogrammetrice, gravimetrice, de prospecţiuni tehnice şi geoinformaţionale;
    23) administrează, conform legislaţiei în vigoare, Fondul de garanţie;
    24) elaborează acte normative ce determină normele de timp şi tarifele lucrărilor finanţate de la bugetul de stat;
    [Pct.6 subpct.24) în redacţia HG3 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.21]
   
25) efectuează atestarea registratorilor oficiilor cadastrale teritoriale, evaluatorilor de bunuri imobile, inginerilor cadastrali şi specialiştilor ce activează în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii;
    26) elaborează, în limitele mijloacelor alocate de la bugetul de stat, planurile tematice de perspectivă şi anuale, inclusiv lucrările de cercetări ştiinţifice, de proiectare-experimentare şi prospecţiuni tehnice;
    261) monitorizează activitatea întreprinderilor de stat fondate;
    [Pct.6 subpct.261) introdus prin HG3 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.21]
   
27) exercită alte funcţii, conform legislaţiei în vigoare.
Secţiunea 3. Atribuţiile Agenţiei
    7. Pentru realizarea funcţiilor de bază ce îi revin, Agenţia exercită  următoarele atribuţii principale:
    1)  în domeniul politicilor sectoriale şi de integrare europeană:
    a) elaborează documentele de politici, proiectele de hotărîri ale Guvernului, proiectele de legi şi hotărîri ale Parlamentului, proiectele decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, alte acte normative în domeniile de activitate;
    a1) prezentarea către Guvern, în modul stabilit, a propunerilor privind aderarea Republicii Moldova la tratatele internaţionale, acordurile bilaterale sau multilaterale în domeniile de competenţă, iniţierea şi negocierea, în numele Guvernului, a încheierii de convenţii, acorduri şi alte tratate internaţionale sau propunerea întocmirii formelor de aderare la cele existente şi luarea măsurilor de aplicare a acestora;
    [Pct.7 subpct.1) lit.a1) introdusă prin HG3 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.21]
   
b) îndeplineşte sarcinile ce rezultă din angajamentele internaţionale în domeniile sale de activitate;
    c) promovează elaborarea propunerilor de proiecte în cadrul programelor financiare naţionale şi internaţionale;
    d) dezvoltă relaţii cu societatea civilă în vederea familiarizării cu domeniile de activitate a Agenţiei şi monitoringul opiniei publice în domeniu;
    e) gestionează, în condiţiile legii, programele internaţionale de asistenţă financiară pentru asigurarea cartografierii Republicii Moldova, susţinerea reformei sistemului cadastral şi pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor cadastrale acordate populaţiei.
    [Pct.7 subpct.1) lit.e) în redacţia HG3 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.21]
  
  2) în domeniul relaţiilor funciare şi protecţiei solurilor:
    a) administrează procesul de reglementare a regimului proprietăţii funciare şi de protecţia solurilor;
    b) asigură, prin intermediul întreprinderilor subordonate, elaborarea schemelor de utilizare raţională a terenurilor la nivel republican, raional, orăşenesc (municipal), sătesc (comunal) în vederea reglementării regimului proprietăţii funciare şi asigură elaborarea unor programe concrete de ameliorare şi protecţie a terenurilor;
    c) acordă asistenţă metodologică serviciului relaţii funciare şi cadastru, specialiştilor pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare ale consiliilor locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea în vederea reglementării regimului proprietăţii funciare;
    d) argumentează şi stabileşte, la propunerea şi în comun cu autoritatea centrală pentru mediu, hotarele terenurilor cu regimuri speciale de conservare a naturii, ale celor ce urmează a fi ameliorate prin împădurire şi prin alte metode, precum şi ale celor ce ţin de fondul ariilor naturale protejate de stat, ce urmează să fie regenerate, şi ale celor ce aparţin rezervaţiilor;
    e) elaborează proiecte privind stabilirea pe teren a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi ale intravilanului localităţilor;
    f) elaborează proiecte privind delimitarea terenurilor destinate transmiterii în proprietate, posesiune şi folosinţă;
    g) organizează, în limitele competenţei sale, repartizarea terenurilor în natură şi perfectarea titlurilor de autentificare a drepturilor generale deţinătorului de teren;
    h) examinează, coordonează proiecte şi altă documentaţie din domeniul  protecţiei solurilor;
    i) elaborează proiecte de reglementare a regimului proprietăţii funciare şi proiecte pentru deţinătorii de terenuri, cu argumentarea metodelor de folosire raţională a terenurilor;
    j) coordonează activităţile de cercetări pedologice, geologice, geomorfologice, geobotanice etc.;
    k) asigură autentificarea drepturilor generale deţinătorului de teren proprietate publică a statului, cu eliberarea titlurilor de autentificare;
    l) examinează dosarele cadastrale şi prezintă, în modul stabilit, Guvernului propuneri privind atribuirea, modificarea destinaţiei şi schimbul terenurilor ce ţin de competenţa Guvernului;
    m) eliberează, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, borderoul de calcul al preţului normativ a terenurilor aflate în proprietatea publică a statului;
   
[Pct.7 subpct.2) lit.n) exclusă prin HG3 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.21]
    [Pct.7 subpct.2) modificat prin HG3 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.21]
    n) contribuie la promovarea politicii statului în domeniul valorificării şi ameliorării terenurilor degradate;
    o) asigură elaborarea proiectelor actelor legislative şi normative în domeniile de activitate;
    p) elaborează şi prezintă Guvernului spre aprobare programele anuale de valorificare şi ameliorare a terenurilor degradate;
    q) întocmeşte şi prezintă Guvernului, în termenele stabilite, dările de seamă privind realizarea programelor anuale de valorificare şi ameliorare a terenurilor degradate;
    r) efectuează analiza executării trimestriale a lucrărilor de valorificare a terenurilor degradate;
    s) monitorizează corectitudinea lucrărilor indicate în procesele-verbale prezentate de antreprenori spre achitare;
    t) asigură elaborarea proiectelor de execuţie a lucrărilor antierozionale, de restabilire a terenurilor degradate, de recultivare, de sădire şi reconstrucţie a fîşiilor forestiere de protecţie, de sădire şi defrişare a plantaţiilor multianuale;
    u) coordonează lucrările ştiinţifice în domeniile de activitate;
    v) colaborează cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi alte autorităţi publice soluţionarea problemelor ce ţin de domeniul respectiv;
    w) participă la selectarea terenurilor ce urmează a fi valorificate sau restabilite;
    x) participă, în cadrul Comisiei de stat, la procesul de recepţie a obiectelor finisate;
    [Pct.7 subpct.3) al.1), lit.g) - j) excluse prin HG3 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.21, lit.a)- m) devin lit.n)- x) ale
subpunc.2)]
    4) în domeniul cadastrului:
    a) asigură, în condiţiile legii, crearea şi administrarea cadastrului bunurilor imobile;
    b) coordonează cu autorităţile publice centrale şi locale cadastrul funciar;
    c) efectuează monitoringul bunurilor imobile;
    d) asigură formarea bazei de date a cadastrului bunurilor imobile la nivel central;
    e) coordonează lucrările în domeniul cadastrului bunurilor imobile;
    [Pct.7 subpct.4), lit.f) exclusă prin HG3 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.21]
 
   g) elaborează şi prezintă autorităţilor administraţiei publice locale documentaţia cadastrului funciar;
    h) coordonează, sistematizează şi dirijează metodologic, la toate nivelurile (sat, comună, oraş, raion, municipiu, ţară), lucrările de întocmire a cadastrului funciar la nivel naţional;
    i) elaborează şi publică, după aprobarea Guvernului, buletinul anual al  cadastrului funciar naţional;
    j) contribuie, în comun cu autorităţile publice, la dezvoltarea cadastrului bunurilor imobile şi a cadastrului funciar;
    k) stabileşte modul de efectuare a lucrărilor cadastrale, modul de elaborare şi actualizare a planului cadastral şi a planului geometric, precum şi modul de efectuare a înscrisurilor în registrul bunurilor imobile;
    l) administrează, în condiţiile legii, registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile din Moldova, registrului obiectelor de infrastructură inginerească etc.;
    5) în domeniul evaluării bunurilor imobile:
    a) promovează politica statului în domeniul evaluării bunurilor imobile;
    b) elaborează proiectele actelor normative privind organizarea şi dezvoltarea activităţii de evaluare, inclusiv în scopul impozitării;
    c) asigură implementarea sistemului nou de evaluare a bunurilor imobile, inclusiv în scopul impozitării;
    d) creează baza metodologică şi metodică pentru evaluarea şi reevaluarea bunurilor imobile, inclusiv în scopul impozitării;
    e) asigură crearea şi administrarea sistemului automatizat de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării;
    [Pct.7 subpct.5), lit.e) în redacţia HG3 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.21]
   
f) asigură crearea şi menţinerea bazei de date privind preţurile tranzacţiilor cu bunurile imobile;
    [Pct.7 subpct.5), lit.f) în redacţia HG3 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.21]
    g)  elaborează metodologia de analiză a pieţei imobiliare;
    [Pct.7 subpct.5), lit.g) în redacţia HG3 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.21]
    h) monitorizează dezvoltarea pieţei bunurilor imobile, dinamica preţurilor la bunurile imobile pe teritoriul republicii;
    i) elaborează, în comun cu asociaţiile obşteşti ale evaluatorilor standardele naţionale de evaluare;
    [Pct.7 subpct.5) lit.j) exclusă prin HG3 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.21]
 
   k) efectuează atestarea evaluatorilor bunurilor imobile în limitele stabilite de lege;
    l) administrează baza de date a deţinătorilor certificatelor de calificare a evaluatorilor bunurilor imobile.
    [Pct.7 subpct.5) lit.l) introdusă prin HG3 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.21]
    6) în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii:
    a) promovează politica de stat în domeniul geodeziei, cartografiei şi  geoinformaticii;
    b) asigură crearea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a Reţelei Geodezice de Stat, Reţelei Naţionale de Nivelment, Reţelei Gravimetrice Naţionale şi Sistemul Naţional de Poziţionare (MOLDPOS);
    [Pct.7 subpct.6), lit.b) modificată prin HG3 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.21]
    c) administrează baza de date geodezice;
    d) planifică şi administrează lucrările în domeniul geodeziei, cartografiei şi  geoinformaticii;
    e) administrează cartografierea teritoriului ţării în scopul asigurării economiei naţionale cu date geospaţiale;
    f) administrează activităţile legate de crearea Sistemului Informaţional Geografic de Referinţă pentru implementarea Sistemului Informaţional Geografic Naţional (SIGN), a hărţii digitale de bază 1: 50 000 şi 1:5000; 
    g) asigură crearea, stocarea şi distribuirea datelor geospaţiale la toate nivelurile de guvernare, prin implementarea serviciilor web  (servicii on-line wms şi wfs);
    h) administrează şi coordonează activităţile legate de crearea şi integrarea datelor pentru SIGN, conform Directivelor INSPIRE (Infrastructura de Date Spaţiale Europene);
    i) administrează activitatea Fondului Naţional de date Geospaţiale;
    j) participă la stabilirea procedurilor şi a standardelor de achiziţie, stocare şi transfer a datelor geospaţiale;
   
k) acordă asistenţă metodologică şi tehnică la cartografierea şi demarcarea frontierei de stat a Republicii Moldova, reprezentarea grafică a acesteia pe hărţi, asigură executarea lucrărilor la demarcarea frontierei de stat;
    l) coordonează, de comun acord cu Serviciul Grăniceri şi Serviciul Informaţii şi Securitate, corectitudinea reprezentării frontierei de stat, a obiectelor cu regim special şi a informaţiei specifice pentru care se stabilesc restricţii de acces;
    m) examinează, coordonează şi aprobă actele normative şi tehnice, regulamentele, metodologiile, instrucţiunile, normele de timp pentru lucrările geodezice, cartografice şi geoinformatice;
    n) elaborează caietele de sarcini pentru licitaţiile din domeniul  lucrărilor geodezice, cartografice şi geoinformatice;
    [Pct.7 subpct.6), lit.n) modificată prin HG3 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.21]
    o) planifică, în comun cu Ministerul Apărării, necesităţile de materiale şi date geodezice, cartografice şi geoinformatice, în scopul asigurării apărării şi securităţii statului;
    p) administrează baza de date a deţinătorilor certificatelor de calificare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii;
    r) efectuează atestarea specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii, în conformitate cu legea;
    [Pct.7 subpct.6), lit.s) exclusă prin HG3 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.21]
    7) în domeniul supravegherii geodezice, tehnice şi regim:
   
a) controlează şi supraveghează lucrările topogeodezice, cartografice, geoinformatice şi cadastrale (planurile geometrice), executate de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii (cu excepţia celor ce sînt de competenţa  Ministerului Apărării), inclusiv respectarea  regimului şi a modului de întocmire, utilizare, multiplicare, păstrare, transmitere şi evidenţă a materialelor speciale în cadrul executării acestor lucrări;
    b) asigură respectarea  legislaţiei şi a standardelor de stat în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii;
    c) înregistrează lucrări topografo-geodezice, cartografice şi geoinformatice în regim online;
    [Pct.7 subpct.7), lit.c) în redacția HG840 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.943]
    d) efectuează recepţia de stat a lucrărilor în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii executate din bugetul de stat;
    e)  asigură supravegherea metrologică a mijloacelor geodezice de măsurat.
Secţiunea 4. Drepturile Agenţiei
    8. Agenţia este învestită cu următoarele drepturi generale:
    a) să solicite şi să primească de la toate autorităţile publice centrale, întreprinderile şi organizaţiile, autorităţile administraţiei publice locale rapoarte cu privire la lucrările executate, informaţii şi originalele hărţilor şi a planurilor (cu excepţia celor de autor, elaborate în scopuri ştiinţifice), pentru evidenţă unică a materialelor în Fondul naţional de date geospaţiale;
     b) să elaboreze proiecte de acte legislative şi normative, precum şi să emită, în vederea executării legislaţiei în vigoare, ordinele cu caracter normativ, instrucţiuni şi alte acte ce ţin de reglementarea relaţiilor în domeniile sale de activitate;
    b1) să colaboreze cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea implementării la nivel local a politicii statului în domeniile ce sînt încredinţate şi soluţionării problemelor comune;
    [Pct.8 lit.b1) introdusă prin HG840 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.943]
   
b2) să convoace şedinţe pe chestiunile ce ţin de domeniile sale de activitate;
    [Pct.8 lit.b2) introdusă prin HG840 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.943]
    c) să solicite şi să primească de la toţi deţinătorii de terenuri materialele şi datele necesare vizînd evidenţa şi utilizarea terenurilor, realizarea măsurilor antierozionale şi de ameliorare a terenurilor;
    d) să recepţioneze, în modul stabilit de lege, de la autorităţile publice centrale şi locale, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile înregistrate pe teritoriul republicii informaţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor principale;
   
e) să încheie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu întreprinderile de stat, faţă de care exercită funcţia de fondator şi cu alţi agenţi economici contracte pentru executarea lucrărilor ce ţin de domeniul de activitate;
    [Pct.8 lit.e) modificată prin HG3 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.21]
   [Pct.8 lit.f) exclusă prin HG3 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.21]
    g) să delegheze în interiorul ţării şi străinătate, în modul stabilit, specialişti din cadrul Agenţiei;
    h) să editeze şi să difuzeze buletine informaţionale speciale şi documentaţie tehnico-normativă;
    i) să instituie, în limitele competenţei sale, comisii de stat pentru recepţionarea lucrărilor în domeniu şi să aprobe procesele-verbale corespunzătoare;
    j) să elibereze, să retragă şi să anuleze certificatele de calificare a specialiştilor în domeniile sale de activitate, precum şi autorizaţiile pentru executarea anumitor lucrări, în limitele şi în conformitate cu competenţele stabilite de lege;
    k) să înainteze Guvernului propuneri de creare, reorganizare sau dizolvare, în condiţiile legii, a întreprinderilor de stat în administrare;
    k1) să înainteze, în conformitate cu legislaţia, acţiuni în regres împotriva funcţionarilor publici şi a personalului angajat al Agenţiei care au cauzat prejudicii proprietăţii publice şi bugetului de stat;
    [Pct.8 lit.k1) introdusă prin HG840 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.943]
    l) să beneficieze de alte drepturi generale ce rezultă din prevederile legislaţiei în vigoare.
 Capitolul III. Organizarea activităţii Agenţiei
Secţiunea 1. Conducerea
    9. Agenţia este condusă de directorul general, numit în funcţie şi eliberat din funcţie de către Guvern.
    Directorul general are doi directori generali adjuncţi, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de către Guvern, conform legislaţiei în vigoare.
    În lipsa directorului general, funcţiile acestuia le exercită unul din directorii generali adjuncţi.
    10. Directorul general al Agenţiei:
    a) poartă răspundere pentru realizarea funcţiilor şi competenţelor atribuite Agenţiei, asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului, dispoziţiilor şi hotărîrilor Guvernului, inclusiv respectarea prezentului Regulament;
    b) delimitează sarcinile, atribuţiile principale şi stabileşte responsabilităţile directorilor generali adjuncţi şi conducătorilor subdiviziunilor interioare ale aparatului central al Agenţiei;
    c) aprobă sau, după caz, modifică statul de personal al aparatului central al Agenţiei, în limitele fondului de retribuire a muncii şi efectivului-limită stabilit;
    d) poartă răspundere personală pentru folosirea raţională a mijloacelor financiare ale Agenţiei, înregistrarea bunurilor materiale, aprobarea indicilor economici;
    e) aprobă regulamentele subdiviziunilor din cadrul aparatului central al Agenţiei şi statutele întreprinderilor de stat în care exercită funcţia de fondator, desemnează membrii consiliilor de administrare ale acestora;
    [Pct.10 lit.e) modificată prin HG3 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.21]
    f) coordonează statele de funcţii ale întreprinderilor de stat în care exercită funcţia de fondator;
    [Pct.10 lit.f) modificată prin HG3 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.21]
    g) numeşte în funcţie, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu, în condiţiile legii, a funcţionarilor publici, angajează şi concediază celălalt personal al aparatului central al Agenţiei, administratorii întreprinderilor de stat faţă de care exercită funcţiile de fondator şi încheie contracte respective cu aceştia;
    h) propune spre aprobare Guvernului componenţa nominală a Colegiului Agenţiei, organizează şi moderează (prezidează) şedinţele acestuia;
    i) emite ordine şi dispoziţii ce ţin de competenţa Agenţiei, aprobă actele normative elaborate;
    j) aprobă, în limitele mijloacelor alocate de la bugetul de stat, planurile tematice de perspectivă şi anuale, inclusiv lucrările de cercetări ştiinţifice, de proiectare-experimentare şi prospecţiuni tehnice;
    k) aprobă programele şi planurile tematice anuale de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative din domeniile de activitate a Agenţiei;
    l) reprezintă interesele Agenţiei, cu autorizarea Guvernului, în relaţiile cu organele de stat, cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din alte state, cu autorităţile şi organizaţiile internaţionale şi cu formaţiunile similare din alte ţări;
    m) aprobă, în comun cu organele centrale ale administraţiei publice, ordine, regulamente, norme, instrucţiuni şi alte acte în domeniile sale de activitate;
    n) participă, cu autorizarea Guvernului, la negocierile internaţionale privind chestiunile atribuite în competenţa sa.
    11. Directorul general, directorii generali adjuncţi şi angajaţii Agenţiei, în limitele împuternicirilor atribuite, poartă răspundere pentru deciziile luate şi pentru activitatea Agenţiei.
Secţiunea 2. Organul colegial
    12. În cadrul Agenţiei se constituie şi funcţionează Colegiul. În componenţa Colegiului se include directorul general (preşedintele Colegiului), un director general adjunct, alţi funcţionari publici de conducere din aparatul central al Agenţiei, reprezentanţi ai autorităţilor, instituţiilor publice şi organizaţiilor nonguvernamentale de profil. Componenţa nominală a Colegiului se aprobă de către Guvern.
    [Pct.12 modificat prin HG3 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.21]
    13. În activitatea sa Colegiul se conduce de regulamentul aprobat prin ordinul directorului general. Deciziile Colegiului se adoptă cu simpla majoritate de voturi ale membrilor Colegiului şi se realizează prin ordinele directorului general al Agenţiei.
Secţiunea 3. Corespondenţa
    14. Corespondenţa Agenţiei este semnată de directorul general şi unul din directorii generali adjuncţi.
    15. Semnăturile pe documentele oficiale ale Agenţiei sînt aplicate de directorul general. În lipsa acestuia documentele în cauză vor fi semnate de către unul din directorii generali adjuncţi. Semnăturile vor fi aplicate în următoarele forme:
    semnătură personală;
    semnătură digitală.
Secţiunea 4. Colaborarea în cadrul consiliilor, comisiilor
şi grupurilor de lucru

    16. Agenţia colaborează cu Parlamentul în cadrul comisiilor parlamentare şi şedinţelor plenare, inclusiv prin reprezentantul Guvernului în Parlament, cu alte ministere şi autorităţi publice centrale şi locale, respectiv cu societatea civilă.
    17. În cadrul Agenţiei pot fi create comisii şi grupuri de lucru pentru examinarea şi soluţionarea problemelor din domeniile sale de activitate. La lucrările comisiilor şi grupurilor de lucru pot fi antrenaţi specialişti din diverse domenii afiliate.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.383
din 12 mai 2010

STRUCTURA
aparatului central al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru
    Conducerea Agenţiei
    Cabinetul directorului general (cu statut de serviciu)
    Direcţia relaţii funciare şi protecţia solurilor
    Direcţia cadastrul bunurilor imobile
    Serviciul evaluarea bunurilor imobile
    Direcţia geodezie, cartografie şi geoinformatică
    Secţia juridică
    Secţia economico-financiară
    Serviciul  resurse umane
    Serviciul audit intern
    Serviciul analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
    Serviciul administrativ
    Serviciul informare şi comunicare cu mass-media
    Fondul Naţional de Date Geospaţiale (cu statut de serviciu).
    [Anexa nr.2 modificată prin HG840 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.943]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG3 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.21]
Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.383
din 12 mai 2010
LISTA
întreprinderilor de stat în care Agenţia Relaţii
Funciare şi Cadastru  exercită funcţia de fondator

    Î.S. „Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice şi Cadastru „INGEOCAD”
   
[Anexa nr.3 modificată prin HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG314 din 22.05.17, MO162-170/26.05.17 art.396]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG3 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.21]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG668 din 26.07.10, MO131-134/30.07.10 art.749]

    [Anexa nr.31 abrogată prin HG886 din 01.11.17, MO383-388/03.11.17 art.991]
    [Anexa nr.31 modificată prin HG840 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.943]
    [Anexa nr.31 introdusă prin HG3 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.21]

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr.383
din 12 mai 2010
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 557 din 9 iunie 2005 „Cu privire la aprobarea structurii şi efectivului-limită ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru ” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.83-85, art.610).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 25 august 2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2005, nr.117-118, art.973).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 12 august 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.557 din 9 iunie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.160-161, art.985).