HGO445/2010
ID intern unic:  334793
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 445
din  28.05.2010
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
 desfăşurare a licitaţiilor de vînzare a istoriilor de credit
Publicat : 04.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 87-90     art Nr : 516
    În scopul executării prevederilor art.14 alin.(2) din Legea nr.122-XVI din 29 mai 2008 privind birourile istoriilor de credit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.138-139, art.559), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de desfăşurare a licitaţiilor de vînzare a istoriilor de credit (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                                 Veaceslav Negruţa

    Nr. 445. Chişinău, 28 mai 2010.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.445
din 28 mai 2010
REGULAMENTUL
 cu privire la modul de desfăşurare a licitaţiilor
de vînzare a istoriilor de credit
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de desfăşurare a licitaţiilor pentru vînzarea istoriilor de credit în cazul reorganizării biroului istoriilor de credit  (în continuare – birou) al cărui succesor de drepturi nu este titular de licenţă, precum şi în cazul dizolvării acestuia sau retragerii licenţei de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare – C.N.P.F.).
    2. În sensul prezentului Regulament termenii utilizaţi au următoarele semnificaţii:
     acont – mijloacele băneşti depuse anticipat de către participantul la licitaţie pe contul indicat în comunicatul informativ referitor la desfăşurarea licitaţiei, pentru a garanta obligaţiile ce vor reieşi din participarea la licitaţie;
    adjudecător – persoana fizică care conduce desfăşurarea licitaţiilor şi face adjudecarea lotului scos la licitaţie;
    adjudecatar – participantul învingător căruia i se adjudecă lotul scos la licitaţie;
     lot – totalitatea istoriilor de credit ce aparţin unui birou, licitate în conformitate cu prezentul Regulament.
    3. La licitaţie au dreptul să participe în exclusivitate birourile istoriilor de credit licenţiate (în continuare – participanţi la licitaţie).
    4. Toate istoriile de credit care aparţin  biroului se expun la vînzare ca lot unic.
    5. Resursele financiare pentru organizarea licitaţiilor provin din taxa de participare la licitaţie, nerambursabilă, care se transferă la contul organizatorului licitaţiei de către participanţii la licitaţie. În cazul insuficienţei mijloacelor financiare pentru acoperirea cheltuielilor de organizare a licitaţiilor, diferenţa este suportată de biroul ale cărui istorii de credit sînt licitate.
    6. Organele abilitate cu luarea deciziilor privind expunerea la licitaţie a istoriilor de credit (în continuare – organizatorul licitaţiei) sînt:
    1) organul de conducere al persoanei juridice care a decis reorganizarea sau lichidarea biroului (adunarea generală a acţionarilor sau a asociaţilor);
    2) lichidatorul desemnat de instanţa de judecată, în cazul dizolvării biroului de către instanţa de judecată;
    3) C.N.P.F., în cazul retragerii licenţei.
II. Drepturile şi obligaţiile organizatorului
şi ale comisiei de licitaţie
    7. La iniţierea procedurii de vînzare a istoriilor de credit, organizatorul:
    1) stabileşte modul, locul şi termenul de prezentare a cererilor;
    2) stabileşte data, locul şi ora înregistrării participanţilor la licitaţie, precum şi a desfăşurării licitaţiei;
    3) pregăteşte şi publică comunicatul informativ despre desfăşurarea licitaţiei;
    4) înfiinţează comisia de licitaţie, în componenţa căreia intră cel puţin 3 membri, inclusiv un reprezentant din partea organizatorului, un reprezentant din partea Guvernului şi un reprezentant din partea  C.N.P.F. În situaţia stipulată la pct.6 subpct.3), al treilea reprezentant  în componenţa comisiei de licitaţie va fi numit din partea biroului căruia i-a fost retrasă licenţa;
    5) oferă solicitanţilor care intenţionează să participe la licitaţie posibilitatea de a lua cunoştinţă de documentele ce caracterizează obiectul licitaţiei (documentaţia tehnică ce cuprinde caracteristicile sistemului informaţional, modul de funcţionare, descrierea parametrilor tehnici, copiile de pe ultimele rapoarte prezentate la C.N.P.F.), precum şi de regulile de desfăşurare a licitaţiei;
    6) recepţionează şi înregistrează cererile de participare la licitaţie, precum şi asigură păstrarea lor;
    7) transmite comisiei de licitaţie, în termen de 3 zile lucrătoare după expirarea termenului-limită de recepţionare a cererilor, cererile recepţionate, precum şi documentele anexate;
    8) prezintă comisiei de licitaţie extrasele din contul bancar ce confirmă încasarea aconturilor;
    9) informează solicitanţii, în termenele stabilite în pct.23, despre admiterea sau respingerea cererilor lor;
    10) efectuează alte activităţi prevăzute de prezentul Regulament.
    8. Preţul iniţial al lotului se stabileşte de organizatorul licitaţiei pe baza unui raport de evaluare, perfectat de o întreprindere de evaluare.
    9. Participanţii la licitaţie vor depune acontul în contul bancar al biroului, indicat în comunicat de către organizatorul licitaţiei. Mărimea acontului va constitui 10 la sută din preţul iniţial al lotului licitat.
    10. Taxa de participare la licitaţie se stabileşte de către organizatorul licitaţiei, dar nu va fi sub nivelul mărimii unui salariu minim pe ţară, stabilit în condiţiile Legii nr.1432-XIV din 28 decembrie 2000 privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.21-24, art.79), cu modificările şi completările ulterioare.
    11. În termen de 3 zile lucrătoare din data adoptării deciziei cu privire la organizarea licitaţiei, organizatorul licitaţiei va înştiinţa C.N.P.F. despre data, locul şi ora desfăşurării licitaţiei, despre obiectul licitaţiei şi preţul iniţial al lotului (în cazurile indicate în pct. 6 subpct. 1) şi 2 )), precum şi va publica comunicatul informativ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    12. La cererea organizatorului licitaţiei, C.N.P.F. este obligată să prezinte, în termen de 5 zile lucrătoare din data adresării, lista tuturor birourilor istoriilor de credit licenţiate, cu indicarea sediului lor.
    13. Comunicatul informativ va conţine în mod obligatoriu următoarea informaţie:
    1) locul, data şi ora desfăşurării licitaţiei şi anunţării rezultatelor acesteia;
    2) date despre obiectul licitaţiei (denumirea biroului, principalele caracteristici ale obiectului licitaţiei, precum şi temeiul expunerii lui la  vînzare);
    3) preţul iniţial al lotului;
    4) pasul licitării;
    5) suma taxei de participare, mărimea acontului, termenul de depunere a acestora şi conturile bancare la  care vor fi vărsate mijloacele respective;
    6) termenele, ora şi locul familiarizării solicitanţilor cu materialele referitoare la obiectul licitaţiei;
    7) termenul-limită de prezentare a cererii şi a documentelor aferente pentru participarea la licitaţie;
    8) modul şi termenul de achitare de către adjudecatar a plăţii pentru lotul procurat;
    9) datele de contact (adresa, numărul de telefon) ale organizatorului licitaţiei.
    14. În comunicatul informativ se va include şi lista documentelor care urmează să fie anexate la cerere:
    1) copia autentificată notarial a actelor de constituire şi a certificatului înregistrării de stat a participanţilor, precum şi decizia organului abilitat al participantului referitor la intenţia de efectuare a tranzacţiei respective;
    2) copia licenţei;
    3) actul care confirmă depunerea în contul bancar a sumei taxei de participare şi a acontului;
    4) procura în cazul participării prin reprezentanţi, întocmită conform legislaţiei în vigoare.
    15. Comisia de licitaţie îndeplineşte  următoarele atribuţii:
    1) efectuează totalurile privind recepţionarea şi înregistrarea cererilor şi adoptă decizii referitor la admiterea sau respingerea cererilor solicitanţilor;
    2) asistă la licitaţie, supraveghează modul de desfăşurare a licitaţiei, întocmeşte şi semnează procesul-verbal privind rezultatele licitaţiei;
    3) decide referitor la  adjudecarea lotului;
    4) suspendă licitarea lotului şi declară licitaţia ca fiind nulă, decide referitor la încetarea procedurii de licitare sau scoaterea lotului de la licitaţie.
III. Condiţiile de participare la licitaţie
    16. Solicitantul care acceptă oferta de vînzare prezintă, în termen de cel puţin 15 zile calendaristice înainte de desfăşurarea licitaţiei, cererea însoţită de  documentele specificate în pct.14, cu indicarea numărului de ieşire, la adresa menţionată în comunicatul informativ.
    17. Organizatorul licitaţiei recepţionează cererile venite de la solicitanţi în termenul-limită indicat în comunicatul informativ, verifică dacă au fost anexate toate documentele nominalizate în comunicatul informativ, le înregistrează conform cerinţelor faţă de înregistrarea documentelor de intrare în registrul respectiv şi le transmite comisiei de licitaţie.
    18. Solicitantul are dreptul să depună numai o singură cerere de participare la licitaţie.
    19. Solicitantul are dreptul să-şi retragă cererea depusă (pînă la finalizarea termenului de recepţionare a cererilor),  înştiinţînd despre acest fapt, în formă scrisă, organizatorul licitaţiei.
    20. În cazul respingerii cererii, organizatorul este obligat să restituie participantului, în termen de 3 zile bancare din data luării deciziei de respingere, acontul depus, iar în cazul retragerii cererii de către participant, acontul se va restitui în termen de 3 zile bancare din data înştiinţării prin scrisoare sau prin orice alte mijloace care asigură dovada primirii de către destinatar a înştiinţării cu privire la retragerea cererii.
    21. Cererile şi documentele anexate sînt examinate la şedinţa comisiei de licitaţie desfăşurată în termen de cel puţin 5 zile calendaristice pînă la data licitaţiei. În aceeaşi zi rezultatele sînt consemnate într-un proces-verbal, care este semnat de membrii comisiei de licitaţie. Procesul-verbal va conţine date referitoare la numărul cererilor recepţionate, cu indicarea denumirii solicitanţilor, numărului cererilor admise şi retrase, denumirii solicitanţilor ale căror cereri au fost respinse şi a motivelor de respingere.
    22. Solicitantul nu este admis la licitaţie în următoarele cazuri:
    1) nu deţine licenţă;
    2) nu a prezentat în termenul stabilit toate documentele enumerate în comunicatul informativ sau documentele nu corespund prevederilor legislaţiei;
    3) cererea a fost prezentată de persoana care nu este împuternicită cu astfel de drepturi  de către solicitant;
    4) cererea a fost depusă cu încălcarea termenului indicat în comunicatul informativ privind desfăşurarea licitaţiei.
    23. Solicitanţii  care au fost admişi la licitaţie, precum şi cei ale căror cereri au fost respinse sînt înştiinţaţi despre deciziile respective nu mai tîrziu de ziua următoare celei întocmirii procesului-verbal indicat în pct.21, prin scrisori recomandate cu aviz de recepţie.
    24. Solicitanţii obţin statut de participant la licitaţie din momentul întocmirii de către comisia de licitaţie a procesului-verbal cu privire la confirmarea solicitanţilor ca participanţi la licitaţie.
IV. Modul de desfăşurare a licitaţiilor
    25. Licitaţia se desfăşoară în locul, la data şi ora stabilite în comunicatul informativ.
    26. Conducerea şi desfăşurarea propriu-zisă a licitaţiilor se efectuează de către un adjudecător desemnat de organizatorul licitaţiei, inclusiv pe bază de contract.
    27. Licitaţia se desfăşoară în următoarea ordine:
    1) în ziua desfăşurării licitaţiei, pînă la ora începerii ei, participanţii se înregistrează într-o listă specială. Înregistrarea se efectuează de către comisia de licitaţie în locul unde va avea loc licitaţia;
    2) la înregistrare participantului i se atribuie un număr de ordine şi o fişă de participare pe care este indicat numărul de ordine respectiv;
    3) pînă la începerea licitării lotului adjudecătorul aduce la cunoştinţa participanţilor la licitaţie procedura desfăşurării licitaţiei, precum şi obligaţiile participanţilor;
    4) adjudecătorul anunţă denumirea lotului licitat, preţul iniţial al lotului licitat şi pasul licitării, care va fi nu mai mic de 5 la sută din preţul de expunere, dar nu mai mare de 10 la sută. Concomitent, adjudecătorul execută o lovitură de ciocan. Lovitura de ciocan se consideră moment al începerii licitării;
    5) după lovitura de ciocan adjudecătorul aşteaptă propuneri referitoare la un nou preţ oferit de către participanţi;
    6) participantul care doreşte să propună un preţ majorat faţă de cel indicat anterior de adjudecător sau de un alt participant ridică fişa de participare şi numeşte noul preţ pe care îl oferă;
    7) adjudecătorul, indicînd participantul care primul a propus un preţ majorat, anunţă preţul propus şi numărul fişei participantului;
    8) dacă adjudecătorul a anunţat de trei ori ultimul preţ propus de unul dintre participanţi şi nici unul dintre ceilalţi participanţi nu a oferit un preţ mai mare, atunci adjudecătorul, concomitent cu a treia lovitură de ciocan, anunţă despre vînzarea lotului către participantul care a propus ultimul preţ. A treia lovitură de ciocan constituie momentul încheierii licitaţiei;
    9) deciziile comisiei de licitaţie se consemnează în procesul-verbal privind rezultatele licitaţiei, semnat de către membrii comisiei de licitaţie, adjudecător şi adjudecatar;
    10) procesul-verbal privind rezultatele licitaţiei se perfectează în 4 exemplare, unul dintre care revine organizatorului licitaţiei, al doilea – adjudecatarului, cel de-al treilea se prezintă C.N.P.F., iar al patrulea – Guvernului.
    28. În cazul în care comisia de licitaţie constată o încălcare a procedurii de desfăşurare a licitaţiei, ea suspendă licitarea lotului şi întocmeşte procesul- verbal al licitaţiei nule. Comisia de licitaţie aduce la cunoştinţa celor prezenţi motivele de suspendare a licitării lotului.
    29. În cazul în care oferta de vînzare este acceptată de un singur participant, lotul propus spre vînzare este vîndut la preţul iniţial de vînzare indicat în ofertă.
    30. Dacă pentru lotul expus la licitaţie nu se înregistrează nici un participant sau dacă, după anunţarea preţului iniţial al lotului, nu parvin propuneri referitoare la un nou preţ oferit pentru lot, comisia de licitaţie va lua decizia privind încetarea procedurii de licitare sau, după caz, scoaterea lotului de la licitaţie, dacă au fost expuse mai multe loturi, cu consemnarea deciziei respective într-un proces-verbal.
    31. Organizatorul licitaţiei este obligat, în termen de 3 zile bancare de la data perfectării procesului-verbal conform pct. 28 sau 30 din prezentul Regulament, să restituie participanţilor acontul depus.
    32. Organizatorul licitaţiei este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare de la data perfectării procesului-verbal conform pct. 28 sau 30 din prezentul Regulament, să anunţe desfăşurarea licitaţiei repetate. Licitaţia repetată se organizează şi se desfăşoară cu respectarea regulilor stabilite pentru prima licitaţie. Preţul iniţial pentru licitaţia repetată se stabileşte de organizatorul licitaţiei şi poate fi redus cu pînă la 10 la sută din preţul iniţial al primei licitaţii.
    33. Dacă pentru lotul expus la licitaţiile repetate nu se înregistrează nici un participant sau dacă, după anunţarea preţului iniţial al lotului, nu parvin propuneri referitoare la preţul oferit pentru lot, comisia de licitaţie va lua decizia privind încetarea procedurii de licitare sau, după caz, scoaterea lotului de la licitaţie, dacă au fost expuse mai multe loturi, cu consemnarea deciziei respective într-un proces-verbal. După luarea deciziei respective, obiectul licitaţiei (istoriile de credit) urmează a fi nimicit.
    34. Nimicirea istoriilor de credit se pune în sarcina unei comisii speciale, formată din reprezentanţi ai organizatorului licitaţiei, ai C.N.P.F., precum şi specialişti ai Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, cu întocmirea procesului-verbal respectiv.
V. Transmiterea istoriilor de credit
    35. Pe parcursul a 10 zile calendaristice după semnarea procesului-verbal privind rezultatele licitaţiei, adjudecatarul achită preţul pentru procurarea istoriilor de credit incluse în lot.
    36. Plata pentru procurarea istoriilor de credit va include acontul depus pentru participarea la licitaţie şi diferenţa dintre plata numită de adjudecatar şi mărimea acontului.
    37. Pe parcursul a 7 zile calendaristice după achitarea preţului pentru procurarea istoriilor de credit, părţile încheie contractul de vînzare-cumpărare, care este semnat de persoanele abilitate cu acest drept din partea vînzătorului şi a cumpărătorului.
    38. În cazul în care adjudecatarul refuză încheierea contractului de vînzare-cumpărare sau nu achită plata pentru procurarea istoriilor de credit în termenul prevăzut în pct. 35 din prezentul Regulament:
    1) participantului în cauză nu i se restituie acontul;
    2) se declară din oficiu cîştigător participantul care a propus penultimul preţ;
    3) la refuzul penultimului cîştigător de a încheia contractul de vînzare-cumpărare, licitaţia se consideră nulă şi se anunţă licitaţie repetată.
    39. Transmiterea istoriilor de credit către adjudecatar se va efectua în conformitate cu prevederile art.14 alin.(3) din Legea nr. 122-XVI din 29 mai 2008 privind birourile istoriilor de credit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.138-139, art.559), întocmindu-se un act de transmitere.
    40. Pentru încălcarea legislaţiei privind modul de desfăşurare a licitaţiilor de vînzare a istoriilor de credit, birourile istoriilor de credit şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale acestora poartă răspundere materială, civilă, administrativă şi penală în conformitate cu legislaţia.